zorgverleningsovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorgverleningsovereenkomst"

Transcriptie

1 zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

2 Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel 4 Toestemming 8 Artikel 5 Interne overplaatsing 9 Artikel 6 Dossier 9 Artikel 7 Klacht 11 Artikel 8 Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 12 Artikel 9 Audiovisuele hulpmiddelen 13 Artikel 10 Verzekeringen 14 Artikel 11 Beheer geldmiddelen 14 Artikel 12 Einde zorgverleningsovereenkomst 15 Artikel 13 Kosten 15 Artikel 14 Slotbepalingen 16

3 Zorgverleningsovereenkomst Versie juni de zorgverlener, het bestuur van Stichting Dr. Leo Kannerhuis, gevestigd te Doorwerth (hoofdkantoor), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door... in zijn hoedanigheid van voorzitter Raad van Bestuur, verder aan te duiden als zorgverlener en 2. de zorgvrager, naam... geboortedatum... adres... postcode, woonplaats... verder aan te duiden als de zorgvrager Ten deze vertegenwoordigd wegens (omcirkelen): a. minderjarigheid (zorgvrager is 15 jaar of jonger) b. andere juridisch van belang zijnde redenen 1

4 Indien a. of b. op de vorige pagina is omcirkeld, dan hierna invullen: Ten dezen vertegenwoordigd wegens minderjarigheid door ouders of wettelijk vertegenwoordiger zijnde, de heer/mevrouw... adres... postcode, woonplaats... Ten dezen vertegenwoordigd wegens meerderjarigheid en wilsonbekwaamheid door de mentor, de curator of een schriftelijk aangewezen belangenbehartiger, zijnde de heer/mevrouw... adres... postcode, woonplaats... Toelichting Met de gekozen formulering wordt ondervangen dat voor verschillende juridische situaties (o.a. minderjarig, meerderjarig en bij wilsonbekwaamheid) afzonderlijke overeenkomsten moeten worden opgesteld. 2 Algemene opmerking: het Dr. Leo Kannerhuis hecht aan een goede samenwerking en samenspraak met de ouder(s) van de zorgvrager. Reden waarom ook in die gevallen waarin het niet wettelijk vereist is, aan hen gevraagd wordt om de zorgverleningsovereenkomst mede te ondertekenen. Uitgaande van de wettelijke bepalingen onderstaand een uitleg hoe het Dr. Leo Kannerhuis omgaat met de ondertekening van de zorgverleningsovereenkomst: de jongere is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger is vereist; het Dr. Leo Kannerhuis vraagt aan de jongere of hij/zij de overeenkomst ook wil ondertekenen; de jongere is tussen 12 en 16 jaar: de jongere dient zelf de zorgverleningsovereenkomst te tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger vereist;

5 de jongere is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de jongere dient zelf de zorgverleningsovereenkomst te tekenen (vereist); het Dr. Leo Kannerhuis vraagt aan de ouders of zij de overeenkomst ook willen ondertekenen; de jongere is 16 jaar of ouder en wilsonbekwaam; de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger is vereist; tevens wordt aan de jongere gevraagd om de zorgverleningsovereenkomst te tekenen. In het geval de ouders van de zorgvrager zijn gescheiden, bepaalt de bij de scheiding getroffen regeling wie de minderjarige zorgvrager vertegenwoordigt. De ouders kunnen in die situatie bijvoorbeeld gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen, er kan sprake zijn van co-ouderschap of voogdij. Overwegende a. Deze overeenkomst heeft als doel de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener nader vorm te geven. Daartoe dient ook het behandelplan. Bij deze overeenkomst en het behandelplan staat partijen het welzijn van de zorgvrager voor ogen. b. Partijen gaan ervan uit dat de zorgverlener verantwoordelijk is voor het professionele gedeelte van de zorgverlening. c. De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener dient gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen en respect, teneinde een klimaat te laten ontstaan waarin beiden op best mogelijke wijze gestalte kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden. d. De zorgverlener staat ervoor in dat haar medewerkers aan de vereiste kwalificaties voldoen om kwalitatief verantwoorde zorg te bieden en dat uitvoering wordt gegeven aan wat de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg voorschrijven. e. De zorgverlener onderzoekt, adviseert, behandelt of begeleidt de zorgvrager met een duidelijke indicatie met dien verstande dat voor dit onderzoek, deze behandeling, begeleiding of advisering een duidelijke indicatie dient te bestaan. f. Gedurende de periode dat bovenstaande plaatsvindt, is de zorgverlener verantwoordelijk. Bij ontslag of beëindiging draagt de zorgverlener de verantwoordelijkheid voor onderzoek, advisering, behandeling, begeleiding, weer over aan de oorspronkelijke verwijzer en/of behandelaar. 3

6 Toelichting Het op te stellen behandelplan vormt de kern van de zorgverleningsovereenkomst. In het behandelplan wordt immers vorm gegeven aan het antwoord op de specifieke zorgvraag, die door zorgvrager en zorgverlener is geformuleerd. Het behandelplan komt in artikel 2 uitvoeriger aan de orde. In deze overweging is geaccentueerd dat partijen bij deze overeenkomst en dus ook bij de vormgeving van het behandelplan, het welzijn van zorgvrager voor ogen staat. Die overweging is vooral van belang indien zich een situatie voordoet waarin verschil van mening ontstaat over de interpretatie van de overeenkomst. Bij de sub c. genoemde overweging gaat het onder andere om respect van de instelling voor opvattingen van de zorgvrager en om respect van de zorgvrager voor de wijze van toedeling van organisatorische verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de instelling van zorgverlener. Bij sub e. gaat het erom dat het Dr. Leo Kannerhuis een gespecialiseerde instelling is, met verschillende voorzieningen die elk een eigen indicatiestelling en voorwaarden voor hulpverlening hanteren. In de beleidsnota s van deze voorzieningen staat aangeven welke indicatiestelling en voorwaarden gelden. Per individu wordt dit geconcretiseerd in het individuele behandelplan. Verklaren te zijn overeengekomen: Artikel 1 Duur 1.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij opname een bepaalde tijd is afgesproken. Slechts op grond van hetgeen is bepaald in artikel 12 (Einde zorgverleningsovereenkomst) van deze overeenkomst, kan de overeenkomst worden beëindigd Als op het moment van aangaan van de overeenkomst door de zorgverlener niet in overleg met de zorgvrager een definitief behandelplan is vastgesteld, wordt de overeenkomst voor een periode van 4 weken aangegaan. 1.3 Als binnen de in artikel 1.2 bedoelde periode alsnog, in overleg met de zorgvrager een definitief behandelplan is vastgesteld, dan wordt de over-

7 eenkomst alsnog geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een bepaalde tijd is afgesproken. Toelichting bij artikel 1 Uitgangspunt is dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Artikel 12 geeft aan op welke wijze de zorgverleningsovereenkomst kan eindigen. Artikel 2 Behandelplan 2.1 De zorgverlener stelt het behandelplan schriftelijk op in overleg met de zorgvrager. Van dit behandelplan maken deel uit de bijdragen van de verschillende disciplines voor zover van toepassing. Het behandelplan vormt een geheel met de zorgverleningsovereenkomst. 2.2 Als bij het aangaan van de overeenkomst geen definitief behandelplan kan worden vastgesteld, dient op dat moment een zoveel mogelijk uitgewerkt voorlopig behandelplan te worden vastgesteld. 2.3 Het behandelplan omvat tenminste de volgende gegevens: a. personalia van de zorgvrager; b. verwijzer, datum van verwijzing; c. zorgvraag; d. voorgeschiedenis en ontwikkelingsanamnese van de zorgvrager; e. het huidig functioneren c.q. niveau van de zorgvrager; f. beschrijving van de diagnose en hypothese over ontstaan/verergeren van de (dreigende) stagnatie in ontwikkeling en de indicatie voor behandeling; g. doelstellingen van de zorgverlening op korte, middellange en lange termijn, en de middelen die daarbij worden gebruikt in samenwerking met de zorgvrager, met de motivatie daarvoor; h. de mening en reactie van de zorgvrager op de afspraken; i. evaluatiemomenten; j. prognose; k. inspanningsverplichting van de zorgvrager; l. namen van relevante contactpersonen binnen en buiten de instelling; m. handtekening van de zorgvrager. 5

8 2.4 De zorgvraag wordt geconcretiseerd in een behandelplan, dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd. Het integrale behandelplan kan, hetzij op initiatief van de zorgverlener, hetzij op verzoek van de zorgvrager, in overleg tussen partijen worden geëvalueerd en bijgesteld. Bijstellingen worden altijd schriftelijk vastgesteld. De evaluatie van de behandelindicatie zal één maal per half jaar plaatsvinden. Er kunnen zich (acute) situaties voordoen waarin aanpassing of afwijking van het behandelplan aan de orde kan zijn. Zoals aangegeven zal dit (bij voorkeur) gebeuren in overleg met de zorgvrager, maar indien onmiddellijke uitvoering van een handeling nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen kan dit ook zonder voorafgaand overleg en toestemming gebeuren. Zorgverlener moet deze keuze kunnen motiveren en legt deze vast in het dossier. 2.5 Het staat de zorgvrager en zorgverlener vrij, indien hij/zij dit nodig acht, een second opinion te vragen. Uitgangspunt hierbij is dat dit in overleg geschiedt en dat de reden van de second opinion bekend is bij beide partijen. De zorgverlener zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de zorgvrager gewenste second opinion, en bespreekt op verzoek van de zorgvrager de resultaten van de second opinion. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aanvrager van de second opinion. 6 Toelichting bij artikel Als voorbeeld van de verschillende disciplines kunnen worden genoemd de sociotherapeut, de gedragswetenschapper, de psychiater, de maatschappelijk werker en andere functionarissen, en de ouder of wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder als ervaringsdeskundige ). 2.3e Soms is er ondanks anamnese en voorgeschiedenis nog geen duidelijk beeld van het huidig functioneren en niveau. 2.3g Doelstellingen van de behandeling zullen, daar waar mogelijk, in toetsbare termen worden geformuleerd in behandelplannen/werkplannen. Bij het vaststellen van de doelstellingen is de hulpvraag een van de uitgangspunten. Middelen kunnen zijn: training sociale en communicatieve vaardigheden, training school- en arbeidsvaardigheden, training zelfredzaamheidsvaardigheden, training vrijetijdsbesteding, waaronder ook verstaan worden activiteiten buiten de instelling zoals clubs, medicatie en therapieën.

9 2.4 Het integrale behandelplan kan (en onderdelen van het behandelplan kunnen) steeds aan de hand van ervaringen en bereikte doelstellingen bijgesteld worden. In geval van wijzigingen vindt er altijd overleg plaats tussen zorgvrager en zorgverlener. Elk van de partijen kan voorstellen doen voor wijzigingen. Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 3.1 De zorgvrager geeft de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en overige medewerking die de zorgverlener redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. 3.2 De zorgverlener geeft aan de zorgvrager zo duidelijk en volledig mogelijk informatie over de inhoud van de zorgverlening, alsmede over gebeurtenissen en/of ontwikkelingen die voor de zorgvrager redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht. 3.3 Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt geeft de zorgverlener ook hem/haar naast de vertegenwoordiger, op duidelijke wijze informatie over de zorgverlening. Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt wordt de informatie met de zorgvrager gedeeld op zodanige wijze als past bij zijn/haar bevattingsvermogen. 3.4 De zorgvrager verstrekt desgewenst en voorzover een behoorlijke zorgverlening dit redelijkerwijs vereist, aan zorgverlener alle informatie over door derden aan zorgvrager verleende zorg. De zorgvrager stemt er in toe dat de zorgverlener, voor zover een behoorlijke zorgverlening dat redelijkerwijs vereist, direct contact onderhoudt en overleg voert met derden, zoals functionarissen/instellingen voor onderwijs, stage en werk, die eveneens aan de zorgvrager zorg verlenen of hebben verleend. Toelichting bij artikel 3 Deze bepaling spreekt voor zichzelf. Zonder goede inlichtingen kan de zorgverlener maar ook de zorgvrager zijn taak niet vervullen. Van de zorgverlener en de zorgvrager wordt alle medewerking verlangd die nodig is voor een goede uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst. Afstemming van twee leefmilieus door middel van duidelijke afspraken is juist voor mensen met autisme van groot belang. 7

10 Om de zorgvrager in staat te stellen verantwoord toestemming te geven voor de uitvoering van het behandelplan, heeft de zorgverlener de taak om de informatie zo duidelijk en volledig als mogelijk te geven. Medewerking houdt in dat de zorgvrager bereid is zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van behandeling. Daarnaast heeft het Dr. Leo Kannerhuis gedrags-/ huisregels die nodig zijn voor een veilig klimaat als voorwaarde voor behandeling. De zorgvrager wordt geacht zich aan deze regels te houden. Deze regels staan omschreven in het huisreglement. Deze bepaling is met name van toepassing voor de (deel)klinische afdelingen. Artikel 4 Toestemming 4.1 Voor middelen en verrichtingen ter uitvoering van het behandelplan is de toestemming van de zorgvrager vereist. Deze toestemming wordt doorgaans verkregen door overeenstemming over het behandelplan. 4.2 Voor ingrijpende (medische) verrichtingen c.q. middelen is steeds vooraf toestemming vereist. Indien de zorgvrager dit verzoekt, legt de zorgverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard de zorgvrager toestemming heeft gegeven. Toestemming voor niet ingrijpende (medische) verrichtingen mag worden verondersteld. 4.3 Uitsluitend in spoedeisende omstandigheden kan toestemming vooraf, voorzover vereist, achterwege blijven. Achteraf wordt steeds overleg gepleegd Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, maar nog niet die van zestien jaar, dient van de zorgvrager toestemming voor verrichtingen ter uitvoering van het behandelplan verkregen te worden. Aan de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger zal tevens om toestemming worden verzocht. Vanaf de leeftijd van zestien jaar is de toestemming van zorgvrager voor het uitvoeren van verrichtingen bepalend. Gezien het belang dat het Dr. Leo Kannerhuis stelt in de betrokkenheid van ouders/verzorgers zullen deze, indien de zorgvrager hiermee instemt, wel rond dergelijke beslissingen geïnformeerd worden.

11 Toelichting bij artikel Door het overeenkomen van de zorgverleningsovereenkomst en het behandelplan wordt toestemming gegeven voor de middelen en verrichtingen die hierin ter uitvoering genoemd zijn. 4.2/4.3 Bij ingrijpende verrichtingen c.q. middelen moet in elk geval worden gedacht aan ingrepen waardoor het geestelijk en/of lichamelijk functioneren verandert of kan veranderen. Indien deze verrichtingen c.q. middelen niet in het behandelplan zijn opgenomen, is hiertoe vooraf toestemming van de zorgvrager nodig. Voorbeelden: afzondering en fixatie, operaties, medicatie e.d. Artikel 5 Interne overplaatsing 5.1 Alvorens tot interne overplaatsing wordt besloten overlegt de zorgverlener met de zorgvrager. Er wordt hierbij gestreefd naar overeenstemming tussen zorgvrager en zorgverlener. 5.2 Indien het belang van de zorgvrager of de zorgverlener dat vereist, is het de zorgverlener toegestaan de zorgvrager binnen de instelling van zorgverlener over te plaatsen. 5.3 Indien het belang van de zorgvrager of de zorgverlener dat vereist, is het de zorgverlener toegestaan om over te gaan tot een kortdurende (externe) crisisplaatsing. Artikel 6 Dossier 6.1 De zorgverlener legt over de zorgverlening aan de zorgvrager een elektronisch dossier aan. Het dossier bevat die gegevens die relevant, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in het licht van opname en behandeling. In het dossier van klinische zorgvragers wordt tevens een recente foto van de zorgvrager bewaard voor noodsituaties; de zorgvrager draagt zorg voor een recente foto. Het dossier is eigendom van zorgverlener. 9

12 6.2 De zorgvrager en wettelijk vertegenwoordiger hebben recht van inzage, correctie recht en kopierecht. De zorgverlener mag voor het verstrekken van een afschrift van gegevens als bedoeld in het eerste lid, de kostprijs (werktijd en kopiekosten) in rekening brengen. 6.3 De bepalingen van het Privacy-reglement en het Dossierreglement van het Dr. Leo Kannerhuis zijn op het dossier van toepassing. Zonder schriftelijke toestemming van de zorgvrager hebben derden geen recht op inzage en afschrift van het dossier van de zorgvrager. Deze toestemming is niet vereist voor inzage door personen waarvan de zorgverlener gebruik maakt bij de uitvoering van deze overeenkomst en die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden ten behoeve van de zorgvrager. 6.4 De gegevens in het dossier worden ten minste vijftien jaar na het opstellen ervan bewaard, behalve in geval van een schriftelijk verzoek van de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger om vernietiging. Dit schriftelijk verzoek dient gericht te worden aan de geneesheer directeur van het Dr. Leo Kannerhuis. De zorgverlener vernietigt het dossier binnen drie maanden, tenzij door gewichtige redenen vernietiging (van delen van) het dossier niet gewenst of verboden is (zoals bijvoorbeeld het geval is bij bepaalde documenten die behoren bij een maatregel voortvloeiend uit de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). 6.5 Het behandelplan de werkplannen, rapportage over de voortgang van en gebeurtenissen tijdens de behandeling, alsmede gegevens van de behandelmonitor maken deel uit van het dossier van zorgvrager. 6.6 Persoonlijke werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier. 10 Toelichting bij artikel Het dossier is een kernelement van de zorgverleningsovereenkomst. Het dossier is een voorwaarde voor de kwaliteitsbewaking van de zorg. In geval van meningsverschillen moeten de zorgvrager en de zorgverlener kunnen terugvallen op het dossier. 6.3 Het houden van een dossier schept de verplichting ervoor zorg te dragen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene gewaarborgd blijft. Zorgvrager heeft een Privacyreglement. Ter verduidelijking van dit lid het volgende voor

13 beeld: bij een specifiek gedragsprobleem schakelt de behandelaar van het Dr. Leo Kannerhuis een professionele hulpverlener van buiten in. Deze persoon heeft recht van inzage in het dossier zonder toestemming van de zorgvrager. 6.4 Volgens de Memorie van Toelichting op de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) hoeft de zorgverlener niet de wil van de wettelijk vertegenwoordiger te volgen, als deze in strijd is met het belang van de zorgvrager. Zowel zorgvrager als ouders/wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht een (afwijkende) verklaring aan het behandelplan toe te voegen. 6.6 Onder persoonlijke werkaantekeningen van de zorgverlener worden de notities verstaan die slechts dienen als geheugensteun. Het Privacyreglement en het Dossierreglement liggen zijn op te vragen bij de cliëntenadministratie van de afdeling. Artikel 7 Klacht 7.1 Het Dr. Leo Kannerhuis kent een klachtencommissie die voldoet aan de eisen van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en wet bopz. In het algemeen verdient het de voorkeur dat partijen in onderling overleg een oplossing voor het gerezen probleem trachten te vinden. De zorgvrager kan echter te allen tijde schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling, waarvan bij opname een exemplaar aan zorgvrager ter beschikking wordt gesteld, voorziet ook in de wijze van de behandeling van de klacht. Het reglement en een formulier kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de Raad van Bestuur, bij de cliëntenadministratie van de afdeling of via de website van zorgvrager Bij een onoplosbaar gebleken geschil tussen de zorgverlener en zorgvrager bestaat de mogelijkheid om dit aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De bevoegdheid van de Geschillencommissie is gelimiteerd tot een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is terug te vinden in het reglement van de Geschillencommissie. 11 Toelichting bij artikel 7 Klachten zullen vaak direct besproken en opgelost worden tussen de zorgvrager en de zorgverlener.

14 De zorgvrager kan zich laten ondersteunen door de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon. Dit zijn beide onafhankelijke ondersteuners van de zorgvrager en zijn of haar ouders/vertegenwoordigers; ze zijn niet in dienst van het Dr. Leo Kannerhuis. Artikel 8 Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 8.1 Behandelmonitor Aan het begin van de behandeling in het Dr. Leo Kannerhuis wordt standaard een uitgebreid onderzoek gedaan. Tijdens en na de behandeling wordt bovendien geëvalueerd of de behandeling inderdaad het gewenste effect oplevert. De verzameling meetinstrumenten die hiervoor wordt ingezet wordt de Behandelmonitor genoemd. 8.2 Aan de zorgvrager wordt vooraf toestemming gevraagd voor medewerking aan of betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. De zorgverlener geeft hierbij informatie over de aard en het doel van het onderzoek. Hierbij handelt de zorgverlener conform de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen. 8.3 Te allen tijde kan de zorgvrager, zonder opgave van redenen, de toestemming voor wetenschappelijk onderzoek intrekken. 8.4 Indien de zorgvrager dit schriftelijk verzoekt, zal een samenvatting van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden verstrekt Ten behoeve van onderzoeksprogramma s kunnen, met inachtneming van het voorgaande, geanonimiseerde gegevens uit het dossier worden gebruikt, tenzij een zorgvrager daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Dit bezwaar kan kenbaar gemaakt worden bij de zorgverlener, waarna in het dossier en het behandelplan een aantekening gemaakt zal worden, zodat deze wens niet over het hoofd gezien zal worden. Toelichting bij artikel 8 De behandelmonitor is een manier om (de ouders van) de cliënt maximaal te informeren en te betrekken bij de behandeling en ondersteunt de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan.

15 De meetresultaten van de behandelmonitor worden in een database opgeslagen. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers van het psycho-diagnostisch team (psychologen en psychologisch medewerker) en Praktikon (onderzoeksondersteuning). De onderzoeksgegevens kunnen gebruikt worden voor beleidsmatige en wetenschappelijk analyses. Hiervoor worden de gegevens eerst geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de resultaten niet meer terug te leiden zijn tot een persoon. De onderzoeker krijgt geen toegang tot de namen van zorgvragers, maar werkt met codes. In artikelen zal nooit worden geschreven over individuele personen. Artikel 9 Audiovisuele hulpmiddelen 9.1 Audiovisuele opnamen kunnen ingezet worden bij observatie, behandeling en onderwijsdoelen ten behoeve van medewerkers. De zorgvrager dient toestemming te geven voor het maken van audiovisuele opnamen voor deze doelen. De toestemming voor het maken van audiovisuele opnamen kan te allen tijde worden ingetrokken. 9.2 De zorgverlener zal van deze opnamen alleen gebruik maken voor intern gebruik. Voor ander gebruik van deze opnamen is de toestemming van de zorgvrager vereist. Opnamen die op deze manier intern gebruikt worden maken deel uit van het dossier. Toelichting bij artikel Het gebruik van audiovisuele opnamen dient met inachtneming van de privacy van betrokkene(n), zoals gesteld in het privacyreglement, plaats te vinden. 9.2 Het woord intern beperkt de gebruikerskring tot de professionele medewerkers van het Dr. Leo Kannerhuis. Degene die om toestemming voor gebruik van opnamen vraagt zal steeds moeten toelichten om welke medewerkers het gaat. Als er beeldmateriaal gebruikt wordt voor PR of voorlichtingsdoeleinden, wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan zorgvrager met vermelding van het middel waar het materiaal voor gebruikt wordt. 13

16 Artikel 10 Verzekeringen 10.1 WA-verzekering De zorgverlener heeft ten behoeve van de zorgvragers van de klinieken en de deeltijdbehandeling een wa-verzekering afgesloten voor de duur van de zorgverleningsovereenkomst en dan alleen voor de tijden dat de zorgvrager aanwezig is en voor de reistijd van het adres van de zorgverlener naar het thuisadres en in omgekeerde richting. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de zorgverlener. Zorgvrager draagt zelf zorg voor een waverzekering buiten de tijden van aanwezigheid in de instelling en buiten de genoemde reistijden. Voor de behandelsetting geldt dat de zorgvrager bij het toebrengen van materiële schade aan een andere zorgvrager of zorgverlener, deze kosten vergoedt. Voor de zorgvragers van het Workhome is naast een reguliere WA-verzekering nog een aanvullende verzekering afgesloten voor materiële schade toegebracht door zorgvragers onderling Inboedelverzekering De zorgverlener heeft een inboedelverzekering afgesloten ten behoeve van zorgvrager voor de gangbare inboedel (bijvoorbeeld kleding). De zorgvrager dient zelf en voor eigen rekening een inboedelverzekering af te sluiten voor kostbare zaken als stereoapparatuur, computers, sieraden etc Overige verzekeringen dient de zorgvrager zelf en voor eigen rekening af te sluiten. Artikel 11 Beheer geldmiddelen 11.1 Beheer van geldmiddelen van de zorgvrager berust bij de zorgvrager De zorgverlener is onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen bereid tegen betaling het beheer van geldmiddelen op zich te nemen Voor de zorgvragers van het Workhome is er de mogelijkheid om het beheer van geldmiddelen te laten uitvoeren door een beheerstichting. Informatie hierover is te verkrijgen via de cliëntenadministratie van de afdeling.

17 Artikel 12 Einde zorgverleningsovereenkomst 12.1 Deze overeenkomst eindigt als de doelstellingen zoals in het laatste opgestelde behandelplan zijn geformuleerd, zijn bereikt. Ook eindigt de overeenkomst als de doelstellingen van de behandeling niet haalbaar zijn gebleken en er geen reële andere behandeldoelstellingen voor behandeling zijn in de instelling. Tevens eindigt deze overeenkomst bij één van de volgende situaties: a. ontbinding in onderling overleg; b. opzegging door de zorgvrager; c. opzegging vanwege zwaarwichtige redenen door de zorgverlener; d. overlijden van de zorgvrager; e. ontbinding door de rechter Een zwaarwichtige reden voor opzegging van de overeenkomst doet zich in ieder geval voor indien: a. zorgvrager respectievelijk diens (wettelijk) vertegenwoordiger zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, weigert de inlichtingen te verstrekken of weigert c.q. niet in staat is de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en voor de behandeling in een van de behandelafdelingen van het Dr. Leo Kannerhuis; b. de zorgverlener op redelijke grond geen uitvoering wenst te geven aan de aanwijzingen die de zorgvrager voor de te verlenen zorg heeft gegeven en zorgvrager niettemin van hem vereist dat hij zich aan deze aanwijzingen houdt; c. niet langer overeenstemming bestaat over een of meer centrale onderwerpen uit het behandelplan. Artikel 13 Kosten De zorgvrager vergoedt aan zorgverlener de kosten die voortvloeien uit de zorgverleningsovereenkomst voor zover die kosten niet worden vergoed door zijn zorgverzekeraar/awbz.

18 13.2 De in artikel 13.1 bedoelde kosten kunnen mede betreffen uitgaven ten behoeve van collectieve en niet collectieve bestedingen. Toelichting bij artikel Bijvoorbeeld: alternatieve geneeskunde Voorbeelden van collectieve bestedingen zijn: eigen bijdrage aan werk weken, uitstapjes en vakanties. Artikel 14 Slotbepaling Van deze overeenkomst maken tevens deel uit: het Klachtenreglement het Privacyreglement het Dossierreglement het Huisreglement Bovengenoemde reglementen zijn verkrijgbaar bij de cliëntenadministratie van de afdeling. Op deze zorgverleningsovereenkomst is tevens van toepassing de bij de situatie van de zorgvrager passende meest recente versie van de algemene voorwaarden van GGZ Nederland. Deze algemene voorwaarden worden op de website van de zorgverlener ter beschikking gesteld. Zorgvrager verklaart zich ermee akkoord dat de algemene voorwaarden op deze manier ter beschikking worden gesteld. Op verzoek zal hem/haar een exemplaar worden toegezonden. 16

19 Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op... zorgvrager,... ouder(s),... wettelijk vertegenwoordiger,... zorgverlener,... NB: Als de zorgvrager 16 jaar of ouder en wilsbekwaam is, is de handtekening van ouders wettelijk gezien niet noodzakelijk. Het Dr. Leo Kannerhuis vraagt ouders hun handtekening te zetten als blijk van het feit dat het Dr. Leo Kannerhuis de betrokkenheid van ouders bij de behandeling zeer op prijs stelt. De in de zorgverlenersovereenkomst beschreven rechten en plichten gelden in de relatie met de zorgvrager. Toelichting bij ondertekening van deze overeenkomst: zie toelichting op pagina 2 Colofon Samenstelling en redactie Dr. Leo Kannerhuis Vormgeving Han Jansen Druk Van der Wiel & Rosmalen drukkers

20 Houtsniplaan 1 Postbus ZH Doorwerth Telefoon (026) Fax (026) Web

Zorgverleningsovereenkomst Dr. Leo Kannerhuis Versie: oktober 2015

Zorgverleningsovereenkomst Dr. Leo Kannerhuis Versie: oktober 2015 Zorgverleningsovereenkomst Dr. Leo Kannerhuis Versie: oktober 2015 Pagina 1 van 16 Inhoud Inleiding en overwegingen 3 Artikel 1 Duur 5 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Informatievoorziening en medewerking

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee?

Uw dossier. Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? 2016 Uw dossier Wat doen wij ermee en wat kunt u ermee? Inleiding Van elke cliënt die bij GGZ Oost Brabant in behandeling is, wordt een digitaal dossier aangelegd. Daarin verzamelen we alle informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:

2. Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan: Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon,

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem.

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem. ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KLIMMENDAAL 1 Begripsbepalingen 1.1 Onbenoemde vertegenwoordiger: de echtgenoot/partner, of als deze niet wenst of in staat is om op te treden, de ouder, het kind, de broer

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 (Tekst geldend op: 19 02 2015) Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 4. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in deze

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

3 In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden.

3 In op die behandelingsovereenkomst betrekking hebbende aangelegenheden is de minderjarige bekwaam in en buiten rechte op te treden. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 1 De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

WGBO bij kinderen. Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO bij kinderen Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Januari 2016 Rechten van de patiënt (WGBO) De relatie tussen een patiënt en een arts of andere hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds

Nadere informatie

Privacyreglement Groenhuysen

Privacyreglement Groenhuysen Privacyreglement Groenhuysen Voorwoord Dit privacyreglement heeft als doel een praktische uitwerking te geven van de relevante bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet bijzondere opneming

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst - is de overeenkomst

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden F17

Algemene voorwaarden F17 Algemene voorwaarden de Mik Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomst en geven aan wat de Mikker, en de zorginstelling bij de uitvoering daarvan

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid Zorg en dienstverleningsvoorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze zorg- en dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: Zorgaanbieder: SpelendeReis, een instelling die zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum ondertekening, pag. 5 Handtekening onder de ZLO

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo De klachtenregeling in Nebo Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo Inhoud Vooraf 1 De klachtenregeling.. 2 Bespreken van de klacht met

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening

Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening Overeenkomst voor zorg- en dienstverlening voor verpleeghuiscliënten Stichting Florence, gevestigd te Rijswijk en hierbij vertegenwoordigd door de heer/mevrouw xxxx in de functie van xxxx, hierna te noemen

Nadere informatie

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling WGBO boek 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek (BW) Citeren als: artikel 7:446, lid 1 BW etc. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 1. De overeenkomst inzake geneeskundige

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum ondertekening, pag. 5 Handtekening onder de

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één

Nadere informatie

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens Privacyreglement Preambule De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens en beschermt in het bijzonder het recht op privacy van degene op wie een persoonsgegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: Moments of Care die zorg-

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Partijen bij deze overeenkomst zijn: Cliënt Zorgaanbieder 1. Cliënt Achternaam en voorletters Geboortedatum Man / vrouw (Doorhalen wat niet van is) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Versie 30 december 2014 ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities Toewijzing: het op basis van de beoordeling van de wijkverpleegkundige benodigde zorgregime. Indicatiestelling:

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum bij artikel 5.1, pag. 4 Datum bij artikel 5.2,

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Geachte cliënt, ouder of wettelijk vertegenwoordiger, Uw verwijzer heeft uw kind voor behandeling/onderzoek doorverwezen

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie