vervullen Startersgids 79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vervullen Startersgids 79"

Transcriptie

1 07 De opstartformaliteiten vervullen Startersgids 79

2 Administratieve vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en ondernemingsloketten. Alvorens de formaliteiten aan te vatten beginnen we met een positieve noot: zoals u weet zijn de beruchte ondernemingsloketten officieel operationeel sedert 1 juli Deze ondernemingsloketten maken u het leven heel wat eenvoudiger. Maar waarover gaat het eigenlijk? Vaststelling Diverse overheidsdiensten hebben elke dag identificatiegegevens van ondernemingen nodig. Zodra een onderneming een wijziging aan een bepaalde dienst meedeelt, maar niet aan een andere, ontstaan verschillen in de database. Hierdoor wordt het bijzonder lastig om de juiste inlichtingen te verkrijgen. Feit is dat de hierbij gepaard gaande administratieve rompslomp, met het bijbehorende tijd- en geldverlies, de dynamische ontwikkeling van KMO s in de weg stond. Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) Daarom werd besloten om de identificatiegegevens van de ondernemingen op centrale en uniforme wijze beschikbaar te stellen aan alle diensten. De ondernemingen hoeven slechts eenmaal al hun identificatiegegevens aan de overheid te bezorgen. Vervolgens krijgt de onderneming een identificatienummer. Met dit nummer kunnen de betrokken diensten de vereiste identificatiegegevens zelf opvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Ondernemingsloketten Er eerstaan ondernemingsloketten die de volgende opdracht hebben: dienen als inschrijvingsloket in de Kruispuntbank; optreden in het kader van de wetgeving inzake toegang tot het beroep; eventueel verrichten van administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale overheidsdiensten; de toegang waarborgen tot de gegevens die in het handelsregister zijn opgeslagen (en die openbaar zijn); ontvangen van rechten voor de overheid (bijvoorbeeld inschrijvingsrecht handelsregister); bewaren van de archieven. Nu is het ogenblik aangebroken om in het strijdperk te treden. Voor sommigen zijn de volgende administratieve formaliteiten een echte lijdensweg. Of deze opmerking terecht is of niet, laten we hier in het midden. Toch spreekt ze boekdelen over de ontreddering waarmee oprichters van ondernemingen te maken krijgen als ze dreigen verloren te lopen in de administratieve doolhof. 80 De opstart FOrmaliteiten vervullen

3 Daarom willen wij u wegwijs maken in dit labyrint. Een goede raad: voer deze formaliteiten in de opgegeven volgorde uit. Het is immers goed mogelijk dat de elementen die u in de ene stap krijgt, nodig zijn om de volgende stap uit te voeren. 1. Oprichting van de onderneming (als dat uw keuze is) Als u ervoor gekozen hebt een onderneming op te richten (zie het hoofdstuk over de rechtsvorm), vergeet dan niet dat u in de meeste gevallen een notariële akte moet verlijden. De oprichtingskosten omvatten onder andere publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad en de gebaremiseerde honoraria van de notaris. Deze kosten hangen af van het kapitaal van de vennootschap. Voor een bvba komen de kosten bijvoorbeeld uit op circa 850, terwijl dit voor een nv bijna is. Deze prijzen worden hier louter ter informatie gegeven. Opmerking over het ondernemingsnummer (zie inleiding van dit hoofdstuk) Na het opstellen van de statuten en het verlijden van de oprichtingsakte voor de notaris moet de akte in principe worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Daar worden de gegevens bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) geregistreerd. U kunt zich persoonlijk aanbieden bij de griffie van de rechtbank van koophandel, of deze taak gewoon opdragen aan uw notaris. Deze instanties mogen u inschrijven in het register van rechtspersonen van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als u een authentieke akte voor de notaris verlijdt, hebt u er belang bij hem te vragen voor de inschrijving te zorgen. Zo vermijdt u een nodeloze verplaatsing naar de griffie. Bij de inschrijving in de KBO krijgt de notaris het ondernemingsnummer dat aan u is toegekend. De notaris deelt u dit nummer onmiddellijk mee. De volgende stappen gelden zowel voor de oprichting van een onderneming als voor een natuurlijke persoon, met name aangifte van het activiteitstype bij het ondernemingsloket, rechtvaardiging van de reglementaire uitoefeningsvoorwaarden en aangifte van de bedrijfszetel(s). Voor meer informatie kunt u terecht op de bijzonder volledige website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat Brussel Tel Fax: Website: Startersgids 81

4 2. Openen van een rekening bij een financiële instelling Bij oprichting van een vennootschap moet u in elk geval een rekening op naam van de onderneming openen. Deze rekening moet gescheiden zijn van uw privérekening. Deze rekening wordt gebruikt voor alle transacties in verband met uw zelfstandige activiteit en moet worden vermeld op alle handelsdocumenten die u opstelt. De meeste grootbanken brengen beheerskosten in rekening en passen bepaalde tarieven toe op hun transacties. Het openen van een rekening is doorgaans gratis. 3. inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO): het ondernemingsnummer Sedert 1 juli 2003 kunnen zelfstandigen en (kandidaat-)ondernemers terecht bij een enkel aan spreekpunt: het ondernemingsloket om diverse administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de oprichting van hun eigen zaak of onderneming. De Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) is een register dat bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld ter vervanging van het handelsregister. De KBO bevat een database over natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, die in ons land een handelsactiviteit uitoefenen, personeel tewerkstellen of BTW-plichtig zijn. De ondernemingsloketten zijn privé-instellingen (vzw s) die aan bepaalde wettelijke voorschriften voldoen, erkend zijn door de Administratie, en bevoegd zijn om specifieke administratieve formaliteiten te vervullen en diensten te verstrekken aan ondernemers en kandidaat-ondernemers. Hier volgen de belangrijkste taken van de ondernemingsloketten: het inschrijven van handels- en ambachtsondernemingen in de KBO; het toepassen van de reglementering over de toegang tot het beroep (vestigingswet) in plaats van de Kamers voor Ambachten en Neringen, die verdwenen zijn; het controleren van de voorafgaande vergunningen die nodig zijn om een activiteit uit te oefenen; het verlenen van advies en aanvullende diensten, op verzoek van de klant. Voor deze taken krijgen de ondernemingsloketten een vergoeding waarvan het tarief bij koninklijk besluit is vastgelegd. De vergoeding is identiek voor alle ondernemingsloketten en bedraagt 75, zowel voor inschrijving als voor wijziging van inschrijving. 82 De opstart FOrmaliteiten vervullen

5 De ondernemingsloketten mogen echter ook in samenspraak met de klant andere diensten verstrekken, zoals advies en begeleiding, het vervullen van formaliteiten zoals de inschrijving bij de BTW en RSZ of bepaalde vergunningen aanvragen. Voor deze andere diensten kunnen kosten worden aangerekend. Vandaag heeft de Administratie negen ondernemingsloketten erkend die aan de wettelijke voorschriften voldoen. Deze ondernemingsloketten stellen ruim 200 plaatselijke bedrijfszetels ter beschikking van de ondernemers. Als bijlage vindt u de lijst met maatschappelijke zetels van de erkende ondernemingsloketten. De volledige lijst met bedrijfszetels vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: Problematiek rond de toegang tot het beroep. De wetgever heeft diverse vormen van administratieve vergunningen ingevoerd, die noodzakelijk kunnen zijn om de beroepswerkzaamheid uit te oefenen. De wet op de toegang tot de gereglementeerde handels- en ambachtsberoepen vindt zijn oor-sprong in het belang voor een onderneming om te worden geleid en bestuurd door verantwoordelijke personen die in elk geval over voldoende kennis en vaardigheden inzake ondernemerschap beschikken, met name een basiskennis van bedrijfsbeheer en daarnaast, voor bepaalde werkzaamheden, de nodige beroepsbekwaamheden. Sedert 1 juli 2003 moeten de ondernemingsloketten toezien op de uitvoering van deze wetgeving Basiskennis van bedrijfsbeheer Elke KMO, natuurlijke of rechtspersoon die een handelsactiviteit uitoefent moet bewijzen over een basiskennis van bedrijfsbeheer te beschikken. Waarover gaat het? Als u een handelsactiviteit uitoefent, moet u het bewijs leveren over een basiskennis van bedrijfs beheer te beschikken, of u zich nu vestigt als zelfstandige natuurlijke persoon dan wel een vennootschap opricht. De vraag of u deze werkzaamheid in hoofdberoep of in bijberoep uitoefent, komt hierbij niet aan de orde. Deze basiskennis heeft betrekking op: recht (burgerlijk recht, handelsrecht, specifieke reglementeringen, sociaal zelfstandigenstatuut, verzekeringen); handel (handelsbeleid, aan- en verkoop, betaal- en kredietinstrumenten, voorraadbeheer); boekhouding (wettelijke bepalingen inzake de boekhouding voor zelfstandigen en KMO s, vereenvoudigde boekhouding en inleiding tot dubbele boekhouding, BTW, fiscaliteit); Startersgids 83

6 algemene informaticabegrippen. Wanneer u als bedrijfsleider niet persoonlijk over deze bekwaamheden beschikt, dan is het van belang om te weten dat de beheerskennis ook mag worden aangetoond door: uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; de persoon met wie u zes maanden samenwoont; een daartoe aangeworven werknemer; of, in een vennootschap, de natuurlijke persoon die daadwerkelijk instaat voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Bewijsmiddelen U kunt uw kennis rechtvaardigen door middel van diploma s, attesten of getuigschriften, door concrete praktijkervaring, of zelfs door te slagen in een examen bij de Jury voor de Middenstand. Als bewijsstuk worden erkend: een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitgereikt in of door de derde graad van het secundair onderwijs (algemeen, technisch, kunst- of beroepsonderwijs); een diploma van hoger onderwijs; een buitenlands diploma of getuigschrift dat als gelijkwaardig wordt erkend. De volgende diploma s, attesten of getuigschriften komen ook in aanmerking als ze vóór 30 september 2000 zijn uitgereikt: een getuigschrift van hoger secundair onderwijs van de vormen algemeen, technisch of kunstonderwijs; een getuigschrift van hoger secundair beroepsonderwijs als de akte is afgeleverd in een afdeling handel, boekhouding of verkoop; een getuigschrift waaruit blijkt dat men met succes het eerste jaar van een opleiding tot ondernemingshoofd heeft gevolgd. Als u over voldoende praktijkervaring beschikt, hoeft u niet te bewijzen over basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Hierbij geldt dat u de afgelopen vijftien jaar tijdens een periode van drie, vijf of zeven jaar verantwoordelijkheden hebt uitgeoefend als zelfstandige, helper, zaakvoerder e.d. Procedure Zoals gezegd in het vorige punt kunt u deze formaliteit vervullen door contact op te nemen met het ondernemingsloket van uw keuze (zie de bijgevoegde lijst). 84 De opstart FOrmaliteiten vervullen

7 3.2. Beroepsbekwaamheden Voor de gereglementeerde beroepen moeten de gegadigden bovendien het bewijs leveren over specifieke beroepskennis te beschikken. Het gaat hier om een aantal beschermde beroepen, namelijk uit de bouwnijverheid. Toelichting Als u een van de gereglementeerde beroepen (zie de onderstaande lijst) wilt uitoefenen, moet u op voorhand bewijzen dat u over specifieke beroepsbekwaamheden beschikt. Wanneer u als bedrijfsleider niet persoonlijk over deze bekwaamheden beschikt, dan is het van belang om te weten dat de beheerskennis ook mag worden aangetoond door: uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; de persoon met wie u zes maanden samenwoont; een daartoe aangeworven werknemer; of, in een vennootschap, de natuurlijke persoon die daadwerkelijk instaat voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Bewijsmiddelen U moet het bewijs leveren van uw bekwaamheden, ofwel door geldige diploma s, attesten, getuigschriften, ofwel door praktijkervaring. Deze diploma s, attesten en getuigschriften variëren afhankelijk van de beroepswerkzaamheid die u wilt uitoefenen. Wat de praktijkervaring betreft, moet u bewijzen dat u het beroep in kwestie de afgelopen tien jaar en na de leeftijd van 18 jaar gedurende vijf jaar (in bepaalde gevallen zelfs zeven jaar) hebt uitgeoefend als zelfstandige, werkend vennoot, bedrijfsleider of loontrekkende in een onderneming die voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake toegang tot het beroep in kwestie. Procedure Ook hier kunt u deze formaliteit vervullen door contact op te nemen met het ondernemingsloket van uw keuze (zie de bijgevoegde lijst). Lijst met gereglementeerde beroepen: Bouw Plaatsen/herstellen van schrijnwerk glazenmaker Stukadoor,cementeer en dekvloeractiviteiten Algemeen schrijnwerk Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten Ruwbouw Algemeen aannemer Startersgids 85

8 Eindafwerking Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten Elektrotechniek Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair Mechanica Motorvoertuigen interectoraal Rijwielen Motorvoertuigen tot 3,5 ton Motorvoertuigen boven 3,5 ton Installateur-frigorist Handel en diensten Begrafenisondernemer Kapper Opticien Schoonheidsspecialist(e) Voetverzorg(st)er Masseur/masseuse Dentaaltechnicus Droogkuiser verver Voeding Slager vleesgroothandelaar Brood- en banketbakker Restaurateur of traiteur banketaannemer 4. Andere toegangsvormen tot het beroep Vrije beroepen, bouwondernemers, leurhandelaars, diverse erkenningen en vergunningen Er bestaat een groot aantal activiteiten waarvoor een bijzondere vergunning nodig is. De erkende ondernemingsloketten stellen al tal van deze diensten voor, hetzij in het kader van hun monopolie of als gevolmachtigde. Maar het doel is om vanaf 2010 enige loketten tot stand te brengen waarbij men de meeste formaliteiten zou kunnen verrichten om een onderneming op te starten Dienstverlenende intellectuele beroepen Vrije beroepen of dienstverlenende intellectuele beroepen die vallen onder de kaderwet van 1976 (beter bekend als wet-verhaegen) mogen alleen worden uitgeoefend door personen die aan de vereiste voorwaarden voldoen. 86 De opstart FOrmaliteiten vervullen

9 Voor talloze intellectuele beroepen bestaat specifieke wet- en regelgeving waarin bijzondere uitoefeningsvoorwaarden worden opgelegd. Dit zijn de zogenaamde beschermde beroepen: alleen wie aan de diploma- en stagevereisten voldoet, wordt op deze lijst vermeld en mag de overeenkomstige titel voeren. De begeleiding van deze beroepen wordt opgedragen aan diverse organisaties. De volgende dienstverlenende intellectuele beroepen zijn gereglementeerd: erkende boekhouders fiscalisten (www.bibf.be) accountants en fiscale adviseurs (www.iec-iab.be)) vastgoedmakelaars (www.biv.be) landmeters (www.kcle-crge.org) psychologen (www.bfp-fbp.be) advocaten (www.baliebrussel.be) notarissen (www.notaris.be) gerechtsdeurwaarders (www.gerechtsdeurwaarders.be) bedrijfsrevisoren (www.ibr-ire.be) wisselagenten en vermogensbeheerders (www.cbfa.be) verzekeringsmakelaars (www.cbfa.be) architecten (www.ordevanarchitecten.be) medische en paramedische beroepen: geneesheren, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegsters (www.riziv.be) 4.2. Leurhandel Als u van plan bent ambulante activiteiten (leurhandel) uit te oefenen (huisaan-huis, verkoop op de openbare weg, markten), moet u in het bezit zijn van een leurkaart. Deze leurkaart is geldig voor de volledige duur van de beroepsactiviteit. Elke aanvraag dient bij een ondernemingsloket naar keuze te gebeuren en moet ingediend worden door middel van een officieel formulier dat bij de ondernemingsloketten beschikbaar is Bouwondernemer Als u bouwondernemer bent, hebt u er alle belang bij zich in te schrijven bij de Registratiecommissie van de provincie waar uw onderneming gevestigd is. Als u niet ingeschreven bent, zijn uw klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van uw belastingen en sociale bijdragen. U moet een aanvraag bij ter post aangetekend schrijven richten tot de voorzitter van de Registratiecommissie van de provincie waar uw onderneming gevestigd is (in het onderhavige geval is dit Brabant). Registratiecommissie van de provincie Brabant Louizalaan Brussel Tel /50 Startersgids 87

10 Als u werkzaamheden voor de Staat of andere overheidsbesturen wilt uitvoeren, moet u bovendien erkend zijn. U moet een aanvraag richten tot de Dienst Erkenning der Aannemers bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. U kunt deze aanvraag zelf indienen of door tussenkomst van uw beroepsvereniging. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienst Erkenning der Aannemers Koning Albert II laan, Brussel T F Beroepskaart voor vreemdelingen Als u niet de Belgische nationaliteit hebt en een zelfstandige werkzaamheid met winstoogmerk wilt uitoefenen, moet u houder zijn van een beroepskaart die wordt afgegeven door het Ministerie van Middenstand en Landbouw. Wanneer u al in België verblijft en houder bent van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een inschrijvingsattest model A, moet u de aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van uw woonplaats; of bij de Belgische consulaire overheid in het land van verblijf wanneer u buiten België verblijft. Deze kaart wordt afgegeven door het bestuur waarbij u de aanvraag hebt ingediend. Ingezetenen van EU-lidstaten alsook politieke vluchtelingen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Voor elke aanvraag moet een forfaitaire belasting van 125 worden betaald in de vorm van fiscale of consulaire zegels. De kaart wordt afgegeven tegen een prijs van 75 per geldigheidsjaar. De kaart is ten hoogste vijf jaar geldig, maar kan worden verlengd. Voor meer informatie over de formaliteiten voor toegang tot het grondgebied kunt u altijd terecht bij het Verbindingsbureau Brussel Europa: Verbindingsbureau Brussel-Europa Oudergemlaan Brussel Tel.: Fax: Website: Diverse erkenningen en vergunningen Voor diverse beroepen of werkzaamheden gelden specifieke reglementeringen en is een erkenning, vergunning e.d. nodig. 88 De opstart FOrmaliteiten vervullen

11 Een volledige lijst vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Wij hebben deze lijst voor u overgenomen: Beroepswerkzaamheid/ onderneming Aanhangwagens bouw Aardappelen: uitvoer, aan- en verkoop op de binnenlandse markt Alarminstallaties Apothekers: opening, fusie Autorijscholen Beenderen, meel en andere producten bestemd voor gebruik als dierlijke voeding of als meststof Beleggingsadviseurs Beroepskaart voor vreemdelingen buiten EG Bestrijdingsmiddelen en andere toxische fytofarmaceutische producten Bewakings- en beveiligingsfirma s Bewerken en sorteren van granen en groenten Boekhouders Branders (technici voor) Cafés en drankslijterijen Detectives Diamanthandelaars verkoop van ruwe diamant Dierenhandelaars Dierenpensions Eieren (broeierijen, verpakkingscentra, uitvoerders, pluimveekwekerijen) Expediteurs Fabrikanten handelaars in edele metalen Frisdrankfabrikanten Fytofarmaceutische producten Dienst/instelling FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Binnenlandse zaken FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Mobiliteit en Vervoer Commissie voor het Bank- en Financiewezen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Binnenlandse zaken Beroepsinstituut van Boekhouders Centra voor permanente vorming van de middenstand, erkende beroepsverenigingen, Koninklijke Unie der Belgische Installateurs in Centrale Verwarming, CEDICOL FOD Financiën (Douane en Accijnzen) FOD Binnenlandse zaken Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen te Antwerpen Gemeentebestuur Gemeentebestuur FOD Financiën Waarborgbureau van de Koninklijke Munt FOD Financiën (Douane en Accijnzen) Startersgids 89

12 Beroepswerkzaamheid/ onderneming Gedenatureerde suiker: herverkoop voor veevoeder Geestrijke dranken (+22 ) Gehoorprothesen Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Graanhandelaars Handelaars in meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen Handelaars in zwachtels en breukbanden Hop Hoteluitbaters Huwelijksbureaus Incassobureaus Industriële maalderijen, gebruikers en handelaars in binnenlandse tarwe Interimkantoren Kinderopvang Kinesitherapeuten Leasing Leurhandelaars Likeurstokers Logopedisten Loonmaalderijen Meelhandelaars Melk Munitie- en wapenhandelaars Opticiens Privétewerkstellingsagentschappen (selectie en aanwerving Psychologen Reisbureaus Slachterijen en pluimveeslachterijen Slagers spekslagers Spuitbussen Dienst/instelling FOD Financiën FOD Financiën RIZIV Gemeentebesturen of provinciale diensten FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Verbruik en krediet) FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Dienst Kind en Gezin RIZIV FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Gemeentebestuur FOD Financiën (Douane en Accijnzen) RIZIV Gemeentebestuur RIZIV FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Diergeneeskundige inspectie) FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 90 De opstart FOrmaliteiten vervullen

13 Beroepswerkzaamheid/ onderneming Tabakswaren: fabricage, opslag, groot- en kleinhandel Tarwehandelaars voor zachte tarwe afkomstig uit de EU Taxidiensten Tombola Transport per motorvoertuigen Uitbaters van speelzalen Vaste minerale brandstoffen Vastgoedmakelaars Veevoeders Verpleegsters Vleeswaren (kleinhandelaars in) Wijnen: productie, verwerking, en bottelen voor de verkoop Zaaizaden en pootgoed Zuivelproducten Vins: fabrication, manutention, soutirage ou mise en bouteilles pour la vente Dienst/instelling FOD Financiën FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Gemeentebestuur (te Brussel: Gewestelijke Administratie) FOD Binnenlandse zaken FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Justitie Uitsluitend invoer voor importeurs die aangesloten zijn bij een of meer groeperingen voor invoerders van vaste brandstoffen Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars RIZIVVerzorgingstehuizen voor gehandicapten en bejaarden FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu SPF Santé publique, Sécurité alimentaire et Environnement 5. Inschrijving bij de BTW Vennootschappen en natuurlijke personen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde). Nadat u uw nummer in het handelsregister hebt gekregen, dient u zich te laten inschrijven. Deze inschrijving is gratis. Hiervoor moet u een aangifte van de aanvang van een werkzaamheid invullen. Het modelformulier van deze aangifte kunt u krijgen bij het BTW-controlekantoor van de gemeente waar u zich vestigt (http://annuaire. fiscus.fgov.be), of downloaden op de website van het Ministerie van Financiën: www. finform.fgov.be. Hoewel de inschrijving bij de BTW voorlopig de bevoegdheid van de plaatselijke controlekantoren blijft (zie bijgevoegde lijst), kunt u deze formaliteit meestal opdragen aan uw ondernemingsloket: aan u de keus. Vergeet niet op te geven welk BTW-stelsel u wilt toepassen: gewoon of forfaitair BTW-stelsel. De forfaitaire regeling heeft als voordeel de vereenvoudigde boekhouding. Vraag uw boekhouder meer informatie. Startersgids 91

14 Als u meer wilt vernemen over uw BTW-verplichtingen, dan kunt u terecht in ons hoofdstuk over de fiscaliteit, of raadpleegt u het Fiscaal Memento dat door de FOD Financiën wordt gepubliceerd: 6. Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds, uw sociaal statuut als zelfstandige Als zelfstandige (of bestuurder van vennootschappen) bent u verplicht zich binnen 90 dagen na aanvang van uw werkzaamheid aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Deze verzekering geeft u recht op gezinsuitkeringen (kinderbijslag en geboortegeld), pensioen (ouderdoms- en overlevingspensioen), alsook ziekteverzekering (grote risico s). Voor aanvullende inlichtingen over uw rechten (dekkingsomvang van de sociale verzekering) en verplichtingen (berekening van bijdragen) als zelfstandige, kunt u terecht bij het RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Brussel-Hoofdstad Waterloolaan Brussel Tel /27 Fax: Website: Met name in de rubriek Publicaties vindt u nuttige informatie. U kunt er ook gratis diverse brochures bestellen of downloaden. Het RSVZ publiceert op zijn website een lijst met sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandige werknemers. Wij hebben deze lijst voor u overgenomen in bijlage Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds Zoals gezegd moet u zich als zelfstandige (of bestuurder van vennootschappen) aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om recht te hebben op gezinsuitkeringen, pensioen en ziekteverzekering. Als tegenprestatie voor deze dekking moet u elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Aangezien het RIZIV tijdens de eerste drie activiteitenjaren niet over uw referentieinkomen beschikt, valt u onder een forfaitair stelsel. 92 De opstart FOrmaliteiten vervullen

15 Het referentie-inkomen is gelijk aan het netto aangegeven inkomen van de drie voorafgaande jaren (netto-inkomen: dat wil zeggen brutoberoepsinkomen verminderd met de beroepsuitgaven, vóór belastingaftrek). U hebt er dus alle belang bij vooruitziend te zijn: aangezien de bijdragen tijdens de eerste drie activiteitenjaren forfaitair en voorlopig zijn, worden de inkomsten van deze jaren achteraf geregulariseerd. Deze regularisatie is gelijk aan het verschil tussen de voorlopige bijdrage en de bijdrage berekend op basis van het reële inkomen van deze bijdrageplichtige jaren. Om onaangename verrassingen te vermijden raden wij u aan van bij de aanvang van uw werkzaamheid uw reële inkomen zo snel mogelijk te schatten, en het nodige kapitaal opzij te zetten om de verwachte regularisatie te kunnen betalen. Overigens kunt u vragen om uw bijdragen te berekenen op basis van deze ramingen. Hiervoor gaat u gewoon aankloppen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Volledigheidshalve geven we hier een overzicht van het bedrag van de voor het jaar 2010 verschuldigde sociale bijdragen, en de berekeningswijze. Zelfstandige in hoofdberoep: Voorlopige kwartaalbijdragen: tot het laatste kwartaal van het eerste kalenderjaar met vier bijdrageplichtige kwartalen: 606,00 voor de vier daarop volgende kwartalen: 620,78 voor de vier daarop volgende kwartalen: 635,56 Definitieve bijdragen: 22% op het gedeelte van het referentieberoepsinkomen dat niet groter is dan ,94 en op een inkomen van ten minste ,39 14,16% op het gedeelte van het referentieberoepsinkomen dat ,94 overschrijdt met een maximum van ,19 De minimale kwartaalbijdrage bedraagt 1 ste jaar: 606,00 2 de jaar: 620,78 3 de jaar: 635,56 Vanaf het vierde volledige kalenderjaar bedraagt de minimale kwartaalbijdrage 650,34 en de maximale bijdrage 3.664,49. Zelfstandige in bijberoep: Voorlopige kwartaalbijdragen 1 ste jaar: 67,05 2 de jaar: 68,68 Startersgids 93

16 3 de jaar: 70,32 Definitieve bijdragen: voor een referentieberoepsinkomen van minder dan 1.308,18 : 0 voor een referentieberoepsinkomen vanaf 1.308,18 : 22% op het gedeelte beneden ,94 14,16% op het gedeelte boven ,94 met een maximum van ,18 De minimale kwartaalbijdrage bedraagt 1 ste jaar: 67,05 2 de jaar: 68,68 3 de jaar: 70,32 Vanaf het vierde volledige kalenderjaar bedraagt de minimale kwartaalbijdrage 71,95 en de maximale bijdrage 3.664,49. Deze bedragen moeten nog verhoogd worden met de beheerskosten. Deze kosten variëren afhankelijk van het sociale verzekeringsfonds, maar zijn beperkt tot 4,75% van het bedrag van de bijdrage sensu stricto. Vrijstelling van sociale bijdragen Een zelfstandige werknemer in hoofdberoep mag vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen als hij naar zijn oordeel behoeftig is of deze toestand benadert. U moet deze aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds, dat het dossier doorgeeft aan de commissie voor vrijstelling van bijdragen. Deze commissie houdt rekening met de volgende elementen: het inkomen, de schulden, buitengewone uitgaven, gezinssamenstelling enzovoort. Deze vrijstelling kan volledig of gedeeltelijk zijn Inschrijving bij een ziekenfonds De verplichte sociale dekking van de zelfstandige omvat voortaan ook de kleine risico s waarvoor hij tot juli 2006 een aanvullende verzekering moest onderschrijven. De sociale uitkeringen in de gezondheidszorg worden echte beheerd door de ziekenfondsen. Het volstaat dus u aan te sluiten bij een ziekenfonds van uw keuze of gewoon uw statuutwijziging mee te delen aan uw huidige ziekenfonds De bevoegde ziekenfondsen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn verenigingen zonder winstoogmerk die zich verenigd hebben in de volgende nationale verbonden: christelijke, socialistische, neutrale, liberale en vrije mutualiteiten. Gezien hun aantal gaan wij hen hier niet allemaal vermelden, maar op de website van het RIZIV (www.riziv.be) staan al deze verzekeringsinstellingen vermeld. 94 De opstart FOrmaliteiten vervullen

17 7. Verzekeringen Ondernemen betekent berekende risico s nemen en is bijgevolg niet vrij van gevaar. Het is van belang dat u zich terdege hiervan bewust bent en deze gevaren accuraat weet in te schatten. Hiervoor kunt u de hierna volgende checklist gebruiken. In tweede instantie moet u bepalen welke risicograad u als aanvaardbaar beschouwt en, voor de overige risico s proberen een gepaste dekking te vinden. Wat u zienswijze ook is, u bent wettelijk verplicht bepaalde verzekeringen aan te gaan. Verder bent u als enige aansprakelijk voor de tussenoplossing die zich idealiter bevindt op de schaal tussen zero coverage (geen enkel risico dekken en op het noodlot vertrouwen) en volledige risicoaversie (geen enkel risico lopen door eenvoudigweg geen onderneming op te richten). Eerst moet u alle risico s inventariseren die eigen zijn aan de uitoefening van uw beroepswerkzaamheid. Bovendien mag u daarbij de sociale verzekeringsdekking van uzelf of van uw werknemers niet uit het oog verliezen. Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) voor uw voertuig spreekt vanzelf. Maar wist u dat u zich kunt verzekeren tegen bedrijfsverliezen door brand? U zult ongetwijfeld een verzekering kleine risico s sluiten bij een ziekenfonds, maar ook een verzekering gewaarborgd inkomen is het overwegen waard! Bepaalde verzekeringsmaatschappijen bieden een totaalpakket vastepremieverzekeringen (koopsomverzekeringen). Daarnaast zijn er verzekeraars die zich in een bedrijfstak specialiseren. Nogmaals: denk erom dat de beslissingen die u vandaag neemt, gevolgen hebben voor morgen. Probeer geen enkel detail over het hoofd te zien: roep de hulp in van professionals. Een verzekeringsmakelaar heeft als taak u de meest geschikte oplossing voor te stellen, met de beste prijs-/ kwaliteitsverhouding. De CBFA is belast met het toezicht op de verzekeringsmaatschappijen en de verzekeringstussenpersonen Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Congresstraat Brussel Tel Fax: Web: Talloze verzekeringsmakelaars beperken zich niet tot de naleving van de weten regelgeving inzake verzekeringsbemiddeling, maar hebben zich ook ertoe verbonden kwaliteitshandvesten en gedragscodes in acht te nemen die door de beroepsverenigingen uit de sector worden voorgesteld (BVVO, FEPRABEL BROCOM). Louter ter informatie volgt hier een checklist die we overgenomen hebben uit de New Business Gids (www.newbusiness.be). Startersgids 95

18 Het kan zijn dat bepaalde rubrieken niet op u van toepassing zijn. Dat hangt af van uw activiteit en van de keuzes die u hebt gemaakt. Wel gaat het hier om een relatief volledig hulpmiddel dat universeel bruikbaar is en u de garantie biedt dat u geen belangrijke punten over het hoofd ziet Checklist van ondernemingsrisico s Gebouwen Brand, ontploffing Diverse uitbreidingen Nieuwwaarde Elektrische schade Honoraria van deskundigen Storm, hagel Glasbreuk Waterschade Diefstal Machinebreuk Alle risico s, bijzondere uitrustingen (uithangbord, lab, kantoor, computer) Informatica Documenten plannen modellen Bedrijfsverliezen Door brand Door machinebreuk Staking, oproer Preventie Wagenpark Bedrijfsvoertuigen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) Overige risico s Machinebreuk Voertuigen van het bedrijfswagenpark Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) Overige risico s Voertuigen van het personeel Grondstoffen, afgewerkte producten, contanten en waarden Goederenvervoer Invoer Doorvoer Uitvoer 96 De opstart FOrmaliteiten vervullen

19 Opslag en doorvoer Goederenopslag In magazijn In fabriek Vervoer en opslag van contanten en waarden Zeeschepen en binnenvaartuigen Spoorwegwagons Verkoopactiviteiten Financiële risico s Handelsrisico s Politieke risico s Borgstelling Forfaitering Factoring Promotionele verzekeringen Uitbreiding van de fabrieksgarantie Onderhoudscontracten opheffing van storingen, reparatie Veiligheid krediet individueel / collectief voor verkoop Percelen en prijzen Bouwrisico s Uitbreidingen en/of verbouwing van bestaande installaties Alle bouwplaatsrisico s Montage proefnemingen Tienjarige BA Bouw van een sleutelklare fabriek Onderaanneming Aansprakelijkheid BA exploitatie BA producten (na levering) BA gebouwen die niet voor de bedrijfsuitoefening zijn bestemd BA werkgever BA werkgever auto BA heftrucks Clark trucks Beroepsaansprakelijkheid BA sociale mandatarissen BA technologische risico s Aansprakelijkheid van bevrachters Personeel Arbeidsongevallen Beperkte dekking tot het wettelijk plafond Startersgids 97

20 Dekking boven het wettelijk plafond Ongevallen in het privé-leven Beperkte dekking tot het wettelijk plafond Dekking boven het wettelijk plafond Strijd tegen arbeidsverzuim Groep Pensioen Overlijden Arbeidsongeschiktheid Gewaarborgd inkomen (al dan niet geïndexeerd) Arbeidsongeschiktheid/ziekte/ongeval Medisch plan Ziekenhuisopname Heelkundige ingrepen Poliklinische geneeskunde Medewerkers Gezin Verplaatsingen Omniumverzekering opdrachten Bagage Bijstand Vliegtuigkaping Geneeskundige controle Preventie Niet-loontrekkende bedrijfsleiders 8. Bijlagen 8.1. Lijst met erkende ondernemingsloketten De volledige lijst met bedrijfszetels (meer dan 200) vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: Hieronder vindt u de lijst van de bureaus in Brussel ACERTA ondernemingsloket BIZ ondernemingsloket H.D.P. ondernemingsloket 98 De opstart FOrmaliteiten vervullen

Vergunning of erkenningen

Vergunning of erkenningen Vergunning of erkenningen Hier vindt u een activiteitenlijst en de officiële instanties tot de welke u zich moet wenden om de vereiste vergunning te verkrijgen. Deze lijst is niet exhaustief. Voor meer

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 William Keuninckx, dinsdag 07 augustus 2007-14:38:47 Hou rekening met de nieuwe vestigingswetgeving die vanaf 1 september 2007 van kracht wordt!

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART?

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? IK BEREID ME VOOR IK START HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be IK BEREID ME VOOR IK START

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt

HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt HOE REGEL JE PRAKTISCH JE OPSTART? Alle startersformaliteiten op een rijtje PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede voorbereiding: de eerste stap naar een zorgeloze

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS van:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon vak I - De

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds?

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Wie is zelfstandige? Je oefent een beroepsactiviteit uit, maar je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut in openbare dienst. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Bijberoep

Het sociaal statuut der zelfstandigen Bijberoep Het sociaal statuut der zelfstandigen Bijberoep Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Wie is zelfstandige in bijberoep? 3 Personen van wie de activiteit kan gelijkgesteld worden met een bijberoep

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand

Kamer van de Middenstand Kamer van de Middenstand Initiatiefadvies betreffende de bevoegdhedenoverdracht van de federale Overheid naar de Gewesten op het vlak van toegang tot het beroep 2012 Het advies werd goedgekeurd tijdens

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Wat is het sociaal statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e)? 3 Ministatuut 3 Maxistatuut

Nadere informatie