Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

2 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

3 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Samenvatting 2 1 Verantwoording en achtergrondgegevens 4 2 Mantelzorg vanuit het perspectief van de mantelzorger Algemene kenmerken van de mantelzorger Sociale relatie tot zorgvrager Motieven Participatie Overbelasting Ondersteuning 15 Bijlage 1 Mantelzorg 20

5 Inleiding De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. De benodigde ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Een van de groepen waarop de Wmo zich richt, zijn mensen die onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Deze mensen worden mantelzorgers genoemd, waarbij mantelzorgen niet de alledaagse zorg is voor bijvoorbeeld een gezond kind. In de Wmo gaat het om het welbevinden van mensen. Omdat het om mensen gaat, hebben burgers een centrale positie in de uitvoering van de wet. Zo moeten burgers worden geraadpleegd bij de vormgeving van Wmo-beleid. Ook bij de verantwoording achteraf is de mening van de burger belangrijk: gemeenten moeten jaarlijks een tevredenheidonderzoek houden onder vragers van maatschappelijke ondersteuning. Voor u ligt het rapport Tevredenheid Wmo over 2009; Mantelzorgers. Het rapport toont de tevredenheid van mantelzorgers van de gemeente. Met dit onderzoek wordt aan de wettelijke verplichting van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek voldaan. In dit rapport worden de prestaties van uw gemeente vergeleken met het gemiddelde van andere deelnemende gemeenten, de zogenoemde referentiegroep. Zo geeft het rapport inzicht in wat de sterke en/of minder sterke punten van uw gemeente zijn als het gaat om ondersteuning aan mantelzorgers. Leeswijzer Het rapport bestaat uit een drietal hoofdstukken. Het begint met een samenvatting met daarin de belangrijkste resultaten. Hoofdstuk 1 bevat de verantwoording en de achtergrondgegevens over het onderzoek en in hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de vragenlijst die is ingevuld door mantelzorgers. In de bijlage treft u een overzicht van de resultaten. Figuren In het rapport zijn zowel de resultaten van uw gemeente als het gemiddelde resultaat van de andere deelnemende gemeenten weergegeven. In een aantal figuren zijn rode balkjes geplaatst. Deze rode balkjes geven de gemiddelde tevredenheid van de mantelzorgers in de referentiegroep aan. Daarbij zijn de percentages tevreden en zeer tevreden mantelzorgers bij elkaar opgeteld. Wanneer het rode streepje vanuit de linkerkant gezien in het blauwe of groene vlak ligt (ontevreden, zeer ontevreden), dan zijn de mantelzorgers in uw gemeente minder tevreden dan de mantelzorgers in de referentiegroep. De cijfers van de figuren kunnen door afronding afwijken van de cijfers in de tekst. De cijfers in de tekst liggen het dichtst bij de werkelijke waarde. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 1

6 Samenvatting In uw gemeente is een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van mantelzorgers. De geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Heeze-Leende hebben een vragenlijst ontvangen en daarnaast zijn vragenlijsten verspreid via het Loket maatschappelijke ondersteuning en het steunpunt mantelzorg. De mantelzorgers hebben een reeks vragen voorgelegd gekregen over de achtergrondkenmerken van de mantelzorger en diverse thema s die een rol spelen bij mantelzorg. Het onderzoek geeft zicht op mantelzorgers, hun motieven, hun mogelijke beperkingen in participatie en de mate van (over)belasting. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten rondom de ondersteuning voor mantelzorgers: de bekendheid, de behoeften, het gebruik en de tevredenheid. In deze samenvatting worden de resultaten op hoofdlijnen weergegeven. Kenmerken van de mantelzorgers Uit landelijk onderzoek blijkt dat mantelzorgers veelal vrouw zijn. Dit geldt ook voor uw gemeente. In de referentiegroep is 67% van de respondenten vrouw; dit is ongeveer even veel als dan in uw gemeente (65%). Van de mantelzorgers geeft 22% (32%) aan dat zij betaalde arbeid verrichten. Het meest voorkomende aantal uren is 13 t/m 31 uur per week. Vrijwilligerswerk wordt veelal als flexibeler gezien. Afhankelijk van de zorgsituatie kan het aantal uren vrijwilligerswerk worden aangepast. Vrijwilligerswerk wordt door 37% (30%) van de mantelzorgers gedaan. Het aantal uren vrijwilligerswerk dat door de meeste mantelzorgers wordt gedaan is 2-4 uur per week. Binnen de respondenten is een groep van 53% aanwezig die noch betaalde arbeid verricht noch zich inzet voor vrijwilligerswerk. In de referentiegroep is dit 49%. Mantelzorg vanuit het perspectief van de mantelzorger Op de vraag: Beschouwt u zichzelf als mantelzorger? geeft 97% een positief antwoord; zij beschouwen zichzelf als mantelzorger. In de referentiegroep is dit 72%. De grootste groep mantelzorgers geeft zorg aan echtgeno(o)t(e) of partner; dit is 55%. In de referentiegroep is dit 40%. De meest voorkomende vorm van hulp is vervoer en begeleiding bij bezoeken; deze vorm van hulp wordt door 57% van de mantelzorgers verleend. In de referentiegroep is dit percentage lager (48%). Nagenoeg alle (100%) mantelzorgers geven langer dan 12 maanden hulp of zorg aan een naaste; in de referentiegroep is dit minder (91%). Het meest voorkomende aantal uren mantelzorg dat gemiddeld per week wordt gegeven, is 25 uur of meer; dit wordt door 50% van de mantelzorgers gedaan. In de referentiegroep is deze groep kleiner, namelijk 26%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 2

7 In uw gemeente speelt voor 91% van de mantelzorgers (zeer) sterk mee dat zij mantelzorg verlenen vanuit liefde en genegenheid. Voor de referentiegroep is dit 89%. 59% van de respondenten ervaart soms of vaak een beperking bij de in de vragenlijst genoemde activiteiten. In de referentiegroep is dit 50%. De grootste groep mantelzorgers geeft zorg aan echtgeno(o)t(e) of partner; dit is 55%. In de referentiegroep is dit 40%. De meest voorkomende woonsituatie van degene voor wie gezorgd wordt, is woont bij mij in huis. Voor uw gemeente is dit bij 70% van de mantelzorgers het geval en in de referentiegroep 46%. Mantelzorgers met een in-/aanwonende zorgvrager ervaren een druk die groter is dan de druk van mantelzorgers met een uitwonende mantelzorger. Het cijfer voor de mate van over belasting dat voor hen berekend is, is 7.1. Voor de referentiegroep is dit 6.1. Ook het combineren van betaalde arbeid kan de ervaring van druk versterken. Mantelzorgers met betaalde arbeid hebben een score van 8.1 op de mate van overbelasting. In de referentiegroep is dit 5.0. Van de mantelzorgers geeft 47% aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Ongeveer 32% van de mantelzorgers maakt gebruik van een of meer vormen van ondersteuning. In de referentiegroep is dit respectievelijk 11% en 9%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 3

8 1 Verantwoording en achtergrondgegevens Periode en deelnemers Het onderzoek is tussen januari 2010 en mei 2010 uitgevoerd. In totaal hebben 22 gemeenten aan het onderzoek onder mantelzorgers deelgenomen. Omdat gebruik is gemaakt van een standaardvragenlijst kunnen de resultaten van verschillende gemeenten onderling worden vergeleken. Dit onderzoek is een goede gelegenheid om zicht te krijgen op mantelzorgers, hun motieven, hun mogelijke beperkingen in participatie en de mate van (over)belasting. Daarnaast wordt in de vragenlijst aandacht besteed aan verschillende aspecten rondom de ondersteuning voor mantelzorgers: de bekendheid, de behoeften, het gebruik en de tevredenheid. Steekproef en respons Voor de gemeenten uit de referentiegroep was het mogelijk om vragen voor mantelzorgers aan het tevredenheidsonderzoek voor cliënten individuele voorzieningen toe te voegen. Aan cliënten is gevraagd of er iemand in de omgeving is die de cliënt regelmatig, vrijwillig en onbetaald hulp of zorg geeft. Vervolgens werd gevraagd of die persoon de vragenlijst wilde invullen. Het gaat om een selectieve groep mantelzorgers, namelijk de mantelzorgers voor cliënten met individuele voorzieningen. Deze mantelzorgers kennen daarom veelal het Wmo-loket en zijn mogelijk beter op de hoogte van de mogelijkheden om ondersteuning vanuit de gemeente te ontvangen bij het geven van mantelzorg. De gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om niet deel te nemen aan het onderzoek onder cliënten, maar heeft op verschillende wijze de vragenlijsten voor mantelzorgers verspreid. Hiervoor is gebruik gemaakt van een lijst met geregistreerde mantelzorgers en de vragenlijsten zijn neergelegd bij plaatsten waar mantelzorgers komen, zoals bijvoorbeeld het Loket maatschappelijke ondersteuning en een steunpunt mantelzorg. De resultaten van het onderzoek geven een indicatie van de tevredenheid onder de mantelzorgers in uw gemeente. De aantallen zijn veelal te klein om harde uitspraken te kunnen doen. In totaal zijn in uw gemeente 173 mantelzorgers benaderd en 47 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is de respons 27%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 55%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 4

9 2 Mantelzorg vanuit het perspectief van de mantelzorger In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de verschillende vragen. Aan bod komen de algemene kenmerken van de mantelzorger, de sociale relatie tot de zorgvrager, de motieven van de mantelzorger, de participatie van de mantelzorger, de overbelasting en de ondersteuning. 2.1 Algemene kenmerken van de mantelzorger De vragenlijst begint met de vraag: Geeft u momenteel hulp aan een naaste (mantelzorg)? Deze vraag is bedoeld om vast te stellen of degene die de vragenlijst invult zich aangesproken voelt door de korte omschrijving van mantelzorg en of hij/zij de genoemde zorg momenteel verleent. De gebruikte omschrijving is: Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Om inzicht te krijgen in wie de mantelzorger is, is in de vragenlijst gevraagd naar verschillende algemene kenmerken van de mantelzorger: Heeft de mantelzorger één of meer dan één zorgvrager? Hoe lang verleent de mantelzorger deze zorg? Welke persoonlijke kenmerken heeft de mantelzorger (geslacht, leeftijd en etniciteit)? Participeert de mantelzorger door middel van betaalde arbeid en/of vrijwilligerswerk? Heeft de mantelzorger zelf iemand om op terug te vallen voor hulp of zorg? Beschouwt de mantelzorger zichzelf als mantelzorger? Hoeveel uur per week verleent de mantelzorger hulp of zorg? Met de antwoorden op deze vragen wordt hieronder een beeld geschetst van de mantelzorger. Mantelzorgers voldoen niet aan één bepaald profiel; de mantelzorger bestaat niet. De verschillende kenmerken geven inzicht in hoe de mantelzorgers van de cliënten in uw gemeente zich verhouden tot de mantelzorgers in de referentiegroep. Van de mantelzorgers zegt 17% aan meer dan één persoon hulp (mantelzorg) te verlenen. In de referentiegroep is dit meer (20%). Als een mantelzorger voor meer dan één persoon zorgt, is gevraagd om de vragen in de vragenlijst te beantwoorden voor diegene voor wie hij/zij het meest zorgt. Hierdoor moeten voor een aantal vragen de resultaten als een minimum worden gezien. Sommige organisaties zien het verlenen van zorg aan een naaste voor een periode korter dan drie maanden veelal niet als mantelzorg. De resultaten laten zien dat ongeveer 0% van de respondenten aangeeft minder dan 3 maanden hulp of zorg te verlenen aan een naaste. In de referentiegroep is dit 1%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 5

10 In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de duur van de hulp of zorg terug te vinden. Tabel 1 Duur van hulp of zorg Uw gemeente Referentiegroep Minder dan 3 maanden 0% 1% 3 t/m 6 maanden 0% 2% 7 t/m 12 maanden 0% 5% Langer dan 12 maanden 100% 91% De grootste groep mantelzorgers geeft langer dan 12 maanden hulp of zorg aan een naaste; in de referentiegroep is dit minder (91%). In de onderstaande tabel zijn persoonlijke kenmerken van de mantelzorgers terug te vinden voor uw gemeente en de referentiegroep. Tabel 2 Geslacht Persoonlijke kenmerken mantelzorgers Uw gemeente - Man 35% 33% - Vrouw 65% 67% Leeftijd - 17 jaar of jonger 0% 1% jaar 0% 2% jaar 46% 43% jaar 22% 20% - 75 jaar of ouder 33% 34% Referentiegroep Uit landelijk onderzoek blijkt dat mantelzorgers veelal vrouw zijn. Dit geldt ook voor uw gemeente, blijkt uit de bovenstaande tabel. In de referentiegroep is 67% van de respondenten vrouw; dit is ongeveer even veel als dan in uw gemeente (65%). Hoewel de groep jonge mantelzorgers veelal niet de grootste is in omvang, krijgt deze groep steeds meer specifieke aandacht van de gemeente. Mantelzorg kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de jonge mantelzorgers. Vooral vrouwen en ouderen verlenen mantelzorg. Vrouwen en ouderen zijn niet per se meer bereid om te zorgen, maar de trefkans is voor hen groter. Dat wil zeggen dat voor hen de kans dat er een hulpbehoevende in het sociale netwerk aanwezig is, groter is. Het combineren van arbeid met mantelzorg heeft de aandacht vanuit de landelijke politiek. Gemeenten hebben een aantal middelen tot hun beschikking om de werkende mantelzorger te ondersteunen. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 6

11 In de onderstaande tabel wordt ingegaan op de combinatie van mantelzorg met betaalde arbeid en vrijwilligerswerk. Tabel 3 Betaalde arbeid Participatie door betaalde arbeid en/of vrijwilligerswerk Uw gemeente Referentiegroep - Nee 78% 68% - Ja, 1 t/m 12 uur per week 2% 5% - Ja, 13 t/m 31 uur per week 11% 13% - Ja, 32 uur of meer per week 9% 13% Vrijwilligerswerk - Nee 63% 70% - Ja, incidenteel 15% 13% - Ja, tot 2 uur per week 2% 4% - Ja, 2 tot 4 uur per week 11% 8% - Ja, 4 tot 8 uur per week 7% 3% - Ja, 8 uur of meer per week 2% 3% Van de mantelzorgers geeft 22% (32%) aan dat zij betaalde arbeid verrichten. Het meest voorkomende aantal uren is 13 t/m 31 uur per week. Vrijwilligerswerk wordt veelal als flexibeler gezien. Afhankelijk van de zorgsituatie kan het aantal uren vrijwilligerswerk worden aangepast. Vrijwilligerswerk wordt door 37% (30%) van de mantelzorgers gedaan. Het aantal uren vrijwilligerswerk dat door de meeste mantelzorgers wordt gedaan is 2-4 uur per week. Binnen de respondenten is een groep van 53% aanwezig die noch betaalde arbeid verricht noch zich inzet voor vrijwilligerswerk. In de referentiegroep is dit 49%. Door het grote aandeel ouderen dat mantelzorg verleent, neemt het aantal mantelzorgers dat zelf problemen met de gezondheid heeft of krijgt toe. Deze mantelzorgers kunnen daardoor minder gemakkelijk zorgen. Daarnaast kan het voor mantelzorgers, ongeacht de leeftijd, soms noodzakelijk zijn om tijdelijk op een ander te kunnen terugvallen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het overgrote deel van de mantelzorgers geeft aan dat zij kunnen terugvallen op een ander. Van de mantelzorgers die ouder zijn dan 65 jaar, heeft 33% aangegeven dat zij op een ander kunnen terugvallen voor hulp of zorg. 43% van de mantelzorgers tot 65 jaar kan bij een ander terecht voor hulp of zorg, indien nodig. De oudere mantelzorger heeft minder vaak iemand om op terug te vallen. Voor de referentiegroep is dit respectievelijk 29% en 43%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 7

12 Onderstaande tabel geeft weer op wie de mantelzorger kan terugvallen voor hulp of zorg. Tabel 4 Terugvallen voor hulp of zorg Uw gemeente Referentiegroep Familie 59% 62% Vrienden 22% 19% Buren 15% 15% Anders 9% 7% De meeste mantelzorgers (59%) kunnen terugvallen op familie. In de referentiegroep is dit percentage hoger, namelijk 62%. Het aantal uren mantelzorg dat een mantelzorger geeft, kan verschillen. Van invloed hierop zijn de verschillende elementen, zoals de zorgsituatie, de woonsituatie en de sociale relatie. Op deze elementen wordt in de volgende paragraaf ingegaan. Volgens sommige definities voor mantelzorg wordt er niet over mantelzorg gesproken als er gemiddeld minder dan 8 uur per week zorg aan een naaste wordt verleend. De onderstaande figuur toont hoeveel uur hulp een mantelzorger per week gemiddeld geeft. Figuur 1 Aantal uren mantelzorg per week t/m 4 5 t/m 8 9 t/m t/m of meer Het meest voorkomende aantal uren mantelzorg dat gemiddeld per week wordt gegeven, is 25 uur of meer; dit wordt door 50% van de mantelzorgers gedaan. In de referentiegroep is deze groep kleiner, namelijk 26%. Op de vraag: Beschouwt u zichzelf als mantelzorger? geeft 97% een positief antwoord; zij beschouwen zichzelf als mantelzorger. In de referentiegroep is dit 72%. Sommige mantelzorgers beschouwen zichzelf niet als mantelzorger, omdat zij het geven van zorg aan een naaste bijvoorbeeld gewoon vinden en vinden dat het geen aparte titel zou moeten hebben. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 8

13 2.2 Sociale relatie tot zorgvrager In deze paragraaf wordt ingegaan op de vragen aan wie de mantelzorg wordt verleend, wat de woonsituatie van de zorgvrager is en wat zijn/haar sociale relatie tot de zorgverlener is. Als laatste wordt ingegaan op de verschillende vormen van hulp die verleend worden aan de zorgvrager. In de onderstaande tabel wordt ingegaan op de volgende twee vragen: Aan wie geeft u mantelzorg? Wat is de woonsituatie van degene voor wie u zorgt? Tabel 5 Aan wie? Zorgvrager en woonsituatie Uw gemeente Echtgeno(o)t(e) of partner 55% 40% (Schoon)ouders 15% 37% Andere familieleden 6% 8% Pleeg- of stiefkinderen 18% 8% Buren, vrienden of kennissen 6% 5% Anders 0% 2% Woonsituatie Woont bij mij in huis 70% 46% Woont elders, in tehuis of zorgvoorziening (bijv. begeleid wonen) 6% 10% Woont elders, zelfstandig 18% 40% Mantelzorgwoning (kangoeroewoning) 0% 0% Anders 6% 3% Referentiegroep De grootste groep mantelzorgers geeft zorg aan echtgeno(o)t(e) of partner; dit is 55%. In de referentiegroep is dit 40%. De meest voorkomende woonsituatie van degene voor wie gezorgd wordt, is woont bij mij in huis. Voor uw gemeente is dit bij 70% van de mantelzorgers het geval en in de referentiegroep 46%. Mantelzorgers geven veelal aan dat ook indien de zorgvrager elders woont, zij zich 24 uur per dag verantwoordelijk voelen. De zorginstelling heeft een aanspreekpunt nodig voor vragen, die zowel overdag als s nachts kunnen opkomen. Ook worden vaak niet alle zorgtaken door de zorginstelling geleverd. Daardoor blijven bepaalde zorgtaken liggen voor de mantelzorger. De achtergrond van de zorgsituatie van de zorgvrager kan liggen in een geestelijke beperking, een lichamelijke beperking of een combinatie hiervan. In onderstaande tabel is de zorgsituatie terug te vinden. De percentages in de tabel kunnen optellen tot meer dan 100%, aangezien op een zorgvrager meerdere situaties van toepassing kunnen zijn. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 9

14 Tabel 6 Zorgsituatie Uw gemeente Dementie/geestelijke achteruitgang 9% 9% Algemene, lichamelijke beperkingen door ouderdom 24% 30% Lichamelijke beperkingen (handicap) 46% 34% Verstandelijke handicap 15% 4% Psychische problemen 13% 4% Gedragsproblemen 13% 3% Niet alleen kunnen zijn 15% 7% Anders 15% 6% Referentiegroep De meest voorkomende zorgsituatie komt voort uit lichamelijke beperkingen (handicap); dit is op 46% van de zorgvragers van toepassing. In de referentiegroep is dit 34%. Afhankelijk van de zorgsituatie zullen bepaalde vormen van hulp door de mantelzorger verleend worden. De verschillende vormen van hulp zijn in de onderstaande tabel terug te vinden. Ook hier kunnen de percentages in de kolom optellen tot meer dan 100%, aangezien de mantelzorger meerdere vormen van hulp kan verlenen. Tabel 7 Vormen van hulp Uw gemeente Hulp bij het huishouden 52% 33% Persoonlijke verzorging (bijv. wassen en aankleden) Verpleegkundige hulp (bijv. toedienen van medicijnen) 30% 21% 22% 15% Administratieve hulp (bijv. financiën) 52% 40% Vervoer en begeleiding bij bezoeken 57% 48% Gezelschap, troost, afleiding 57% 40% Aanvragen en regelen van voorzieningen 50% 40% Anders 17% 11% Referentiegroep De meest voorkomende vorm van hulp is vervoer en begeleiding bij bezoeken; deze vorm van hulp wordt door 57% van de mantelzorgers verleend. In de referentiegroep is dit percentage lager (48%). Het minst wordt anders genoemd als verleende vorm van hulp. 17% van de mantelzorgers geeft deze hulp; in de referentiegroep is dit 11%. Binnen de groep van mantelzorgers zijn er zogenaamde spilzorgers. Spilzorgers zijn mantelzorgers die (bijna) als enige verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun naaste. Binnen de respondenten geeft 37% van de mantelzorgers aan dat zij 5 of meer van de genoemde vormen van hulp geven. In de referentiegroep is dit 23%. In de onderstaande tabel worden de vormen van hulp uitgesplitst in een tweetal categorieën op basis van de woonsituatie. De eerste is de samenvoeging van woont bij SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 10

15 mij in huis en mantelzorgwoning (kangoeroewoning) in één categorie met als naam in- /aanwonend. Voor de tweede categorie zijn de overige drie antwoordcategorieën van deze vraag samengevoegd. Het percentage van de referentiegroep staat tussen haakjes vermeld. Tabel 8 Vormen van hulp In-/aanwonend Uitwonend Hulp bij het huishouden 74% (67%) 70% (38%) Persoonlijke verzorging (bijv. wassen en aankleden) Verpleegkundige hulp (bijv. toedienen van medicijnen) 52% (55%) 20% (12%) 35% (37%) 20% (10%) Administratieve hulp (bijv. financiën) 74% (50%) 70% (72%) Vervoer en begeleiding bij bezoeken 78% (76%) 80% (72%) Gezelschap, troost, afleiding 78% (56%) 80% (65%) Aanvragen en regelen van voorzieningen 74% (54%) 60% (67%) Anders 17% (11%) 30% (19%) Hulp bij het huishouden komt vaker voor bij in- of aanwonende zorgvragers; dit is 74% (67%). Mantelzorgers met een uitwonende zorgvrager zorgen minder vaak voor diens administratie of ondersteuning (72%). Voor de referentiegroep is dit 72%. 2.3 Motieven Mantelzorg is in tegenstelling tot vrijwilligerswerk niet een keuze; mantelzorg overkomt je. Motieven die voor mantelzorgers een rol spelen bij het vervullen van de mantelzorg kunnen uiteenlopen. Aan de mantelzorgers is gevraagd om voor 9 stellingen aan te geven of deze meespelen bij het verrichten van de mantelzorg. De stellingen zijn: Ik doe het uit liefde en genegenheid. Ik put veel voldoening uit de zorg. Ik vind het vanzelfsprekend om te doen. Ik wil niet dat degene voor wie ik zorg in een woonvoorziening of tehuis wordt opgenomen. Hij/zij wil niet door een vreemde geholpen worden. Hij/zij wil niet opgenomen worden in een woonvoorziening of tehuis. Er is geen plaats in een woonvoorziening of tehuis. Er is niet voldoende thuiszorg beschikbaar. Er is niemand anders beschikbaar. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 11

16 De resultaten zijn in de onderstaande figuur weergegeven. De gegevens van de referentiegroep zijn opgenomen in de figuur in de vorm van rode streepjes. Deze streepjes geven het percentage van de optelling van de categorieën speelt niet mee en speelt een beetje mee weer. Als het rode streepje in de oranje of gele balk ligt, speelt de genoemde stelling een kleinere rol voor de mantelzorgers in de referentiegroep dan voor de mantelzorgers in uw gemeente. Figuur 2 Motieven voor mantelzorgers niemand anders 1 2 onvoldoende zorg 6 geen plaats 1 6 hij/zij wil geen opname hij/zij wil geen vreemde ik wil geen opname voldoening vanzelfs prekend liefde en genegenheid s peelt niet mee s peelt beetje mee s peelt s terk mee s peelt zeer s terk mee In uw gemeente speelt voor 91% van de mantelzorgers (zeer) sterk mee dat zij de mantelzorg verlenen vanuit liefde en genegenheid. Voor de referentiegroep is dit 89%. 2.4 Participatie Mantelzorgers maken het voor de zorgvrager mogelijk om mee te doen aan de maatschappij doordat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente ondersteunt de zorgvragers hierin door individuele en collectieve voorzieningen aan te bieden. De gemeente ondersteunt daarnaast ook de mantelzorgers bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaak. De participatie van de mantelzorgers zelf maakt namelijk ook onderdeel uit van de Wmo. Gemeenten dienen bepaalde groepen burgers te compenseren als zij problemen met participatie ondervinden. Mantelzorgers verlenen zorg aan een naaste en komen daardoor soms zelf minder goed toe aan meedoen (werk, gezin, opleiding, ontspanning). SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 12

17 De Wmo is gebaseerd op het compensatiebeginsel, dat bestaat uit een viertal aspecten. Het eerste en laatste aspect kan relevant zijn voor mantelzorgers. De vier aspecten van het compensatiebeginsel zijn: het voeren van een huishouden; het verplaatsen in en om het huis; het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. Door de extra zorgtaken hebben mantelzorgers veelal minder tijd beschikbaar voor het voeren van hun eigen huishouden en het afspreken met vrienden of kennissen. Deze activiteiten kunnen in de knel komen en dan kan de gemeente op basis van het compensatiebeginsel inspringen. Hiervoor is altijd een indicatiegesprek noodzakelijk. In de onderstaande figuur is terug te vinden bij welke activiteiten de mantelzorgers beperkingen ervaren als gevolg van de mantelzorg die zij verlenen. Figuur 3 Ervaren van beperkingen 65 aandac ht voor jezelf betaald werk nvt. vrijwilligers werk 1 3 aandac ht gezins leden vaak vrijetijds bes teding binnens huis ontmoeten vrienden, familie, kennis s en s oms huis houdelijk werk vrijetijds bes teding buitens huis nooit % van de respondenten ervaart soms of vaak een beperking bij de genoemde activiteiten. In de referentiegroep is dit 50%. Van de respondenten ervaart 36% vaak beperkingen bij het ontmoeten van vrienden, familie en kennissen. Voor 27% van de mantelzorgers is dit soms. Voor de mantelzorgers in de referentiegroep zijn de volgende percentages gevonden: 17% en 40%. Mantelzorgers met een in-/aanwonende zorgvrager ervaren vaker een beperking bij het huishoudelijk werk in eigen huis. Van de mantelzorgers met een in-/aanwonende zorgvrager ervaart 87% hiervoor vaak een beperking; voor mantelzorgers met een uitwonende zorgvrager is dit 70%. In de referentiegroep is dit respectievelijk 84% en 71%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 13

18 2.5 Overbelasting Mantelzorgers zijn voor de samenleving een belangrijke groep burgers. Door mantelzorgers kunnen burgers met een zorgbehoefte of beperking langer thuis blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Een van de taken van de Wmo is het ondersteunen van de mantelzorgers in het uitvoeren van hun zorgtaak en voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken. In deze paragraaf wordt mogelijke overbelasting van de mantelzorgers inzichtelijk gemaakt met behulp van de resultaten op een 9-tal stellingen met betrekking tot mantelzorg. De stellingen zijn afkomstig uit de vragenlijst Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ). In de onderstaande tabel zijn de resultaten beschikbaar voor de 9 stellingen. De percentages voor de referentiegroep staan tussen haakjes. Tabel 9 De situatie van degene voor wie ik zorg laat mij nooit los De situatie van degene voor wie ik zorg eist voortdurend mijn aandacht Ik moet altijd klaarstaan voor degene voor wie ik zorg Door de situatie van degene voor wie ik zorg, kom ik te weinig aan mijn eigen leven toe Ik voel me over het geheel genomen erg onder druk staan door de situatie van degene voor wie ik zorg Het combineren van de verantwoordelijkheid voor degene voor wie ik zorg en de verantwoordelijkheid voor mijn werk en/of gezin valt niet mee Stellingen voor mate van overbelasting Helemaal eens Mee mee eens Min of meer mee eens Oneens Helemaal oneens 55% (44%) 24% (27%) 15% (16%) 6% (10%) 0% (3%) 21% (24%) 32% (25%) 38% (27%) 9% (20%) 0% (5%) 29% (22%) 32% (24%) 21% (26%) 18% (23%) 0% (5%) 12% (10%) 24% (13%) 39% (29%) 18% (36%) 6% (12%) 3% (8%) 29% (13%) 38% (25%) 24% (40%) 6% (14%) 9% (9%) 21% (15%) 33% (25%) 27% (36%) 9% (15%) Mijn zelfstandigheid komt in de knel 6% (6%) 15% (10%) 32% (20%) 38% (47%) 9% (17%) Door mijn betrokkenheid bij degene voor wie ik zorg, doe ik anderen tekort Door mijn betrokkenheid bij degene voor wie ik zorg, krijg ik conflicten thuis en/of op het werk 0% (4%) 15% (7%) 26% (21%) 53% (50%) 6% (18%) 3% (3%) 3% (4%) 27% (13%) 45% (53%) 21% (27%) SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 14

19 Op basis van de bovenstaande tabel is een score berekend om de mate van overbelasting weer te geven. Per stelling wordt 1 punt toegekend voor de antwoordcategorieën helemaal mee eens, mee eens en min of meer mee eens. Voor de overige twee antwoorden worden 0 punten gegeven. De scores variëren tussen de 0 en 9, waarbij geldt: hoe hoger de score, des te hoger de mate van overbelasting. Deze scores zijn in de onderstaande tabel opgenomen voor de totale groep van respondenten, maar ook voor een aantal uitsplitsingen. Tabel 10 Mate van overbelasting Uw gemeente Alle respondenten Woonsituatie - in-/aanwonend uitwonend Arbeidsparticipatie - betaalde arbeid vrijwilligerswerk Referentiegroep Mantelzorgers met een in-/aanwonende zorgvrager ervaren een druk die groter is dan de druk van mantelzorgers met een uitwonende mantelzorger. Het cijfer voor de mate van over belasting dat voor hen berekend is, is 7.1. Voor de referentiegroep is dit 6.1. Ook het combineren van betaalde arbeid kan de ervaring van druk versterken. Mantelzorgers met betaalde arbeid hebben een score van 8.1 op de mate van overbelasting. In de referentiegroep is dit Ondersteuning Gemeenten zijn sinds 2007 binnen de Wmo expliciet verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Van de respondenten weet 91% dat zij ondersteuning kunnen krijgen als zij hier behoefte aan hebben. In de referentiegroep is dit 67%. Zoals al eerder aangegeven zijn de mantelzorgers uit dit onderzoek een selectieve groep van mantelzorgers. Zij zijn rechtstreeks benaderd via het Loket maatschappelijke ondersteuning en via het steunpunt mantelzorg. Dit kan betekenen dat deze groep mantelzorgers ook beter op de hoogte is van de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit de gemeente. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 15

20 In de onderstaande tabel zijn de resultaten terug te vinden voor de vraag: Weet u waar mantelzorgers terechtkunnen voor ondersteuning of vragen? met een tweetal uitsplitsingen. De resultaten voor de referentiegroep staan tussen haakjes. Tabel 11 Bekendheid waar mantelzorger terecht kan voor ondersteuning of vragen Ja Nee, maar ik weet hoe ik erachter kan komen Nee, en ik weet niet hoe ik erachter kan komen Mantelzorgers 69% (42%) 25% (38%) 6% (21%) Beschouwen zichzelf als mantelzorger? - Ja 70% (42%) 23% (32%) 3% (21%) - Nee 0% (34%) 0% (35%) 100% (11%) Van de respondenten weet 69% waar zij terecht kunnen voor ondersteuning of vragen; in de referentiegroep is dit 42%. Voor de mantelzorgers die zichzelf beschouwen als mantelzorger is het percentage dat weet waar zij terecht kunnen 70% (42%). Opvallend is dat 100% van de mantelzorgers die zichzelf niet als mantelzorger beschouwen niet weet waar zij terechtkunnen voor ondersteuning of vragen, en ook niet hoe zij erachter kunnen komen. In de referentiegroep is dit 11%. In uw gemeente scoren deze mantelzorgers een 6.8 voor de mate van overbelasting; dit is ongeveer evenveel als de score van de groep van alle mantelzorgers. In de referentiegroep is de score een 5.5. Ter ondersteuning van gemeenten bij het uitvoeren van het beleid voor mantelzorgers, zijn zogenoemde basisfuncties ontwikkeld met een vertegenwoordiging van belangrijke, relevante partijen. De basisfuncties kunnen worden gebruikt om de lokale situatie in kaart te brengen en mogelijke ruimte voor verbetering aan te wijzen. De volgende acht basisfuncties zijn gedefinieerd: Informatie; Advies en begeleiding; Emotionele steun; Educatie; Praktische hulp; Respijtzorg; Financiële tegemoetkoming; Materiële hulp. Deze basisfuncties hebben als doel om een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers neer te zetten. Insteek is dat in de nieuwe beleidsplannen voor de Wmo deze acht basisfuncties in 75% van de gemeentelijke beleidsplannen zijn terug te vinden. In de vragenlijst voor de mantelzorgers zijn de eerste twee basisfuncties samengevoegd. Hiermee kwam het aantal vormen van ondersteuning op zeven. Deze zijn aan de mantelzorgers voorgelegd met in eerste instantie een drietal vragen: SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 16

21 Kent u deze vorm van ondersteuning? Heeft u behoefte aan deze vorm van ondersteuning? Maakt u gebruik van deze vorm van ondersteuning? De resultaten van deze drie vragen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. De percentages geven weer hoeveel procent van de respondenten ja heeft geantwoord op de betreffende vraag. Tussen haakjes staan de percentages voor de referentiegroep. Tabel 12 Ondersteuning: kennen, behoefte en gebruik (% ja) Kennen Behoefte Gebruik Informatie, advies en begeleiding 83% (59%) 37% (22%) 42% (21%) Emotionele steun 46% (41%) 29% (14%) 28% (8%) Educatie (cursussen, voorlichtingsbijeenkomst) 63% (45%) 21% (11%) 35% (7%) Praktische hulp (bijv. kinderopvang, administratieve hulp) Respijtzorg (zorg deels en/of tijdelijk overgenomen) 54% (42%) 11% (10%) 13% (5%) 44% (38%) 30% (15%) 25% (5%) Financiële tegemoetkoming 50% (41%) 52% (36%) 35% (18%) Materiële hulp (bijv. woningaanpassing t.b.v. mantelzorger, parkeerpas) 64% (54%) 55% (33%) 56% (27%) De meeste mantelzorgers kennen informatie en advies en begeleiding; dit is 83%. In de referentiegroep is dit 59%. De resultaten laten zien dat de meeste mantelzorgers behoefte hebben aan materiële hulp. 55% van de mantelzorgers in uw gemeente geeft dit aan; voor de referentiegroep is dit 33%. De ondersteuning die het minst wordt gebruikt is praktische hulp. Slechts 13% van de mantelzorgers maakt hier gebruik van; dit is hoger dan voor de referentiegroep (5%). Van de mantelzorgers geeft 47% aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning. Ongeveer 32% van de mantelzorgers maakt gebruik van een of meer vormen van ondersteuning. In de referentiegroep is dit respectievelijk 11% en 9%. In tweede instantie wordt ingegaan op de tevredenheid van de mantelzorgers over de ondersteuning. Hierbij zijn alleen de resultaten meegenomen voor de mantelzorgers die gebruikmaken of hebben gemaakt van de betreffende ondersteuning. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 17

22 In onderstaande figuur zijn de resultaten met betrekking tot de tevredenheid over de verschillende vormen van ondersteuning weergegeven. Figuur 4 Tevredenheid ondersteuning 82 materiële hulp financ iële tegemoetkoming zeer ontevreden 76 res pijtzorg ontevreden praktis c he hulp educ atie tevreden 78 emotionele s teun informatie, advies en begeleiding zeer tevreden Het meest tevreden zijn de mantelzorgers over educatie; 83% geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Het minst tevreden zijn mantelzorgers over financiële tegemoetkoming. Hier is 41% (zeer) tevreden over. Voor de referentiegroep is dit respectievelijk 78% en 66%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 18

23 Bijlagen

24 Bijlage 1 Mantelzorg De percentages in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst onder mantelzorgers. Het eerste percentage voor 2009 betreft uw eigen gemeente met tussen haakjes het percentage voor de referentiegroep. Achtergrondgegevens 2009 Geeft u momenteel hulp aan een naaste (mantelzorg)? 74% (65%) Geeft u hulp (mantelzorg) aan meer dan een persoon? 17% (20%) Hoeveel uur mantelzorg per week? 0 tot en met 4 uur 10% (32%) 5 tot en met 8 uur 13% (21%) 9 tot en met 16 uur 13% (12%) 17 tot en met 24 uur 13% (8%) 25 of meer uur 50% (26%) Hoe lang geeft u deze zorg? Minder dan 3 maanden 0% (1%) 3 tot en met 6 maanden 0% (2%) 7 tot en met 12 maanden 0% (5%) Langer dan 12 maanden 100% (91%) Aan wie geeft u mantelzorg? Echtgeno(o)t(te) of partner 55% (40%) (Pleeg-/stief)kinderen 18% (8%) (Schoon)ouders 15% (37%) Andere familieleden 6% (8%) Buren, vrienden of kennissen 6% (5%) Anders 0% (2%) Wat is de woonsituatie van de zorgvrager? Woont bij mij in huis 70% (46%) Woont elders, in tehuis of zorgvoorziening 6% (10%) Woont elders, zelfstandig 18% (40%) Mantelzorgwoning 0% (0%) Anders 6% (3%) Wat is de zorgsituatie? Dementie/geestelijke achteruitgang 9% (9%) Algemene, lichamelijke beperkingen door ouderdom 24% (30%) Lichamelijke beperkingen (handicap) 46% (34%) Verstandelijke handicap 15% (4%) Psychische problemen 13% (4%) Gedragsproblemen 13% (3%) Niet alleen kunnen zijn 15% (7%) Anders 15% (6%) Welke vormen van hulp geeft u? Hulp bij huishouden 52% (33%)

25 Persoonlijke verzorging 30% (21%) Verpleegkundige hulp 22% (15%) Administratieve hulp 52% (40%) Vervoer en begeleiding bij bezoeken 57% (48%) Gezelschap, troost, afleiding 57% (40%) Aanvragen en regelen voorzieningen 50% (40%) Anders 17% (11%) Motieven (Speelt zeer sterk mee, speelt sterk mee) 2009 Liefde en genegenheid 91% (89%) Veel voldoening uit de zorg 45% (53%) Vanzelfsprekend om te doen 91% (91%) Voorkomen opname in woonvoorziening of tehuis 82% (63%) Zorgvrager wil niet door vreemde worden geholpen 48% (29%) Zorgvrager wil niet worden opgenomen in woonvoorziening of tehuis 70% (50%) Geen plaats in woonvoorziening of tehuis 19% (8%) Niet voldoende thuiszorg beschikbaar 16% (13%) Er is niemand anders 48% (30%) Beperkingen als gevolg van mantelzorg (Nooit, soms) 2009 Vrijetijdsbesteding buitenshuis 55% (65%) Huishoudelijk werk in eigen huis 64% (62%) Vrienden, familie, kennissen ontmoeten 52% (69%) Vrijetijdsbesteding binnenshuis 73% (69%) Aandacht en tijd voor gezinsleden (niet zorgvrager) 48% (61%) Vrijwilligerswerk doen 34% (51%) Betaald werk verrichten 24% (53%) Aandacht en tijd voor jezelf 48% (65%) Belasting mantelzorg (Helemaal mee eens, mee eens, min of meer mee eens) 2009 Situatie laat mij nooit los 94% (87%) Situatie eist voortdurend mijn aandacht 91% (76%) Ik moet altijd klaarstaan 82% (72%) Situatie zorgt dat ik te weinig toekom aan mijn eigen leven 76% (52%) Ik voel me over het algemeen genomen er onder druk staan door de situatie 71% (46%) Combinatie van de verantwoordelijkheid voor zorgvrager en werk/ gezin valt niet mee 64% (50%) Mijn zelfstandigheid komt in de knel 53% (36%) Door de betrokkenheid doe ik anderen tekort 41% (32%) Door de betrokkenheid krijg ik conflicten thuis en/of het werk 33% (20%) SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 21

26 Bekendheid, behoefte en gebruik ondersteuning 2009 Bekendheid ondersteuning wanneer mantelzorg teveel wordt 91% (67%) Bekendheid waar terecht voor ondersteuning of vragen 91% (72%) Bekendheid ondersteuning Informatie, advies en begeleiding 83% (59%) Emotionele steun 46% (41%) Educatie 63% (45%) Praktische hulp 54% (42%) Respijtzorg 44% (38%) Financiële tegemoetkoming 50% (41%) Materiële hulp 64% (54%) Behoefte aan ondersteuning Informatie, advies en begeleiding 37% (22%) Emotionele steun 29% (14%) Educatie 21% (11%) Praktische hulp 11% (10%) Respijtzorg 30% (15%) Financiële tegemoetkoming 52% (36%) Materiële hulp 55% (33%) Gebruik van ondersteuning Informatie, advies en begeleiding 42% (21%) Emotionele steun 28% (8%) Educatie 35% (7%) Praktische hulp 13% (5%) Respijtzorg 25% (5%) Financiële tegemoetkoming 35% (18%) Materiële hulp 56% (27%) Tevredenheid ondersteuning 2009 Informatie, advies en begeleiding 79% (87%) Emotionele steun 55% (78%) Educatie 83% (78%) Praktische hulp 50% (76%) Respijtzorg 71% (76%) Financiële tegemoetkoming 41% (66%) Materiële hulp 69% (82%) SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 22

27 Terugvallen van mantelzorger 2009 Beschouwen zichzelf als mantelzorger 97% (72%) Heeft u mensen om op terug te vallen? 76% (71%) Familie 59% (62%) Buren 15% (15%) Vrienden 22% (19%) Anders 9% (7%) Participatie door betaalde arbeid en/of vrijwilligerswerk 2009 Verricht u betaalde arbeid? Nee 78% (68%) Ja, 1 tot en met 12 uur per week 2% (5%) Ja, 13 tot en met 31 uur per week 11% (13%) Ja, 32 uur of meer per week 9% (13%) Heeft u vrijwilligerswerk gedaan in de afgelopen 12 maanden? Nee 63% (70%) Ja, incidenteel 15% (13%) Ja, tot 2 uur per week 2% (4%) Ja, 2 tot 4 uur per week 11% (8%) Ja, 4 tot 8 uur per week 7% (3%) Ja, 8 uur of meer per week 2% (3%) SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 23

28 Achtergrondkenmerken 2009 Waar is uw vader geboren? Nederland 98% (94%) Suriname 0% (1%) Turkije 0% (1%) Nederlandse Antillen of Aruba 0% (0%) Indonesië of de Molukken 2% (1%) Noord-Afrika (inclusief Marokko) 0% (0%) Anders 0% (2%) Wil ik liever niet zeggen 0% (1%) Waar is uw moeder geboren? Nederland 93% (93%) Suriname 0% (1%) Turkije 0% (1%) Nederlandse Antillen of Aruba 0% (0%) Indonesië of de Molukken 2% (1%) Noord-Afrika (inclusief Marokko) 0% (0%) Anders 4% (3%) Wil ik liever niet zeggen 0% (1%) Geslacht Man 35% (33%) Vrouw 65% (67%) Leeftijd 17 jaar of jonger 0% (1%) 18 tot en met 34 jaar 0% (2%) 35 tot en met 64 jaar 46% (43%) 65 tot en met 74 jaar 22% (20%) 75 of ouder 33% (34%) SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO OVER 2009 CLIËNTEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 24

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Mantelzorgers. Gemeente Waterland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Mantelzorgers. Gemeente Waterland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Mantelzorgers Gemeente Waterland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Mantelzorgers Gemeente Waterland COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Mark Gremmen Nora Kornalijnslijper

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Roosendaal Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Mantelzorgers Gemeente Roosendaal COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Anja van Lonkhuijzen SGBO

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers. Sittard-Geleen

Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers. Sittard-Geleen Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers Sittard-Geleen Klantonderzoek Wmo 2013 Ervaringen van Mantelzorgers Sittard-Geleen COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Meppel

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Meppel Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Meppel Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Meppel COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van Lonkhuijzen SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Pijnacker-Nootdorp

Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers. Pijnacker-Nootdorp Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Pijnacker-Nootdorp Klantonderzoek Wmo over 2012 Ervaringen van Mantelzorgers Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Volkan Atalay Anja van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Ervaringen van Mantelzorgers

Ervaringen van Mantelzorgers Ervaringen van Mantelzorgers Over 2013 Sint-Oedenrode Juli 2014 Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 Leeswijzer 2 Figuren 2 SAMENVATTING 3 Algemene kenmerken van de mantelzorger 3 Algemene kenmerken

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld

Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld Zwartewaterlandse mantelzorgers in beeld 25-1-2015 HOOFSTUK 1 INLEIDING Aanleiding Informele zorg speelt een belangrijke rol binnen de zorg en ondersteuning in Nederland. Steeds meer mensen willen, ook

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Onderzoek naar beleving mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo prestatieveld 4) Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Onderzoek naar beleving mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo prestatieveld 4) Gemeente Pijnacker-Nootdorp Onderzoek naar beleving mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo prestatieveld 4) Gemeente Pijnacker-Nootdorp Onderzoek naar beleving mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo prestatieveld 4) Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO OVER 2008. RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Leiden 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Mantelzorgondersteuning Soest, 2010 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 1 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderzoek over mantelzorg gemeente Oegstgeest Ervaringen van mantelzorgers en professionals

Onderzoek over mantelzorg gemeente Oegstgeest Ervaringen van mantelzorgers en professionals Onderzoek over mantelzorg gemeente Oegstgeest 2013 Ervaringen van mantelzorgers en professionals COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Naomi Meijs November 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren Tevredenheidsonderzoek Wmo over 20 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Haren COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Mark Gremmen

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 Mantelzorg

Hoofdstuk 21 Mantelzorg Hoofdstuk 21 Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is in de Stadsenquête gedefinieerd als zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan

Nadere informatie

Onderzoek onder mantelzorgers en vrijwilligers

Onderzoek onder mantelzorgers en vrijwilligers Gemeente, gemeente en gemeente Onderzoek onder mantelzorgers en vrijwilligers Uitgevoerd juli 2014 19 september 2014 DATUM 19 september 2014 TITEL Onderzoek onder mantelzorgers en vrijwilligers ONDERTITEL

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

Mantelzorgers in Delft

Mantelzorgers in Delft intensief begrip partner zorgtaken (schoon)ouders overbelasting ondersteuning kind combineren met werk Mei 2016 Advies/O&S langdurig openheid vriend/kennis Mantelzorgers in Delft Intensief en langdurig

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leidschendam-Voorburg Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leidschendam-Voorburg Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers

Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers Rondetafelgesprek Gemeente Duiven Juni 2011 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Vormgeving binnenwerk SGBO Secretariaat Druk SGBO Secretariaat SGBO Postbus 10242

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem

Gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem Gemeente, gemeente en gemeente Wmo-onderzoek mantelzorgers en vrijwilligers 5 augustus 2014 DATUM 5 augustus 2014 TITEL Wmo-onderzoek mantelzorgers en vrijwilligers ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente, gemeente

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie