DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN"

Transcriptie

1 DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN Zien, bewogen worden en in beweging komen Twee bijeenkomsten over diaconale spiritualiteit

2 Algemene opzet Tijd: twee bijeenkomsten van ieder 2 uur Doelgroep: alle parochianen Aantal deelnemers per bijeenkomst: Algemeen vormingsdoel: Vorming van het hart Bijeenkomst 1: Bijeenkomst 2: Zien en bewogen worden In beweging komen Algemene doelstellingen 1. Deelnemers kunnen woorden geven aan wat hen beweegt en bezielt bij hun inzet voor de naasten 2. Deelnemers hebben inzicht en kennis van enkele Bijbelse, diaconale teksten en begrippen van de Katholieke Kerk 3. Deelnemers kunnen hun eigen gelovige inspiratie verwoorden 1

3 Zien en bewogen worden Bijeenkomst 1 Opzet bijeenkomst 1 A. Gebed, opening en kennismaking B. Tekst C. Kijken en zien D. Ervaringsverhalen E. Afsluiting A. Gebed, opening en kennismaking 15 minuten De bijeenkomst wordt geopend met het gezamenlijk bidden van het Onzevader. Daarna wordt onderstaande tekst gelezen. Hierna volgt een kort gesprek aan de hand van enkele vragen. 1. Welke woorden zijn blijven haken? 2. Paus Benedictus XVI noemt twee vereisten voor diaconaal handelen (christelijke liefdadigheid): vakkundigheid en liefdevolle toewijding. Herken je die twee aspecten? De openingstekst wordt nogmaals gelezen. Openingstekst Naar het voorbeeld dat de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan ons voor ogen houdt is christelijke liefdadigheid allereerst eenvoudigweg het antwoord op datgene wat in een concrete situatie onmiddellijk nodig is: de hongerigen moeten te eten krijgen, de naakten moeten gekleed worden, de zieken medisch behandeld, de gevangenen bezocht, enzovoort. ( ) Vakkundigheid is een eerste, fundamenteel vereiste, maar is op zich niet genoeg. Het gaat immers om mensen en mensen hebben meer nodig dan alleen een technisch juiste behandeling. Ze hebben behoefte aan menselijkheid. Ze hebben behoefte aan liefdevolle toewijding. ( ) Daarom hebben deze helpers naast en bij de professionele vorming bovenal de vorming van het hart nodig. Ze moeten worden gebracht tot de ontmoeting met God in Christus, die de liefde in hen wekt en hun hart voor de naaste opent, zodat naastenliefde voor hen niet meer om zo te zeggen een van buitenaf opgelegd gebod is, maar het gevolg van hun geloof, dat zich uit in de liefde (vgl Gal. 5,6). (Deus Caritas Est, nummer 31a) 2

4 B. Tekst Jezus bewogen 15 minuten Onderstaande teksten op papier uitreiken; zie bijlage I,1 We kennen veel verhalen waarin Jezus geraakt wordt, bewogen wordt. Hieronder staan vijf teksten. Wil je deze lezen en voor jezelf nadenken over de volgende vragen: 1. Op welke wijze of waardoor wordt Jezus aangesproken en bewogen? 2. Hoe handelt Jezus vanuit die bewogenheid? Matteüs 20,29-34 Lucas 5,18-20 Lucas 7,11-15 Johannes 8,3-8 Johannes 11,32-38 Hierna volgt een korte plenaire uitwisseling met afsluitende voorlopige conclusies Jezus laat zich raken door ellende van mensen ( Tot in zijn binnenste bewogen ) (zie: Het Griekse werkwoord (splagchnizomai) dat hier en elders gebruikt wordt, is afgeleid van een zelfstandig naamwoord (splagchnon) dat betekent: inwendige organen (hart, longen, lever), ingewanden, moederschoot. Van daaruit ontwikkelden zich de betekenissen: zetel van het gevoel, liefde, barmhartigheid, en kreeg het werkwoord de betekenis: medelijden hebben, zich ontfermen, barmhartig zijn. Gelukkig hoor je in nieuwere vertalingen weer de oorspronkelijke gevoelswaarde: diep bewogen zijn, diep ontroerd zijn, te doen hebben met, ten diepste begaan zijn met, tot in je binnenste geraakt worden. ) Vanuit deze bewogenheid doet Jezus wat de (zieke) mens het meest nodig heeft: hij maakt contact met mensen die het gevoel hebben dat ze er door hun ziekte niet meer bij horen. En hij doet dat heel lijfelijk. Hij raakt ze aan. Dit lijfelijk aanraken maakt heel plastisch zichtbaar wat er tussen Jezus en de zieke gebeurt: Jezus overbrugt de afstand tussen de zieke en de gemeenschap, en zegt met dit gebaar: Jij hoort er weer bij, wij zijn met jou begaan. Bron: Jo Tigcheler, Kyrie eleison. Barmhartigheid in het Nieuwe Testament, in: Speling, 1999, nr 1, p Belangrijk: de bekommernis en het aanraken door Jezus (het erbij mogen horen ) houdt verband met het Rijk van God. In de tekenen en gebaren van Jezus wordt dit zichtbaar. C. Kijken en zien 30 minuten Voor de gespreksleider is extra informatie uit een artikel van Frits de Lange bijgevoegd, Beeldend getuigenis. De informatie geeft achtergrond bij de afbeeldingen. Zie bijlage I,2. We hebben gehoord hoe Jezus tot in zijn binnenste bewogen werd door het lijden van de mensen. Hoe kunnen ook wij diep geraakt worden? We gaan kijken naar afbeeldingen van een bijbelverhaal waarin het je laten raken en daarnaar handelen wordt verbeeld. Kijken en zien (zie bijlage I,3). Werkvorm: kunstafbeeldingen van de Barmhartige Samaritaan bekijken. De deelnemers krijgen de afbeeldingen op papier. Hierna bekijken de deelnemers in stilte de verschillende afbeeldingen met de volgende vragen. 1. Welke afbeelding raakt je het meest? 2. Wat roept deze afbeelding bij je op? 3

5 Uitwisselen van ervaringen. De gespreksleider leest Lucas 10,29-37 (De Barmhartige Samaritaan) voor. Hierna wordt gevraagd: 1. Vallen je in de afbeeldingen nu andere dingen op? Welke? Leren zien met de ogen van Jezus, met de ogen van de Barmhartige Samaritaan en van zovele anderen die we kennen uit de geschiedenis vraagt een bepaalde manier van kijken of zien. Dat vraagt kijken met compassie, met barmhartigheid. Paus Franciscus schrijft er het volgende over. In het geloof is Christus niet enkel degene in wie we geloven: de grootste openbaring van de liefde van God, maar ook degene met wie we ons verenigen, om te kunnen geloven. Het geloof kijkt niet alleen náár Jezus, maar kijkt ook vanuit het gezichtspunt van Jezus, ziet met zijn ogen: het is een deelname aan zijn wijze van zien. ( ) Het geloof in de Zoon van God, die mens werd in Jezus van Nazaret, vervreemdt ons niet van de werkelijkheid maar stelt ons in staat om haar diepere dimensie te begrijpen en te ontdekken hoezeer God de wereld bemint en haar onophoudelijk op Hem richt. Dit brengt christenen ertoe zich in te zetten en de weg die ze op aarde afleggen nog bewuster te beleven. (Lumen Fidei, nummer 18). Als bezinning op het thema denken de deelnemers na over: 1. Hoe kijk je zelf naar andere mensen? 2. Vanuit welke bewogenheid zie je om naar mensen? 3. Weet je van jezelf nog een moment dat je diep geraakt werd? Wat heb je daarmee gedaan? Gedachte voor de pauze Wat geef je? Geef je alleen iets van jezelf? Tijd, geld? Wat..? Of, zo vraagt paus Benedictus XVI: geef je jezelf? Wil ik voorkomen dat mijn gave als vernedering wordt ervaren, dan kan dat alleen, als ik mezelf helemaal geef als persoon. PAUZE 10 minuten D. Ervaringsverhalen 30 minuten Zie bijlage I,4 De deelnemers krijgen enkele korte ervaringsverhalen van mensen die zich inzetten voor anderen op papier aangereikt. Na lezing van de teksten worden deze plenair besproken met de volgende vragen: 1. Welk verhaal spreekt je het meest aan en waarom? 2. Kun je bij deze mensen een gelovige inspiratie ontdekken? 3. Kun je in enkele korte zinnen je eigen inspiratie voor je inzet voor anderen benoemen? 4

6 E. Afsluiting 15 minuten Johannes 13,1-15 Als opstapje naar de volgende bijeenkomst wordt de tekst Johannes 13,1-15 aan de deelnemers uitgereikt (zie bijlage I,5). De gespreksleider leest de tekst voor. Thuiswerk De tekst Naastenliefde van Ilse Bulhof (zie bijlage I,6) lezen met behulp van drie richtvragen: 1. Bulhof schetst een historische ontwikkeling in het helpen van mensen in nood. Hoe zou je die ontwikkeling willen samenvatten? Welke voor- en nadelen ziet zij aan de moderne westerse cultuur? (Deze vraag wordt gesteld om de structuur van de tekst helder te krijgen) 2. Wat vind je verrassend in deze tekst? 3. Hoe ligt voor jou de verbinding tussen een persoonlijke relatie met Jezus en je inzet voor de ander, tussen eucharistie en diaconie? De tekst Diaconale spiritualiteit van Vincent de Haas doornemen (zie bijlage I,7). Slotgedachte Paus Franciscus schrijft. Als Jezus met iemand sprak, keek Hij met een diepe, liefdevolle aandacht in zijn ogen: Jezus keek hem liefdevol aan (Marcus 10,21). Wij zien hoe Hij openstaat voor een ontmoeting, wanneer Hij de blinde langs de weg nadert (vgl. Marcus 10,46-52) en wanneer Hij eet en drinkt met de zondaars (vgl. Marcus 2,16), zonder zich erom te bekommeren dat men Hem bejegent als een gulzigaard en drinker (vgl. Matteüs 11,19). Wij zien hoe beschikbaar Hij is, wanneer Hij een prostituee zijn voeten laat balsemen (vgl. Lucas 7,36-50), of wanneer Hij s nachts Nikodemus ontvangt (vgl. Johannes 3,1-15). Wanneer Jezus zich op het kruis geeft, dan is dat niets anders dan het hoogtepunt van die stijl die heel zijn bestaan heeft gekenmerkt. Door dit model gefascineerd, willen wij ons tot het uiterste in de maatschappij invoegen, delen wij het leven met allen, luisteren wij naar hun zorgen, werken wij materieel en spiritueel met hen samen in hun noden, verheugen wij ons met hen die blij zijn, huilen wij met hen die huilen en zetten wij ons, schouder aan schouder met de anderen, in voor de opbouw van een nieuwe wereld. Maar niet als een verplichting, niet als een last die ons uitput, maar als een persoonlijke keuze die ons vervult van vreugde en ons identiteit verschaft. (Evangelii Gaudium, nummer 269) 5

7 In beweging komen bijeenkomst 2 Opzet bijeenkomst 2 A. Gebed en opening B. Tekst Johannes 13,1-15 C. Diaconale spiritualiteit D. Afsluiting Op deze bijeenkomst richten we ons op het concreet in beweging komen richting de naasten. A. Gebed en opening 25 minuten De bijeenkomst wordt geopend met het gezamenlijk bidden van het Onzevader. Daarna zingen we een lied met het thema In beweging komen, dienen, naasten. De begeleider kiest van te voren een lied uit en reikt de tekst op papier aan. Zie bijlage II,1) GvL 431 GvL 478 Door de wereld gaat een woord Jezus die langs het water liep Introduceren van het thema: In beweging komen Horen en doen. Waardoor en/of door wie worden we aangesproken? Laten we ons aanspreken of sluiten we de ogen wanneer het ons niet uitkomt? (Denk aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit de eerste bijeenkomst). Of is het zo dat je niet anders kunt dan hulp bieden? Hoe krijgt dit in beweging komen vorm in de geloofsgemeenschap? Waar kom je dit tegen? In de werkgroep waar je vrijwilliger bent? In de vieringen? En bovenal: leren wij zien met de ogen van Jezus? De tekst Naastenliefde van Ilse Bulhof, is gelezen en wordt besproken. Gespreksvragen. 1. Bulhof schetst een historische ontwikkeling in het helpen van mensen in nood. Hoe zou je die ontwikkeling willen samenvatten? Welke voor- en nadelen ziet zij aan de moderne westerse cultuur? (Deze vraag wordt gesteld om de structuur van de tekst helder te krijgen) 2. Wat vind je verrassend in deze tekst? 3. Hoe ligt voor jou de verbinding tussen een persoonlijke relatie met Jezus en je inzet voor de ander, tussen eucharistie en diaconie? 6

8 B. Tekst Johannes 13, minuten De gespreksleider leest de tekst voor. Johannes 13, Het was kort voor het paasfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4. stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5. en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? 7. Jezus antwoordde: Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. 8. O nee, zei Petrus, míjn voeten zult U niet wassen, nooit! Maar toen Jezus zei: Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen, 9. antwoordde hij: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd! 10. Hierop zei Jezus: Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein maar niet allemaal. 11. Hij wist namelijk wie Hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12. Toen Hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? vroeg hij. 13. Jullie zeggen altijd meester en Heer tegen mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Er volgt een gesprek. De deelnemers bespreken onderstaande vragen in groepjes van 3 of Wat roept de tekst op aan gedachten, associaties? 2. Welk(e) woord(en) blijven bij je hangen? Na enige tijd wordt de vraag gesteld: In vers 12 zegt Jezus: Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Wat is voor de deelnemers van de bijeenkomst de betekenis van Jezus daad? In het groepje volgt hierover een kort gesprek. Iemand de voeten wassen is een symbolische daad, maar ook een heel concrete activiteit die je in nauw fysiek contact brengt met een ander. Er is een gever en een ontvanger bij betrokken, het heeft te maken met dienstbaar zijn en de dienst, het dienen kunnen ontvangen. De gespreksleider stelt de vragen. 1. Wat zou jou stimuleren of weerhouden om iemands voeten te wassen? 2. Wat zou jou stimuleren of weerhouden om je voeten te laten wassen (vergelijk Petrus reactie)? Eventueel als de tijd dit toelaat: Kun je een andere titel voor de tekst Johannes 13,1-15 bedenken? 7

9 PAUZE 10 minuten C. Diaconale spiritualiteit 30 minuten Voor de eigen verdieping van de gespreksleider is de gehele tekst van Diaconale spiritualiteit van Vincent de Haas toegevoegd, zie bijlage II.2. Diaconale spiritualiteit wordt op meerdere niveaus gevoed: 1. door een persoonlijke relatie met Jezus Christus; 2. door persoonlijke lezing, bezinning en bidden met de Heilige Schrift; 3. door gezamenlijk Schriftteksten te bespreken en de betekenis hiervan voor het eigen leven te ontdekken; 4. door samen de H. Eucharistie te vieren en te ontdekken hoe het Woord van God in je doorwerkt; 5. door studie van documenten van de Kerk (bijvoorbeeld de documenten die in deze reeks aan de orde komen: Deus Caritas Est, Lumen Fidei en Evangelii Gaudium). In de eerste bijeenkomst zijn de eerste twee punten besproken. Nu volgt verdieping van het vierde punt. Zie bijlage I,7 (= verkorte weergave van bijlage II,2) De tekst wordt besproken, waarbij zeker het aspect van omvorming door het ontvangen van Brood en Wijn wordt verhelderd. De gespreksleider noteert kernwoorden uit het gesprek op een flap. Het Lichaam van Christus ontvangen om zelf Lichaam van Christus te worden. Ontvang niet alleen het Lichaam van Christus, maar leer ook dat Lichaam van Christus te zijn. Om zo, individueel en vooral ook samen, een teken van liefde te zijn voor de samenleving om ons heen. Diaconale spiritualiteit wordt ook (of juist) gevoed door deelname aan de H. Eucharistie, door een persoonlijke relatie met Christus. Of zoals paus Benedictus XVI het schrijft: Eredienst zelf, eucharistische gemeenschap, omvat de werkelijkheid van zowel bemind worden als ook anderen op hun beurt liefhebben. Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is ten diepste onvolledig. (Deus Caritas Est, nummer 14) Na de verkenning van de tekst wordt van gedachten gewisseld over de volgende vragen: 1. Hoe beleef je zelf de eucharistie? 2. Hoe kunnen we leren om het Lichaam van Christus te zijn. Wat is daar voor nodig? 3. Zie je in jouw geloofsgemeenschap tekenen van eucharistisch leven; een leven dat zich bewust is dat we altijd waar we ook zijn en hoe we ook zijn verbonden zijn met Christus en elkaar? 8

10 D. Afsluiting 20 minuten De bijeenkomst wordt afgesloten met enkele vragen ter evaluatie. Dit is het verzamelen van suggesties uit aangeboden literatuur, gesprekken tijdens deze twee bijeenkomsten en andere inbreng van de cursisten. De antwoorden/suggesties worden op een flap geschreven. 1. Hoe kun je diaconale spiritualiteit inoefenen? als individu als geloofsgemeenschap 2. Wat neem je voor jezelf mee van deze bijeenkomsten? 3. Hoe ga je hiermee verder? 4. Hoe zou je hierbij gesteund willen worden? Om mee te nemen Deze juiste manier van dienen maakt de helper nederig. Hij beschouwt zich tegenover de ander niet als hoger geplaatst, hoe armzalig diens situatie op dat moment ook mag zijn. Christus heeft de laatste plaats in de wereld het kruis ingenomen, en juist door deze radicale nederigheid heeft Hij ons verlost en helpt Hij ons voortdurend. Wie in staat is te helpen erkent dat hij zelf op precies dezelfde manier geholpen wordt en dat het niet zijn verdienste en grootheid is dat hij kan helpen. Deze opdracht is genade. Hoe meer iemand voor anderen doet, des te beter zal hij het woord van Christus verstaan en zich eigen maken: Wij zijn onnutte knechten (Lucas 17,10). Want hij erkent dat hij niet op grond van zijn eigen grootheid of prestatie handelt, maar omdat de Heer hem ertoe in staat stelt. Soms kunnen de buitensporige nood en de eigen beperkingen een bekoring tot moedeloosheid worden. Maar juist dan helpt de wetenschap dat hij uiteindelijk slechts een werktuig in de hand van de Heer is. Hij zal zich bevrijden de hoogmoed, van de gedachte dat hij zelf en op eigen kracht de noodzakelijke verbetering van de wereld tot stand moet brengen. Hij zal in alle nederigheid datgene doen wat hem mogelijk is en in nederigheid de rest aan de Heer overlaten. God regeert de wereld, niet wij. Wij dienen Hem slechts, voor zover we kunnen en Hij ons daartoe de kracht geeft. Met die kracht alles doen wat in ons vermogen ligt is de opdracht die de ware dienaar van Jezus Christus als het ware voortdurend in beweging houdt: De liefde van Christus laat ons geen rust (2Kor 5,14). (Deus Caritas Est, nummer 35) 9

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Liturgie Witte donderdag 24 maart, bijeenkomst wordt verzorgd door Kring Barabbas

Liturgie Witte donderdag 24 maart, bijeenkomst wordt verzorgd door Kring Barabbas In stilte binnenkomen. Op de beamer staat de volgende Bijbeltekst uit Johannes 13:1 Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem

Nadere informatie

WITTE DONDERDAG DONDERDAG 28 MAART 2013

WITTE DONDERDAG DONDERDAG 28 MAART 2013 WITTE DONDERDAG DONDERDAG 28 MAART 2013 We vieren de Maaltijd van de Heer De kleur is wit PKN gemeente Garmerwolde Thesinge Dienst om 19:30 uur in Thesinge Voorganger Organist Ouderling van dienst Koster

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Liefde tussen verraad en verloochening

Liefde tussen verraad en verloochening Liefde tussen verraad en verloochening Het evangelie naar Johannes 13:21-13:38 15-december 2015 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk. Niels Kuyt en Harrie Hoorn

Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk. Niels Kuyt en Harrie Hoorn Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk Vijfde zondag van de veertigdagentijd Voorganger: Organist: Lectoren: Kosters: ds. Reinoud Koning Lydia van den Broek Ans Kuus Thea Bos Henny Pauw

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 1 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013 2 BOODSCHAP VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI VOOR DE VASTEN 2013

Nadere informatie

Orde van dienst voor Witte Donderdag

Orde van dienst voor Witte Donderdag Orde van dienst voor Witte Donderdag Vredevorstkerk, 24 maart 2016 Aanvang: 14.30 uur Voorganger: drs. Greet Bijl Organist: Aad Zandbergen Ouderling: Dieke Fekkes Sikma Diaken: Mariëtte Lubbers Geluid:

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek.

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek. Lezen: Johannes 13:1-14:6 Tekst: Johannes 14:6 Jongens en meisjes, Jezus zegt: ik ben de weg. En ik heb na zitten denken. Als Jezus een weg is, wat voor weg is hij dan? Ik heb vier plaatjes van wegen.

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Geworteld leven Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Psalm 1 Gelukkig de mens Die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Deel je leven rond de maaltijd

Deel je leven rond de maaltijd Deel je leven rond de maaltijd opzet voor zes bijeenkomsten Geloven is geen theoretische aangelegenheid, het raakt en verandert het leven elke dag. Maar hoe wordt dat zichtbaar in het dagelijks leven?

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in Op weg de wereld in beamen 1. Bevestigen dat men het met iets eens is ( Amen zeggen) (Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen LK 481:3) 2. Iets projecteren met behulp van een beamer wereld 1.

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Blijf geworteld. In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen. Marta Luisteren of dienen? Blijf geworteld - Marta: luisteren of dienen?

Blijf geworteld. In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen. Marta Luisteren of dienen? Blijf geworteld - Marta: luisteren of dienen? Blijf geworteld In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen Marta Luisteren of dienen? 11 1 Het thema van Marta In het verhaal over Maria en Marta staat centraal dat het luisteren naar de

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Dag en nacht I In het tabernakel worden na de viering van de eucharistie de overgebleven hosties bewaard. Bij het tabernakel brandt een kaars of lamp als teken

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd.

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Vier bijeenkomsten over geloven en de Oud Katholieke Kerk. Een uitgewerkt programma aangeboden door de Werkgroep Vorming

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Getuigend christen zijn (1)

Getuigend christen zijn (1) Getuigend christen zijn (1) blok E - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, meningen peilen 19.30 God wil ervaringen van mensen gebruiken 19.40 Jouw ervaringen

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Openingswoord en kruisteken (allen staan op) Welkom in deze viering. Vandaag wil God tot ons komen in de Woorden van de Schrift. Hij wil tot ons spreken

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Op weg naar The Passion

Op weg naar The Passion Op weg naar The Passion Leeftijd: 16-25 jaar Soort bijeenkomst/werkvorm: programma en vesper Thema: Weg, waarheid en leven Tijdsduur: drie keer een uur Auteur: Dorien Keus, JOP The Passion is inmiddels

Nadere informatie

Stilte. Muziek. Opwekking 451 Ik hef mijn ogen

Stilte. Muziek. Opwekking 451 Ik hef mijn ogen Woensdag 8 april 2009 19.30u -Boaz van Luijk- Stilte Muziek Welkom Welkom in deze derde dienst in de stille week. Ik wil beginnen door met u het eerste vers uit Johannes 13 te lezen. Dit is Johannes inleiding

Nadere informatie

10. Het laatste woord

10. Het laatste woord 10. Het laatste woord DOELSTELLINGEN De kinderen maken kennis met de zeven kruiswoorden: Jezus laatste woorden vóór Zijn kruisdood. De kinderen leren dat de kruiswoorden een soort samenvatting van Jezus

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

DEUS CARITAS EST GOD IS LIEFDE. Encycliek van Paus Benedictus XVI 25 december 2005. Uittreksels

DEUS CARITAS EST GOD IS LIEFDE. Encycliek van Paus Benedictus XVI 25 december 2005. Uittreksels DEUS CARITAS EST GOD IS LIEFDE Encycliek van Paus Benedictus XVI 25 december 2005 Uittreksels 1. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem (1 Joh. 4,16). Met deze woorden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief zijn. 2. Welkomswoord.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vreugdevol in Gods Barmhartigheid

Vreugdevol in Gods Barmhartigheid Vreugdevol in Gods Barmhartigheid Parochies, gemeenschapshuizen, verenigingen en bewegingen, kortom alle plaatsen waar Christenen samen komen, moeten een oase van barmhartigheid zijn: voor iedereen! (Paus

Nadere informatie

Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel. Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel

Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel. Gebedskalender 2016. Gebedskalender 2016. Aan tafel. Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Gebedskalender 2016 Aan tafel Geestelijk VoorBereidingsWerk Geestelijk VoorBereidingsWerk Geacht gemeentelid! Het

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Het vraagt moed om je zo open te stellen. Het vraagt om vertrouwen. Vertrouwen is in onze tijd een grote opgave.

Het vraagt moed om je zo open te stellen. Het vraagt om vertrouwen. Vertrouwen is in onze tijd een grote opgave. INLEIDING Dagen vol ontmoeting, stilte, samen vieren en nadenken, van gastvrijheid en hard werken liggen achter ons. De Europese jongerenontmoeting van Taizé in Rotterdam is voorbij. Heel hartelijk dank

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie