AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES Zorg ervoor dat u alvorens het formulier in te vullen alle informatie over uw NBWM-rekening hebt gelezen en begrepen, inclusief de Overeenkomst Betaalservices en de Algemene Voorwaarden (deze zijn ook beschikbaar op de website van NBWM). Vul alle informatie zo nauwkeurig mogelijk in. Doe dit in blokletters met een zwarte of blauwe pen. Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is NBWM wettelijk verplicht om de volgende documentatie te verkrijgen van elke uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, UBO). Een uiteindelijk belanghebbende (UBO) is een persoon met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit.. Een Politiek Prominent Persoon (PPP) is een persoon die politiek actief is - of het afgelopen jaar is geweest - of een direct familielid van een dergelijk persoon. Hieronder vallen - onder andere - presidenten, ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, leden van de hogere en hoogste rechterlijke instanties en senior militair personeel. NBWM behoudt ook het recht voor om op elk moment tijdens het goedkeuringsproces om aanvullende informatie te verzoeken. OM EEN REKENING TE OPENEN DIENT U HET BIJGESLOTEN AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN EN SAMEN MET IDENTIFICATIE EN BEWIJS VAN WOONPLAATS OP TE STUREN VOOR ELKE UBO OF GEMACHTIGDE, EVENALS EEN UITTREKSEL VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL OF OPRICHTINGSAKTE VAN HET BEDRIJF. 1. IDENTIFICATIE Vormen van aanvaardbare documenten zijn: Geldig paspoort Geldig rijbewijs Geldige Nationale Identiteitskaart Identiteitsdocumenten moeten geldig zijn, afgegeven door officiële overheden en het volgende omvatten: Volledige naam Persoonlijk identificatienummer Geboortedatum en -plaats Duidelijk zichtbare foto waarop de persoon wordt geïdentificeerd Handtekening 2. BEWIJS VAN WOONPLAATS Vormen van aanvaardbare documenten (max 6 maanden oud) zijn: Bankafschrift Energierekening Telefoonrekening van een vaste telefoon 3. KvK/KAMER VAN KOOPHANDEL Een uittreksel van het bedrijf of een Oprichtingsakte Voor verwerking bezorgt u de ingevulde formulieren met de bovengenoemde documentatie rechtstreeks aan NBWM door een afspraak te maken ( ) of op een van de volgende manieren: Scan de formulieren met de documentatie en dit naar Post NBWM Beursplein 5/ JW Amsterdam Nederland Of doe rechtstreeks een aanvraag via ons online formulier op 1

2 AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN OVER UW BEDRIJF Naam bedrijf Rechtsvorm (kies hieronder) Aard van de bedrijfsactiviteiten Bedrijfsregistratienummer KvK N.V. Import Telefoon B.V. / Ltd Export Fax Eenmanszaak Goederen Website Trust Financiën Bedrijfsadres Partnerschap Onroerend goed Consultant Overig Overig OVER U Geslacht Man Vrouw Telefoon Mobiele telefoon Functie Ik ben tekeningsbevoegd Ja Nee Geboortedatum DD/MM/YY EXTRA GEMACHTIGD PERSOON Geslacht Man Vrouw Telefoon Functie Geboortedatum DD/MM/YY Mobiele telefoon Adres / Ik ben de uiteindelijk belanghebbende met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit. Ja Nee Zijn er andere uiteindelijk belanghebbenden met meer dan 25% van het stemrecht binnen de juridische entiteit? Ja Nee Indien ja, voer belanghebbende(n) in 2

3 UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN Uiteindelijk belanghebbende 1 Uiteindelijk belanghebbende 2 Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Percentage van het bedrijf Privé-adres Percentage van het bedrijf Privé-adres Uiteindelijk belanghebbende 3 Uiteindelijk belanghebbende 4 Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Percentage van het bedrijf Privé-adres Percentage van het bedrijf Privé-adres Ik en/of een van de andere begunstigden/gemachtigden is/zijn politiek prominent Ja Nee Zo ja, hoe? Te wisselen valuta Bron van het fonds/algemeen doel van transacties Geschatte waarde en frequentie van wisseltransacties SERVICEGEGEVENS Ik verklaar dat alle informatie juist en volledig is* Ik stem in met de Overeenkomst Betaalservices en de Algemene Voorwaarden * HANDTEKENINGEN Handtekening klant Ja Ja Naam Datum 3

4 OVEREENKOMST Overeenkomst betaalservices De partijen, 1. Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij B.V., een bedrijf georganiseerd en bestaande onder de Nederlandse wet, in Amsterdam (Nederland) met als vestigingsplaats Beursplein 5, 1012JW Amsterdam, 9, Amsterdam (Nederland), hierna 'NBWM'; 2. De klant, zoals gespecificeerd in het aanvraagformulier, In aanmerking genomen dat: A. NBWM een Betaalinstelling is onder de Nederlandse wet met een licentie van De Nederlandsche Bank. B. NBWM zich specialiseert in betaalservices met betrekking tot het wisselen van valuta die het meest door Nederlandse en andere Europese handelsbedrijven worden gebruikt. C. NBWM valuta voor haar klanten kan wisselen of wederpartijen van haar klanten in de benodigde valuta kan betalen om aan de internationale handelsverplichtingen van haar klanten te voldoen. D. De klant valuta wil wisselen voor handelsdoeleinden en/of een wederpartij rechtstreeks in de benodigde valuta wil betalen. E. De relatie tussen NBWM en de klant uitsluitend wordt beheerd door de bepalingen in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden die hierbij zijn bijgesloten. Daarom zijn de partijen het volgende overeengekomen: 1. NBWM en de klant komen overeen dat NBWM een aangewezen som geld wisselt van een valutasoort in de benodigde valutasoort tegen een van tevoren overeengekomen wisselkoers. 2. Om de wisselkoers vast te stellen doet NBWM een of meerdere prijsopgaven op basis van de actuele wisselkoersen die zijn gebaseerd op live-streaming prijzen van de interbancaire markt en de klant zal een van de gegeven prijsopgaven accepteren. 3. Op basis van het volume van de jaarlijkse transacties van de klant kan NBWM de klant rechtstreeks toegang verlenen tot de elektronische betaalsystemen van NBWM om zelf geld te wisselen op basis van live-streaming prijzen van de interbancaire markt. 4. Wanneer de prijsopgave voor de wisselkoers is overeengekomen en door beide partijen is geaccepteerd, maakt de klant het aangewezen bedrag over naar de aangewezen bankrekening op naam van NBWM of Stichting Derdengelden Nederlandsche Betaal&Wissel Maatschappij, hierna de 'Stichting'. 5. In principe wisselt NBWM het aangewezen geldbedrag tegen de geaccepteerde prijsopgave binnen een periode van 48 uur na ontvangst van het geld, of maakt ze het gewisselde bedrag over aan de aangewezen bankrekening van de wederpartij van de klant. 6. De klant stemt ermee in dat NBWM wisselkoersen van haar wederpartijen, zoals banken, ontvangt en dat de kosten van NBWM worden gedekt door het verschil tussen de met de klant overeengekomen wisselkoers en de wisselkoers die NBWM met haar wederpartijen overeenkomt. 7. De klant verklaart hierbij dat: a. hij erkent dat de Algemene Voorwaarden op deze Overeenkomst van toepassing zijn en dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen; b. hij erkent dat de Stichting bevoegd is om de betalingen over te maken om aan de verplichtingen tussen NBWM en de klant te voldoen; c. hij erkent dat de klant geen overeenkomst sluit met de Stichting maar dat de Stichting het geld van de klant slechts hanteert ter waarborging ( vermogensscheiding ); d. hij erkent dat NBWM is gebonden door de Wet ter voorkoming van witwassen en dat de klant volledig meewerkt om te voldoen aan NBWM s verplichtingen volgens deze wet; e. hij erkent dat NBWM is gebonden aan de wetten en regels betreffende betaalinstellingen en verplicht is de instructies van De Nederlandsche Bank op te volgen. 8. De klant is verplicht om het bijgesloten Klantenformulier in te vullen. De klant moet alle vereiste informatie naar waarheid indienen. De klant accepteert dat NBWM geen overeenkomst kan aangaan wanneer de informatie niet volledig is of niet juist lijkt te zijn. 9. Zonder schriftelijke toestemming van NBWM mag de klant het betreffende elektronische betaalsysteem niet overdragen en de klant mag dit systeem niet gebruiken voor andere dan in deze overeenkomst vastgestelde doeleinden. 10. De klant mag geen claims tegen de Stichting indienen of juridische actie tegen de Stichting ondernemen. 4

5 Algemene voorwaarden A. Toepassing 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst van de Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij BV ('NBWM') tenzij anders is vermeld. Afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd met geldige handtekeningen van beide partijen. 2. Deze voorwaarden worden door NBWM geïmplementeerd en door de klant geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door of namens NBWM worden verschaft. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten gunste van bedrijven waarmee NBWM een managementovereenkomst heeft gesloten, inclusief hun directeuren en aandeelhouders. B. Toewijzing 4. De klant erkent en accepteert door ondertekening dat NBWM gebonden is aan de richtlijn op het gebied van anti-witwaspraktijken ( AML ) en daarom de klant moet identificeren en de identiteit van de klant moet verifiëren. 5. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die door NBWM als noodzakelijk worden aangemerkt of waarvan de klant redelijkerwijs begrijpt dat ze noodzakelijk zijn voor het aangaan van de overeenkomst, aan NBWM worden verstrekt. Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan NBWM zijn verstrekt heeft NBWM het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de klant de extra kosten in rekening te brengen die uit de vertraging voortvloeien. De overeenkomst wordt niet uitgevoerd totdat informatie aan NBWM beschikbaar is gemaakt. NBWM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade wanneer NBWM haar handelen baseert op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. 6. De vertegenwoordiger van de klant bevestigt door ondertekening dat hij gemachtigd is om de klant te vertegenwoordigen en namens de klant te tekenen. 7. De overeenkomst tussen NBWM en de klant is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij uit de aard van de overeenkomt iets anders blijkt of de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De klant erkent dat de gebruikte wisselkoers de geldende marktprijs is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. NBWM rekent geen extra kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8. NBWM kan de klant toestaan om een prijsopgave te verzoeken voorafgaand aan het vaststellen van de wisselkoers. C. Wijzigingen 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, met inbegrip van een aanvulling, is NBWM gerechtigd om de wijziging te implementeren door de klant een schriftelijke kennisgeving te sturen. 10. De klant accepteert dat de prijzen van de diensten van NBWM periodiek kunnen wijzigen. NBWM informeert de klant voorafgaand aan de datum van wijziging. Indien deze wijziging hoger is dan 5% kan de klant binnen een maand na publicatie van de wijziging de overeenkomst onder de eerdere voorwaarden beëindigen. D. Betaling 11. NBWM heeft recht op ontvangst van het verschil tussen het tarief dat NBWM en de klant zijn overeengekomen en het tarief dat NBWM ontvangt van de tegenhanger van NBWM. NBWM rekent geen extra kosten voor haar betaalservices, tenzij de partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 5

6 E. Beëindiging 12. NBWM en de klant zijn gerechtigd om de overeenkomst met een maand opzegtermijn te ontbinden. NBWM of de klant moet schriftelijk voor het einde van de maand opzeggen. 13. NBWM is gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet langer mogelijk is of als zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht. 14. Indien NBWM de overeenkomst opschort of beëindigt, is het op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die op enigerlei wijze ontstaan als gevolg van de opschorting of beëindiging. F. Toegankelijkheid 15. NBWM kan de klant toegang tot het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM verlenen. De klant kan het systeem gebruiken om prijsopgaven aan te vragen, verschillende wisselkoersen te bekijken, nuttige internationale handelsinformatie te verzamelen en om transacties op basis van de opgegeven wisselkoers uit te voeren. NBWM kan de klant toegang tot NBWM's systeem voor elektronische betaalservices ontzeggen indien de klant gedurende een opeenvolgende periode van één jaar geen wisseltransacties heeft uitgevoerd. 16. De klant accepteert dat alle prijsopgaven en financiële inlichtingen in het systeem voor elektronische betaalservices voorlopig zijn en een indicatie van de feitelijke prijsopgave of overeenkomst kunnen geven. Alleen de wisselkoers die expliciet is overeengekomen tussen de klant en NBWM kan als de feitelijke wisselkoers worden beschouwd. 17. Als de klant het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM gebruikt is de klant verantwoordelijk voor zijn eigen elektronische hardware en software die nodig is om toegang te krijgen tot het systeem voor elektronische betaalservices van NBWM. NBWM is niet aansprakelijk voor schade aan de eigen elektronische systemen en/of computer van de klant. 18. De klant onthoudt zich van het, direct of indirect, uploaden van software, malware, spyware of bestanden, informatie en data op NBWM s systeem voor elektronische betaalservices: - die mogelijk de toegankelijkheid van dit systeem verstoren, het systeem beschadigen of het systeem onderwerpen aan ongeoorloofd gebruik van het systeem; - die intellectuele eigendomsrechten van derden schendt; - die schade kan veroorzaken aan NBWM, de klant of andere klanten van NBWM; - die niet-geautoriseerde of onjuiste informatie bevat. 19. De klant mag de informatie, data en systemen uitsluitend gebruiken voor zijn eigen handelsactiviteiten. De klant mag de informatie, data of systemen van NBWM niet gebruiken voor zijn eigen bedrijf wanneer dat bedrijf rechtstreeks concurreert met de activiteiten en diensten van NBWM. De klant mag de informatie, data of systemen niet aan een derde partij verkopen. 20. De klant accepteert dat NBWM niet verantwoordelijk is of kan zijn voor informatie op websites of elektronische systemen van derden waar NBWM naar verwijst, of het nu door verwijzing is of door een rechtstreekse link naar die website van elektronische systemen. Deze verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de klant. De klant accepteert ook dat NBWM niet verantwoordelijk is voor het niet toegankelijk zijn van websites of elektronische systemen van derden, inclusief maar niet beperkt tot de websites van banken die NBWM voor haar diensten gebruikt. G. Aansprakelijkheid 21. NBWM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het gebruik van haar betaalservices en/of haar elektronische betaalsysteem, tenzij de schade is ontstaan door grove nalatigheid van NBWM. 22. Indien NBWM aansprakelijk kan worden gesteld wegens grove nalatigheid is elke aansprakelijkheid van NBWM beperkt tot tweemaal de winst van NBWM met betrekking tot de specifieke transactie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 6

7 23. Elke aansprakelijkheid voor NBWM is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in elk geval is verschuldigd op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 24. NBWM is niet verplicht om enige verplichting uit de overeenkomst met de klant uit te voeren als de klant wordt belemmerd door een omstandigheid die niet te wijten is aan grove nalatigheid van NBWM. NBWM is niet verplicht om enige verplichting uit de overeenkomst uit te voeren als NBWM niet voor de belemmering verantwoordelijk kan worden gehouden op grond van de wet of algemeen aanvaarde normen. 25. NBWM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de tegenhangers van NBWM, zoals banken. 26. De klant vrijwaart NBWM van alle aansprakelijkheid die ontstaat bij de wederpartijen van de klant, inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten, claims, verliezen en schade van derden met betrekking tot de betaalservices van NBWM. H. Bedrijfsvoering 27. Tenzij anders vermeld wordt de klant door NBWM behandeld als niet-professionele partij in overeenstemming met de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ). 28. Tenzij anders vermeld voert NBWM alleen elektronische wisseldiensten voor de klant uit om internationale verplichtingen te vereffenen. NBWM voert geen wisseldiensten uit met het uitsluitende doel om een winstgevend rendement op investeringen te behalen. 29. NBWM verplicht haar tegenhangers om elke wisseltransactie binnen 48 uur te vereffenen. NBWM kan de vereffening van wisseltransacties op dezelfde dag niet garanderen, tenzij de partijen dit expliciet zijn overeengekomen. 30. Voor haar betaalservices gebruikt NBWM de diensten van Stichting Derdengelden NBWM. In het onwaarschijnlijke geval dat NBWM in gebreke blijft, worden de gelden van de klant altijd veilig bewaard door Stichting Derdengelden NBWM. 31. Aangezien de gelden van de klant zich bevinden op rekeningen van Stichting Derdengelden NBWM moet de klant direct alle tekorten aanvullen die ontstaan door de onjuiste uitvoering van zijn wisseltransacties. 32. Alle door NBWM ingediende gegevens en inlichtingen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De klant mag de gegevens of inlichtingen niet met derden delen. De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van het systeem voor elektronische betaalservices door derden of werknemers of voormalig werknemers van de klant door gebruik van de gegevens en inlichtingen. 33. De klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van wisseltransacties als deze rechtstreeks toegang heeft tot het systeem voor elektronische betaalservices. NBWM kan niet verantwoordelijk worden gehouden en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de uitvoering van wisseltransacties door de klant. 34. De klant informeert NBWM direct als de klant per ongeluk foutieve gegevens heeft ingevuld via de systemen van NBWM of een andere fout heeft gemaakt. 35. NBWM en de klant behandelen de inhoud van de overeenkomst, inclusief alle betaalservices die onder de overeenkomst vallen, vertrouwelijk. I. Diversen 36. NBWM heeft het recht om bestanden en hun inhoud, inclusief inhoud die eigendom is van de klant en/of derden, zonder bericht vooraf uit haar archief te verwijderen en te vernietigen als 5 jaar of meer is verstreken na de beëindiging van de overeenkomst. 37. Indien de bepalingen van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, in strijd zijn met de regels van de markt, zoals de Wft, zijn de regels van de markt altijd bepalend. 38. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk ongeldig of nietig worden verklaard, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. NBWM en de klant komen dan nieuwe voorwaarden overeen die de ongeldige of nietig verklaarde bepalingen vervangen. Deze nieuwe voorwaarden weerspiegelen het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden zo veel mogelijk. 7

8 39. Wanneer de prestaties in deze voorwaarden op enig moment niet of niet volledig door NBWM worden nageleefd betekent dit niet dat de bepalingen niet langer van toepassing zijn of dat NBWM op enige mate het recht verliest om strikte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te eisen. 40. Deze algemene voorwaarden worden automatisch bijgesloten bij elke prijsopgave of opdrachtbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van NBWM of indien de klant dit vereist als papieren versie op het kantoor van NBWM. 41. Op deze overeenkomst tussen de klant en NBWM is de Nederlandse wet van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank in Amsterdam. De klant moet NBWM de mogelijkheid geven om het geschil in der minne of door interventie van KiFiD te schikken. 42. In verband met mogelijke aanpassingen is de meest recente versie van de Overeenkomst Betaalservices en Algemene Voorwaarden beschikbaar in het documentencentrum op NBWM.nl: Het downloadbare document vervangt alle overige versies. Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij Beursplein 5, JW Amsterdam Onder toezicht van De Nederlandsche Bank 8

Overeenkomst betaalservices

Overeenkomst betaalservices Overeenkomst betaalservices De partijen, 1. Nederlandsche Betaal & Wissel Maatschappij N.V., een bedrijf opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd in Amsterdam (Nederland) en kantoorhoudende te Beursplein

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02)

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder SOOF wordt verstaan: SOOF Makelaars en/of alle anders handelsnamen waarmee onder nagenoemd KvK-nummer naar buiten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Kamer van Koophandel te Amsterdam: 34147558 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden familieberichteninuwregio.nl

Algemene Voorwaarden familieberichteninuwregio.nl Algemene Voorwaarden familieberichteninuwregio.nl 1. Algemeen 1.1. Familieberichteninuwregio.nl is een website van Sunfield BV, gevestigd te 's-gravenzande. Familieberichteninuwregio.nl wordt hierna ook

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin

Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin Algemene Voorwaarden Panovi Jacques Yasemin Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Henri Dunantplein 17 KvK 61258016 5961HK Horst IBAN NL 86 INGB 0002 2010 51 +31 (0)6 27 34 46 45 BTW nr NL203159755B01 www.morrisjacobsfotografie.nl info@morrisjacobsfotografie.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, rechtsbetrekkingen tussen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie