P R O D U C T E N R A M I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O D U C T E N R A M I N G"

Transcriptie

1 P R O D U C T E N R A M I N G

2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 223 Bergsche Maasveren HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. 630 Sociaal-cultureel werk 641 Ouderenbeleid 650 Kinderopvang 652 Voorzieningen gehandicapten HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Opbrengst begraafplaatsrechten HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming DEEL B: BIJLAGEN 1 Kerngegevens 2 Geactiveerde kapitaaluitgaven 3 Personeelsformatie, salarissen en sociale lasten 4 Investerings- en financieringsstaat 5 Opgenomen langlopende geldleningen 6 Gewaarborgde geldleningen 7 Verstrekte langlopende geldleningen 8 Reserves en voorzieningen 9 Subsidies en overige bijdragen 10 Verzekerde eigendommen en belastingen 11 Algemene uitkering gemeentefonds 12 Verzamel- en consolidatiestaat 13 Kostenverdeelstaat

4 Matrix beleidsvelden en bijbehorende producten veld oms.veld product oms product 1 Bestuur en communicatie 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college B&W 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst raad en rekenkamer 2 Burgerdiensten 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 724 Lijkbezorging 732 Opbrengst begraafplaatsrechten 3 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 4 Verkeer en vervoer 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 223 Bergsche Maasveren 5 Gebouwenbeheer en eigendommen Beheer gemeentelijke eigendommen 6 Economische zaken 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden 7 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, huisv 423 Bijzonder basisonderwijs, huisv 433 Bijzonder speciaal onderwijs, huisv 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, huisv 480 Gemeesch.baten en lasten onderwijs 482 Volwasseneneducatie 8 Cultuur en toerisme 510 Openbaar bibliotheekwerk 540 Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 9 Sport 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 10 Beheer groen en Vesting Heusden Vesting Heusden Groen en recreatie 11 Werk en inkomen 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 12 Zorg en Welzijn 620 Maatsch.begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 630 Sociaal-cultureel werk 641 Ouderenbeleid 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel 13 Milieu en afval 721 Afvalverwerking en -verwijdering 722 Riolering en waterzuivering

5 veld oms.veld product oms product 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh 726 Baten rioolrechten 14 Bouwen en wonen 810 Ruimtelijke Ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 15 Financiering en belastingen Beleggingen 914 Geldleningen en uitzett. > 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffingen invordering gem. bel. 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves functie 0 t/m Saldo rekening na bestemming

6 Programmabegroting Beleidsvelden Jaarrekening Primaire begroting Primaire begroting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Bestuur en communicatie Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen Financiering en belastingen exclusief reserves (980) Financiering en belastingen alleen reserves (980) Productenraming Hoofdfuncties Jaarrekening Primaire begroting Primaire begroting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 0 Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Financiering en dekkingsmiddelen

7 Product: Bestuursorganen Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 001 1, Bestuur en Communicatie Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen. Daartoe worden openbare informatie- en raadsvergaderingen gehouden. Een transparante en controleerbare politieke en bestuurlijke besluitvorming om openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur te waarborgen. Het integraal behartigen van de belangen van de gemeente Heusden. Taakstelling Raad Het besturen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en controleert of het wordt gerealiseerd. De raad controleert het college op de uitoefening van diens taken. Informatievergaderingen Vergadering gericht op informatievergaring over de geagendeerde voorstellen en onderwerpen, eerste meningsvorming over en statusbepaling van de behandelde voorstellen en onderwerpen Prestaties Raadsleden Raadsfracties Clusters informatievergadering Wethouders Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Raad, B&W en raadcommissies Intergemeentelijke samenwerk Totaal der lasten Raad, B&W en raadcommissies Totaal der baten Saldo

8 Product: Bestuursondersteuning College B&W Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling 002 1, Bestuur en Communicatie Het ambtelijk bieden van ondersteuning aan het college en de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en het geven van juridische adviezen aan hen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de gemeente. Communicatie, voorlichting, representatie Het stelselmatig bevorderen van communicatie tussen de gemeente en de verschillende publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven. Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming over de gemeente en haar bestuur. Bestuurssecretariaat Het secretarieel ondersteunen van het college en de burgemeester bij de uitvoering van hun taken en het bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten. Kabinet - behandelen van verzoeken om Koninklijke Onderscheidingen onder verantwoordelijkheid van de betrokken minister en gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. - organiseren van officiële gebeurtenissen binnen de gemeente Heusden zoals o.a. lintjesregen, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, Nieuwe Inwoners enz.. - ondersteunen van de burgemeester als bestuursorgaan. Bestuur en organisatie - de gemeentelijke organisatie zorgt voor een effectieve en klantgerichte dienstverlening. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie. Digitalisering van heldere, vraaggestuurde werkprocessen is een speerpunt. Informatie wordt zodanig gepresenteerd dat het besturen op hoofdlijnen door de raad mogelijk wordt. Om het doelmatig werken te optimaliseren staan budgetverantwoordelijkheid en een gedelegeerde uitvoeringsverantwoordelijkheid centraal. - het formaliseren van een consistent beleid en het voorkomen van ad hoc besluitvorming alsmede het instandhouden van een klankbordfunctie naar het bestuur. Juridische Zaken Bezwaarschriften: Rechtsbescherming bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Klachtenafhandeling: Behoorlijk onderzoeken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge klachten. Waar mogelijk verbetertrajecten inzetten. Juridische kwaliteitszorg: Implementatie nieuwe wetgeving, optimale borging van correcte toepassing van wet- en regelgeving. Verkleining van het aansprakelijkheidsrisico.

9 Taakstelling Communicatie en voorlichting: leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de media; vervaardigen van persberichten en het organiseren van persconferenties; coördineren van contacten tussen de media en de gemeentelijke organisatie; redigeren van de wekelijks te verschijnen gemeentelijke informatierubriek; vervaardigen van voorlichtingsbrieven, folders en brochures; beheren en ontwikkelen van de website en intranet; beheren van voorlichtingsmateriaal; redigeren van de interne nieuwsberichten; organiseren van voorlichtingscampagnes, medewerking tentoonstellingen e.d.; adviseren van bestuur en organisatie omtrent voorlichting. geven van algemene informatie aan inwoners Representatie: externe contacten met (vertegenwoordigers van) relevante doelgroepen; organiseren en begeleiden van bezoeken, ontvangsten etc; aanschaffen en beheren van relatiegeschenken. Kabinet behandelen van aanvragen voor onderscheidingen. zorgdragen voor goed georganiseerde, representatieve verplichtingen van de burgemeester en organiseren/afwikkelen van officiële gebeurtenissen, zoals o.a. lintjesregen, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, ontvangsten nieuwe inwoners enz. ondersteuning burgemeester als bestuursorgaan. Bestuursondersteuning bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten van raad, commissies en directieraad. het adviseren aan de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een beleidsmatig karakter voorzover niet ondergebracht bij één van de aangegeven producten. Juridische zaken en juridische kwaliteitszorg juridische advisering van afdelingen in complexe problematieken die het niveau van de afdelingen overstijgen; verdere uitbouw van de juridische kwaliteitszorg met als doel op termijn te komen tot zodanige borging van de juridische kwaliteit van de primaire processen dat de rol van juridische adviseurs in die processen afneemt. Bezwaarschriften een commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften adviseert de bestuursorganen m.b.t. bezwaarschriften en (administratief-) beroepschriften m.u.v. financiële en personele besluiten. bewaking van de voortgang bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Klachten coördineren procedurele voortgang en afhandeling klachten. bevordering klachtherkenning en bekendheid klachtrecht zorgdragen voor registratie en verslaglegging. onderhouden van contact met Nationale Ombudsman. Ondernemingsraad het mede vormgeven aan de doelen van de organisatie. adviseren, stem uitbrengen voor een voorstel en informatie verzamelen over de ontwikkelingen binnen de organisatie, in het belang van de medewerkers.

10 Kwaliteitseisen output Communicatie, voorlichting en representatie Voldoen aan de Wet Openbaarheid Bestuur Actuele en eigentijdse website en intranet Communicatie die bijdraagt aan eenduidige beeldvorming bij de klanten ( huisstijl ) Kabinet Alle tussentijdse verzoeken omtrent een Koninklijke Onderscheiding worden binnen 4 ½ maand afgewerkt. Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van Koninginnedag dienen jaarlijks voor 1 september te zijn ingestuurd. Juridische zaken Afwerking van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen en zo min mogelijk leidend tot (gegronde) beroepszaken. Afwerking van klachten binnen de wettelijke termijnen. Prestaties Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Folders Persberichten Kabinet - incidentele verzoeken om sponsorbijdragen per jaar - georganiseerde bijeenkomsten per jaar - verzoeken onderscheidingen per jaar Juridische zaken Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Aantal uitgebrachte adviezen OR Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416) Kengetallen Percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften 3,5% 10% 5% Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Kabinetszaken Bestuursondersteuning stafafdelinge Ondernemingsraad Juridische zaken Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der lasten Saldo

11 Product: Bestuurlijke Samenwerking Product nr. Beleidsveld Beschrijving 005 1, Bestuur en communicatie Gemeentelijke samenwerking De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Naast deze formele samenwerking zijn er (informele) intergemeentelijke overleggen, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio s- Hertogenbosch. Internationale samenwerking; jumelage Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking; jumelage met Idstein; VN/stedenbandproject met de stad Otjiwarongo in Namibië. Doelstelling Taakstelling Samenwerking op basis van een win-win situatie. Vergroting van kennis, leren van elkaar en behalen van efficiëncy-voordelen/kostenreductie. Internationaal bijdragen tot wederzijds begrip en acceptatie door kennismaking met elkaars culturen enz. Bijdragen aan een beter leefklimaat in de Derde Wereld. Intergemeentelijke samenwerking Participatie in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, voorzover deze samenwerking een zinvolle bijdrage levert vanwege vergroting van kennis, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenreductie. Internationale samenwerking; jumelage: - leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven - coördineren van contacten tussen publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven tussen beide jumelagegemeenten - beheren van voorlichtingsmateriaal - organiseren van jumelagefestiviteiten, medewerking tentoonstelling e.d. - geven van algemene informatie aan inwoners Prestaties Aantal internationale samenwerkingsverbanden / jumelages Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Gemeentelijke samenwerking Totaal der lasten Gemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo

12 Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 006 1, Bestuur en Communicatie Het bieden van ondersteuning aan de raad bij de uitvoering van zijn taken. Een ondersteuning van de raad die het mogelijk maakt om zich uitsluitend bezig te houden met wettelijke taken en in de uitvoering daarvan te groeien. Het vlot laten verlopen van de raadscyclus (informatievergadering / reguliere vergadering) door een goede secretariële ondersteuning. Het bewaken van de voortgang van aandachts- en actiepunten, de beleidsplanning. Ondersteuning door de griffier van de raad bij het ontwikkelen, invullen van zijn nieuwe rol op grond van de duale verhoudingen. Uitvoering geven aan de rekenkamerfunctie en faciliteren van de auditcommissie. Kwaliteitseisen output Tijdige verzending (vaste termijn voor de vergadering plaatsvindt) agenda, voorstellen, raadsverslagen in verband met vergaderingen raad. Prestaties Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Griffier Rekenkamer Totaal der lasten Totaal der baten Saldo

13 Product: Burgerzaken Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 003 2, Burgerdiensten Uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, vreemdelingenloket, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving), het verstrekken van informatie over alle gemeentelijke producten en diensten via het informatiecentrum en de gastvrouw. Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voor handen zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. De dienstverlening dichter bij de burger brengen d.m.v. dienstverlening op de servicepunten. Burgerlijke stand Het opmaken van akten van geboorten, overlijden, huwelijken, geregistreerd partnerschap (inclusief aantekenen), echtscheidingen, erkenning, overige akten, alsmede de geautomatiseerde verwerking in de Gemeentelijke Basis Administratie. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) De zorg voor de gemeentelijke basisadministratie, het verzamelen, registreren, verwerken en verstrekken van gegevens, welke procedures zijn voorgeschreven in de wet- en regelgeving GBA. (o.a. vestiging/hervestiging buitenland, intergemeentelijke verhuizing, binnenverhuizing, overige mutaties en correcties). Het verstrekken van inlichtingen aan gemeentelijke diensten, overheidsinstellingen en derden. Het afgeven van documenten aan burgers. De zorg voor een adequate integratie van maatregelen op het gebied van de privacybescherming, zoals vastgelegd in privacyverordening / reglement o.b.v. de Wet Persoonsregistratie. Het adviseren m.b.t. de afhandeling van klachten in het kader van de inspraak en privacybescherming. Het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goede kwaliteit zoals vereist in de heraudit. Naturalisaties Het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie, het uitbrengen van advies op de verzoeken aan de Immigratie- en naturalisatiedienst en het beslissen op opties. Het overgrote deel van de tijd gaat zitten in het voorlichten van mensen over de kansen op naturalisatie. Basisregistratie Basisregistratie natuurlijke & niet-natuurlijke personen en maatschappelijke objecten. Beheren van de basisregistratie natuurlijke en niet natuurlijke personen en maatschappelijke objecten door het maken van overzichten, selecties en het verwerken van mutaties die door de verschillende applicaties, GBA, Belastingen en Kadaster, worden aangedragen. Statistieken Het op verzoek in beeld brengen van standstatistieken (situatie op een bepaald moment) en stroomstatistieken (ontwikkelingen) betreffende demografische gegevens. Kwaliteitseisen output - Verwerken GBA-mutaties binnen 24 uur; - Schriftelijk dan wel via het netwerk verstrekken van informatie uiterlijk binnen drie dagen; - Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van burgers van wie het reisdocument verloopt en worden deze burgers aangeschreven. 14-jarigen worden aangeschreven

14 vanwege de eenmalige gratis N.I. kaart - Voldoen aan de in de Wet GBA gestelde kwaliteitseisen Prestaties Paspoort Nederlandse identiteitskaart Rijbewijs Afschriften/uittreksels Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting Kengetallen Kosten per inwoner 32,01 33,42 34,73 Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Huisnummering/straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening Totaal der lasten Verkiezingen Totaal der baten Saldo

15 Product: Baten secretarieleges burgerzaken Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Kwaliteitseisen output 004 2, Burgerdiensten Het heffen en innen van leges burgerzaken. Het doorberekenen van de kosten van burgerzaken aan de burgers door middel van legesheffing. De baten voor de producten dienen de kosten te dekken. - Het tijdig en correct verstrekken van paspoorten. De leges hiervoor worden op rijksniveau vastgesteld - Het correct verstrekken van verklaringen omtrent gedrag. Daarbij wordt uitgegaan van twee situaties en daarmee tarieven: - Standaard behandeltijd van ca 2 weken i.v.m. informatieverstrekking Justitie - Spoedaanvraag Prestaties Paspoort Nederlandse identiteitskaart + 14 j Rijbewijs Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting Kengetallen Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket Totaal der lasten Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket Totaal der baten Saldo

16 Product: Lijkbezorging Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling Kwaliteitseisen output 724 2, Burgerdiensten Opstellen/actualiseren en uitvoeren van het beleid met betrekking tot beheer (inclusief de administratieve afwikkeling), onderhoud en aanleg van begraafplaatsen. Zorgdragen voor het begraven en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen; Beleid gericht op een kostendekkend beheer van de begraafplaatsen; Verbetering van de kwaliteit van de begraafplaatsen; Realiseren van uniformiteit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en het bijhouden van de administratie van de begraafplaatsen. Toezicht houden op het beleid en beheer van de bijzondere begraafplaatsen. Het beheren en onderhouden van de begraafplaatsen uit te voeren conform: - De Wet op de lijkbezorging - De beheerverordening op de begraafplaatsen en Uitvoeringsbesluit gemeente Heusden - De verordening op de lijkbezorgingsrechten Prestaties Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen Kengetallen Kostendekkingspercentage, zie ook product % 69 % 72 % Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Begraven Totaal der lasten Begraven Totaal der baten Saldo

17 Product: Opbrengst begraafplaatsrechten Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 732 2, Burgerdiensten Uitvoeren van het beleid met betrekking tot de administratieve afwikkeling van begraafplaatsrechten. Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten. Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten. Kwaliteitseisen output Prestaties Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen Kengetallen Kostendekkingspercentage, zie ook product % 69 % 72 % Financiën (x 1.000) Nummer en omschrijving Meerjarenraming Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der lasten Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der baten Saldo

18 Product: Brandweer en rampenbestrijding Product nr. Beleidsveld Beschrijving Doelstelling Taakstelling 120 3, Openbare orde en veiligheid Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering. Voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen. Een goed voorbereide organisatie in geval van rampen. Het voor de gemeente Heusden zo goed mogelijk begeleiden van het proces van regionalisatie. Een actueel rampenplan c.q. draaiboeken, toegankelijk voor de gehele organisatie; Het zelf, of in samenwerking met de regionale brandweer, initiëren van oefeningen, opleidingen en instructies; Intensiveren van samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR, provincie en buurgemeenten; Controle, voor wat betreft de gemeente, van de beschikbaarheid van voor de rampenbestrijding benodigde mensen en materialen. Stimuleren, motiveren en ondersteunen van de teammanagers en medewerkers betrokken bij de rampenbestrijding. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen middels: Het opleiden en vakbekwaam houden van brandweerpersoneel; Beheer, onderhoud en gebruiksgereed houden van materiaal, uitrusting en verbindingen; Beschikbaar houden van menskracht en materialen; Het voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken van allerlei aard middels: Advisering ruimtelijke ordening en integrale veiligheid; Uitvoering bouwverordening en brandveiligheidsverordening; Brandveiligheidsadvisering en voorlichting; Implementeren gebruiksbesluit. Advisering WRZO Het treffen van voorzieningen om bovengenoemde doelstellingen in zijn totaliteit optimaal te kunnen uitvoeren: Opstellen en actueel houden van operationele plannen; Geven van richtlijnen t.b.v. bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; Geven van richtlijnen t.b.v. ontwerpveiligheid Kwaliteitseisen output Uitvoering conform Brandweerwet Kwaliteit conform de door de raad vast te stellen normen Uitvoering conform Wet rampen en zware ongevallen Uitvoering conform de Wet op de Veiligheidsregio Een operationeel rampenplan