AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES Zorg ervoor dat u alvorens het formulier in te vullen alle informatie over uw NBWM-rekening hebt gelezen en begrepen, inclusief de Overeenkomst Betaalservices en de Algemene Voorwaarden (deze zijn ook beschikbaar op de website van NBWM). Vul alle informatie zo nauwkeurig mogelijk in. Doe dit in blokletters met een zwarte of blauwe pen. Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is NBWM wettelijk verplicht om de volgende documentatie te verkrijgen van elke uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, UBO). Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) is een persoon met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit.. Een Politiek Prominent Persoon (PPP) is een persoon die politiek actief is - of het afgelopen jaar is geweest - of een direct familielid van een dergelijk persoon. Hieronder vallen - onder andere - presidenten, ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, leden van de hogere en hoogste rechterlijke instanties en senior militair personeel. NBWM behoudt ook het recht voor om op elk moment tijdens het goedkeuringsproces om aanvullende informatie te verzoeken. OM EEN REKENING TE OPENEN DIENT U HET BIJGESLOTEN AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN EN SAMEN MET IDENTIFICATIE EN BEWIJS VAN WOONPLAATS OP TE STUREN VOOR ELKE UBO OF GEMACHTIGDE, EVENALS EEN UITTREKSEL VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL OF OPRICHTINGSAKTE VAN HET BEDRIJF. 1. IDENTIFICATIE Vormen van aanvaardbare documenten zijn: Geldig paspoort Geldig rijbewijs Geldige Nationale Identiteitskaart Identiteitsdocumenten moeten geldig zijn, afgegeven door officiële overheden en het volgende omvatten: Volledige naam Persoonlijk identificatienummer Geboortedatum en -plaats Duidelijk zichtbare foto waarop de persoon wordt geïdentificeerd Handtekening 2. BEWIJS VAN WOONPLAATS Vormen van aanvaardbare documenten (max 6 maanden oud) zijn: Bankafschrift Energierekening Telefoonrekening van een vaste telefoon 3. KvK/KAMER VAN KOOPHANDEL Een uittreksel van het bedrijf of een Oprichtingsakte Voor verwerking bezorgt u de ingevulde formulieren met de bovengenoemde documentatie rechtstreeks aan NBWM door een afspraak te maken ( ) of op een van de volgende manieren: Scan de formulieren met de documentatie en dit naar Post NBWM Beursplein 5/ JW Amsterdam Nederland Of doe rechtstreeks een aanvraag via ons online formulier op 1

2 AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN OVER UW BEDRIJF Naam bedrijf Rechtsvorm (kies hieronder) Aard van de bedrijfsactiviteiten Bedrijfsregistratienummer KvK N.V. Import Telefoon B.V. / Ltd Export Fax Eenmanszaak Goederen Website Trust Financiën Bedrijfsadres Partnerschap Onroerend goed Consultant Overig Overig OVER U Geslacht Man Vrouw Telefoon Mobiele telefoon Functie Ik ben tekeningsbevoegd Ja Nee Geboortedatum DD/MM/YY EXTRA GEMACHTIGD PERSOON Geslacht Man Vrouw Telefoon Functie Geboortedatum DD/MM/YY Mobiele telefoon Adres / Ik ben de uiteindelijk belanghebbende met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit. Ja Nee Zijn er andere uiteindelijk belanghebbenden met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit? Ja Nee Indien ja, voer belanghebbende(n) in 2

3 UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN Uiteindelijk belanghebbende 1 Uiteindelijk belanghebbende 2 Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Percentage van het bedrijf Privé-adres Percentage van het bedrijf Privé-adres Uiteindelijk belanghebbende 3 Uiteindelijk belanghebbende 4 Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Percentage van het bedrijf Privé-adres Percentage van het bedrijf Privé-adres Ik en/of een van de andere begunstigden/gemachtigden is/zijn politiek prominent Ja Nee Zo ja, hoe? Te wisselen valuta Bron van het fonds/algemeen doel van transacties Geschatte waarde en frequentie van wisseltransacties SERVICEGEGEVENS Ik verklaar dat alle informatie juist en volledig is* Ik stem in met de Overeenkomst Betaalservices en de Algemene Voorwaarden * HANDTEKENINGEN Handtekening klant Ja Ja Naam Datum 3

4 OVEREENKOMST Overeenkomst betaalservices De partijen, 1. Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij B.V., een bedrijf georganiseerd en bestaande onder de Nederlandse wet, in Amsterdam (Nederland) met als vestigingsplaats Beursplein 5, 1012JW Amsterdam, 9, Amsterdam (Nederland), hierna 'NBWM'; 2. De klant, zoals gespecificeerd in het aanvraagformulier, In aanmerking genomen dat: A. NBWM een Betaalinstelling is onder de Nederlandse wet met een licentie van De Nederlandsche Bank. B. NBWM zich specialiseert in betaalservices met betrekking tot het wisselen van valuta die het meest door Nederlandse en andere Europese handelsbedrijven worden gebruikt. C. NBWM valuta voor haar klanten kan wisselen of wederpartijen van haar klanten in de benodigde valuta kan betalen om aan de internationale handelsverplichtingen van haar klanten te voldoen. D. De klant valuta wil wisselen voor handelsdoeleinden en/of een wederpartij rechtstreeks in de benodigde valuta wil betalen. E. De relatie tussen NBWM en de klant uitsluitend wordt beheerd door de bepalingen in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden die hierbij zijn bijgesloten. Daarom zijn de partijen het volgende overeengekomen: 1. NBWM en de klant komen overeen dat NBWM een aangewezen som geld wisselt van een valutasoort in de benodigde valutasoort tegen een van tevoren overeengekomen wisselkoers. 2. Om de wisselkoers vast te stellen doet NBWM een of meerdere prijsopgaven op basis van de actuele wisselkoersen die zijn gebaseerd op live-streaming prijzen van de interbancaire markt en de klant zal een van de gegeven prijsopgaven accepteren. 3. Op basis van het volume van de jaarlijkse transacties van de klant kan NBWM de klant rechtstreeks toegang verlenen tot de elektronische betaalsystemen van NBWM om zelf geld te wisselen op basis van live-streaming prijzen van de interbancaire markt. 4. Wanneer de prijsopgave voor de wisselkoers is overeengekomen en door beide partijen is geaccepteerd, maakt de klant het aangewezen bedrag over naar de aangewezen bankrekening op naam van NBWM of Stichting Derdengelden Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij, hierna de 'Stichting'. 5. In principe wisselt NBWM het aangewezen geldbedrag tegen de geaccepteerde prijsopgave binnen een periode van 48 uur na ontvangst van het geld, of maakt ze het gewisselde bedrag over aan de aangewezen bankrekening van de wederpartij van de klant. 6. De klant stemt ermee in dat NBWM wisselkoersen van haar wederpartijen, zoals banken, ontvangt en dat de kosten van NBWM worden gedekt door het verschil tussen de met de klant overeengekomen wisselkoers en de wisselkoers die NBWM met haar wederpartijen overeenkomt. 7. De klant verklaart hierbij dat: a. hij erkent dat de Algemene Voorwaarden op deze Overeenkomst van toepassing zijn en dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen; b. hij erkent dat de Stichting bevoegd is om de betalingen over te maken om aan de verplichtingen tussen NBWM en de klant te voldoen; c. hij erkent dat de klant geen overeenkomst sluit met de Stichting maar dat de Stichting het geld van de klant slechts hanteert ter waarborging ( vermogensscheiding ); d. hij erkent dat NBWM is gebonden door de Wet ter voorkoming van witwassen en dat de klant volledig meewerkt om te voldoen aan NBWM s verplichtingen volgens deze wet; e. hij erkent dat NBWM is gebonden aan de wetten en regels betreffende betaalinstellingen en verplicht is de instructies van De Nederlandsche Bank op te volgen. 8. De klant is verplicht om het bijgesloten Klantenformulier in te vullen. De klant moet alle vereiste informatie naar waarheid indienen. De klant accepteert dat NBWM geen overeenkomst kan aangaan wanneer de informatie niet volledig is of niet juist lijkt te zijn. 9. Zonder schriftelijke toestemming van NBWM mag de klant het betreffende elektronische betaalsysteem niet overdragen en de klant mag dit systeem niet gebruiken voor andere dan in deze overeenkomst vastgestelde doeleinden. 10. De klant mag geen claims tegen de Stichting indienen of juridische actie tegen de Stichting ondernemen. 4

5 Algemene voorwaarden A. Toepassing 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst van de Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij BV ('NBWM') tenzij anders is vermeld. Afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd met geldige handtekeningen van beide partijen. 2. Deze voorwaarden worden door NBWM geïmplementeerd en door de klant geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door of namens NBWM worden verschaft. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten gunste van bedrijven waarmee NBWM een managementovereenkomst heeft gesloten, inclusief hun directeuren en aandeelhouders. B. Toewijzing 4. De klant erkent en accepteert door ondertekening dat NBWM gebonden is aan de richtlijn op het gebied van anti-witwaspraktijken ( AML ) en daarom de klant moet identificeren en de identiteit van de klant moet verifiëren. 5. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die door NBWM als noodzakelijk worden aangemerkt of waarvan de klant redelijkerwijs begrijpt dat ze noodzakelijk zijn voor het aangaan van de overeenkomst, aan NBWM worden verstrekt. Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan NBWM zijn verstrekt heeft NBWM het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de klant de extra kosten in rekening te brengen die uit de vertraging voortvloeien. De overeenkomst wordt niet uitgevoerd totdat informatie aan NBWM beschikbaar is gemaakt. NBWM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade wanneer NBWM haar handelen baseert op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. 6. De vertegenwoordiger van de klant bevestigt door ondertekening dat hij gemachtigd is om de klant te vertegenwoordigen en namens de klant te tekenen. 7. De overeenkomst tussen NBWM en de klant is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij uit de aard van de overeenkomt iets anders blijkt of de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De klant erkent dat de gebruikte wisselkoers de geldende marktprijs is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. NBWM rekent geen extra kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8. NBWM kan de klant toestaan om een prijsopgave te verzoeken voorafgaand aan het vaststellen van de wisselkoers. C. Wijzigingen 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, met inbegrip van een aanvulling, is NBWM gerechtigd om de wijziging te implementeren door de klant een schriftelijke kennisgeving te sturen. 10. De klant accepteert dat de prijzen van de diensten van NBWM periodiek kunnen wijzigen. NBWM informeert de klant voorafgaand aan de datum van wijziging. Indien deze wijziging hoger is dan 5% kan de klant binnen een maand na publicatie van de wijziging de overeenkomst onder de eerdere voorwaarden beëindigen. D. Betaling 11. NBWM heeft recht op ontvangst van het verschil tussen het tarief dat NBWM en de klant zijn overeengekomen en het tarief dat NBWM ontvangt van de tegenhanger van NBWM. NBWM rekent geen extra kosten voor haar betaalservices, tenzij de partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 5

6 E. Beëindiging 12. NBWM en de klant zijn gerechtigd om de overeenkomst met een maand opzegtermijn te ontbinden. NBWM of de klant moet schriftelijk voor het einde van de maand opzeggen. 13. NBWM is gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet langer mogelijk is of als zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht. 14. Indien NBWM de overeenkomst opschort of beëindigt, is het op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die op enigerlei wijze ontstaan als gevolg van de opschorting of beëindiging. F. Toegankelijkheid 15. NBWM kan de klant toegang tot het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM verlenen. De klant kan het systeem gebruiken om prijsopgaven aan te vragen, verschillende wisselkoersen te bekijken, nuttige internationale handelsinformatie te verzamelen en om transacties op basis van de opgegeven wisselkoers uit te voeren. NBWM kan de klant toegang tot NBWM's systeem voor elektronische betaalservices ontzeggen indien de klant gedurende een opeenvolgende periode van één jaar geen wisseltransacties heeft uitgevoerd. 16. De klant accepteert dat alle prijsopgaven en financiële inlichtingen in het systeem voor elektronische betaalservices voorlopig zijn en een indicatie van de feitelijke prijsopgave of overeenkomst kunnen geven. Alleen de wisselkoers die expliciet is overeengekomen tussen de klant en NBWM kan als de feitelijke wisselkoers worden beschouwd. 17. Als de klant het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM gebruikt is de klant verantwoordelijk voor zijn eigen elektronische hardware en software die nodig is om toegang te krijgen tot het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM. NBWM is niet aansprakelijk voor schade aan de eigen elektronische systemen en/of computer van de klant. 18. De klant onthoudt zich van het, direct of indirect, uploaden van software, malware, spyware of bestanden, informatie en data op NBWM s systeem voor elektronische betaalservices: - die mogelijk de toegankelijkheid van dit systeem verstoren, het systeem beschadigen of het systeem onderwerpen aan ongeoorloofd gebruik van het systeem; - die intellectuele eigendomsrechten van derden schendt; - die schade kan veroorzaken aan NBWM, de klant of andere klanten van NBWM; - die niet-geautoriseerde of onjuiste informatie bevat. 19. De klant mag de informatie, data en systemen uitsluitend gebruiken voor zijn eigen handelsactiviteiten. De klant mag de informatie, data of systemen van NBWM niet gebruiken voor zijn eigen bedrijf wanneer dat bedrijf rechtstreeks concurreert met de activiteiten en diensten van NBWM. De klant mag de informatie, data of systemen niet aan een derde partij verkopen. 20. De klant accepteert dat NBWM niet verantwoordelijk is of kan zijn voor informatie op websites of elektronische systemen van derden waar NBWM naar verwijst, of het nu door verwijzing is of door een rechtstreekse link naar die website van elektronische systemen. Deze verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de klant. De klant accepteert ook dat NBWM niet verantwoordelijk is voor het niet toegankelijk zijn van websites of elektronische systemen van derden, inclusief maar niet beperkt tot de websites van banken die NBWM voor haar diensten gebruikt. G. Aansprakelijkheid 21. NBWM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het gebruik van haar betaalservices en/of haar elektronische betaalsysteem, tenzij de schade is ontstaan door grove nalatigheid van NBWM. 22. Indien NBWM aansprakelijk kan worden gesteld wegens grove nalatigheid is elke aansprakelijkheid van NBWM beperkt tot tweemaal de winst van NBWM met betrekking tot de specifieke transactie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 6

7 23. Elke aansprakelijkheid voor NBWM is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in elk geval is verschuldigd op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 24. NBWM is niet verplicht om enige verplichting uit de overeenkomst met de klant uit te voeren als de klant wordt belemmerd door een omstandigheid die niet te wijten is aan grove nalatigheid van NBWM. NBWM is niet verplicht om enige verplichting uit de overeenkomst uit te voeren als NBWM niet voor de belemmering verantwoordelijk kan worden gehouden op grond van de wet of algemeen aanvaarde normen. 25. NBWM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de tegenhangers van NBWM, zoals banken. 26. De klant vrijwaart NBWM van alle aansprakelijkheid die ontstaat bij de wederpartijen van de klant, inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten, claims, verliezen en schade van derden met betrekking tot de betaalservices van NBWM. H. Bedrijfsvoering 27. Tenzij anders vermeld wordt de klant door NBWM behandeld als niet-professionele partij in overeenstemming met de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ). 28. Tenzij anders vermeld voert NBWM alleen elektronische wisseldiensten voor de klant uit om internationale verplichtingen te vereffenen. NBWM voert geen wisseldiensten uit met het uitsluitende doel om een winstgevend rendement op investeringen te behalen. 29. NBWM verplicht haar tegenhangers om elke wisseltransactie binnen 48 uur te vereffenen. NBWM kan de vereffening van wisseltransacties op dezelfde dag niet garanderen, tenzij de partijen dit expliciet zijn overeengekomen. 30. Voor haar betaalservices gebruikt NBWM de diensten van Stichting Derdengelden NBWM. In het onwaarschijnlijke geval dat NBWM in gebreke blijft, worden de gelden van de klant altijd veilig bewaard door Stichting Derdengelden NBWM. 31. Aangezien de gelden van de klant zich bevinden op rekeningen van Stichting Derdengelden NBWM moet de klant direct alle tekorten aanvullen die ontstaan door de onjuiste uitvoering van zijn wisseltransacties. 32. Alle door NBWM ingediende gegevens en inlichtingen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De klant mag de gegevens of inlichtingen niet met derden delen. De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van het systeem voor elektronische betaalservices door derden of werknemers of voormalig werknemers van de klant door gebruik van de gegevens en inlichtingen. 33. De klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van wisseltransacties als deze rechtstreeks toegang heeft tot het systeem voor elektronische betaalservices. NBWM kan niet verantwoordelijk worden gehouden en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de uitvoering van wisseltransacties door de klant. 34. De klant informeert NBWM direct als de klant per ongeluk foutieve gegevens heeft ingevuld via de systemen van NBWM of een andere fout heeft gemaakt. 35. NBWM en de klant behandelen de inhoud van de overeenkomst, inclusief alle betaalservices die onder de overeenkomst vallen, vertrouwelijk. I. Diversen 36. NBWM heeft het recht om bestanden en hun inhoud, inclusief inhoud die eigendom is van de klant en/of derden, zonder bericht vooraf uit haar archief te verwijderen en te vernietigen als 5 jaar of meer is verstreken na de beëindiging van de overeenkomst. 37. Indien de bepalingen van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, in strijd zijn met de regels van de markt, zoals de Wft, zijn de regels van de markt altijd bepalend. 38. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk ongeldig of nietig worden verklaard, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. NBWM en de klant komen dan nieuwe voorwaarden overeen die de ongeldige of nietig verklaarde bepalingen vervangen. Deze nieuwe voorwaarden weerspiegelen het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden zo veel mogelijk. 7

8 39. Wanneer de prestaties in deze voorwaarden op enig moment niet of niet volledig door NBWM worden nageleefd betekent dit niet dat de bepalingen niet langer van toepassing zijn of dat NBWM op enige mate het recht verliest om strikte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te eisen. 40. Deze algemene voorwaarden worden automatisch bijgesloten bij elke prijsopgave of opdrachtbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van NBWM of indien de klant dit vereist als papieren versie op het kantoor van NBWM. 41. Op deze overeenkomst tussen de klant en NBWM is de Nederlandse wet van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank in Amsterdam. De klant moet NBWM de mogelijkheid geven om het geschil in der minne of door interventie van KiFiD te schikken. 42. In verband met mogelijke aanpassingen is de meest recente versie van de Overeenkomst Betaalservices en Algemene Voorwaarden beschikbaar in het documentencentrum op NBWM.nl: Het downloadbare document vervangt alle overige versies. Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij Beursplein 5, JW Amsterdam Onder toezicht van De Nederlandsche Bank 8