Wft-basis versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.vdab-proefexamens.nl Wft-basis versie 090910 http://www.examens-wft.nl"

Transcriptie

1 1. Marion werkt voor een bank. Zij houdt zich bezig met het aantrekken van kredieten. In welk onderdeel van het rentemargebedrijf is Marion werkzaam? A. Het passief bedrijf. B. Het bemiddelingsbedrijf. C. Het actief bedrijf. D. Het uitzetten van aandelen kapitaal 2. Hieronder staat een aantal doelstellingen: I. Financiëlebescherming II. Consumentenbescherming. III.Rechtvaardig inkomen voor financiële dienstverleners. IV. Een basisrendement voor alle financiële marktpartijen. Geef aan welke doelstelling(en) met de Wft wordt/worden nagestreefd. A. Doelstelling I, II en III. B. Uitsluiting doelstelling I. C. Uitsluitend doelstelling II. D. Uitsluitend doelstelling II en IV. 3. Roos koopt een nieuwe vakantiewoning op erfpacht. Zij sluit voor de financiering hiervan een hypothecair krediet. Wie of wat is de hypotheeknemer? A. Roos. B. De bank. C. De erfpachter D. De vakantiewoning. 4. Zorgplicht is een belangrijk onderdeel van de Wft. Voor wie geldt deze plicht? A. Uitsluitend voor financiële dienstverleners. B. Uitsluitend voor de aanbieders van financiële producten. C. Voor financiële dienstverleners en voor de aanbieders van nieuwe woningen. D. Voor financiële dienstverleners en voor de aanbieders van financiële producten. 5. Welk fonds is in het algemeen het meest risicovol? A. Mixfonds. B. Clickfonds. C. Fonds in Opties. D. Aandelenfonds. 6. Welke van de onderstaande kenmerk(en) geldt voor een gewoon spaardeposito? A. Een vaste maandelijkse inleg. B. Een vaste maandelijkse rentevergoeding C. Een variabele maandelijkse rentevergoeding. D. Een maximale looptijd van altijd twee jaar. 7. Kenmerkend voor een Onderlinge Verzekeringsmaatschappij is dat zij: A. Uitsluitend schadeverzekeringen aanbiedt. B. Uitsluitend levensverzekeringen aanbiedt. C. Uitsluitend regionaal werken. D. Winstoogmerk statutair beperkt is.

2 8. Arnoud wil zijn vakantiegeld sparen. Zijn uitgangspunten zijn daarbij: een zo hoog mogelijke rente bij een zo groot mogelijke flexibiliteit. Arnoud heeft reeds lopende rekeningen met onderstaande vormen. Op welk van onderstaande vorm(en) past het beste het vakantiegeld van Arnoud? A. Spaardeposito. B. Internet spaardepositorekening. C. Storting op een doorlopendkrediet D. Een privé-rekening met kredietfaciliteit. 9. Piet heeft op aanraden van zijn bank zijn kleine beleggingsportefeuille van obligaties omgezet naar aandelen en opties. Door slechte beursontwikkelingen maakt hij zich zorgen en ligt hij s nachts vaak wakker. Hij wil een klacht indienen over de advisering door zijn huisbank. Bij welke instantie moet hij dat in de tweede plaats doen? A. Bij zijn huisbank. B. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). C. Bij de Nederlandse Bank (DNB) D. Bij de Klachten Instituut Financiële Diensverlening (Kifid) 10. Ellen, 17 jaar, woont na haar echtscheiding met toestemming van haar ouders op kamers. Zij sluit zelfstandig een inboedelverzekering. Mag dat? A. Nee, zij is handelingsonbekwaam. B. Ja, maar uitsluitend met toestemming van haar ouders. C. Ja, zij is handelingsbekwaam en handelingsbevoegd. D. Ja, de toestemming van haar ouders mag worden verondersteld. 11. In het algemeen sluiten verzekeringen schade uit gevolg van: A. elke schuldgradatie. B. eigen schuld door de verzekerde. C. elke eigen gebrek van de verzekerde D. opzet of roekeloosheid door de verzekerde. 12. Peter is 35 jaar. Hij wil zijn eerste eigen woning kopen met behulp van een fiscaal bankspaarhypotheek. Met welke levensfasen van Peter houdt de bank rekening bij de beoordeling van de spaarhypotheek? A. Uitsluitend met zijn werkzame levensfase. B. Uitsluitend met zijn pensioengerechtigde levensfase. C. Met zijn werkzame èn zijn pensioengerechtigde levensfase. D. Met zijn pensioengerechtigde levensfase en zijn lijfrentepolissen. 13. Het doel van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is dat de schade wordt vergoed, waarvoor een gebruiker of eigenaar van een motorrijtuig aansprakelijk is. Daartoe regelt de WAM onder andere: A. in welke gevallen een motorrijtuig aansprakelijk is. B. de aansprakelijkheid van de eigenaar voor bestuurdersfouten. C. een verzekeringsplicht van de bestuurder van de auto. D. een verzekeringsplicht van de eigenaar van de auto.

3 14. Marie zegt haar autoverzekering op. Welk (digitaal)document krijgt Marie van de verzekeringsmaatschappij? A. Een vrijwaringsbewijs afgegeven door de verzekeringsmaatschappij. B. Een aanhangsel bij de polisvoorwaarden met schadejaren. C. Een royementsverklaring. D. Een vrijwaringsbewijs afgegeven aan Marie door RDW op het Postkantoor. 15. Een reisbureau verkoopt bij de geboekte vakantiereizen ook annuleringsverzekeringen. Moet het reisbureau daarvoor een Wft-vergunning hebben? A. Ja, alle verzekeringen vallen onder de Wft. B. Ja, mits de premie hoger is dan EUR 500,-. C. Nee, mits de premie lager is dan EUR 600,-. D. Nee, annuleringsverzekeringen vallen Nooit onder de Wft. 16. Hieronder staat een aantal financiële diensten: I. Het bemiddelen bij het sluiten van een hypotheek. II. Herverzekeringsbemiddeling. III. Het bemiddelen in effecten. IV. Het bemiddelen bij het aan- en verkopen van onroerendgoed. Voor welke financiële diensten vereist de Wft een vergunning? A. Uitsluitend I. B. Zowel I,II als IV. C. Zowel II, III als IV. D. Zowel I, II als III. 17. In welk geval moet een dienstverlener een financiële bijsluiter aan de klant leveren? A. Bij een complex spaarproduct. B. Bij een complex financieelproduct. C. Bij alle financiële diensten. D. Uitsluitend bij hypotheken en consumptieve kredieten. 18. Wat is het belang van veel verzekerden voor een verzekeraar? A. Winstmaximalisatie. B. Een zo goed mogelijke risico op het realiseren van de gemiddelde schadekans. C. Zonder een bepaald aantal verzekerden krijgt de verzekeraar WFT vergunning. D. Een zo goed mogelijke kans op het realiseren van de gemiddelde schadekans. 19. Frits van Oostrom heeft teveel gedronken. Daarom laat hij zijn auto maar staan. Zijn vriend Karel brengt hem naar huis. Onderwerg geeft Frits een ruk aan het stuur van de auto van Karel. Karel rijdt daardoor tegen een lantaarnpaal. Welke verzekeraar betaalt de schade aan de lantaarnpaal? A. De WAM-verzekeraar van de auto van Karel. B. De WAM-verzekeraar van de auto van Frits. C. De AVP-verzekeraar van Frits. D. Zowel WAM-verzekeraar- en AVP-verzekeraar van Frits 20. Bij welke kredietvorm loopt de klant in het algemeen het hoogste renterisico? A. Bij een leasecontract op 36 maanden B. Bij een doorlopend krediet. C. Bij een hypothecair krediet. D. Bij een aflopend krediet.

4 21. Kenmerkend voor een converteerbare obligatie is dat deze: A. Tijdens de looptijd omgezet kan worden in aandelenkapitaal. B. Tijdens de gehele looptijd voor de nominale waarde kan worden verkocht. C. Aan het eind van de looptijd de nominale waarde oplevert. D. Aan het eind van de looptijd de nominale waarde en gecumuleerde rente oplevert. 22. Hieronder staat een aantal financiële producten. - Levensverzekeringen. - Schadeverzekeringen. - Hypotheken. - Spaarrekening. In welke van deze producten bemiddelen assurantietussenpersonen in de regel voor verzekeraars? A. Uitsluitend in levensverzekeringen. B. Uitsluitend in levensverzekeringen en hypotheken spaarrekeningen. C. Uitsluitend in spaarrekeningen en levens- en schadeverzekeringen. D. In levensverzekeringen, schadeverzekeringen èn hypotheken. 23. Peter wil een beleggingshypotheek sluiten. MOET de aanbieder van de hypotheek hem de financiële bijsluiter (FB) toezenden? A. Ja, als onlosmakelijk onderdeel van de offerte. B. Nee, maar de aanbieder moet een FB beschikbaar hebben zodat hij deze op verzoek van Peter kan uitreiken. C. Nee, deze wordt bij de notaris tijdens de aktepassering besproken. D. Ja, deze FB wordt altijd vooruit verstrekt zodat Peter deze goed kan bestuderen op onjuistheden. 24. David leidt schade als gevolg van inbraak in zijn woning. Hij blijkt oververzekerd te zijn. Wat krijgt David uitgekeerd? A. Niets, oververzekering is bij WET verboden. B. Het verzekerde bedrag. C. De werkelijk geleden schade. D. De oververzekering geeft een grotere schade vergoeding 25. Bij welke verzekeringen kan men kiezen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? A. Bij zorgverzekeringen. B. Bij lijfrente opbouwverzekeringen. C. Bij rechtsbijstandverzekeringen. D. Bij arbeidsrechtverzekering 26. Consumenten openen een betaalrekening door een contract te sluiten met hun bank. Hieronder staan vier beweringen over de opening van een betaalrekening. Welke bewering is JUIST? A. Bij de opening van een betaalrekening door een nieuwe klant doet de bank GEEN BKR-toets. B Iemand met een niet-europese nationaliteit kan GEEN betaalrekening openen in Nederland. C Een bestaande klant moet bij de opening van een nieuwe betaalrekening, bij een ander kantoor dan die van dezelfde bank waar hij al bekend is, zijn identiteit aantonen. D. Er wordt Geen BKR-toets gedaan maar wel een VIS toets.

5 :37:54 Tijdens de VDAB Vlootschouw zal op 12 april 2012 een VDAB studenten Prijs worden uitgereikt. De hoofdprijs bestaat uit een Tablet 32 GB van een gerenommeerd merk. Deelname staat open voor studenten aan: Update: WIN-GRATIS?. VMBO / HAVO / VWO / MBO / HBO / WFT-opleidingen. Informatie is uitsluitend beschikbaar per onder vermelding wedstrijd met laatste viercijfers BSN. BNS Burger Service Nummer Aanmeldingstermijn voor deelname sluit op 15 maart Aanmeldingsformulier *) ( Voornaam ). ( Achternaam ) Privé adres. Postcode Woonplaats Telefoonnummer.. Geb.datum.. Vermeld hier de laatste vijfcijfers van uw ID Kaart [ ] [ ] [ ] [ ] *) Student op studierichting *) Of werkzaam bij.. studierichting *) Fysieke school Werkadres.. s.v.p geen postbus opgeven Postcode Woonplaats Docent / Stage / Begeleider Mw / Hr Telefoonnummer.. Faxnummer.. Stuur uw naar: onder vermelding van de laatste viercijfers BSN en stuur tevens dit aanmeldingsformulier naar: VDAB Wedstrijdprijs BNS Burger Service Nummer Postbus AA Hillegom. De VDAB studenten Prijs wordt uitgereikt aan die student met het hoogst aantal juiste antwoorden op 50 MC vragen over: Sociale / Financiële / Economische / Fiscaal / Pensioenen / AOW / DNB / AFM / WFT. De vragenlijst wordt per toegezonden na ontvangst van uw adres en Aanmeldingsformulier. Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) T F VDAB Postbus AA Hillegom

6 27. Welk van onderstaande betaalproducten biedt de minste zekerheid dat een huurder zijn huur definitief heeft betaald? A. Een internetoverboeking. B. Een periodieke overboeking. C. Een overboeking met acceptgirokaart. D. Een automatische incasso. 28. Lionel wil een krediet sluiten om een nieuwe auto te kopen. Welke kredietvorm is het meest voor de hand liggend? A. Operationel Leasekrediet B. Aflopend krediet. C. Doorlopend krediet. D. Hypothecair krediet. 29. Onder welk toezicht valt het bevorderen van een eerlijk speelveld voor alle financiële partijen? A. Bedrijfseconomisch toezicht. B. Liquiditeits toetzicht C. Prudentieel toezicht. D. Gedragstoezicht. 30. Willem heeft een klacht over een verzekeringsproduct dat hij via zijn onafhankelijke assurantietussenpersoon van de bank heeft gesloten. Welke actie moet Willem als eerste ondernemen? Hij moet de zaak voorleggen aan de A. Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). B. Verzekeraar waar het product is gesloten. C. De bank waarvoor de onafhankelijke assurantietussenpersoon werkt. D. De onafhankelijke assurantietussenpersoon. 31. Voor welke zorgverzekeringen hebben zorgverzekeraars een wettelijke acceptatieplicht? A. Uitsluitend voor de basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering. B. Uitsluitend voor de basiszorgverzekering C. Voor alle zorgverzekeringen behalve reisverzekeringen. D. Voor alle basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgproducten. 32. Wat is de belangrijkste taak van De Nederlandsche Bank? Toezicht uitoefenen op: A. banken en bemiddelaars in financiële diensten van banken. B. de kredietwaardigheid van banken en verzekeraars. C. banken, verzekeraars en effecteninstellingen. D. banken, verzekeraars en effecteninstellingen met financiële diensten. 33. Bettine en Martin zijn gehuwd buitengemeenschap van goederen. Zij hebben drie kinderen. Bettine overlijdt zonder testament. Wie is of zijn erfgenaam van Bettine? A. Uitsluitend Martin. B. Uitsluitend de kinderen. C. Martin en de kinderen ieder voor 1/4 deel van de erfenis. D. Martin voor de helft plus samen met de kinderen,ieder voor een gelijk deel.

7 34. Vanaf welke leeftijd gaan inwoners van Nederland AOW-rechten opbouwen? A. Vanaf 15 jaar. B. Vanaf 25 jaar. C. Vanaf 65 jaar. D. Vanaf de geboorte. 35. Wat doet een gevolmachtigd agent? A. Hij bemiddelt onafhankelijk en ongebonden voor diverse verzekeraars. B. Hij adviseert en verkoopt verzekeringen waarbij hij omzetafspraken heeft met bepaalde verzekeraars. C. Hij accepteert verzekeringen, maakt de polissen op en ondertekent deze; hij handelt schades af uit naam van de verzekeraar. D. Hij sluit en accepteert voor eigenrekening en risico verzekeringspolissen af. 36. Bert woont in een eigen vakantiewoning uitsluitend voor eigen gebruik. Hoe wordt deze vakantiewoning belast? A. De waarde van de vakantiewoning is belast in BOX III. B. Over de WOZ-waarde van de vakantiewoning wordt een eigen woningforfait berekend in BOX III. C. Over de WOZ-waarde van de vakantiewoning wordt een eigen woningforfait berekend in BOX I. D. De vakantiewoning is vrijgesteld in BOX III. 37. Peter heeft een prijs van EUR ,-- gewonnen. Hij wil dat gaan beleggen, maar daarbij geen risico lopen. Welke van onderstaande beleggingsfondsen is in deze situatie het meest geschikt? A. Een spaar- en obligatiefonds. B. Een gemengd EURO aandelenfonds. C. Een liquiditeitenfonds in Dollars. D. Een MIX fonds in aandelen en obligaties 38. Bij welke van de volgende kredietvormen wordt in de regel een notaris Ingeschakeld voor het opmaken van een akte? A. Bij effectenkrediet. B. Bij hypothecair krediet. C. Bij blanco krediet. D. Bij een negatieve hypotheek verklaring. 39. In welke specifieke wet is geregeld dat een aanbieder van financiële producten zorg moet dragen voor transparante productinformatie? A. De Wet financieel toezicht. B. De Wet identificatie bij dienstverlening. C. De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. D. De Wet op de Autoriteit Financiële Markten 40. Wat is JUIST bij een gesloten beleggingsfonds? A. Het aantal uitstaande aandelen ligt NIET vast. B. Overdracht van de aandelen is via de beurs mogelijk. C. De koers van het aandeel wordt via de beurs geregeld door vraag en aanbod. D. Aan- en verkoop van aandelen vindt uitsluitend bij het beleggingsfonds zelf plaats.

8 41. Hieronder staat een aantal inkomstensoorten. -dividend; -huur; -Loon; -rente. Welke van deze inkomstensoorten wordt of worden NIET in BOX III belast? A. Uitsluitend loon. B. Uitsluitend loon en huur. C. Loon, huur, rente en dividend. D. Loon, huur, rente, dividend en vakantiewoning. 42. Welke verzekeringen kan een verzekeraar opzeggen? A. Zorgverzekeringen. B. Verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. C. Overlijdensrisicoverzekeringen. D. Gemengde Levensverzekering. 43. Hieronder staat een aantal personen en hun leefsituatie beschreven. -Sep s vermogen is onder bewind gesteld. -Beau woont samen en heeft een samenlevingscontract. -Emily is gehuwd onder koude uitsluiting (buitengemeenschap van goederen). Wie kan of kunnen geheel zelfstandig een hypothecaire lening voor de eigen woning sluiten? A. Uitsluitend Beau en Emily. B. Beau, Emily en Sep. C. Uitsluitend Beau. D. Uitsluitend Beau en zijn partner samen. 44. Wie zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het Algemeen verzekerd? A. Het gehele gezin en inwonende gehuwde en aangetrouwde kinderen. B. Iedereen die schade lijdt door onrechtmatig gedrag van de verzekerde. C. Het gehele gezin en uitwonende studerende kinderen van het gezin. D. Uitsluitend de verzekeringnemer en zijn partner. 45. Hieronder staat een aantal transacties: I Het sluiten van een lening. II Het openen van een spaarrekening. III Het sluiten van een inboedelverzekering. In welke van deze situaties moet de identiteit van de klant volgens de Wet Identificatie bij financiële Dienstverlening (WID) worden vastgesteld? A. Uitsluitend in situatie I. B. Uitsluitend in situatie I en II. C. Uitsluitend in situatie II en III. D. In situatie I, II en III. 46. Welke van onderstaande acties in het beleggingsproces van een consument komt van deze vier als laatste aan de orde? A. Het berekenen van het benodigde rendement om het gewenste doel te bereiken. B. Het opstellen van een risicoprofiel. C. Het verdelen van de beschikbare gelden over de verschillende beleggingscategorieën. D. De leeftijd van de belegger en zijn werkervaring.

9 47. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,-- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft hij de volgende persoonlijke bezittingen en schulden: - totaal bezittingen EUR ,--; - totaal schulden bedragen EUR ,--. Hoe groot is het persoonlijke vermogen van Hugo aan het einde van het jaar, er van uitgaande dat de waarde van zijn bezittingen NIET is veranderd? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. D. EUR , Welke van onderstaande verzekeringen is verplicht? A. Zorgverzekering. B. Begrafenis Zorgverzekering C. Overlijdensrisicoverzekering. D. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. 49. Een klant heeft bij uw bank een consumptief krediet waarbij zij tot maximaal EUR 7.500,- mag lenen. Per maand betaalt de klant aan de bank een maand termijnbedrag van 2% over de limiet. Afgeloste bedragen kan de klant weer opnemen. Welke vorm van consumptief krediet staat hier beschreven? A. Rekening-courantkrediet. B. Variabel doorlopend krediet C. Vast doorlopend krediet. D. Aflopend krediet. 50. Welk waardebegrip hanteert men bij het vaststellen van de verzekerde waarde van een opstalverzekering? A. Herbouwwaarde na de schade. B. Herbouwwaarde voor de schade. C. Herstelwaarde van de schade. D. Vrije verkoopwaarde van de woning 1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D 41 A B C D 2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 32 A B C D 42 A B C D 3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 33 A B C D 43 A B C D 4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 34 A B C D 44 A B C D 5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 35 A B C D 45 A B C D 6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 36 A B C D 46 A B C D 7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 37 A B C D 47 A B C D 8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 38 A B C D 48 A B C D 9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 39 A B C D 49 A B C D 10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 40 A B C D 50 A B C D

10 1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D 31 A B C D 41 A B C D 2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 32 A B C D 42 A B C D 3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 33 A B C D 43 A B C D 4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 34 A B C D 44 A B C D 5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 35 A B C D 45 A B C D 6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 36 A B C D 46 A B C D 7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 37 A B C D 47 A B C D 8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 38 A B C D 48 A B C D 9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 39 A B C D 49 A B C D 10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 40 A B C D 50 A B C D Opmerking over het gegeven antwoord mag u mailen naar vdab.nl versie Wft-basis VDAB-Pers(berichten)dienst voor het plaatsen van berichten m.b.t. financiëledienstverlening, vastgoed, banken, verzekeringen, MBO HBO Ga naar actuele Persberichten Over de VDAB De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB Bokaal. Website s vdab.nl, WFT-Proefexamens, VDAB Bokaal.nl, VDAB-Bio.nl, vdab-talent.nl, VDAB-Persdienst.nl