Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011"

Transcriptie

1 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad De Wet Kinderpvang bepaalt dat uders adviesrecht hebben ver nderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderpvangrganisatie raken. De Wet gaat uit van lcatiegebnden medezeggenschap (per gebuw), maar maakt een centrale vrmgeving k mgelijk. Dit betekent bij ns: 1. De SKBNM stelt per gebuw een udercmmissie in. Gezien de inhud van de agendapunten gaat nze vrkeur uit naar een udercmmissie per werksrt, die vervlgens samen vergadert (kan vergaderen) met de udercmmissie van dezelfde werksrt, uit de rganisatrische eenheid waar ze tebehren (bijv. BSO de Tverhed met BSO de Meerpaal in Naarden; zie k Reglement Oudercmmissie Art. 2.2); 2. Met het g p de tijdsfactr, de slagvaardigheid en de beheersbaarheid van de besluitvrming (weging van de adviezen van verschillende lcaties) is beslten naast de lcatiegebnden udercmmissies, een Centrale Ouderraad in het leven te repen waarin alle udercmmissies vertegenwrdigd zijn. De udercmmissies mandateren een aantal wettelijke adviesrechten aan de Centrale Ouderraad. Uitgangspunt bij de mandatering is dat de Centrale Ouderraad de directie adviseert ver nderwerpen die de belangen van alle uders en kinderen binnen de SKBNM raken en de udercmmissie adviseert de leidinggevende van de vestigingen/f de directie ver nderwerpen die uitsluitend de belangen van uders en kinderen van haar vestiging betreffen. Omdat de Wet uitgaat van lcatiegebnden adviesrecht, heeft een udercmmissie het recht m naast het COR advies een eigen advies aan de directie vr te leggen. De nderwerpen waar de udercmmissies en/f de Centrale Ouderraad een adviesrecht ver hebben, zijn in de wet vastgelegd. Zwel vr de udercmmissies als vr de Centrale Ouderraad zijn reglementen pgesteld. Een aantal verschillende regels kmen vereen mdat zij van dezelfde wet zijn afgeleid. Omdat in de praktijk de reglementen meestal gescheiden zullen wrden gebruikt, leek het ns handiger m in beide reglementen alle artikelen vlledig weer te geven. Verder is elke kinderpvangrganisatie die nder de Wet Kinderpvang valt verplicht een klachtenregeling vr udercmmissies te hebben. De regeling wrdt uitgeverd dr de Klachtenkamer Oudercmmissies van de SKK. Zwel het reglement van de udercmmissies als van de Centrale Ouderraad is p dit punt aangepast. Delstelling van de udercmmissie 1. De gemeenschappelijke belangen van de kinderen en uders van het kindercentrum en het waar de udercmmissie aan verbnden is binnen de delstelling van de SKBNM z ged mgelijk behartigen en de uders vertegenwrdigen; 2. Het behartigen van de belangen van de uders van het kindercentrum bij de directie middels de centrale uderraad; 3. De cmmunicatie bevrderen tussen uders en medewerkers en tussen de uders nderling; 4. De betrkkenheid van uders bij de kinderpvangvrziening stimuleren en activeren; 5. Het team van de kinderpvangvrziening daar waar ndzakelijk bij activiteiten ndersteunen; 6. Gevraagd en ngevraagd adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de pvang van de kinderen.

2 Reglement Oudercmmissie Artikel 1 Begripsmschrijving 1.1 Ouder/verzrger: een persn die een huishuding vert waarte het kind behrt p wie de kinderpvang betrekking heeft; 1.2 Huder: SKBNM, de rechtspersn die de verschillende kinderpvangvrzieningen in stand hudt en in de Wet Kinderpvang wrdt aangeduid met Huder; 1.3 Kinderpvangvrziening: een rganisatievrm waar één f meer kindercentra vallen; 1.4 Kindercentrum: een vrziening gehuisvest in één gebuw, waar kinderpvang plaatsvindt (kinderdagverblijf, halve dagpvang, buitenschlse pvang, tienerpvang); 1.5 Oudercmmissie: de cmmissie, bedeld als in artikel 58 van de Wet Kinderpvang, functinerend p een wijze zals in dit reglement beschreven is en die bestaat uit uders van het betreffende kindercentrum. 1.6 Centrale Ouderraad: de raad, functinerend in het verband van de kinderpvangvrziening, z als beschreven in het reglement van de centrale uderraad; 1.7 Raad van Tezicht: het hgste rgaan van de kinderpvanginstelling dat tezicht uitefent p de directie; 1.8 Directie: de bestuurlijk eindverantwrdelijke vr het dr de Stichting te veren beleid en beheer; 1.9 Leidinggevende: de medewerker die dr de Huder belast is met de leiding van het kindercentrum f een aantal kindercentra; 1.10 De wet: de Wet Kinderpvang; 1.11 Vertruwenscmmissie: een cmmissie van vertruwenspersnen dr de Huder, in vereenstemming met de Centrale Ouderraad, in te stellen, indien ndig; 1.12 Grep: een vaste grep kinderen met een eigen ruimte; 1.13 Leden: leden van de udercmmissie en de Centrale Ouderraad; 1.14 Klachtenkamer: de klachtenkamer die vereenkmstig het bepaalde in het Cnvenant Kwaliteit Kinderpvang zals vereengekmen tussen BOINK (uderbelangenvereniging kinderpvang) enerzijds en de MO-grep (werkgeversrganisatie kinderpvang) anderzijds, klachten van de udercmmissie ver de tepassing van artikel 60 van de Wet Kinderpvang behandelt. Artikel 2 Samenstelling van de udercmmissie 2.1 De Huder stelt cnfrm de Wet kinderpvang vr elk gebuw waarin kinderpvang plaatsvindt een udercmmissie in. 2.2 Indien één kinderpvangvrziening in meerdere gebuwen gehuisvest is, kunnen de udercmmissies ver gezamenlijke nderwerpen gezamenlijk vergaderen, mits de uderinspraak vr iedere geregistreerde lcatie apart gewaarbrgd is. 2.3 De udercmmissie telt minimaal 3 maximaal 9 leden. Bij de samenstelling wrdt gestreefd naar een z evenredig mgelijke vertegenwrdiging van alle stamgrepen. 2.4 Uitsluitend uders, zals mschreven in artikel 1 van dit reglement, kunnen lid zijn van de udercmmissie. 2.5 Het lidmaatschap van de cmmissie staat niet pen vr leden van de Raad van Tezicht en medewerkers van de Stichting, k niet als zij uder/vgd zijn van een kind dat de vrziening bezekt. 2.6 Maximaal één uder per huishuden kan lid zijn van de udercmmissie.

3 Artikel 3 Ttstandkming en beëindiging van het lidmaatschap 3.1 Alleen vr startende udercmmissies: Vrafgaand aan de prichting wrden alle uders dr de huder actief uitgendigd zich kandidaat te stellen vr de udercmmissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk f mndeling plaatsvinden. 3.2 Indien er vacatures zijn in de udercmmissie dan rept de udercmmissie uders p zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling geschiedt schriftelijk f mndeling. 3.3 Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet vertreft, wrden alle kandidaten p de eerstvlgende vergadering van de udercmmissie benemd. 3.4 Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, rganiseert de udercmmissie een verkiezing. 3.5 De zittingsduur is vr een peride van maximaal 4 jaar. Na 4 jaar kan een lid hgstens vr één vlgende peride van 4 jaar wrden benemd; 3.6 Het lidmaatschap van de udercmmissie eindigt bij peridiek aftreden, bij bedanken, bij verlijden, bij het beëindigen van de plaatsing/kppeling van het (de) eigen kind(eren) f bij ntslag dr de udercmmissie f schrsing. 3.7 Een lid kan wrden ntslagen f geschrst bij gewne meerderheid van stemmen (de helft plus 1, zie Artikel 10.1). 3.8 Tenminste een derde deel van de uders kan de udercmmissie verzeken m binnen twee weken een uderavnd te rganiseren, waarbij ze het recht hebben m zelf nderwerpen p de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avnd met(en) (leden van) de udercmmissie aftreden als de meerderheid van de uders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige uders hun vertruwen in de udercmmissie pzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genmen wrden als het is pgeverd p de van tevren pgestelde agenda; 3.9 Bij het aftreden van alle leden van de udercmmissie draagt de Huder zrg vr de verkiezing ten beheve van een nieuwe udercmmissie. Artikel 4 Werkwijze udercmmissie 4.1 De udercmmissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderpvang bepaalt. 4.2 Mandatering van taken aan de centrale uderraad is geregeld in het huishudelijk reglement van de udercmmissie. Artikel 5 Bevegdheden 5.1 De Stichting stelt de udercmmissies cnfrm WK art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit dat de rganisatie betreft, inzake: a. De uitvering van het kwaliteitsbeleid dr de huder met betrekking tt 1. het aantal kinderen per pedaggisch medewerker 2. de grepsgrtte 3. de pleidingseisen berepskrachten 4. de inzetbaarheid van de berepskrachten; b. Pedaggisch beleidsplan; c. Vedingsaangelegenheden; d. Risic-inventarisatie veiligheid en gezndheid. e. Openingstijden; f. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie; g. Wijziging van de prijs van de kinderpvang. 5.2 De udercmmissie is bevegd de huder ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarp de udercmmissie adviesrecht heeft.

4 Artikel 6 Adviestraject 6.1 De adviestermijn vr de udercmmissie bedraagt zes weken. In vereenstemming tussen de directie van de Stichting en de leidinggevende van het kindercentrum en minimaal twee leden van de udercmmissie, waarnder de vrzitter, kan vr zeer dringende adviesaanvragen een krtere maximale adviestermijn wrden afgesprken. 6.2 Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de leidinggevende van het kindercentrum wrdt gegeven, wrdt de udercmmissie verndersteld psitief te adviseren. 6.3 Inzake een nderwerp waarver de udercmmissie schriftelijk advies heeft uitgebracht, det de Huder binnen vier weken schriftelijk mededeling aan de udercmmissie en vr zver zij van het advies afwijkt nder pgave van redenen waaruit blijkt dat het belang van de kinderpvang zich tegen het advies verzet. Indien binnen de termijn van vier weken geen reactie aan de udercmmissie is gegeven, vernderstelt de udercmmissie dat het advies dr de Huder wrdt vergenmen. 6.4 De Huder neemt geen afwijkend besluit aangaande een dr de udercmmissie schriftelijk uitgebracht advies (gevraagd f ngevraagd) dan nadat daarver ten minste eenmaal met de udercmmissie verleg is gepleegd, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is. 6.5 De udercmmissie is bevegd de Huder k ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarver de udercmmissie adviesrecht heeft. 6.6 Indien udercmmissies gezamenlijk vergaderen (artikel 2.2) heeft elke udercmmissie het recht een afwijkend advies aangaande de eigen lcatie uit te brengen. Artikel 7 Overige taken en bevegdheden van de udercmmissie 7.1 Taken - fungeren als aanspreekpunt vr uders; - advies geven ver de beleidsnderwerpen genemd in Artikel 5.1; - veren van verleg met de leidinggevende ver de dagelijkse gang van zaken en het beleid van het kindercentrum binnen de randvrwaarden van de kinderpvangvrziening bijv. de huisregels, plaatsingsbeleid, infrmatieverstrekking aan uders; - zitting nemen in de sllicitatiecmmissie vr een nieuwe leidinggevende; - samen met het team rganiseren van activiteiten, bijvrbeeld het jaarlijkse uitje, jaarfeesten en themabijeenkmsten vr uders; - één maal per jaar verantwrding afleggen ver inkmsten en uitgaven van de udercmmissie; - zrgen vr een gede en heldere infrmatieverstrekking aan de uders ver de activiteiten van de udercmmissie; - heeft de bevegdheid de leidinggevende drie keer per jaar, f zveel vaker als zij in nderling verleg vereenkmen, te verzeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de udercmmissie; - kan het inspectierapprt van de GGD pvragen bij de leidinggevende; - heeft de bevegdheid leden van de centrale uderraad te kiezen - zrg dragen vr een gede cmmunicatie met de centrale uderraad; - heeft de bevegdheid, samen met minimaal 25% van het aantal udercmmissies, een bijzndere vergadering bijeen te repen, m het functineren van de centrale uderraad aan de rde te stellen. - naar behefte eenmaal per jaar een uderavnd rganiseren. 7.2 Verplichtingen - Op de leden van de udercmmissie rust, inzake hetgeen hen uit hfde van hun lidmaatschap ter kennis is gekmen, in beginsel geen geheimhudingsplicht. - Een geheimhudingsplicht bestaat wel in de hiernder beschreven situaties: Infrmatie en stukken kunnen alleen aangeduid wrden als vertruwelijk, wanneer het gegevens van privé persnen betreft f wanneer het gegevens betreft die het ecnmisch belang van de kinderpvangvrzieningen kunnen schaden. Ok de udercmmissie kan verzeken m geheimhuding van infrmatie f inlichtingen die schriftelijk f anderszins ter kennis van de Huder wrden gebracht. - Verzeken tt geheimhuding dienen te wrden gemtiveerd. Waar mgelijk geeft de Huder f de udercmmissie aan welke tijdsduur aan de geheimhuding verbnden is. - De verplichting tt geheimhuding vervalt als de infrmatie betrekking heeft p (ernstige vermedens van) strafbare feiten.

5 Artikel 8 Infrmatie 8.1 De leidinggevende van het kindercentrum f de directie geeft de udercmmissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle infrmatie die de udercmmissie redelijkerwijs vr de vervulling van haar taak ndig heeft. Pas vanaf het mment dat aan deze vrwaarde is vldaan, gaat de adviestermijn van 6 weken in. 8.2 Tenminste één maal per jaar krijgt de udercmmissie schriftelijk de algemene gegevens ver het beleid dat p het kindercentrum het afgelpen jaar geverd is (evaluatie vestigingswerkplan en stichtingswerkplan) en in het kmende jaar geverd zal wrden (vestigingswerkplan en stichtingswerkplan) inzake de in artikel 5.1 genemde nderwerpen. Artikel 9 Middelen 9.1 De Huder verplicht zich de udercmmissie faciliteiten ter beschikking te stellen die redelijkerwijs ndig zijn m haar taak uit te veren: - het lidmaatschap van een belangenvereniging; - het beschikbaar stellen van een vergaderruimte inclusief kffie en thee; - het beschikbaar stellen van kantrartikelen en kpieerfaciliteiten vr de ntulen. 9.2 Jaarlijks wrdt in de begrting van de Stichting een bedrag vastgesteld waaruit ndzakelijke ksten (kpieerksten, pstzegels en dergelijke) wrden gedekt. 9.3 Op verzek van de udercmmissie kan de Huder (financiële) middelen beschikbaar stellen vr: - het (mede)rganiseren van één uderavnd per jaar; - het bijwnen van een cngres; - het kunnen deelnemen aan een specifieke training vr de udercmmissie. Artikel 10 Klachtenkamer Oudercmmissie Kinderpvang 10.1 De Huder heeft met ingang van 1 april 2008 een klachtenregeling vr udercmmissies Onder een klacht wrdt verstaan een geschil tussen de udercmmissie en de Huder inzake de bevegdheden van de udercmmissie als bedeld in Art 60 lid 1, 2 en 4 inde Wet Kinderpvang (medezeggenschap uders) 10.3 De klachtenregeling wrdt uitgeverd dr de Stichting Klachtencmmissie Kinderpvang. Artikel 11 Sltbepaling 11.1 Daar waar dit reglement niet in vrziet, beslist de directie De Huder wijzigt dit reglement alleen na instemming van de udercmmissies Dit reglement is in werking getreden p 1 ktber 1997 en is gewijzigd p 3 april 2002, p 6 nvember 2003, p 26 juni 2006, p 7 december 2007, p 14 ktber 2008, p 1 april 2010 en p 23 juni Huishudelijk reglement udercmmissie 1. Benemen van de udercmmissie in functie 1.1 Elk kindercentrum (per gebuw) heeft een udercmmissie. De udercmmissie kiest uit haar midden minimaal een vrzitter, een penningmeester, een lid van de centrale uderraad en een plaatsvervangende lid Centrale Ouderraad. 2. Taken vrzitter, penningmeester en lid van de Centrale Ouderraad 2.1 De vrzitter heeft de vlgende taken: - bewaakt de bepalingen van het reglement; - ziet te p een gede taakverdeling en cördinatie binnen de udercmmissie; - stelt de agenda p; - zit de vergadering vr;

6 - vertegenwrdigt de udercmmissie; - ndertekent de fficiële stukken. 2.2 De penningmeester heeft de vlgende taken: - beheer van het budget van de udercmmissie; - beheer van het uderfnds; - verantwrding afleggen ver inkmsten en uitgaven d.m.v. een financieel verslag dat tweemaal per jaar wrdt pgesteld en nder de uders en de directie wrdt verspreid. 2.3 De taken van het lid van de Centrale Ouderraad staan beschreven in het reglement van de centrale uderraad. 3. Vergaderfrequentie 3.1 De vergadering wrdt minimaal 4 keer per jaar bijeengerepen dr de secretaris. Ten minste drie vergaderingen vinden plaats in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de leidinggevende van het kindercentrum f zveel vaker als nderling vereengekmen is. Indien twee leden een vergadering ndzakelijk achten, kunnen zij de secretaris pdracht geven m een extra vergadering bijeen te repen. Het initiatief tt het bijeenrepen van een vergadering kan k uitgaan van de leidinggevende van het kindercentrum. In de laatste situatie zal de vergadering z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen twee weken plaatsvinden. 3.2 Berichten van verhindering wrden z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen twee weken, plaatsvinden. 3.3 Van een vergadering wrdt schriftelijk verslag gemaakt. Het verslag wrdt duidelijk zichtbaar pgehangen p het prikbrd van de udercmmissie p een centrale plaats van het kindercentrum. 4. Regeling uderfnds en nksten 4.1 Het uderfnds is ingesteld p initiatief van de uders van de vestiging. De penningmeester van de udercmmissie van de vestiging beheert het fnds en legt 1x per jaar, cnfrm het reglement udercmmissie, verantwrding af aan de uders ver inkmsten en uitgaven. 4.2 Aan de uders van de vestiging wrdt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Die verschilt per vestiging, variërend van 7,50 tt 17, De bijdragen wrden gestrt p een privé bank- f girrekening, die dr de penningmeester wrdt gepend en beheerd. Die rekening heeft de naam van de betreffende udercmmissie. De penningmeester is hfdelijk aansprakelijk. 4.4 Een udercmmissie kan k een zakelijke rekening penen (bij vrkeur bij de ING Bank). Elke udercmmissie met zich dan bij de Kamer van Kphandel inschrijven als infrmele vereniging. De SKBNM betaalt de ksten van de inschrijving bij de Kamer van Kphandel. De penningmeester vraagt een zakelijke rekening aan bij de bank en ntvangt een pasje. Als er een wisseling kmt van penningmeester met dit wel bij de bank wrden aangegeven. 4.5 Het uderfnds kan.a. vr de vlgende zaken wrden gebruikt: een bijdrage leveren in de ksten van het jaarlijkse zmerfeest/uitstapje van de kinderen (50% van de ksten); namens de uders attenties aan leidsters geven i.v.m. verjaardag, afscheid, jubileum, langdurige ziekte, huwelijk, gebrte kind; de ksten dragen van de thema-avnden die gerganiseerd wrden dr de udercmmissie. 4.6 De Stichting zrgt vr de vrzieningen en het budget, die de udercmmissies en de COR, in alle redelijkheid, ndig hebben m hun taken naar behren uit te kunnen veren. Er kan gebruik gemaakt wrden van de kpieerapparaten p de vestigingen en het Service Bureau, van papier, envelppen en, indien ndig, pstzegels. T.b.v. vergaderingen zijn er ruimten beschikbaar inclusief kffie en thee. Indien znder de leidinggevende f de directeur wrdt vergaderd, is vraf verleg ndig i.v.m. sleutels en alarm. 4.7 Het budget dat beschikbaar wrdt gesteld t.b.v. alle udercmmissies en de COR is 500,00 en kan wrden benut vr het vlgen van een cursus, het bezeken van een sympsium enz., waarvan de inhud betrekking heeft p de nderwerpen waar de Centrale Ouderraad en de udercmmissies ver adviseren en de uderparticipatie zelf. De SKBNM betaalt het lidmaatschap van BOINK (belangenvereniging van uders in de kinderpvang).

7 5. Cntacten met uders 5.1 De leden van de udercmmissie stellen nieuwe uders p de hgte van het bestaan van de udercmmissie. 5.2 Een lijst met de namen van de leden, waarp vermeld staat waarp men met hen in cntact kan kmen, is duidelijk zichtbaar pgehangen p het prikbrd van de udercmmissie. 5.3 De udercmmissie draagt er zrg vr dat de agenda, het tijdstip en de plaats van de vergadering, minimaal één week van te vren, aan alle uders en de leidinggevende kenbaar is gemaakt dr middel van een aankndiging p het prikbrd van de udercmmissie. 6. Tegang tt de vergadering 6.1 Iedere uder heeft, mits van tevren gemeld bij de vrzitter van de udercmmissie, als tehrder tegang tt de vergaderingen. Hij kan inspreken na testemming van de vrzitter. 6.2 Indien een nderwerp valt nder de geheimhudingsplicht van de udercmmissie (artikel 8.2 uit het reglement udercmmissie) wrdt deze in een beslten vergadering behandeld. 6.3 Het verleg van de leidinggevende van het kindercentrum en de vrzitter is niet penbaar. 7. Besluitvrming 7.1 De udercmmissie besluit bij gewne meerderheid van stemmen (de helft plus 1). Een besluit is alleen geldig wanneer gestemd wrdt dr tweederde van de leden. 8. Mandatering aan de centrale uderraad (COR) 8.1 De udercmmissie geeft de centrale uderraad nder vrbehud van ged functineren, mandaat het adviesrecht ver te nemen van de udercmmissie van het kindercentrum met betrekking tt de vlgende punten: a. De uitvering van het algemene kwaliteitsbeleid van de rganisatie met betrekking tt: 1. het aantal kinderen per pedaggisch medewerker 2. grepsgrtte 3. pleidingseisen berepskrachten 4. inzetbaarheid berepskrachten in pleiding; b. Algemeen pedaggisch beleidsplan (centraal pedaggische visie); c. Het algemeen vedingsbeleid van de rganisatie; d. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; e. Wijziging van de prijs; f. Indien één f meerdere van de punten van a t/m e vr een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderpvangrganisatie, dan behudt de udercmmissie van het betreffende kindercentrum het adviesrecht daarver (bijvrbeeld een specifiek pedaggisch werkplan, een specifiek vedingsbeleid, een specifieke prijsstijging). 8.2 De nderwerpen die aan de centrale uderraad zijn gemandateerd, kunnen p grnd van het mandaat meteen teruggetrkken wrden, daar de wet kinderpvang alleen inspraak p lcatieniveau (het gebuw) regelt. 8.3 Eén maal per twee jaar wrdt een bijzndere vergadering bijeengerepen dr de vrzitter van de centrale uderraad, waarbij zwel de centrale uderraad, als de udercmmissies van de kindercentra (wijzigings-)vrstellen den welke nderwerpen vr mandatering aan de centrale uderraad in aanmerking kmen. De udercmmissies van de kindercentra zijn degene die hierver stemmen. Er wrdt beslten bij meerderheid van stemming in een vergadering waarbij een meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. De stemming kan k schriftelijk plaatsvinden, waarbij per udercmmissie één stem is tegekend. 8.4 Bij besluiten die grte gevlgen hebben vr de kwaliteit van de kinderen, kan de centrale uderraad een achterbanraadpleging huden nder alle udercmmissies van de kindercentra, alvrens een advies uit te brengen. 8.5 Het functineren van de centrale udercmmissie kan aan de rde wrden gesteld dr de

8 udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen (zals benemd in artikel 8.1 van het reglement van de udercmmissie van een kindercentrum). De (leden van de) centrale udercmmissie kan/kunnen in dat geval uit hun functie wrden ntheven, bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. 8.6 Als in een vergadering zals genemd in 6.4 de (leden van de) centrale uderraad uit hun functie wrden ntheven gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe centrale uderraad is benemd. Frmulier Mandatering aan Centrale Ouderraad (COR) SKBNM De udercmmissie van de vestiging. (KDV/BSO/PSZ/HaDO/Tiens) van SKBNM, gevestigd te.. geeft de COR van de SKBNM hierbij mandaat het verzwaard adviesrecht ver te nemen met betrekking tt de vlgende punten: 1. De uitvering van het algemene kwaliteitsbeleid van de rganisatie met betrekking tt: Aantallen kinderen per leidster Grepsgrtte Opleidingseisen berepskrachten Inzetbaarheid berepskrachten in pleiding; 2. Algemeen pedaggisch beleidsplan van de rganisatie; 3. Algemeen vedingsbeleid van de rganisatie; 4. Algemeen gezndheidsbeleid van de rganisatie; 5. Algemeen veiligheidsbeleid van de rganisatie; 6. Vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; 7. Openingstijden; 8. Wijziging van de vraagprijs. Let p: a) Bvenstaande beleidsnderdelen vrmen een keuzelijst vr de udercmmissies. Elke udercmmissie mag zelf beslissen welke van bvenstaande nderwerpen ze wil mandateren aan de COR: het kan dus een selectie zijn maar k alle acht. b) Bvenstaand mandaat geldt uitsluitend vr het algemeen beleid p de genemde nderwerpen. Het adviesrecht p vestigingsspecifiek beleid blijft vrbehuden aan de udercmmissies p de vestigingen. c) De udercmmissie behudt zich het recht vr m te allen tijde zelf gebruik te maken van haar wettelijke recht p verzwaard advies als zij dit ndzakelijk acht. d) De udercmmissie behudt zich het recht vr m bij niet ged functineren van de COR het mandaat in te trekken. Het functineren kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra tijdens een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen. e) Het mandaat wrdt verleend vr de peride van 12 maanden. Vóór het verstrijken van deze peride vindt een eerste evaluatie plaats van het functineren van de COR en het reglement. Naam Vrzitter Oudercmmissie f andere afgevaardigde vr de COR Handtekening Vrzitter Oudercmmissie f andere afgevaardigde vr de COR Plaats en datum:

9 Reglement Centrale Ouderraad Delstelling Centrale Ouderraad 1. De gemeenschappelijke belangen van de kinderen en uders van alle kinderpvangcentra die dr de Stichting in stand wrden gehuden, z ged mgelijk behartigen en de udercmmissies vertegenwrdigen. 2. De verantwrdelijkheid van de uders vr de pveding van de eigen kinderen mede vrmgeven dr invled uit te efenen p het beleid van de Stichting. 3. De cmmunicatie bevrderen tussen uders, udercmmissies en de directie. Artikel 1 Begripsmschrijving => zie begripsmschrijving bij reglement udercmmissie p de tweede bladzijde van dit reglement Artikel 2 Samenstelling Centrale Ouderraad 2.1 Uitsluitend uders, zals mschreven in artikel 1, kunnen lid zijn van de Centrale Ouderraad. 2.2 Maximaal één uder per huishuden kan lid zijn van de Centrale Ouderraad. 2.3 Het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad staat niet pen vr leden van de Raad van Tezicht en medewerkers van de Stichting, k niet als zij uder/vgd zijn van een kind dat de vrziening bezekt. 2.4 De Centrale Ouderraad bestaat uit minimaal vijf leden en een maximum dat gelijk is aan één afgevaardigde per udercmmissie. Artikel 3 Ttstandkming en beëindiging lidmaatschap Centrale Ouderraad 3.1 Elke udercmmissie heeft één vertegenwrdiger in de Centrale Ouderraad. 3.2 De leden wrden bindend vrgedragen dr de udercmmissies. 3.3 De vrgedragen kandidaat dient zitting te hebben in de udercmmissie die hij/zij vertegenwrdigt. 3.4 De zittingsduur is vr een peride van 4 jaar. Na 4 jaar kan een lid hgstens vr één vlgende peride van 4 jaar wrden benemd. De Centrale Ouderraad vervaardigt een rster van aftreden. Plaatsvervangers treden af p het tijdstip dat het rsprnkelijke lid aftreedt. 3.5 Het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad eindigt bij het beëindigen van de plaatsing van het eigen kind, peridiek aftreden uit de udercmmissie en/f de Centrale Ouderraad, bij verlijden. 3.6 Het lid kan wrden geryeerd f geschrst bij besluit van een gewne meerderheid van stemmen (de helft plus één) uitgebracht in een vergadering van de Centrale Ouderraad. 3.7 Het functineren van de Centrale Ouderraad kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen. De leden van de Centrale Ouderraad kunnen in dat geval uit hun functie wrden ntheven bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van de udercmmissies aanwezig is. 3.8 Als in een vergadering zals genemd nder 3.7 de leden van de Centrale Ouderraad uit hun functie wrden ntheven, gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe Centrale Ouderraad is gevrmd. Artikel 4 Werkwijze Centrale Ouderraad 4.1 De Centrale Ouderraad bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderpvang bepaalt. Artikel 5 Bevegdheden 5.1 De Centrale Ouderraad heeft de taak m een lid vr de Raad van Tezicht te werven die p bindende vrdracht van de Centrale Ouderraad zitting heeft in de Raad van Tezicht.

10 5.2 Adviesrecht: De Huder stelt de Centrale Ouderraad cnfrm WK art 60 lid 1 in ieder geval tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit, dat de belangen van uders en kinderen van alle kinderpvangcentra betreft, inzake: a- het algemene beleid inzake de systematische bewaking, beheersing f verbetering van de kwaliteit van de aangebden kinderpvang.a.: - aantal kinderen per berepskracht; - grepsgrtte; - pleidingseisen berepskrachten; - inzetbaarheid berepskrachten in pleiding b- de vaststelling f wijziging van de centrale pedaggische visie; c- het algemeen vedingsbeleid; d- vaststelling f wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencmmissie cnfrm de Wet Klachtrecht; e- wijziging van de prijs; f- Indien één f meerdere van de punten a t/m e vr een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderpvangrganisatie dan met de huder/vestigingsmanager advies vragen aan de udercmmissie van het betreffende kindercentrum (bijvrbeeld een specifiek pedaggisch beleidsplan, een specifiek vedingsbeleid, een specifieke prijsstijging). 5.3 Eén maal per 2 jaar wrdt een bijzndere vergadering bijeengerepen dr de vrzitter van de Centrale Ouderraad, waarbij zwel de Centrale Ouderraad als de udercmmissies van de kindercentra (wijzigings-)vrstellen kunnen den, welke nderwerpen vr mandatering aan de Centrale Oudercmmissie in aanmerking kmen. De udercmmissies van de kindercentra zijn degenen die hierver stemmen. Er wrdt beslten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. De stemming kan k schriftelijk plaatsvinden, waarbij per udercmmissie één stem is tegekend. 5.4 Bij besluiten die grte gevlgen hebben vr de kwaliteit van de pvang van de kinderen kan de Centrale Ouderraad, binnen de gestelde adviestermijn, een achterbanraadpleging huden nder alle udercmmissies van de kindercentra, alvrens advies uit te brengen. 5.5 Het functineren van de Centrale Ouderraad kan aan de rde wrden gesteld dr de udercmmissies van de kindercentra in een buitengewne vergadering die p initiatief van minimaal 25% van de udercmmissies bij elkaar is gerepen (zals benemd in art 7.5 van het huishudelijk reglement van de udercmmissie). De (leden van de) Centrale Ouderraad kan/kunnen in dat geval uit hun functie ntheven wrden bij meerderheid van stemmen waar de meerderheid van het aantal udercmmissies aanwezig is. 5.6 Als in een vergadering zals genemd in 5.4 (leden van de) Centrale Ouderraad uit hun functie wrden ntheven, gaat het gemandateerde adviesrecht tijdelijk terug naar de udercmmissies van de kindercentra, ttdat een nieuwe centrale udercmmissie is benemd. Artikel 6 Ongevraagd advies 6.1 De Centrale Ouderraad is bevegd de huder k ngevraagd te adviseren ver de nderwerpen waarp de Centrale Oudercmmissie adviesrecht heeft (WK art 60 lid 3). Artikel 7 Adviestraject 7.1 De adviestermijn vr de Centrale Ouderraad bedraagt 6 weken. 7.2 In vereenstemming tussen de directie en minimaal twee leden van de Centrale Ouderraad, waarnder de vrzitter, kan vr zeer dringende adviesaanvragen een krtere maximale adviestermijn wrden afgesprken. 7.3 Indien binnen de adviestermijn van zes weken geen advies aan de directie wrdt gegeven, wrdt de Centrale Ouderraad verndersteld psitief te adviseren. 7.4 Inzake een nderwerp waarver de Centrale Ouderraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, det de huder binnen vier weken schriftelijk mededeling aan de Centrale Ouderraad en vr zver zij van het advies afwijkt nder pgave van redenen waaruit blijkt dat het belang van de kinderpvang zich tegen het advies verzet. Indien binnen de termijn van vier weken geen

11 reactie aan de Centrale Ouderraad is gegeven, vernderstelt de Centrale Ouderraad dat het advies dr de Huder wrdt vergenmen. 7.5 De huder neemt geen afwijkend besluit aangaande een dr de Centrale Ouderraad schriftelijk uitgebracht advies (gevraagd f ngevraagd) dan nadat daarver ten minste eenmaal met de Centrale Ouderraad verleg is gepleegd, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is. Artikel 8 Overige taken en verplichtingen van de Centrale Ouderraad 8.1 Taken veren van verleg met de directie ver het beleid van de Huder; stimuleren dat de Huder vldende vrlichting geeft aan de uders ver het vrgenmen en het geverde beleid; zrg dragen vr een gede cmmunicatie en taakafbakening met de udercmmissies; fungeren als platfrm vr het bespreken van signalen van uders betreffende de kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen; jaarlijks, binnen 3 maanden na aflp van het kalenderjaar, een verslag pstellen ver het functineren van de Centrale Ouderraad. Dit verslag wrdt in het bezit gesteld van de vrzitters van de udercmmissies en de directie en ter inzage vr de uders neergelegd; naar behefte eenmaal per jaar een uderavnd rganiseren. 8.2 Verplichting De leden zijn verplicht tt geheimhuding van hetgeen hen uit hfde van hun functie ter kennis is gekmen, vr zver die verplichting uit de aard der zaak vlgt dan wel het uitdrukkelijk is pgelegd. Deze verplichting geldt k na beëindiging van het lidmaatschap van de Centrale Ouderraad. Deze verplichting vervalt als de infrmatie betrekking heeft p (ernstige vermedens van) strafbare feiten. Artikel 9 Infrmatie 9.1 De huder verstrekt de Centrale Ouderraad, tijdig en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die deze vr de vervulling van zijn taak redelijkerwijs ndig heeft. 9.2 De huder verstrekt de Centrale Ouderraad tenminste een maal per jaar mndeling f schriftelijk algemene gegevens mtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is geverd en dat in het kmend jaar zal wrden geverd (Jaarverslag en Werkplan). Artikel 10 Middelen 10.1 De huder verplicht zich de Centrale Ouderraad faciliteiten ter beschikking te stellen die redelijkerwijs ndig zijn m haar taak uit te veren. O.a.: - het lidmaatschap van een belangenvereniging; - het beschikbaar stellen van vergaderruimte inclusief kffie en thee; - Het beschikbaar stellen van kantrartikelen en kpieerfaciliteiten; - het kunnen deelnemen aan een specifieke training vr de Centrale Ouderraad De huder biedt administratieve ndersteuning aan, met name aan de secretaris in het verzrgen en verspreiden van de ntulen van verleggen in aanwezigheid van de directie Jaarlijks wrdt in de begrting een bedrag vastgesteld waaruit ndzakelijk ksten wrden verged. Artikel 11 Openbaarheid

12 11.1 De huder maakt binnen één maand na vaststelling dr de Raad van Tezicht schriftelijk penbaar: - het jaarverslag; - de uitgangspunten vr het beleid, waarnder de algemene criteria, die bij de dienstverlening wrden gehanteerd; - een regeling inzake de behandeling van klachten van uders en andere vr de uders geldende regelingen. Artikel 12 Klachtenkamer Oudercmmissie Kinderpvang 12.1 De Huder heeft met ingang van 1 april 2008 een klachtenregeling vr udercmmissies Onder een klacht wrdt verstaan een geschil tussen de udercmmissie c.q. Centrale Ouderraad en de Huder inzake de bevegdheden van de udercmmissie als bedeld in Art 60 lid 1, 2 en 4 in de Wet Kinderpvang (medezeggenschap uders) De klachtenregeling wrdt uitgeverd dr de Stichting Klachtencmmissie Kinderpvang. Artikel 13 Sltbepaling 13.1 Daar waar dit reglement niet in vrziet, beslist de directie Dit reglement is in werking getreden p 1 ktber 1997 en is gewijzigd p 3 april 2002,p 6 nvember 2003, p 26 juni 2006, p 7 december 2007, p 25 nvember 2008, p 1 april 2010 en p 23 juni Huishudelijk reglement Centrale Ouderraad Artikel 1 Installatie van de Centrale Ouderraad 1.1 De Centrale Ouderraad kiest uit zijn midden een vrzitter en secretaris. 1.2 De vrzitter heeft de vlgende taken: - bewaakt de bepalingen van het reglement; - ziet te p een gede taakverdeling en cördinatie binnen de Centrale Ouderraad; - stelt de agenda p; - zit de vergadering vr; - vertegenwrdigt de Centrale Ouderraad in en buiten rechte; - ndertekent mede fficiële stukken. De secretaris heeft de vlgende taken: - stelt in verleg met de vrzitter de agenda p en verzendt deze aan de leden van de Raad; - verzrgt de verslaglegging van de vergaderingen; - verzrgt de crrespndentie en archivering; - ndertekent mede fficiële stukken. 1.3 Vr het verige bepaalt de Centrale Ouderraad zelf haar werkwijze en legt deze schriftelijk vast in het huishudelijk reglement. Het huishudelijk reglement bevat geen regels die strijdig zijn met hetgeen de Wet Kinderpvang bepaalt. Artikel 2 Vergadering en besluitvrming 2.1 De Centrale Ouderraad vergadert minimaal 2 maal per jaar en z vaak als de vrzitter f twee leden dit ndig achten, dan wel p verzek van de directie. 2.2 Besluitvrming vindt plaats bij meerderheid van stemmen (WK art 59 lid 4), daarbij dient de helft plus één van het aantal leden aanwezig te zijn. 2.3 Over de kwestie die het vrbestaan van de Centrale Ouderraad zelf f haar functineren betreffen kan de vergadering alleen besluiten indien het p de agenda is pgeverd, het gaat hierbij met name m:

13 - ntslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet penbaar; - wijziging van het reglement van de Centrale Ouderraad; - wijziging van het huishudelijk reglement. 2.4 Een lid van de Centrale Ouderraad kan een ander schriftelijk machtigen vr hem f haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering vr hgstens twee leden als gemachtigde ptreden. Stemmingen geschieden mndeling. De vrzitter kan bepalen dat schriftelijk wrdt gestemd. Een blanc stem f nthuding wrdt geacht niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van de stemmen beslist de vrzitter. 2.5 De directie kan p verzek van de Centrale Ouderraad, dan wel p eigen verzek, een vergadering bijwnen. Artikel 3 Cntacten met uders 3.1 Alle uders wrden dr middel van een aankndiging p het prikbrd van ieder kindercentrum p de hgte gebracht van de vergadering van de centrale uderraad. 3.2 De gedgekeurde ntulen wrden verspreid nder de udercmmissies van de kindercentra e en de Directie/Raad van Bestuur. De ntulen zijn vr iedere uder p aanvraag verkrijgbaar en wrden p een duidelijk zichtbare, centrale plaats p ieder kindercentrum ter inzage gelegd. Artikel 4 Tegang tt de vergadering 4.1 Iedere uder heeft, mits van tevren aangemeld bij de vrzitter van de Centrale Ouderraad, als tehrder tegang tt de vergaderingen. Hij kan inspreken na testemming van de vrzitter. 4.2 Het verleg van de vrzitter met de directeur is niet penbaar. Artikel 5 Regeling nksten 5.1 De Stichting zrgt vr de vrzieningen en het budget, die de udercmmissies en de COR, in alle redelijkheid, ndig hebben m hun taken naar behren uit te kunnen veren. Er kan gebruik gemaakt wrden van de kpieerapparaten p de vestigingen en het Service Bureau, van papier, envelppen en, indien ndig, pstzegels. T.b.v. vergaderingen zijn er ruimten beschikbaar inclusief kffie en thee. Indien znder de leidinggevende f de directeur wrdt vergaderd, is vraf verleg ndig i.v.m. sleutels en alarm. 5.2 Het budget dat beschikbaar wrdt gesteld t.b.v. alle udercmmissies en de COR is 500,00 en kan wrden benut vr het vlgen van een cursus, het bezeken van een sympsium enz., waarvan de inhud betrekking heeft p de nderwerpen waar de Centrale Ouderraad en de udercmmissies ver adviseren en de uderparticipatie zelf. De SKBNM betaalt het lidmaatschap van BOINK (belangenvereniging van uders in de kinderpvang).

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5).

12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5). REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen; Houder: degene die een kindercentrum exploiteert; Vestigingsmanager:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie; leden van de oudercommissie; een vaste groep kinderen met een eigen ruimte.

zoals beschreven in het reglement van de centrale oudercommissie; leden van de oudercommissie; een vaste groep kinderen met een eigen ruimte. REGLEMENT CENTRALE OUDERCOMMISSIE STICHTING KINDEROPVANG MAASSLUIS 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Raad van Toezicht: Directie/bestuur: Kindercentrum: Leidinggevende: Beroepskracht:

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

reglement van de oudercommissie van Stichting Het Kombuis

reglement van de oudercommissie van Stichting Het Kombuis reglement van de oudercommissie van Stichting Het Kombuis 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra en gastouderbureaus onder vallen;

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang

Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Reglement Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement ouderraad Kids2b Gastouderopvang Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie

R1 Reglement van de centrale oudercommissie R1 Reglement van de centrale oudercommissie 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Bestuur: Directie: Kindercentrum: Locatiemanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Stichting Kinderopvang

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12

Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Reglement medezeggenschap ouders Stichting Kinderopvang Pijnacker, SKIPPY blad 1 van 12 Deel A Algemeen gedeelte 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder:* Raad van Toezicht: rechtsvorm of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER Reglement van de oudercommissie van een kindercentrum behorende bij Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting>

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting> Mdel Huishudelijk reglement van de Stichting Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: Vastgesteld in de bestuursvergadering de stichting: de Stichting

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder

1. Begripsomschrijving. Kinderopvangorganisatie, : directie, houder Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie

Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis Reglement van de Centrale Oudercommissie Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Hellevoetsluis vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Dit reglement is een gezamenlijke uitgave van BOinK, MOgroep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Opgesteld in oktober 2004 Onderstaand reglement vormt het kader voor de uitvoering van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos

Reglement Ouderraad. Kdv Het Vlinderbos Reglement Ouderraad Kdv Het Vlinderbos 1 Reglement van de ouderraad 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kinderdagverblijven onder vallen;

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie KDV/BSO

Reglement Oudercommissie KDV/BSO Reglement Oudercommissie KDV/BSO 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: Houder: Kindercentrum: Locatiemanager*: Pedagogisch medewerker: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm

Nadere informatie

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling

Begripsomschrijving. 1. Doelstelling Begripsomschrijving kinderopvangorganisatie: houder: Vestigingsmanager: beroepskracht: ouder: oudercommissie: leden: stamgroep: rechtsvorm of organisatievorm waar een of meerdere kindercentra onder vallen

Nadere informatie

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop

Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Reglement oudercommissies van Stichting Kinderopvang Op Kop Algemeen Stichting Kinderopvang Op Kop vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf Dante s vriendjes De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger

Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Reglement van de oudercommissie van de Blauwe Vlieger Preambule Juli 2005 (bijgesteld maart 2010) Zowel ouders als Kinderopvang Heyendael vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

de korfkidz Amstelveen

de korfkidz Amstelveen Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011

Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Reglement van de oudercommissie van Casa 2 november 2011 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van

Reglement van de oudercommissie van Reglement van de oudercommissie van Modelreglement voor kindercentra van stichting Kwest Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang

Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang Medezeggenschapsreglement lokale oudercommissies Impuls Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie Houder Kindercentrum Teamleider Beroepskracht Ouder (Lokale) Oudercommissie Centrale

Nadere informatie

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad

Reglement oudercommissie. Kinderopvang Avonturiers Lelystad Reglement oudercommissie Kinderopvang Avonturiers Lelystad 2 Inhoudsopgave Reglement oudercommissie Avonturiers Lelystad 3 Preambule 3 1. Begripsomschrijving 4 2. Doelstelling 5 3. Samenstelling 5 4. Totstandkoming

Nadere informatie

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg

De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid, specialistisch verpleegkundige kindzorg De ouderraad van MedKid behartigt de belangen met betrekking tot de dagopvang met verpleegkundige zorg van het kind en vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement van oudercommissie t Poppeke

Reglement van oudercommissie t Poppeke Reglement van oudercommissie t Poppeke Vastgesteld op 6 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Reglement oudercommissie 3 2. Huishoudelijk reglement oudercommissie 5 a. Werkwijze oudercommissie 5 b. Afspraken tussen

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus

Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus 27 augustus 2014 Het reglement oudercommissie kinderdagverblijf De Kleinste Reus Het reglement voor de oudercommissie is vastgesteld door

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft.

Reglement van de oudercommissie van BSO Visser t Hooft. Reglement oudercommissie BSO Visser t Hooft v1.0 BSO Visser t Hooft, Stichting Tabijn, Kemphaan 17, 1902 KA Castricum. Telefoon: 0251 655906 http://visserthooft.tabijn.nl LRK-nummer: 1337.168.79 Contact:

Nadere informatie

Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011

Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011 Oudercommissiereglement voor kinderworld groep Versie 2011 Inleiding: Zowel de ouders als de directie van kinderworld vinden het belangrijk, dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch

Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Regelement ouderraad kdv Ouders Wensch Begripomschrijving Houder: degene die een kindercentrum exploiteert. Contactpersoon: degene die namens de houder de contacten met de ouderraad onderhoudt. Kindercentrum:

Nadere informatie

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht

Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement van de centrale oudercommissie van Stichting kinderdagverblijf Pinokkio te Maastricht Reglement is vastgesteld op donderdag 23 juni 2005 Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje

Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Reglement oudercommissie VVE peuteropvang t Mosterdzaadje Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie van kinderdagverblijf ChouChou

Reglement van de oudercommissie van kinderdagverblijf ChouChou Reglement van de oudercommissie van kinderdagverblijf ChouChou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

KindCentrum Oisterwijk

KindCentrum Oisterwijk Reglement oudercommissie Locatie Janneke Artikel 1. Begripsomschrijving Kindcentrum: Peuterspeelzaal: Houder: Manager: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang. Voorziening

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel

Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Reglement Oudercommissie Kinderopvangorganisatie Meppel Vestiging: Het Kinderkasteel 1 Inhoudsopgave Algemeen 1. Doelstelling 2. Samenstelling 3. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap 4. Werkwijze

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Reglement Oudercommissie Kinderopvang Kwebbel & BSO Begripsbepalingen Kinderopvangorganisatie: Houder: Kinderopvang Kwebbel & BSO Mw. Tineke Boelens voor Villa, Parc en Stationsstraat. D.Husers en S.Husers

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut

Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Reglement Oudercommissie Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut 1. Begripsomschrijving Opdrachtgever: Houder:* Naschoolse opvang: Vestigingsmanager: Beroepskracht: Ouder: Oudercommissie: Leden: Stamgroep:

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau

Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau Reglement oudercommissie Gastouderbureau Kinderopvang VOF Erkend Gastouderbureau 1 Reglement van de oudercommissie van Gastouderbureau Kinderopvang 1. Begripsomschrijving Kinderopvang organisatie: Houder:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd

Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Reglement Oudercommissie Stichting Kinderopvang Landerd Artikel 1 Begripsbepaling Stichting Kinderopvang Landerd: Bestuur: Kindercentrum: Coördinator: Centrale oudercommissie: Oudercommissie : Beroepskracht:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen

Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen Reglement verenigingsbestuur NBvL Nederlandse Branchevereniging vr Luchtdichtheidsmetingen Vastgesteld in de bestuursvergadering 16 september 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de 1 STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de Graefflaan. 2. Plaats van vestiging De stichting is gevestigd

Nadere informatie

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement

BSO De Santekraam. Oudercommissiereglement BSO De Santekraam Oudercommissiereglement December 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave...2 1. Begripsomschrijving...3 2. Doelstelling...3 3. Samenstelling...3 4. Totstandkoming en beëindiging van het

Nadere informatie

Reglement van de oudercommissie gastouderbureau Gideon s Kids

Reglement van de oudercommissie gastouderbureau Gideon s Kids Reglement van de oudercommissie gastouderbureau Gideon s Kids Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering Huishudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering 03-12-2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Gilde Purmerend en Omstreken gevestigd te Purmerend

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie BSO Het Zuiderlicht 2017/2018 Reglement van de oudercommissie Reglement van de oudercommissie van BSO Het Zuiderlicht te Amsterdam 1. Begripsomschrijving Begrip Omschrijving In dit geval Kinderopvangorganisatie:

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD Vastgesteld 27 september 2005, revisie op 3 september 2008 Kinderdagpaleis La Luna verzorgt kinderopvang. De directie, bestaande uit mw. M. Schulp-Van der Voort en dhr. H. Schulp, is samen met de teamleidsters

Nadere informatie

Reglement lokale oudercomissie versie 1.0, 01-06-2014 H. da Cruz

Reglement lokale oudercomissie versie 1.0, 01-06-2014 H. da Cruz REGLEMENT LOKALE OUDERCOMMISSIE 2014 Casa dei Bambini Montessori kinderdagverblijf Jan van Avennesstraat 32 3117 PR Schiedam t.: 010 427 09 28 www.casadeibambini.nl info@casadeibambini.nl ABN-AMRO 61.10.08.440

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV

Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Medezeggenschapsreglement Oudercommissie kindercentrum (naam invullen) IJsterk Kinderopvang BV Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie