1. Wanneer mag een controle plaatsvinden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wanneer mag een controle plaatsvinden?"

Transcriptie

1 1. Wanneer mag een controle plaatsvinden? Noch inzake de directe belastingen, noch inzake de BTW bestaat er een bepaling die de controleambtenaren verplicht om hun bezoek vooraf aan te kondigen. Nochtans wordt een onverwachte controle vanuit efficiëntieoverwegingen niet aangemoedigd door de interne richtlijnen. Volgens de administratieve richtlijnen is een niet-aangekondigde controle enkel opportuun om de volgende zaken na te kijken: a) de inschrijvingen in het dagontvangstenboek; b) in het algemeen wanneer er aanwijzingen zijn dat de belastingplichtige fraudeert en er bij een onverwachte controle de mogelijkheid bestaat om hem te verrassen. Dit is bv. het geval bij handelingen zonder een factuur. De beslissing of een niet-aangekondigde controle aangewezen is, wordt overgelaten aan de verantwoordelijkheid van het diensthoofd. Niettegenstaande er dus in principe geen rem staat op onverwachte controles, zijn er toch een aantal beperkingen waarmee de controleurs rekening moeten houden Tijdens de werkuren Een belastingcontrole ter plaatse (in de beroepslokalen) mag enkel uitgevoerd worden tijdens de uren waarop er een werkzaamheid uitge oefend wordt. Dit hoeft niet noodzakelijk tijdens de normale werkuren te zijn. Het volstaat ook dat de eigenlijke activiteit niet uitgeoefend wordt, maar dat men bv. aan de boekhouding werkt (Comm. IB 319/8). De fiscus heeft alleen toegang tot particuliere woningen of bewoonde lokalen tussen vijf uur s morgens en negen uur s avonds en met een machtiging van een rechter van de politierechtbanken Tijdens het weekend? Het gebeurt dat controleurs tijdens het weekend vaststellingen doen. Op zich is dit geen probleem, op voorwaarde dat uw zaak open is. De controleur mag niet verwachten dat u bv. terugkeert van uw vakantie aan zee om uw zaak te openen. 87

2 Toevallig of doelgericht? De controles kunnen toevallig zijn, bv. wanneer de controleur gezellig een dagje gaat winkelen met zijn vrouw. Hij geeft zijn ogen dan goed de kost en hij noteert alles wat hem nuttig lijkt voor een latere taxatie. De controles kunnen echter evengoed doelgericht zijn. De controleur kan er dus speciaal op uit trekken tijdens het weekend om echte controles te doen, bv. met het oog op een latere, grondige controle. Heeft u bv. een eenmanszaak en ziet hij uw wagen (waarop er reclame staat) ergens aan zee, dan kan hij dat aangrijpen om de omvang van het beroepsgebruik van die wagen te betwisten. Hij zal zijn vaststellingen overigens ook doorgeven aan zijn collega s (bv. de belastingcontroleur geeft het door aan zijn collega van de BTW en omgekeerd) Mag hij een controle doen? De controleur mag in het weekend in principe alles doen wat hij ook tijdens zijn normale werkuren mag doen, dus ook inzage van uw boekhouding vragen, de aflevering van ontvangstbewijzen nagaan (de BTW-bonnetjes in de horeca sector), kijken of u wel een factuur uitreikt aan professionele klanten die zich proberen voor te doen als particulieren, de inventaris controleren, enz Waarde van die vaststellingen? De waarde van vaststellingen in het weekend is net dezelfde als die van vaststellingen tijdens de week Premiejagers? Er bestaan wel opsporingsdiensten die de specifieke opdracht hebben om vaststellingen te doen in het weekend en s avonds en die daar bovendien extra voor betaald worden. Zo talrijk zijn die echter ook niet en ze richten zich in de eerste plaats op opvallende evenementen (bv. beurzen, happenings, ). Krijgt u ze toch over de vloer, dan kan dat vervelend zijn, maar het hoeft niet per se een probleem te zijn Omzetverhoging? De waarde van die vaststellingen is beperkt tot het moment waarop ze gedaan zijn. Heeft de controleur bv. gezien dat op een bepaalde zaterdag 200 klanten uw zaak bezocht hebben, dan mag hij er alleen van uitgaan dat; dat enkel op die bepaalde zaterdag zo was en dus niet dat, dat elke zaterdag zo is. Die zaterdag kan bv. uw opendeurdag geweest zijn of net in de koopjesperiode vallen. Die dag 88

3 is dus uiteraard niet representatief voor een volledig jaar. Bovendien bewijst het bezoek van klanten niet dat die klanten ook echt iets gekocht hebben Inzake de BTW Uitgebreider? Hoewel inzake de BTW artikel 3 van het BTW-Wetboek benadrukt dat het bezoekrecht in de beroepslokalen op elk tijdstip uitgeoefend kan worden, wordt er aangenomen dat er enkel buiten de normale werkuren gecontroleerd kan worden in de mate waarin er ernstige vermoedens bestaan dat er buiten de normale uren niet-aangegeven activiteiten verricht worden. Als er geen indicaties zijn van niet-aangegeven activiteiten, dan blijft het bezoekrecht beperkt tot de normale werkuren Nieuwe BTW-plichtigen opsporen Met het oog op het opsporen van niet-geregistreerde BTW-plichtigen mag het bezoekrecht ook uitgeoefend worden tegenover personen die niet geregistreerd zijn als BTW-plichtige, maar die op grond van artikel 4 van het BTW-Wetboek in feite toch als belastingplichtige aangemerkt moeten worden. In dergelijke gevallen moet de Administratie wel over ernstige vermoedens beschikken dat er be paalde belastbare activiteiten uitgeoefend worden. 89

4 2. Bezoekrecht of zoekrecht 2.1. BTW-ambtenaren mogen meer Volgens Cassatie mag de belastingambtenaar in het kader van een BTWonderzoek een controle uitoefenen in de beroepslokalen in de meest ruime zin van het woord (Arr. Cass.1 december 2003). Met andere woorden, ze mogen alle boeken en stukken controleren die ze bv. in uw kantoor of uw werkplaats vinden. Zij hoeven dus niets te vragen en ze kunnen naar hartenlust laden opentrekken, frigo s openen, enz. Dit is in ieder geval een duidelijke stellingname van Cassatie. Let o p! Zodra het om een privélokaal gaat, moeten ook de BTW-ambtenaren voor de deur blijven staan Directe Belastingen: bezoekrecht is geen zoekrecht Principe Het onderzoek door een belastingambtenaar op basis van de BTWwetgeving is ruimer dan het onderzoek op basis van de directe belastingen. Een ambtenaar die een onderzoek uitvoert in het kader van de directe belastingen, heeft dus veel beperktere onderzoeksbevoegdheden. De ambtenaar van de Belastingen heeft immers alleen een visitatierecht, zoals dat heet. De belastingambtenaar kan dus uiteraard ook onverwacht op controle komen in de beroepslokalen, maar hij mag enkel rondkijken en dingen vragen. Zo kan hij vragen om bepaalde boekhoudkundige stukken voor te leggen, maar als hij vraagt om het kaftje in te kijken waar zwart op staat, dan kan de belastingplichtige dit weigeren: Oh ja, dat is ons geheime marketingplan voor Zwart-Afrika, dit is helemaal geen boekhoudstuk.. Hier is er dus geen sprake van dat de ambtenaar de schuiven en de kasten opentrekt. Vo o r b e e l d s c h e n d i n g In de loop van de controle stelt één van de fiscale ambtenaren vast dat zich in een bureaulade op het kantoor van de zaakvoerder samenvattingen bevinden van de dagelijkse kasverrichtingen (zgn. Z-rapporten van het 90

5 kas register). De fiscale ambtenaar neemt deze stukken rechtstreeks uit de lade en vat onmiddellijk het onderzoek aan. In het voorliggende geval blijkt volgens het Hof dat de onderzoekers onmiddellijk tot het onderzoek van de betwiste stukken zijn overgegaan. De onderzoekers hebben zich deze bescheiden niet laten voorleggen. Het Hof komt daarom tot de conclusie dat de betwiste documenten door de belastingplichtige niet spontaan en vrijwillig aan de fiscus werden overhandigd. Het Hof besluit daarom dat de fiscus de dagafschriften van de kassa van de belastingplichtige niet voor taxatiedoeleinden kon gebruiken. Met dit onwettig bewijsmateriaal mocht geen rekening worden gehouden bij het vestigen van de taxaties (Antwerpen 13 maart 2001). Langs de andere kant mag het controlerecht ook niet zinledig worden gemaakt. Zij lijkt het Hof van Cassatie aan te nemen dat de controleur kennis kan nemen van alle stukken die ter beschikking staan in de beroepslokalen, en die dus binnen het gezichtsveld van de controleur staan (Cass., 12 september 2008). In die optiek zou een kaft die op een rek staat wel ter hand mogen worden genomen door de controleur, maar een kaft die in een gesloten kast staat niet. Een belastingcontrole is met andere woorden geen huiszoeking. Men mag niet zomaar kasten en laden opentrekken, vuilnisbakken omkieperen en de inhoud bekijken, enz. Een echte huiszoeking kan alleen na het afleveren van een machtiging door de politierechter of (als er in het kanton geen politierechter is) van de vrederechter. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. Noteer dat als beschermingskledij noodzakelijk is om de beroepslokalen te betreden, de belastingplichtige verplicht is deze beschermkledij ter beschikking te stellen (Vr. en Antw. Kamer, , p. 1314, vraag nr. 122, Goemans). Het voorgaande geldt onverminderd voor BBI-ambtenaren. Bij een gezamenlijke AOIF-controle waar BTW en Directe Belastingen samen de controle doen, heeft de BTW-ambtenaar meer mogelijkheden, en mag bv. wel een kaft uit het rek nemen. Zijn collega van de Directe Belastingen moet dan de andere kant opkijken Uit het voorgaande (onduidelijkheid over reik wijdte, verschillende bevoegdheden DB-BTW, ) blijkt dat een wetswijziging wenselijk is. Tijdens een bezoek mogen de ambtenaren foto s trekken van de beroepslokalen, zonder evenwel de privacy van private personen te schenden (pv 11 juli 2005). 91

6 Een controleur in uw vuilnisbak Stel, een carwashuitbater krijgt een aangekondigde controle. Tijdens de controle worden de boeken van de BTW-bonnetjes grondig geanalyseerd. Plots tovert de BTW-controleur een vijftal blanco bonnetjes tevoorschijn. Vanwaar komen die? Wat bleek nu? De twee belasting ambtenaren hadden twee weken vóór de con trole op een avond de carwash bezocht en ze hadden toen even de vuilnis container doorzocht. Dit kan dus helemaal niet! Een belastingcontrole is immers geen huiszoeking. Men mag dus niet zomaar kasten en laden opentrekken, vuilnisbakken omkieperen en de inhoud bekijken, enz. Een echte huiszoeking kan enkel en alleen na het afleveren van een machtiging door de politierechter of (als er in het kanton geen politierechter is) door de vrederechter. Dit is echter een zeer uitzonderlijke si tua tie Heeft u geen helm? Stel dat een belastingcontroleur een ruimte wil betreden (bijvoorbeeld een fabriekshal) waarin veiligheidskledij noodzakelijk is. Kunt u dan zeggen: Sorry, ik heb geen veiligheidshelm meer, kom morgen eens terug.? Neen, als beschermingskledij noodzakelijk is om de beroepslokalen te betreden, dan is de belastingplichtige verplicht om deze beschermingskledij ter beschikking te stellen (Vr. en Antw., Kamer, , p , Vr. nr. 122, Goemans) Identificatie / aanstellingsbewijs De wet vereist dat de ambtenaren voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs. (art. 319, eerste lid, WIB 92). Wanneer een ambtenaar zijn identiteit en functie heeft bekendgemaakt, en de toegang heeft verkregen van de belastingplichtige tot de beroepslokalen, kan niet worden gesteld dat het bezoek van de ambtenaar onregelmatig was (Arr. Cass., 17 februari 2005 en 12 september 2008). Het aanstellingsbewijs moet met andere woorden niet spontaan worden getoond. De wet eist enkel dat de ambtenaar moeten voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs Onverwacht of aangekondigd Een bezoek van de controleur kan aangekondigd of onverwacht plaatsvinden. Nochtans wordt een onverwachte controle vanuit efficiëntieoverwegingen door de interne richtlijnen niet aangemoedigd. 92

7 Volgens de administratieve richtlijnen is een niet-aangekondigde controle enkel opportuun om volgende zaken na te kijken: a) de inschrijvingen in het dagontvangstenboek; b) in het algemeen, wanneer er aanwijzingen zijn dat de belastingplichtige fraudeert en er bij een onverwachte controle de mogelijkheid bestaat hem te verrassen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij handelingen zonder factuur En de BBI? Voor alle duidelijkheid vermelden we nog dat het geen belang heeft of het om BBIof om BTW-ambtenaren gaat. Een BBI-ambtenaar mag dus niet meer dan een gewone ambtenaar, ook niet als het onderzoek gebeurt door een BBI-ambtenaar in plaats van door een lokale opsporingsagent. 2.. Wat bij gezamenlijke controles? De vraag is dan wat er gebeurt tijdens de gevreesde AOIF-controles waarbij de BTW en de Directe Belastingen samen de controle doen. De BTW-ambtenaar mag dan het geviseerde kaftje zwart wél uit het rek nemen en bekijken, maar zijn collega van de Directe Belastingen mag dit niet. Die laatste zal dan echter wel eens meekijken over zijn schouder zeker? 93

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen?

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1.1. MAG UW CONTROLEUR EIGENLIJK WEL ONVERWACHTS LANGSKOMEN? Noch inzake de directe belastingen, noch inzake de btw bestaat er een bepaling die de controleambtenaren

Nadere informatie

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht 1 Wettelijke grondslag Art. 319 WIB92 Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, voorzien

Nadere informatie

1. Wie komt er controleren bij een gewone controle?... 3

1. Wie komt er controleren bij een gewone controle?... 3 Inhoudstafel Deel I - Wie komt er controleren? 1 Wie komt er controleren bij een gewone controle? 3 11 Wie is wie bij de fiscus? 3 111 Wie doet wat? 3 112 Wie heeft er wat te zeggen in de klassieke diensten?

Nadere informatie

UA Tiberghien Belastingconferentie 15 oktober 2013 CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF.

UA Tiberghien Belastingconferentie 15 oktober 2013 CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF. CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF 11u00 11u45 VOORZITTER: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen PANELLEDEN: Dhr. Albert Bouwen, Diensthoofd Informaticacel,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 - Wie komt er controleren? Inhoudstafel. 1. Klassieke diensten 2. AOIF. 3. Lokale en nationale opsporingsdiensten 4.

Inhoudstafel. Deel 1 - Wie komt er controleren? Inhoudstafel. 1. Klassieke diensten 2. AOIF. 3. Lokale en nationale opsporingsdiensten 4. Deel 1 - Wie komt er controleren? 1. Klassieke diensten 1.1. Structuur...3 1.1.1. Taken.............................................. 3 1.1.2. Hiërarchie........................................... 3 1.2.

Nadere informatie

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing 4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing Principe Als uw vennootschap handelshuurder is, moet zij verplicht de handelshuurhernieuwing aanvragen tussen de 18de en de 15de maand vóór het

Nadere informatie

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten?

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? 6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? Over restaurantkosten (sowieso slechts voor 69% aftrekbaar) doet elke controleur lastig. Waarom bent u gaan eten als bloemist? Het was met uw vrouw

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Deel 3: Tijdens de controle

Deel 3: Tijdens de controle Deel 3: Tijdens de controle 3.1. U bent niet aanwezig, kan de controle dan doorgaan? Inspecteurs mogen te allen tijde op controle komen in uw onderneming. Een inspectieronde kan u dus overkomen tijdens

Nadere informatie

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim

Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Fiscoloog 2011, afl. 1241, 3-6 9 maart 2011 Auteur: Filip Smet, advocaat Politiek compromis over getrapt systeem fiscaal bankgeheim Vorige week werd in de Commissie Financiën een compromis bereikt tussen

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 116/2017 van 12 oktober 2017 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 116/2017 van 12 oktober 2017 A R R E S T Rolnummer 6503 Arrest nr. 116/2017 van 12 oktober 2017 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 319, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63, eerste

Nadere informatie

Help, er zit een controleur in de badkamer!

Help, er zit een controleur in de badkamer! BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Help, er zit een controleur in de badkamer! p. 5/ Voorraden en bestellingen in uitvoering p. 8/ Interne pensioenbeloften aangifte

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

De onderzoeksbevoegdheden van de btw-administratie in het kader van de controle op de belastingtoestand van een belastingplichtige

De onderzoeksbevoegdheden van de btw-administratie in het kader van de controle op de belastingtoestand van een belastingplichtige BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onderzoeksbevoegdheden van de btw-administratie in het kader van de controle op de belastingtoestand van een belastingplichtige

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

(rb. Brussel, 13.07.2005; rb. Namen, 15.10.2008; rb. Gent, 13.10.2010 en Gent, 24.01.2012).

(rb. Brussel, 13.07.2005; rb. Namen, 15.10.2008; rb. Gent, 13.10.2010 en Gent, 24.01.2012). O67. Opendeurdagen Volledig aftrekbaar? Naar aanleiding van een opendeurdag, verkoopdag, bezoekersdag, e.d. bieden vennootschappen vaak drank, hapjes of versnaperingen aan hun bezoekers aan. Dit creëert

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus aangeboden door www.boekhouder.be Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus Ook voor jou van toepassing? Begin vorige week

Nadere informatie

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bom onder de fiscale rechtshandhaving Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten administratief recht strafrecht CRITERIUM STRAFMAAT administratief recht strafrecht medewerkingsplicht zwijgrecht

Nadere informatie

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? Onderzoek en controle Fiscale Actualiteit nr. 2017/10, pag. 1-5 De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Wat nu...?

De fiscus op bezoek. Wat nu...? P R A K T I J K G I D S De fiscus op bezoek. Wat nu...? oktober 2005 De fiscus op bezoek. Wat nu...? I. WIE IS DE FISCUS ANNO 2005? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 2 A. De AOIF p. 2 B. Andere

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1 Bibliografie 1 Titel I. De aangifte en haar controle De aanslag en de aanslagtermijnen 3 Hoofdstuk 1. De aangifte inzake directe belastingen en B.T.W. 5 1. Directe belastingen 5 1.1. Vormvereisten van

Nadere informatie

Visitatierecht fiscus: beperkingen

Visitatierecht fiscus: beperkingen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Visitatierecht fiscus: beperkingen Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons?

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Belastingdienst Derdenonderzoek, wat betekent dat voor u? Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Waarom deze folder? Doet de Belastingdienst onderzoek bij u over anderen?

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Het derdenonderzoek toegelicht

Het derdenonderzoek toegelicht 2007 Het derdenonderzoek Wat mogen wij doen als we bij u informatie willen verzamelen voor de belastingheffing of belastingschulden van anderen? Deze brochure gaat daarover. U leest wat wij aan u mogen

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Help, de fiscus staat voor mijn deur!

Help, de fiscus staat voor mijn deur! Help, de fiscus staat voor mijn deur! DE fiscus bestaat niet en kan dus ook niet aan de deur staan Term niet geliefd bij de fiscale ambtenaren Vele verschillende soorten van fiscale ambtenaren Zeer veel

Nadere informatie

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121 Hoofdstuk 2 De misdrijven 63 152. In het fiscaal strafonderzoek gelden de gebruikelijke regels van het strafprocesrecht. De fiscus en het strafrechtelijk opsporingsapparaat opereren apart en zoals hierna

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-2013

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-2013 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 FISCALE CONTROLE EN BEROEPSGEHEIM Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Stijn Plas (studentennr. 00801130)

Nadere informatie

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem)

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015 Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) BTW verlaging van 21% naar 12% Fraudebestrijding Vervangt het btw-bonnetje Professionalisering sector Tarieven in de horecasector

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN 11 JULI 1997. Administratieve regeling van 11 juli 1997 tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën tot het gelijktijdig uitvoeren van belastingcontroles, overeenkomstig

Nadere informatie

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties 1 INLEIDING Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties Doelstelling onderzoek Monitoring van de vooruitgang inzake

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost.

Wanneer het de huur betreft van een beroepslokaal, dan betreft de huur een aftrekbare beroepskost. B10. Beroepslokalen Beroepslokalen zijn door de aard zelf van de lokalen voor 100% beroepsmatig en ze kunnen dan ook volledig afgeschreven worden. Een kantoor of een atelier gebruikt u voor uw beroep,

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 maart 2012 ADVIES 2012-19 met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

FISCALE VISITATIE VERSUS HUISZOEKING: BEGRENZING EN GEVOLGEN

FISCALE VISITATIE VERSUS HUISZOEKING: BEGRENZING EN GEVOLGEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2015 2016 FISCALE VISITATIE VERSUS HUISZOEKING: BEGRENZING EN GEVOLGEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 2 juni 2014 ADVIES 2014-51 met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten over

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

23/11/2011 KnopsPublishing

23/11/2011 KnopsPublishing Geachte, Naar aanleiding van uw deelname aan de opleiding Lokale besturen en invordering: Overzicht van actualia Oktober 2011 vindt u hierbij een korte verduidelijking betreffende niet- fiscale invordering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.13.0146.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0146.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Vragen van prostituees over belasting, beantwoord door de Belastingdienst. 1. Hoe vertrouwelijk zijn mijn gegevens bij de Belastingdienst?

Vragen van prostituees over belasting, beantwoord door de Belastingdienst. 1. Hoe vertrouwelijk zijn mijn gegevens bij de Belastingdienst? Onderstaande vragen zijn voor ons door de belastingdienst beantwoord. Let wel: wij als Rode Draad/Vakwerk zeggen altijd dat het je individuele verantwoordelijkheid is of je belasting betaalt of niet. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork.

1.2 Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork. ALGEMENE VOORWAARDEN Yogacentrum Innerwork Geldig vanaf 01-07-2012 1. Definities 1.1 Yogacentrum Innerwork: hierna ook te noemen 'YI', gevestigd te Haarlem, Helmlaan 64, 2015 LG, geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 OKTOBER 2014 F.13.0031.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0031.N JETAIRCENTER nv, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, bus 108, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2013 P.12.1919.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1919.F 1. H. M. e.a., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. F. e.a., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel? Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000 Indien uw onderneming klein materieel, klein gereedschap of kantoormaterieel aankoopt, dan moet u de keuze maken om deze goederen als gewone

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT Een onaangekondigd bezoek van een overheidsfunctionaris brengt zelden iets positiefs. Vaak is de kern van het bezoek

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2012 P.11.1701.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1701.N I 1. EXECUTIVE CONSULTANCY SERVICES nv, met zetel te 2840 Rumst, Monnikenhofstraat 31, beklaagde, eiseres, met als raadsman

Nadere informatie

Een sociaal inspecteur aan de deur Sofie Heyndrickx PVI 9 februari 2017

Een sociaal inspecteur aan de deur Sofie Heyndrickx PVI 9 februari 2017 Een sociaal inspecteur aan de deur Sofie Heyndrickx PVI 9 februari 2017 Ezelstraat 25 B-8000 Brugge T +32[0]50 33 82 91 F +32[0]50 47 16 59 advocaten@crivits-persyn.be Overzicht 1. De sociale inspectie

Nadere informatie

DE VELUWSE ISRAEL VRIJSTAAT IN PUTTEN

DE VELUWSE ISRAEL VRIJSTAAT IN PUTTEN DE VELUWSE ISRAEL VRIJSTAAT IN PUTTEN GELEGEN AAN DE RIDDERWAL, HOEK PASDIJK OPGERICHT 06-06-2013 MIDDELS EEN OFFICIEEL GEREGISTREERDE AKTE DIE VERZONDEN IS AAN DE NEDERLANDSE STAAT EN DE GEMEENTE PUTTEN,

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren?

Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N Hoelang moet een onderneming haar documenten bewaren? Vaak wordt de vraag gesteld hoelang een onderneming haar facturen, haar rekeninguittreksels

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 februari 2016 ADVIES 2016-07 met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 19 oktober 2009 ADVIES 2009-76 over de weigering om toegang te geven in een fiscaal dossier (CTB/2009/81)

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

ALS FISCUS EN SOCIALE INSPECTIE SAMEN EEN BEZOEK BRENGEN. Jan Tuerlinckx en Filip Tilleman

ALS FISCUS EN SOCIALE INSPECTIE SAMEN EEN BEZOEK BRENGEN. Jan Tuerlinckx en Filip Tilleman ALS FISCUS EN SOCIALE INSPECTIE SAMEN EEN BEZOEK BRENGEN Jan Tuerlinckx en Filip Tilleman Advocaat-vennoot Tuerlinckx Fiscale Advocaten Advocaat-vennoot Tilleman van Hoogenbemt Advocaten Risico-analyse

Nadere informatie

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT

UITKERINGSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIGEN VRAGENLIJST BETREFFENDE DE BEROEPSACTIVITEIT art.63 van het koninklijk besluit van 20.7.1971 DOOR DE ZELFSTANDIGE IN TE VULLEN Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van deze enquête, aarzel dan niet beroep te doen op uw ziekenfonds,

Nadere informatie

VISITATIERECHT OF HUISZOEKING: BEGRENZING VAN DE ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN VAN DE FISCUS

VISITATIERECHT OF HUISZOEKING: BEGRENZING VAN DE ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN VAN DE FISCUS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 VISITATIERECHT OF HUISZOEKING: BEGRENZING VAN DE ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN VAN DE FISCUS Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

Verzoeker klaagt er over dat (een medewerker van) de Belastingdienst/Amsterdam:

Verzoeker klaagt er over dat (een medewerker van) de Belastingdienst/Amsterdam: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat (een medewerker van) de Belastingdienst/Amsterdam: 1. een medewerkster (telefoniste) van zijn kantoor op 27 april 2006 telefonisch heeft benaderd en druk

Nadere informatie

HET FISCAAL VISITATIERECHT

HET FISCAAL VISITATIERECHT Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 HET FISCAAL VISITATIERECHT Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Dupont Jasper (studentennummer: 00701326)

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie