Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011"

Transcriptie

1 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad De Wet Kinderpvang bepaalt dat uders adviesrecht hebben ver nderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderpvangrganisatie raken. De Wet gaat uit van lcatiegebnden medezeggenschap (per gebuw), maar maakt een centrale vrmgeving k mgelijk. Dit betekent bij ns: 1. De SKBNM stelt per gebuw een udercmmissie in. Gezien de inhud van de agendapunten gaat nze vrkeur uit naar een udercmmissie per werksrt, die vervlgens samen vergadert (kan vergaderen) met de udercmmissie van dezelfde werksrt, uit de rganisatrische eenheid waar ze tebehren (bijv. BSO de Tverhed met BSO de Meerpaal in Naarden; zie k Reglement Oudercmmissie Art. 2.2); 2. Met het g p de tijdsfactr, de slagvaardigheid en de beheersbaarheid van de besluitvrming (weging van de adviezen van verschillende lcaties) is beslten naast de lcatiegebnden udercmmissies, een Centrale Ouderraad in het leven te repen waarin alle udercmmissies vertegenwrdigd zijn. De udercmmissies mandateren een aantal wettelijke adviesrechten aan de Centrale Ouderraad. Uitgangspunt bij de mandatering is dat de Centrale Ouderraad de directie adviseert ver nderwerpen die de belangen van alle uders en kinderen binnen de SKBNM raken en de udercmmissie adviseert de leidinggevende van de vestigingen/f de directie ver nderwerpen die uitsluitend de belangen van uders en kinderen van haar vestiging betreffen. Omdat de Wet uitgaat van lcatiegebnden adviesrecht, heeft een udercmmissie het recht m naast het COR advies een eigen advies aan de directie vr te leggen. De nderwerpen waar de udercmmissies en/f de Centrale Ouderraad een adviesrecht ver hebben, zijn in de wet vastgelegd. Zwel vr de udercmmissies als vr de Centrale Ouderraad zijn reglementen pgesteld. Een aantal verschillende regels kmen vereen mdat zij van dezelfde wet zijn afgeleid. Omdat in de praktijk de reglementen meestal gescheiden zullen wrden gebruikt, leek het ns handiger m in beide reglementen alle artikelen vlledig weer te geven. Verder is elke kinderpvangrganisatie die nder de Wet Kinderpvang valt verplicht een klachtenregeling vr udercmmissies te hebben. De regeling wrdt uitgeverd dr de Klachtenkamer Oudercmmissies van de SKK. Zwel het reglement van de udercmmissies als van de Centrale Ouderraad is p dit punt aangepast. Delstelling van de udercmmissie 1. De gemeenschappelijke belangen van de kinderen en uders van het kindercentrum en het waar de udercmmissie aan verbnden is binnen de delstelling van de SKBNM z ged mgelijk behartigen en de uders vertegenwrdigen; 2. Het behartigen van de belangen van de uders van het kindercentrum bij de directie middels de centrale uderraad; 3. De cmmunicatie bevrderen tussen uders en medewerkers en tussen de uders nderling; 4. De betrkkenheid van uders bij de kinderpvangvrziening stimuleren en activeren; 5. Het team van de kinderpvangvrziening daar waar ndzakelijk bij activiteiten ndersteunen; 6. Gevraagd en ngevraagd adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de pvang van de kinderen.

2 Reglement Oudercmmissie Artikel 1 Begripsmschrijving 1.1 Ouder/verzrger: een persn die een huishuding vert waarte het kind behrt p wie de kinderpvang betrekking heeft; 1.2 Huder: SKBNM, de rechtspersn die de verschillende kinderpvangvrzieningen in stand hudt en in de Wet Kinderpvang wrdt aangeduid met Huder; 1.3 Kinderpvangvrziening: een rganisatievrm waar één f meer kindercentra vallen; 1.4 Kindercentrum: een vrziening gehuisvest in één gebuw, waar kinderpvang plaatsvindt (kinderdagverblijf, halve dagpvang, buitenschlse pvang, tienerpvang); 1.5 Oudercmmissie: de cmmissie, bedeld als in artikel 58 van de Wet Kinderpvang, functinerend p een wijze zals in dit reglement beschreven is en die bestaat uit uders van het betreffende kindercentrum. 1.6 Centrale Ouderraad: de raad, functinerend in het verband van de kinderpvangvrziening, z als beschreven in het reglement van de centrale uderraad; 1.7 Raad van Tezicht: het hgste rgaan van de kinderpvanginstelling dat tezicht uitefent p de directie; 1.8 Directie: de bestuurlijk eindverantwrdelijke vr het dr de Stichting te veren beleid en beheer; 1.9 Leidinggevende: de medewerker die dr de Huder belast is met de leiding van het kindercentrum f een aantal kindercentra; 1.10 De wet: de Wet Kinderpvang; 1.11 Vertruwenscmmissie: een cmmissie van vertruwenspersnen dr de Huder, in vereenstemming met de Centrale Ouderraad, in te stellen, indien ndig; 1.12 Grep: een vaste grep kinderen met een eigen ruimte; 1.13 Leden: leden van de udercmmissie en de Centrale Ouderraad; 1.14 Klachtenkamer: de klachtenkamer die vereenkmstig het bepaalde in het Cnvenant Kwaliteit Kinderpvang zals vereengekmen tussen BOINK (uderbelangenvereniging kinderpvang) enerzijds en de MO-grep (werkgeversrganisatie kinderpvang) anderzijds, klachten van de udercmmissie ver de tepassing van artikel 60 van de Wet Kinderpvang behandelt. Artikel 2 Samenstelling van de udercmmissie 2.1 De Huder stelt cnfrm de Wet kinderpvang vr elk gebuw waarin kinderpvang plaatsvindt een udercmmissie in. 2.2 Indien één kinderpvangvrziening in meerdere gebuwen gehuisvest is, kunnen de udercmmissies ver gezamenlijke nderwerpen gezamenlijk vergaderen, mits de uderinspraak vr iedere geregistreerde lcatie apart gewaarbrgd is. 2.3 De udercmmissie telt minimaal 3 maximaal 9 leden. Bij de samenstelling wrdt gestreefd naar een z evenredig mgelijke vertegenwrdiging van alle stamgrepen. 2.4 Uitsluitend uders, zals mschreven in artikel 1 van dit reglement, kunnen lid zijn van de udercmmissie. 2.5 Het lidmaatschap van de cmmissie staat niet pen vr leden van de Raad van Tezicht en medewerkers van de Stichting, k niet als zij uder/vgd zijn van een kind dat de vrziening bezekt. 2.6 Maximaal één uder per huishuden kan lid zijn van de udercmmissie.

3 Artikel 3 Ttstandkming en beëindiging van het lidmaatschap 3.1 Alleen vr startende udercmmissies: Vrafgaand aan de prichting wrden alle uders dr de huder actief uitgendigd zich kandidaat te stellen vr de udercmmissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk f mndeling plaatsvinden. 3.2 Indien er vacatures zijn in de udercmmissie dan rept de udercmmissie uders p zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling geschiedt schriftelijk f mndeling. 3.3 Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet vertreft, wrden alle kandidaten p de eerstvlgende vergadering van de udercmmissie benemd. 3.4 Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, rganiseert de udercmmissie een verkiezing. 3.5 De zittingsduur is vr een peride van maximaal 4 jaar. Na 4 jaar kan een lid hgstens vr één vlgende peride van 4 jaar wrden benemd; 3.6 Het lidmaatschap van de udercmmissie eindigt bij peridiek aftreden, bij bedanken, bij verlijden, bij het beëindigen van de plaatsing/kppeling van het (de) eigen kind(eren) f bij ntslag dr de udercmmissie f schrsing. 3.7 Een lid kan wrden ntslagen f geschrst bij gewne meerderheid van stemmen (de helft plus 1, zie Artikel 10.1). 3.8 Tenminste een derde deel van de uders kan de udercmmissie verzeken m binnen twee weken een uderavnd te rganiseren, waarbij ze het recht hebben m zelf nderwerpen p de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avnd met(en) (leden van) de udercmmissie aftreden als de meerderheid van de uders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige uders hun vertruwen in de udercmmissie pzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genmen wrden als het is pgeverd p de van tevren pgestelde agenda; 3.9 Bij het aftreden van alle leden van de udercmmissie draagt de Huder zrg vr de verkiezing ten beheve van een nieuwe udercmmissie. Artikel 4 Werkwijze udercmmissie 4.1 De udercmmissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderpvang bepaalt. 4.2 Mandatering van taken aan de centrale uderraad is geregeld in het huishudelijk reglement van de udercmmissie. Artikel 5 Bevegdheden 5.1 De Stichting stelt de udercmmissies cnfrm WK art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit dat de rganisatie betreft, inzake: a. De uitvering van het kwaliteitsbeleid dr de huder met betrekking tt 1. het aantal kinderen per pedaggisch medewerker 2. de grepsgrtte 3. de pleidingseisen berepskrachten 4. de inzetbaarheid van de berepskrachten; b. Pedaggisch beleidsplan; c. Vedingsaangelegenheden; d. Risic-inventarisatie veiligheid en gezndheid. e. Openingstijden; f. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie; g. Wijziging van de prijs van de kinderpvang. 5.2 De udercmmissie is bevegd de huder ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarp de udercmmissie adviesrecht heeft.

4 Artikel 6 Adviestraject 6.1 De adviestermijn vr de udercmmissie bedraagt zes weken. In vereenstemming tussen de directie van de Stichting en de leidinggevende van het kindercentrum en minimaal twee leden van de udercmmissie, waarnder de vrzitter, kan vr zeer dringende adviesaanvragen een krtere maximale adviestermijn wrden afgesprken. 6.2 Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de leidinggevende van het kindercentrum wrdt gegeven, wrdt de udercmmissie verndersteld psitief te adviseren. 6.3 Inzake een nderwerp waarver de udercmmissie schriftelijk advies heeft uitgebracht, det de Huder binnen vier weken schriftelijk mededeling aan de udercmmissie en vr zver zij van het advies afwijkt nder pgave van redenen waaruit blijkt dat het belang van de kinderpvang zich tegen het advies verzet. Indien binnen de termijn van vier weken geen reactie aan de udercmmissie is gegeven, vernderstelt de udercmmissie dat het advies dr de Huder wrdt vergenmen. 6.4 De Huder neemt geen afwijkend besluit aangaande een dr de udercmmissie schriftelijk uitgebracht advies (gevraagd f ngevraagd) dan nadat daarver ten minste eenmaal met de udercmmissie verleg is gepleegd, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is. 6.5 De udercmmissie is bevegd de Huder k ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarver de udercmmissie adviesrecht heeft. 6.6 Indien udercmmissies gezamenlijk vergaderen (artikel 2.2) heeft elke udercmmissie het recht een afwijkend advies aangaande de eigen lcatie uit te brengen. Artikel 7 Overige taken en bevegdheden van de udercmmissie 7.1 Taken - fungeren als aanspreekpunt vr uders; - advies geven ver de beleidsnderwerpen genemd in Artikel 5.1; - veren van verleg met de leidinggevende ver de dagelijkse gang van zaken en het beleid van het kindercentrum binnen de randvrwaarden van de kinderpvangvrziening bijv. de huisregels, plaatsingsbeleid, infrmatieverstrekking aan uders; - zitting nemen in de sllicitatiecmmissie vr een nieuwe leidinggevende; - samen met het team rganiseren van activiteiten, bijvrbeeld het jaarlijkse uitje, jaarfeesten en themabijeenkmsten vr uders; - één maal per jaar verantwrding afleggen ver inkmsten en uitgaven van de udercmmissie; - zrgen vr een gede en heldere infrmatieverstrekking aan de uders ver de activiteiten van de udercmmissie; - heeft de bevegdheid de leidinggevende drie keer per jaar, f zveel vaker als zij in nderling verleg vereenkmen, te verzeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de udercmmissie; - kan het inspectierapprt van de GGD pvragen bij de leidinggevende; - heeft de bevegdheid leden van de centrale uderraad te kiezen - zrg dragen vr een gede cmmunicatie met de centrale uderraad; - heeft de bevegdheid, samen met minimaal 25% van het aantal udercmmissies, een bijzndere vergadering bijeen te repen, m het functineren van de centrale uderraad aan de rde te stellen. - naar behefte eenmaal per jaar een uderavnd rganiseren. 7.2 Verplichtingen - Op de leden van de udercmmissie rust, inzake hetgeen hen uit hfde van hun lidmaatschap ter kennis is gekmen, in beginsel geen geheimhudingsplicht. - Een geheimhudingsplicht bestaat wel in de hiernder beschreven situaties: Infrmatie en stukken kunnen alleen aangeduid wrden als vertruwelijk, wanneer het gegevens van privé persnen betreft f wanneer het gegevens betreft die het ecnmisch belang van de kinderpvangvrzieningen kunnen schaden. Ok de udercmmissie kan verzeken m geheimhuding van infrmatie f inlichtingen die schriftelijk f anderszins ter kennis van de Huder wrden gebracht. - Verzeken tt geheimhuding dienen te wrden gemtiveerd. Waar mgelijk geeft de Huder f de udercmmissie aan welke tijdsduur aan de geheimhuding verbnden is. - De verplichting tt geheimhuding vervalt als de infrmatie betrekking heeft p (ernstige vermedens van) strafbare feiten.

5 Artikel 8 Infrmatie 8.1 De leidinggevende van het kindercentrum f de directie geeft de udercmmissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle infrmatie die de udercmmissie redelijkerwijs vr de vervulling van haar taak ndig heeft. Pas vanaf het mment dat aan deze vrwaarde is vldaan, gaat de adviestermijn van 6 weken in. 8.2 Tenminste één maal per jaar krijgt de udercmmissie schriftelijk de algemene gegevens ver het beleid dat p het kindercentrum het afgelpen jaar geverd is (evaluatie vestigingswerkplan en stichtingswerkplan) en in het kmende jaar geverd zal wrden (vestigingswerkplan en stichtingswerkplan) inzake de in artikel 5.1 genemde nderwerpen. Artikel 9 Middelen 9.1 De Huder verplicht zich de udercmmissie faciliteiten ter beschikking te stellen die redelijkerwijs ndig zijn m haar taak uit te veren: - het lidmaatschap van een belangenvereniging; - het beschikbaar stellen van een vergaderruimte inclusief kffie en thee; - het beschikbaar stellen van kantrartikelen en kpieerfaciliteiten vr de ntulen. 9.2 Jaarlijks wrdt in de begrting van de Stichting een bedrag vastgesteld waaruit ndzakelijke ksten (kpieerksten, pstzegels en dergelijke) wrden gedekt. 9.3 Op verzek van de udercmmissie kan de Huder (financiële) middelen beschikbaar stellen vr: - het (mede)rganiseren van één uderavnd per jaar; - het bijwnen van een cngres; - het kunnen deelnemen aan een specifieke training vr de udercmmissie. Artikel 10 Klachtenkamer Oudercmmissie Kinderpvang 10.1 De Huder heeft met ingang van 1 april 2008 een klachtenregeling vr udercmmissies Onder een klacht wrdt verstaan een geschil tussen de udercmmissie en de Huder inzake de bevegdheden van de udercmmissie als bedeld in Art 60 lid 1, 2 en 4 inde Wet Kinderpvang (medezeggenschap uders) 10.3 De klachtenregeling wrdt uitgeverd dr de Stichting Klachtencmmissie Kinderpvang. Artikel 11 Sltbepaling 11.1 Daar waar dit reglement niet in vrziet, beslist de directie De Huder wijzigt dit reglement alleen na instemming van de udercmmissies Dit reglement is in werking getreden p 1 ktber 1997 en is gewijzigd p 3 april 2002, p 6 nvember 2003, p 26 juni 2006, p 7 december 2007, p 14 ktber 2008, p 1 april 2010 en p 23 juni Huishudelijk reglement udercmmissie 1. Benemen van de udercmmissie in functie 1.1 Elk kindercentrum (per gebuw) heeft een udercmmissie. De udercmmissie kiest uit haar midden minimaal een vrzitter, een penningmeester, een lid van de centrale uderraad en een plaatsvervangende lid Centrale Ouderraad. 2. Taken vrzitter, penningmeester en lid van de Centrale Ouderraad 2.1 De vrzitter heeft de vlgende taken: - bewaakt de bepalingen van het reglement; - ziet te p een gede taakverdeling en cördinatie binnen de udercmmissie; - stelt de agenda p; - zit de vergadering vr;

6 - vertegenwrdigt de udercmmissie; - ndertekent de fficiële stukken. 2.2 De penningmeester heeft de vlgende taken: - beheer van het budget van de udercmmissie; - beheer van het uderfnds; - verantwrding afleggen ver inkmsten en uitgaven d.m.v. een financieel verslag dat tweemaal per jaar wrdt pgesteld en nder de uders en de directie wrdt verspreid. 2.3 De taken van het lid van de Centrale Ouderraad staan beschreven in het reglement van de centrale uderraad. 3. Vergaderfrequentie 3.1 De vergadering wrdt minimaal 4 keer per jaar bijeengerepen dr de secretaris. Ten minste drie vergaderingen vinden plaats in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de leidinggevende van het kindercentrum f zveel vaker als nderling vereengekmen is. Indien twee leden een vergadering ndzakelijk achten, kunnen zij de secretaris pdracht geven m een extra vergadering bijeen te repen. Het initiatief tt het bijeenrepen van een vergadering kan k uitgaan van de leidinggevende van het kindercentrum. In de laatste situatie zal de vergadering z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen twee weken plaatsvinden. 3.2 Berichten van verhindering wrden z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen twee weken, plaatsvinden. 3.3 Van een vergadering wrdt schriftelijk verslag gemaakt. Het verslag wrdt duidelijk zichtbaar pgehangen p het prikbrd van de udercmmissie p een centrale plaats van het kindercentrum. 4. Regeling uderfnds en nksten 4.1 Het uderfnds is ingesteld p initiatief van de uders van de vestiging. De penningmeester van de udercmmissie van de vestiging beheert het fnds en legt 1x per jaar, cnfrm het reglement udercmmissie, verantwrding af aan de uders ver inkmsten en uitgaven. 4.2 Aan de uders van de vestiging wrdt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Die verschilt per vestiging, variërend van 7,50 tt 17, De bijdragen wrden gestrt p een privé bank- f girrekening, die dr de penningmeester wrdt gepend en beheerd. Die rekening heeft de naam van de betreffende udercmmissie. De penningmeester is hfdelijk aansprakelijk. 4.4 Een udercmmissie kan k een zakelijke rekening penen (bij vrkeur bij de ING Bank). Elke udercmmissie met zich dan bij de Kamer van Kphandel inschrijven als infrmele vereniging. De SKBNM betaalt de ksten van de inschrijving bij de Kamer van Kphandel. De penningmeester vraagt een zakelijke rekening aan bij de bank en ntvangt een pasje. Als er een wisseling kmt van penningmeester met dit wel bij de bank wrden aangegeven. 4.5 Het uderfnds kan.a. vr de vlgende zaken wrden gebruikt: een bijdrage leveren in de ksten van het jaarlijkse zmerfeest/uitstapje van de kinderen (50% van de ksten); namens de uders attenties aan leidsters geven i.v.m. verjaardag, afscheid, jubileum, langdurige ziekte, huwelijk, gebrte kind; de ksten dragen van de thema-avnden die gerganiseerd wrden dr de udercmmissie. 4.6 De Stichting zrgt vr de vrzieningen en het budget, die de udercmmissies en de COR, in alle redelijkheid, ndig hebben m hun taken naar behren uit te kunnen veren. Er kan gebruik gemaakt wrden van de kpieerapparaten p de vestigingen en het Service Bureau, van papier, envelppen en, indien ndig, pstzegels. T.b.v. vergaderingen zijn er ruimten beschikbaar inclusief kffie en thee. Indien znder de leidinggevende f de directeur wrdt vergaderd, is vraf verleg ndig i.v.m. sleutels en alarm. 4.7 Het budget dat beschikbaar wrdt gesteld t.b.v. alle udercmmissies en de COR is 500,00 en kan wrden benut vr het vlgen van een cursus, het bezeken van een sympsium enz., waarvan de inhud betrekking heeft p de nderwerpen waar de Centrale Ouderraad en de udercmmissies ver adviseren en de uderparticipatie zelf. De SKBNM betaalt het lidmaatschap van BOINK (belangenvereniging van uders in de kinderpvang).

7 5. Cntacten met uders 5.1 De leden van de udercmmissie stellen nieuwe uders p de hgte van het bestaan van de udercmmissie. 5.2 Een lijst met de namen van de leden, waarp vermeld staat waarp men met hen in cntact kan kmen, is duidelijk zichtbaar pgehangen p het prikbrd van de udercmmissie. 5.3 De udercmmissie draagt er zrg vr dat de agenda, het tijdstip en de plaats van de vergadering, minimaal één week van te vren, aan alle uders en de leidinggevende kenbaar is gemaakt dr middel van een aankndiging p het prikbrd van de udercmmissie. 6. Tegang tt de vergadering 6.1 Iedere uder heeft, mits van tevren gemeld bij de vrzitter van de udercmmissie, als tehrder tegang tt de vergaderingen. Hij kan inspreken na testemming van de vrzitter. 6.2 Indien een nderwerp valt nder de geheimhudingsplicht van de udercmmissie (artikel 8.2 uit het reglement udercmmissie) wrdt deze in een beslten vergadering behandeld. 6.3 Het verleg van de leidinggevende van het kindercentrum en de vrzitter is niet penbaar. 7. Besluitvrming 7.1 De udercmmissie besluit bij gewne meerderheid van stemmen (de helft plus 1). Een besluit is alleen geldig wanneer gestemd wrdt dr tweederde van de leden. 8. Mandatering aan de centrale uderraad (COR) 8.1 De udercmmissie geeft de centrale uderraad nder vrbehud van ged functineren, mandaat het adviesrecht ver te nemen van de udercmmissie van het kindercentrum met betrekking tt de vlgende punten: a. De uitvering van het algemene kwaliteitsbeleid van de rganisatie met betrekking tt: 1. het aantal kinderen per pedaggisch medewerker 2. grepsgrtte 3. pleidingseisen berepskrachten 4. inzetbaarheid berepskrachten in pleiding; b. Algemeen pedaggisch beleidsplan (centraal pedaggische visie); c. Het algemeen vedingsbeleid van de rganisatie; d. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; e. Wijziging van de prijs; f. Indien één f meerdere van de punten van a t/m e vr een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderpvangrganisatie, dan behudt de udercmmissie van het betreffende kindercentrum het adviesrecht daarver (bijvrbeeld een specifiek pedaggisch werkplan, een specifiek vedingsbeleid, een specifieke prijsstijging). 8.2 De nderwerpen die aan de centrale uderraad zijn gemandateerd, kunnen p grnd van het mandaat meteen teruggetrkken wrden, daar de wet kinderpvang alleen inspraak p lcatieniveau (het gebuw) regelt. 8.3 Eén maal per twee jaar wrdt een bijzndere vergadering bijeengerepen dr de vrzitter van de centrale uderraad, waarbij zwel de centrale uderraad, als de udercmmissies van de kindercentra (wijzigings-)vrstellen den welke nderwerpen vr mandatering aan de centrale uderraad in aanmerking kmen. De udercmmissies van de kindercentra zijn degene die hierver stemmen. Er wrdt beslten bij meerderheid van stemming in een vergadering waarbij een meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. De stemming kan k schriftelijk plaatsvinden, waarbij per udercmmissie één stem is tegekend. 8.4 Bij besluiten die grte gevlgen hebben vr de kwaliteit van de kinderen, kan de centrale uderraad een achterbanraadpleging huden nder alle udercmmissies van de kindercentra, alvrens een advies uit te brengen. 8.5 Het functineren van de centrale udercmmissie kan aan de rde wrden gesteld dr de

8 udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen (zals benemd in artikel 8.1 van het reglement van de udercmmissie van een kindercentrum). De (leden van de) centrale udercmmissie kan/kunnen in dat geval uit hun functie wrden ntheven, bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. 8.6 Als in een vergadering zals genemd in 6.4 de (leden van de) centrale uderraad uit hun functie wrden ntheven gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe centrale uderraad is benemd. Frmulier Mandatering aan Centrale Ouderraad (COR) SKBNM De udercmmissie van de vestiging. (KDV/BSO/PSZ/HaDO/Tiens) van SKBNM, gevestigd te.. geeft de COR van de SKBNM hierbij mandaat het verzwaard adviesrecht ver te nemen met betrekking tt de vlgende punten: 1. De uitvering van het algemene kwaliteitsbeleid van de rganisatie met betrekking tt: Aantallen kinderen per leidster Grepsgrtte Opleidingseisen berepskrachten Inzetbaarheid berepskrachten in pleiding; 2. Algemeen pedaggisch beleidsplan van de rganisatie; 3. Algemeen vedingsbeleid van de rganisatie; 4. Algemeen gezndheidsbeleid van de rganisatie; 5. Algemeen veiligheidsbeleid van de rganisatie; 6. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; 7. Openingstijden; 8. Wijziging van de vraagprijs. Let p: a) Bvenstaande beleidsnderdelen vrmen een keuzelijst vr de udercmmissies. Elke udercmmissie mag zelf beslissen welke van bvenstaande nderwerpen ze wil mandateren aan de COR: het kan dus een selectie zijn maar k alle acht. b) Bvenstaand mandaat geldt uitsluitend vr het algemeen beleid p de genemde nderwerpen. Het adviesrecht p vestigingsspecifiek beleid blijft vrbehuden aan de udercmmissies p de vestigingen. c) De udercmmissie behudt zich het recht vr m te allen tijde zelf gebruik te maken van haar wettelijke recht p verzwaard advies als zij dit ndzakelijk acht. d) De udercmmissie behudt zich het recht vr m bij niet ged functineren van de COR het mandaat in te trekken. Het functineren kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra tijdens een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen. e) Het mandaat wrdt verleend vr de peride van 12 maanden. Vóór het verstrijken van deze peride vindt een eerste evaluatie plaats van het functineren van de COR en het reglement. Naam Vrzitter Oudercmmissie f andere afgevaardigde vr de COR Handtekening Vrzitter Oudercmmissie f andere afgevaardigde vr de COR Plaats en datum:

9 Reglement Centrale Ouderraad Delstelling Centrale Ouderraad 1. De gemeenschappelijke belangen van de kinderen en uders van alle kinderpvangcentra die dr de Stichting in stand wrden gehuden, z ged mgelijk behartigen en de udercmmissies vertegenwrdigen. 2. De verantwrdelijkheid van de uders vr de pveding van de eigen kinderen mede vrmgeven dr invled uit te efenen p het beleid van de Stichting. 3. De cmmunicatie bevrderen tussen uders, udercmmissies en de directie. Artikel 1 Begripsmschrijving => zie begripsmschrijving bij reglement udercmmissie p de tweede bladzijde van dit reglement Artikel 2 Samenstelling Centrale Ouderraad 2.1 Uitsluitend uders, zals mschreven in artikel 1, kunnen lid zijn van de Centrale Ouderraad. 2.2 Maximaal één uder per huishuden kan lid zijn van de Centrale Ouderraad. 2.3 Het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad staat niet pen vr leden van de Raad van Tezicht en medewerkers van de Stichting, k niet als zij uder/vgd zijn van een kind dat de vrziening bezekt. 2.4 De Centrale Ouderraad bestaat uit minimaal vijf leden en een maximum dat gelijk is aan één afgevaardigde per udercmmissie. Artikel 3 Ttstandkming en beëindiging lidmaatschap Centrale Ouderraad 3.1 Elke udercmmissie heeft één vertegenwrdiger in de Centrale Ouderraad. 3.2 De leden wrden bindend vrgedragen dr de udercmmissies. 3.3 De vrgedragen kandidaat dient zitting te hebben in de udercmmissie die hij/zij vertegenwrdigt. 3.4 De zittingsduur is vr een peride van 4 jaar. Na 4 jaar kan een lid hgstens vr één vlgende peride van 4 jaar wrden benemd. De Centrale Ouderraad vervaardigt een rster van aftreden. Plaatsvervangers treden af p het tijdstip dat het rsprnkelijke lid aftreedt. 3.5 Het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad eindigt bij het beëindigen van de plaatsing van het eigen kind, peridiek aftreden uit de udercmmissie en/f de Centrale Ouderraad, bij verlijden. 3.6 Het lid kan wrden geryeerd f geschrst bij besluit van een gewne meerderheid van stemmen (de helft plus één) uitgebracht in een vergadering van de Centrale Ouderraad. 3.7 Het functineren van de Centrale Ouderraad kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen. De leden van de Centrale Ouderraad kunnen in dat geval uit hun functie wrden ntheven bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van de udercmmissies aanwezig is. 3.8 Als in een vergadering zals genemd nder 3.7 de leden van de Centrale Ouderraad uit hun functie wrden ntheven, gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe Centrale Ouderraad is gevrmd. Artikel 4 Werkwijze Centrale Ouderraad 4.1 De Centrale Ouderraad bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderpvang bepaalt. Artikel 5 Bevegdheden 5.1 De Centrale Ouderraad heeft de taak m een lid vr de Raad van Tezicht te werven die p bindende vrdracht van de Centrale Ouderraad zitting heeft in de Raad van Tezicht.

10 5.2 Adviesrecht: De Huder stelt de Centrale Ouderraad cnfrm WK art 60 lid 1 in ieder geval tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit, dat de belangen van uders en kinderen van alle kinderpvangcentra betreft, inzake: a- het algemene beleid inzake de systematische bewaking, beheersing f verbetering van de kwaliteit van de aangebden kinderpvang.a.: - aantal kinderen per berepskracht; - grepsgrtte; - pleidingseisen berepskrachten; - inzetbaarheid berepskrachten in pleiding b- de vaststelling f wijziging van de centrale pedaggische visie; c- het algemeen vedingsbeleid; d- vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; e- wijziging van de prijs; f- Indien één f meerdere van de punten a t/m e vr een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderpvangrganisatie dan met de huder/vestigingsmanager advies vragen aan de udercmmissie van het betreffende kindercentrum (bijvrbeeld een specifiek pedaggisch beleidsplan, een specifiek vedingsbeleid, een specifieke prijsstijging). 5.3 Eén maal per 2 jaar wrdt een bijzndere vergadering bijeengerepen dr de vrzitter van de Centrale Ouderraad, waarbij zwel de Centrale Ouderraad als de udercmmissies van de kindercentra (wijzigings-)vrstellen kunnen den, welke nderwerpen vr mandatering aan de Centrale Oudercmmissie in aanmerking kmen. De udercmmissies van de kindercentra zijn degenen die hierver stemmen. Er wrdt beslten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. De stemming kan k schriftelijk plaatsvinden, waarbij per udercmmissie één stem is tegekend. 5.4 Bij besluiten die grte gevlgen hebben vr de kwaliteit van de pvang van de kinderen kan de Centrale Ouderraad, binnen de gestelde adviestermijn, een achterbanraadpleging huden nder alle udercmmissies van de kindercentra, alvrens advies uit te brengen. 5.5 Het functineren van de Centrale Ouderraad kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen (zals benemd in art 7.5 van het huishudelijk reglement van de udercmmissie). De (leden van de) Centrale Ouderraad kan/kunnen in dat geval uit hun functie ntheven wrden bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. 5.6 Als in een vergadering zals genemd in 5.4 (leden van de) Centrale Ouderraad uit hun functie wrden ntheven, gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe centrale udercmmissie is benemd. Artikel 6 Ongevraagd advies 6.1 De Centrale Ouderraad is bevegd de huder k ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarp de Centrale Oudercmmissie adviesrecht heeft (WK art 60 lid 3). Artikel 7 Adviestraject 7.1 De adviestermijn vr de Centrale Ouderraad bedraagt 6 weken. 7.2 In vereenstemming tussen de directie en minimaal twee leden van de Centrale Ouderraad, waarnder de vrzitter, kan vr zeer dringende adviesaanvragen een krtere maximale adviestermijn wrden afgesprken. 7.3 Indien binnen de adviestermijn van zes weken geen advies aan de directie wrdt gegeven, wrdt de Centrale Ouderraad verndersteld psitief te adviseren. 7.4 Inzake een nderwerp waarver de Centrale Ouderraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, det de huder binnen vier weken schriftelijk mededeling aan de Centrale Ouderraad en vr zver zij van het advies afwijkt nder pgave van redenen waaruit blijkt dat het belang van de kinderpvang zich tegen het advies verzet. Indien binnen de termijn van vier weken geen

11 reactie aan de Centrale Ouderraad is gegeven, vernderstelt de Centrale Ouderraad dat het advies dr de Huder wrdt vergenmen. 7.5 De huder neemt geen afwijkend besluit aangaande een dr de Centrale Ouderraad schriftelijk uitgebracht advies (gevraagd f ngevraagd) dan nadat daarver ten minste eenmaal met de Centrale Ouderraad verleg is gepleegd, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is. Artikel 8 Overige taken en verplichtingen van de Centrale Ouderraad 8.1 Taken veren van verleg met de directie ver het beleid van de Huder; stimuleren dat de Huder vldende vrlichting geeft aan de uders ver het vrgenmen en het geverde beleid; zrg dragen vr een gede cmmunicatie en taakafbakening met de udercmmissies; fungeren als platfrm vr het bespreken van signalen van uders betreffende de kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen; jaarlijks, binnen 3 maanden na aflp van het kalenderjaar, een verslag pstellen ver het functineren van de Centrale Ouderraad. Dit verslag wrdt in het bezit gesteld van de vrzitters van de udercmmissies en de directie en ter inzage vr de uders neergelegd; naar behefte eenmaal per jaar een uderavnd rganiseren. 8.2 Verplichting De leden zijn verplicht tt geheimhuding van hetgeen hen uit hfde van hun functie ter kennis is gekmen, vr zver die verplichting uit de aard der zaak vlgt dan wel het uitdrukkelijk is pgelegd. Deze verplichting geldt k na beëindiging van het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad. Deze verplichting vervalt als de infrmatie betrekking heeft p (ernstige vermedens van) strafbare feiten. Artikel 9 Infrmatie 9.1 De huder verstrekt de Centrale Ouderraad, tijdig en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die deze vr de vervulling van zijn taak redelijkerwijs ndig heeft. 9.2 De huder verstrekt de Centrale Ouderraad tenminste een maal per jaar mndeling f schriftelijk algemene gegevens mtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is geverd en dat in het kmend jaar zal wrden geverd (Jaarverslag en Werkplan). Artikel 10 Middelen 10.1 De huder verplicht zich de Centrale Ouderraad faciliteiten ter beschikking te stellen die redelijkerwijs ndig zijn m haar taak uit te veren. O.a.: - het lidmaatschap van een belangenvereniging; - het beschikbaar stellen van vergaderruimte inclusief kffie en thee; - Het beschikbaar stellen van kantrartikelen en kpieerfaciliteiten; - het kunnen deelnemen aan een specifieke training vr de Centrale Ouderraad De huder biedt administratieve ndersteuning aan, met name aan de secretaris in het verzrgen en verspreiden van de ntulen van verleggen in aanwezigheid van de directie Jaarlijks wrdt in de begrting een bedrag vastgesteld waaruit ndzakelijk ksten wrden verged. Artikel 11 Openbaarheid

12 11.1 De huder maakt binnen één maand na vaststelling dr de Raad van Tezicht schriftelijk penbaar: - het jaarverslag; - de uitgangspunten vr het beleid, waarnder de algemene criteria, die bij de dienstverlening wrden gehanteerd; - een regeling inzake de behandeling van klachten van uders en andere vr de uders geldende regelingen. Artikel 12 Klachtenkamer Oudercmmissie Kinderpvang 12.1 De Huder heeft met ingang van 1 april 2008 een klachtenregeling vr udercmmissies Onder een klacht wrdt verstaan een geschil tussen de udercmmissie c.q. Centrale Ouderraad en de Huder inzake de bevegdheden van de udercmmissie als bedeld in Art 60 lid 1, 2 en 4 in de Wet Kinderpvang (medezeggenschap uders) De klachtenregeling wrdt uitgeverd dr de Stichting Klachtencmmissie Kinderpvang. Artikel 13 Sltbepaling 13.1 Daar waar dit reglement niet in vrziet, beslist de directie Dit reglement is in werking getreden p 1 ktber 1997 en is gewijzigd p 3 april 2002,p 6 nvember 2003, p 26 juni 2006, p 7 december 2007, p 25 nvember 2008, p 1 april 2010 en p 23 juni Huishudelijk reglement Centrale Ouderraad Artikel 1 Installatie van de Centrale Ouderraad 1.1 De Centrale Ouderraad kiest uit zijn midden een vrzitter en secretaris. 1.2 De vrzitter heeft de vlgende taken: - bewaakt de bepalingen van het reglement; - ziet te p een gede taakverdeling en cördinatie binnen de Centrale Ouderraad; - stelt de agenda p; - zit de vergadering vr; - vertegenwrdigt de Centrale Ouderraad in en buiten rechte; - ndertekent mede fficiële stukken. De secretaris heeft de vlgende taken: - stelt in verleg met de vrzitter de agenda p en verzendt deze aan de leden van de Raad; - verzrgt de verslaglegging van de vergaderingen; - verzrgt de crrespndentie en archivering; - ndertekent mede fficiële stukken. 1.3 Vr het verige bepaalt de Centrale Ouderraad zelf haar werkwijze en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die strijdig zijn met hetgeen de Wet Kinderpvang bepaalt. Artikel 2 Vergadering en besluitvrming 2.1 De Centrale Ouderraad vergadert minimaal 2 maal per jaar en z vaak als de vrzitter f twee leden dit ndig achten, dan wel p verzek van de directie. 2.2 Besluitvrming vindt plaats bij meerderheid van stemmen (WK art 59 lid 4), daarbij dient de helft plus één van het aantal leden aanwezig te zijn. 2.3 Over de kwestie die het vrbestaan van de Centrale Ouderraad zelf f haar functineren betreffen kan de vergadering alleen besluiten indien het p de agenda is pgeverd, het gaat hierbij met name m:

13 - ntslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet penbaar; - wijziging van het reglement van de Centrale Ouderraad; - wijziging van het huishudelijk reglement. 2.4 Een lid van de Centrale Ouderraad kan een ander schriftelijk machtigen vr hem f haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering vr hgstens twee leden als gemachtigde ptreden. Stemmingen geschieden mndeling. De vrzitter kan bepalen dat schriftelijk wrdt gestemd. Een blanc stem f nthuding wrdt geacht niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van de stemmen beslist de vrzitter. 2.5 De directie kan p verzek van de Centrale Ouderraad, dan wel p eigen verzek, een vergadering bijwnen. Artikel 3 Cntacten met uders 3.1 Alle uders wrden dr middel van een aankndiging p het prikbrd van ieder kindercentrum p de hgte gebracht van de vergadering van de centrale uderraad. 3.2 De gedgekeurde ntulen wrden verspreid nder de udercmmissies van de kindercentra e en de Directie/Raad van Bestuur. De ntulen zijn vr iedere uder p aanvraag verkrijgbaar en wrden p een duidelijk zichtbare, centrale plaats p ieder kindercentrum ter inzage gelegd. Artikel 4 Tegang tt de vergadering 4.1 Iedere uder heeft, mits van tevren aangemeld bij de vrzitter van de Centrale Ouderraad, als tehrder tegang tt de vergaderingen. Hij kan inspreken na testemming van de vrzitter. 4.2 Het verleg van de vrzitter met de directeur is niet penbaar. Artikel 5 Regeling nksten 5.1 De Stichting zrgt vr de vrzieningen en het budget, die de udercmmissies en de COR, in alle redelijkheid, ndig hebben m hun taken naar behren uit te kunnen veren. Er kan gebruik gemaakt wrden van de kpieerapparaten p de vestigingen en het Service Bureau, van papier, envelppen en, indien ndig, pstzegels. T.b.v. vergaderingen zijn er ruimten beschikbaar inclusief kffie en thee. Indien znder de leidinggevende f de directeur wrdt vergaderd, is vraf verleg ndig i.v.m. sleutels en alarm. 5.2 Het budget dat beschikbaar wrdt gesteld t.b.v. alle udercmmissies en de COR is 500,00 en kan wrden benut vr het vlgen van een cursus, het bezeken van een sympsium enz., waarvan de inhud betrekking heeft p de nderwerpen waar de Centrale Ouderraad en de udercmmissies ver adviseren en de uderparticipatie zelf. De SKBNM betaalt het lidmaatschap van BOINK (belangenvereniging van uders in de kinderpvang).