groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per"

Transcriptie

1 Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: Honnuitlaatservice Net Uitgelaten te Lelystad, KvK: Opdrachtgever: Eigenaar van hond(en) en/of te verzorgen huisdieren 3. Opdracht: Het uitlaten van hond(en) en/of het verzorgen van huisdieren van opdrachtgever door opdrachtnemer. 4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer hond van opdrachtgever op afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door opdrachtgever te betalen prijs / het huisdier van opdrachtgever op afgesproken dag(en) verzorgt tegen een door opdrachtgever te betalen prijs 5. Hond: Hond(en) van opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worn/ Huisdier: Huisdier(en) van opdrachtgever welke door opdrachtnemer worn verzorgd Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarn zijn van toepassing op alle opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van algemene voorwaarn in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en onrtekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tij het recht voor algemene voorwaarn en prijsopgaven te veranren. Opdrachtgever kan bij wijziging van algemene voorwaarn en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk meling is gedaan aan opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerre uitgaven van ze documenten. 3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tij het recht voor om hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren. 4. De hond dient basis van gehoorzaamheidscommando's ("Hier", "Zit", "Af" en "Volg") te kennen en ze ook te gehoorzamen. Tevens dient hond sociaal te zijn in omgang met soortgenoten en mensen. 5. De hond krijgt op afgesproken uitlaatdag(en) een goed sluiten halsband van opdrachtnemer; hieraan is een penning met naam en het telefoonnummer van opdrachtnemer bevestigt. 6. Loopse teven en honn die nog geen 12 maann oud zijn, kunnen niet mee met

2 groepswanling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wanling (voor honn tot 12 maann geldt: 5 minuten wanling per levensmaand). Losse uitlaten dienen per keer contant te worn voldaan (voor hele jonge pups geln aangepaste tarieven). Artikel 3 - Gezondheid 1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal jaarlijkse cocktailenting alsme inenting tegen kennelhoest ( "neus"vaccinatie). Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet our te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ier jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen. Het is mogelijk opdrachtnemer dit tegen betaling van het gebruikte midl te laten bijhoun en uitvoeren. 2. De opdrachtgever dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van hond/het huisdier. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. 3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van hond/het huisdier, op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht. Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever 1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. 2. Opdrachtgever is te allen tij aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor scha die onrvonn wordt ten aanzien van het niet (ver)meln van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot hond/het huisdier waarvoor overeenkomst is afgesloten. 3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat hond aanwezig is op afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien hond niet aanwezig is bij het afhalen worn kosten van afgesproken uitlaatbeurt onverminrd in rekening gebracht bij opdrachtgever. 4. Bij verhinring dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur vantevoren af te meln bij

3 opdrachtnemer. Afmeldingen na ze tijd en op wanldag zelf, worn volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht. 5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot plaats waar hond/het huisdier, waarvoor overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. 6. De hond moet opgenomen zijn in W.A.- verzekering van opdrachtgever.u blijft als eigenaar van uw hond te allen tij wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte scha aan anren of aan eigendommen (waaronr honn) van anren. 7. Er dient een handdoek klaar te liggen zodat hond kan worn afgedroogd als ze nat en vies is voordat ze weer woning binnengaat. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worn gesteld voor scha aan huis en/of inboel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond. 8. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoen water voor hond aanwezig is. 9. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoen van benodig verzorgingsartikelen en voer voor door opdrachtnemer te verzorgen huisdieren aanwezig zijn. Bij tekort aan ze artikelen zal opdrachtnemer tegen meerprijs voor aanvulling van ze goeren zorgen. Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtnemer 1. Opdrachtnemer zal hond/het huisdier altijd met grootst mogelijke zorg en lief behanlen. 2. Opdrachtnemer laat hond bij een groepswanling een uur tot anrhalf uur uit en bij een individuele wanling een half uur. 3. Opdrachtnemer mag hond bij groepswanlingen onaangelijnd uitlaten. 4. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op hoogte gehoun van gezondheid en het gedrag van hond ten tij dat hond onr toezicht van opdrachtnemer valt. 5. Opdrachtnemer heeft te allen tij het recht om wanlingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandighen, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, har wind of warmte. 6. Opdrachtnemer dient haar vervoermidl regelmatig te inspecteren, te reinigen en te sinfecteren. 7. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met grootst mogelijk zorg in bewaring gehoun en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis

4 brengen van hond en/of verzorging van het huisdier. Er zullen geen adresgegevens bij sleutel worn bewaard, alleen naam van hond/het huisdier. 8. Opdrachtnemer heeft te allen tij het recht tot opzegging van een wanlovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van hond. 9. Opdrachtnemer is verplicht om op afgesproken dagen hond uit te laten/het huisdier te verzorgen 10. Opdrachtnemer kan niet aan opdrachtovereenkomst gehoun worn in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wanling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgen keer. 11. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is. Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare scha, gelen door opdrachtnemer of rn, veroorzaakt door hond. Eventuele kosten van medische zorg en scha aan rn worn op opdrachtgever verhaald. Indien niet duilijk is welke hond veroorzaker van scha is, worn kosten tussen opdrachtgevers van betreffen betrokken honn geeld. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele scha, ziekte, dood, ongewenste kkingen, aandoeningen of letsel aan hond, voortvloeiend uit opdracht, tenzij ze aantoonbaar zijn opgelopen bij uitvoering van opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer. 3. Indien door onvoorziene omstandighen of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen/huisdierverzorging uit te voeren, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele scha als gevolg hiervan kan niet verhaald worn op opdrachtnemer. 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worn gesteld voor het weglopen van hond/het ontsnappen van het huisdier. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen hond/ het huisdier (zo spoedig mogelijk) terug te vinn. 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worn gehoun voor enige scha die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van in algemene voorwaarn genoem verplichtingen (uitgezonrd gevallen van overmacht) blijft

5 schavergoeding te allen tij beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van overeenkomst. 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ier geval steeds beperkt tot het bedrag r uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 7 - Betalingen 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 19% B.T.W. 2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever. 3. Het door opdrachtgever te betalen bedrag dient op eerste dag van opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer. 4. Bij een eventueel vervroeg beëindiging van overeenkomst van zij van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonr dat restitutie plaatsvindt. 5. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer. 6. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerrd met wettelijke rente vanaf verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen. 7. Meerrittenkaarten zijn bedoeld voor honn die regelmatig/op vaste dagen meegaan. De geldigheid vervalt na een half jaar (10-15 strippen) tot één jaar (20 strippen). Er vindt geen restitutie van niet opgenomen ritten plaats. Artikel 8 - Geschillen en toepasselijk recht 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft megeeld het geschil te zullen voorleggen aan ze rechter, alsnog kiest voor behanling van het geschil door volgens wet bevoeg rechter. 2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nerlandse recht van toepassing. 3. Nietigheid of vernietiging van een el van ze algemene voorwaarn heeft niet nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van ze algemene voorwaarn tot gevolg.. Copyright 2012 Honnuitlaatservice Net Uitgelaten KvK Algemene Voorwaarn

6