zorgverleningsovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zorgverleningsovereenkomst"

Transcriptie

1 zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

2 Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel 4 Toestemming 8 Artikel 5 Interne overplaatsing 9 Artikel 6 Dossier 9 Artikel 7 Klacht 11 Artikel 8 Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 12 Artikel 9 Audiovisuele hulpmiddelen 13 Artikel 10 Verzekeringen 14 Artikel 11 Beheer geldmiddelen 14 Artikel 12 Einde zorgverleningsovereenkomst 15 Artikel 13 Kosten 15 Artikel 14 Slotbepalingen 16

3 Zorgverleningsovereenkomst Versie juni de zorgverlener, het bestuur van Stichting Dr. Leo Kannerhuis, gevestigd te Doorwerth (hoofdkantoor), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door... in zijn hoedanigheid van voorzitter Raad van Bestuur, verder aan te duiden als zorgverlener en 2. de zorgvrager, naam... geboortedatum... adres... postcode, woonplaats... verder aan te duiden als de zorgvrager Ten deze vertegenwoordigd wegens (omcirkelen): a. minderjarigheid (zorgvrager is 15 jaar of jonger) b. andere juridisch van belang zijnde redenen 1

4 Indien a. of b. op de vorige pagina is omcirkeld, dan hierna invullen: Ten dezen vertegenwoordigd wegens minderjarigheid door ouders of wettelijk vertegenwoordiger zijnde, de heer/mevrouw... adres... postcode, woonplaats... Ten dezen vertegenwoordigd wegens meerderjarigheid en wilsonbekwaamheid door de mentor, de curator of een schriftelijk aangewezen belangenbehartiger, zijnde de heer/mevrouw... adres... postcode, woonplaats... Toelichting Met de gekozen formulering wordt ondervangen dat voor verschillende juridische situaties (o.a. minderjarig, meerderjarig en bij wilsonbekwaamheid) afzonderlijke overeenkomsten moeten worden opgesteld. 2 Algemene opmerking: het Dr. Leo Kannerhuis hecht aan een goede samenwerking en samenspraak met de ouder(s) van de zorgvrager. Reden waarom ook in die gevallen waarin het niet wettelijk vereist is, aan hen gevraagd wordt om de zorgverleningsovereenkomst mede te ondertekenen. Uitgaande van de wettelijke bepalingen onderstaand een uitleg hoe het Dr. Leo Kannerhuis omgaat met de ondertekening van de zorgverleningsovereenkomst: de jongere is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger is vereist; het Dr. Leo Kannerhuis vraagt aan de jongere of hij/zij de overeenkomst ook wil ondertekenen; de jongere is tussen 12 en 16 jaar: de jongere dient zelf de zorgverleningsovereenkomst te tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger vereist;

5 de jongere is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de jongere dient zelf de zorgverleningsovereenkomst te tekenen (vereist); het Dr. Leo Kannerhuis vraagt aan de ouders of zij de overeenkomst ook willen ondertekenen; de jongere is 16 jaar of ouder en wilsonbekwaam; de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger is vereist; tevens wordt aan de jongere gevraagd om de zorgverleningsovereenkomst te tekenen. In het geval de ouders van de zorgvrager zijn gescheiden, bepaalt de bij de scheiding getroffen regeling wie de minderjarige zorgvrager vertegenwoordigt. De ouders kunnen in die situatie bijvoorbeeld gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen, er kan sprake zijn van co-ouderschap of voogdij. Overwegende a. Deze overeenkomst heeft als doel de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener nader vorm te geven. Daartoe dient ook het behandelplan. Bij deze overeenkomst en het behandelplan staat partijen het welzijn van de zorgvrager voor ogen. b. Partijen gaan ervan uit dat de zorgverlener verantwoordelijk is voor het professionele gedeelte van de zorgverlening. c. De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener dient gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen en respect, teneinde een klimaat te laten ontstaan waarin beiden op best mogelijke wijze gestalte kunnen geven aan hun verantwoordelijkheden. d. De zorgverlener staat ervoor in dat haar medewerkers aan de vereiste kwalificaties voldoen om kwalitatief verantwoorde zorg te bieden en dat uitvoering wordt gegeven aan wat de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg voorschrijven. e. De zorgverlener onderzoekt, adviseert, behandelt of begeleidt de zorgvrager met een duidelijke indicatie met dien verstande dat voor dit onderzoek, deze behandeling, begeleiding of advisering een duidelijke indicatie dient te bestaan. f. Gedurende de periode dat bovenstaande plaatsvindt, is de zorgverlener verantwoordelijk. Bij ontslag of beëindiging draagt de zorgverlener de verantwoordelijkheid voor onderzoek, advisering, behandeling, begeleiding, weer over aan de oorspronkelijke verwijzer en/of behandelaar. 3

6 Toelichting Het op te stellen behandelplan vormt de kern van de zorgverleningsovereenkomst. In het behandelplan wordt immers vorm gegeven aan het antwoord op de specifieke zorgvraag, die door zorgvrager en zorgverlener is geformuleerd. Het behandelplan komt in artikel 2 uitvoeriger aan de orde. In deze overweging is geaccentueerd dat partijen bij deze overeenkomst en dus ook bij de vormgeving van het behandelplan, het welzijn van zorgvrager voor ogen staat. Die overweging is vooral van belang indien zich een situatie voordoet waarin verschil van mening ontstaat over de interpretatie van de overeenkomst. Bij de sub c. genoemde overweging gaat het onder andere om respect van de instelling voor opvattingen van de zorgvrager en om respect van de zorgvrager voor de wijze van toedeling van organisatorische verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de instelling van zorgverlener. Bij sub e. gaat het erom dat het Dr. Leo Kannerhuis een gespecialiseerde instelling is, met verschillende voorzieningen die elk een eigen indicatiestelling en voorwaarden voor hulpverlening hanteren. In de beleidsnota s van deze voorzieningen staat aangeven welke indicatiestelling en voorwaarden gelden. Per individu wordt dit geconcretiseerd in het individuele behandelplan. Verklaren te zijn overeengekomen: Artikel 1 Duur 1.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij opname een bepaalde tijd is afgesproken. Slechts op grond van hetgeen is bepaald in artikel 12 (Einde zorgverleningsovereenkomst) van deze overeenkomst, kan de overeenkomst worden beëindigd Als op het moment van aangaan van de overeenkomst door de zorgverlener niet in overleg met de zorgvrager een definitief behandelplan is vastgesteld, wordt de overeenkomst voor een periode van 4 weken aangegaan. 1.3 Als binnen de in artikel 1.2 bedoelde periode alsnog, in overleg met de zorgvrager een definitief behandelplan is vastgesteld, dan wordt de over-

7 eenkomst alsnog geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een bepaalde tijd is afgesproken. Toelichting bij artikel 1 Uitgangspunt is dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Artikel 12 geeft aan op welke wijze de zorgverleningsovereenkomst kan eindigen. Artikel 2 Behandelplan 2.1 De zorgverlener stelt het behandelplan schriftelijk op in overleg met de zorgvrager. Van dit behandelplan maken deel uit de bijdragen van de verschillende disciplines voor zover van toepassing. Het behandelplan vormt een geheel met de zorgverleningsovereenkomst. 2.2 Als bij het aangaan van de overeenkomst geen definitief behandelplan kan worden vastgesteld, dient op dat moment een zoveel mogelijk uitgewerkt voorlopig behandelplan te worden vastgesteld. 2.3 Het behandelplan omvat tenminste de volgende gegevens: a. personalia van de zorgvrager; b. verwijzer, datum van verwijzing; c. zorgvraag; d. voorgeschiedenis en ontwikkelingsanamnese van de zorgvrager; e. het huidig functioneren c.q. niveau van de zorgvrager; f. beschrijving van de diagnose en hypothese over ontstaan/verergeren van de (dreigende) stagnatie in ontwikkeling en de indicatie voor behandeling; g. doelstellingen van de zorgverlening op korte, middellange en lange termijn, en de middelen die daarbij worden gebruikt in samenwerking met de zorgvrager, met de motivatie daarvoor; h. de mening en reactie van de zorgvrager op de afspraken; i. evaluatiemomenten; j. prognose; k. inspanningsverplichting van de zorgvrager; l. namen van relevante contactpersonen binnen en buiten de instelling; m. handtekening van de zorgvrager. 5

8 2.4 De zorgvraag wordt geconcretiseerd in een behandelplan, dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd. Het integrale behandelplan kan, hetzij op initiatief van de zorgverlener, hetzij op verzoek van de zorgvrager, in overleg tussen partijen worden geëvalueerd en bijgesteld. Bijstellingen worden altijd schriftelijk vastgesteld. De evaluatie van de behandelindicatie zal één maal per half jaar plaatsvinden. Er kunnen zich (acute) situaties voordoen waarin aanpassing of afwijking van het behandelplan aan de orde kan zijn. Zoals aangegeven zal dit (bij voorkeur) gebeuren in overleg met de zorgvrager, maar indien onmiddellijke uitvoering van een handeling nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen kan dit ook zonder voorafgaand overleg en toestemming gebeuren. Zorgverlener moet deze keuze kunnen motiveren en legt deze vast in het dossier. 2.5 Het staat de zorgvrager en zorgverlener vrij, indien hij/zij dit nodig acht, een second opinion te vragen. Uitgangspunt hierbij is dat dit in overleg geschiedt en dat de reden van de second opinion bekend is bij beide partijen. De zorgverlener zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de zorgvrager gewenste second opinion, en bespreekt op verzoek van de zorgvrager de resultaten van de second opinion. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aanvrager van de second opinion. 6 Toelichting bij artikel Als voorbeeld van de verschillende disciplines kunnen worden genoemd de sociotherapeut, de gedragswetenschapper, de psychiater, de maatschappelijk werker en andere functionarissen, en de ouder of wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder als ervaringsdeskundige ). 2.3e Soms is er ondanks anamnese en voorgeschiedenis nog geen duidelijk beeld van het huidig functioneren en niveau. 2.3g Doelstellingen van de behandeling zullen, daar waar mogelijk, in toetsbare termen worden geformuleerd in behandelplannen/werkplannen. Bij het vaststellen van de doelstellingen is de hulpvraag een van de uitgangspunten. Middelen kunnen zijn: training sociale en communicatieve vaardigheden, training school- en arbeidsvaardigheden, training zelfredzaamheidsvaardigheden, training vrijetijdsbesteding, waaronder ook verstaan worden activiteiten buiten de instelling zoals clubs, medicatie en therapieën.

9 2.4 Het integrale behandelplan kan (en onderdelen van het behandelplan kunnen) steeds aan de hand van ervaringen en bereikte doelstellingen bijgesteld worden. In geval van wijzigingen vindt er altijd overleg plaats tussen zorgvrager en zorgverlener. Elk van de partijen kan voorstellen doen voor wijzigingen. Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 3.1 De zorgvrager geeft de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en overige medewerking die de zorgverlener redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. 3.2 De zorgverlener geeft aan de zorgvrager zo duidelijk en volledig mogelijk informatie over de inhoud van de zorgverlening, alsmede over gebeurtenissen en/of ontwikkelingen die voor de zorgvrager redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht. 3.3 Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt geeft de zorgverlener ook hem/haar naast de vertegenwoordiger, op duidelijke wijze informatie over de zorgverlening. Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt wordt de informatie met de zorgvrager gedeeld op zodanige wijze als past bij zijn/haar bevattingsvermogen. 3.4 De zorgvrager verstrekt desgewenst en voorzover een behoorlijke zorgverlening dit redelijkerwijs vereist, aan zorgverlener alle informatie over door derden aan zorgvrager verleende zorg. De zorgvrager stemt er in toe dat de zorgverlener, voor zover een behoorlijke zorgverlening dat redelijkerwijs vereist, direct contact onderhoudt en overleg voert met derden, zoals functionarissen/instellingen voor onderwijs, stage en werk, die eveneens aan de zorgvrager zorg verlenen of hebben verleend. Toelichting bij artikel 3 Deze bepaling spreekt voor zichzelf. Zonder goede inlichtingen kan de zorgverlener maar ook de zorgvrager zijn taak niet vervullen. Van de zorgverlener en de zorgvrager wordt alle medewerking verlangd die nodig is voor een goede uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst. Afstemming van twee leefmilieus door middel van duidelijke afspraken is juist voor mensen met autisme van groot belang. 7

10 Om de zorgvrager in staat te stellen verantwoord toestemming te geven voor de uitvoering van het behandelplan, heeft de zorgverlener de taak om de informatie zo duidelijk en volledig als mogelijk te geven. Medewerking houdt in dat de zorgvrager bereid is zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van behandeling. Daarnaast heeft het Dr. Leo Kannerhuis gedrags-/ huisregels die nodig zijn voor een veilig klimaat als voorwaarde voor behandeling. De zorgvrager wordt geacht zich aan deze regels te houden. Deze regels staan omschreven in het huisreglement. Deze bepaling is met name van toepassing voor de (deel)klinische afdelingen. Artikel 4 Toestemming 4.1 Voor middelen en verrichtingen ter uitvoering van het behandelplan is de toestemming van de zorgvrager vereist. Deze toestemming wordt doorgaans verkregen door overeenstemming over het behandelplan. 4.2 Voor ingrijpende (medische) verrichtingen c.q. middelen is steeds vooraf toestemming vereist. Indien de zorgvrager dit verzoekt, legt de zorgverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard de zorgvrager toestemming heeft gegeven. Toestemming voor niet ingrijpende (medische) verrichtingen mag worden verondersteld. 4.3 Uitsluitend in spoedeisende omstandigheden kan toestemming vooraf, voorzover vereist, achterwege blijven. Achteraf wordt steeds overleg gepleegd Indien de zorgvrager de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, maar nog niet die van zestien jaar, dient van de zorgvrager toestemming voor verrichtingen ter uitvoering van het behandelplan verkregen te worden. Aan de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger zal tevens om toestemming worden verzocht. Vanaf de leeftijd van zestien jaar is de toestemming van zorgvrager voor het uitvoeren van verrichtingen bepalend. Gezien het belang dat het Dr. Leo Kannerhuis stelt in de betrokkenheid van ouders/verzorgers zullen deze, indien de zorgvrager hiermee instemt, wel rond dergelijke beslissingen geïnformeerd worden.

11 Toelichting bij artikel Door het overeenkomen van de zorgverleningsovereenkomst en het behandelplan wordt toestemming gegeven voor de middelen en verrichtingen die hierin ter uitvoering genoemd zijn. 4.2/4.3 Bij ingrijpende verrichtingen c.q. middelen moet in elk geval worden gedacht aan ingrepen waardoor het geestelijk en/of lichamelijk functioneren verandert of kan veranderen. Indien deze verrichtingen c.q. middelen niet in het behandelplan zijn opgenomen, is hiertoe vooraf toestemming van de zorgvrager nodig. Voorbeelden: afzondering en fixatie, operaties, medicatie e.d. Artikel 5 Interne overplaatsing 5.1 Alvorens tot interne overplaatsing wordt besloten overlegt de zorgverlener met de zorgvrager. Er wordt hierbij gestreefd naar overeenstemming tussen zorgvrager en zorgverlener. 5.2 Indien het belang van de zorgvrager of de zorgverlener dat vereist, is het de zorgverlener toegestaan de zorgvrager binnen de instelling van zorgverlener over te plaatsen. 5.3 Indien het belang van de zorgvrager of de zorgverlener dat vereist, is het de zorgverlener toegestaan om over te gaan tot een kortdurende (externe) crisisplaatsing. Artikel 6 Dossier 6.1 De zorgverlener legt over de zorgverlening aan de zorgvrager een elektronisch dossier aan. Het dossier bevat die gegevens die relevant, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in het licht van opname en behandeling. In het dossier van klinische zorgvragers wordt tevens een recente foto van de zorgvrager bewaard voor noodsituaties; de zorgvrager draagt zorg voor een recente foto. Het dossier is eigendom van zorgverlener. 9

12 6.2 De zorgvrager en wettelijk vertegenwoordiger hebben recht van inzage, correctie recht en kopierecht. De zorgverlener mag voor het verstrekken van een afschrift van gegevens als bedoeld in het eerste lid, de kostprijs (werktijd en kopiekosten) in rekening brengen. 6.3 De bepalingen van het Privacy-reglement en het Dossierreglement van het Dr. Leo Kannerhuis zijn op het dossier van toepassing. Zonder schriftelijke toestemming van de zorgvrager hebben derden geen recht op inzage en afschrift van het dossier van de zorgvrager. Deze toestemming is niet vereist voor inzage door personen waarvan de zorgverlener gebruik maakt bij de uitvoering van deze overeenkomst en die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden ten behoeve van de zorgvrager. 6.4 De gegevens in het dossier worden ten minste vijftien jaar na het opstellen ervan bewaard, behalve in geval van een schriftelijk verzoek van de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger om vernietiging. Dit schriftelijk verzoek dient gericht te worden aan de geneesheer directeur van het Dr. Leo Kannerhuis. De zorgverlener vernietigt het dossier binnen drie maanden, tenzij door gewichtige redenen vernietiging (van delen van) het dossier niet gewenst of verboden is (zoals bijvoorbeeld het geval is bij bepaalde documenten die behoren bij een maatregel voortvloeiend uit de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). 6.5 Het behandelplan de werkplannen, rapportage over de voortgang van en gebeurtenissen tijdens de behandeling, alsmede gegevens van de behandelmonitor maken deel uit van het dossier van zorgvrager. 6.6 Persoonlijke werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier. 10 Toelichting bij artikel Het dossier is een kernelement van de zorgverleningsovereenkomst. Het dossier is een voorwaarde voor de kwaliteitsbewaking van de zorg. In geval van meningsverschillen moeten de zorgvrager en de zorgverlener kunnen terugvallen op het dossier. 6.3 Het houden van een dossier schept de verplichting ervoor zorg te dragen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene gewaarborgd blijft. Zorgvrager heeft een Privacyreglement. Ter verduidelijking van dit lid het volgende voor

13 beeld: bij een specifiek gedragsprobleem schakelt de behandelaar van het Dr. Leo Kannerhuis een professionele hulpverlener van buiten in. Deze persoon heeft recht van inzage in het dossier zonder toestemming van de zorgvrager. 6.4 Volgens de Memorie van Toelichting op de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) hoeft de zorgverlener niet de wil van de wettelijk vertegenwoordiger te volgen, als deze in strijd is met het belang van de zorgvrager. Zowel zorgvrager als ouders/wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht een (afwijkende) verklaring aan het behandelplan toe te voegen. 6.6 Onder persoonlijke werkaantekeningen van de zorgverlener worden de notities verstaan die slechts dienen als geheugensteun. Het Privacyreglement en het Dossierreglement liggen zijn op te vragen bij de cliëntenadministratie van de afdeling. Artikel 7 Klacht 7.1 Het Dr. Leo Kannerhuis kent een klachtencommissie die voldoet aan de eisen van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en wet bopz. In het algemeen verdient het de voorkeur dat partijen in onderling overleg een oplossing voor het gerezen probleem trachten te vinden. De zorgvrager kan echter te allen tijde schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling, waarvan bij opname een exemplaar aan zorgvrager ter beschikking wordt gesteld, voorziet ook in de wijze van de behandeling van de klacht. Het reglement en een formulier kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de Raad van Bestuur, bij de cliëntenadministratie van de afdeling of via de website van zorgvrager Bij een onoplosbaar gebleken geschil tussen de zorgverlener en zorgvrager bestaat de mogelijkheid om dit aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De bevoegdheid van de Geschillencommissie is gelimiteerd tot een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is terug te vinden in het reglement van de Geschillencommissie. 11 Toelichting bij artikel 7 Klachten zullen vaak direct besproken en opgelost worden tussen de zorgvrager en de zorgverlener.

14 De zorgvrager kan zich laten ondersteunen door de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon. Dit zijn beide onafhankelijke ondersteuners van de zorgvrager en zijn of haar ouders/vertegenwoordigers; ze zijn niet in dienst van het Dr. Leo Kannerhuis. Artikel 8 Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 8.1 Behandelmonitor Aan het begin van de behandeling in het Dr. Leo Kannerhuis wordt standaard een uitgebreid onderzoek gedaan. Tijdens en na de behandeling wordt bovendien geëvalueerd of de behandeling inderdaad het gewenste effect oplevert. De verzameling meetinstrumenten die hiervoor wordt ingezet wordt de Behandelmonitor genoemd. 8.2 Aan de zorgvrager wordt vooraf toestemming gevraagd voor medewerking aan of betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. De zorgverlener geeft hierbij informatie over de aard en het doel van het onderzoek. Hierbij handelt de zorgverlener conform de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen. 8.3 Te allen tijde kan de zorgvrager, zonder opgave van redenen, de toestemming voor wetenschappelijk onderzoek intrekken. 8.4 Indien de zorgvrager dit schriftelijk verzoekt, zal een samenvatting van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden verstrekt Ten behoeve van onderzoeksprogramma s kunnen, met inachtneming van het voorgaande, geanonimiseerde gegevens uit het dossier worden gebruikt, tenzij een zorgvrager daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Dit bezwaar kan kenbaar gemaakt worden bij de zorgverlener, waarna in het dossier en het behandelplan een aantekening gemaakt zal worden, zodat deze wens niet over het hoofd gezien zal worden. Toelichting bij artikel 8 De behandelmonitor is een manier om (de ouders van) de cliënt maximaal te informeren en te betrekken bij de behandeling en ondersteunt de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan.

15 De meetresultaten van de behandelmonitor worden in een database opgeslagen. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers van het psycho-diagnostisch team (psychologen en psychologisch medewerker) en Praktikon (onderzoeksondersteuning). De onderzoeksgegevens kunnen gebruikt worden voor beleidsmatige en wetenschappelijk analyses. Hiervoor worden de gegevens eerst geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de resultaten niet meer terug te leiden zijn tot een persoon. De onderzoeker krijgt geen toegang tot de namen van zorgvragers, maar werkt met codes. In artikelen zal nooit worden geschreven over individuele personen. Artikel 9 Audiovisuele hulpmiddelen 9.1 Audiovisuele opnamen kunnen ingezet worden bij observatie, behandeling en onderwijsdoelen ten behoeve van medewerkers. De zorgvrager dient toestemming te geven voor het maken van audiovisuele opnamen voor deze doelen. De toestemming voor het maken van audiovisuele opnamen kan te allen tijde worden ingetrokken. 9.2 De zorgverlener zal van deze opnamen alleen gebruik maken voor intern gebruik. Voor ander gebruik van deze opnamen is de toestemming van de zorgvrager vereist. Opnamen die op deze manier intern gebruikt worden maken deel uit van het dossier. Toelichting bij artikel Het gebruik van audiovisuele opnamen dient met inachtneming van de privacy van betrokkene(n), zoals gesteld in het privacyreglement, plaats te vinden. 9.2 Het woord intern beperkt de gebruikerskring tot de professionele medewerkers van het Dr. Leo Kannerhuis. Degene die om toestemming voor gebruik van opnamen vraagt zal steeds moeten toelichten om welke medewerkers het gaat. Als er beeldmateriaal gebruikt wordt voor PR of voorlichtingsdoeleinden, wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan zorgvrager met vermelding van het middel waar het materiaal voor gebruikt wordt. 13

16 Artikel 10 Verzekeringen 10.1 WA-verzekering De zorgverlener heeft ten behoeve van de zorgvragers van de klinieken en de deeltijdbehandeling een wa-verzekering afgesloten voor de duur van de zorgverleningsovereenkomst en dan alleen voor de tijden dat de zorgvrager aanwezig is en voor de reistijd van het adres van de zorgverlener naar het thuisadres en in omgekeerde richting. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de zorgverlener. Zorgvrager draagt zelf zorg voor een waverzekering buiten de tijden van aanwezigheid in de instelling en buiten de genoemde reistijden. Voor de behandelsetting geldt dat de zorgvrager bij het toebrengen van materiële schade aan een andere zorgvrager of zorgverlener, deze kosten vergoedt. Voor de zorgvragers van het Workhome is naast een reguliere WA-verzekering nog een aanvullende verzekering afgesloten voor materiële schade toegebracht door zorgvragers onderling Inboedelverzekering De zorgverlener heeft een inboedelverzekering afgesloten ten behoeve van zorgvrager voor de gangbare inboedel (bijvoorbeeld kleding). De zorgvrager dient zelf en voor eigen rekening een inboedelverzekering af te sluiten voor kostbare zaken als stereoapparatuur, computers, sieraden etc Overige verzekeringen dient de zorgvrager zelf en voor eigen rekening af te sluiten. Artikel 11 Beheer geldmiddelen 11.1 Beheer van geldmiddelen van de zorgvrager berust bij de zorgvrager De zorgverlener is onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen bereid tegen betaling het beheer van geldmiddelen op zich te nemen Voor de zorgvragers van het Workhome is er de mogelijkheid om het beheer van geldmiddelen te laten uitvoeren door een beheerstichting. Informatie hierover is te verkrijgen via de cliëntenadministratie van de afdeling.

17 Artikel 12 Einde zorgverleningsovereenkomst 12.1 Deze overeenkomst eindigt als de doelstellingen zoals in het laatste opgestelde behandelplan zijn geformuleerd, zijn bereikt. Ook eindigt de overeenkomst als de doelstellingen van de behandeling niet haalbaar zijn gebleken en er geen reële andere behandeldoelstellingen voor behandeling zijn in de instelling. Tevens eindigt deze overeenkomst bij één van de volgende situaties: a. ontbinding in onderling overleg; b. opzegging door de zorgvrager; c. opzegging vanwege zwaarwichtige redenen door de zorgverlener; d. overlijden van de zorgvrager; e. ontbinding door de rechter Een zwaarwichtige reden voor opzegging van de overeenkomst doet zich in ieder geval voor indien: a. zorgvrager respectievelijk diens (wettelijk) vertegenwoordiger zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, weigert de inlichtingen te verstrekken of weigert c.q. niet in staat is de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en voor de behandeling in een van de behandelafdelingen van het Dr. Leo Kannerhuis; b. de zorgverlener op redelijke grond geen uitvoering wenst te geven aan de aanwijzingen die de zorgvrager voor de te verlenen zorg heeft gegeven en zorgvrager niettemin van hem vereist dat hij zich aan deze aanwijzingen houdt; c. niet langer overeenstemming bestaat over een of meer centrale onderwerpen uit het behandelplan. Artikel 13 Kosten De zorgvrager vergoedt aan zorgverlener de kosten die voortvloeien uit de zorgverleningsovereenkomst voor zover die kosten niet worden vergoed door zijn zorgverzekeraar/awbz.

18 13.2 De in artikel 13.1 bedoelde kosten kunnen mede betreffen uitgaven ten behoeve van collectieve en niet collectieve bestedingen. Toelichting bij artikel Bijvoorbeeld: alternatieve geneeskunde Voorbeelden van collectieve bestedingen zijn: eigen bijdrage aan werk weken, uitstapjes en vakanties. Artikel 14 Slotbepaling Van deze overeenkomst maken tevens deel uit: het Klachtenreglement het Privacyreglement het Dossierreglement het Huisreglement Bovengenoemde reglementen zijn verkrijgbaar bij de cliëntenadministratie van de afdeling. Op deze zorgverleningsovereenkomst is tevens van toepassing de bij de situatie van de zorgvrager passende meest recente versie van de algemene voorwaarden van GGZ Nederland. Deze algemene voorwaarden worden op de website van de zorgverlener ter beschikking gesteld. Zorgvrager verklaart zich ermee akkoord dat de algemene voorwaarden op deze manier ter beschikking worden gesteld. Op verzoek zal hem/haar een exemplaar worden toegezonden. 16

19 Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op... zorgvrager,... ouder(s),... wettelijk vertegenwoordiger,... zorgverlener,... NB: Als de zorgvrager 16 jaar of ouder en wilsbekwaam is, is de handtekening van ouders wettelijk gezien niet noodzakelijk. Het Dr. Leo Kannerhuis vraagt ouders hun handtekening te zetten als blijk van het feit dat het Dr. Leo Kannerhuis de betrokkenheid van ouders bij de behandeling zeer op prijs stelt. De in de zorgverlenersovereenkomst beschreven rechten en plichten gelden in de relatie met de zorgvrager. Toelichting bij ondertekening van deze overeenkomst: zie toelichting op pagina 2 Colofon Samenstelling en redactie Dr. Leo Kannerhuis Vormgeving Han Jansen Druk Van der Wiel & Rosmalen drukkers

20 Houtsniplaan 1 Postbus ZH Doorwerth Telefoon (026) Fax (026) Web