P R O D U C T E N R A M I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O D U C T E N R A M I N G"

Transcriptie

1 P R O D U C T E N R A M I N G

2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 223 Bergsche Maasveren HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. 630 Sociaal-cultureel werk 641 Ouderenbeleid 650 Kinderopvang 652 Voorzieningen gehandicapten HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Opbrengst begraafplaatsrechten HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming DEEL B: BIJLAGEN 1 Kerngegevens 2 Geactiveerde kapitaaluitgaven 3 Personeelsformatie, salarissen en sociale lasten 4 Investerings- en financieringsstaat 5 Opgenomen langlopende geldleningen 6 Gewaarborgde geldleningen 7 Verstrekte langlopende geldleningen 8 Reserves en voorzieningen 9 Subsidies en overige bijdragen 10 Verzekerde eigendommen en belastingen 11 Algemene uitkering gemeentefonds 12 Verzamel- en consolidatiestaat 13 Kostenverdeelstaat

4 Matrix beleidsvelden en bijbehorende producten veld oms.veld product oms product 1 Bestuur en communicatie 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college B&W 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad en rekenkamer 2 Burgerdiensten 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 724 Lijkbezorging 732 Opbrengst begraafplaatsrechten 3 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 223 Bergsche Maasveren 5 Gebouwenbeheer en eigendommen Beheer gemeentelijke eigendommen 6 Economische zaken 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden 7 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, huisv 423 Bijzonder basisonderwijs, huisv 433 Bijzonder speciaal onderwijs, huisv 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, huisv 480 Gemeesch.baten en lasten onderwijs 482 Volwasseneneducatie 8 Cultuur en toerisme 510 Openbaar bibliotheekwerk 540 Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 9 Sport 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 10 Beheer groen en Vesting Heusden Vesting Heusden Groen en recreatie 11 Werk en inkomen 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 12 Zorg en Welzijn 620 Maatsch.begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 630 Sociaal-cultureel werk 641 Ouderenbeleid 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel 13 Milieu en afval 721 Afvalverwerking en -verwijdering 722 Riolering en waterzuivering

5 veld oms.veld product oms product 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh 726 Baten rioolrechten 14 Bouwen en wonen 810 Ruimtelijke Ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 15 Financiering en belastingen Beleggingen 914 Geldleningen en uitzett. > 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffingen invordering gem. bel. 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves functie 0 t/m Saldo rekening na bestemming

6 Programmabegroting Beleidsvelden Jaarrekening Primaire begroting Primaire begroting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Bestuur en communicatie Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen Financiering en belastingen exclusief reserves (980) Financiering en belastingen alleen reserves (980) Productenraming Hoofdfuncties Jaarrekening Primaire begroting Primaire begroting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 0 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Financiering en dekkingsmiddelen

7 Product: Bestuursorganen Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 001 1, Bestuur en Communicatie Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen. Daartoe worden openbare informatie- en raadsvergaderingen gehouden. Een transparante en controleerbare politieke en bestuurlijke besluitvorming om openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur te waarborgen. Het integraal behartigen van de belangen van de gemeente Heusden. Taakstelling Raad Het besturen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en controleert of het wordt gerealiseerd. De raad controleert het college op de uitoefening van diens taken. Informatievergaderingen Vergadering gericht op informatievergaring over de geagendeerde voorstellen en onderwerpen, eerste meningsvorming over en statusbepaling van de behandelde voorstellen en onderwerpen Prestaties Raadsleden Raadsfracties Clusters informatievergadering Wethouders Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Raad, B&W en raadcommissies Intergemeentelijke samenwerk Totaal der lasten Raad, B&W en raadcommissies Totaal der baten Saldo

8 Product: Bestuursondersteuning College B&W Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 002 1, Bestuur en Communicatie Het ambtelijk bieden van ondersteuning aan het college en de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en het geven van juridische adviezen aan hen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de gemeente. Communicatie, voorlichting, representatie Het stelselmatig bevorderen van communicatie tussen de gemeente en de verschillende publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven. Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming over de gemeente en haar bestuur. Bestuurssecretariaat Het secretarieel ondersteunen van het college en de burgemeester bij de uitvoering van hun taken en het bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten. Kabinet - behandelen van verzoeken om Koninklijke Onderscheidingen onder verantwoordelijkheid van de betrokken minister en gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. - organiseren van officiële gebeurtenissen binnen de gemeente Heusden zoals o.a. lintjesregen, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, Nieuwe Inwoners enz.. - ondersteunen van de burgemeester als bestuursorgaan. Bestuur en organisatie - de gemeentelijke organisatie zorgt voor een effectieve en klantgerichte dienstverlening. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie. Digitalisering van heldere, vraaggestuurde werkprocessen is een speerpunt. Informatie wordt zodanig gepresenteerd dat het besturen op hoofdlijnen door de raad mogelijk wordt. Om het doelmatig werken te optimaliseren staan budgetverantwoordelijkheid en een gedelegeerde uitvoeringsverantwoordelijkheid centraal. - het formaliseren van een consistent beleid en het voorkomen van ad hoc besluitvorming alsmede het instandhouden van een klankbordfunctie naar het bestuur. Juridische Zaken Bezwaarschriften: Rechtsbescherming bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Klachtenafhandeling: Behoorlijk onderzoeken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge klachten. Waar mogelijk verbetertrajecten inzetten. Juridische kwaliteitszorg: Implementatie nieuwe wetgeving, optimale borging van correcte toepassing van wet- en regelgeving. Verkleining van het aansprakelijkheidsrisico.

9 Taakstelling Communicatie en voorlichting: leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de media; vervaardigen van persberichten en het organiseren van persconferenties; coördineren van contacten tussen de media en de gemeentelijke organisatie; redigeren van de wekelijks te verschijnen gemeentelijke informatierubriek; vervaardigen van voorlichtingsbrieven, folders en brochures; beheren en ontwikkelen van de website en intranet; beheren van voorlichtingsmateriaal; redigeren van de interne nieuwsberichten; organiseren van voorlichtingscampagnes, medewerking tentoonstellingen e.d.; adviseren van bestuur en organisatie omtrent voorlichting. geven van algemene informatie aan inwoners Representatie: externe contacten met (vertegenwoordigers van) relevante doelgroepen; organiseren en begeleiden van bezoeken, ontvangsten etc; aanschaffen en beheren van relatiegeschenken. Kabinet behandelen van aanvragen voor onderscheidingen. zorgdragen voor goed georganiseerde, representatieve verplichtingen van de burgemeester en organiseren/afwikkelen van officiële gebeurtenissen, zoals o.a. lintjesregen, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, ontvangsten nieuwe inwoners enz. ondersteuning burgemeester als bestuursorgaan. Bestuursondersteuning bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten van raad, commissies en directieraad. het adviseren aan de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een beleidsmatig karakter voorzover niet ondergebracht bij één van de aangegeven producten. Juridische zaken en juridische kwaliteitszorg juridische advisering van afdelingen in complexe problematieken die het niveau van de afdelingen overstijgen; verdere uitbouw van de juridische kwaliteitszorg met als doel op termijn te komen tot zodanige borging van de juridische kwaliteit van de primaire processen dat de rol van juridische adviseurs in die processen afneemt. Bezwaarschriften een commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften adviseert de bestuursorganen m.b.t. bezwaarschriften en (administratief-) beroepschriften m.u.v. financiële en personele besluiten. bewaking van de voortgang bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Klachten coördineren procedurele voortgang en afhandeling klachten. bevordering klachtherkenning en bekendheid klachtrecht zorgdragen voor registratie en verslaglegging. onderhouden van contact met Nationale Ombudsman. Ondernemingsraad het mede vormgeven aan de doelen van de organisatie. adviseren, stem uitbrengen voor een voorstel en informatie verzamelen over de ontwikkelingen binnen de organisatie, in het belang van de medewerkers.

10 Kwaliteitseisen output Communicatie, voorlichting en representatie Voldoen aan de Wet Openbaarheid Bestuur Actuele en eigentijdse website en intranet Communicatie die bijdraagt aan eenduidige beeldvorming bij de klanten ( huisstijl ) Kabinet Alle tussentijdse verzoeken omtrent een Koninklijke Onderscheiding worden binnen 4 ½ maand afgewerkt. Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van Koninginnedag dienen jaarlijks voor 1 september te zijn ingestuurd. Juridische zaken Afwerking van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen en zo min mogelijk leidend tot (gegronde) beroepszaken. Afwerking van klachten binnen de wettelijke termijnen. Prestaties Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Folders Persberichten Kabinet - incidentele verzoeken om sponsorbijdragen per jaar - georganiseerde bijeenkomsten per jaar - verzoeken onderscheidingen per jaar Juridische zaken Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Aantal uitgebrachte adviezen OR Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416) Kengetallen Percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften 3,5% 10% 5% Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Kabinetszaken Bestuursondersteuning stafafdelinge Ondernemingsraad Juridische zaken Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der lasten Saldo

11 Product: Bestuurlijke Samenwerking Product nr. Beleidsveld Beschrijving 005 1, Bestuur en communicatie Gemeentelijke samenwerking De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Naast deze formele samenwerking zijn er (informele) intergemeentelijke overleggen, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio s- Hertogenbosch. Internationale samenwerking; jumelage Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking; jumelage met Idstein; VN/stedenbandproject met de stad Otjiwarongo in Namibië. Doelstelling Taakstelling Samenwerking op basis van een win-win situatie. Vergroting van kennis, leren van elkaar en behalen van efficiëncy-voordelen/kostenreductie. Internationaal bijdragen tot wederzijds begrip en acceptatie door kennismaking met elkaars culturen enz. Bijdragen aan een beter leefklimaat in de Derde Wereld. Intergemeentelijke samenwerking Participatie in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, voorzover deze samenwerking een zinvolle bijdrage levert vanwege vergroting van kennis, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenreductie. Internationale samenwerking; jumelage: - leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven - coördineren van contacten tussen publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven tussen beide jumelagegemeenten - beheren van voorlichtingsmateriaal - organiseren van jumelagefestiviteiten, medewerking tentoonstelling e.d. - geven van algemene informatie aan inwoners Prestaties Aantal internationale samenwerkingsverbanden / jumelages Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Gemeentelijke samenwerking Totaal der lasten Gemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo

12 Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 006 1, Bestuur en Communicatie Het bieden van ondersteuning aan de raad bij de uitvoering van zijn taken. Een ondersteuning van de raad die het mogelijk maakt om zich uitsluitend bezig te houden met wettelijke taken en in de uitvoering daarvan te groeien. Het vlot laten verlopen van de raadscyclus (informatievergadering / reguliere vergadering) door een goede secretariële ondersteuning. Het bewaken van de voortgang van aandachts- en actiepunten, de beleidsplanning. Ondersteuning door de griffier van de raad bij het ontwikkelen, invullen van zijn nieuwe rol op grond van de duale verhoudingen. Uitvoering geven aan de rekenkamerfunctie en faciliteren van de auditcommissie. Kwaliteitseisen output Tijdige verzending (vaste termijn voor de vergadering plaatsvindt) agenda, voorstellen, raadsverslagen in verband met vergaderingen raad. Prestaties Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Griffier Rekenkamer Totaal der lasten Totaal der baten Saldo

13 Product: Burgerzaken Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 003 2, Burgerdiensten Uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, vreemdelingenloket, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving), het verstrekken van informatie over alle gemeentelijke producten en diensten via het informatiecentrum en de gastvrouw. Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voor handen zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. De dienstverlening dichter bij de burger brengen d.m.v. dienstverlening op de servicepunten. Burgerlijke stand Het opmaken van akten van geboorten, overlijden, huwelijken, geregistreerd partnerschap (inclusief aantekenen), echtscheidingen, erkenning, overige akten, alsmede de geautomatiseerde verwerking in de Gemeentelijke Basis Administratie. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) De zorg voor de gemeentelijke basisadministratie, het verzamelen, registreren, verwerken en verstrekken van gegevens, welke procedures zijn voorgeschreven in de wet- en regelgeving GBA. (o.a. vestiging/hervestiging buitenland, intergemeentelijke verhuizing, binnenverhuizing, overige mutaties en correcties). Het verstrekken van inlichtingen aan gemeentelijke diensten, overheidsinstellingen en derden. Het afgeven van documenten aan burgers. De zorg voor een adequate integratie van maatregelen op het gebied van de privacybescherming, zoals vastgelegd in privacyverordening / reglement o.b.v. de Wet Persoonsregistratie. Het adviseren m.b.t. de afhandeling van klachten in het kader van de inspraak en privacybescherming. Het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goede kwaliteit zoals vereist in de heraudit. Naturalisaties Het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie, het uitbrengen van advies op de verzoeken aan de Immigratie- en naturalisatiedienst en het beslissen op opties. Het overgrote deel van de tijd gaat zitten in het voorlichten van mensen over de kansen op naturalisatie. Basisregistratie Basisregistratie natuurlijke & niet-natuurlijke personen en maatschappelijke objecten. Beheren van de basisregistratie natuurlijke en niet natuurlijke personen en maatschappelijke objecten door het maken van overzichten, selecties en het verwerken van mutaties die door de verschillende applicaties, GBA, Belastingen en Kadaster, worden aangedragen. Statistieken Het op verzoek in beeld brengen van standstatistieken (situatie op een bepaald moment) en stroomstatistieken (ontwikkelingen) betreffende demografische gegevens. Kwaliteitseisen output - Verwerken GBA-mutaties binnen 24 uur; - Schriftelijk dan wel via het netwerk verstrekken van informatie uiterlijk binnen drie dagen; - Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van burgers van wie het reisdocument verloopt en worden deze burgers aangeschreven. 14-jarigen worden aangeschreven

14 vanwege de eenmalige gratis N.I. kaart - Voldoen aan de in de Wet GBA gestelde kwaliteitseisen Prestaties Paspoort Nederlandse identiteitskaart Rijbewijs Afschriften/uittreksels Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting Kengetallen Kosten per inwoner 32,01 33,42 34,73 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Huisnummering/straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening Totaal der lasten Verkiezingen Totaal der baten Saldo

15 Product: Baten secretarieleges burgerzaken Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Kwaliteitseisen output 004 2, Burgerdiensten Het heffen en innen van leges burgerzaken. Het doorberekenen van de kosten van burgerzaken aan de burgers door middel van legesheffing. De baten voor de producten dienen de kosten te dekken. - Het tijdig en correct verstrekken van paspoorten. De leges hiervoor worden op rijksniveau vastgesteld - Het correct verstrekken van verklaringen omtrent gedrag. Daarbij wordt uitgegaan van twee situaties en daarmee tarieven: - Standaard behandeltijd van ca 2 weken i.v.m. informatieverstrekking Justitie - Spoedaanvraag Prestaties Paspoort Nederlandse identiteitskaart + 14 j Rijbewijs Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket Totaal der lasten Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket Totaal der baten Saldo

16 Product: Lijkbezorging Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling Kwaliteitseisen output 724 2, Burgerdiensten Opstellen/actualiseren en uitvoeren van het beleid met betrekking tot beheer (inclusief de administratieve afwikkeling), onderhoud en aanleg van begraafplaatsen. Zorgdragen voor het begraven en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen; Beleid gericht op een kostendekkend beheer van de begraafplaatsen; Verbetering van de kwaliteit van de begraafplaatsen; Realiseren van uniformiteit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en het bijhouden van de administratie van de begraafplaatsen. Toezicht houden op het beleid en beheer van de bijzondere begraafplaatsen. Het beheren en onderhouden van de begraafplaatsen uit te voeren conform: - De Wet op de lijkbezorging - De beheerverordening op de begraafplaatsen en Uitvoeringsbesluit gemeente Heusden - De verordening op de lijkbezorgingsrechten Prestaties Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen Kengetallen Kostendekkingspercentage, zie ook product % 69 % 72 % Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Begraven Totaal der lasten Begraven Totaal der baten Saldo

17 Product: Opbrengst begraafplaatsrechten Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 732 2, Burgerdiensten Uitvoeren van het beleid met betrekking tot de administratieve afwikkeling van begraafplaatsrechten. Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten. Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten. Kwaliteitseisen output Prestaties Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen Kengetallen Kostendekkingspercentage, zie ook product % 69 % 72 % Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der lasten Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der baten Saldo

18 Product: Brandweer en rampenbestrijding Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 120 3, Openbare orde en veiligheid Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering. Voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen. Een goed voorbereide organisatie in geval van rampen. Het voor de gemeente Heusden zo goed mogelijk begeleiden van het proces van regionalisatie. Een actueel rampenplan c.q. draaiboeken, toegankelijk voor de gehele organisatie; Het zelf, of in samenwerking met de regionale brandweer, initiëren van oefeningen, opleidingen en instructies; Intensiveren van samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR, provincie en buurgemeenten; Controle, voor wat betreft de gemeente, van de beschikbaarheid van voor de rampenbestrijding benodigde mensen en materialen. Stimuleren, motiveren en ondersteunen van de teammanagers en medewerkers betrokken bij de rampenbestrijding. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen middels: Het opleiden en vakbekwaam houden van brandweerpersoneel; Beheer, onderhoud en gebruiksgereed houden van materiaal, uitrusting en verbindingen; Beschikbaar houden van menskracht en materialen; Het voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken van allerlei aard middels: Advisering ruimtelijke ordening en integrale veiligheid; Uitvoering bouwverordening en brandveiligheidsverordening; Brandveiligheidsadvisering en voorlichting; Implementeren gebruiksbesluit. Advisering WRZO Het treffen van voorzieningen om bovengenoemde doelstellingen in zijn totaliteit optimaal te kunnen uitvoeren: Opstellen en actueel houden van operationele plannen; Geven van richtlijnen t.b.v. bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; Geven van richtlijnen t.b.v. ontwerpveiligheid Kwaliteitseisen output Uitvoering conform Brandweerwet Kwaliteit conform de door de raad vast te stellen normen Uitvoering conform Wet rampen en zware ongevallen Uitvoering conform de Wet op de Veiligheidsregio Een operationeel rampenplan

19 Prestaties Aantal uitrukken brandweer Aantal rampoefeningen (minimaal) Preventie-adviezen per jaar Afgifte gebruiksvergunningen per jaar Controle bluswatervoorziening (brandkranen per jaar) Oefenuren brandweer per persoon Kengetallen Kosten brandweer per inwoner 42,43 46,56 49,61 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Brandweer Rampenbestrijding Totaal der lasten Brandweer Totaal der baten Saldo

20 Product: Openbare orde en veiligheid Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 140 3, Openbare orde en veiligheid Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Uitvoering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Het subsidiëren van het regionale Halt-project voor jeugdigen. Vermindering van onveiligheidsgevoelens bij inwoners van de gemeente. Een bijdrage leveren aan bestrijding van overlast en criminaliteit in de gemeente. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid door middel van: Verstrekken van adviezen aan burgers en instanties met betrekking tot openbare orde en veiligheid; Deelname van de burgemeester aan het driehoeksoverleg en het regulier overleg met politie; Subsidiëren en initiëren van projecten op het gebied van criminaliteitspreventie / integraal veiligheidsbeleid. Het doelmatig, rechtmatig en tijdig verlenen van vergunningen en ontheffingen.ten behoeve van meer klantgerichte en efficiënte vergunningverlening worden circa 35 werkprocessen gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Het subsidieren van het regionale Halt-project. Halt-project monitoren op basis van jaaroverzicht Halt Den Bosch en omgeving. BIBOB-toetsen, toepassing van deze wet die de mogelijkheden verruimt van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren Veiligheidsmonitor, met ingang van 2-jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij de bevolking geënquêteerd wordt op gebied van veiligheid/leefbaarheid. - IVB, Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk plan voor de jaren met het doel systematisch en samenhangend te werken aan behoud en verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten. Kwaliteitseisen output Mate van tevredenheid partners op het gebied van veiligheid. Tevredenheid van burgers over het politieoptreden (politiemonitor). Aantal en aard van de klachten over het politieoptreden. Tijdige en rechtmatige vergunningverlening. De Halt-bureau s dragen zorg voor uitvoering van de Halt-maatregel en de STOP-reactie onder verantwoodelijkheid van het openbaar ministerie. Uitvoering van taken conform Wetboek van Strafrecht. Prestaties Verleende vergunningen / ontheffingen Kengetallen Kostprijs per vergunning/ontheffing Kosten per inwoner integrale veiligheid 952,77 4, ,00 6,16 920,00 8,89

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 1 0 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten 6 Recapitulatie, raming naar beleidsvelden 8 Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

P R O D U C T E N R E K E N I N G en B I J L A G E N

P R O D U C T E N R E K E N I N G en B I J L A G E N P R O D U C T E N R E K E N I N G en B I J L A G E N 2 0 0 7 INHOUD Pagina Deel I Productenrekening 1 Productenmatrix 2a Programmarekening, beleidsvelden 2b Productenrekening, hoofdfuncties 3 Producten

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: 7 Vraag: Wat wordt er precies bedoeld met knelpunten bestaand beleid? Graag ontvangen wij een onderbouwing van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN Cruquiusweg 1. Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies * * * * 1001 college B&W en secretaresses * * * 1002 gemeentelijke samenwerking * * * 1003 raad & rekenkamer * * * * 1010 kabinetszaken

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2005 gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017.

Raadsstuk. De eerste wijziging van de GR wordt van kracht ingaande 1 januari 2017. Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Eerste Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten BBVnr: 2016/508033 1.Inleiding Per 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J.

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J. Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016 Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Dit voorstel over de Legesverordening 2016

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007 BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2 - jumelage Idstein budget 13.000 inc ipv structureel BO 13 13 13 13 - intergem. Samenwerking stelpost voor incidentale projecten 9.000 BO 9 9 9 9 - gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND BOB 13/029 Aan de raad, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op verzoek van de portefeuillehouders RMC(Regionale

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries Normen- en toetsingskader Rechtmatigheid wetten en verordeningen externe regelgeving interne regelgeving artikelen bedrag in verantw. verantw. begroting manager medew. 1. Salarissen 6.013.478 Luc Nynke,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Raad : 10 februari 2004 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200316470 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie