ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies. I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemene informatie met betrekking tot Petercam 1.1. Petercam (hierna genoemd «Petercam») is een naamloze vennootschap die erkend is als beleggingsonderneming. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1000, Brussel, Sint-Goedeleplein 19. Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen te Brussel onder het nr Haar contactgegevens zijn de volgende: Tel. : Fax : https://www.petercam.be Als beursvennootschap staat Petercam onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, (NBB), gevestigd te B-1000 Brussel, Berlaimontlaan 14. Petercam is tevens gehouden tot het naleven van gedragsregels die van toepassing zijn op de financiële sector en staat hiervoor onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), gevestigd te B-1000 Brussel, Congresstraat Petercam kan in bepaalde omstandigheden handelen door tussenkomst van verbonden agenten. Deze agenten zijn allen geregistreerd in België. De door tussenkomst van een verbonden agent bij Petercam aangebrachte Cliënten kunnen corresponderen met de verbonden agent, op het door deze laatste opgegeven adres, of rechtstreeks met Petercam, op het adres van haar hoofdzetel. 2. Inleidende bepalingen 2.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna «Algemene Voorwaarden» genoemd) beheersen de bestaande en toekomstige relatie tussen Petercam en haar cliënten (hierna genoemd de «Cliënt(en)»). Bovendien wordt de relatie tussen de Cliënten en Petercam beheerst door : - de bijzondere voorwaarden of overeenkomsten afgesloten tussen de Cliënten en Petercam, die voorrang zullen hebben op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze afwijken van de Algemene Voorwaarden, - de toepasselijke wetten en reglementeringen, waarvan, in voorkomend geval, enkel de dwingende bepalingen of de bepalingen van openbare orde voorrang zullen hebben op de Algemene Voorwaarden, - de regels en gebruiken van de beurzen, van de markten, van de vereffenings- en verrekeningskamers, de vereffenings- en verrekeningsinstellingen, wat betreft de uitvoering van iedere transactie, welke regels voorrang zullen hebben op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze afwijken van de Algemene Voorwaarden Indien een of andere bepaling van de Algemene Voorwaarden in strijd zou zijn met wets- of reglementaire bepalingen die een bepaalde categorie van personen beschermen (bijvoorbeeld de consumenten), moet deze bepaling worden beschouwd als niet van toepassing zijnde op deze personen De nietigheid van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Onderhavige Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 maart 2013 en vervangen vanaf deze datum de voorheen geldende Algemene Voorwaarden Alle contractuele en precontractuele documenten, met inbegrip van de huidige Algemene Voorwaarden, zijn naar keuze van de Cliënt beschikbaar in het Frans, in het Nederlands of in het Engels. De Cliënt kan met Petercam in een van deze talen communiceren Vóór het opstarten van de relatie met Petercam worden aan elke Cliënt, naast onderhavige Algemene Voorwaarden, de volgende documenten overhandigd die deel uitmaken van het individueel dossier dat door Petercam wordt aangelegd voor elke Cliënt : - de «MiFID-brochure» met meer bepaald een samenvatting van het orderuitvoeringsbeleid van Petercam, evenals van haar beleid inzake belangenconflicten, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door Petercam, - de fiche met de geldende tarieven. Op eenvoudig verzoek van de Cliënt zal Petercam hem bijkomende informatie verschaffen met betrekking tot haar beleid inzake belangenconflicten. Al deze documenten zijn eveneens te allen tijde beschikbaar op de hoofdzetel, in de agentschappen en op de website van Petercam (https://www.petercam.be) en worden op eenvoudig verzoek in papieren versie aan de Cliënt overhandigd De Cliënt verklaart bovendien vóór het opstarten van de relatie met Petercam kennis te hebben genomen en de inhoud te begrijpen van de door Febelfin gepubliceerde brochure «Beleggingsinstrumenten», die een algemene beschrijving geeft van de aard van de risico s verbonden aan de meest gangbare financiële instrumenten (http://www.febelfin.be/febelfin/nl). Deze

2 brochure kan eveneens worden geraadpleegd op de website van Petercam (https://www.petercam.be). 3. Inwerkingtreding en wijziging van de Algemene Voorwaarden 3.1. Petercam behoudt zich het recht voor eenzijdig en te allen tijde onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Cliënt wordt van de wijziging op de hoogte gebracht via gewone brief of door middel van een bericht bij de rekeninguittreksels. De Cliënt kan de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden op eenvoudige verzoek verkrijgen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden zal eveneens beschikbaar zijn op de hoofdzetel, in alle agentschappen van Petercam en op de website van Petercam (https://www.petercam.be) Behoudens tegenstrijdige wets- of reglementaire bepalingen, zullen de wijzigingen in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op deze waarin de kennisgeving van de wijziging werd gedaan. Indien de Cliënt de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, kan hij onmiddellijk en zonder kosten per aangetekende brief de contractuele relatie met Petercam stopzetten. Indien de Cliënt van dit recht geen gebruik maakt vóór de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen, zal hij geacht worden deze te hebben aanvaard Onverminderd hetgeen voorafgaat, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke verrichting vanwege de Cliënt na de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal worden beheerst door de nieuwe Algemene Voorwaarden, en dat de Cliënt onweerlegbaar zal worden vermoed deze te hebben aanvaard. 4. Identificatie Het opstarten van de relatie Wijziging van de meegedeelde informatie Contracten afgesloten op afstand 4.1. Identificatie van de Cliënt Elke Cliënt die een relatie wenst op te starten met Petercam is ertoe gehouden aan Petercam, tot haar genoegdoening, alle persoonlijke informatie te verstrekken nodig om : - de Cliënt (en diens gevolmachtigden, vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden) te identificeren, - het beleggingsprofiel van de Cliënt aan te vullen, hetzij dat van de professionele Cliënt die van beleggingsdiensten geniet zoals discretionair beheer of beleggingsadvies, hetzij dat van privé (nietprofessionele) Cliënt. - de oorsprong te bepalen van de tegoeden bestemd om gedeponeerd te worden bij Petercam. De Cliënt verbindt zich er tevens toe aan Petercam alle documenten en informatie te bezorgen die Petercam bij het aangaan van de relatie of daarna zou kunnen vragen, met het oog op diens identificatie of van de identificatie van zijn gevolmachtigden, vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden, teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en/of om een vertrouwensrelatie te onderhouden met de Cliënt. Onverminderd haar recht de juistheid na te gaan van de door de Cliënt verstrekte informatie, zal Petercam ervan uitgaan dat deze correct, authentiek en te allen tijde bijgewerkt zijn. De Cliënten zijn aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het verstrekken of voorleggen van valse, frauduleuze, onjuiste of onvolledige informatie en/of documenten of ook uit de niet-mededeling van relevante informatie of van wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het juridisch en fiscaal statuut van de Cliënt en die niet ten gepaste tijde aan Petercam zouden zijn medegedeeld. Bij gebrek aan tijdige voorlegging van de gevraagde documenten of informatie of indien ze niet volledig zijn of ontoereikend worden geacht, behoudt Petercam zich het recht voor naar haar eigen goeddunken de overeengekomen beleggingsdiensten, met inbegrip van de opening van een rekening, te weigeren. Indien de Cliënt tijdens de contractuele relatie in gebreke blijft tijdig de documenten of de informatie voor te leggen die Petercam nodig acht om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en/of een vertrouwensrelatie in stand te houden, behoudt Petercam zich het recht voor de rekening van de Cliënt tijdelijk te blokkeren, de uitvoering van een transactie op te schorten, de posities te vereffenen, of zelfs de relatie met de Cliënt te verbreken. Het contract tussen de Cliënt en Petercam wordt afgesloten en de rekening wordt geopend zodra Petercam de opstart van de relatie en het openen van een rekening aanvaardt. Deze aanvaarding wordt aan de Cliënt meegedeeld door middel van een gewone brief via de post Wijziging van de aan Petercam meegedeelde informatie De Cliënt verbindt zich ertoe Petercam tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de inlichtingen (met inbegrip van de wijziging van het juridische of fiscale statuut, van woonplaats, van maatschappelijke zetel, van bestuurder, van uiteindelijke begunstigde, van onbekwaamheid, enz.), bewijsstukken, documenten, specimen van handtekening en andere informatie die werd meegedeeld zoals hierboven bepaald. De wijzigingen treden in werking ten laatste op de derde werkdag te rekenen vanaf de ontvangst van de mededeling van de betreffende wijzigingen. De Cliënt staat in voor alle nadelige gevolgen die Petercam zou kunnen ondervinden ten gevolge van een laattijdige mededeling van inlichtingen (zoals bijvoorbeeld het overlijden of de onbekwaamheid). 2/18

3 4.3. Overeenkomsten op afstand De term «Cliënt» vermeld in onderhavig artikel 4.3 beoogt enkel de natuurlijke personen die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden een beroep doen op de diensten van Petercam. Indien met de Cliënt een overeenkomst op afstand wordt afgesloten in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming (met inbegrip van de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito), beschikt de Cliënt, onder de voorwaarden voorzien door deze wet, over een termijn van 14 kalenderdagen om Petercam ervan in kennis te stellen dat hij de overeenkomst herroept (hierna het «herroepingsrecht» genoemd). Het herroepingsrecht kan door de Cliënt zonder boete en zonder opgave van reden worden uitgeoefend. De herroeping wordt schriftelijk meegedeeld aan het adres van de hoofdzetel (B-1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 19). De contacten met de Cliënt die voorafgaan aan de afsluiting van de overeenkomst op afstand, worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk initiatief van de Cliënt met het oog op het uitvoeren van een verrichting met Petercam tijdens de herroepingstermijn, impliceert dat de Cliënt de uitvoering van deze verrichting aanvaardt, niettegenstaande het feit dat de herroepingstermijn nog niet verstreken is. In dergelijk geval en indien de Cliënt zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij slechts gehouden zijn tot betaling van de effectief verleende financiële dienst op basis van de tarieven van Petercam. Het te betalen bedrag zal in voorkomend geval evenredig zijn met de omvang van de reeds verleende dienst in verhouding tot het geheel van de prestaties waarin de overeenkomst voorziet, en zal geenszins een boete uitmaken. Petercam zal ertoe gehouden zijn de Cliënt uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de herroeping alle sommen terug te betalen die zij heeft ontvangen, met uitzondering van de voormelde betaling. De Cliënt zal aan Petercam uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de verzending van de kennisgeving van zijn herroeping alle sommen of goederen moeten teruggeven die hij van Petercam heeft ontvangen. Als de Cliënt zijn herroepingsrecht niet uitoefent, zal de overeenkomst in stand worden gehouden overeenkomstig onderhavige Algemene Voorwaarden en andere contractuele voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de betrokken overeenkomst. De herroeping door de Cliënt van de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito leidt eveneens, zonder boete, tot de ontbinding van elke andere bijzondere overeenkomst die met de Cliënt is afgesloten in het kader van of ter uitvoering van deze overeenkomst, onverminderd de eventuele zekerheden die aan Petercam zouden zijn toegekend en die van toepassing zullen zijn om de eventuele betaling of terugbetaling te verzekeren van elke som die ten gevolge van de herroeping van de overeenkomst aan Petercam verschuldigd zou zijn. Ongeacht hetgeen voorafgaat, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de financiële diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markt, waarop Petercam geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen (dat wil meer bepaald zeggen voor alle koersverrichtingen, orders betreffende financiële instrumenten, enz.), noch op de overeenkomsten die door de twee partijen volledig zijn uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt voordat laatstgenoemde zijn herroepingsrecht uitoefent. Het herroepingsrecht is overigens enkel van toepassing op de initiële overeenkomst gesloten met de Cliënt met betrekking tot bepaalde diensten, en niet op de opeenvolgende verrichtingen of de afzonderlijke verrichtingen van dezelfde aard gespreid in de tijd. 5. Volmachten 5.1. De Cliënten die houder zijn van een rekening, kunnen aan derden een mandaat geven hetzij bij volmacht in de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito, hetzij door het invullen van een apart volmacht formulier dat door Petercam ter beschikking wordt gesteld Het mandaat verleend door de Cliënt geeft aan de gemandateerde(n) elke bevoegdheid, zonder beperking noch voorbehoud, maar zonder mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de Cliënt(en) houder(s), voor zijn/hun rekening en op zijn/hun risico en kosten, alle verrichtingen uit te voeren die de Cliënten zelf zou(den) kunnen uitvoeren uit hoofde van het openen van een rekening en deposito, hierin begrepen het afsluiten ervan, onder voorbehoud van eventuele beperkingen bepaald door de Cliënt Petercam behoudt zich het recht voor te weigeren om een volmacht te erkennen en om gevolg te geven aan een volmacht zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen Het mandaat kan om de volgende redenen een einde nemen : (i) herroeping van de volmacht door de Cliënt zonder dat Petercam de redenen van de herroeping dient te kennen, (ii) overlijden van de Cliënt, (iii) overlijden, onbekwaam verklaring, kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, handelingsonbekwaamheid of een gelijkaardige gebeurtenis in hoofde van de gemachtigde. In geval van overlijden van (een van) de volmachtgevers, dient te worden verwezen naar de bepalingen van artikel 8 van onderhavige Algemene Voorwaarden inzake erfopvolging, die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn Wanneer een mandaat om welke reden ook niet langer uitwerking heeft, moet de Cliënt aan Petercam alle documenten terugbezorgen (of door de gevolmachtigde laten terugbezorgen) met betrekking tot het mandaat 3/18

4 (met inbegrip, in voorkomend geval, van de toegangscodes, wachtwoorden, software, toegangsapparatuur voor het consulteren van de rekeningen via internet). Gebeurt dit niet, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik dat door de gevolmachtigde of door een derde daarvan zou kunnen worden gemaakt Door zijn handtekening te plaatsen op de daartoe aangeduide plaats in de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito of op het aparte volmacht formulier, bevestigt de gevolmachtigde dat hij het hem verleende mandaat, evenals de Algemene Voorwaarden van Petercam, aanvaardt De Cliënt is tegenover Petercam aansprakelijk voor alle daden die door de gevolmachtigde worden gesteld in het kader van de uitvoering van zijn mandaat. De Cliënt erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt dat voor zover de volmachthouder de eventuele limieten naleeft die zijn voorzien in de volmacht die de Cliënt hem heeft gegeven, Petercam contractueel niet verplicht is het gebruik te controleren dat de gevolmachtigde maakt van de hem verleende bevoegdheden, noch van de doelstellingen waartoe hij ze gebruikt. De Cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitoefening van deze controle. 6. Meerdere houders Onverdeeldheid Feitelijke vereniging 6.1. Algemeen Wanneer een rekening wordt geopend op naam van verschillende houders, kan hij ofwel worden beheerd met de handtekening van elk van de houders afzonderlijk, in voorkomend geval aan de hand van een volmacht, maar steeds overeenkomstig het beginsel van de actieve hoofdelijkheid, ofwel met hun gezamenlijke handtekeningen, afhankelijk van wat conventioneel met Petercam wordt voorzien. Bij gebrek aan enige specificatie ter zake zal de gemeenschappelijke handtekening van de houders van de rekening gevraagd worden voor het beheer van de rekening. Op de onderling verleende volmachten op rekeningen geopend op naam van verschillende houders worden, mutatis mutandis, de bepalingen toegepast van artikel 5 van onderhavige Algemene Voorwaarden. De houders zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor elke verbintenis die op hen rust ten opzichte van Petercam. Elke medehouder wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt dat Petercam in voorkomend geval beschikt over garanties en zekerheden op alle tegoeden op de rekening, niet enkel tot vrijwaring van de schuldvorderingen van Petercam tegenover hem maar ook tegenover een andere medehouder Feitelijke vereniging De personen die wettelijk gemachtigd zijn een feitelijke vereniging te vertegenwoordigen evenals de eventuele gevolmachtigden, aangeduid in het formulier dat werd ingevuld bij de opstart van de relatie met Petercam zullen een beheersbevoegdheid hebben op de rekeningen geopend op naam van de feitelijke vereniging, welke bevoegdheid, in voorkomend geval, beperkt of in overeenkomst met Petercam aangepast zal zijn. De leden van de vereniging zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor elke verbintenis die op hen rust ten opzichte van Petercam. 7. Minderjarigheid Onbekwaamheid De tegoeden op rekeningen die zijn geopend op naam van een minderjarige zijn eigendom van de minderjarige, zelfs als ze worden beheerd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Petercam is er niet toe gehouden de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger te controleren. Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beleggingen die worden gedaan uitsluitend op initiatief van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige. De rekeningen die worden geopend op naam van onbekwame meerderjarige personen worden beheerd door de personen die wettelijk zijn gemachtigd om hen te vertegenwoordigen, binnen de perken van de bevoegdheden die hen worden toegekend en onder de voorwaarden opgelegd door de wet of voortvloeiende uit het besluit van eender welke overheid bevoegd in deze materie. 8. Overlijden Erfopvolging Ingeval een Cliënt of diens echtgenoot overlijdt, moet Petercam daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld door de erfgenamen, de rechthebbenden ten opzichte van wie de verplichtingen van de Cliënt ondeelbaar zijn, of door de eventuele gevolmachtigden van de overledene. Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verrichtingen die werden gedaan (door de gevolmachtigden of medehouders van de rekening van de overledene) vóór het ogenblik waarop zij naar behoren in kennis werd gesteld van het overlijden. Zodra Petercam in kennis is gesteld van het overlijden van de Cliënt of van diens echtgeno(o)t(e), blokkeert zij tijdelijk de rekeningen van de Cliënt (en van diens echtgeno(o)t(e)), teneinde bij de administratie der belastingen of bij elke andere administratie de aangiften te doen die haar door de wet worden opgelegd of in afwachting van de ontvangst van alle documenten die bij wet zijn voorgeschreven. In het kader van de overeenkomsten van discretionair beheer, kan Petercam evenwel het beheer van de tegoeden van de Cliënt voortzetten, zelfs na diens overlijden, voor zover toegestaan door de wet. 4/18

5 Petercam behoudt zich het recht voor om de op rekening geplaatste tegoeden van de overledene slechts vrij te geven en slechts verrichtingen toe te staan (i) na alle fiscale verplichtingen te zijn nagekomen en (ii) na voorlegging van de vereiste officiële stukken waaruit de nalatenschap blijkt (bijvoorbeeld een akte van bekendheid opgesteld door een notaris en waaruit de erfopvolging blijkt, een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor waar de aangifte van nalatenschap van de overledene moet ingediend worden, een attest of akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris). Zij kan bovendien de voorlegging vorderen (al dan niet vóór het vrijgeven van de tegoeden) van alle andere documenten die zij nodig of nuttig acht, betreffende de verrichtingen met betrekking tot de tegoeden van de overledene, zoals bijvoorbeeld de schriftelijke instructies van de erfgenamen, de rechthebbenden of hun gemeenschappelijke gevolmachtigde of elke persoon die geroepen is tot het aanvaarden van alle of een deel van de tegoeden van de nalatenschap die bij Petercam worden gehouden. Petercam controleert deze documenten zorgvuldig, maar is slechts aansprakelijk voor haar bedrog of haar grove fout bij het onderzoek van de authenticiteit en de geldigheid, de vertaling of de interpretatie ervan, vooral wanneer het documenten betreft die in het buitenland zijn opgesteld. Indien de overledene houder was van een rekening die eveneens was geopend op naam van zijn langstlevende echtgeno(o)t(e) of langstlevende samenwonende partner, zal Petercam bovendien op verzoek van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, deze laatste een bedrag ter beschikking stellen dat gelijk is aan de helft van de beschikbare creditsaldi van de gemeenschappelijke of onverdeelde rekeningen waarvan de overledene of de langstlevende echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner) houder of medehouder is, zonder dat het betreffende bedrag in totaal meer dan euro kan bedragen. De Cliënt wordt erop attent gemaakt dat de toepasselijke wetsbepalingen voorzien dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner die een globaal bedrag zou afhalen dat hoger is dan voormeld bedrag (bijvoorbeeld door zich te wenden tot andere bewaarnemers waarbij hij een gemeenschappelijke of onverdeelde rekening zou hebben), elk aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap verliest ter waarde van de som die boven voormeld bedrag is afgehaald. Daarenboven verliest de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner in dat geval de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Petercam kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor de in dat kader door de langstlevende gedane afhalingen. De Cliënt erkent en aanvaardt dat, ter gelegenheid van de vereffening van zijn nalatenschap door Petercam, inlichtingen over zijn rekeningen en over de verrichtingen die hij heeft gedaan kunnen worden meegedeeld aan de notaris die belast is met het organiseren van de erfopvolging of aan de autoriteiten, met name aan de belastingadministratie. De schuldvorderingen van Petercam ten opzichte van de overleden Cliënt, uit welke hoofde ook, gaan hoofdelijk en ondeelbaar over op diens erfgenamen en/of rechthebbenden of erfopvolgers. Onverminderd de bovenstaande bepalingen en bij gebrek aan andersluidende bepaling in bijzondere overeenkomsten, gaan de overeenkomsten afgesloten tussen de overledene en Petercam over op de erfgenamen en/of rechthebbenden voor gemeenschappelijke rekening van deze laatsten, behalve indien een van de partijen deze beëindigt overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 24 van onderhavige Algemene Voorwaarden. 9. Communicatie tussen Petercam en haar Cliënten 9.1. Mededelingen van Petercam aan haar Cliënten Petercam kan communiceren met haar Cliënten (i) per gewone brief, (ii) door overhandiging tegen ontvangstbevestiging, (iii) per telefax, (iv) door kennisgeving via de rekeninguittreksels, (v) per telefoon of (vi) per . Communicatie per gewone brief, door overhandiging tegen ontvangstbevestiging of communicatie via rekeninguittreksels zal geldig zijn indien ze gebeurt aan het adres vermeld in de overeenkomst tot opening van rekening en deposito, eventueel aangepast volgens de modaliteiten zoals vermeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende bepalingen in bijzondere overeenkomsten. Wanneer een rekening geopend werd op naam van meerdere houders, worden deze hierbij geïnformeerd en aanvaarden zij dat alle communicatie rechtmatig gebeurt aan het adres van de eerste houder vermeld in de overeenkomst tot opening van rekening en deposito Mededelingen van de Cliënten aan Petercam De Cliënten kunnen communiceren met Petercam (i) per gewone brief, (ii) door overhandiging tegen ontvangstbevestiging vanwege Petercam, (iii) per telefax, (iv) per telefoon of (v) per . De Cliënt communiceert op eigen risico per telefax, telefoon of . Hij alleen zal de gevolgen dragen van een onregelmatige, laattijdige, frauduleuze, vervalste, gebrekkige, onvolledige, onnauwkeurige of tegenstrijdige mededeling. Petercam zal het recht hebben geen rekening te houden met een kennisgeving ontvangen per telefax, telefoon of als zij twijfelt aan de herkomst of de authenticiteit hiervan of, in het algemeen, als ze twijfels heeft met betrekking tot de regelmatigheid van het bericht of indien het bericht onvolledig, 5/18

6 onnauwkeurig of tegenstrijdig is. Alvorens rekening te houden met de betreffende mededeling en zonder enige aansprakelijkheid ter zake, kan Petercam hoe dan ook vragen dat deze haar wordt bevestigd bij gewone brief via de post, in welk geval enkel deze brief via de post als geldig verrichte communicatie zal worden beschouwd Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid inzake elektronische mededelingen Door zijn adres in de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito of op een andere manier mede te delen, aanvaardt de Cliënt specifiek dat elke informatie die hem door Petercam op een duurzame drager moet worden meegedeeld en waarvan hij volgens de wet de mededeling op een papieren drager had kunnen vragen, hem door Petercam kan worden meegedeeld via . De Cliënt erkent dat het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel meer risico s inhoudt inzake veiligheid, vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgebonden gegevens (risico van vervalsing, frauduleus gebruik, technische gebreken, onderscheppen of identificeren van de boodschappen, enz.). In het kader van de voormelde kennisgevingen en behoudens andersluidende wetsbepaling of contractuele bepaling, draagt alleen de Cliënt de volledige aansprakelijkheid met betrekking tot voormelde risico s. De Cliënten die met Petercam via communiceren bevestigen dat zij een permanente toegang tot internet hebben. Zij verbinden zich ertoe regelmatig en minimum één maal per week de mailbox te raadplegen die wordt gebruikt om met Petercam te communiceren, teneinde kennis te nemen van de mededelingen van Petercam. De Cliënten verzaken er definitief aan om zich te beroepen op de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen tot het internet, behalve in geval van overmacht, om zich te onttrekken aan de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden. Petercam kan te allen tijde, via een gewoon bericht (in voorkomend geval verstuurd via ), en meer bepaald om redenen van veiligheid en vertrouwelijkheid, het recht van de Cliënten om een beroep te doen op een van de voornoemde communicatiemiddelen beperken of opschorten, behalve wat betreft het gebruik van de gewone brief verstuurd via de post. Petercam zal daarentegen geen instructies achterhouden die rechtstreeks (via ) naar haar website worden verstuurd, zelfs als aanvulling van een vraag die regelmatig werd ingediend in het vereiste formaat Domiciliëring van de briefwisseling De Cliënten kunnen Petercam vragen de briefwisseling te hunner beschikking te houden bij Petercam. In dat geval wordt de briefwisseling bijgehouden door Petercam, die zich evenwel het recht voorbehoudt één maal per jaar de briefwisseling (of enige informatie die hiermee verband houdt) te verzenden naar de woonplaats, of maatschappelijke zetel, van de Cliënten of indien dat door de omstandigheden gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld, in geval van hoogdringendheid of in de gevallen opgelegd door de wet). In dat geval gebeurt het doorsturen op kosten van de Cliënt. Petercam is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de bewaring en eventueel laattijdige afhaling, en/of levering van de briefwisseling die bij Petercam ter beschikking van de Cliënt wordt gehouden. De Cliënten die gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in onderhavige bepaling, verbinden zich ertoe regelmatig de briefwisseling die bij Petercam te hunner beschikking wordt gehouden, af te halen en zij zullen zich in geen geval kunnen beroepen op de niet-afhaling van de te hunner beschikking gestelde briefwisseling om te ontsnappen aan de contractuele bepalingen die hun relatie met Petercam beheersen Ontvangst van de mededeling Een mededeling per telefax, of elk ander elektronisch communicatiemiddel wordt geacht ontvangen te zijn door de bestemmeling ervan op de dag van de verzending van deze mededeling. Als deze dag geen werkdag is, zal de mededeling worden geacht ontvangen te zijn op de eerstvolgende werkdag. Een mededeling per gewone brief via de post wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na deze van de verzending ervan. De briefwisseling die ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig artikel 9.4 van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt geacht per gewone brief via de post meegedeeld te zijn op de datum van het document dat de briefwisseling uitmaakt. Deze datum vormt ter zake het bewijs, met dien verstande dat het mogelijk is dat het betreffende document nog niet is afgedrukt op deze datum, maar dat het gewoon is opgeslagen in de computersystemen van Petercam. De termijn om een bezwaar in te dienen zoals voorzien in artikel 18 van onderhavige Algemene Voorwaarden, begint te lopen op de dag van de ontvangst van een mededeling zoals beschreven in onderhavige bepaling. 10. Rapportering Onder voorbehoud van een bijzondere overeenkomst en onverminderd de overzichten met betrekking tot de uitvoering van orders betreffende financiële instrumenten, zal Petercam de berichten van uitvoering, rekeninguittreksels en andere kennisgevingen periodiek per gewone brief versturen, waarvan de frequentie zal bepaald worden door de Cliënt, overeenkomstig hetgeen hij op het document tot opening van rekening en deposito heeft aangeduid. 11. Toegang tot de Internetsite van Petercam Petercam stelt aan het publiek en aan haar Cliënten algemene informatie ter beschikking met betrekking tot de verschillende diensten en beleggingsproducten die zij aanbiedt. 6/18

7 11.2. Petercam neemt, binnen het redelijk eisbare, maatregelen om ervoor te zorgen dat de aldus ter beschikking gestelde informatie up-to-date, betrouwbaar, correct en volledig is. Behoudens andersluidende bepalingen en onverminderd de toepasselijke wetgeving, garandeert Petercam noch impliciet noch expliciet de volledigheid, de juistheid en de gepastheid van de informatie voor welk doeleinde ook. Bepaalde informatie kan ook worden verstrekt met een zekere vertraging. Petercam draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Petercam behoudt zich tevens het recht voor haar internetsite bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 12. Geheimhouding Petercam is gehouden door een geheimhoudingsplicht. Zij mag aan derden geen enkele inlichting verstrekken betreffende de verrichtingen met een Cliënt, diens tegoeden of de opbrengsten die door de tegoeden op de rekening worden gegenereerd, tenzij zij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen van de Cliënt of daartoe gehouden is (i) door een Belgische of buitenlandse wets- of reglementaire bepaling, met name als zij hiertoe wordt verzocht door een gerechtelijke of administratieve overheid of een organisme voor prudentieel toezicht of toezicht op de financiële diensten in België of in het buitenland, of (ii) door een wettig belang. Behalve indien de toepasselijke regelgeving haar hiertoe verplicht, is Petercam er niet toe gehouden de Cliënt in kennis te stellen van het feit dat zij de voormelde informatie heeft meegedeeld overeenkomstig onderhavig artikel. De Cliënt neemt er meer bepaald akte van dat, in geval van elektronische overschrijvingen, Petercam er in principe toe gehouden is zijn gegevens te vermelden. Bovendien heeft hij er akte van genomen dat Petercam ertoe kan gehouden zijn : - hetzij krachtens buitenlands recht (bijvoorbeeld het Amerikaans recht) op vraag van de voogdijoverheden (zoals de Commodity Futures Trading Commission - CFTC, of de Securities & Exchange Commission SEC) alle details mede te delen met betrekking tot de termijnverrichtingen die worden behandeld in de Verenigde Staten, meer bepaald de naam van de Cliënt en/of zijn Tax Identification Number, - hetzij krachtens de contractuele verbintenissen van Petercam, bijvoorbeeld als Qualified Intermediary of Participating Foreign Financial Institution, om aan de Amerikaanse belastingadministratie de identiteit mede te delen van de Cliënt, zijn rekeningnummer, details met betrekking tot zijn tegoeden in deposito of de uitgevoerde verrichtingen. 13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens betreffende de Cliënt, de gevolmachtigde (met inbegrip van de leden of vertegenwoordigers van een rechtspersoon, een onverdeeldheid, een feitelijke vereniging of van een mede-eigendom van een onroerend goed) en eventueel de uiteindelijke begunstigde, zoals onder meer de gegevens die betrekking hebben op hun identiteit, hun woonplaats, hun persoonlijk en fiscaal statuut, hun gezinssituatie, hun financiële situatie, hun financiële ervaring, hun tegoeden en de verrichtingen op deze tegoeden en in het algemeen alle inlichtingen en gegevens die nodig of nuttig zijn voor het goede verloop van de verrichtingen, worden opgeslagen in een of meer bestanden van Petercam met inachtneming van de in België geldende wetgeving. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt de Cliënt ervan in kennis gesteld dat Petercam NV, beleggingsonderneming, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 19, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden gaat de Cliënt (en eventueel de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke begunstigde) ermee akkoord dat zijn gegevens door Petercam worden opgeslagen en verwerkt voor volgende doeleinden: - administratie, controle en toezicht, - het beheer van de rekeningen, de verrichtingen, de transacties, de beleggingen, - het portefeuillebeheer, - meer in het algemeen, het beheer van de contractuele relaties, - de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en ter voorkoming van onregelmatigheden (voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme, van misbruiken en van bedrog), - het opstellen van marktanalyses, statistieken en tests, - commerciële prospectie, publiciteit en direct marketing betreffende beleggings-, financiële of verzekeringsproducten, of betreffende andere producten die worden gepromoot door Petercam of door vennootschappen die behoren tot de groep Petercam, - en tot slot de naleving van de wettelijke verplichtingen. De gegevens van de Cliënt kunnen door Petercam eveneens worden gebruikt voor de marketing van producten en diensten die door derden worden aangeboden, zonder dat Petercam de gegevens van de Cliënt echter aan deze derden mag meedelen. De Cliënt (en desgevallend de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke begunstigde) is ertoe gerechtigd zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciële prospectie of direct marketing door de verzending van een brief aan de Marketingdienst van Petercam op het adres van de hoofdzetel. 7/18

8 De Cliënt stemt in met de mededeling door Petercam van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, aan de vennootschappen die verbonden zijn met of behoren tot de groep waarvan Petercam deel uitmaakt (in de zin van de artikelen 5 en 11 van het Wetboek van Vennootschappen), evenals aan derden aan wie Petercam de verwerking van de persoonsgegevens eventueel onder haar gezag (voor voormelde doeleinden) zou toevertrouwen. Dit akkoord geldt tevens in geval de mededeling van gegevens aan de voormelde personen gebeurt naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, maar dat een adequate bescherming garandeert. De Cliënt erkent en aanvaardt, voor zover als nodig, dat Petercam er krachtens de geldende reglementering toe gehouden kan zijn bepaalde inlichtingen of documenten betreffende de Cliënten, hun rekeningen en de verrichtingen die zij hebben gedaan, te verstrekken aan de beursautoriteiten, aan de FMSA, aan de NBB, aan soortgelijke buitenlandse autoriteiten, alsmede in het algemeen aan elke gerechtelijke of administratieve overheid. Bovendien kan Petercam, ingevolge de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op bepaalde financiële instrumenten naar buitenlands recht, verplicht worden om deze te storten op een gerubriceerde rekening op naam van de klant bij een bewaarnemende instelling van het desbetreffend land, waarvoor de Cliënt hierbij zijn toestemming verleent. De Cliënt (en desgevallend de gevolmachtigde en/of de uiteindelijke begunstigde) is gerechtigd de gegevens te raadplegen die op hem betrekking hebben en onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een brief aan de dienst Compliance op het adres van de hoofdzetel van Petercam. Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Openbaar Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Cliënt is niet verplicht een antwoord te geven op een vraag tot het bekomen van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, maar bij gebrek aan antwoord kan Petercam in de onmogelijkheid verkeren een relatie aan te gaan met de Cliënt, deze relatie voort te zetten of uit te voeren, of gevolg te geven aan een order vanwege de Cliënt. 14. Witwassen De Cliënt verklaart en verbindt zich ertoe (en maakt zich desgevallend sterk voor de uiteindelijke begunstigden) dat de tegoeden die geplaatst worden of zullen worden op elk van zijn rekeningen, afkomstig zijn of zullen zijn van een legale activiteit en dat de rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme. Petercam kan desgevallend eisen dat de Cliënt desbetreffend een door hem eigenhandig ondertekende specifieke verklaring voorlegt betreffende de oorsprong van de tegoeden die bij Petercam in deposito worden gegeven, evenals elk document waarmee deze verklaring kan worden gestaafd. Petercam draagt geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid ten opzichte van de Cliënten met betrekking tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen in verband met het voorkomen van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. 15. Bescherming van de deposito s Petercam neemt deel aan het Belgisch systeem tot bescherming van de deposito s en financiële instrumenten zoals voorzien door de van kracht zijnde Belgische wetgeving. Dat systeem verzekert een tussenkomst door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële Instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen voor bepaalde depositogevers en beleggers in geval van tekortkoming van Petercam of van zijn onderbewaarnemer (maar dan uitsluitend voor de door de Cliënten in deposito gegeven gelden). De voorwaarden en modaliteiten van deze tussenkomst zijn omschreven door het Tegemoetkomingsreglement van het Beschermingsfonds dat op eenvoudig verzoek kan worden bekomen bij Petercam en dat eveneens beschikbaar is op de website 16. Zekerheden Eenheid van rekeningen Alle verrichtingen tussen Petercam en de Cliënt gebeuren in het kader van een globale zakenrelatie tussen hen. Petercam kan dus oordelen dat alle verbintenissen die een Cliënt met haar is aangegaan, samenhangend zijn. Bijgevolg vormen de verschillende rekeningen waarvan de Cliënt houder is bij Petercam, behoudens andersluidende overeenkomst en voor zover de werkingsmodaliteiten en de aard van de rekening het toelaten, de rubrieken van een enige en ondeelbare rekening. De omstandigheid dat deze rubrieken in verschillende valuta zijn genoteerd of dat zij niet dezelfde interestvoet genieten, doet geen afbreuk aan de eenheid van rekening. Petercam kan op elk ogenblik en na eenvoudig bericht toegevoegd aan de rekeninguittreksels, overgaan tot de transfer van de ene rubriek naar de andere, van creditsaldo naar debetsaldo en omgekeerd, of van debetsaldo naar debetsaldo, om tot een enig saldo te komen, niettegenstaande het bestaan van enige insolventie- of beslagprocedure of van enig ander geval van samenloop Schuldvergelijking netting Mits naleving van de wettelijke bepalingen en beperkingen, is Petercam gemachtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke beslissing, te allen tijde alle al dan niet opeisbare 8/18

9 schuldvorderingen, van welke herkomst ook, die zij bezit ten laste van de Cliënt te verrekenen met alle al dan niet opeisbare schuldvorderingen, van welke herkomst ook, van de Cliënt tegenover haar, niettegenstaande elke overdracht van, elk beslag op of elke andere daad van vervreemding of beschikking met betrekking tot de rechten waarop de schuldvergelijking betrekking heeft. Petercam zal de verrichting aan de Cliënt bevestigen via een gewoon bericht bij de rekeninguittreksels. De schuldvergelijking is tegenstelbaar, in de mate en onder de voorwaarden toegestaan door de wet, niettegenstaande elke insolventie- of beslagprocedure of enig ander geval van samenloop Het pand 1. Gelden op rekening Alle bedragen die op de rekeningen van de Cliënt staan worden in pand gegeven ten voordele van Petercam, tot waarborg van de uitvoering van zowel huidige als toekomstige verbintenissen, van welke aard ook, van de Cliënt ten opzichte van Petercam. In geval van niet-nakoming door de Cliënt van een van zijn verbintenissen, is Petercam gerechtigd, door middel van een gewoon bericht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, het aldus verleende pand op de bedragen die zijn ingeschreven op de rekening te realiseren door ze overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek toe te rekenen op haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten, en dit niettegenstaande elke insolventieprocedure, elk beslag of enig ander geval van samenloop, maar in de mate en onder de voorwaarden toegestaan door de wet. 2. Financiële instrumenten Alle financiële instrumenten die door de Cliënt of voor diens rekening uit eender welke hoofde aan Petercam worden toevertrouwd, worden in pand gegeven ten voordele van Petercam, tot waarborg van de uitvoering van de zowel huidige als toekomstige verbintenissen, van welke aard ook, van de Cliënt ten opzichte van Petercam. Indien de Cliënt nalaat eender welke van zijn verplichtingen na te komen, is Petercam gemachtigd, bij eenvoudig bericht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, de in pand gegeven financiële instrumenten te realiseren of zich deze toe te eigenen, niettegenstaande elke insolventieprocedure, elk beslag of enig ander geval van samenloop. In geval van toe-eigening, zullen de als waarborg gegeven financiële instrumenten het voorwerp uitmaken van een schatting die door een deskundige van Petercam te goeder trouw wordt gemaakt op de dag van de toeeigening in functie van de koersen op de markten op deze datum. De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van niet-genoteerde vennootschappen of aandelen die worden verhandeld op een gereglementeerde of georganiseerde markt maken het voorwerp uit van een voorzichtige schatting, hetzij op basis van een valorisatie opgesteld door de vennootschap Nextinfo NV (voorheen Secretariaat voor Roerende Waarden (SRW)) of door eender welke andere door Petercam aangestelde entiteit, hetzij, in de mate van het mogelijke, op basis van een schatting van de waarde van de aandelen of van de onderliggende activa door een zelfstandige instelling of door een externe deskundige. De opbrengst van de realisatie van de verpande financiële instrumenten of het bedrag dat voortvloeit uit hun schatting in geval van toe-eigening, zal overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek worden toegerekend op de schuldvordering van Petercam in hoofdsom, interesten en kosten. 3. Schuldvorderingen allerhande Alle schuldvorderingen van welke aard ook, andere dan deze bedoeld onder punt 1. van dit artikel, waarvan de Cliënt houder is tegenover Petercam of tegenover een derde worden eveneens in pand gegeven tot waarborg van de uitvoering van zowel de huidige als de toekomstige verplichtingen, van welke aard ook, van de Cliënt tegenover Petercam. In geval van niet-nakoming door de Cliënt van een van zijn verbintenissen, is Petercam gerechtigd, door middel van een gewoon bericht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, het aldus verleende pand te realiseren door ze overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek toe te rekenen op haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten, niettegenstaande elke insolventieprocedure, elk beslag of enig ander geval van samenloop, maar in de mate en onder de voorwaarden toegestaan door de wet. 4. In het algemeen In toepassing van dit algemeen pand, zullen de activa die nu of in de toekomst in rekening worden gebracht, bestemd worden voor het vormen van dit pand door de registratie ervan op de rekening, welke registratie de buitenbezitstelling teweeg brengt. Voor zoveel als nodig, wordt erop gewezen dat de activa ingeschreven op de rekening worden beschouwd als zijnde ingeschreven op een «speciale pandrekening» en te dien einde wordt de rekening die is geopend op naam van de Cliënt in onderlinge overeenstemming betiteld als een hiervoor geopende «speciale pandrekening». In dit kader wordt erop gewezen dat Petercam de Cliënt machtigt met betrekking tot de aldus verpande tegoeden van de Cliënt alle beheersverrichtingen te doen op deze rekeningen tot op het ogenblik dat er zich een eventuele tekortkoming van deze laatste voordoet (zoals een gebrek aan betaling of elk andere tekortkoming in de mate dat dit is voorzien bij wet). 9/18

10 Petercam kan de Cliënt vragen haar alle stukken te overhandigen die zij nodig heeft om desgevallend het bestaan, de uitvoering of de tegenstelbaarheid van het pand te verzekeren of in te roepen. De Cliënt verbindt zich ertoe alle hiertoe gevraagde documenten en akten te ondertekenen. De Cliënt machtigt Petercam om tevens in zijn naam aan een derde elke kennisgeving of mededeling te versturen die eventueel noodzakelijk is of die haar nuttig lijkt met betrekking tot haar pandrecht. Petercam is eveneens gemachtigd, zonder hiertoe verplicht te zijn, elk pand afzonderlijk te laten bevestigen door de Cliënt Retentierecht Indien de Cliënt een van zijn verbintenissen niet nakomt, kan Petercam alle bedragen, handelspapieren, goederen die vertegenwoordigd zijn door handelspapieren, financiële instrumenten, gelden of schuldvorderingen van welke aard ook die haar om welke reden ook door de Cliënt of voor diens rekening zijn toevertrouwd, inhouden, zolang de Cliënt niet al zijn verbintenissen ten opzichte van Petercam is nagekomen. De inhouding zal tegenstelbaar zijn niettegenstaande elke vorm van samenloop Voorrechten en wettelijke zekerheden De bepalingen van onderhavig artikel beperken geenszins alle andere rechten en zekerheden die Petercam geniet krachtens de wet, en met name het voorrecht waarover zij beschikt krachtens artikel 31 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, op de gelden, de financiële instrumenten en de deviezen (i) die haar door de Cliënten werden overhandigd om dekking te vormen voor de uitvoering van transacties in financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen of (ii) die zij houdt ingevolge uitvoering van transacties of ingevolge haar opgedragen vereffening van financiële instrumenten, de inschrijving op financiële instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen. Dit voorrecht waarborgt elke schuldvordering van Petercam ten gevolge van de voormelde transacties, verrichtingen of vereffeningen, met inbegrip van de schuldvorderingen die zijn ontstaan uit leningen of voorschotten. Ingeval de gewaarborgde schuldvorderingen niet worden betaald, zal Petercam van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke beslissing, volgens de toepasselijke wettelijke formaliteiten kunnen overgaan tot de realisatie van de financiële instrumenten en termijnverrichtingen op deviezen en tot de schuldvergelijking van elke schuldvordering op de Cliënt met de op de rekening geplaatste gelden of deviezen onderworpen aan het voorrecht. 17. Bewijs De boeken, registers en documenten van Petercam, met inbegrip van de boekhoudkundige stukken, worden beschouwd als bewijskrachtig, tot bewijs van het tegendeel. In afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek en ongeachte de aard of het bedrag van de te bewijzen rechtshandeling, komen de Cliënt en Petercam overeen dat elk van de partijen een of andere van haar beweringen zal kunnen bewijzen met elk middel dat in handelszaken wettelijk toelaatbaar is, met name door middel van een kopie of een reproductie van een origineel document. Behoudens tegenbewijs vanwege de andere partij, hebben de kopie of de reproductie van het document dezelfde bewijskracht als het origineel De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat Petercam zijn telefoongesprekken voor bewijsdoeleinden opneemt, ongeacht of de oproep uitgaat van Petercam of van de Cliënt. De opname zal dezelfde bewijskracht hebben als een door alle partijen ondertekend origineel geschrift op een papieren drager en zal bij een geschil in rechte kunnen worden voorgelegd. De opname zal door Petercam worden bewaard tijdens de duur die noodzakelijk is om de met de opname nagestreefde doelstellingen te halen, behalve indien de Cliënt een klacht indient. In dit laatste geval zal de opname van de gesprekken betreffende de feiten in verband met deze klacht worden bewaard tot wanneer deze klacht volledig en definitief is geregeld De reproducties, micrografieën en door Petercam op een informaticadrager opgeslagen informatie zullen beschouwd worden als bewijskrachtige documenten prima facie en zullen dezelfde bewijskrachtige waarde hebben als een geschrift tussen de partijen. 18. Klachten De Cliënt moet Petercam onmiddellijk schriftelijk verwittigen van vergissingen, afwijkingen en onregelmatigheden die hij vaststelt in de documenten, berichten van uitvoering, rekeninguittreksels of andere briefwisseling die hij ontvangt van Petercam, en dit op het volgende adres : Petercam NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, General Secretary & Legal. Hetzelfde geldt in geval van vertraging in de postbedeling. Elke klacht dient Petercam ter kennis te worden gebracht ten laatste binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de betreffende mededeling bepaald overeenkomstig artikel 9.5 van onderhavige Algemene Voorwaarden Als de klacht die werd ingediend overeenkomstig artikel 18.1 de Cliënt niet tot volledige tevredenheid van een privé Cliënt behandeld werd, kan deze zijn klacht overmaken aan de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin (Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Deze mogelijkheid bestaat enkel voor Cliënten-natuurlijke personen. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt de voormelde dienst een niet-bindend advies uit. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Petercam kan de beslissing aanvaarden, zonder daar echter toe te zijn gehouden. 10/18

11 18.3. Bij ontstentenis van klacht binnen de voormelde termijn, zullen de transacties, vermeldingen en cijfers opgenomen in de kennisgevingen van Petercam geacht worden definitief te zijn vastgesteld en bekrachtigd door de Cliënt. De Cliënt kan noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks deze verrichtingen betwisten. Deze regel geldt voor alle verrichtingen die door Petercam worden behandeld in welke hoedanigheid ook. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij het verstrijken van de hierboven voorziene termijnen om een klacht in te dienen, de Cliënt zijn recht op betwisting en om de aansprakelijkheid van Petercam in te roepen, verliest. 19. Aansprakelijkheid beperkingen en verjaring Onder voorbehoud van strengere bepalingen in onderhavige Algemene Voorwaarden of in bijzondere overeenkomsten en onverminderd de eventueel toepasselijke dwingende bepalingen, neemt Petercam slechts een middelenverbintenis op zich en is ze slechts aansprakelijk voor haar zware fout en haar bedrog In alle gevallen waar Petercam aansprakelijkheid draagt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de rechtstreekse schade, dit wil zeggen, de schade die het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg is van de fout van Petercam. Deze aansprakelijkheid zal nooit aanleiding kunnen geven tot een vergoeding van de indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals een winstderving, een verhoging van de algemene kosten, de verstoring van een planning, het verdwijnen van winst, van de goede naam, van het cliënteel of van verwachte besparingen. Petercam is er niet toe gehouden om het verlies aan kansen om winst te maken of een verlies te voorkomen, te vergoeden. In het bijzonder, als de rekening van de Cliënt onterecht werd gedebiteerd met een bepaalde som die later weer zou worden gecrediteerd, zal Petercam enkel de verloren interesten tussen het ogenblik van het debiteren en het crediteren vergoeden Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld (behoudens een maatregel vereist door de toepasselijke wetten en reglementeringen) voor het controleren van de juistheid, de authenticiteit, de geldigheid of de oprechtheid van de informatie die haar wordt verstrekt door de Cliënt, en dát zelfs als de verstrekte informatie kan worden gecontroleerd bij een openbare bron of volgens een andere methode. Petercam kan echter, zonder daartoe gehouden te zijn en zonder ten opzichte van haar Cliënten enige aansprakelijkheid op zich te nemen, de juistheid, het up-to-date zijn, de authenticiteit of de oprechtheid nagaan van de door de Cliënt overgemaakte documenten en handelen op grond van inlichtingen die zij zelf correct en up-to-date beschouwt Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat voor een Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit gevallen van overmacht of uit maatregelen die door de Belgische, buitenlandse of internationale overheden worden genomen. Zonder dat deze opsomming beperkend is, moeten de volgende gebeurtenissen als overmacht worden beschouwd, zonder dat Petercam het onvoorzienbare karakter ervan moet aantonen: oorlog, oproer, staking, brand, overstroming, fouten of onderbrekingen in de activiteiten van de Belgische of buitenlandse telegraaf-, telefoon- of postdiensten, van particuliere of openbare vervoersbedrijven, van telecommunicatiebedrijven of van toegangverstrekkers, de beslissingen van autoriteiten, met inbegrip van de beursautoriteiten en de exploitanten van multilaterale handelsfaciliteiten, de informaticarampen Onverminderd het recht overmacht in te roepen, zal Petercam geen enkele rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid dragen indien zich een technisch defect, een informaticadefect of transmissieproblemen, transportproblemen of problemen bij de ontvangst van informatie voordoen die Petercam treffen of de entiteiten van haar groep, haar correspondenten, onderaannemers, leveranciers van diensten of de markten, multilaterale handelsfaciliteiten en andere uitvoeringsplaatsen. Petercam kan zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot elke technische dienst of informaticadienst onderbreken om aan elke panne of elk defect van machines, software of communicatie-uitrusting (met inbegrip van poging tot computerkraak of van verduistering van gelden) te verhelpen of om deze te voorkomen, of om het onderhoud te verzekeren of verbeteringen aan te brengen. Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel voortvloeit uit deze onderbrekingen van de dienst Het recht om in rechte op te treden tegen Petercam, tegen welke dienst ook, verjaart na 2 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de handeling of vanaf de nalatigheid die Petercam ten laste wordt gelegd. 20. Uitbesteding van activiteiten In het kader van en onder de voorwaarden voorzien door de wetten en de reglementeringen, behoudt Petercam, indien zij dat nuttig of noodzakelijk acht, zich het recht voor om voorlopig of blijvend aan een of meerdere derde entiteiten of dochtervennootschappen van Petercam, in België of in het buitenland (met inbegrip van Zwitserland en buiten de Europese Unie), het leveren van bepaalde diensten eigen aan haar activiteiten te delegeren, bijvoorbeeld in de volgende domeinen: de transacties betreffende financiële instrumenten, het bewaren en het beheren van financiële instrumenten en tegoeden in het algemeen, de informatiedragers en informaticaprogramma s, het boeken van de verrichtingen en andere back office -activiteiten. In dat geval, behoudens inzake discretionair beheer en behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot haar zware fout en tot haar bedrog bij de selectie van deze dienstverleners. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van haar Cliënten voor eventuele tekortkomingen of gebreken die te wijten zijn aan die dienstverleners. 11/18

12 21. Tarieven Petercam stelt in alle agentschappen, op de hoofdzetel en tevens op haar website (https://www.petercam.be) een document ter beschikking van de Cliënten waarin de tarieven van haar dienstverlening zijn vermeld, evenals de aan de diensten verbonden kosten. Deze tarieven en kosten zijn van toepassing behoudens andersluidende bijzondere bepalingen Petercam behoudt zich het recht voor deze tarieven te allen tijde te wijzigen, na voorafgaande kennisgeving via een bericht gevoegd bij de rekeninguittreksels of via gewone brief. De nieuwe tarieven zullen in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het bericht werd bezorgd. Deze wijzigingen zullen niet worden toegepast op de bijzondere tarieven die uitdrukkelijk werden overeengekomen in de overeenkomsten van vermogensbeheer en in overeenkomsten van beleggingsadvies. In geval van onenigheid kan de Cliënt onmiddellijk per aangetekend schrijven de overeenkomst tussen hem en Petercam opzeggen De tarieven die van toepassing zijn op elk van de verrichtingen, zijn deze die gelden op de dag waarop Petercam de betreffende verrichting uitvoert Naast de lasten en kosten die door Petercam worden geheven, kan de Cliënt nog andere kosten, met inbegrip van taksen, verschuldigd zijn, die verband houden met de verrichtingen of met de diensten van Petercam Petercam is ertoe gemachtigd ambtshalve over te gaan tot het debiteren van de rekening van haar keuze, toebehorende aan de Cliënt, voor alle honoraria, commissies, kosten en interesten, bewaar- en makelaarslonen, evenals voor de belastingen en alle andere overeengekomen of gebruikelijke kosten. 22. Fiscaliteit Petercam kan in een positie gebracht worden om aan de Cliënt advies of informatie te verstrekken betreffende financiële diensten of producten die fiscale consequenties hebben. De Cliënt wordt verzocht de relevante informatie en de nodige fiscale adviezen in te winnen ten einde zijn investeringsbeslissing te nemen met volle kennis van de fiscale verplichtingen die in voorkomend geval op hem rusten (bijvoorbeeld als hij wenst te beleggen in een gemeenschappelijk beleggingsfonds of in gestructureerde producten). Petercam draagt geen verantwoordelijkheid en is niet gehouden de beslissingen van de Cliënt te aanvaarden, wanneer deze laatste zijn fiscale verplichtingen niet naleeft. 23. Berekening en verstrijken van de termijnen De periodes en de termijnen zijn in principe berekend in kalenderdagen, behoudens andersluidende bepaling De periodes en termijnen die zijn berekend in maanden, trimesters, semesters of jaren, worden berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. Als de periodes en termijnen verstrijken op een feestdag, wordt hun vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag Als werkdag worden beschouwd de dagen waarop de banken in België open zijn en als feestdag worden beschouwd de dagen waarop de banken in België gesloten zijn. De zaterdag wordt gelijkgesteld met een feestdag. 24. Duur en beëindiging van de relaties Behoudens andersluidende bepaling of overeenkomst, wordt het contract tussen de Cliënt en Petercam afgesloten voor onbepaalde duur en kan het te allen tijde door de partijen worden opgezegd De partijen kunnen het contract te allen tijde beëindigen per aangetekende brief zonder opgave van reden en mits naleving van een opzeggingstermijn van een maand Petercam kan bovendien de relatie met de Cliënt beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling, in welk geval de termijnverplichtingen van de Cliënt opeisbaar worden, en dit in de hiernavolgende gevallen: de Cliënt komt een van zijn contractuele verbintenissen ten opzichte van Petercam niet na, de financiële toestand van de Cliënt is naar het oordeel van Petercam in gevaar, de bekomen waarborgen zijn ontoereikend of de gevraagde waarborgen worden niet bekomen, Petercam vreest dat haar aansprakelijkheid in het gedrang komt als ze de relatie met de Cliënt voortzet, de Cliënt maakt het voorwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek, heeft zijn betalingen gestaakt, is failliet of maakt, binnen de door de wet toegestane grenzen, het voorwerp uit van een procedure in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen of van eender welke andere gelijkaardige procedure De opzegging van het contract doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen of, desgevallend, van de termijnverrichtingen. Mits naleving van de contractuele voorwaarden (met name de termijn) die voor de afwikkeling van deze lopende verrichtingen zijn vastgelegd, maakt de opzegging van het contract alle onderlinge schuldvorderingen en schulden tussen de partijen onmiddellijk opeisbaar. Omgekeerd kan alles wat aan Petercam verschuldigd is of zal zijn, vooraf worden gedebiteerd van de rekening van de Cliënt. De op gezette tijden aangerekende commissies en kosten zijn slechts naar evenredigheid verschuldigd door de Cliënt tot aan het einde van het contract. Indien deze commissies of kosten vooraf zijn betaald, worden zij naar evenredigheid onverwijld terugbetaald vanaf de maand volgend op de datum van de beëindiging. De creditsaldi op de rekeningen, met inbegrip van alle interesten waarop de Cliënt recht heeft tot op de dag van de opzegging, zullen zonder bijkomende kost aan de Cliënt 12/18

13 worden uitbetaald of overgeschreven op een door de Cliënt aan Petercam opgegeven rekening. Indien de Cliënt binnen een redelijke termijn geen duidelijke richtlijnen verstrekt met betrekking tot de overdracht van de creditsaldi, alsmede van de andere tegoeden van de Cliënt die bij Petercam in deposito zijn gegeven, zal Petercam zelf de manier mogen bepalen waarop deze creditsaldi op risico van de Cliënt aan de Cliënt zullen worden terugbezorgd. Zodra alle verrichtingen zijn afgewikkeld en, desgevallend, de creditsaldo s en andere tegoeden zijn overgedragen, zal Petercam overgaan tot de afsluiting van de rekening. 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Deze Algemene Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen van de Cliënt en van Petercam zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd Indien de Cliënt geen woonplaats of zetel in België heeft en hij geen woonplaats in België heeft gekozen in het kader van zijn contractuele relatie met Petercam, of bij gebrek aan bijzondere bepalingen omtrent de woonstkeuze, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht woonplaats te kiezen op het Parket van de Procureur des Konings te Brussel, waar alle betekeningen en kennisgevingen van akten of gerechtelijke procedures hem rechtsgeldig zullen kunnen worden gedaan. In dat geval brengt Petercam de Cliënt er per aangetekende brief van op de hoogte dat zij een dergelijke betekening of kennisgeving op het Parket van de Procureur des Konings te Brussel heeft gedaan. II. BELEGGINGSDIENSTEN AANGEBODEN DOOR PETERCAM 26. Categorisering van de Cliënten De Cliënten worden ingedeeld in één van de volgende categorieën, in overeenstemming met de modaliteiten hierna beschreven: - Privé-Cliënt of niet-professionele Cliënt ; - Professionele Cliënt ; - In aanmerking komende tegenpartij ; Elke categorie geniet van een beschermingsniveau eigen aan deze categorie en verschillend van dit van de andere categorieën van Cliënten. Petercam zal de Cliënt in kennis stellen van de categorie waartoe hij behoort en van zijn recht om eventueel te opteren voor een andere categorie van Cliënten. Niet-professionele Cliënt of privé -Cliënt De Cliënt die niet uitdrukkelijk ingedeeld wordt in de categorie van Professionele Cliënten of In aanmerking komende tegenpartijen, aanvaardt door Petercam te worden ingedeeld in de categorie niet-professionele Cliënt (hierna genoemd niet- professionele Cliënt of privé-cliënt ). Deze categorie geniet van de hoogste bescherming. Elke Cliënt kan middels schriftelijk verzoek aan Petercam echter om een andere indeling verzoeken, hetzij in het algemeen, hetzij voor bepaalde verrichtingen of producten, hetzij voor één bepaalde verrichting of voor één bepaalde beleggingsdienst. Petercam zal de vraag van de Cliënt onderzoeken in het licht van de gedragsregels die op haar van toepassing zijn en haar interne politiek op dit vlak, en zal een dergelijke wijziging naar eigen goeddunken kunnen aanvaarden of weigeren. Indien Petercam de wijziging aanvaardt, zal de Cliënt zich moeten schikken naar de formaliteiten die voor een dergelijke wijziging noodzakelijk zijn. Een dergelijke categoriewijziging brengt een beperking met zich mee van de wettelijke bescherming die de Cliënt geniet voor de beleggingsdiensten en -producten. Professionele Cliënt De Cliënt zal als een professionele Cliënt worden beschouwd indien hij behoort tot één van de categorieën beschreven in bijlage A bij het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. De Cliënt wordt uitdrukkelijk door Petercam in kennis gesteld dat hij tot de categorie professionele Cliënten behoort. De professionele Cliënt geniet niet van hetzelfde beschermingsniveau als de privé-cliënt. Het beschermingsniveau wordt nader beschreven in het Koninklijk Besluit van 3 juni Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt die als professionele Cliënt wordt beschouwd om een hoger beschermingsniveau te verzoeken wanneer hij zichzelf niet in staat acht de gelopen risico s adequaat in te schatten of te beheren. Dit hoger beschermingsniveau zal worden geboden wanneer een Cliënt die als professionele Cliënt wordt beschouwd, met Petercam een schriftelijke overeenkomst aangaat om voor de toepassing van de geldende gedragsregels niet als professionele Cliënt te worden behandeld. In deze overeenkomst zal worden aangegeven of deze behandeling voor één of meer specifieke diensten of verrichtingen, dan wel voor één of meer soorten producten of verrichtingen geldt. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Petercam in kennis te stellen van alle wijzigingen aan zijn situatie die een invloed zouden kunnen hebben op zijn hoedanigheid van professionele Cliënt. In aanmerking komende tegenpartij De in aanmerking komende tegenpartijen worden beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. 13/18

14 Voor de in aanmerking komende tegenpartijen kunnen bepaalde verrichtingen worden uitgevoerd zonder dat er rekening wordt gehouden met de gedragsregels die van toepassing zijn op de uitvoering van orders voor de Cliënten. De classificatie als in aanmerking komende tegenpartij laat het recht van de Cliënt onverlet om te verzoeken dat hij, in het algemeen dan wel per verrichting, zou worden behandeld als een Cliënt van een andere categorie. In voorkomend geval zal een schriftelijke overeenkomst met Petercam aangegeven of deze behandeling voor één of meer specifieke diensten of verrichtingen, dan wel voor één of meer soorten producten of verrichtingen geldt. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om Petercam in kennis te stellen van alle wijzigingen aan zijn situatie die een invloed zouden kunnen hebben op zijn hoedanigheid van in aanmerking komende tegenpartij. 27. Gedragsregels Voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst van discretionair beheer, van de overeenkomst van beleggingsadvies of van de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito, zal Petercam aan de Cliënt zijn MiFID-brochure overhandigen met een samenvatting van het orderuitvoeringsbeleid van Petercam evenals haar beleid inzake belangenconflicten, die door Petercam van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. De Cliënt die de overeenkomst tot het openen van een rekening en deposito ondertekent, wordt geacht voormelde beleidsregels te hebben aanvaard. Petercam zal de Cliënt eveneens op de hoogte brengen van de aard en van de risico s van de meest courante financiële instrumenten aan de hand van het document getiteld «Beleggingsinstrumenten», gepubliceerd door Febelfin ([http://www.febelfin.be) dat eveneens kan worden geraadpleegd op de website van Petercam (https://www.petercam.be) In functie van de aard van de financiële dienstverlening geboden aan de Cliënt en in functie van de categorie waartoe hij behoort (privé-cliënt, professionele Cliënt of in aanmerking komende tegenpartij), zal aan elke Cliënt worden gevraagd een reeks vragen te beantwoorden teneinde, naar gelang het geval, te bepalen of de aangeboden dienst geschikt en passend is. 28. Voordelen De Cliënt wordt ervan in kennis gesteld dat Petercam in het kader van beleggingsdiensten vergoedingen commissies of niet-geldelijke voordelen van derden kan ontvangen, of deze aan derden kan betalen of toekennen (samen genoemd de voordelen ). Deze voordelen worden toegekend als tegenprestatie voor de door de begunstigde verleende diensten, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de Cliënten, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de plicht van Petercam om zich in te zetten voor de belangen van de Cliënt. Petercam kan bijvoorbeeld voordelen ontvangen vanwege Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB) voor het verdelen van de aandelen van deze ICB. Deze voordelen schommelen tussen 40% en 75% van de beheer commissie van deze ICB. Op eenvoudig verzoek zal Petercam aan de Cliënt hierover meer informatie verstrekken. De Cliënt erkent en aanvaardt dat Petercam niet gehouden is deze vergoedingen en voordelen aan hem af te staan, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. 29. Bewaring van de tegoeden van de Cliënten Algemene bepalingen Petercam aanvaardt het de deposito s van gelden en financiële instrumenten overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden nader omschreven in artikel Petercam aanvaardt geen deposito s van edele metalen. Petercam staat in voor de selectie, de aanstelling en de periodieke controle van de derde bemiddelaars aan wie zij met de nodige voorzichtigheid, zorgvuldigheid en waakzaamheid de bewaring van de tegoeden van de Cliënten toevertrouwt. Enkel de bemiddelaars die over de nodige deskundigheid beschikken en die een goede reputatie genieten op de betreffende markt, worden door Petercam geselecteerd. Petercam oefent regelmatig (dagelijks wat de gelden en de grote meerderheid van de financiële instrumenten betreft) een controle uit op de overeenstemming tussen de tegoeden die zij bij de derde bemiddelaars heeft geplaatst en haar verplichtingen tegenover haar Cliënten. Aangezien de tegoeden van de Cliënten kunnen worden geherdeponeerd bij derde bemiddelaars overeenkomstig artikel 29.2 van onderhavige Algemene Voorwaarden, verklaart de Cliënt er kennis van te hebben dat de rekeningen waarop zijn tegoeden worden geherdeponeerd, kunnen worden onderworpen aan een ander recht dan het Belgisch recht en dat zijn rechten met betrekking tot deze tegoeden hierdoor kunnen worden beïnvloed. De aansprakelijkheid van Petercam is beperkt tot de selectie van bemiddelaars en is bovendien onderworpen aan artikel 19 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies door dergelijke bemiddelaar van het geheel of van een deel van de in deposito gegeven tegoeden of van het geheel of een deel van de opbrengsten van de tegoeden, of voor elke kost of schade die voortvloeit uit een fout in hoofde van de derde bemiddelaar. Petercam is er slechts toe gehouden de tegoeden terug te geven als en in de mate dat zij ze zelf heeft gerecupereerd bij de derde bemiddelaar, met name in geval van insolvabiliteit van deze laatste. 14/18

15 De derde bewaarnemers bij wie Petercam de tegoeden die haar door haar Cliënten worden toevertrouwd in onderbewaargeving geeft, kunnen genieten van zekerheden, voorrechten of rechten van compensatie met de tegoeden die zij in bewaarneming hebben Bewaring van de tegoeden in deposito Bewaring van financiële instrumenten Alle financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kunnen in deposito worden gegeven bij Petercam. Petercam houdt zich evenwel de mogelijkheid voor om het deposito van bepaalde van deze financiële instrumenten te weigeren. De Cliënt machtigt Petercam deze financiële instrumenten bij een derde bemiddelaar deponeren die deze bemiddelaars zelf bereid zijn in deposito te nemen. Bijgevolg aanvaardt de Cliënt dat de wetten, reglementen, marktregels en gebruiken die op deze Belgische of buitenlandse derde bemiddelaar van toepassing zijn, hem kunnen worden tegengeworpen. In de grote meerderheid van de gevallen bewaart Petercam niet zelf de financiële instrumenten maar herdeponeert ze die op een of meerdere rekeningen geopend bij derde bemiddelaars. Deze kunnen gevestigd zijn in België, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte maar ook daarbuiten, zoals in Zwitserland of in de Verenigde Staten. Het is bovendien mogelijk dat deze derde bemiddelaars op hun beurt deze financiële instrumenten deponeren bij andere bemiddelaars die niet noodzakelijkerwijze in hetzelfde land gevestigd zijn. Petercam beschikt over een boekhoudsysteem voor financiële instrumenten dat haar in staat stelt te allen tijde de financiële instrumenten te identificeren die bij een derde bemiddelaar gedeponeerd zijn en die toebehoren aan haar Cliënten, evenals deze die haarzelf toebehoren. In het algemeen deponeert Petercam de financiële instrumenten van Cliënten slechts bij derde bemiddelaars die zelf in hun land of op de plaats waar de financiële instrumenten gedeponeerd zijn, onderworpen zijn aan een regelgeving en aan een controle inzake deposito van financiële instrumenten die vergelijkbaar zijn aan deze die in België worden gehanteerd, behoudens andersluidende kennisgeving aan de Cliënt. Behalve indien vereist door de aard van de financiële instrumenten of van de financiële diensten, zal Petercam geen financiële instrumenten deponeren bij een derde bemiddelaar als de wetgeving van het land waaronder deze laatste ressorteert het aanhouden van financiële instrumenten voor rekening van derden niet reglementeert. Petercam zal zich in de mate van het mogelijke inspannen om onder zijn rechtstreekse derde bemiddelaars deze te selecteren die de financiële instrumenten van de Cliënten afzonderlijk identificeren van deze van Petercam en van die van henzelf. Er kan echter niet worden uitgesloten dat financiële instrumenten worden ge(her)deponeerd op een globale rekening, zonder segregatie. De Cliënt zal dan slechts beschikken over een proportioneel recht op de financiële instrumenten van de globale rekening. Evenzo kan de regeling die van toepassing is op de ge(her)deponeerde tegoeden bij (onrechtstreekse) derde bemiddelaars een negatieve invloed hebben op het recht op terugvordering dat de Cliënten zouden hebben krachtens het Belgisch recht, of kan die regeling het recht op terugvordering verminderen, met name in geval een derde bemiddelaar in gebreke blijft of in geval van insolventie van deze laatste Bewaring van de gelden van de Cliënten Wanneer Petercam speciën of liquiditeiten ontvangt van de Cliënten, deponeert zij die gewoonlijk bij derde bemiddelaars (in het algemeen kredietinstellingen gevestigd in België of in het buitenland), op globale Cliëntenrekeningen, gescheiden van haar eigen rekeningen. Petercam kan deze speciën of liquiditeiten eveneens plaatsen bij een erkend geldmarktfonds, behoudens weigering van de Cliënt die schriftelijk aan Petercam wordt kenbaar gemaakt Beheer van de gedeponeerde tegoeden Petercam voert ambtshalve de volgende verrichtingen uit (of laat deze ambtshalve verrichtingen uitvoeren via de bemiddelaars waarop zij een beroep doet,) : - zij int de dividenden, interesten en andere eventueel aan de Cliënt verschuldigde bedragen en plaatst deze op het credit van de rekening van de Cliënt, - zij zorgt voor de regularisatie van de financiële instrumenten die geen tussenkomst van de Cliënt vergen (opsplitsing van aandelen, enz.), - indien en alleen als zij er tijdig van in kennis wordt gesteld door haar correspondenten en bemiddelaars, en zonder enige andere aansprakelijkheid te dragen dan deze met betrekking tot het doorgeven van de informatie, brengt Petercam de Cliënt op de hoogte van de verrichtingen die een keuze vereisen (kapitaalverhoging, openbaar bod tot overname of omruiling, enz.). Bij gebrek aan instructie vanwege de Cliënt, zal Petercam handelen met het oog op het behalen van het best mogelijke resultaat voor de Cliënt (in voorkomend geval rekening houdend met de vermoedelijke intenties van deze laatste), zonder dat zij uit dien hoofde aansprakelijk kan worden gesteld. Petercam is geenszins verplicht de Cliënten te verwittigen van de oproeping tot algemene 15/18

16 vergaderingen of van collectieve acties (van het type class actions ) met het oog op de betaling van vergoedingen, of van procedures inzake insolventie (van het type «chapter 11»). Indien zij ervoor opteert haar Cliënten in te lichten over deze gebeurtenissen, zullen deze geen aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Petercam uit dien hoofde Onregelmatigheden of verzet op financiële instrumenten Petercam kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Cliënt kan lijden ten gevolge van gebreken of onregelmatigheden verbonden aan financiële instrumenten of in gevolge verzet op financiële instrumenten. Enkel de Cliënt draagt hiervan de gevolgen (meer bepaald de gevolgen die voortvloeien uit de deponering en de verhandeling van instrumenten waarop verzet is gedaan of die behept zijn met een gebrek of een onregelmatigheid). Hij zal Petercam op eerste verzoek schadeloos dienen te stellen voor de eventueel door haar geleden schade. Wanneer Petercam een onregelmatigheid, een gebrek of een verzet vaststelt met betrekking tot een gedeponeerd financieel instrument, brengt zij de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In dat geval heeft zij het recht om aan de Cliënt geldige financiële instrumenten te vragen of om de rekening van de Cliënt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te debiteren. Indien Petercam ondanks het verzet toch uitbetalingen met betrekking tot deze financiële instrumenten zou hebben verricht, verbindt de Cliënt zich ertoe op eerste verzoek deze uitbetalingen en alle andere bedragen die de Cliënt eventueel dient te vergoeden, onmiddellijk terug te betalen. Petercam kan steeds de voormelde bedragen debiteren van de rekening(en) van de Cliënt. 30. Uitvoering en ontvangen en doorgeven van orders Controle van de passendheid van een order Wanneer Petercam een order ontvangt van een privé- Cliënt, controleert Petercam het passend karakter van de order of van de overwogen beleggingsdienst, rekening houdend met de kennis en de ervaring van de Cliënt met betrekking tot het betreffende beleggingsdomein. Indien Petercam vaststelt dat de order niet passend is, brengt zij de Cliënt hiervan op de hoogte. Indien de Cliënt ondanks deze waarschuwing zijn order bevestigt, is hij daarvoor als enige aansprakelijk. Als de Cliënt weigert de vereiste informatie te verstrekken om het passend karakter van de order of van de beleggingsdienst vast te stellen, of indien Petercam over onvoldoende informatie beschikt, zal Petercam niet in staat zijn na te gaan of de overwogen dienst of het overwogen product gepast is voor de Cliënt. Indien de Cliënt zijn order bevestigt, is hij daarvoor als enige volledig aansprakelijk. Als uitzondering op voorgaande paragraaf is Petercam er niet toe gehouden de passendheid na te gaan van de orders die betrekking hebben op niet-complexe financiële instrumenten die haar door de privé-cliënt op diens eigen initiatief worden bezorgd, maar behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken dit te doen. De privé-cliënt die op eigen initiatief een order betreffende niet-complexe financiële instrumenten doorgeeft geniet niet van de overeenkomstige bescherming van de relevante gedragsregels en draagt als enige de volledige aansprakelijkheid voor deze order. Onder niet-complexe financiële instrumenten wordt verstaan de financiële instrumenten die als dusdanig worden omschreven in de geldende wetgeving Communicatiekanaal van de orders modaliteiten van het doorgeven van orders Petercam voert de orders van de Cliënten uit of zendt ze door ter uitvoering als ze op geldige wijze worden ontvangen. Een order wordt slechts beschouwd op geldige wijze te zijn ontvangen als hij wordt ontvangen overeenkomstig artikel 9 van de Algemene Voorwaarden en als hij volledig, juist en nauwkeurig is. De Cliënt zorgt ervoor dat zijn orders op zo n manier aan Petercam worden gegeven dat deze materieel in staat is de orders tijdig uit te voeren (of te laten uitvoeren). De Cliënt aanvaardt dat er een redelijk tijdsverloop bestaat tussen het ogenblik waarop hij een order geeft en het ogenblik waarop de order op de markt wordt geplaatst. De sluitingsdagen en -uren van Petercam, van haar bemiddelaars, van de gereglementeerde markten of van de multilaterale handelsfaciliteiten kunnen het doorgeven van een order beletten Uitvoeringsmodaliteiten van de orders Na de wettelijke verplichte controles te hebben doorgevoerd, voert Petercam de orders van de Cliënten voor rekening van de Cliënt uit op de betrokken markten of multilaterale handelsfaciliteiten of bezorgt ze voor uitvoering aan derden. De orders zijn onderworpen aan de regels die van toepassing zijn in de betrokken landen en op de betrokken markten of multilaterale handelsfaciliteiten. Zij kunnen enkel worden uitgevoerd indien zij conform deze regels zijn, en in de mate en volgens de voorwaarden van deze regels. Petercam is niet verplicht om uit eigen beweging de Cliënt in te lichten over de inhoud van deze regels. Petercam kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van een door de Cliënt gegeven order die voortvloeit uit een niet-overeenstemming van die order met de geldende regels, of om enige andere reden die voortvloeit uit de toepassing van deze regels (bijvoorbeeld en zonder dat deze opsomming beperkend is, de sluiting van betrokken markten, de schorsing van noteringen, enz.). De Cliënt wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt dat de geldende regels variëren volgens de betrokken landen en markten of multilaterale handelsfaciliteiten (bijvoorbeeld wat de minimumhoeveelheden van effecten betreft die kunnen worden verkocht/gekocht, wat de termijnen van 16/18

17 uitvoering en annulering van een order betreft, wat de vereffeningstermijnen betreft, enz.). In geval van twijfel is het de taak van de Cliënt bij Petercam te informeren naar deze regels. Petercam behoudt zich het recht voor een order van de Cliënt niet te aanvaarden (bijvoorbeeld als het orders betreft zonder realistische limiet, verkooporders met betrekking tot niet-geregulariseerde financiële instrumenten of waarvan het regelmatige karakter nog dient te worden vastgesteld, enz.). Behalve voor de Cliënten die toebehoren tot de categorie van de in aanmerking komende tegenpartijen voert Petercam de orders van de Cliënten uit overeenkomstig haar orderuitvoeringsbeleid, dat de Cliënt uitdrukkelijk aanvaardt. Door het doorgeven van een order aan Petercam, bevestigt de Cliënt nogmaals, en voor zoveel als nodig, zijn aanvaarding van het orderuitvoeringsbeleid van Petercam. De Cliënt wordt erop gewezen en aanvaardt uitdrukkelijk: - dat bepaalde orders betreffende financiële instrumenten kunnen worden uitgevoerd buiten de gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteiten, - dat, in het kader van de onderhandse verrichtingen («over the counter»), Petercam eventueel zou kunnen optreden als rechtstreekse wederpartij, binnen de perken voorzien door de toepasselijke reglementering, zonder dat Petercam uit dien hoofde aansprakelijk kan worden gesteld. De Cliënt verzaakt er bovendien aan om enig recht te laten gelden tegen de wederpartijen met wie Petercam transacties afsluit, - dat Petercam, naar eigen goeddunken, kan beslissen om niet onmiddellijk op de desbetreffende gereglementeerde markt of MTF de limietorders bekend te maken van aandelen die toegelaten zijn op deze markt of MTF, en die niet onmiddellijk worden uitgevoerd onder de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende markt of MTF Provisie Dekking Petercam is gemachtigd de uitvoering van een order te onderwerpen aan het stellen van een dekking door de Cliënt. De Cliënt machtigt Petercam om een dekking te vormen door het debiteren van zijn rekening of door de transfer van de betreffende effecten van de rekening van de Cliënt. Bij het doorgeven van een order verbindt de Cliënt zich er definitief toe het bedrag van de verrichtingen te betalen in geval van aankoop en in geval van verkoop de financiële instrumenten te bezorgen waarop de verrichting betrekking heeft. Petercam houdt zich het recht voor de verkooporders slechts uit te voeren en ze slechts door te geven na ontvangst van de financiële instrumenten en de kooporders slechts uit te voeren tot beloop van tegoeden op de rekening van de Cliënt. Indien de Cliënt de financiële instrumenten of de gelden die het voorwerp uitmaken van de transactie niet ten laatste op de dag die volgt op deze van het verzoek of binnen de periode van de gewone levering aan Petercam heeft bezorgd, noch deze op zijn rekening heeft geplaatst of ze ernaar heeft overgeschreven, dan kan Petercam, zonder voorafgaande verwittiging de verkochte en niet geleverde/niet gedeponeerde financiële instrumenten terugkopen, of de aangekochte en niet betaalde financiële instrumenten doorverkopen (doch zonder hiertoe verplicht te zijn). In dat geval zijn alle kosten en risico s ten laste van de in gebreke blijvende Cliënt. Alle financiële instrumenten en gelden die door de Cliënt aan Petercam worden bezorgd vormen de provisie bestemd als waarborg van de goede uitvoering door de Cliënt van zijn verrichtingen op financiële instrumenten. Petercam zal, op kosten van de Cliënt, deze tegoeden inhouden, verkopen en/of verrekenen in geval van nietuitvoering of van in gebreke blijven van de Cliënt Wijziging of annulering van een order Een verzoek tot annulering of wijziging van een order kan slechts in overweging worden genomen indien en op het ogenblik dat het rechtsgeldig wordt ontvangen. Het kan trouwens slechts in overweging worden genomen onder voorbehoud dat de oorspronkelijke order nog niet werd uitgevoerd en dat de wijziging of annulering mogelijk is, rekening houdend met de werkingsregels van de markten, de multilaterale handelsfaciliteiten of plaatsen van uitvoering De Cliënt zal alle kosten en lasten dragen die ten laste van Petercam worden gelegd en die zouden voorvloeien uit buy-in situaties veroorzaakt door de Cliënt. Onder buy-in situatie verstaat men een toestand waarin de verkoper in gebreke blijft om de verkochte financiële instrumenten binnen de voorziene termijn te leveren Rapportering aan de Cliënten betreffende de uitvoering van de orders Tenzij anders is bedongen, stuurt Petercam haar Cliënten schriftelijk de essentiële informatie betreffende de uitvoering van de orders die zijn doorgegeven, ten laatste in de loop van de eerste werkdag die volgt op de uitvoering van de order, tenzij de Cliënt ervoor opteert op andere tijdstippen op de hoogte te worden gebracht, doch mits naleving van de toepasselijke regelgeving. Petercam zal eveneens rekening houden met de desgevallend door de Cliënt gekozen modaliteiten van verzending (bijvoorbeeld, via domiciliëring). Petercam zal de Cliënt, op diens verzoek, informeren over de staat van uitvoering van zijn order. 17/18

18 30.8. Geen advies of portefeuillebeheer Tenzij er een overeenkomst van discretionair beheer of een overeenkomst van beleggingsadvies werd ondertekend met de Cliënt heeft Petercam geen enkele contractuele verplichting met betrekking tot het beheer van het vermogen van de Cliënt. Petercam heeft met name geen enkele verplichting om de Cliënt op de hoogte te brengen van enig potentieel verlies te wijten aan wijzigende marktsituaties of van enige omstandigheid die een negatieve invloed kan hebben op de waarde van het vermogen van de Cliënt bij Petercam of deze op enige andere manier kan aantasten. Bij gebrek aan een overeenkomst van discretionair beheer of aan overeenkomst van beleggingsadvies, zal Petercam geen beleggingsaanbevelingen geven gebaseerd op een onderzoek van de toestand van de Cliënt noch aanbevelingen doen die speciaal op maat van de Cliënt zijn. Bij gebrek aan dergelijke overeenkomsten, moet de informatie die Petercam desgevallend op verzoek van de Cliënt of op haar eigen initiatief, verstrekt, worden beschouwd als een gewone inlichting bestemd om de Cliënt te informeren over het bestaan en de karakteristieken van de betreffende financiële instrumenten, zonder de specifieke toestand van de Cliënt te kennen. Petercam zal in dat kader geen enkele verplichting hebben met betrekking tot de opvolging of de bijwerking van deze aldus meegedeelde inlichtingen. Deze bepaling is van toepassing zelfs indien de verrichting uitgevoerd onder voorbehoud van goede afloop werd uitgevoerd door bemiddeling van een correspondent van Petercam in het buitenland en indien de correspondent haar een bericht van uitvoering heeft bezorgd, dat de afgifte van deze bedragen bevestigt. 31. Andere investeringsdiensten Petercam biedt zijn Cliënten ook andere beleggingsdiensten aan, zoals het discretionair beheer, het beleggingsadvies of ook verrichtingen met derivaten. In de veronderstelling dat de Cliënt van deze diensten gebruik wenst te maken, zal een bijzondere overeenkomst worden ondertekend met Petercam. Alle bijzondere overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens wanneer zij andersluidende bepalingen bevatten. Behoudens andersluidend bewijs, worden de orders vermoed te zijn doorgegeven op initiatief van de Cliënt, tenzij deze zijn verzoek hiertoe doet aansluitend op een geïndividualiseerde mededeling verstrekt door Petercam (of in haar naam) waarbij Petercam hem uitnodigt of probeert uit te nodigen belangstelling te tonen voor een bepaald financieel instrument of voor een bepaalde transactie Beding onder voorbehoud van goede afloop Indien Petercam de rekening van de Cliënt crediteert voor gelden of tegoeden met betrekking tot een verrichting (in voorkomend geval het innen van cheques voor rekening van de Cliënt of de creditering van de rekening ter uitvoering van een verrichting op financiële instrumenten), voordat Petercam deze bedragen of tegoeden zelf daadwerkelijk heeft ontvangen zal een dergelijke creditering altijd gebeuren onder voorbehoud van goede afloop, zelfs als deze vermelding niet is opgenomen in de berichten van uitvoering of op de rekeninguittreksels. Indien deze bedragen of tegoeden haar niet toekomen, is zij dus ertoe gerechtigd de rekening van de Cliënt ambtshalve en zonder voorafgaande mededeling te debiteren voor het bedrag en/of de tegoeden gecrediteerd onder voorbehoud van goede afloop, verhoogd met alle kosten en mogelijke koersverschillen. Indien de creditering in een vreemde valuta gebeurde, zal de debitering in dezelfde valuta worden doorgevoerd. 18/18

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden, die werden geregistreerd te Brussel, 6de bureau, treden in werking op 1 maart 2015. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies. I. ALGEMENE

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES

THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES THIS DOCUMENT IS ONLY AVAILABLE IN DUTCH AND FRENCH, PLEASE FIND BELOW THE VERSION OF THIS DOCUMENT IN THE TWO LANGUAGES ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie