Naar een activerende en toekomstvaste sociale zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een activerende en toekomstvaste sociale zekerheid"

Transcriptie

1 Position paper Naar een activerende en toekomstvaste sociale zekerheid De afgelopen twee decennia heeft de overheid sterk ingezet op een activerende sociale zekerheid. Een combinatie van maatregelen heeft met succes geleid tot een historisch laag verzuim en tot een spectaculaire daling van de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling, de WIA. Ondanks deze ontwikkeling bestaan er terechte zorgen over de houdbaarheid en effectiviteit van het stelsel van loondoorbetaling en de WIA. Het huidige stelsel staat daarbij vanuit twee kanten onder druk. Specifieke elementen van de loondoorbetalingsverplichting in de eerste twee jaar drukken zwaar op met name kleine werkgevers, en de huidige invulling van de WIA zorgt voor een instabiel stelsel dat onvoldoende activerend is. Er zijn dus nog aanzienlijke stappen mogelijk èn noodzakelijk om te komen tot een stelsel dat zowel robuust is, en waarin werknemers zo effectief mogelijk ondersteund worden om terug te keren naar betaald werk. Dit paper geeft een concrete voorzet voor een stelselwijziging die zal leiden tot het versterken van de huidige succesvolle ingrediënten, een betere activering uit arbeidsongeschiktheid, en uiteindelijk tot lagere lasten voor werkgevers en werknemers. De voorgestelde maatregelen in de eerste twee jaar van ziekte zullen leiden tot een afname van de (administratieve) druk op werkgevers en een betere verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer. Daartoe behoort onder meer een andere invulling van re-integratie 2de spoortrajecten en een evaluatie van de Wet verbetering poortwachter. De voorgestelde maatregelen binnen de WIA hebben als doel de activering bij arbeidsongeschiktheid te bevorderen en de bestaande instabiliteit in het hybride stelsel weg te nemen. Daartoe behoort onder meer het voorstel voor het betrekken van de IVA binnen het hybride stelsel en de invoering van wettelijk verankerde herbeoordelingsmomenten. Het huidig stelsel is maatschappelijk en economisch gezien effectief Nederland is ziek, was eind jaren tachtig het harde oordeel van toenmalig premier Ruud Lubbers over het WAO-debacle. Sindsdien is een breed scala aan wetten en maatregelen ingevoerd dat heeft bijgedragen aan een sterke reductie van de arbeidsongeschiktheidscijfers, waaronder de Wet verbetering poortwachter en de verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte. Ten opzichte van 2002 stromen hierdoor jaarlijks zo n mensen minder in de WIA, de opvolger van de WAO. Ook het ziekteverzuim is dankzij een actievere opstelling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en verzekeraars, ten opzichte van de jaren negentig gedaald van 6% naar een historisch laag niveau van 3.9%. Toch staat het stelsel ter discussie

2 Het huidige stelsel is vanuit macro-economisch perspectief effectief. Toch staat dit stelsel momenteel vanuit twee kanten onder druk. De huidige verplichtingen bij de loondoorbetaling in de eerste twee jaar ziekte drukken zwaar op met name kleine werkgevers, en de huidige invulling van het hybride stelsel WGA leidt, anders dan bij haar introductie beoogd, onvoldoende tot activering uit arbeidsongeschiktheid. Werkgevers worden hierdoor onnodig zwaar belast en werknemers staan nog te lang aan de zijlijn. Loondoorbetaling Uit recent onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat er een breed professioneel draagvlak is voor de huidige systematiek van loondoorbetaling. Slechts een kleine minderheid (13%) spreekt zich uit voor een kortere loondoorbetaling. Dat is op zich niet verrassend, het stelsel fungeert al jaren naar tevredenheid en beoogd effect. Daarbij blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er geen directe relatie bestaat tussen de loondoorbetaling en aannamebeleid. Desondanks ervaren met name kleine werkgevers knelpunten bij de uitvoering van hun re-integratieverplichtingen in het geval zij te maken krijgen met een langdurig zieke werknemer. Vooral re-integratie tweede spoor trajecten zijn kostbaar, grotendeels onsuccesvol, en de voornaamste oorzaak voor loonsancties. De discussie over de huidige werkgeversverplichtingen zijn onderdeel van een bredere discussie over doorgeslagen werkgeversverantwoordelijkheden en een afwenteling van die risico s via de inzet van ZZP ers. Hoewel recent is gepleit voor een kortere duur van de verzuimperiode van 1 jaar, komt zo n maatregel niet tegemoet aan de onderliggende ervaren problematiek, èn ondermijnt zo n maatregel de succesvolle elementen uit het huidige stelsel. Omdat de bulk van de ziektegevallen in het eerste jaar herstelt zal de verzekeringspremie bij inkorten van de duur met een jaar, slechts met zo n 20% afnemen. Dit, terwijl de WGA premie onevenredig zal toenemen en de werkgever hiermee extra belast wordt. Maar liefst 60-65% van de werknemers die 1 jaar ziek zijn, herstelt immers alsnog in het tweede jaar, waardoor de jaarlijkse instroom in de WIA bij een verzuimperiode van 1 jaar naar verwachting met zal toenemen. Per saldo zal zo n maatregel ertoe leiden dat de werkgeverslasten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid stijgen, en werkgeverschap zwaarder belast wordt. In de verzuimperiode is de directe rol van de werkgever cruciaal en bepaalt in hoge mate het succes van re-integratie. Werkgever en werknemer overleggen immers rechtstreeks met elkaar en zonder tussenkomst van externe keuringsinstanties welke mogelijkheden er zijn, en wat er voor nodig is om, zij het geleidelijk, zo spoedig mogelijk terug te keren naar de werkvloer. Werkgevers kunnen zich daarbij naar wens verzekeren en hun financiële risico s afdekken. Zo n verzekering blijkt in overgrote meerderheid (91%) aan de behoefte te voldoen en de hoogte van de premie blijkt geen onoverkomelijk bezwaar om zich te verzekeren. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers met een verzuimverzekering minder belemmeringen ervaren bij het uitoefenen van hun verplichtingen. De financiële lasten kan de werkgever dus geheel naar eigen behoefte op maat snijden. Hoewel werkgevers stellen dat door de Modernisering Ziektewet, ofwel BeZaVa wetgeving, onevenredig veel van hen verwacht wordt, mag deze discussie niet leiden tot een stelsel waarin prikkels verzwakken, lasten op het collectief worden afgewenteld en de totale rekening voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid weer op gaat lopen. Het terugbrengen van de duur naar 1 jaar zal een aantoonbaar succesvolle systematiek ondermijnen, leiden tot hogere werkgeverslasten en ook niet leiden tot een toename van het aantal (vaste) contracten. 2

3 Niettemin is er aanleiding om werkgevers te ontlasten bij ziekteverzuim, op een manier die de effectiviteit van het stelsel niet aantast. Achteraf kan worden geconcludeerd dat, zo kort na een economische crisis, het belasten van de werkgever met het risico van flexpersoneel via de Be- ZaVa een stap te ver was. In de volgende paragraaf schetsen wij hoe de werkgeversverantwoordelijkheden, met behoud van de effectiviteit van het stelsel, kunnen worden gereduceerd. WGA/WIA Ook het huidige hybride stelsel voor de WGA staat onder druk, zij het om andere redenen. Vanwege een combinatie aan maatregelen, waaronder ook de verlengde loondoorbetaling, is de instroom in de WIA zeer sterk afgenomen. Het bevorderen van de uitstroom daarentegen, komt met de huidige invulling echter onvoldoende van de grond. De gedachte achter de WGA was dat een combinatie van een privaat en een publiek stelsel onderlinge concurrentie bevordert, en dat dit tot lagere lasten leidt. Beide kanten zijn echter te verschillend van elkaar om effectief met elkaar te concurreren. De beoogde activerende werking is daarnaast, met name voor de groep niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikten, slechts gedeeltelijk van toepassing. Er vindt onvoldoende uitstroom naar betaald werk plaats en de gemiddelde duur binnen de WIA neemt ieder jaar verder toe. De reden hiervoor is tweeledig. Allereerst leiden de stelselverschillen tussen privaat en publiek ertoe dat werkgeverskeuzes worden bepaald door de premieverschillen die voortkomen uit de verschillende systemen van dekking. Werkgevers kiezen daardoor niet voor de partij die hen het beste ondersteunt op het gebied van preventie en re-integratie, maar voor de financieel voordeligste optie voor de korte termijn. De huidige systeemkenmerken sturen die keuze en dit ondermijnt de inzet op re-integratie. Ook blijkt dat private verzekeraars vanwege de huidige systeemkenmerken onvoldoende grip hebben op het re-integratieproces. Verzekeraars staan te zeer aan de zijlijn om waarde te kunnen creëren voor hun klanten en de beoogde concurrentie op preventie en re-integratie komt onvoldoende van de grond. Het huidige hybride stelsel WGA is hierdoor instabiel en onvoldoende effectief. Het Actuarieel Genootschap concludeerde recent in een position paper dat voor het hybride stelsel in zijn huidige vorm daarom geen rooskleurige toekomst is weggelegd. Aanbevelingen: naar een toekomstvaste en effectieve sociale zekerheid Ten opzichte van vorige decennia heeft de overheid aanzienlijke stappen gezet naar een activerende sociale zekerheid. Dit heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemer, en hiermee tot lager verzuim en tot aanzienlijk lagere lasten. Tegelijkertijd is het werk nog niet voltooid. Om een volgende stap te zetten stellen wij de volgende maatregelen voor. In onderstaande figuur 1 het overzicht van aanbevolen maatregelen voor een activerende en toekomstvaste sociale zekerheid. 3

4 Figuur 1. Naar een activerende en stabiele sociale zekerheid Maatregelen in de periode 0 tot 2 jaar Onderstaande combinatie aan maatregelen kunnen de door werkgevers ervaren knelpunten wegnemen en houden de succesvolle elementen in het stelsel intact die tot aantoonbaar laag verzuim hebben geleid. Minder bovenwettelijke aanvulling bij de doorbetaling bij ziekte. Formele evaluatie van de Wet verbetering poortwachter. Inzet op afname van administratieve lasten voor werkgevers. Onderzoek naar een meer transparante en rechtvaardige toewijzing van loonsancties. Herverdeling van verantwoordelijkheden bij re-integratie 2 de spoor trajecten. Minder bovenwettelijke aanvulling Op de eerste plaats blijkt dat een overgroot gedeelte van de cao s, in ieder geval in het eerste jaar, een wettelijke aanvulling tot 95 of 100% van het laatstverdiende loon kent. Dit is een arbeidsvoorwaardelijke kwestie die werkgevers en werknemers in vrijheid overeenkomen. In het licht van de, door werkgevers als onevenwichtige ervaren verdeling van prikkels en verantwoordelijkheden, maar ook vanuit het oogpunt van een activerend stelsel, is deze praktijk suboptimaal. Wanneer werkgevers de ambitie hebben de lasten voor ziekte te verlagen of evenrediger te verdelen, hebben zij allereerst zelf hiertoe een belangrijke sleutel in handen. Vasthouden aan de wettelijke regeling van 140% in twee jaar, leidt tot een verdere activering van zieke werknemers, tot een verdere daling van het verzuim, en tot een daling van de werkgeverslasten. Formele evaluatie van de Wet verbetering poortwachter Op de tweede plaats is het van belang te komen tot een hernieuwde formele evaluatie van de Wvp, aangezien de laatste dateert uit Daarbij kan onderzocht worden wat de kansen zijn voor het terugbrengen van onnodige verplichtingen waarbij de werkbare ingrediënten behouden blijven. Inzet op afname van administratieve lasten voor werkgevers Werkgevers zien de administratieve lasten wanneer zij te maken krijgen met een langdurig zieke werknemer als een zware belasting. Een betere digitale ondersteuning en een beter inzicht 4

5 welke type informatie bij de WIA beoordeling door UWV daadwerkelijk van belang is, kan werkgevers aanzienlijk ontlasten. Onderzoek naar meer transparantie en rechtvaardige toewijzing van loonsancties Werkgevers die ondanks goede bedoelingen niet voldoen aan de voorwaarden van het beoordelingskader van het UWV, worden momenteel onevenredig zwaar afgerekend op hun inspanningen. Het beoordelingskader van UWV is momenteel echter onvoldoende transparant waardoor dit sanctiemiddel vaak onrechtvaardig aanvoelt voor werkgevers. Beter inzicht in de werkwijze van UWV kan werkgevers helpen de juiste stappen op de juiste momenten te zetten. Daarbij dient ook onderzocht te worden of de huidige verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer voldoende in balans is. Uiteindelijk wordt de werkgever eenzijdig afgerekend op zijn inzet terwijl beide partijen hun verantwoordelijkheid hebben. Herverdeling van verantwoordelijkheden bij re-integratie 2 de spoor trajecten Meest in het oog springend bij de door werkgevers ervaren problematiek betreft de combinatie van re-integratie 2de spoor, de voor een schijnbaar verkeerde invulling hiervan opgelegde loonsancties en de scheve verdeling van de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van deze verplichting. Er zijn verschillende mogelijkheden om werkgevers te ontlasten bij deze trajecten en werknemers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun gezondheid en terugkeer naar betaald werk. Momenteel is de werkgever volledig verantwoordelijk voor dit traject terwijl de sleutel naar een succesvolle invulling ervan feitelijk bij de werknemer ligt. Binnen de Wvp kan de werknemer dan ook verantwoordelijk gemaakt worden om, bijvoorbeeld na week 26, en ondersteund door werkgever en dienstverleners, invulling te geven aan deze verplichting. Verzekeraars nemen graag de handschoen op om samen met werkgevers- en werknemersorganisaties te komen tot een effectievere invulling van de huidige systematiek. Maatregelen in de periode na het 2 de ziektejaar De huidige invulling van het hybride stelsel WGA leidt tot een onvoldoende effectief stelsel. Het is echter wel mogelijk om middels een combinatie aan maatregelen binnen de huidige hybride kaders te komen tot een stabiel en effectief hybride stelsel WGA. Hiervoor stellen we de volgende maatregelen voor: Een maatregel ter oplossing van de ondermijnende stelselverschillen tussen publieke en private verzekeraar (staartlastenproblematiek en minimumpremielek). Verzekeraar aanmerken als belanghebbende. Het oprekken van het begrip grote werkgevers. Het betrekken van het IVA-risico in het hybride stelsel. Doortrekken van elementen uit de Wvp gericht op het activeren van de werknemer naar de WIA. Wettelijk verankerde herbeoordelingen. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in maatregelen om te komen tot een stabiel stelsel en maatregelen om te komen tot een activerend stelsel Naar een activerende WGA Doelstelling van de wetgever bij de introductie van de WIA was dat werkgever en werknemer de juiste prikkels voelen om optimaal in te zetten op preventie en re-integratie en dat publieke en private partijen met elkaar concurreren om hen hierin het beste te ondersteunen. Deze doelstelling komt vanwege de systeemkenmerken onvoldoende van de grond. In de eerste 104 weken spannen werkgever en werknemer zich actief in om instroom in de WIA te voorkomen en herstel naar werk te bevorderen. Het eigenaarschap van het proces door de werkgever en de 5

6 betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer spelen in deze twee ziektejaren een essentiële rol in het succes van het huidige beleid. Wanneer instroom in de WIA echter onvermijdelijk is gebleken, blijkt de overgang van de periode voorafgaand aan en de periode eenmaal binnen de WIA te groot. De WIA beoordeling lijkt in de praktijk vaak het einde van een proces terwijl deze keuring slechts een van de momenten is bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer blijven immers ook na de instroom in de WIA verantwoordelijk om zich in te spannen om de periode in de WIA zo kort mogelijk te maken. Het heeft dan ook de sterke voorkeur dat werkgever en werknemer voorafgaand aan de instroom in de WIA actief stilstaan bij de gevolgen hiervan, en dat zij ook eenmaal in de WIA de geprikkeld worden, maar ook de middelen hebben om hun verantwoordelijkheid te kunnen blijven nemen. Dit is mogelijk door specifieke aspecten uit de Wet verbetering poortwachter door te trekken naar de WGA periode. De activerende elementen uit de verzuimperiode worden zo doorgetrokken naar de WGA. Aan deze elementen dienen vervolgens ook wettelijk verankerde herbeoordelingsmomenten worden verbonden. Het UWV komt momenteel onvoldoende toe aan deze herbeoordelingen waardoor WGA gerechtigden vaak niet in de categorie zitten waarin deze gezien hun actuele medische situatie behoren. Dit ondermijnt het activerende element in het stelsel en werkt frustrerend voor werkgever en werknemer. Bij wettelijk vastgelegde herbeoordelingsmomenten kan het UWV bovendien vooraf een betere inschatting maken van de hiervoor toe te wijzen capaciteit. De WGA verzekeraar is in de huidige praktijk geen belanghebbende binnen het stelsel en is daardoor bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden afhankelijk van machtigingsprocedures en opgevraagde informatie via bijvoorbeeld de werkgever en het UWV. Hierdoor ontstaat een brei aan gegevensuitwisseling tussen werkgever en verzekeraar. Dit leidt tot onnodige kosten en administratieve lasten. Ook heeft de verzekeraar onvoldoende informatie voorhanden om de juiste re-integratie maatregelen te kunnen nemen. De verzekeraar kan een werkgever beter ontlasten en tegelijkertijd meer grip krijgen op het proces wanneer deze aangemerkt wordt als belanghebbende partij. Naar een toekomstvaste WGA Binnen het hybride stelsel moeten werkgevers een keuze maken tussen een publieke verzekering bij het UWV of een private WGA verzekering. Het doel hiervan is dat een combinatie van een privaat en een publiek stelsel onderlinge concurrentie bevordert, en dat dit tot lagere lasten leidt. De huidige systeemkenmerken leiden echter tot een instabiel stelsel en dit werkt vervolgens ondermijnend voor de inzet op re-integratie. Een effectief stelsel is alleen mogelijk wanneer de publieke en private verzekeraar ongeveer op basis van dezelfde voorwaarden concurreren en er sprake is van een level playing field. In zo n level playing field zou bij het vaststellen van de WGA premie het feitelijk geen verschil uit moeten maken of een werkgever in het voorafgaande jaar publiek- dan wel privaat verzekerd was. Zowel bij de overstap door een werkgever van privaat naar publiek (het minimumpremielek) als bij de overstap van publiek naar privaat (staartlasten) ontstaan echter onevenwichtigheden en barrières in het stelsel. Een level playing field is daarom alleen mogelijk wanneer voor beide aspecten een oplossing wordt ontwikkeld. Een belangrijke stap is het oprekken van de categorie grote werkgever, van 100 naar bijvoorbeeld 500 werknemers. Pas met 500 werknemers zullen werkgevers gemiddeld jaarlijks te maken krijgen met instroom in de WIA. Nu worden werkgevers jarenlang afgerekend wanneer zij te maken krijgen met een enkele instromer. Het oprekken van de grens van grote werkgevers brengt daarom meer solidariteit in het stelsel en neemt de scherpe randen van de stelselverschillen voor een aanzienlijk deel weg. 6

7 Het toevoegen van de IVA leidt er toe dat het doorschuiven van lasten niet langer lonend is en er bij UWV en verzekeraar minder capaciteit weglekt aan bezwaar- en beroepsprocedures. Wanneer het IVA risico aan het hybride stelsel wordt toegevoegd kan alleen waarde worden gecreëerd via een inzet op re-integratie. Hierdoor zal een meer activerend stelsel ontstaan. Daarbij hoort een verdere transparantie rond het beoordelingskader van het UWV, met name rond het duurzaamheidscriterium. Indien de behoefte bestaat om de totale duur van het stelsel te reduceren, kan de WGA tot bijvoorbeeld 5 jaar worden teruggebracht. Minder dan 1% van de categorie WGA stroomt na een periode van 5 jaar WGA, dus na een periode van in totaal 7 jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid, uit naar betaald werk. Daardoor lijkt de huidige duur van 10 jaar een minder noodzakelijke belasting voor zowel werkgever als werknemer. Een kortere duur van het hybride stelsel zorgt voor een overzichtelijker en beter behapbaar stelsel. Het komt ook tegemoet aan de wens van werkgevers dat prikkels in de vorm van premiedifferentiatie alleen effectief ingevoerd kunnen worden, wanneer deze prikkels ook daadwerkelijk door hen te beïnvloeden zijn. Daarbij is het wel van belang dat een korter hybride stelsel de investeringsmogelijkheden van de verzekeraar in re-integratie niet ondermijnt. Naar een activerende en toekomstvaste sociale zekerheid De voorgestelde maatregelen zullen leiden tot een stabieler en activerend stelsel. Werkgevers zullen beter toegerust zijn om grip te houden op het proces en werknemers kunnen nog beter geprikkeld worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en zich in te zetten voor een voorspoedig herstel naar werk. Deze combinatie van maatregelen zullen er daarom uiteindelijk toe leiden dat minder mensen langs te kant blijven staan en de lasten voor werkgevers en werknemers zullen dalen. Verzekeraars gaan graag het gesprek aan om een toelichting te geven op deze voorstellen en om met werkgevers en werknemers te onderzoeken op welke wijze deze verbeteringen het beste in de praktijk kunnen worden gebracht. 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 673 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010 Privatisering van de WIA Dolf Kamermans, 12 november 2010 1 SZ-stelsel in Nederland Wetgeving: 1967: Invoering WAO 1973-1985: misbruik WAO 1987: Stelselherziening 1992: TBA 1993: TAV 1996: WULbZ 1998:

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziekte en stellen veel medewerkers en werkgevers voor problemen. e begeleiding in de vorm van of schadelastbeperking kan dan veel opleveren. Dit met als doel persoonlijke zorgen, onnodige kosten en overbelasting

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 6februa Betreft Kamerbrief loondoorbetaling

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 6februa Betreft Kamerbrief loondoorbetaling > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 26 april 2015 Verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Datum: 2 november 2015 Betreft: Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

Datum: 2 november 2015 Betreft: Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman CPB Notitie Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Krista Hoekstra Datum: 2

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA B. Cuelenaere, AStri beleidsonderzoek en advies (b.cuelenaere@astri.nl) T.J. Veerman, AStri beleidsonderzoek en

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje Document : D130 React va Versie : 1.0 Quarles van Uffordstraat 66 Datum : 09-08-2014 2202 NJ Noordwijk Status : Goedgekeurd www.reactiva.nl Eigenaar : Directeur Modernisering Ziektewet Alles rondom de

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD 3 oktober 2013 1 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Aanleiding Het aantal chronisch zieken (nu 4,5 miljoen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

ARTIKEL I. WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

ARTIKEL I. WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN Voorstel van wet [[ ]] tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de mogelijkheid voor een werkgever te verzoeken

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004 CPB Memorandum Sector : 2 Afdeling/Project : Sociale Zekerheid Samensteller(s) : Hans Stegeman Nummer : II/2004/03 Datum : 22 maart 2004 Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie