Raadsvergadering. 18 april Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari Gevraagde beslissing 1. Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (mogelijkheid kwijtschelding wegens kosten kinderopvang) van toepassing te verklaren 2. Artikel 28 lid 1 onder b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (mogelijkheid kwijtschelding voor privé aanslagen zelfstandige ondernemers) niet van toepassing te verklaren Grondslag Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Inleiding Per 1 januari 2012 is artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. Dit artikel maakt onderdeel uit van de regelgeving inzake het kwijtscheldingsbeleid. Op twee onderdelen van dit artikel dient de gemeenteraad te beslissen of deze van toepassing verklaard worden voor de gemeente Bunnik. Dit betreft artikel 28, lid 1 onder b (kortweg de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen aan kleine zelfstandigen voor hun privéaanslagen) en artikel 28, lid 3 (kortweg de mogelijkheid om bij een kwijtscheldingsverzoek rekening te houden met de kosten van kinderopvang door deze op te nemen in de uitgaven). De volledige tekst van het artikel is bijgevoegd als bijlage 1 Aan u wordt voorgesteld artikel 28 lid 3 wel en artikel 28 lid 1 onder b niet van toepassing te verklaren. Dit verruimingsvoorstel staat los van het minimabeleid en de krediethypotheken. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 artikel 28 lid 3 (kinderopvang) De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij verschillende maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat de kosten van kinderopvang de komende jaren blijven stijgen. Maar deze maatregelen kunnen leiden tot een armoedeval van re-integrerende alleenstaande ouders: zij krijgen in sommige gevallen minder besteedbaar inkomen, ook al werken ze meer. Dit is volgens de minister een weeffout in het huidige stelsel. De minister gaat met gemeenten praten over een structurele oplossing voor deze weeffout. Voor de korte termijn lost de minister het probleem op door o.a. de kwijtscheldingsregeling bij lokale lasten te verruimen. Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990, artikel 28.1.b (zelfstandige ondernemers) Tot op heden is kwijtschelding voor zelfstandig ondernemers over het algemeen niet mogelijk op basis van artikel 8 lid 1 letter e van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

2 2 Van toepassing verklaring van artikel 28, lid 1 onder b zou het voor kleine zelfstandigen mogelijk maken om kwijtschelding aan te vragen voor hun privéaanslagen. Beoogd effect In het kader van de formele wetgeving en klantgerichtheid het kwijtscheldingsbeleid enigszins verruimen. Beschrijving varianten/mogelijkheden Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Voorkomen van een armoedeval van re-integrerende alleenstaande ouders. 1.2 Er zijn geen substantiële nadelige financiële gevolgen voor de gemeente te verwachten. 2.1 Het verlenen van kwijtschelding aan zelfstandig ondernemers werkt concurrentievervalsend. Als een zelfstandige ondernemer voor zijn/haar privéaanslag kwijtschelding ontvangt heeft de ondernemer hierdoor minder kosten, wat niet eerlijk is ten opzichte van de ondernemer die geen kwijtschelding ontvangt. 2.2 Landelijk geen behandelmethode voor dergelijke kwijtscheldingsverzoeken waardoor willekeur ontstaat. De behandelmethode van dergelijke kwijtscheldingsverzoeken is niet nader uitgelegd, waardoor het onduidelijk is hoe de gemeenten met een kwijtscheldingsverzoek van een zelfstandig ondernemer dienen om te gaan. Zolang daarvoor geen afspraken worden gemaakt kan dat leiden tot willekeur in verband met verschillende gemeentelijke behandelmethoden. 2.3 Belemmering van een voortvarende invorderingsprocedure. Volgens het huidige kwijtscheldingsbeleid zou het inkomen van de aanvrager berekend moeten worden over het belastingjaar waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd. Dit zou bij zelfstandig ondernemers betekenen dat voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2013 een jaar uitstel verleend dient te worden, omdat het inkomen van een ondernemer vooraf niet bepaald kan worden. De invordering zal pas op zijn vroegst een jaar na de opleggingdatum van de aanslag worden opgestart, wat niet wenselijk is. Zou deze methode toch gehanteerd worden, dan kunnen in 2014 de jaarcijfers van 2013 van de onderneming aangeleverd en beoordeeld worden. Kanttekeningen 1.1 Mogelijk gevolg dat ten opzichte van voorgaande jaren meer aanvragers in aanmerking komen voor kwijtschelding. Er zal naar verwachting geen substantiële stijging zijn van het aantal kwijtscheldingsverzoeken. 2.1 Voor kleine zelfstandigen blijft hun situatie onveranderd.de nadelen voor de gemeente van kwijtscheldingsverruiming voor deze groep belastingplichtigen wegen echter zwaarder dan het beoogde effect van de verruiming. Kosten, baten en dekking Er zal naar verwachting geen substantiële stijging zijn van het aantal kwijtscheldingsverzoeken. De begrote bedragen voor kwijtschelding zijn toereikend. Een eventuele toename van de lasten in zake het kwijtscheldingsbeleid zal worden gemeld bij de eerste berap Uitvoering Het college verruimt zijn kwijtscheldingsbeleid in verband met de kosten van kinderopvang.

3 3 Bijlagen Bijlage 1: Betreffende artikelen uit de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Bijlage 2: Wijziging kwijtscheldingsregeling 2012: rekening houden met de kosten van kinderopvang Ter inzage Niet van toepassing. Odijk, 19 februari 2013 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

4 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013; b e s l u i t : 1. Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (mogelijkheid kwijtschelding wegens kosten kinderopvang) van toepassing te verklaren. 2. Artikel 28 lid 1 onder b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (mogelijkheid kwijtschelding voor privé aanslagen zelfstandige ondernemers) van toepassing te verklaren. Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 april De raad voornoemd, de griffier de voorzitter

5 Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Verruiming kwijtschelding Ja Nee Bijgevoegde stukken Bijlage : Betreffende artikelen uit de uitvoeringsregeling Invorderingswet Bijlage 2: Wijziging kwijtscheldingsregeling 2012: rekening houden met de kosten van kinderopvang. Ja Nee Ter inzage Ja Nee Inhoud besluit B&W 1. De raad voorstellen om bij een kwijtscheldingsverzoek rekening te houden met de kosten van kinderopvang. 2. De raad voorstellen om kwijtscheldingsmogelijkheden bij kleine zelfstandige niet te verruimen. 3. De raad via de agenda commissie het raadsvoorstel verruiming van de kwijtschelding aanbieden. Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Bespreken Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen