De penningmeester en de statuten van ANBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De penningmeester en de statuten van ANBO"

Transcriptie

1 De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni 2008 Versie

2 1. Algemeen Elk bestuur heeft een penningmeester. Ook ANBO-afdelingen. De penningmeester van het afdelingsbestuur draagt er mede zorg voor dat het afgesproken beleid van de afdeling uitgevoerd kan worden. AFDELINGSBESTUUR Artikel De afdelingsvergadering kiest de leden van het Afdelingsbestuur. De leden van het Dagelijks Bestuur worden in functie gekozen. Kandidaten kunnen gemotiveerd worden voorgedragen door de leden en door het Afdelingsbestuur. Het beleid voor een bepaald jaar staat in een werkplan of in een activiteitenoverzicht. De begroting vormt de financiële vertaling van dat beleid. Een goede penningmeester zoekt naar mogelijkheden om zoveel mogelijk activiteiten van een afdeling te realiseren. Financieel beleid is geen zaak alleen van de penningmeester, maar van het hele afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur stelt de algemene lijnen vast. Om het hele bestuur overzicht te geven over de stand van zaken, rapporteert de penningmeester regelmatig. Dat staat ook als verplichting opgenomen in artikel 115 van de statuten van ANBO. De penningmeester voert het algemene beleid van het afdelingsbestuur uit. De penningmeester is daarnaast verplicht om aanwijzingen van het gewestbestuur en het landelijk bestuur op te volgen. FINANCIËN Artikel Elke penningmeester brengt binnen een maand na afloop van een kalenderkwartaal aan het bestuur waarvan hij deel uitmaakt verslag uit omtrent de financiën, waarover hij het beheer voert. 2. Elke penningmeester is verplicht aanwijzingen en instructies van het Landelijk Bestuur, met betrekking tot het beheren en de administratie van de geldmiddelen, op te volgen en aan het Landelijk Bestuur, en ingeval van een afdelingsadministratie ook aan het Gewestbestuur, op verzoek alle informatie te verschaffen. DONATIES Artikel 111 Een donatie komt ten goede aan het Landelijk Bestuur, het gewest of de afdeling waardoor de donateur is aangeworven, tenzij deze anders heeft bepaald. GELDMIDDELEN Artikel 417 De geldmiddelen van een afdeling bestaan uit: a. het deel van de contributies en donaties dat volgens het Algemeen Reglement aan de afdeling toekomt; b. aan de afdeling toegekende subsidies, giften en schenkingen; c. het deel van het door het Landelijk Bestuur aanvaarde erfstellingen en legaten waarvan de erflater bepaalde dat dit aan de afdeling ten goede komt; d. inkomsten uit activiteiten van de afdeling; e. alle andere baten, waarvan de aanvaarding niet volgend de wet of de statuten verboden is. Versie

3 2. Begroting Het opstellen van een begroting begint bij het bedenken wat de doelstellingen zijn voor het betreffende jaar. Dat gebeurt in het afdelingsbestuur. Er worden afspraken gemaakt, die beschreven worden in een werkplan of in een activiteitenplan. Bij het begroten spelen aantallen een rol, bijvoorbeeld: het aantal vergaderingen en bijeenkomsten per jaar het aantal personen dat de vergadering bezoekt het aantal nieuwsbrieven dat verspreid zal worden AFDELINGSVERGADERING TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN SAMENSTELLING Artikel De afdelingsvergadering stelt het jaarverslag en het financiële jaarverslag over het afgelopen en de begroting voor het komende kalenderjaar vast, gelet op de schriftelijke rapportage van de Financiële Commissie. De vaststelling van de verslagen dechargeert het Afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid. Versie

4 3. Volmacht Een afdeling mag rechtshandelingen plegen omdat ze daartoe gemachtigd is. Die machtiging, bijzondere volmacht genaamd, krijgt het afdelingsbestuur van het gewestbestuur. In deze paragraaf meer informatie over de reikwijdte en de beperkingen van een volmacht. Waarom een volmacht? De Vereniging ANBO is één geheel, met landelijke, gewestelijke en plaatselijke onderdelen. Juridisch gezien is er maar één rechtspersoon die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Statutair vertegenwoordigt het landelijk bestuur de ANBO in en buiten rechte. Het zou erg onwerkbaar worden als het landelijk bestuur ook alle rechtshandelingen voor gewesten en afdelingen zou moeten verrichten. Gewesten en afdelingen moeten dat zelf ook kunnen. Om dat mogelijk te maken wordt er, op grond van art 20.2 en 20.3 van de statuten gewerkt met volmachten. Deze volmacht geeft het afdelingsbestuur de bevoegdheid de ANBO te vertegenwoordigen in die rechtshandelingen die gebruikelijk zijn te achten op het eigen niveau, een en ander voor zover de goedgekeurde begroting en het budget dit toelaten. VERTEGENWOORDIGING Artikel 20 1 De ANBO wordt vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende leden van het Landelijk Bestuur, danwel door het Landelijk Bestuur als geheel. 2. Het Landelijk Bestuur is bevoegd de directeur van het landelijk bureau alsmede de Gewestbesturen te machtigen de ANBO te vertegenwoordigen in aangelegenheden en met de beperkingen die in de betrokken machtiging zijn aangegeven. 3. De aan een Gewestbestuur gegeven machtiging kan inhouden dat dit bestuur op zijn beurt bevoegd is de besturen van de tot het gewest behorende afdelingen te machtigen de ANBO te vertegenwoordigen in de aangelegenheden en met de beperkingen die in de betrokken machtiging zijn aangegeven. 4. Indien een Gewestbestuur de in lid 3 bedoelde bevoegdheid niet heeft verkregen of weigert daarvan gebruik te maken, kan het Landelijk Bestuur zelf de aan het slot van lid 3 bedoelde machtiging verlenen De volmacht verleent het afdelingsbestuur de mogelijkheid om namens de ANBO rechtshandelingen te plegen. Zonder die volmacht zijn bestuursleden persoonlijk aansprakelijk. Zou een bestuurder van een afdeling, zonder dat de afdeling over een volmacht beschikt, rechtshandelingen verrichten, en gaat daarmee wat fout, dan is deze persoon zélf volledig aansprakelijk. Immers, zonder volmacht mag hij/zij niet namens de ANBO optreden. Beoordeling door het gewestbestuur Het landelijk bestuur verleent een volmacht aan het gewestbestuur. Het gewestbestuur is op zijn beurt bevoegd om aan de besturen van de afdelingen een volmacht te verlenen. Het gewestbestuur kan op grond van artikel 20 lid 3 en art 310, 2 t/m 4 zelf besluiten aan welke afdeling zij deze zogenaamde afdelingsvolmacht wil geven. Daarvoor kan het gewestbestuur een aantal criteria hanteren: staan de financiële middelen van de afdelingen op een aparte rekening (art. 114); is het bestuur (lees: de penningmeester) van de afdeling voldoende capabel tot het voeren van een juiste financiële administratie (art. 412 en 418); is het bestuur (lees: de afdelingspenningmeester) bereid de gewestelijke penningmeester te informeren (art. 411); houdt het afdelingsbestuur zich aan de statuten en reglementen alsmede aan de voorwaarden en beperkingen van de volmacht (art. 410). Versie

5 Welke bevoegdheden biedt een volmacht? De volmacht voor een afdeling regelt dat het betreffende bestuur met toestemming van het landelijk bestuur, gerechtigd is: subsidies aan te vragen en te beheren; een bankrekening te openen en te beheren op naam van de ANBO; roerende goederen zoals een computer, kantoorinventaris of kopieerapparatuur te (ver)kopen en (ver)huren zover de goedgekeurde begroting en het afdelingsbudget dat toelaten. De regel is: kopen van onroerend goed mag alleen met voorafgaande schriftelijke instemming van het landelijk bestuur. Normale huur van zaalruimte voor activiteiten is toegestaan, indien de huurprijs binnen het budget blijft en de huur met een redelijke termijn opzegbaar is. Langlopende leasecontracten of langdurige huurovereenkomsten vergen voorafgaand overleg. Beperkingen aan de volmacht, of beëindiging De volmachten geven de afdelingen armslag om juridisch zelfstandig op te treden en beschermen de bestuursleden tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Toch zijn de te verlenen volmachten op een paar punten bewust beperkt gehouden. De belangrijkste beperkingen zijn: Bij rechtshandelingen dienen ten minste twee bestuurders op te treden, waaronder de penningmeester. Bij opening of verandering van een bankrekening dient het landelijk bestuur in kennis gesteld te worden van het nieuwe bankrekeningnummer. De volmacht sluit nadrukkelijk het aangaan van arbeidsovereenkomsten uit (zie art. 23 lid 5). Het aanstellen van personeelsleden is te allen tijde voorbehouden aan de directeur. Toestemming van het landelijk bestuur blijft nodig bij het oprichten van rechtspersonen en het als ANBO lid worden van een andere organisatie. De volmacht is in eerste instanties slechts één jaar geldig. Het ligt in de bedoeling om volmachten voor de periode van één jaar uit te geven nadat het gewest de jaarrekening heeft toegestuurd aan het landelijk bestuur. De volmacht is te allen tijde onmiddellijk intrekbaar. Daarvoor moeten dan wel zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Dat is het geval wanneer een gewest niet meer voldoet aan de gestelde criteria. Of wanneer de betreffende gewest zich niet houdt aan de beperkingen van de volmacht.. Overschrijding van de volmacht Als een volmacht bewust wordt overschreden is de ANBO in beginsel niet gebonden, maar bindt degene die handelde zichzelf. Dat is alleen anders wanneer de derde (een leverancier bijvoorbeeld) er vanuit mocht gaan dat de betreffende bestuurder wel vertegenwoordigende bevoegdheden had. (Bijvoorbeeld twee bestuurders die de indruk geven dat zij de landelijke ANBO vertegenwoordigen en dat eerder ook deden) In dat zo n geval is de ANBO, als landelijke vereniging gebonden. Wel kan het landelijk bestuur eventuele schade verhalen op de handelende personen. Versie

6 4. Administratie en boekhouding Er moet een goede administratie gevoerd worden die inzicht geeft hoe de afdeling er voor staat. Bij het inrichten van de administratie moet de penningmeester de aanwijzingen opvolgen van het landelijk bestuur en van het gewestbestuur, zo bepalen de statuten. De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en instructies staat in 410 lid 3. De accountants van de Vereniging ANBO die de landelijke jaarrekening controleren, merken elk jaar op dat inzicht in de boekhouding van afdelingen en gewesten ontbreekt. Om toch een goedkeurende verklaring af te geven, eisen zij een meer transparante financiële verslaggeving binnen de vereniging. De Verenigingsraad heeft daarom besloten dat alle boekhoudingen online gevoerd moeten worden. Daarvoor is in 2008 vanuit het verenigingsbureau een scholingstraject georganiseerd voor penningmeesters en het voeren van de boekhouding online (POL: penningmeesters online ). Als een commissie of werkgroep eigen middelen heeft of administratie voert, blijft toch de afdelingspenningmeester verantwoordelijk. FINANCIËN Artikel Elke penningmeester brengt binnen een maand na afloop van een kalenderkwartaal aan het bestuur waarvan hij deel uitmaakt verslag uit omtrent de financiën, waarover hij het beheer voert. 2. Elke penningmeester is verplicht aanwijzingen en instructies van het Landelijk Bestuur, met betrekking tot het beheren en de administratie van de geldmiddelen, op te volgen en aan het Landelijk Bestuur, en ingeval van een afdelingsadministratie ook aan het Gewestbestuur, op verzoek alle informatie te verschaffen. AFDELINGSBESTUUR Artikel Het Afdelingsbestuur handelt met inachtneming van de statuten en reglementen, van de besluiten van de Verenigingsraad, de gewestvergadering en de afdelingsvergadering, en van de richtlijnen en instructies van het Gewestbestuur en van het Landelijk Bestuur. GELDMIDDELEN Artikel Het Afdelingsbestuur voert een dusdanige administratie en boekhouding, dat daaruit te allen tijde de vermogenspositie, de vorderingen en de schulden blijken. 2. Het Afdelingsbestuur legt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan de afdelingsvergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en beheer, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, behoudens verlenging van de genoemde termijn door de afdelingsvergadering. 3. Het Afdelingsbestuur is verplicht de in lid 1 en 2 bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. Versie

7 5. Bankrekening Een afdelingsbestuur dat over een volmacht beschikt kan geheel zelfstandig een giro- of bankrekening openen. Vanzelfsprekend dient de tenaamstelling van de rekening correct te zijn. Het gaat om ANBO-gelden en de rekening wordt dan ook als zakelijke ANBO rekening aangehouden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De juiste tenaamstelling luidt: ANBO, ter zake van afdeling PuntjePuntje. GELDMIDDELEN Artikel Alle geldmiddelen en eigendommen van de ANBO, met inbegrip van die, welke in de praktijk worden beheerd door afdelingen of gewesten, horen toe aan de ANBO en worden beheerd door of namens het Landelijk Bestuur. FINANCIËN Artikel Geldmiddelen van de ANBO worden afzonderlijk van de privé-middelen van de betrokken penningmeester beheerd. 2. Bankrekeningen ten behoeve van de ANBO worden op naam van de ANBO gesteld, in voorkomend geval met vermelding van de naam van gewest, afdeling of regio. Deze rekeningen mogen nimmer een tekort vertonen. 3. Het Landelijk Bestuur stelt de bedragen vast die door de besturen ten hoogste in kas gehouden mogen worden. Voor het openen van een bankrekening vraagt een bank meestal om handtekeningen van bestuursleden van de rechtspersoon. In het kader van fraudebestrijding nemen de banken geen genoegen meer met de bijzondere volmacht, maar zijn handtekeningen van leden van het landelijk bestuur nodig om persoonlijke aansprakelijkheid uit te sluiten ten aanzien van bankhandelingen door afdelingsbestuurders. Om het aantal aanvragen te beperken is door het landelijk bestuur met de Rabobank een overeenkomst afgesloten. Daardoor kunnen afdelingsbesturen rechtstreeks toestemming krijgen om te bankieren en worden de gewesten gepasseerd. Mochten zich toch problemen voordoen met betrekking tot het bovenstaande dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de afdeling verenigingszaken van het landelijk bureau. Zorg ervoor dat tenminste twee personen tekeningsbevoegdheid hebben om de financiële zaken met bank of giro te behandelen. Valt er één van deze personen - door welke oorzaak dan ook - uit dan kan een ander de geldzaken blijven behartigen. Zonder volmacht kan geen rekening geopend worden zonder aparte toestemming van het landelijk bestuur. In die situatie bent u namelijk niet bevoegd de ANBO als organisatie te vertegenwoordigen en handelt u puur als privé-persoon. Het Landelijk Bestuur heeft in haar vergadering van 24 februari 2004 het bedrag dat door besturen ten hoogste in kas gehouden mag worden (zie artikel 114 lid 3) gesteld op 250,00. Versie

8 6. Jaarrekening Het afdelingsbestuur legt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenvergadering. De jaarvergadering moet worden aangekondigd, compleet met de onderwerpen als verkiezing etc. De jaarrekening volgt dezelfde indeling als de begroting. Decharge verlenen is het goedkeuren van de jaarrekening en het ontheffen van het bestuur van alle verdere navraag en verantwoording. De Financiële Commissie controleert de jaarrekening en brengt daarover verslag uit aan de afdelingsvergadering. JAARVERSLAGEN Artikel Het Landelijk Bestuur, de Gewestbesturen en de Afdelingsbesturen maken ieder een verslag over het afgelopen kalenderjaar conform een door het landelijk bestuur vast te stellen model. 2. Het Afdelingsbestuur zendt zijn jaarverslag binnen twee maanden na de vaststelling ervan door de afdelingsvergadering toe aan het Gewestbestuur. 3. Het Gewestbestuur zendt zijn jaarverslag binnen twee maanden na de vaststelling ervan door de gewestvergadering toe aan het Landelijk Bestuur. AFDELINGSVERGADERING Artikel De afdelingsvergadering stelt het jaarverslag en het financiële jaarverslag over het afgelopen en de begroting voor het komende kalenderjaar vast, gelet op de schriftelijke rapportage van de Financiële Commissie. De vaststelling van de verslagen dechargeert het Afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid. GELDMIDDELEN Artikel Het Afdelingsbestuur legt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan de afdelingsvergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en beheer, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, behoudens verlenging van de genoemde termijn door de afdelingsvergadering. Hoe stel je een jaarrekening op? Een jaarrekening bestaat uit twee delen: een winst- en verliesrekening en een balans. Winst- en verliesrekening De winst- en verliesrekening bevat simpel gezegd een overzicht van de inkomsten en een lijst van de uitgaven. Natuurlijk staan niet alle inkomsten en uitgaven op het overzicht, maar alleen de samenvatting ervan in hoofdgroepen. U zet de lijst van inkomsten en uitgaven naast de begrote bedragen voor datzelfde jaar. In de toelichting bij de winst- en verliesrekening legt u de verschillen uit tussen wat er begroot is en wat er werkelijk ingekomen of uitgegaan is. Balans Het tweede onderdeel van de jaarrekening is de balans. Daarin staat de 'vermogenspositie' van de afdeling weergegeven. Bijvoorbeeld hoeveel je als afdeling op de bank hebt staan, of dat er sprake is van debiteuren (mensen die nog schuld hebben aan de afdelingskas). Een balans bestaat uit een linker deel, waar de 'activa' vermeld staan, en een rechter deel met de 'passiva'. Beide delen van de balans komen op altijd hetzelfde bedrag uit. Onder activa vallen de vaste activa en de vlottende activa. Onder de vaste activa vallen die goederen die u gekocht hebt, maar in meerdere jaren worden afgeschreven. Onder de vlottende activa vermeldt u de tegoeden op bank en giro. Ook eventuele debiteuren (bedragen die u nog tegoed hebt) vermeldt u hier. Aan de creditzijde noemt u de 'crediteuren' - bedragen die u nog verschuldigd bent aan anderen. Versie

9 Het verschil tussen de debit- en de creditzijde heet het 'eigen vermogen'. Als u geen goederen hebt die u in meerdere jaren afschrijft, en geen debiteuren of crediteuren, dan bestaat de balans alleen uit een opgave van de tegoeden op bank en giro, die dan tegelijkertijd het eigen vermogen vormen van de afdeling. Versie

10 7. Controle door de Financiële Commissie De controle van de financiën wordt gedaan door de Financiële Commissie. De naam kascommissie is destijds in de statuten veranderd in Financiële Commissie om de betreffende commissie ruimere bevoegdheden te geven. De afdelingsvergadering benoemt een financiële commissie van twee of drie personen. Elk jaar wordt de commissie opnieuw samengesteld. De financiële commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de afdelingsvergadering. FINANCIËLE COMMISSIE Artikel De afdelingsvergadering benoemt uit de leden van de afdeling een uit twee of drie leden bestaande Financiële Commissie. De leden worden voor een jaar gekozen en zijn na verloop daarvan driemaal herkiesbaar. Leden van het Afdelingsbestuur kunnen geen lid van deze commissie zijn. 2. De commissie beoordeelt de concept-begroting en onderzoekt het financiële jaarverslag van de penningmeester. Bij dat onderzoek controleert de commissie de kas, de bankrekeningen en de gevoerde administratie. De commissie rapporteert schriftelijk aan de afdelingsvergadering. 3. Het Afdelingsbestuur en in het bijzonder de penningmeester, is verplicht aan de commissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage te verlenen in alle administratieve stukken. 4. Indien de commissie onregelmatigheden constateert meldt zij dit terstond aan het Afdelingsbestuur, dat onverwijld en vertrouwelijk het Gewestbestuur inlicht. Toelichting; Het is de taak van de Financiële Commissie te onderzoeken of inkomsten en uitgaven op de juiste wijze zijn geboekt en of de uit de boeken blijkende saldi inderdaad aanwezig zijn. Het is wenselijk dat de commissie ook nagaat of de uitgaven binnen de door de afdelingsvergadering vastgestelde begroting blijven. Voorts is het wenselijk dat de commissie de financiële administratie enige malen per jaar onderzoekt en niet alleen bij de controle van het financiële jaarverslag. De commissie kan de penningmeester gevraagd en ongevraagd advies geven. Versie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Nr 4. Deze aanvullingen zijn van kracht sinds 1 januari 2011.

Nr 4. Deze aanvullingen zijn van kracht sinds 1 januari 2011. Nr 4 Betreft Tekenbevoegdheid: aanvullende bepalingen op artikel 15 van het Huishoudelijk reglement regionale afdelingen Alzheimer Nederland Referentienummer RA.00/Handleiding afdelingen Datum 24 oktober

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Statuten Stichting Actuarieel Instituut

Statuten Stichting Actuarieel Instituut Statuten Stichting Actuarieel Instituut Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum (laatste wijziging): 10

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Zaanstad Transparant Dreef 8 3224 XA Hellevoetsluis E-mail: contact@zaanstadtransparant.nl Website: www.zaanstadtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 3 Balans

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1.

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1. Wiki Piratenpartij Concept Statuten 12-05-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Rotterdam Transparant

Rotterdam Transparant Politieke Vereniging Rotterdam Transparant JAARREKENING 2013 Rotterdam Transparant Vlut 2 6035 PJ Ospel E-mail: contact@rotterdamtransparant.nl Website: www.rotterdamtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Bijlage 5 Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Allereerst moet opgemerkt worden dat er naast de stichting, twee soorten verenigingen zijn; de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Toelichting: deze statuten betreffen een eenvoudige coöperatieve vereniging waarbij voorzien is in een combinatie van wonen en werken. Voor de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING WIJKSTEUNPUNT BON VIE

STATUTEN STICHTING WIJKSTEUNPUNT BON VIE STATUTEN STICHTING WIJKSTEUNPUNT BON VIE Artikel1: Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: STICHTING WIJKSTEUNPUNT BON VIE 2. De Stichting is gevestigd in de gemeente Culemborg. Artikel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Vereniging Rijnsche Hout

Vereniging Rijnsche Hout FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING RIJNSCHE HOUT GEVESTIGD IN DE GEMEENTE UTRECHT Inleiding In dit financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 Stichting voordekunst Voorgesteld door de algemeen directeur op: 22 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op: 22 juni 2016 De doelstellingen van stichting voordekunst zijn het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

A. Statuten van ouderraad OBS De Wonderwind

A. Statuten van ouderraad OBS De Wonderwind A. Statuten van ouderraad OBS De Wonderwind Naam en zetel Artikel1 De vereniging draagt de naam ouderraad OBS De Wonderwind. Zij is gevestigd op: Educatusstraat 10, 2909 PK Capelle ad IJssel Capelle aan

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. 1 Naam, duur en zetel. Statutenvoorstel 1

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. 1 Naam, duur en zetel. Statutenvoorstel 1 Statutenvoorstel 1 Concept Statuten 11-02-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. De grondbeginselen van de partij

Nadere informatie

CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid

CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid Concept Statuten CLB (versie 13 juni 2011) 1 CONCEPT-STATUTEN CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR van de Partij van de Arbeid Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Centrum voor Lokaal Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD -! 1 - NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1: 1. Naam van de stichting: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD. 2. Zij heeft haar zetel in Wijchen. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL Artikel

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie