Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities"

Transcriptie

1 Toelichting Aanleiding Startnotities Naar aanleiding van de overleggen tussen de fractieleiders van de verschillende partijen van het Algemeen Bestuur van is het startdocument voor de vorming van het College van Dijkgraaf en Heemraden samengesteld. In dit startdocument staan de belangrijkste afspraken welke de basis vormen voor het opereren van het College van Dijkgraaf en Heemraden. Dit document is in het Algemeen Bestuur van 19 februari 2009 behandeld. In het startdocument zijn een aantal inhoudelijke speerpunten voor de komende periode benoemd en de positionering van het waterschap in zijn maatschappelijke omgeving. Onder de noemer Brede kijk Waterschap kreeg het College van D&H de opdracht mee om de mogelijkheden te onderzoeken voor een proactieve houding betreffende de bovenwettelijke taken van het waterschap. Een structurele aanpak wordt verkozen boven een incidentele/projectmatige aanpak. Afbakening van het onderwerp en het beleid dient de eerste stap te zijn. Dit betreft in het bijzonder: Cultuurhistorie Recreatief medegebruik Buitenlandbeleid. In deze startnotitie wordt het onderwerp Cultuurhistorie uitgewerkt Startnotitie Cultuurhistorie 1. Achtergrond Wij zijn ons bewust dat waterschapswerken van en voor iedereen zijn en dat ze naast waterstaatkundige functies ook een rol kunnen spelen in de kwaliteit van het landschap en/of recreatie. Cultuurhistorische waterschapswerken zijn interessant en in combinatie met recreatief medegebruik kan het waterschap zichzelf profileren en bij een breder publiek bekend worden. Het beleefbaar maken en vermarkten van cultuurhistorische locaties en objecten langs het water krijgt de laatste jaren ook steeds meer aandacht. Mensen komen er graag op af. Beleving staat bij de recreant steeds meer centraal. Bezoekers willen historie beleven. Fiets en wandelroutes die verhalen vertellen over de geschiedenis dragen bij aan het zichtbaar maken van de cultuurhistorie. Deze vormen van recreatie in combinatie met cultuurhistorie wint meer en meer aan populariteit. Ons beheergebied kent een aantal interessante cultuurhistorische waarden. Een belangrijk object is de Grebbelinie, een voormalige verdedigingslinie van de Grebbeberg tot aan Bunschoten- Spakenburg met daaraan gerelateerd forten, sluisjes, inundatievelden. Daarnaast zijn er vele grotere en kleinere objecten zoals (stoom) gemalen, sluisjes en de werken in de Zuid-Veluwse beken. In een aantal gebiedsgerichte projecten is cultuurhistorie ook een belangrijk onderdeel. Het zichtbaar maken van cultuurhistorische waterschapswerken leidt tot een positieve bijdrage aan de taakbekendheid van het waterschap en biedt kansen om met andere gebiedspartners in projecten samen te werken. Cultuurhistorie is binnen ons waterschap dan ook niet meer weg te denken. We zijn betrokken bij het restaureren van cultuurhistorische waarden en ontsluiten deze waarden in combinatie met recreatie en zijn samen met gebiedspartners in ons gebied bezig om projecten met cultuurhistorische waarde gezamenlijk uit te voeren. Dit alles past heel goed bij de brede blik die we als waterschap willen hebben. Meer en meer vragen onze gebiedspartners te participeren in projecten waar cultuurhistorie een onderdeel van is. Daarom wil de afdeling Planvorming Cultuurhistorie actief een plaats geven in het werk van ons waterschap. Voor het jaar 2010 zijn in het jaarplan dan specifiek voor Cultuurhistorie uren en financiën opgenomen. Als waterschap willen we namelijk cultuurhistorie nog meer verankeren in onze organisatie en bij de uitvoering van projecten onze collega s meer nog dan tot nu toe de kansen laten zien die cultuurhistorie biedt en een goede gesprekspartner zijn als anderen met initiatieven bij ons komen. Pagina 1

2 2. Cultuurhistorie en Waterbeheerplan De ambitie van het waterschap is verwoord in het Waterbeheerplan In het Waterbeheersplan is de ambitie ten aanzien van cultuurhistorie en recreatie benoemd bij het programma Veilige dijken en Voldoende en schoon water. Veilige dijken Cultuurhistorische en recreatieve waarden zijn van invloed op het beheer van de waterkeringen. Al eeuwen zijn de waterkeringen ordenend in het landschap en ze worden veel gebruikt voor recreatie. In de planperiode willen we deze waarden versterken. We formuleren daarvoor in samenspraak met andere overheden en belangengroepen, streefbeelden en informeren het publiek over onze visies en werkzaamheden. Voldoende en schoon Water Waterschappen hebben in de loop der jaren een ander beeld ontwikkeld van de rol van water en watersystemen in onze omgeving en in onze samenleving. Het gaat niet meer alleen om het houden van droge voeten, het zorgen voor schoon water en het bieden van veiligheid. Maar ook is het inzicht gegroeid dat mensen op allerlei manieren van water en van de omgeving van water kunnen genieten. Water en daaraan gerelateerde werken en landschapselementen vervullen vaak belangrijke cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke functies. Kennis over het historisch functioneren van het watersysteem en cultuurhistorische waarden bieden goede aanknopingspunten om tot gebiedsgerichte oplossingen te komen in het kader van bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding, aanleg van ecologische verbindingszones etc. Voor zover de belangen van het waterschap, van de grondeigenaren of de natuur niet in de knel komen, ondersteunt het waterschap de cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke functies en bevordert het de toegankelijkheid en het medegebruik van zijn eigendom, om het plezier dat mensen eraan kunnen beleven te vergroten. Het waterschap bevordert de toegankelijkheid door onder andere de aanleg van fiets- en wandelpaden, bruggen, loopplanken, steigers en dergelijke. Wij stellen hiervoor financiële middelen beschikbaar en wij werken samen met gemeenten, provincies, particuliere grondeigenaren en VVV s. Een overzicht van de cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke waarden is opgenomen op kaart 9 uit het WBP Voorbeelden van Cultuurhistorie tot nu toe Het heeft aandacht voor de cultuurhistorische waarden in het beheergebied. Vele van deze waarden worden gecombineerd met recreatie. Wij zijn betrokken bij de aanleg van wandel- en fietspaden en daarbij worden de recreanten langs waardevolle cultuurhistorische objecten geleid. Door middel van folders en informatiepanelen informeren wij de burgers. Wij zijn betrokken bij het herstel van de forten langs de Grebbelinie. Wij hebben een mooi boek over de geschiedenis van ons gebied uitgegeven. Wij doen mee met nationale dagen voor gemalen. Het gemaal Eemnes is gerestaureerd, het terugbrengen van cultuurhistorische elementen bij het beekherstel in de Zuid Veluwse beken. Wij zijn intensief betrokken zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de Grebbelinie, Heemraad mevrouw Brouwer is samen met wethouder van Daalen van de gemeente Amersfoort vaandeldrager voor één van de sleutelprojecten van de linie. Onderstaande tabel geeft voorbeelden (en geen compleet overzicht) van cultuurhistorische projecten en activiteiten die wij tot nu toe hebben uitgevoerd. Herstellen grachten rondom Fort Daatselaar Reconstructie van een stuk Palendijk bij de Oude Pol te Bunschoten Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht en i.s.m. Nationaal Landschap Arkemheen Eemland Renovatie/restauratie Gemaal Eemnes Opnieuw inrichten van de Stoomgemaal Hertog Reijnout bezoekersruimte van Stoomgemaal Hertog Reijnout met (interactieve) Pagina 2

3 informatiepanelen Renovatie Heinellensluisje (enig overgebleven oude afwateringssluis in het Eemland) in de gemeente Eemnes Medefinanciering historische kadastrale atlas van Bunschoten Restauratie van het scheprad, vervanging van de wachtdeur en infopaneel over de geschiedenis van het gemaal en het waterbeheer in de Putterpolder bij gemaal Putten Publicatie Amersfoort lag aan zee door Margriet Mijnsen (deel 1) Verleggen van een duiker tbv de herbouw van Korenmolen de Hoop in Bunschoten Reconstructie cultuurhistorische elementen in het Zuid Veluws beekdal Realisatie van diverse klompenpaden waarbij de nadruk ligt op cultuurhistorische elementen (oude kerkepaden) Renovatie Bruinenburgersluis (Valleikanaal / Oude Luntersche Beek) Verzorging van knuppelbruggetje om een loopgraaf te bereiken die in de Grebbelinie te Scherpenzeel is gegraven Werkgroep Kadastrale Atlas Bunschoten, Gemaal Putten, gemeente Bunschoten Renkum, Oosterbeek Landschap Erfgoed Utrecht, Landschapsbeheer Gelderland Samen met Landschapsbeheer Utrecht, Provincie Utrecht 4. Wat gaan we doen in de periode Onze gebiedspartners vinden ons meer en meer op het gebied van cultuurhistorie. Cultuurhistorie is ook steeds vaker een drager voor een gebiedsontwikkeling. Een mooi voorbeeld is de stad Amersfoort. Hier is de Grebbelinie als cultuurhistorisch element een drager voor de ontwikkeling van het gebied van de binnenstad tot aan de gemeentegrens. Als waterschap zijn wij vanuit verschillende kerntaken bij deze ontwikkelingen betrokken, nl vanuit een waterkerende taak en waterhuishoudkundige taak. Ook zijn we in een vroeg stadium betrokken bij projecten waar u in 2010 verder over wordt geïnformeerd. Voorbeelden zijn: - Renovatie gemaal Zeldert in Baarn (eigen project waterschap) - Vervolg op boek Amersfoort lag aan zee (eigen project waterschap) - Diverse projecten rond de Grebbelinie: Coupures Slaperdijk Objecten in de stad Amersfoort (Maatweg, Glashut, Krachtwijk) de Grebbesluis de werken van Lambalgen een boek van Jan Blokker over de Grebbelinie: boekpresentatie op 29 maart 2010 Uitgave wandelgids Grebbelinie: presentatie op 29 maart 2010(aanleg bewegwijzerde lange afstands thema wandelroute) - Reconstructie historische bruggehoofden Renkums Beekdal (financiering vanuit regeling Recratief Medegebruik) - Reconstructie Hongdenhemel (oude spuisluis) in het centrum van Spakenburg (financiering vanuit de Eemgelden) - Uitgave boekenreeks over cultuurhistorie en beekherstel van de Zuid Veluwse beken (financiering vanuit regeling Recreatief Medegebruik) Pagina 3

4 Bij de uitvoering van ons werk is het Waterbeheersplan voor ons leidend. Hierin zijn de volgende doelen vastgelegd: Het doel van het waterschap is de cultuurhistorische en recreatieve waarden van onze dijken te versterken. Om dit te realiseren zijn 2 maatregelen geformuleerd: Uitvoeren van een inventarisatie naar cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke waarden voor 2015 Opstellen van een beleidsplan hoe om te gaan met cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke waarden voor De inventarisatie zullen wij in 2010 uitvoeren. Hiervoor zijn reeds uren en financiën opgenomen in het jaarplan 2010 van de afdeling Planvorming. Het opstellen van het beleidsplan is volgend op de inventarisatie en zal in 2011 gereed zijn. 4.1 Ontwikkelingen Cultuurhistorie en Unie van Waterschappen Als volgen we nauwlettend de ontwikkelingen omtrent Cultuurhistorie in Unie van Waterschappen verband. In de Unie commissie watersystemen is op 13 juni 2008 gesproken over de relatie van de waterschappen en cultuurhistorie. Dit naar aanleiding van het feit dat cultuurhistorie een steeds belangrijkere plek is gaan innemen in het beleid en de uitvoering van waterschappen. Cultuurhistorie gaat niet alleen over het restaureren van oud watererfgoed maar biedt ook een sleutel voor gebiedsontwikkeling, zorgt voor contact met de burger/kiezer en biedt het waterschap de mogelijkheid zich breder te profileren. Het leek de commissie goed om de gezamenlijke ervaringen, het enthousiasme maar ook de moeilijkheden eens te boek te stellen. Een praktische én inspirerende handreiking is daarbij de ambitie. Inmiddels is een projectteam dat voor de handreiking zorg moet dragen van start gegaan. Dit projectteam bestaat uit afgevaardigden van een aantal waterschappen, de Unie van Waterschappen, de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en projectbureau Belvedere. De handreiking wordt gemaakt door de bureau s Lantschap en Vista en deze bureau s hebben in juni 2009 een eerste presentatie gegeven waarbij ook aanwezig was. Als waterschap staan we positief tegenover deze initiatieven en willen de handreiking te zijner tijd ook in ons waterschap gaan gebruiken.in het najaar van 2009 zal de handreiking worden afgerond en over het resultaat zult u te zijner tijd worden geïnformeerd. 5. Cultuurhistorie en provinciaal beleid Als waterschap conformeren we ons aan het beleid met betrekking tot cultuurhistorie dat de beide provincies hebben vastgelegd in hun plannen. Provincie Gelderland In het Ontwerp Waterplan van de Provincie Gelderland is met betrekking tot Landschap en Cultuurhistorie het volgende opgenomen: Het doel is watermaatregelen zodanig vorm te geven dat zij zoveel mogelijk ook bijdragen aan versterking van de landschappelijke kwaliteit en behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. Voor de uitvoering van acties in de planvorming ziet de Provincie de volgende taakverdeling: Voor de provincie: stimulering door middel van subsidies Voor de waterschappen: zij nemen versterking van landschappelijke kwaliteit en behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden mee in hun beheertaak. Ten aanzien cultuurhistorie heeft de Provincie haar beleid vastgelegd in Belvoir gebieden. De filosofie van het beleid is behoud door ontwikkeling en bij de uitwerking van deze filosofie worden cultuurhistorische objecten en landschapsstructuren gebruikt voor oude en nieuwe functies. Provincie Utrecht In het Utrechtse Waterplan geeft aan dat landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het watersysteem staan onder druk. De inzet van de provincie in de periode is dat de doelen in het utrechtse waterbeleid worden verbonden aan de kernkwaliteiten en het cultuurhistorisch archief van onze verschillende landschappen. In het plan zijn geen maatregelen op genomen. Pagina 4

5 6. Toekomst Cultuurhistorie staat meer en meer in de belangstelling. Het waterschap neemt actief deel in gebiedsprocessen waar cultuurhistorie een drager is van een proces. Samen met recreatief medegebruik nemen wij een meer en meer proactieve houding aan en participeren wij actief. Wij maken inzichtelijk welke cultuurhistorische waarden in ons gebied voorkomen en hoe wij daar mee om willen gaan. Het beleid op het gebied van Cultuurhistorie kunnen we op de volgende manieren voortzetten: Continueren Wij zijn actief op het gebied van Cultuurhistorie zoals in deze startnotitie is beschreven en we hebben in het Waterbeheersplan maatregelen geformuleerd om Cultuurhistorie nog meer aandacht te geven. Wij volgen de Unie van Waterschappen handreiking. Wij nemen proactieve houding aan in projecten met cultuurhistorische waarden en dragen deze uit richting de burger door folders, infopanelen en boeken uit te geven. Binnen het programma Grebbelinie zijn we als Waterschap een zichtbare partner. Ad hoc dient bezien te worden of extra aandacht voor architectuur of landschappelijke inpassing bij projecten meerwaarde heeft. Extensiveren De maatregelen uit het WBP ten aanzien van Cultuurhistorie niet uitvoeren. Als Waterschap een reactieve houding aannemen. 7. Voorstel Voorgesteld wordt om te kiezen voor het alternatief Continueren Pagina 5

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem

Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem In opdracht van Waterschap Vallei & Eem 2011 COLOFON Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem Postbus 330 3830 AJ LEUSDEN Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Voorstel. Aan algemeen bestuur 1 maart 2011

Voorstel. Aan algemeen bestuur 1 maart 2011 Voorstel Aan algemeen bestuur 1 maart 2011 Portefeuillehouder A.H. Nooteboom Datum 16 februari 2011 Thema Herstel en behoud bijzondere natuur Opgemaakt door Projecten Docbasenummer 217283 Onderwerp Voortgang

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Nota Cultuurhistorie. Zorg voor Watererfgoed bij Waterschap Vallei en. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Planvorming

Nota Cultuurhistorie. Zorg voor Watererfgoed bij Waterschap Vallei en. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Planvorming Zorg voor Watererfgoed bij Waterschap Vallei en Veluwe Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Planvorming Blad 2 van 11 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doel... 3 3. Inventarisatie Cultuurhistorie...

Nadere informatie

De Peel-Raamstelling in stelling

De Peel-Raamstelling in stelling De Peel-Raamstelling in stelling In het oostelijk deel van Noord-Brabant en deels in Limburg ligt een 20ste eeuwse verdedigingslinie: de Peel-Raamstelling. Verdedigingslinies maken deel uit van ons cultuurlandschap

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Convenant De Blauwe As Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Huizen, 16 februari 2010 De ondergetekenden: 1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, Hoofdingenieur-Directeur

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Collegebesluit d.d.: Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3246870 Datum 09-12-2009 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit d.d.: Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3246870 Datum 09-12-2009 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: SOB/RO/RBO C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: GREBBELINIE AMERSFOORT, VAN COUPURE TOT Toelichting: In 2006 heeft wethouder Van

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

*Z089685A57C* Gemeente Goeree-Overflakkee namens de Dorpsraad Oude- Tonge Naam contactpersoon Ada Overwater (penvoerder) Adres Koningin Julianaweg 45

*Z089685A57C* Gemeente Goeree-Overflakkee namens de Dorpsraad Oude- Tonge Naam contactpersoon Ada Overwater (penvoerder) Adres Koningin Julianaweg 45 *Z089685A57C* Naam project Gegevens aanvrager Kwaliteitsbeleving Havenkanaal Oude-Tonge Gemeente Goeree-Overflakkee namens de Dorpsraad Oude- Tonge Naam contactpersoon Ada Overwater (penvoerder) Adres

Nadere informatie

Wat heeft een waterschap met cultureel erfgoed?

Wat heeft een waterschap met cultureel erfgoed? Wat heeft een waterschap met cultureel erfgoed? Gesprek met Akke de Vries-Oosterveen, De Waterfabriek voor erfgoedvragen o.l.v. dagvoorzitter Jeroen Haan Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed, Lelystad

Nadere informatie

Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland

Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland Oktober 2018 Erfgoedvereniging Heemschut/Heemschut Flevoland Flevolands erfgoed: meer dan Urk en Schokland 1/7 Beginperiode: IJsbaanhuisje, Zeewolde Beginperiode:

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017 expeditie Haarlemmermeer mesoniveau beeldverslag september 2017 Expeditie Mooi Noord-Holland TIJDENS EEN EXPEDITIE MOOI NOORD-HOLLAND WORDEN CONCRETE RUIMTELIJKE OPGAVE DIE IN DE PROVINCIE ACTUEEL ZIJN,

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder E.T.J.M. Rutting Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 9. Bijlagen : Rapport BOEi haalbaarheid herbestemming gemaal Oude Rijn Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN ROMA 31.03.2016 CULTUURHISTORIE OP DE KAART Doelstelling subsidie cultuurhistorische waardenkaarten Provinciale CHAT Inhoud Ontwikkeling Samenwerking ROMA 31.03.2016 2 WAT IS DE CHAT CHAT: Cultuurhistorische

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve

Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari 2012 Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve Landgoed Rozephoeve Landgoed Rozephoeve Oppervlakte Landgoed

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 Ordito b.v. Postbus 94 5126 ZH Gilze E info@ordito.nl T 0161 801 022 I www.ordito.nl KVK 54 811 554 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland

Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland Deelgebied West Zeeuws-Vlaanderen Zuidwest-Zeeland een van de 20 nationale landschappen Bekijk Nederland opnieuw Voortgangsrapportage Inhoudsopgave Projecten in uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 planvorming waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 12 maart 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 medegebruik keringen PROGRAMMA Veiligheid

Nadere informatie

Kiezen, koppelen, combineren 1 nov Stuurgroep Maasgaard

Kiezen, koppelen, combineren 1 nov Stuurgroep Maasgaard Kiezen, koppelen, combineren 1 nov 2014 Stuurgroep Maasgaard Rode draad door verhaal 1 2 3 Problemen, dus kansen Anders denken Het concept 4 Afspraken en uitvoering 1. Problemen, dus kansen Aanleiding:

Nadere informatie

Ruimte voor de beek. Ervaring bij Waterschap Limburg. project Loobeekdal, periode Frans Verdonschot Martijn Schraven

Ruimte voor de beek. Ervaring bij Waterschap Limburg. project Loobeekdal, periode Frans Verdonschot Martijn Schraven Ervaring bij Waterschap Limburg Ruimte voor de beek project Loobeekdal, periode 2005-2015 Frans Verdonschot Martijn Schraven Loobeekdal Venray 2 Loobeekdal doelen Doelen n Realisatie natuur (EHS) met natte

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 SWS/ PWB STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 10 Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Beleidsplan 2015 en volgende jaren Beleidsplan 2015 en volgende jaren A. Inleiding De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is medio 2012 opgericht. Doelstelling van de stichting is het bij een groter publiek onder de aandacht brengen

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

UitvoeringsagendaCONCEPT Beleef het Apeldoorns Kanaal

UitvoeringsagendaCONCEPT Beleef het Apeldoorns Kanaal UitvoeringsagendaCONCEPT Beleef het Apeldoorns Kanaal Uitvoeringsagenda Beleef het Apeldoorns Kanaal Inhoud Inleiding en ambitie Inleiding en ambitie Beleefbaar 6 Bewegen 8 Waterpret 10 Genieten 12 Beleven

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

VOORSTEL. Documentnummer Projectnummer. Beleidsnota Uitvoeringsbeleid Vrijwilligersparticipatie

VOORSTEL. Documentnummer Projectnummer. Beleidsnota Uitvoeringsbeleid Vrijwilligersparticipatie Aan algemeen bestuur 1 oktober 2014 VOORSTEL Datum 19 augustus 2014 Portefeuillehouder Documentnummer 627244 Programma Projectnummer Afdeling Bijlage(n) drs. T. Klip-Martin Voldoende en schoon water Planvorming

Nadere informatie

Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019

Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019 Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019 1 Op weg naar beleid Zonnevelden Wijk bij Duurstede Waarom zonnevelden Waar wel en waar (liever) niet Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

De kern: De ontwikkeling van het. Groenere ruimte Het stroomgebied van de Geleenbeek

De kern: De ontwikkeling van het. Groenere ruimte Het stroomgebied van de Geleenbeek Presentatie informatieavond dd 22 oktober 2015 Van 19 tot 21 uur in de Brasserie Abshoven te Munstergeleen Waarom werken aan beekdalen? De ontwikkeling van het Gezondheid Schoonheid Economie Sterkere regio

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Buitendijks erfgoed Congresgebouw de Doelen, Leeuwarden Buitendijks erfgoed in het kust gebied en het gemeentelijk beleid

Buitendijks erfgoed Congresgebouw de Doelen, Leeuwarden Buitendijks erfgoed in het kust gebied en het gemeentelijk beleid Buitendijks erfgoed Congresgebouw Buitendijks erfgoed de Doelen, in het kustgebied en het gemeentelijk Leeuwarden beleid Waarom buitendijks erfgoed op nemen in het gemeentelijk beleid? Bij de vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Diefdijklinie

Nieuwsbrief Diefdijklinie Nieuwsbrief Diefdijklinie Versterking van een dijk met geschiedenis 19 2017 sterke dijken schoon water Een dijkversterking met karakter! De dijkversterking, de restauratie van Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Provinciale rol. Reguleren (PRV) Paragraaf/ thema Duurzaam gebruik van de ondergrond. Bodem & Wateragenda

Provinciale rol. Reguleren (PRV) Paragraaf/ thema Duurzaam gebruik van de ondergrond. Bodem & Wateragenda /participeren 4.1.1. Duurzaam gebruik van de ondergrond 4.1.2 Bodemdalingsgevoelig gebied 4.1.3 Beschermingszone drinkwaterwinning Bij gemeenten aandacht vragen voor optimaal en duurzaam gebruik van de

Nadere informatie

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten

Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar. Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ruimte voor de Regge op Landgoed Het Laar Stef Fortkamp, waterschap Vechtstromen Marcel Eekhout, Parklaan landschapsarchitecten Ommen Situatie Ommen Vecht Regge Het Laar Ommen Zuid Aanleiding Project Hoofdwaterkering

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CULTUURHISTORIE EN PLATTELANDSVERNIEUWING TERWOLDSE BANDIJK

BELEIDSREGEL CULTUURHISTORIE EN PLATTELANDSVERNIEUWING TERWOLDSE BANDIJK Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, overwegende dat het gewenst is beleidsregels voor subsidiëring van activiteiten in het kader van het Pilotproject Terwoldse Bandijk vast te stellen; gelet

Nadere informatie

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering?

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering? Agendapunt 2 Vergadering : BORA Datum : 28 juni 2018 Onderwerp : Startdocument Dialoog Regioprofilering Bijlagen : 1 Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor

Nadere informatie

Beleid cultuurhistorisch vastgoed

Beleid cultuurhistorisch vastgoed Beleid cultuurhistorisch vastgoed Rijks- en gemeentelijke monumenten in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland Maart 2014 Kenmerk: 1125989 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces 3. Waardering van

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Landschap en ruimtelijke ontwikkeling

Landschap en ruimtelijke ontwikkeling WINVORM 19 mei 2015 MAARTEN HOREMANS ruimtelijk planner stedenbouwkundig ambtenaar Landschap en ruimtelijke ontwikkeling een noodzakelijk duo voor een kernversterkend beleid Situering Situering Situering

Nadere informatie

Dijkverbetering langs Randmeren en Eem

Dijkverbetering langs Randmeren en Eem Dijkverbetering langs Randmeren en Eem Dijkverbetering langs Informatieavond Eem en randmeren Bunschoten Woensdag 22 juni 2011 : Informatie- en inspraakavond Inspraak op voldoen aan veiligheidsnorm: Milieu-effectrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum 14 december Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel. Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET Datum 14 december 2015 Projectnummer P205508 Onderwerp Herstel Meander Lunterse Beek Scherpenzeel Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Centrumgebied Groene Peelvallei Openbare informatiebijeenkomst over het planmer Programma Opening en korte toelichting project Presentatie PlanMER Vragen Hoe verder? (20.15 20.25 uur) (20.25 20.55 uur)

Nadere informatie

Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo Beleidsplan 2018

Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo Beleidsplan 2018 Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo Beleidsplan 2018 Inleiding De Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo werd in augustus 2013 opgericht door drie partijen die allen belang hechten aan een

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012 Reg.nr.: 12.41175 Aan: Commissie BOD, 12 september 2012 Van: D&H Cc: Onderwerp: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer Datum: 21 augustus 2012 Inleiding Hierbij wordt u nader geïnformeerd over de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt de stand van zaken voor het project Elshoutse Zeedijk voor u, ter kennisname uiteen gezet

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 6 november 2018 Agendapunt : 11. Onderwerp : EVZ Stapsteen Oude IJssel te Drempt Programma : watersysteem Projectnummer : 806920 Projectnaam

Nadere informatie

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo 2. Gegevens aanvrager Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Inhoudelijk contactpersoon: Joyce Langenacker (projectleider) Projectmanager

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 februari 2013 SWS/PWB S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 5 februari 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 15 Ecologisch

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Codenaam: Operatie MiEr

Codenaam: Operatie MiEr Codenaam: Operatie MiEr Nieuwe functies voor militair erfgoed Randvoorwaarden Herontwikkelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van: Lokaal, regionaal of landelijk beleid Aard object Toestand object Ligging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018!

Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018! VerkiezingsprogrammaD66Zuidwesthoek2014;2018 KLAARVOORDETOEKOMST 1 Voorwoord VooruligthetverkiezingsprogrammavanD66Zuidwesthoek2014 2018.Hetiseenvervolgop onzetoekomstvisie2025enopeerdereprogramma's. HetbiedteenleidraadvoorD66Zuidwesthoekvoordeperiode2014

Nadere informatie

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren /participeren 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik 4.1.2 Bodemdalingsgevoelig gebied 4.1.3 Beschermingszone drinkwater 4.1.4 Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug 4.1.5 Waterbergingsgebied 4.1.6 Vrijwaringszone

Nadere informatie

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016

Verder met de Vesting Muiden. Thema-uur 1 juni 2016 Verder met de Vesting Muiden Thema-uur 1 juni 2016 Inhoud Inleiding over de historie van de Vesting Muiden Aanleiding voor het project Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden Uitwerkingen van het ontwikkelplan

Nadere informatie

GKF. Ċ-B 5*2?? iiinwiiiiuiiiiiiiii 3475716 MID. Cranendonck VERZONDEN 0 4. Aanleiding

GKF. Ċ-B 5*2?? iiinwiiiiuiiiiiiiii 3475716 MID. Cranendonck VERZONDEN 0 4. Aanleiding Ċ-B 5*2?? iiinwiiiiuiiiiiiiii 3475716 MID GKF GEMEENTE ( Cranendonck VERZONDEN 0 4 Provincie Noord-Brabant Aan de leden van Provinciale Staten Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Datum: Soerendonk,

Nadere informatie

Analyse Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o.

Analyse Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o. Hoofdstuk: ALV 19-04-2018 Inhoudsopgave. Analyse 2017 + Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o. VVPH e.o. ALV 19-04-2018 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 ANALYSE 2017... 4 1.1 EVALUATIESCHEMA 2017...

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Deelnemende Waterschappen Exploitatie en Investeringen 2016-2017 Afdelingshoofd Projectrealisatie Patrick

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN Zaaknummer *190812* BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN VASTGESTELD TOELICHTING Inleiding In 2007 heeft

Nadere informatie

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab:

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab: Aan Leden van de commissie F.B.A. 17 juni 2019 Leden van het Algemeen Bestuur 10 juli 2019 VOORSTEL Portefeuillehouder F. ter Maten Documentnr. 1383317/1383320 Programma Bestuur en belasting Projectnummer

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 310 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame:WADDENBAAI Projectnaam: Waddenbaai Datum:3 september 2018 Bestuurlijke opdrachtgever: Edo Kooiman Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: Hans

Nadere informatie

Bespreekpunten Kennis nemen van de stand van zaken wandelroutenetwerk Regio Amersfoort. Kennis nemen van de concept-uitvraag voor de offerte.

Bespreekpunten Kennis nemen van de stand van zaken wandelroutenetwerk Regio Amersfoort. Kennis nemen van de concept-uitvraag voor de offerte. Agendapunt 3 Vergadering : Bestuurlijk Overleg Recreatie & Toerisme Regio Amersfoort Datum : 22 november 2018 Onderwerp : Wandelroutenetwerk Bijlagen : Concept-uitvraag offerte Bespreekpunten Kennis nemen

Nadere informatie

Havenhoofd Harderwijk

Havenhoofd Harderwijk Oktober 00000.B2016 Havenhoofd Harderwijk INHOUD VOORWOORD BEELDENREEKS PLATTEGROND LUCHTFOTO S ONTWERPVISIE CONCLUSIE IMPRESSIES VOORWOORD Gemeentebelang Harderwijk-Hierden maakt zich sterk voor het weer

Nadere informatie