JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI Algemene Ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina 4 FOV-leden nemen deel aan QIS2 Pagina 5 Bestuurderscursus in augustus weer van start Pagina 5 FOV-studiedag AOV Wie bepaalt sociale zekerheid op 14 september Pagina 7 Transparantie over opzegmogelijkheden en contractstermijnen bepleit Pagina 9 Minder klachten Ombudsman Pagina 11 Groeiende markt voor naturaschadeherstel Algemene Ledenvergadering Over de kracht van de beleving van de onderlinge filosofie Een zonnige voorzomerdag op de aangename buitenlocatie De Salentijn in Nijkerk vormde op woensdag 10 mei 2006 de plezierige omlijsting van de 66e Algemene Ledenvergadering van de FOV. Het huishoudelijke gedeelte, met presentaties van voorzitter Toon Bullens en directeur Chris van Toor, daarna het gastoptreden, deze keer van psycholoog en communicatieadviseur dr. Susanne Piët, en tot slot de lunch waren er de ingrediënten van. Toon Bullens opende de vergadering met een terugblik op de afgelopen twaalf maanden en een bespiegeling over enkele actuele ontwikkelingen in de onderlinge wereld. Hij begon te constateren dat bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel veel van de switchers hun weg naar verzekeraars met een onderlinge achtergrond hebben gevonden. Onderlinge verzekeraars, zo mag ik concluderen, zijn er goed in geslaagd met hun aanbod bij de wensen van de consument aan te sluiten, aldus Bullens. Terugkijkend op de technische resultaten van het schadebedrijf noemde Bullens 2005 over het algemeen een gelukkig jaar. De brandschadelast, zeker door grote branden, is behoorlijk achtergebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het is een indicatie dat preventie werkt en het zijn juist de onderlinge verzekeraars die zwaar op die kaart aan het inzetten zijn. Bullens riep de aanwezigen op ook in de komende jaren initiatieven op dit gebied te blijven nemen, met name met het oog op de gevolgen van klimaatveranderingen. In de discussie daarover mag de verzekeringsindustrie niet achterblijven en moeten we daar zelfs het voortouw in nemen. U zult uw leden en verzekerden op de ontwikkelingen in dit verband moeten voorbereiden en de FOV zal daarbij richtinggevend moeten zijn. Die discussie moet overigens niet defensief worden gevoerd, maar constructief. We moeten samen met de lagere overheden ervoor zorgen, bijvoorbeeld door instructies te geven of zelfs eisen te stellen, dat de samenleving tegen de nieuwe uitdagingen beter bestand is. FILOSOFIE Het gaat de komende jaren niet alleen om de vormgeving van de operatie, vervolgde Bullens. dr. Susanne Piët psycholoog en communicatieadviseur. De onderlinge 1

2 Het gaat mij ook om het versterken van onze filosofie, die wat mij betreft gericht moet blijven op het vinden en realiseren van manieren om als onderlinge verzekeraars de samenleving van nut te zijn. Solidariteit kan slechts dan bestaan, wanneer mensen met elkaar het gemeenschappelijk belang inzien. Door, wat in het verleden wel eens is gebeurd, alleen te communiceren dat wij, onderlingen, goedkoop zijn, leggen we geen werkelijk fundament onder onze organisaties. We moeten niet alleen naar de vorm kijken, naar de operationele actie, maar ook naar de inhoud, dus de filosofie. Het lijkt mij dan ook heel belangrijk dat de rol die we in de samenleving willen vervullen, dat wil zeggen het ervoor zorgen dat de gezamenlijke schadelast zo laag als mogelijk wordt, ook in onze communicatie doorklinkt. Daarnaast zullen we ook in onze activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en bijvoorbeeld op het gebied van het stellen van toelatingsdrempels bij de acceptatie van risico s, die boodschap moeten laten doorklinken. Gaan we vanuit die instelling te werk, dan zal het gunnen van marge geen enkel probleem voor de consument zijn. Het gaat immers om de beleving van de meerwaarde. Het is met andere woorden onze opdracht om de betekenis van het coöperatieve verzekeringsbedrijf in de komende jaren te vergroten én om ervoor te zorgen dat we voor die aldus geïntensiveerde rol erkenning van het publiek krijgen. Hoe we ons als onderlingen en coöperatieve verzekeraars positioneren, is een worsteling die niet alleen de kleine leden van de FOV dagelijks ervaren, maar ook de grotere onderlingen. De FOV zal zich daarom de komende tijd bezinnen op de vraag hoe we onze onderlinge identiteit kunnen versterken, ter ondersteuning van de acceptatie van een betekenisvolle rol van het onderlinge coöperatieve verzekeringsbedrijf in een veranderende samenleving. WAPENFEITEN Na de inleiding door Toon Bullens werd het huishoudelijke gedeelte van de vergadering vervolgd met een presentatie door FOVdirecteur Chris van Toor. Hij besprak een aantal belangwekkende wapenfeiten van de FOV in het verslagjaar. Zo werd met DNB overeengekomen dat een herhaalde toetsing niet langer noodzakelijk is voor herbenoemingen in eenzelfde functie, uitsluitend vanwege tijdsverloop. Van Toor noemde ook de web-based toetsmodellen die de FOV in de loop van het verslagjaar heeft ontwikkeld, met behulp waarvan de leden kunnen nagaan of zij aan bepaalde regelgeving voldoen, en het overleg met de AFM over vereenvoudigingen van het Bijdragemodel. Vervolgens presenteerde Chris van Toor het jaarlijkse FOV-fotoalbum, waarmee een groot aantal activiteiten die voor en door leden werden georganiseerd, nog eens in de herinnering werd geroepen. De bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening, de vaststelling van de begroting en de overige agendapunten van het huishoudelijke gedeelte deden geen stof opwaaien. Alleen de mededeling in het concept-jaarverslag dat veel leden van de FOV zich door regelgeving echt bedreigd zouden voelen, werd te boud bevonden. KRACHT VAN DE BELEVING Na de pauze sprak psycholoog en communicatieadviseur dr. Susanne Piët over de kracht van de beleving in het algemeen en met name in de communicatie vanuit verzekeringsmaatschappijen naar consumenten. Zij constateerde allereerst dat verzekeren een kwestie van vertrouwen is en dus een kwestie van beleving. Verzekeren maakt daarom deel uit van de belevingsmarkt, een markt die momenteel wordt geregeerd door consumenten die op zoek zijn naar geluk. Dat geluk is echter een onzeker doel. Bijvoorbeeld een toerist die na een lange reis vol ontberingen eindelijk voor de piramide van Cheops staat, ervaart op dat moment nauwelijks een gelukssensatie, maar vraagt zich eerder af wat hij die avond zal gaan eten. Algemener kan worden gesteld, aldus Piët, dat de consument aan de ene kant naar 2 De onderlinge mei/juni 2006

3 sensatie, prikkeling, avontuur, spanning en groei op zoek is, maar aan de andere kant ook naar rust, zekerheid, veiligheid en erkenning. Voor u is dat natuurlijk een enorme markt, aldus Susanne Piët. Bovendien worden de mensen op die markt nog een beetje banger gemaakt dan ze eigenlijk hoeven te zijn. De kans dat hen iets zal overkomen, schatten zij hoger in dan die in werkelijkheid is. In deze tijd waarin mensen van hun leven een geluksproject willen maken en alles wat zij op hun weg tegenkomen, als onzeker of bedreigend ervaren, betekent dat natuurlijk fantastische business voor u. VERZOENINGSPUNT De negotie van het verzekeren is dus niet alleen het afdekken van risico s, vervolgde Susanne Piët. Er zit ook een psychologische kant aan, een emotionele ervaring, en daar kunt u natuurlijk ook iets in uw communicatie mee doen. Interessant daarvoor is het model dat ervan uitgaat dat iedereen de genoemde twee clusters behoeften in zich heeft, dus behoefte aan sensatie en prikkeling aan de ene kant en aan rust en veiligheid aan de andere kant. Die twee clusters staan op gespannen voet met elkaar en de een zal het winnen van de ander, op een bepaald moment, in een bepaalde levensfase of gewoon omdat iemand een bepaald type is. Het interessante is nu, dat je voor groepen van mensen, voor organisaties, voor teams en ook voor individuen, kunt inschatten welke van de twee clusters de overhand heeft en vervolgens kunt zoeken naar het verzoeningspunt tussen de ene en de andere cluster. In feite is dat ook waar de belevingsmarkt mee bezig is. De belevingsmarkt probeert een formule te vinden, waardoor de consument zich comfortabel voelt omdat hij én sensatie én veiligheid krijgt. De populariteit van televisieprogramma s waarin wordt geroddeld of waarnaar kan worden gesms t, maar ook de wereld van life style, mode, woninginrichting en online gamen, berusten op dat principe van sensatie, prikkeling en uniek zijn aan de ene kant en anonimiteit, geborgenheid en ergens bij willen horen aan de andere kant. GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN Aanvullend op dit model constateerde Susanne Piët dat consumenten in toenemende mate een dienst of product pas waardevol of geloofwaardig vinden, als zij daarvoor een offer hebben moeten brengen of een investering hebben moeten doen, zo mogelijk in de vorm van een prikkelende uitdaging. Vervolgens ging zij in op het onderscheid tussen relatieve winst, die ten koste van een ander gaat, en absolute winst, die in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd. In feite heb je concurrenten nodig om zelf te kunnen overleven, aldus Piët. Wie zijn producten zo prijst dat hij een ander ook winst gunt, behaalt zelf ook hogere winsten. Vanuit deze uitgangspunten kwam zij tot succesfactoren in de communicatie. Het is belangrijk dat je een gezicht hebt naar degene tot wie je praat. Waarom zou die zich aan jou verbinden? Het gaat erom te worden herkend, zodat de consument die uw merk consumeert, daarmee aangeeft dat uw waarden ook zijn waarden zijn. Een onderlinge zou bijvoorbeeld minder over de eigen onderneming en het verzekeren op zich moeten communiceren, maar meer over de andere leden, over wat zij doen en vinden, zodat die gemeenschappelijke waarden herkend en gedeeld kunnen worden. Ik roep u op om in uw communicatie solidariteit te laten beléven, benadrukte Susanne Piët tot slot. Niet door het erover te hebben, maar door uitdagend te zijn, precies in de combinatie van aan de ene kant risico s willen nemen en aan de andere kant goed afgedekt zijn. De onderlinge mei/juni

4 FEDERATIE Vergadering bestuur Tijdens de bestuursvergadering op 16 juni maakten de heren mr. J.F.M. Hennekam (Univé Verzekeringen) en A.M. Boersma (AgriVer) voor het eerst hun opwachting. Deze bestuursleden zijn benoemd tijdens de algemene ledenvergadering op 10 mei jl en in de plaats getreden van ir. E. Velzel en A.B. Snoek. De heren Hennekam en Boersma werden in het bijzonder welkom geheten. Een bijzonder woord van welkom viel ook te beurt aan de heer S. Dol (Leeuwarder Onderlinge) die wegens ziekte enkele maanden heeft moeten verzuimen. De vergadering besprak de stand van zaken over de toegang tot de fraudedatabanken (Fish, SVMM etc.) voor de FOV-leden die niet via het Verbond van Verzekeraars of in Univé-verband daarop zijn aangesloten. Mogelijk dat er op afzienbare termijn een oplossing wordt gevonden. Het kostenniveau van de tot nu toe benaderde partijen bleek tot op heden een struikelblok. De vergadering sprak ook over de kwalitatieve impact studie waar enkele FOV-leden in het kader van Solvency II aan deelnemen (zie hierna). De uitkomsten van de studie worden afgewacht. Een ander punt van bespreking was de kanteling van het toezicht door DNB. Tot nu toe is het toezicht gerelateerd aan het zijn van een financiële instelling. Als het toezicht echter in verband wordt gebracht met het balanstotaal van een instelling of met het risicoprofiel daarvan, is een grote onevenredigheid te constateren. Instellingen met een laag risicoprofiel (zoals vrijgestelde onderlingen en kleine / middelgrote schadeverzekeraars) ondervinden een intensiever toezicht dan instellingen met een hoog risicoprofiel (zoals levensverzekeraars, banken en grote pensioenfondsen). DNB heeft daarom het voornemen opgevat om op een risicogeoriënteerd toezichtstelsel over te gaan. Dit stelsel, dat tijdens een recent overleg met een aantal vertegenwoordigers van financiële instellingen (waaronder de FOV) werd besproken, voorziet in vier risicoklassen. De klassen geven aan hoe zwaar het toezicht is. De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 15 september. Vergadering districtsbestuur De heer W. Geluk (OBM Verzekeringen) werd welkom geheten en de heer Nieuweboer (Wederkerige Waarborgmaatschappij van 1820) viel een woord van afscheid ten deel. Inhoudelijk stond de vergadering stil bij het onderwerp compliance. Ook werden de voorgenomen wijzigingen in het toezicht door DNB besprokken. De vergadering werd voorts geïnformeerd over onderwerpen als de Preventiedag 2006 en het bijwerken van de gedigitaliseerde preventiebrochures. Besloten werd om de gebruikelijke bijeenkomsten in het najaar te organiseren rondom thema s als compliance en brand regres. Aan het einde van de vergadering werd stilgestaan bij het afscheid van de heer Nieuweboer. FOV-leden nemen deel aan QIS2 Op dit moment worden de Europese richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf herzien. In samenspraak met de bedrijfstak wordt doorgerekend hoe de financiële eisen van het nieuwe regime, Solvency II, doorwerken op de financiële positie van verzekeraars. Volgens de huidige planning zullen de nieuwe richtlijnen vanaf boekjaar 2010 van kracht worden. DNB voert samen met andere Europese toezichthouders een aantal Quantitative Impact Studies (QIS) uit in opdracht van de Europese Commissie. Voor de komende periode staat QIS2 gepland. Aan de eerste studie hebben in Nederland vijf grote verzekeringsmaatschappijen deelgenomen. Voor de tweede studie heeft DNB nadrukkelijk gevraagd om deelname door kleinere verzekeraars. Drie maatschappijen uit de onderlinge sector hebben zich bereid verklaard aan de studie mee te werken: Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH) te Zoetermeer, Onderlinge Schepenverzekeringsmaatschappij Oranje te Groningen en Univé Drenthe-Overijssel te Emmen. De FOV heeft een coördinerende rol. De onderlingen zijn door DNB gebriefd en vullen de questionnaire momenteel in. Duidelijk is al wel dat dit geen lichtvoetige exercitie is. De bevindingen worden aan DNB gerapporteerd. Uiteindelijk rapporteren alle toezichthouders via het CEIOPS, de adviesgroep van Europese verzekeringstoezichthouders, aan de Europese Commissie. Vergadering afdeling schepenverzekering Op 25 april kwamen de leden van de afdeling schepenverzekering ion Groningen bij elkaar. De vergadering werd geleid door de heer M.J. Landlust van Schepen Onderlinge Nederland. Op de agenda stonden onder meer de onderwerpen compliance, het indemniteitsbeginsel in het nieuwe verzekeringsrecht, het concept CMNI-vervoersdocument, de activiteiten van de commissies Preventiegids en Schade en de prioriteiten 4 De onderlinge mei/juni 2006

5 van de afdeling in Tevens werd gesproken over de ontwikkelingen in de markt, met name over de stijgende lijn in het resultaat. Uitgebreid werd gediscussieerd over de controles van de Scheepvaartinspectie, de rapporten over stuurinrichtingen en roeruitval, en de overheidsplannen om verplichte controles te privatiseren. Tenslotte werd aandacht besteed aan diefstal en fraude in de pleziervaart. Met het oog op dit onderwerp waren de heren H. de Bruin en J. Aarninkhof van Block System uitgenodigd. Zij gaven na afloop van de vergadering een presentatie over een systeem van registratie, bewaking en tracering van voertuigen, dat bruikbaar gemaakt kan worden voor pleziervaartuigen. FOV-bestuurderscursus in augustus weer van start De FOV-bestuurderscursus, die al enkele jaren op Universiteit Nijenrode in Breukelen wordt gegegen, wordt aan het eind van de zomer herhaald. De cursusdagen zijn op de volgende maandagen gepland: 28 augustus 11 september 18 september 25 september FOV-studiedag Wie bepaalt sociale zekerheid op 14 september De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een half jaar oud. Bent u op de hoogte hoe het precies zit met WAO, WIA en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)? De nieuwe sociale verzekeringsregels brengen ingrijpende veranderingen. Voor de werknemer in de eerste plaats. De zieke werknemer moet er wel erg slecht aan toe zijn vóór hij recht heeft op een volledige uitkering. De werkgevers worden geconfronteerd met gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die niet kunnen terugvallen op een uitkering. Zij moeten hen in dienst houden of onderbrengen bij een andere werkgever. Pas na 2 jaar loondoorbetaling mag ontslag worden aangevraagd bij het CWI. Op 14 september worden de ontwikkelingen in sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid belicht onder voorzitterschap van mevrouw A.G. Epema-Treep, adjunct-directeur OHRA Zorg & Inkomen, Arnhem. De sprekers in de ochtend vertegenwoordigen de spelers die invloed hebben in het betreffende krachtenveld: uit de politiek, namens werkgevers en namens werknemers. De sprekers in de middag behandelen de praktijk: reïntegratietrajecten en medische keuring Sprekers: mw. dr. M. Bussemaker, Tweede Kamerlid PvdA, geeft het standpunt van de PvdA over de huidige en toekomstige sociale verzekering. R. Paas, voorzitter CNV Vakcentrale, spreekt vanuit de hoek van werknemers. drs. R.A. Nieuwenhoven, directeur sociale zaken vereniging VNO-NCW, belicht het standpunt van werkgevers. mw. M.J.A. Nikkels-Agema, Sensio Konsult BV, zet de ontwikkelingen op een rij. mr. P.E. Rodenburg, voorzitter NVAB, behandelt als vertegenwoordiger van bedrijfsartsen de fase na het arbeidsongeschikt worden tot de WIA-keuring. dr. H. Kroneman, medisch adviseur UWV, belicht de medische keuringen van de UWV. De studiedag wordt gehouden in restaurant Groot Kievitsdal te Baarn. Deelname wordt gehonoreerd met PE-punten. Het programma op de cursusdagen vindt plaats tussen uur. De begeleiding van de cursus is weer in handen van drs. ing. Ineke Duit van NICE Opleiding en Bestuurlijke raadgeving. Informatie is in te winnen bij het FOV-secretariaat. Opgave voor de cursus dient ook bij het secretariaat plaats te vinden. Doelgroep van de dag: Iedereen die in zijn werk met de ontwikkelingen in sociale zekerheid te maken heeft, zoals: managers, medewerkers van verzekeraars intermediairs en arbodiensten bestuurders van onderlingen arbeidsdeskundigen, medisch specialisten, juristen (beleids)medewerkers personeelszaken werkgevers en werknemers Voor verdere informatie over deze dag kan contact worden opgenomen met mw. mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve van het secretariaat van de FOV, tel , De onderlinge mei/juni

6 ONDERLINGEN Fusie VGZ en Univé VGZ en Univé gaan fuseren. Hierdoor komen vier miljoen verzekerden onder één dak. Een gevolg van de nieuwe zorgwet. Het samengaan gebeurt uit voorzorg, niet uit noodzaak. Een kwart van alle Nederlanders, meer dan vier miljoen, zal binnenkort zijn verzekerd bij dezelfde zorgverzekeraar, VGZ. Enkele weken geleden maakten VGZ met 3,4 miljoen verzekerden ook nu al marktleider en branchegenoot Univé, goed voor ruim 750 duizend verzekerden, bekend dat ze in 2007 willen fuseren. De Nederlandsche Bank en de mededingingsautoriteit NMA moeten het fusieplan nog goedkeuren, maar VGZ-topman Boudewijn Dessing en zijn collega Edwin Velzel van Univé verwachten op grond van oriënterende gesprekken met de financiële autoriteiten geen problemen. Het marktaandeel van de nieuwe moloch is met 25 procent fors te noemen, maar het is ook netjes gespreid over Nederland. De verzekerden van VGZ wonen vooral beneden de grote rivieren, de klandizie die meekomt met Univé woont vooral ten noorden daarvan. Met de fusie willen beide partijen zich indekken tegen een mogelijke ineenstorting van de markt van collectieve contracten. Daarin staat VGZ nu sterk, met twee miljoen collectief verzekerde klanten, maar dat kan zomaar omslaan, zei Dessing bij de presentatie van de fusieplannen. Daarom moeten we ook de pijler van de individuele polissen versterken. En daar is Univé sterk. Met de komst van de nieuwe basisverzekering, dit jaar, hebben de zorgverzekeraars collectieve polissen verkocht tegen dumpprijzen. Het gevolg was dat het aantal personen dat, meestal via hun werkgever, collectief is verzekerd, enorm is toegenomen. Maar de verliezen die zorgverzekeraars lijden op hun collectieve polissen, moeten ze compenseren. Velzel van Univé: Een polis voor de basisverzekering kost euro. Maar voor een collectieve polis betaalt de verzekerde tussen de 930 en 970 euro per jaar. Een tweede reden voor de fusie is dat een grote verzekeraar de macht heeft om prijsafspraken te maken met zorgverleners. Univé en VGZ zijn niet uit financiële nood met elkaar in zee gegaan. VGZ, de op een na rijkste zorgverzekeraar van Nederland, haalde bij de overgang naar het nieuwe zorgstelsel 120 duizend nieuwe verzekerden binnen. Univé verloor er 95 duizend, maar heeft naast de zorgdivisie ook een krachtige schadepoot. In totaal had Univé op 1 mei 1,3 miljoen verzekerden. Schaalvergroting is voor ons op de lange termijn belangrijk, maar niet urgent, aldus Velzel. In strikte zin heeft de fusie van VGZ en Univé alleen betrekking op de zorgverzekering. De schadeafdeling, ingebracht door Univé, blijft een apart onderdeel in de nieuw te vormen superholding. Het oude Univé kan door de fusie voortaan zijn schadeproducten, zoals auto- en brandverzekeringen, aanbieden aan alle 4,2 miljoen zorgverzekerden. VGZ kan gebruikmaken van het distributienetwerk (150 vestigingen, tegen 15 VGZkantoren) van Univé. De bedrijven hebben nog geen idee over de gevolgen voor de werkgelegenheid. Dat het personeelsbestand (6.533 personen, banen) moet inkrimpen, is wel zeker. Unigarant Tussenpersonen die samenwerken met Unigarant kunnen voortaan alle documenten en correspondentie digitaal ontvangen. Bijkomend voordeel is dat deze informatie ook digitaal kan worden doorgestuurd aan de klant. Dat verkleint de kans op fouten. Zevenwouden met gevolmachtigden naar Volvo Ocean Zaterdag 10 juni was in Rotterdam de aankomst van de deelnemende schepen aan de Volvo Ocean Race. Een bijzonder gebeuren, dat was omgeven met een aantal bijzondere manifestaties. De Heerenveense verzekeraar Zevenwouden had haar gevolmachtigden uitgenodigd om vanaf een karakteristieke aak van het schouwspel te genieten. Varend op de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg temidden van een aantal zeer bijzondere schepen konden de wedstrijdschepen worden bewonderd die in de Veerhaven lagen afgemeerd. Eenpersoonskamer keert terug in ziektekostenpolis Zorgverzekeraar ONVZ wil de eenpersoonskamer opnieuw invoeren in de ziektekostenpolis. De verwachting is dat verzekerden vanaf september een dergelijke polis kunnen sluiten. ONVZ heeft gesprekken gevoerd met talloze ziekenhuizen om te bezien of zij eenpersoonskamers kunnen garanderen. De verzekeraar deed dat omdat duizenden klanten hebben geklaagd over het vervallen van deze dekking sinds de invoering van de basisverzekering. Tot nu toe hebben 12 ziekenhuizen toegezegd dat ze eenpersoonskamers kunnen garanderen. Directievoorzitter Erno Kleijnenberg verwacht dat meer ziekenhuizen zullen volgen. Het vergt wel één en ander van 6 De onderlinge mei/juni 2006

7 ACTUALITEITEN een ziekenhuis. Er moet ge- of verbouwd worden, het geld ervoor moet er zijn. De service is vooral bedoeld voor behandelingen die vooraf worden gepland, zoals knie-of heupoperaties. Volgens Kleijnenberg krijgt iedereen dezelfde medische zorg en gaat de service niet ten koste van andere patiënten. Maar wie wat meer privacy wil en daarvoor wil betalen, moet die mogelijkheid krijgen, vinden wij. De extra premie voor deze dekking zal afhankelijk van de precieze invulling van het pakket enkele tientjes per maand bedragen. Ook bij andere zorgverzekeraars wordt aandacht besteed aan extra luxe voor verzekerden. Zo kan bij Avéro Achmea de Comfortverzekering worden gesloten, waarbij de verzekerde recht heeft op een één- of tweepersoonskamer. Dat is volgens een woordvoerder wel afhankelijk van het betreffende ziekenhuis: Als een ziekenhuis deze service niet kan bieden, krijgt de verzekerde 70 per dag uitgekeerd. Zorgverzekeraar CZ biedt klanten die tijdens een opname iets extra s willen de mogelijkheid een Supertop-polis te sluiten. Deze verzekerden hebben recht op een liggelduitkering. Dit is een bedrag van 200 dat wordt uitgekeerd bij opname in een ziekenhuis (maximaal 5 keer per jaar). De verzekerde kan het geld vrij besteden, het kan eventueel gebruikt worden voor een eenpersoonskamer, licht een woordvoerder toe. CZ ziet vooralsnog geen aanleiding om de eenpersoonskamer weer op te nemen in de ziektekostenpolis. Bij verzekeraar VGZ-IZA-Trias wordt nog gestudeerd op een eventueel comfortproduct. Als we een eenpersoonskamer opnemen in de verzekering, moeten we dat wel hard kunnen maken. Bovendien zal er met meerdere ziekenhuizen een dergelijke afspraak moeten worden gemaakt, willen we landelijke dekking kunnen bieden. We bekijken op dit moment wat de mogelijkheden zijn, aldus een zegsman. Transparantie over opzegmogelijkheden en contractstermijnen bevordert keuzevrijheid consument De discussie over het opzeggen van overeenkomsten staat volop in de politiekmaatschappelijke belangstelling. Het gaat dan vooral om de stilzwijgende verlenging van abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften, boekenclubs of ADSL-aansluitingen. Hoewel verzekeringsovereenkomsten in deze discussie (nu nog) een marginale rol spelen, is duidelijk dat ook daarbij consumenten door stilzwijgende verlenging in hun keuzevrijheid kunnen worden beperkt. Transparantie over het moment waarop de verzekeringsovereenkomst kan worden opgezegd en de duur waarvoor deze is aangegaan is dan ook van groot belang. De wettelijke bepalingen voor het opzeggen en de termijnen van verzekeringsovereenkomsten zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dat sinds 1 januari 2006 van kracht is. Artikel 7:940 bepaalt dat overeenkomsten die zijn aangegaan voor een periode van meer dan vijf jaar kunnen worden opgezegd tegen het einde van elk vijfde jaar binnen die periode. Als opzegtermijn geldt twee maanden voor het aflopen van de contractsperiode. Heldere en tijdige communicatie over opzegmogelijkheden en contractstermijnen komen de keuzevrijheid van de consument ten goede. In dat kader adviseert het Verbond van Verzekeraars zijn leden om de consument ruim voor de datum waarop de verzekeringsovereenkomst uiterlijk kan worden opgezegd hierop te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld door de prolongatienota of prolongatiedocumenten op een zodanig tijdstip toe te sturen dat de verzekerde desgewenst tijdig de verzekering kan beëindigen of wijzigen. Daarnaast geeft het Verbond zijn leden in overweging om, mede in het licht van de informatieverplichtingen uit de Wet financiële dienstverlening (Wfd), de consument bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst duidelijk te informeren over de termijn waarvoor deze is gesloten. NBVA, NVA, NVB,VvHN en Verbond sluiten compromis over beloningstransparantie NBVA, NVA, NVB, VvHN en Verbond van Verzekeraars en NVB hebben een compromis bereikt over de beloningstransparantie, die ingaat op 1 oktober Naar analogie van de financiële bijsluiter wordt gewerkt met het principe van de maatmens, een denkbeeldige persoon met wiens financiële situatie een adequate vergelijking kan worden gemaakt. Tussenpersonen informeren klanten actief, schriftelijk en voorafgaand aan het sluiten van complexe financiële producten over de hoogte van hun provisie. Indien de klant de exacte beloning wil weten, dient hij dit zelf aan zijn tussenpersoon te vragen. Tussenpersonen worden dus niet verplicht uit zichzelf de hoogte van hun provisie te noemen. Vrijstellingsregeling uitgebreid Minister Zalm (Financiën) heeft de vrijstellingsregeling Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) uitgebreid. Zo wordt de door de branche zwaar bekritiseerde vrijstellingsregeling voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs iets versoepeld. Deze beroepsbeoefenaren waren al voor het adviseren over financiële producten uitgezonderd van de Wfd, mits men geen provisie ontvangt. Deze voorwaarde wordt in de wijziging Vrijstellingsregeling Wfd genuanceerd, De onderlinge mei/juni

8 in die zin dat geen provisie van de aanbieder van het aanbevolen product mag worden ontvangen. Ook waarborg- en garantiefondsen hebben onder bepaalde voorwaarden geen vergunning nodig. Het college van beroep voor het bedrijfsleven oordeelde vorig jaar nog dat dergelijke fondsen een vergunning moeten aanvragen. Het adviseren over ziektekostenverzekeringen door bepaalde overheden wordt ook vrijgesteld, waaronder de website Financiële dienstverleners die adviseren over effecten worden uitgezonderd van de deskundigheidseisen die de Wfd stelt. Om te voorkomen dat de Wfd-deskundigheidsregels en de toekomstige voorschriften ter implementatie van de richtlijn Mifid (een Europese richtlijn die volgend jaar door middel van de Wet Financieel Toezicht wordt geïmplementeerd) uit de pas gaan lopen, worden de financiële dienstverleners die adviseren over effecten vrijgesteld van de specifieke deskundigheidseisen op het gebied van effectenadvies. Wfd-register begin mei opengesteld Het Wfd-register, waarin alle assurantiekantoren staan die een Wfd-vergunning hebben aangevraagd, is opengesteld op de website van de Autoriteit Financiële Markten. Bezoekers van de website kunnen in het Wfd-register zoeken op naam. Bij doorklikken komen de gegevens over het kantoor beschikbaar. Hier staat voor welke producten men mag bemiddelen of adviseren en wie de beleidsbepalers van een financiële instelling zijn. De AFM benadrukt dat dit nog niet gecontroleerde informatie betreft. Het register is voor een deel voor het publiek bestend en een deel voor marktpartijen. Volgens de AFM wijkt het register voor marktpartijen niet af van het publieke register. Wij leveren wel een tool aan waarmee zij een vergelijking kunnen uitvoeren, aldus de AFM. Het register moest per 1 mei beschikbaar zijn omdat aanbieders van producten vanaf dat moment moeten checken of er een vergunning is aangevraagd door de tussenpersoon met wie zij zaken doen. Geen vergunningaanvraag is geen zaken doen. Niet alle onderlinge verzekeraars staan in dit vergunningenregister. Verzekeraars hebben uit hoofde van de WTV een vergunning of zijn een zogenaamde vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij (VOW). Vergunninghoudende verzekeraars hebben van rechtswege een Wfdvergunning, de VOW-verzekeraars zijn zogenaamde vrijgestelde financiële dienstverleners. Dit heeft onder andere tot gevolg dat deze VOW-verzekeraars niet in het Wfd-vergunningenregister zijn opgenomen. Dit betekent echter niet dat zij niet zouden mogen bemiddelen. Op grond van de WTV is het verzekeraars toegestaan aan hun kernactiviteit (verzekeren) verwante activiteiten uit te voeren. Hieronder wordt mede begrepen het bemiddelen. Dit heeft bij sommige partijen geleid tot enige onduidelijkheid. SEFD heeft vernieuwde website De Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) heeft haar website vernieuwd. De Stichting constateert een grote belangstelling binnen financiële ondernemingen voor het meten van deskundigheid. De beschikbare informatie voor de bezoeker op de site is toegankelijker gemaakt. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor kandidaten om zich via het internet aan te melden voor schriftelijke of digitale examens eenvoudiger gemaakt. Op de site is te zien op welke wijze de SEFD werkt aan verbreding van haar dienstenpakket. Nog steeds vormt de examinering van de zogenaamde vestigingsdiploma s zoals die onder de Wet financiële dienstverlening gelden, de hoofdmoot van de activiteiten van de organisatie. Steeds vaker wordt de SEFD door financiële instellingen, zowel aanbieders als bemiddelaars, gevraagd om medewerkers met klantcontact te toetsen op referentieniveau van de Wfd-deskundigheidseisen. Drs. J. Janse, directeur van de SEFD: De Wfd stelt aan de vergunninghouder eisen ten aanzien van de deskundigheid van medewerkers met klantcontact. Weliswaar hoeven deze medewerkers hun deskundigheid niet aan te tonen met diploma s, maar de vergunninghouder moet wel kunnen instaan voor het feit dat de medewerkers deskundig zijn voor de werkzaamheden die zij verrichten. Wij merken dat er een groeiende vraag is naar toetsen waarmee de werkgever een beeld krijgt van de bestaande kennis van de medewerkers. Op dit moment komt de vraag vooral vanuit grotere financiële instellingen. Wij zullen binnenkort komen met een initiatief waar kleinere financiële dienstverleners gebruik van kunnen maken. Begrip onzeker voorval opgenomen in WFT In de WFT is alsnog de term onzeker voorval toegevoegd aan het artikel over schadeverzekeringen. De term was in het nieuwe verzekeringsrecht komen te vervallen. Dit zou een ongewenste uitbreiding van de toezichtwetgeving opleveren; met de toevoeging wordt duidelijk gemaakt dat de uitkeringsplicht het gevolg moet zijn van een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid waardoor de verzekerde in zijn belangen wordt getroffen. 8 De onderlinge mei/juni 2006

9 Elektrische fiets niet langer onder WAM Elektrische fietsen vallen niet langer onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en hoeven dus ook geen verplichte WA-verzekering meer af te sluiten. Dat heeft minister Donner onlangs bekendgemaakt, nadat de Fietsersbond en de ouderenbonden Unie/KBO, POB en ANBO hadden gevraagd om afschaffing. Minder klachten Ombudsman De Ombudsman heeft in 2005 bijna schriftelijke klachten over schadeverzekeringen ontvangen. Dit waren er 900 minder dan in Naast de schriftelijk ontvangen klachten heeft de Ombudsman mondelinge zaken over schadeverzekeringen kunnen afhandelen. De Ombudsman geeft in zijn jaarverslag aan dat verzekeraars veel hebben bereikt met zelfregulering. De Ombudsman ontving in 2005 in totaal klachten (Leven en Schade). Hiervan werden er mondeling ontvangen en zaken werden schriftelijk ingebracht. Schade had mondelinge klachten, schriftelijke klachten en 180 klagers wendden zich tot de Raad van Toezicht. Het aantal schriftelijke klachten is met bijna 900 afgenomen ten opzichte van De meerderheid van de klachten was rechtstreeks gericht tegen verzekeringsmaatschappijen (+ 70%) en de andere klachten waren gericht tegen tussenpersonen. Tegen experts werden relatief weinig klachten ingediend. De schriftelijke schade klachten betroffen voor 905 motorrijtuigen, 430 brand, 312 medisch, reis- en transport 234, aansprakelijk 219 en overig 768. De Ombudsman geeft in zijn algemene beschouwingen aan dat hem duidelijk is Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 april 2006 gelden de volgende indexcijfers: 1 juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli 147 geworden dat verzekeraars en tussenpersonen serieus werken aan zelfordening, self-assessment en verbetering van de wijze van zakendoen. De Ombudsman zegt dat de totstandgekomen gedragscodes bijzonder goed zijn. Binnen het gebied van transparantie geeft de Ombudsman aan dat verzekeraars hun polisvoorwaarden vaak op internet zetten maar dat de consument daar niet veel kennis van neemt. De Ombudsman vindt de jaarcontracttermijnen goed maar zaken als vijf jaar met stilzwijgende verlenging vindt hij niet juist. Voorts vraagt hij aandacht voor de juiste benaming en inhoud van medische begrippen bij arbeidsongeschiktheidsverzekering en in het geval van schaderegeling. Bij de dekking vraagt de Ombudsman aandacht voor de term vereiste voorzichtigheid/ zorgvuldigheid. Dit is niet altijd even gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 juli % * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. duidelijk voor de verzekerde. De Ombudsman vindt dat de interne klachtenbehandeling vooruit is gegaan. Bij de soorten producten beveelt de Ombudsman aan bij inboedelverzekeringen de aanvraagformulieren zo in te richten dat niet alleen de aanwezigheid van bijzondere zaken wordt gevraagd maar ook of die wel of niet moeten worden meeverzekerd. Tevens worden enige regels gewijd over welke zaken bij objectverzekeringen al dan niet zijn meeverzekerd. Dit speelt vooral een rol bij opstal- en inboedelverzekeringen. Het gehele verslag van de Ombudsman is te downloaden via Preventieclausule kabel-, buizen- en leidingschade Bij ongeveer 20% van de graafwerkzaamheden ontstaat schade. Om die reden is De onderlinge mei/juni

10 schadepreventie bij graafwerkzaamheden uiterst belangrijk. Het Verbond van Verzekeraars heeft een preventieclausule kabel-, buizen- en leidingschade ontwikkeld. Deze kan bij het secretariaat van de FOV worden opgevraagd. De preventieclasusule is louter als voorbeeld bedoeld. Verzekeraars zijn vrij al dan niet gebruik te maken van de clausule, dan wel wijzigingen of aanvullende bepalingen daarin aan te brengen. Wel moeten verzekeraars, in het belang van transparantie, duidelijk aan verzekerden meedelen welke sanctie verbonden is aan het niet naleven van bepalingen in de gebruikte clausule. De overheid wil het aantal graafincidenten verminderen en heeft onlangs het wetsvoorstel wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (ook wel genoemd de Grondroerdersregeling) aan de Kamer voorgelegd. Informatie over deze wet is te vinden op Het wetsvoorstel stelt informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerder verplicht. De grondroerder moet tijdig zijn voorgenomen werkzaamheden melden bij een digitaal loket dat wordt ondergebracht bij het Kadaster. De kabel- en leidingbeheerder wordt verplicht om via het loket de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen. Het streven is om in 2009 het elektronisch systeem in werking te laten treden. Lijst gelijkgestelde Wfddiploma s beschikbaar Het College van Deskundigheid Financiële dienstverlening heeft een voorlopig overzicht openbaar gemaakt van diploma s die voldoen aan de deskundigheidseisen van één of meer Wfd-diploma s. Het overzicht is een aanvulling op de diploma s die in de transponeringstabel bij het Besluit Financiële Dienstverlening worden genoemd. De lijst staat op Accreditering NIBE-SVV als Wfd-exameninstituut Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) maakte onlangs bekend dat NIBE-SVV Examens is geaccrediteerd als Wfd-Exameninstituut voor alle 7 Wfd-examens: 1 Basisopleiding deskundigheid 2 Wfd-Schade 3 Wfd-Leven 4 Wfd-Hypotheken 5 Wfd-Beleggen A 6 Wfd-Consumentenkrediet 7 Wfd-Volmacht NIBE-SVV Examens is opgericht als zelfstandige en onafhankelijke business unit van NIBE-SVV. Op deze manier voldoet het Exameninstituut aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan een Wfd-Exameninstituut. Met de verzelfstandiging volgt NIBE-SVV bovendien de trend in de markt om opleiden en examineren te scheiden. Het is nog mogelijk om een opleiding te volgen die leidt tot vrijstelling voor een Wfd-module. Het is echter noodzakelijk dat het diploma dan vóór 1 oktober 2007 wordt behaald. Diploma s die na deze datum worden behaald, gelden niet meer als vrijstelling in het kader van de Wfd. 10 De onderlinge mei/juni 2006

11 Voorjaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal Groeiende markt voor naturaschadeherstel De voorjaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal in april 2006, in Bilthoven, Odoorn en Akersloot, hadden een wat ander karakter dan in voorgaande jaren. Voorheen werd tijdens deze bijeenkomsten met name de Algemene Vergadering voorbeschouwd, maar omdat de leden hadden aangegeven dat zij de voorkeur aan een inhoudelijk onderwerp gaven, werd die wens vanzelfsprekend ingewilligd. Dit jaar was voor het thema naturaschadeherstel gekozen. U herstelt toch ook schade in natura? luidde de titel van de presentatie van Jan van der Kleij, algemeen directeur van de Verzekeraarshulpdienst. Na een korte introductie van de VHD besprak Van der Kleij hoe alledaags naturaschadeherstel in bijvoorbeeld de branches motorrijtuigen, rechtsbijstand, uitvaart en zorg is, terwijl het bij opstal-inboedel-glas-verzekeringen nog erg fragmentarisch plaatsvindt en nog weinig op volume wordt gestuurd. Toch is er een markt voor en die wordt alleen maar groter. Van der Kleij wees wat dat betreft op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, over de problemen die mensen hebben met hun tijdsindeling en met de combinatie van werk, zorg, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding. Daarnaast haalde hij een studie van het ministerie van VROM aan, waarin een verschuiving van koop- naar huurwoningen wordt gesignaleerd, omdat dan problemen worden verholpen zonder dat het iets kost. Jan van der Kleij: De visie van de VHD is, dat incidenten onverwachts en ongepland komen en daarom een grote verstoring met zich meebrengen, juist in een tijd waarin mensen als gevolg van hun leefpatroon steeds minder vrije tijd krijgen. Hoe groot of klein een incident ook is, alle betrokkenen zijn bij een spoedig herstel van de continuïteit gebaat en bij een snelle, zorgvuldige en efficiënte terugkeer naar de oorspronkelijke situatie. Dat wordt van de verzekeraar verwacht. Geeft u op dat moment niet thuis, dan wordt u daarop afgerekend. Met andere woorden: op de consumentenmarkt verschuift het aanbod van financiële dienstverlening in de richting van gemaksdienstverlening. Na een schets van de particuliere brandvariamarkt (premie: 3,2 miljard euro per jaar, schade: 1,8 miljard euro per jaar, 7 claims per jaar per 100 inboedelverzekeringen, 11 claims per jaar per 100 opstalverzekeringen, gemiddeld 710 euro per claim op een inboedelverzekering en gemiddeld 900 euro per claim op een opstalverzekering) besprak Jan van der Kleij de argumenten voor en tegen naturaschadeherstel. De neestemmers stellen dat de populariteit van bouwmarkten en doe-het-zelfzaken erop wijst, dat Nederlanders geneigd zijn om eenvoudige klussen zelf aan te pakken en het uitbetaalde schadebedrag deels in hun eigen zak te steken. Zij gaan echter voorbij aan het feit, aldus Van der Kleij, dat die doe-het-zelvers wel gepland werk willen uitvoeren, maar er niet op staan te wachten om plotseling, onverwacht aan de slag te moeten gaan. De ja-stemmers, en daar hoort Van der Kleij vanzelfsprekend ook bij, wijzen op het succes van naturaschadeherstel in de branches motorrijtuigen, rechtsbijstand en zorg. Wordt het dan alléén naturaschadeherstel? aldus Van der Kleij. Nee! Het wordt een geïntegreerd onderdeel van het totale management van de geldstroom, dus naast naturavergoedingen, naast het telefonisch regelen van kleine schaden en naast de expertise bij grote en complexe schaden. Wel zal de totale expertisebehoefte afnemen ten opzichte van nu, met als voordeel dat de totale schadelast naar beneden gaat. Naturaschadeherstel betekent daarom interne en externe kostenreductie voor de verzekeraar, evenals een hogere klanttevredenheid en -trouw. Voor uw verzekerden betekent het ontzorging en gemak, dus pak uw kans, want uw concurrent doet het ook. Jan van der Kleij, algemeen directeur van de Verzekeraarshulpdienst. GEÏNTEGREERD ONDERDEEL RECONDITIONERING De tweede presentatie werd verzorgd door De onderlinge mei/juni

12 André van Leijenhorst, directeur van het reconditioneringsbedrijf ISS Damage Control B.V. Het moederbedrijf ISS, opgericht in 1901 in Denemarken en nu actief in 43 landen, heeft momenteel meer dan mensen in dienst en realiseerde in 2005 een omzet van circa 6 miljard euro. In Nederland is ISS sinds 1968 op de markt. ISS Nederland B.V. heeft het hoofdkantoor in Utrecht en is nationaal marktleider in de schoonmaakdienstverlening (30% van de markt). Er werken ongeveer mensen, die in 2005 een omzet van 416 miljoen euro realiseerden. Daarmee is ISS Nederland B.V. in omvang het vierde ISS-bedrijf internationaal. De facilitaire diensten van het bedrijf kunnen in vier clusters worden onderverdeeld: cleaning, office support, property services en catering. Tot het eerste cluster hoort, naast diensten op het gebied van reguliere schoonmaak, voedselhygiëne, sanitaire diensten en COLOFON De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN speciale diensten, ook het reconditioneringsbedrijf ISS Damage Control B.V. Dit bedrijf is sinds 1978 actief op de Nederlandse markt (voortgekomen uit Presto in Apeldoorn) en heeft nu een marktaandeel van 18 procent. Er werken 350 medewerkers full time, verspreid over heel Nederland. INNOVATIES Van Leijenhorst besprak de bedrijfsdoelstellingen van ISS Damage Control B.V., de sterke punten van het bedrijf en met name ook zijn innovatieve kracht. Dit laatste illustreerde Van Leijenhorst met vier innovaties die momenteel in ontwikkeling zijn of recent op de markt zijn gebracht: de SafeZone Coating, het mobiele huis, een nieuw systeem voor vuilinzameling en verwijdering en diensten op het gebied van projectstoffering. Het eerste product, SafeZone, is een unieke brandvertragende coating die heel eenvoudig op poreuze stoffen kan worden aangebracht, bijvoorbeeld op gordijnen, vloerbedekking, meubelstoffering, behang, versieringen, papier, hout etcetera. Wat met SafeZone is behandeld, en Van Leijenhorst demonstreerde dit ook, vat geen vlam. Met het mobiele huis vult ISS Damage Control B.V. de behoefte van verzekerden in om na een brand zo snel mogelijk de dagelijkse routine op te kunnen pakken. Het mobiele huis wordt binnen 24 uur, volledig ingericht, in de directe nabijheid van de eigen woning van de gedupeerde geplaatst, aangesloten op de eigen stroomvoorziening. Het systeem voor de vuilinzameling en verwijdering is bedoeld om de kosten daarvan te reduceren. Bij naturaschadeherstel komt gemiddeld twee kubieke meter afval vrij. De kosten van het afvoeren daarvan bedragen circa tien procent van de totale reconditioneringskosten. Met het nieuwe André van Leijenhorst, directeur van het reconditioneringsbedrijf ISS Damage Control B.V. systeem wordt naar een reductie van vijf procent van de stortkosten gestreefd. De projectstoffering houdt in dat verzekerden na een brand of waterschade bij ISS Damage Control terecht kunnen voor de volledige stoffering van hun woning. IN TIMES OF TROUBLE De vier innovaties die André van Leijenhorst besprak, komen als het ware bovenop de normale bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Deze omvatten de categorieën brand en roetreiniging, specialistische productgroepen (bijvoorbeeld technische reconditionering en schimmel en droogtechnieken), hardware-services en bouwkundig herstel. Juist in deze laatste categorie activiteiten treedt ISS Damage Control samen met de VHD op, in het kader van naturaschadeherstel. Kortom, zo besloot Van Leijenhorst, we are a partner in times of trouble! 12 De onderlinge mei/juni 2006

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen.

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Samen uit, samen thuis. www.unigarant.nl Unigarant Dienstenwijzer Verzekeringen Graag informeren wij u over onze dienstverlening. Unigarant

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wie zijn wij?... 2 3. Onze service: gevolmachtigde van verzekeraars... 2 4. Samenwerking met bemiddelaars... 3 5. Samenwerking

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wie zijn wij?... 2 3. Onze service: gevolmachtigde van verzekeraars... 2 4. Samenwerking met bemiddelaars... 3 5. Samenwerking

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 U kunt uw productiviteit verbeteren met een goede zorgverzekering

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( )

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( ) Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief Versie 1.0 (20-01-2017) Ons collectief is geënt op het professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren op het gebied van bemiddeling, conform onze collectieve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 25 juni 2009 de volgende bedrijfsregeling

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen A) Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is het wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie