HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: 24-7-2015 Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam"

Transcriptie

1 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie d.d.: Hoofdsplitsing Boston en Seattle te Rotterdam Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, verdere aan- en toebehoren en terreinen. Waar in dit reglement van eigena(a)r(en) wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan de gebruiker krachtens welke titel ook. Verder wordt in dit huishoudelijk reglement verstaan onder: - de splitsingsakte: de op. voor mr.., notaris te Delft, verleden akte van splitsing in appartementsrechten, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, in register 4, deel. nummer.; - het splitsingsreglement: het reglement van splitsing als bedoeld in artikel 5:111 en 5:112 van het Burgerlijk Wetboek, welk reglement van splitsing van toepassing is op de bij de splitsingsakte geëffectueerde splitsing in appartementsrechten. 2. De termen die in dit huishoudelijk reglement worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als die, welke in het splitsingsreglement worden gehanteerd. 3. Eigenaren en gebruikers van het gebouw worden geacht met de inhoud van dit huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn. Artikel 2. Redelijkheid en billijkheid Eigenaren en gebruikers moeten zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkander gedragen. Daarbij dienen zij rekening te houden met elkanders gerechtvaardigde belangen. Gebruiksvoorschriften Artikel 3. Gemeenschappelijke gedeelten 1. Het is verboden daken, kelders en overige ruimtes te betreden welke voor een normaal gebruik van het gebouw niet vrij toegankelijk zijn, anders dan bij calamiteiten. 2. De gemeenschappelijke ruimten dienen te allen tijde schoon, veilig en volledig vrij te worden gehouden. Het aanbrengen van geluid- en beeldregistratieapparatuur in de gemeenschappelijke ruimten, waaronder ook is begrepen aan de gevel, is toegestaan, mits dit geschiedt door of in opdracht van de vergadering door een erkend gecertificeerd bedrijf en uitsluitend met als doel het waarborgen van de veiligheid in en om het gebouw. Het is niet toegestaan daar zaken van welke aard ook te plaatsen, te stallen, op te slaan of op te hangen, zoals meubilair, (brom- )fietsen, scootmobiels, kasten, planten, kranten, apparaten, (airco-

2 )installaties, kunstvoorwerpen, winkelwagentjes en dergelijke, anders dan met goedkeuring van het bestuur. In afwijking van de vorige zin is het: - de eigenaar van het appartementsrecht met index 4, waaronder in dit geval niet zijn begrepen de gebruikers van dit appartementsrecht tenzij de gebruiker dezelfde als de eigenaar is, toegestaan kunstvoorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten welke tot het privégedeelte van het appartementsrecht met index 4 behoren, aan te brengen; - in de algemene ruimten welke tot het privégedeelte van het appartementsrecht met index 5 behoren, toegestaan incidenteel kunst aan te brengen mits dit wordt besloten door de vergadering van het appartementsrecht met index Eigenaren onthouden zich van het bevuilen of beschadigen van de gemeenschappelijke ruimten in welke vorm ook, zulks met inbegrip van het plaatsen van kennisgevingen of andere afbeeldingen. De eigenaar die daarmee in strijd handelt of laat handelen, wordt door het bestuur gelast zulks zelf ongedaan te maken. Het bestuur kan professionele derden inschakelen indien de reiniging door de eigenaar naar het oordeel van het bestuur niet afdoende is, echter voor rekening van de desbetreffende eigenaar. 4. Het is eigenaren verboden gemeenschappelijke installaties te bedienen op een andere wijze dan die waarvoor zij bestemd zijn. Ook is het niet toegestaan energie af te nemen voor welk doel ook van de gemeenschappelijke energievoorzieningen. 5. Afval dient uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen, te weten de containerruimten, en op de daartoe bestemde tijdstippen te worden aangeboden op de door het bestuur te bepalen wijze. In de containerruimten mag geen huisvuil (anders dan in de daarvoor bestemde containers), afval, grofvuil, afgedankte meubels en of verpakkingsmateriaal van karton of papier en dergelijke gedeponeerd of (tijdelijke) opgeslagen worden. Grof vuil en (klein) chemisch afval dient door de eigenaar zelf te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan vetten in het riool te lozen of in een open verpakking bij het afval te plaatsen. De commerciële ruimten welke behoren tot de privégedeelte van de appartementsrechten met indices 1 en 2 beschikken over eigen containerruimten voor hun afval, hebben een eigen afvoer op het riool en vetvangputten. Zij dienen gebruik te maken van deze voorzieningen. Afvoer van vuilnis door ieder van de eigenaren dient op zodanige wijze te geschieden dat de bedrijfsuitoefening respectievelijk het (woon)genot van de andere eigenaren en/of gebruikers daardoor zo min mogelijk wordt verstoord. Indien in strijd met het voorgaande wordt gehandeld, zal het bestuur zonder voorafgaande aanmaning het afval laten verwijderen en is de overtreder gehouden de kosten daarvan aan de vereniging te vergoeden. 6. Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke ruimten. Open vuur is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten. 7. Werkzaamheden in het kader van de bevoorrading, het verhuizen en 2

3 3 dergelijke mogen slechts plaatsvinden gedurende de door de gemeente Rotterdam bepaalde of te bepalen venstertijden en binnen de daartoe aangewezen ruimten, een en ander behoudens ontheffing of vergunning van de gemeente Rotterdam, echter nimmer tussen uur s avonds en 6.00 uur s morgens. 8. Het is niet toegestaan de stroompunten in de algemene ruimten te gebruiken voor het opladen van voertuigen, batterijen en dergelijke. 9. Het is alleen toegestaan de in het gebouw aanwezige nooduitgangen ten tijden van calamiteiten als uitgang te gebruiken, tenzij de desbetreffende nooduitgang ook als normale uitgang dient. Ander gebruik dan in noodsituaties zal de hoogst noodzakelijke betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze nooduitgangen kunnen schaden. 10. Bij vervoer van huisvuil of andere goederen door het gebouw is de desbetreffende eigenaar of gebruiker verplicht bevuiling van de gemeenschappelijke ruimten te voorkomen casu quo onmiddellijk ongedaan en/of schoon te maken. Indien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet wordt hiertoe door de vereniging aan derden opdracht gegeven. De kosten worden op de vervuiler verhaald. 11. Fietsen, brommers, scootmobiels en dergelijke mogen alleen worden vervoerd in de daarvoor bestemde lift, zij mogen niet in de liften die zich bevinden bij de trappenhuizen. In afwijking van de vorige zin mogen scootmobiels die uitsluitend dienen voor intern gebruik, wel in de liften die zich bevinden bij de trappenhuizen. 12. Hetgeen in dit artikel 3 is opgenomen omtrent gemeenschappelijke gedeelten casu quo algemene ruimten geldt overeenkomstig voor de gemeenschappelijke gedeelten casu quo algemene ruimten die zich bevinden in het privégedeelte van een appartementsrecht, tenzij anders is vermeld in dit huishoudelijk reglement. Artikel 4. Normen vloerbedekking ruimten bestemd tot wonen Er worden geen normen zoals bedoeld in artikel 26.1 van het splitsingsreglement vastgesteld. Artikel 5. Veiligheid 1. Iedere eigenaar is gehouden ramen en deuren steeds afgesloten te doen zijn en ziet erop toe dat de toegang tot het gebouw aan onbevoegden wordt ontzegd. 2. Iedere eigenaar dient zich te allen tijde aan de veiligheidsinstructies en voorschriften te houden. 3. Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsaanduidingen in en om het gebouw aan te passen, te blokkeren, te verwijderen of anderszins hun functie te wijzigen. 4. Iedere eigenaar onthoudt zich van elk gebruik van noodvoorzieningen, behoudens ingeval van nood. 5. Iedere eigenaar is gehouden het bestuur per omgaande te informeren van hem bekende gebreken of onvolkomenheden aan veiligheidsvoorzieningen

4 4 in het gebouw, van welke aard ook. Artikel 6. Privé gedeelten 1. Iedere eigenaar is verplicht het bestuur tijdig en schriftelijk te informeren in geval van ingebruikgeving of verhuur van een privé-gedeelte. Het gestelde in de vorige zin geldt niet voor een instelling als omschreven in artikel 35.7 van het splitsingsreglement en niet voor een eigenaar waaraan de vergadering vrijstelling heeft verleend. 2. Het gebruiken of doen gebruiken van een appartement in strijd met de goede zeden of openbare orde, onder meer door het bieden van gelegenheid tot het gokspel, de productie, verwerking en/of handel in (soft- )drugs en/of prostitutie is niet toegestaan. 3. Het is verboden in privé gedeelten (brand)gevaarlijke, ontplofbare, verontreinigende stoffen en/of materialen, grote hoeveelheden vuurwerk en andere zaken te hebben welke een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van personen en goederen in en om het gebouw. Onder opslag van (brand)gevaarlijke, ontplofbare of verontreinigende stoffen en/of materialen die niet voor normaal huishoudelijk gebruik bestemd zijn, als bedoeld in artikel 27 van het splitsingsreglement, wordt in ieder geval niet verstaan het bewaren van motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van een voertuig. 4. Het is verboden op onoordeelkundige wijze wijzigingen in de elektrische installatie in het privé gedeelte aan te brengen. 5. Open vuur is niet toegestaan in de privé gedeelten. In de privé gedeeltes en op balkons is uitsluitend het gebruik van elektrische barbecues toegestaan. Het is evenmin toegestaan een open haardinstallatie aan te leggen die voorziet in open vuur. Een haardinstallatie die niet voorziet in open vuur is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de vergadering. Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden verbonden worden. 6. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze geen overlast veroorzaken. Het hebben of houden van duiven, bijen of kippen is niet toegestaan. 7. Indien een huisdier overlast bezorgt, kan het bestuur uit eigener beweging of op verzoek de eigenaar verplichten om maatregelen te nemen, waaronder een (gedeeltelijk) verbod. Een dergelijke maatregel wordt schriftelijk door het bestuur aan de eigenaar bekend gemaakt en treedt na vier weken in werking. De eigenaar kan gedurende vier weken na de dag waarop de eigenaar van de maatregel kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen, beroep tegen de maatregel instellen bij de vergadering. Het instellen van beroep geschiedt door middel van een schriftelijk beroepschrift gericht aan de vergadering, in te dienen bij het bestuur. Het instellen van beroep schorst de maatregel totdat de vergadering op het beroep heeft beslist. De maatregel treedt in werking voor zover deze door de vergadering bij volstrekt meerderheidsbesluit wordt bekrachtigd. De vergadering is bevoegd aan haar besluit nader voorwaarden te verbinden.

5 8. Alle eigenaren en gebruikers dienen hun privé gedeelten schoon te houden. 9. De eigenaren en gebruikers zijn verplicht om hun privé gedeelte te onderhouden op ten minste het afwerkingsniveau van dat privé gedeelte ten tijde van de bouwkundige oplevering. 10. Het boren in vloeren en plafonds ( anders dan voor het ophangen van gordijnrails en zonwering) is verboden in verband met de aanwezigheid van leidingen. 11. Het is niet toegestaan voorwerpen zoals bloembakken, (schotel)antennes, vlaggen of wasrekken en dergelijke aan de buitenzijde van het balkon te hangen. 12. Het is niet toegestaan het balkon/terras te gebruiken als berging of andere voorwerpen te plaatsen die het uiterlijke aanzien van het gebouw verstoren. Het drogen van wasgoed en dergelijke op of aan het balkon/terras, anders dan aan een staand droogrek, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om etensresten, vogelkasten, voederbakjes en dergelijke achter te laten op het balkon/terras. Dit om overlast van vogels en ongedierte te voorkomen. 13. Het is verboden winkelwagentjes, meubilair, huis- en grofvuil, en dergelijke te plaatsen in de parkeergarage. Het is niet toegestaan om reparaties aan motorvoertuigen te verrichten in de parkeergarage. De eigenaren en gebruikers dient zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens te gedragen. De parkeergarage mag niet als speelplaats worden gebruikt. Er dient stapvoets gereden te worden. De eigenaren en gebruikers dienen zorg te dragen dat de parkeergarage niet wordt beschadigd en netjes wordt gehouden. Bij overtreding van deze regel wordt de schade op de veroorzaker verhaald. Rijklare motorvoertuigen dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde eigen parkeervakken. Het is niet toegestaan campers, caravans, travel sleepers, aanhangwagens, scooters en dergelijke op een parkeerplaats te stallen. Voertuigen die geplaatst zijn op een andere plaats dan die waarop men krachtens de huurovereenkomst of eigendomsakte recht heeft, kunnen voorzien worden van een wielklem dan wel worden weggesleept. Dit mag niet eerder gebeuren dan drie werkdagen nadat de eigenaar of gebruiker van dat voertuig op het voornemen tot deze actie is gewezen dan wel indien de betrokken eigenaar of gebruiker zich al eerder aan dit feit schuldig heeft gemaakt. De gemaakte kosten hiervoor zullen op de eigenaar van het voertuig worden verhaald.14. De eigenaren en gebruikers zien er op toe dat, indien zij iemand via de videofoon binnen laten, ook daadwerkelijk deze persoon direct naar het bedoelde appartement komt. De eigenaar en gebruiker is aansprakelijk voor een ieder die hij/zij toegang verleent voor het betreden van de algemene ruimten van het gebouw welke zich bevinden in het privégedeelte waarvan hij/zij eigenaar en/of gebruiker is. 14. De capaciteit van het dakterras dat gelegen is op de vijfde verdieping en 5

6 6 onderdeel uitmaakt van het privégedeelte van het appartementsrecht met index 4 is op basis van de vluchtwegcapaciteit maximaal 200 personen. 15. Er mogen geen extra voorzieningen geplaats worden voor de erfafscheidingen die zich bevinden bij het dakterras dat gelegen is op de vijfde verdieping en onderdeel uitmaakt van het privégedeelte van het appartementsrecht met index In de tot het appartementsrecht met index 4 en index 5 behorende personenlift mogen geen fietsen en andere voertuigen worden meegenomen. Hiervoor mag alleen de fietsenlift behorende tot het appartementsrecht met index 3 worden gebruikt. Artikel 7. Geluidhinder en andere vormen van hinder Tussen uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens en op erkende zon- en feestdagen zijn lawaai veroorzakende activiteiten zoals boren, timmeren en zagen, en het storend gebruik van geluidsapparatuur, tv's en muziekinstrumenten verboden, zulks onverlet de plicht van elke eigenaar om ook buiten die tijdstippen het veroorzaken van lawaai dat tot overlast leidt te voorkomen. Naast geluidhinder mag een eigenaar ook geen andere vormen van hinder aan de andere eigenaren toebrengen. Onder andere vormen van hinder wordt bijvoorbeeld verstaan bevoorrading buiten de voorgeschreven uren of hinder door warmte, koude, trilling, licht en dergelijke. Artikel 8. Bewassing van de (woning)ramen en kleurenschema/schilderwerk 1. Bewassing met agressieve, corrosieve, (brand)gevaarlijke, ontplofbare of verontreinigende stoffen en/of materialen is niet toegestaan. 2. Het kleurenschema zoals dat is aangebracht bij de oplevering van het gebouw dient in stand gehouden te worden, tenzij een ander kleurenschema wordt vastgesteld. Conform het bepaalde in artikel 26.4 van het splitsingsreglement kan de vergadering een ander kleurenschema voor het buitenschilderwerk vaststellen. Indien de vergadering een ander kleurenschema vaststelt, stelt zij daarbij een reële termijn vast waarbinnen de aanpassing door de eigenaren moet plaatsvinden. Artikel 9. Verzekeringen 1. De in artikel 15.2 van het splitsingsreglement bedoelde periodieke controle dient, naast het in voormeld artikel 15.2 bedoelde geval, te geschieden om de vijf jaar, voor het begin van het desbetreffende boekjaar van de vereniging of zo vaak de verzekeraar zulks verzoekt. 2. Ieder van de eigenaren is verplicht om ten behoeve van de hiervoor bedoelde periodieke controle uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van ieder boekjaar van de vereniging een taxatierapport met betrekking tot diens privé gedeelte te doen opmaken en aan het bestuur te verstrekken, tenzij besloten wordt dit door één taxateur te laten plaatsvinden. 3. Het bestuur is verplicht om ten behoeve van de hiervoor bedoelde periodieke controle uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van ieder

7 7 boekjaar van de vereniging een taxatierapport met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken te doen opmaken. 4. De in de artikelen 9.2 en 9.3 van dit huishoudelijk reglement bedoelde taxaties dienen te worden uitgevoerd door een taxateur die in overleg met de verzekeraar wordt benoemd. 5. De peildatum voor de uitgevoerde taxatie dient te liggen op een datum die ligt uiterlijk vier (4) maanden voor het einde van het boekjaar van de vereniging waarin het taxatierapport dient te worden overgelegd respectievelijk opgemaakt. 6. Indien een eigenaar niet tijdig voldoet aan haar in artikel 9.2 van dit huishoudelijk reglement bedoelde verplichting is het bestuur bevoegd en verplicht om de taxatie te doen uitvoeren op kosten van de desbetreffende eigenaar. 7. Indien het bestuur gerede twijfel heeft over de juistheid of getrouwheid van het door een eigenaar overgelegde taxatierapport is zij bevoegd om zelf een taxatie te doen uitvoeren met betrekking tot het privé gedeelte van de desbetreffende eigenaar. De desbetreffende eigenaar is verplicht om daaraan haar medewerking te verlenen. Indien de getaxeerde waarde die is vastgesteld door de taxateur die door het bestuur is aangewezen, meer dan vijf procent (5%) hoger is dan de getaxeerde waarde die is vastgesteld door de taxateur die door de eigenaar is aangewezen, komen de kosten van de taxatie die in opdracht van het bestuur is uitgevoerd voor rekening van de desbetreffende eigenaar. In alle andere gevallen komen de kosten van de taxatie voor rekening van de vereniging. 8. Het bestuur dient voor zover nodig ervoor zorg te dragen dat de in artikel 15.2 van het splitsingsreglement bedoelde actualisatie van de opstalverzekering geschiedt met ingang van de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het taxatierapport dient te worden overlegd respectievelijk opgemaakt. Artikel 10. puienreglement 1. De verlichting van de etalages moet in balans zijn met de openbare verlichting. Overgangen in verlichtingssterkte dienen gelijkmatig plaats te vinden. Direct naar openbaar gebied of naar woningen gerichte, verblindende lichtbronnen zijn niet toegestaan. Om de commerciële ruimten op maaiveldniveau ook na sluitingstijd een (prettige) uitstraling te geven, dient door de eigenaar per etalage minimaal één nachtverlichting in gebruik te zijn. 2. Blinde of geblindeerde etalages zijn niet toegestaan 3. De commerciële ruimten worden bij beschikbaarstelling niet voorzien van rolluiken. De eigenaar kan onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening rolluiken plaatsen. Hierbij dient, ten behoeve van een kwalitatieve uitstraling naar buiten toe voldaan te worden aan de volgende eisen: - rolluiken dienen tenminste 70% transparant te zijn (type Protector ruit 8 o.g.);

8 8 - rolluiken mogen alleen aan de binnenkant van een pui worden toegepast in een zone op ca. 960 mm achter de voorgevel of gelijk met de binnenzijde van het binnenspouwblad, zodanig dat de bak en geleiders van de rolluiken buiten de dag van de gevelopening zijn gesitueerd. In afwijking van het voorgaande is het toegestaan dat de rolluiken in de containerruimten behorende bij de appartementsrechten met de indices 4 en 5 van melkglas zijn. 4. Indien gekozen wordt voor het aanbrengen van reclame in de etalage dient voldaan te worden aan de volgende eisen: - Maatvoering: maximaal gelijk aan de puibreedte; geen eis voor minimale breedte - Plaatsing: gecentreerd - Logo: - reclamebak met of zonder verlichting - borden met of zonder verlichting - (losse) belettering: - Neonlijn op tekstcontour - Gesloten doosletter met of zonder verlichting - Open doosletter met of zonder verlichting - Bij verlichting: naar keuze of naar voren of naar achteren uitstralend. - Uitvoering: eenduidig conform tekststijl / logo winkelier - Belettering: idem als logo 5. Uitstallingen zijn toegestaan maar dienen vooraf instemming van de vergadering, ook al dienen zij niet (uitsluitend) voor het tentoonstellen van koopwaar. De terrasruimte is de ruimte zoals aangegeven op de aan dit huishoudelijk reglement gehechte tekening en volgens de door de gemeente verstrekte omgevingsvergunning. De terrassen mogen worden ingericht met gangbare terras-accessoires waaronder tafels (hoog/laag), stoelen (hoog, laag, zitzak enz), parasols, terrasscheidingen (zoals bloembakken of windscherm) en terrasverwarmers. Een en ander conform bijgevoegd beeld/kwaliteitsplan. Luifels, waaronder begrepen markiezen en zogenaamde screens, met naam en logo van eigenaar en/of gebruiker of gerelateerd aan de gebruikersfunctie van eigenaar en/of gebruiker zijn toegestaan, mits deze niet meer bedragen dan 15% van het totale oppervlaktes per afzonderlijke luifel, markies, screen en parasol. Een en ander conform bijgevoegd beeld/kwaliteitsplan. Het in de vorige zin gestelde behoeft pas de instemming van de vergadering indien het afwijkt van de gestelde normen. Artikel 11. Overtredingen, aansprakelijkheid, procesvolmacht 1. Het bestuur kan bij overtredingen van het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 10 van dit reglement de overtreder waarschuwen en daarbij een termijn stellen om de overtreding voor eigen rekening en risico ongedaan te maken. 2. De vergadering stelt het bedrag van de boetes vast, die kunnen worden

9 9 opgelegd bij overtreding van dit reglement. 3. Het bestuur kan aan de overtreder per overtreding een boete opleggen tot het maximum van het krachtens het vorige lid door de vergadering bepaalde boetebedrag. 4. leder eigenaar is aansprakelijk voor alle schade en ander nadeel welke de vereniging lijdt als gevolg van een overtreding van dit reglement, ook ingeval geen boete wordt opgelegd. 5. Boetes en schades krachtens dit reglement zijn direct, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbaar verschuldigd. Betalingen worden niet opgeschort onder verwijzing naar eventuele verzekeraars die de schade vergoeden. leder recht op opschorting of verrekening vanwege welke vordering op de vereniging ook is uitgesloten. Beheer en administratie Artikel 12. Algemene ledenvergadering 1. Vergaderingen zullen niet voor uur en na uur aanvangen en zullen plaatsvinden op een locatie in of in de directe omgeving van het gebouw. 2. De voorzitter opent, schorst en sluit de vergadering. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de agenda wordt behandeld ter vergadering en leidt de vergadering. 3. De voorzitter kan toestaan, dat spreekgerechtigden via communicatie apparatuur (radio, telefoon, internet) de vergadering volgen. Stemmen kunnen niet buiten de vergadering worden uitgebracht. 4. De voorzitter van de vergadering bepaalt al dan niet per onderwerp de wijze waarop gestemd wordt ter vergadering. Gestemd kan worden op de volgende wijzen: - Schriftelijk met stembiljetten op naam; - Per handopsteking; - Op afroep. 5. Volmachten worden door de voorzitter slechts geldig verklaard indien deze voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter worden overhandigd en voorzien zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het lid dat de volmacht verstrekt heeft. Indien een rechtspersoon appartementsgerechtigde is, dient de volmacht te zijn voorzien van een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 6 maanden en een legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de desbetreffende rechtspersoon. 6. De voorzitter kan een model volmacht vaststellen, mits de volmachtgever de mogelijkheid behoudt een algemene of een bijzondere volmacht, al dan niet met steminstructie te geven. Artikel 13. Kascommissie 1. De vergadering kan een kascommissie benoemen bestaande uit tenminste twee personen die geen deel van het bestuur uitmaken en ook niet

10 10 anderszins met het beheer of de administratie van de vereniging zijn belast. 2. De kascommissie werkt in opdracht van de vergadering en is onafhankelijk van het bestuur en een eventuele beheerder. 3. De kascommissie onderzoekt de financiële administratie van de vereniging en beoordeelt jaarlijks de concept begroting en exploitatierekening van de vereniging. Voordat de vergadering daarover stemt brengt de kascommissie schriftelijk verslag omtrent haar bevindingen uit aan de vergadering. 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door de kascommissie gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas, recente bankafschriften en online bankgegevens te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging op eerste verzoek ter beschikking te stellen. Artikel 14. Betalingsverzuim 1. Indien een eigenaar niet voldoet aan diens verplichting om tijdig enig aan de vereniging verschuldigd bedrag te voldoen, kan het bestuur de desbetreffende eigenaar schriftelijk aanmanen en alsnog een termijn verlenen van 8 dagen om alsnog het verschuldigde te voldoen. Het bestuur is alsdan gerechtigd een bedrag aan administratiekosten van ten hoogste 30,- of een ander door de vergadering te bepalen bedrag per verschuldigde (termijn-)betaling in rekening te brengen in aanvulling op het verschuldigde bedrag. 2. Indien de desbetreffende eigenaar 20 dagen na de schriftelijke aanmaning nog niet betaald heeft is het bestuur gerechtigd de incasso van het verschuldigde uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde derde, zoals een deurwaarder, advocaat of incassobureau. Ingeval van doorlopende betalingsachterstanden kunnen opvolgende betalingsachterstanden direct uit handen gegeven worden. Artikel 15. Indexering van bedragen Alle bedragen vermeld in het huishoudelijk reglement zullen telkens jaarlijks, te rekenen vanaf de aanvang van het eerste boekjaar, wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 van het splitsingsreglement. Artikel 16. Diversen Bij strijdigheid tussen dit huishoudelijk reglement en het splitsingsreglement prevaleert het bepaalde in het splitsingsreglement. Artikel 17. Ingangsdatum, bekendmaking 1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag die volgt op zijn vaststelling. 2. Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij het bestuur en is gepubliceerd op

11 11 Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaars van... Bestuur Voorzitter