Actualiteitenmorgen Btw, BTW-compensatiefonds en vennootschapsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteitenmorgen Btw, BTW-compensatiefonds en vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 Btw, BTW-compensatiefonds en vennootschapsbelasting Woensdag mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. Rous MSc.

2 Agenda Stand van zaken Vpb / ontwikkelingen Inventarisatie Vpb Actualiteiten btw en sport Decentralisaties (3d s) en btw Schoolmodellen Subsidies en btw Gymnastiekonderwijs Leerlingenvervoer Rondvraag Slide 2

3 Vpb: stand van zaken en ontwikkelingen Slide 3

4 Wetsvoorstel is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer Amendement voor een vrijstelling voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam Amendement dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur activiteiten worden aangewezen waarvoor geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting zal gelden. Slide 4

5 Niet-Vpb-plichtige activiteiten handhaven openbare orde; 112-meldkamer; brandbestrijding door de Brandweer; rampenbestrijding; crisisbeheersing; luchtverkeersleiding; waterbeheer; rioolbeheer; algemene infectieziektebestrijding; drinkwatervoorziening aan huishoudens; ophalen huisvuil binnen gemeente door gemeente zelf; opruimen van zwerfafval en legen van prullenbakken langs de openbare weg in de gemeente, door de gemeente; afgifte identiteitsbewijzen; afgifte rijbewijzen; voltrekken burgerlijke huwelijken; heffen van rijksbelastingen en decentrale belastingen; verlenen en handhaven van vergunningen en ontheffingen; innen marktgelden; parkeren op straat; uit publieke middelen bekostigd (basis-, middelbaar en hoger) onderwijs; werkzaamheden als academisch ziekenhuis (bijvoorbeeld basiszorg en topreferente zorg) activiteiten voor zover de publiekrechtelijke rechtspersoon die voor zichzelf uitvoert, bijvoorbeeld: o beveiliging, o post- en koeriersdiensten, o ict-diensten, o innen van rijksbelastingen of decentrale belastingen, o reprodiensten, en o schoonmaakdiensten. Slide 5

6 Vpb-aangifte Stellig en zonder voorbehoud Aangifte in concept akkoord voor Belastingdienst Vpb drie jaar uitstel Corporaties 2008 Vpb-plichtig/aangifte 2011 Gemeenten zullen snel aangifte willen doen i.v.m. onzekerheid over bedragen/jaarrekening Slide 6

7 Den Haag Overleg MvF/Belastingdienst/IPO/VNG Handreiking Slide 7

8 Het Bouwstenenmodel Slide 8

9 Lichaam Verbonden partijen/gr pakken het vaak zelf op CV/VOF/transparant/opheffen Slide 9

10 Activiteit Activiteiten splitsen of clusteren Vastgoed splitsen Zwembad/zwembaden/alle sportaccommodaties Slide 10

11 Onderneming Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid Deelname aan het economisch verkeer Winststreven/overschotten/beogen Cumulatief Slide 11

12 Deelname aan het economisch verkeer Individuele prijs Notarissen arrest Huisafval/Diftar Slide 12

13 Niet onderworpen Geen winststreven/geen overschotten Vangnet concurrentiecriterium Beoogde of potentiële concurrentie Ten koste van andere ondernemers Concurrentie treden/bescheiden bestaan mogelijk is Structureel verliesgevende activiteiten Slide 13

14 Subjectieve vrijstelling Belastingplichtige is uitgezonderd Zorg Sociaal Domein/ werkbedrijf Bibliotheek Onderwijs en onderzoek Onderscheiden van objectieve vrijstelling/gedeelte heffingsgrondslag valt buiten de heffing Slide 14

15 Vermogensetikettering Verplicht ondernemingsvermogen/keuzevermogen Passiefzijde/financiering Openingsbalans Voor immateriële activa bestaat een bijzondere waarderingsmaatregel/goodwillverbod Slide 15

16 Winst Totale winst/jaarwinst Toerekenen kosten wordt belangrijk Mengpercentage? Slide 16

17 Objectieve vrijstellingen Interne activiteiten Quasi-inbesteding Overheidstaken Samenwerkingsverbanden (dienstverleningsovereenkomst) Slide 17

18 Uitwerking op Fiscaal Portaal Gemeenten 00. Inleiding 01. Lichaam 02. Activiteit 03. Onderneming 04. Onderworpenheid 05. Subjectieve vrijstelling 06. Vermogensetikettering 07. Winst 08. Objectieve vrijstelling 09. Inventarisatie en implementatie 10. Concept wetsvoorstel 11. Nieuwsberichten 12. Publicaties en brondocumenten Slide 18

19 Inventarisatie Vpb Iv3-model Labeling btw/bcf Wet Markt Overheid VNG-lijst Slide 19

20 Lijst Vastgoed Kadastrale aanduiding Verhuurd/leegstand/eigen gebruik WOZ/OZB Slide 20

21 Lijst gronden Kadastrale aanduiding BIE NIEGG MVA Ruilgronden Overige gronden Slide 21

22 Lijst verbonden partijen Omvang belang % Aard en vorm participatie Samenstelling Rechtsvorm Aard van activiteiten Commerciële resultaten CV/VOF Slide 22

23 Lijst met schulden Rentepercentage Looptijd Omvang Aflossing Slide 23

24 Lijst met bijzondere inkomsten Slide 24

25 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Daarmee staat nu definitief vast dat gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen die een onderneming drijven, per 1 januari 2016 belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. Slide 25

26 Toezegging/administratieve lastendruk Nihilaangifte bij niet-ondernemingsactiviteiten en vrijgestelde activiteiten De eerste toezegging van de staatssecretaris betekent een verlichting van de administratieve lastendruk voor overheidslichamen die aannemelijk maken dat zij naast de niet-ondernemings-activiteiten slechts objectief vrijgestelde activiteiten verrichten, maar wel zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte. De staatssecretaris zegt namelijk toe dat zij kunnen volstaan met het indienen van een nihilaangifte. De inspecteur zal vervolgens een beschikking geen aanslag nemen of een nihilaanslag vaststellen. Deze lichamen hoeven daardoor geen administratief bewerkelijke rekenexercities te verrichten zoals het opstellen van een fiscale openingsbalans. Hetzelfde geldt voor samenwerkingsverbanden die slechts objectief vrijgestelde activiteiten verrichten. Slide 26

27 Toezegging/compartimentering Compartimentering De tweede toezegging betreft een praktische toepassing van de compartimenteringsgedachte bij de waardering van vermogensbestanddelen van een overheidslichaam dat onbelaste, vrijgestelde en niet-vrijgestelde activiteiten verricht. Als op enig moment een vermogensbestanddeel waarmee uitsluitend vrijgestelde activiteiten werden verricht na verloop van tijd ook wordt gebruikt voor niet-vrijgestelde activiteiten, is een herwaardering volgens de staatssecretaris in beginsel niet aan de orde. Hij erkent echter dat vanaf dat moment wel een materieel heffingsbelang ontstaat en is daarom bereid om in dat geval, bij wijze van praktische benadering, de compartimenterings-gedachte toe te passen, oftewel vermogensbestanddelen mogen dan tegen de waarde in het economische verkeer van dat moment op de balans worden geplaatst. Slide 27

28 Toezegging/praktische afspraken Praktische afspraken met Belastingdienst De derde toezegging borduurt voort op de tweede toezegging en houdt verband met de beperking van de administratieve lasten in die situatie. De staatssecretaris merkt op dat binnen de geldende wet- en regelgeving met de Belastingdienst in dergelijke (en daarmee vergelijkbare) situaties praktische afspraken te maken zijn. Hij wijst er zelfs uitdrukkelijk op dat er geen belemmeringen in de vennootschapsbelasting bestaan die een overheidslichaam beletten om de meest optimale organisatiestructuur te kiezen. Slide 28

29 Toezegging/toerekening vermogensbestanddelen Ingeval vermogensbestanddelen zowel in de overheidssfeer als in de ondernemingssfeer worden gebruikt, moet eigen en vreemd vermogen daaraan worden toegerekend. De staatssecretaris had al eerder aangegeven dat het causale verband tussen lening en vermogensbestanddeel de hoofdregel is. Hij merkt nu echter op dat hij er geen bezwaar tegen heeft om voor een specifieke situatie een toegesneden pragmatische oplossing te hanteren indien dit causale verband niet is vast te stellen. Daarbij moet volgens hem wel rekening worden gehouden met het feit dat aan een onderneming met een hoger risicoprofiel meer eigen vermogen moet worden toegerekend dan aan een onderneming met een laag risicoprofiel. In geval van onduidelijkheid kan worden aangesloten bij hetgeen voor een private onderneming die vergelijkbare activiteiten uitoefent een gebruikelijke financieringsstructuur is. Hierbij moet hetzelfde rentepercentage worden gehanteerd als betaald wordt door de lokale overheid aan de externe geldverstrekker. Slide 29

30 Toezegging/dividendbelasting Aanpassing dividendbelasting Indien aandelen tot het ondernemingsdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon worden gerekend en op deze aandelen een objectvrijstelling (o.a. interne activiteiten, quasi-inbesteding, overheidstaken of samenwerkingsverbanden), van toepassing is, dan bestaat er volgens de huidige tekst van de Wet op de dividendbelasting geen recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting. Dat is niet de bedoeling. Zoals al eerder aangekondigd, zal in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 de Wet op de dividendbelasting worden aangepast waardoor teruggaaf van dividendbelasting in deze gevallen wel mogelijk wordt. Slide 30

31 Toezegging/winststreven Bij de beoordeling van de eventuele aanwezigheid van een winststreven stelt de staatssecretaris voorop dat het gaat om de vraag of met activiteiten naar verwachting over meerdere jaren bezien positieve resultaten gehaald kunnen worden. Dit kan worden afgeleid uit een toename van het eigen vermogen in samenhang met de daadwerkelijk behaalde jaarlijkse resultaten. Hij merkt nogmaals op dat indien bij deze beoordeling de fiscale jaarstukken ontbreken op praktische gronden, de commerciële jaarstukken als startpunt mogen dienen. Indien het winstoogmerk niet meteen duidelijk is, zullen mogelijke verschillen tussen de commerciële en de fiscale cijfers nader geanalyseerd moeten worden. Voorts merkt de staatssecretaris op dat hij zich kan voorstellen dat er geen winststreven aanwezig is in de situatie dat een hoge jaarwinst het gevolg is van de fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen en het positieve resultaat geheel is te herleiden tot deze fiscale afschrijvingsbeperking. Ook moet bij de beoordeling van het winststreven fiscale stimuleringsmaatregelen buiten beschouwing worden gelaten. Slide 31

32 Begrip activiteit De staatssecretaris geeft aan dat gewerkt wordt aan een handreiking waarin meer duiding wordt gegeven aan het begrip activiteit. Hij gaat in op het voorbeeld van de exploitatie van een zwembad. Zijns inziens is de exploitatie van verschillende zwembaden meerdere activiteiten die per zwembad een onderneming kunnen vormen. Binnen zo n zwembad is de verhuur van de kluisjes onderschikt aan de hoofdactiviteit, maar de verwevenheid van de kiosk met het zwembad zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden (bijv. toegang, openingstijden) in hoeverre deze gezamenlijk beoordeeld kan worden. Slide 32

33 Geen faciliterende diensten onder objectvrijstelling /dienstverleningsovereenkomsten De staatssecretaris is van mening dat het amendement Dijkgraaf niet zo ver reikt dat faciliterende diensten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht, onder het bereik van de overheidstakenvrijstelling zouden kunnen worden gebracht. Hierbij is niet van belang of die faciliterende diensten door de afnemer worden gebruikt voor het verrichten van overheidstaken of niet. Voor de toepassing van de objectvrijstelling op basis van een dienstverleningsovereenkomst is derhalve vereist dat de activiteiten worden verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak Slide 33

34 Subsidie en winststreven Een exploitatiesubsidie die jaarlijks vooraf wordt toegekend en na afloop van het jaar ter grootte van het overschot moet worden terugbetaald zal er toe leiden dat er geen structurele vermogensoverschotten kunnen ontstaan; het exploitatietekort wordt slechts gedekt middels deze subsidie. Naar het oordeel van de staatssecretaris is er dan geen sprake van het drijven van een onderneming. Voor het geval er sprake is van een budgetsubsidie, welke voor meerdere jaren wordt verstrekt is, kan er wel sprake zijn van vermogensoverschotten maar is geen winststreven aanwezig indien wordt voldaan aan de voorwaarden van het beleidsbesluit van 23 december Slide 34

35 Grondbedrijf In de beantwoording wordt nauwelijks stil gestaan bij de fiscale problematiek rondom grondbedrijven. De staatssecretaris merkt op dat het niet de bedoeling is dat grondbedrijven in een meer nadelige positie komen dan hun private concurrenten. Verder geeft hij aan dat er geen vrijstelling voor de overdrachtsbelasting zal komen in geval een reorganisatie van het grondbedrijf nodig mocht blijken. Slide 35

36 Overleg Belastingdienst/VNG/VVG Het ambtelijk overleg van de VNG en de VVG (Vereniging Van Grondbedrijven) met de Belastingdienst over de Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen voor Grondbedrijven is vandaag gestaakt. De Belastingdienst kwam tijdens het overleg vandaag naar ons inzicht met ingrijpende nieuwe gezichtspunten. De gevolgen daarvan voor gemeenten zijn niet te overzien, daarom is besloten het overleg te staken. Slide 36

37 Overleg Belastingdienst/VNG/VVG Handreiking Vanaf medio december vond veelvuldig overleg plaats met de Belastingdienst. De VVG en VNG hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een handreiking voor Grondbedrijven over de vennootschapsbelastingplicht. Dit concept diende als input voor de gesprekken met de Belastingdienst. Tot op heden heeft dit helaas niet geleid tot overeenstemming. Vervolg Gelet op de tijdsdruk voor gemeenten publiceren de VNG en VVG medio juni een concept-handreiking die de contouren van de belastingplicht van de grondbedrijven schetst. Slide 37

38 Praktijk Toets ondernemerspoort (winst/concurrentie) aan de hand van de commerciële stukken zoals BBV en jaarrekening. Commerciële stukken zijn de basis. Komt men niet door winstpoort dan kijken of op basis van fiscal correcties wel ondernemerspoort wordt gepasseerd. Voorbeeld afschrijven vastgoed etc. Bloedbankarrest. In hoeverre moeten activiteiten worden geclusterd. Belastingdienst zo fijnmazig mogelijk. Iedere grex en iedere detachering. Aandachtspunt verliezen bij grex. Functioneel georganiseerd dan één geheel. Slide 38

39 Praktijk Financiering grondbedrijf. Projectfinanciering. Geen causaal verband geen aftrek van rente. Uitgaan van verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen. Balans/commerciële stukken. Projectfinanciering leidt tot meer aftrek. Subsidies kan leiden tot heffing van VpB tenzij terugbetalingsverplichting. Bij een terugbetalingsverplichting ben je geen eigenaar. Slide 39

40 Praktijk Kostentoerekening. Samenhang met de onderneming 1) Finaliteit/doel uitgaven 2) Milieu/waar komen de kosten op 3) Aard van de kosten/verband/toerekening overhead Faciliterende dienstverlening op grond van opdracht/geen GR. Geen vrijstelling. Compartimentering. Vastgoed- en grondbedrijf. Aanleg infrastructuur. Overheidstaak. Geen aftrek. Niet houdbaar Slide 40

41 Normaal Vermogensbeheer Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat het zogenaamd normaal vermogensbeheer geen onderneming vormt als bedoeld in Bouwsteen 3 Verhuur van onroerende zaken Voor alle duidelijkheid: Er zijn in de praktijk regelmatig stevige discussies over de vraag of activiteiten zich laten kwalificeren als normaal vermogensbeheer. Slide 41

42 Normaal Vermogensbeheer In 1994 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de grens wordt aangegeven van wat onder normaal vermogensbeheer valt en wat daar bovenuit gaat. Er is géén sprake van normaal vermogensbeheer indien: (...) het rendabel maken van de onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en omvang onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan. 1 Slide 42

43 Normaal Vermogensbeheer Vaak zal de verrichte arbeid de doorslaggevende factor zijn. In een ander arrest is aangegeven dat de arbeid ook kan worden verricht door werknemers. Daarbij is verder geoordeeld dat de omvang van de arbeid (kwantitatief) moet worden beoordeeld, in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. De relatieve omvang van het vastgoed en de arbeid is dus bepalend. Dat er veel arbeid wordt verricht zegt nog niet zo veel. De omvang en intensiteit van de arbeid nemen logischerwijs toe wanneer er meer onroerend goed in bezit is. Zelfs het hebben van een eigen onderhoudsdienst is niet onderscheidend (genoeg) voor de beoordeling of er sprake is van een onderneming Slide 43

44 Normaal Vermogensbeheer Wanneer de werkzaamheden het normale vermogensbeheer wat betreft de omvang overstijgen is er mogelijk sprake van meer dan alleen beleggen en wordt er een onderneming gedreven. Dit betekent dat er een duidelijke relatie aanwezig moet zijn tussen de meerarbeid (kwalitatief en/of kwantitatief) en het beoogde resultaat. De meerarbeid moet gericht zijn op het behalen van een hoger rendement dan wat normaal wordt gehaald met reguliere verhuuractiviteiten.3 Vervolgens moet objectief worden beoordeeld of dit haalbaar is. Ook indien het voordeel uiteindelijk toch niet wordt behaald, bijvoorbeeld door de kredietcrisis, wordt toch gesproken van meer dan normaal vermogensbeheer.4 Slide 44

45 Normaal Vermogensbeheer Indien er sprake is van projectontwikkeling lijkt er in ieder geval sprake te zijn van meerarbeid en dus van meer dan normaal vermogensbeheer. Dit geldt in ieder geval voor de ontwikkelingsperiode. Na afronding van deze periode dient opnieuw te worden beoordeeld of de activiteiten die worden verricht op zichzelf meer dan normaal vermogensbeheer vormen. Wanneer de onroerende zaak vervolgens wordt verhuurd, moet aan de hand van de feitelijke situatie worden beoordeeld of er sprake is van (meer dan) normaal vermogensbeheer. Overigens is verder nog van belang dat de activiteiten een duurzaam karakter moeten hebben. Als dat niet zo is, is er weliswaar sprake van meer dan normaal vermogensbeheer maar niet van een onderneming. Slide 45

46 Normaal Vermogensbeheer De jurisprudentie op het terrein van normaal vermogensbeheer in relatie tot de verhuur van vastgoed is zo casuïstisch dat daarin nauwelijks een consistente lijn valt te ontdekken. Aan de hand van de uitersten zullen we het begrip normaal vermogensbeheer verder invullen. De hoofdregel is daarbij dat verhuur van vastgoed geen onderneming vormt. De volgende activiteiten in relatie tot vastgoed vormen altijd een onderneming: het ontwikkelen of laten ontwikkelen van nieuwbouwprojecten; het vernieuwbouwen: zeer ingrijpen (laten) renoveren en (laten) transformeren; verhuur waarmee meer rendement wordt gegenereerd door extra diensten aan te bieden. Slide 46

47 Normaal Vermogensbeheer Om te bepalen of er sprake is van normaal vermogensbeheer weten we in ieder geval dat de volgende omstandigheden irrelevant of niet onderscheidend genoeg zijn voor de beoordeling of er sprake is van een onderneming omdat deze omstandigheden normaal zijn in geval van verhuur van vastgoed, uiteraard in verhouding tot de omvang van het vastgoed: Slide 47

48 Normaal Vermogensbeheer de omvang van de portefeuille (aantallen, marktwaarde, m2); de wijze van financieren (risico, structurering) en de (relatieve en absolute) omvang van de financiering; de aanwezigheid van een eigen onderhoudsdienst; de knowhow van de eigenaar en het personeel; het aantal personeelsleden en de tijdsbesteding door werknemer; een relatienetwerk; het aankoop-, verhuur-, verkoopproces; marktonderzoek, selectie panden en huurders, strategiebepaling, bezichtigingen; contracteren: algemeen; huurcontracten afsluiten en verlengen; Slide 48

49 Normaal Vermogensbeheer bijhouden administratie, waaronder huren innen; contacten onderhouden (huurders, gemeenten, nutsbedrijven, makelaars, enzovoorts); klachtenbehandeling; technisch beheer: inspecties en onderhoud/reparaties uitvoeren, al dan niet door een eigen onderhoudsdienst; verbeteringen aanbrengen, al dan niet door een eigen onderhoudsdienst; uitbreiden van het aantal verhuurbare meters (indien door ontwikkeling, kan de ontwikkeling gedurende de ontwikkelfase wel ondernemingsactiviteit zijn). Slide 49

50 Normaal Vermogensbeheer Conclusie De termen normaal vermogensbeheer en meer dan normaal vermogensbeheer zijn in de praktijk moeilijk hanteerbare criteria om vast te stellen of er sprake is van ondernemen of beleggen. De kwalificatie hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. In de regel leidt het enkele verhuren van vastgoed niet tot een onderneming en zal sprake zijn van normaal vermogensbeheer. Deze kwalificatie verandert wanneer arbeid zodanig wordt ingezet met als doel een hoger rendement te behalen dan wat normaal wordt behaald. Er dient dan een duidelijke relatie te bestaan tussen de meerarbeid en het beoogde resultaat. Slide 50

51 Ervaringen inventarisatie Ervaringen Inventarisatie 1. Reclame 2. Detacheringen 3. Werkzaamheden voor derden 4. Opwekken elektriciteit 5. Nog veel onduidelijkheden met betrekking tot grondbedrijf Grondbedrijf in een vennootschap? Alle commerciële activiteiten in vennootschap Slide 51

52 Actualiteiten btw en sport Slide 52

53 Verlaagd tarief sportbeoefening Btw-vrijstelling voor laten sporten leden sportverenigingen Discussie over toepassing verlaagd btw-tarief Recente verruiming reikwijdte Sportbesluit/werkzaamheden vereniging Btw-constructies en sportstichtingen Slide 53

54 BTW-constructies Uitspraak Gerechtshof Arnhem d.d. 26 augustus 2014, 13/01305 inzake sportstichting Staatssecretaris van Financiën stelt cassatieberoep in bij Hoge Raad Beroep ingetrokken Nog geen duidelijkheid. Bewust? Slide 54

55 Europa HvJ EU in zaak Bridport Geen winstoogmerk vrijgesteld van btw-heffing Winstoogmerk dan geen btw-vrijstelling Grote gevolgen voor gemeenten/geen winstoogmerk Slide 55

56 Winstoogmerk Is BV of NV altijd een oplossing Btw kent eigen winstoogmerk Arrest HvJ EU Golf en Country Winstuitkering Slide 56

57 Te verwachten ontwikkelingen Belastingplan 2015 (geen melding over btw en sport) Fiscale Verzamelwet 2015 Overleg EU-Commissie Arrest HvJ EU in de Belgische zaak over het stadion Luc Varenne d.d. 22 januari 2015 Slide 57

58 Alternatief Het Coöperatiemodel Het Coöperatiemodel biedt de mogelijkheid om belastingvoordeel te behouden bij wetswijziging. De Coöperatie geeft tegen vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening. De Coöperatie heeft een winstoogmerk, namelijk het realiseren van belastingbesparingen. De Coöperatie moet btw voldoen en kan btw verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Coöperatiemodel uitgewerkt op het Fiscaal Portaal Gemeenten. Aandachtspunt Vennootschapsbelasting Slide 58

59 Procedure gemeente Sluis Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 12 januari 2015, nr. AWB 14/490 Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Slide 59

60 Procedure gemeente Sluis De gemeente Sluis (hierna ook: de gemeente ) stelt tegen vergoeding sportaccommodaties ter beschikking aan sportverenigingen en andere gebruikers. De gemeente heeft geen schriftelijke gebruikers- dan wel huurovereenkomsten gesloten. De gemeente heeft wel gebruikersvoorwaarden geformuleerd die gelden bij het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een formulier. Het gebruik van de sportaccommodaties door sportverenigingen is toegestaan voor sportbeoefening en het organiseren van wedstrijden. Slide 60

61 Procedure gemeente Sluis Het onderhoud van de sportaccommodaties geschiedt door en voor rekening van de gemeente. De gemeente maait wekelijks het gras en controleert de accommodatie wekelijks op de aanwezigheid van legionella. Het verzorgen van de netten, het kalken van de lijnen en alle verdere werkzaamheden die nodig zijn voor de beoefening van een sport, geschieden door en voor rekening van gebruiker. De gemeente heeft het recht om het gebruik van de sportvelden te verbieden als door de weersgesteldheid of de onderhoudstoestand het gebruik van de sportvelden niet mogelijk is. De kosten van elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de gemeente, tenzij met de sportvereniging andere afspraken zijn gemaakt. Alle kosten van belastingen en andere lasten zijn voor rekening van de gemeente. Schades aan de grasvelden worden door de gemeente en de sportvereniging gerepareerd. Slide 61

62 Procedure gemeente Sluis Oordeel rechtbank De rechtbank oordeelt dat de gemeente gelegenheid tot sportbeoefening geeft. De dienstverlening van de gemeente kan volgens de rechtbank gelet op de beperkingen in het gebruik en de mate waarin de gemeente is betrokken bij beheer en onderhoud van de sportaccommodaties niet worden geduid als verhuur. Verhuur is namelijk een meer passieve activiteit. Belastingdienst heft hoger beroep ingesteld maar later ingetrokken! Slide 62

63 Drie decentralisaties en btw Slide 63

64 Drie decentralisaties en btw Detachering Aanpassen systemen gemeente Websites Uitwerking op Fiscaal Portaal Gemeenten via vraag en antwoord Slide 64

65 Drie decentralisaties en btw Voor veel gemeenten onderzoeken wij of de fiscale aspecten van de implementatie van Jeugdwet en Wmo 2015 voldoende zijn geborgd. Heeft uw gemeenten de fiscale aspecten voldoende in beeld? Vragen die spelen zijn onder andere: 1. Kan de gemeente alle btw op de kosten die zijn gemaakt voor de uitbreiding van de gemeentelijke ICT-systemen compenseren bij het BTW-compensatiefonds of is sprake van een gedeeltelijke uitsluiting omdat ook zorgaanbieders van het systeem gebruik (moeten) maken? Slide 65

66 Drie decentralisaties en btw 2.Worden zorg en jeugddiensten gezamenlijk ingekocht? Op welke wijze wordt de btw verwerkt? Met name bij de centrumgemeente is van belang dat dienstverlening wordt onderkend en dat btw wordt voldaan, tenzij een btw-vrijstelling geldt voor de verleende dienstverlening. 3.Op welke wijze is de samenwerking met de zorgaanbieder(s) in het wijkteam vorm gegeven? Heeft de gemeente zeggenschap en is sprake van detachering van personeel door de zorgaanbieder? Is de detachering belast met btw of geldt een btw-vrijstelling? 4.Kan de btw op de detachering worden gecompenseerd bij het BTWcompensatiefonds of geldt een uitsluiting? Wordt gebruik gemaakt van de inzet van ZZP ers voor de uitvoering van de werkzaamheden? Moeten deze ZZP ers btw factureren? Slide 66

67 BTW-besparende schoolmodellen Slide 67

68 BTW-besparende schoolmodellen Hoge Raad 29 mei 2015, nr. 14/01134 Gemeente Nijkerk (Het veranderen van juridische structuren in een vergevorderd stadium vormt misbruik van recht) Hoge Raad 29 mei 2015, nr. 13/02651 Gemeente Woerden (prejudiciële vragen Hoge Raad) Slide 68

69 Subsidies en btw Slide 69

70 Subsidies en btw Met ingang van 1 januari 2015 kent het BTW-compensatiefonds een plafond Belastingdienst doet in toenemende mate onderzoek doet naar btwheffing in relatie tot subsidies. Slide 70

71 Exploitatiesubsidies en btw Standpunt kennisgroep Omzetbelasting Non Profit, overheid en overige vrijstellingen, kenmerk De subsidie die de gemeente betaalt heeft volgens de kennisgroep namelijk betrekking op de afname van het beheer en de exploitatie van het complex. Dit wordt gezien als een dienst die wordt afgenomen door de gemeente. De gemeente is bereid om jaarlijks een bedrag op te offeren zodat burgers, scholen en sportverenigingen voor een aanvaardbare prijs gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen. Volgens de Belastingdienst kan de gemeente de btw op deze dienst niet op de btw-aangifte terugvragen c.q. verrekenen. Slide 71

72 Compensatie bij het BTW-compensatiefonds Omdat de gemeente naar de mening van de Belastingdienst van de exploitant een prestatie afneemt die zij niet gebruikt in het kader van haar btw-onderneming, kan de gemeente de btw die de exploitant aan de gemeente in rekening brengt, compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De uitsluiting van compensatie geldt volgens de kennisgroep niet. De gemeente stelt de ingekochte dienstverlening namelijk niet ter beschikking aan individualiseerbare derden, maar aan het collectief van alle burgers in de gemeente zonder aanzien des persoon, al dan niet onderscheiden naar bepaalde kenmerken. Slide 72

73 Is sprake van verbruik? zet de nodige vraagtekens bij het standpunt van de kennisgroep inzake de belastbaarheid van de prestatie c.q. de subsidie. Gelet op het arrest van het HvJ EU in de zaak Mohr kan men zich de vraag stellen of er wel verbruik plaatsvindt en of daarom over de subsidie btw moet worden betaald. Gelet op het BCF-plafond adviseren wij gemeenten om kritisch te bekijken of ter zake van een subsidie btw is verschuldigd. Slide 73

74 Verzelfstandigingssubsidie/Belastingdienst Procedure over verstrekken verzelfstandigingssubsidie. Belastingdienst wil subsidie die wordt verstrekt in het kader van de verzelfstandiging van musea in de heffing van btw betrekken. Bezwaarfase. Slide 74

75 Gymnastiekonderwijs Slide 75

76 Gymnastiekonderwijs Gerechtshof: geen recht op aftrek voor zover gymnastieklokaal om-niet ter beschikking wordt gesteld 27 januari 2015, 14/00520 en 14/ Volgens het Gerechtshof bestaat er geen rechtstreekse en onmiddellijke samenhang tussen het ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan de scholen voor primair onderwijs en het ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan de sportverenigingen en de scholen voor voortgezet onderwijs. Voor zover de inkoop-btw betrekking heeft op het ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan de scholen voor primair onderwijs is geen sprake van gebruik voor belaste handelingen en bestaat daarom geen recht op aftrek. Van een met btw belaste interne dienst is ook geen sprake. Advies: ter behoud van rechten bezwaar maken tegen alle btw-aangiften! Slide 76

77 Leerlingenvervoer Slide 77

78 Leerlingenvervoer Geen ontwikkelingen Advies: ter behoud van rechten bezwaar maken tegen alle btw-aangiften en BCF-beschikking! Slide 78

79 Vragen? Joep Swinkels Senior Tax Manager Tel: Mobiel: Jeffrey Rous Senior Tax Consultant Tel: Mobiel:

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen Eerste Kamer heeft Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Cees Smulders en Anja van Pelt 15 sept 2015 1 Agenda Wet vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Huidige stand van zaken Route voorwaarts

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Datum 18 december 2014 Betreft Toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven

Vpb-plicht voor overheidsbedrijven n Vpb-plicht voor overheidsbedrijven Onderwerpen Doel van de wetswijziging Inhoud Wet op de vennootschapsbelasting Waarover wordt vpb betaald? Financiële regelgeving gemeenten Praktijkvoorbeelden Aanpak

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Jan Willem de Joode, VNG Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel: korte schets van het wetsvoorstel Samenwerking

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen

Belastingplicht overheidsondernemingen Belastingplicht overheidsondernemingen Gered door de vrijstellingen? Marcel Buur marcel.buur@loyensloeff.com Vrijstellingen - inleiding Van vrijgesteld, tenzij naar belastingplichtig, tenzij Tenzij vormgegeven

Nadere informatie

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Staatssecretaris beantwoordt vragen Eerste Kamer over Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen De staatssecretaris van Financiën heeft recent de memorie van antwoord uitgebracht ter zake van

Nadere informatie

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek

Invoering Vpb Aanleiding Europese Commissie onderzoek Invoering Vpb 2016 - Aanleiding Europese Commissie onderzoek - Huidige wetgeving 1956 overheidsonderneming vrij - Nieuwe wetgeving Belastingplichtig tenzij Voldoende rek gemeenten! Invoering Vpb Stand

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen Wat komt er op ons af? Joop Kluft, PriceWaterhouseCoopers Ton Waars, Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 24 november 2014 VNG-congres Gemeentefinanciën Wat

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: Jaargang 6 Editie 2015/2 Maart 2015 Btw en BTW-compensatiefonds 1. Belastingbesparing door de coöperatie Sport

Nadere informatie

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015

Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 Vennootschapsbelasting voor overheden Toelichting voor Auditcommissie 11 juni 2015 VPB Wat is vennootschapsbelasting? VPB is een rijksbelasting op het inkomen van rechtspersonen (bij bedrijven veelal winst

Nadere informatie

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de

Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de Winstbelasting bij grondbedrijven? Een visie op de gevolgen voor gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven Naarscongres VvG

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting

Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Laatste ontwikkelingen Vennootschapsbelasting VNG-congres gemeentefinanciën 2015 Freek Verbakel John Piepers 30 november 2015 Programma Opening Waar staan we? Producten SVLO Verschillen BBV-fiscaal (openingsbalans)

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw,

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8393. Geachte heer/mevrouw, Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? 5 februari 2015 Bram Faber Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit, en nu? Nieuw vennootschapsbelastingkader voor overheidsondernemingen: Voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen 2 Huidige vennootschapsbelastingpositie

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 18 mei 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen door de Tweede

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 2 oktober 2014 1 VPB staat voor de deur 2 Inhoud presentatie 1. Stand wetgevingsproces 2. Doel en hoofdregel wetsvoorstel 3. Het fiscaal ondernemingsbegrip 4.

Nadere informatie

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur

BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur BTW-teruggave op sportaccommodaties onder vuur Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Nationaal Sportvelden Congres Cuijk, 26 november 2015

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015

VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 VpB plicht overheidsondernemingen Commisie BAM, 28 mei 2015 Marcel Wiebes Huidig stelsel Ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen (bepaalde activiteiten van o.a. Gemeente en Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht

Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht Vierde nieuwsbrief SVLO Overheden aan de slag met de vennootschapsbelastingplicht In deze nieuwsbrief informeren wij u over de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Deze samenwerking

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie

Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus Oplegnotitie Activiteitenlijst Gemeenten Publicatie 17 augustus 2015 Oplegnotitie Aanleiding De VNG heeft in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen een

Nadere informatie

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc.

Afschaffing btwintegratielevering 19 september 2013 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. www.pwc.nl Afschaffing btwintegratielevering 19 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels J. (Jeffrey) Rous M.Sc. : achtergrond Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de integratielevering

Nadere informatie

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb

Actualiteiten BBV. vbbv. Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb vbbv Actualiteiten BBV Aandachtspunten jaarrekening 2016 Vraagstukken gemeenten (grondexploitatie, rente, overhead) Stellingen Verbonden partijen Erfpacht Ontwikkelingen Vpb Actualiteiten BBV vbbv Jaarrekening

Nadere informatie

Verruiming btw-sportvrijstelling

Verruiming btw-sportvrijstelling omzetbelasting Verruiming btw-sportvrijstelling FISCAAL PRAKTIJKBLAD 2015-16 6 oktober 2015 De btw-sportvrijstelling voor sportverenigingen moet op termijn verruimd worden. Dit heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Actualiteiten Sportbesluit

Actualiteiten Sportbesluit Actualiteiten Sportbesluit Mr. drs. Ronald Brouwer, Caraad Belastingadviseurs Utrecht Tel. 06-55853278 E-mail: rbrouwer@caraad.com Kennisdag Sportaccommodaties en Zwembaden Zwolle, 3 november 2016 Fiscale

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands

Vennootschapsbelasting. Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Vennootschapsbelasting Commissie Financiën 16 maart 2016 Door: Johan Brands Doel van deze presentatie Vervolg op presentatie van 21 oktober 2015 Als inleiding nogmaals inhoudelijk op hoofdlijnen informeren

Nadere informatie

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad

Vpb voor overheids bedrijven. Presentatie gemeenteraad Vpb voor overheids bedrijven Presentatie gemeenteraad 6-12-2016 Vpb voor overheidsondernemingen 2016 is het eerste belastingjaar Vennootschapsbelasting = winstbelasting Vpb-Wetgeving uit 1969; Overheden

Nadere informatie

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen

Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Whitepaper Afbakenen vpb-plicht in vijf stappen Samenstellers: Drs. Joost Parren Dhr. Bob van Leeuwen Datum: 30-12-2015 Versie: 3 Copyright Step in Control B.V., 2015 Op de inhoud van dit document rust

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur?

Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Aftrek en/of compensatie van btw definitief na verwerken factuur? Onlangs heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting heeft opgelegd,

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014

Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 Belastingplicht overheidsbedrijven Assen, 5 juni 2014 1 Wetsvoorstel krijgt vorm 2 Inhoud presentatie Wetsvoorstel uitgangspunten o Onderneming o Direct/indirect o Het fiscaal ondernemer begrip Duurzame

Nadere informatie

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015

Vpb-plicht overheidsondernemingen. i.r.t. afvalinzameling. Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Vpb-plicht overheidsondernemingen i.r.t. afvalinzameling Naam: mr. Hans Rooijackers Afdeling: VB/BJA/ADV Datum: 5 februari 2015 Feiten Ondernemers klaagden bij de EU over oneerlijke concurrentie Met name

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid

Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Fiscaal Recht: Internationaal Belasting Recht Vennootschapsbelasting en de lokale overheid Tot 2015 waren publiekrechtelijke overheidslichamen en privaatrechtelijke lichamen die in het bezit zijn van overheidslichamen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG

Vennootschapsbelasting voor overheden. Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Vennootschapsbelasting voor overheden Anneke Tolsma GR Drechtsteden Ton Waars gemeente Den Haag Jan Willem de Joode VNG Wat gaan wij doen? Stand van zaken Vpb en SVLO Bespreking van de SVLO-producten Aanpak

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Vaste commissie voor Financien uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8229 betreft wetsvoorstel 34003 - Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Informatie invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Wethouder Herbert Raat Uw contact www.amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Aan de leden van de raad Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting

Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting Gemeente Mook en Middelaar en de vennootschapsbelasting 21 oktober 2015 mr. J.C.M. (Jeroen) Cremers, partner BDO mr. G. (Geert) Witlox, manager BDO Inhoud 1. De Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie: Jaargang 6 Editie 2015/10 Juli 2015 Postacademische cursus btw en BCF bij gemeenten Wij brengen uw kennis in één

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/6 Mei 2013 PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Btw 1. Reiskosten en btw 2. Funding / samenwerken 3. Btw-besparende schoolmodellen:

Nadere informatie

Waardering van gemeentelijk Vastgoed

Waardering van gemeentelijk Vastgoed Waardering van gemeentelijk Vastgoed Dordrecht, 5 juni 2015 Sake van den Berg MSc MRICS RTsv RMT (RICS Registered Valuer) Wouter van den Wildenberg MSc 1 Inhoud Impressie voor gemeentelijk vastgoed actuele

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting grondbedrijven

Vennootschapsbelasting grondbedrijven Vennootschapsbelasting grondbedrijven Afbakening en ondernemingstoets Peter Rijnberg Gemeente Den Haag/Fiscaal Advies Team 17 november 2015 VVG voorlichtingsbijeenkomst The world is indeed full of peril

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen

Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen Vragen en Antwoorden fiscale en juridische vragen BTW problematiek 1. Moet er BTW worden betaald over de (in-kind en financiële) bijdragen van bedrijfspartners? Bij de Centra leveren de bedrijfspartners

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl

: P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl. : J. Schipper (078) 770 6100 J.Schipper@alblasserdam.nl Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2013 Nummer : Raad 2013/023 Datum voorstel : 26 maart 2013 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : P.J. Verheij (078) 770 6003 P.J.Verheij@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Fiscale aspecten contractering en samenwerking Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Agenda Vennootschapsbelasting (Vpb) zorgvrijstelling bij zorgcontractering en samenwerking Omzetbelasting

Nadere informatie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie

Schema Afbakening Publicatie 2 juni 2015. Oplegnotitie Oplegnotitie Inleiding SVLO (het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de koepels VNG, IPO en UvW) streeft ernaar zo veel mogelijk te faciliteren dat overheidsondernemingen zelfstandig bepalen

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Gevolgen invoeren wet Vennootschapsbelasting (Vpb) Datum Afdeling 6 juni 2016 GF&C Naam en telefoon Portefeuillehouder Esther Erens / Mieke Lammers Frank den Brok Waarover wil je informeren?

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 14/071

ECFE/U Lbr. 14/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniginç van Neder landwiswtrtēüïïtetr informatiecentrum tel. uw kenmerk bljlage(n) (070) 373 8393 3 betreft ons kenmerk datum vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gepresenteerd.

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht!

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven: extra lasten in aantocht! In april 2014 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd inzake de vennootschapsbelastingplicht (hierna: vpb-plicht) voor

Nadere informatie

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 26 maart 2015 Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1. Inleiding Eind 2014 is het voorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ( Wet Vpb

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 3 Editie 2012/17 September 2012 Algemeen 1. Twee sporen beleid? Btw 2. Btw-besparing nieuwbouw scholen 3. Belastingvoordeel door

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

VSG Kennisdag. Den Bosch, 11 mei 2017

VSG Kennisdag. Den Bosch, 11 mei 2017 VSG Kennisdag Den Bosch, 11 mei 2017 Fiscale positie gemeente Vrijstelling: Sportaccommodaties Kinderdagverblijven Wijk-/buurthuizen Multifunctionele centra Bijzonder onderwijs Overheidstaak: Openbaar

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/15 Augustus 2013 Btw 1. Leegstand en btw 2. Detacheren van personeel 3. Historische molens 4. Notariële akten /

Nadere informatie

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016

Notitie Grondactiviteiten provincies Publicatie 17 februari 2016 1. Inleiding Provincies houden zich bezig met diverse activiteiten op het gebied van grond. Hoewel er wel provincies zijn die aan grondexploitatie doen, zien de meeste van deze activiteiten in tegenstelling

Nadere informatie

Toelichting QuickScan grondbedrijven - SVLO Publicatie 2 oktober 2015

Toelichting QuickScan grondbedrijven - SVLO Publicatie 2 oktober 2015 Inleiding Op 11 september jl. is door het SVLO Nieuwsflits nr. 2 gepubliceerd. In deze nieuwsflits is een update gegeven van de stand van zaken bij het overleg met de grondbedrijven. Eén van de onderwerpen

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 18 oktober 2011 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 18 oktober 2011 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 9 NOV 2011 Kenmerk: DGB 2011-6473 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 11/04540) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-hertogenbosch van 2 september 2011, nr. r, 2

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

88 De Pensioenwereld in 2015

88 De Pensioenwereld in 2015 09 88 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 89 Kansen voor vermindering btw-druk bij pensioenfondsen Auteurs: Karim Hommen en Gert-Jan van Norden Een recente uitspraak van het Europese

Nadere informatie

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven

Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 17 september 2014 Wetsvoorstel verruiming vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven 1. Inleiding Op 16 september jl. is het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf QuickScan winstoogmerk 19 juni 2017 An independent member of Baker Tilly International In dit artikel nemen wij u mee in de strekking en

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk

: Raadsinformatiebrief Invoering vennootschapsbelasting bij gemeente Bergeijk Uw kenmerk : Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 9 mei 2016 Behandeld door : mevr. S. van Avendonk - de Kort Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Raadsinformatiebrief Invoering

Nadere informatie

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij preprorata berekening Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen rekening mag houden met de uren dat de sportzalen voor verhuur beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past

Tot 1 januari 2016 waren publiekrechtelijke. voor zover dat past Vpb-plicht overheidsbedrijven in nieuw jasje, voor zover dat past Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Quick Scan invoering Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 1 juni 2015 1. Inleidend kader Afgelopen 26 mei 2015 is het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen. Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen On your mark! MTH Kennisgroep Overheidsondernemingen Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. De overheidsorganisatie: directe

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Acht ton voor Smallingerland?

Acht ton voor Smallingerland? Acht ton voor Smallingerland? Nationaal Sportvelden Congres Mr. drs. Ronald Brouwer 06-55853278 robrouwer@deloitte.nl Willem II Stadion, Tilburg 21 november 2013 Fiscale positie gemeente Vrijstelling:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007

Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 Addendum behorende bij de vaststellingsovereenkomst Belastingplicht Woningcorporaties (d.d. 15 januari 2007) Projectgroep Belco 14 maart 2007 INHOUDSOPGAVE I Partijen II Addendum en Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie