De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten..."

Transcriptie

1 v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten i iii DEEL 1. INLEIDING Inleiding: draagwijdte en inhoud van deze studie DEEL 2. DE OPZEGGING IN HET ALGEMEEN Beëindiging van de overeenkomst versus uitdoving van de verbintenissen HOOFDSTUK I. INLEIDING Afdeling 1. Begrip Begrip opzegging Algemene verbintenisrechtelijke geldigheidsvoorwaarden Begripsverwarring De opzegging en het begrip verbreking Afdeling 2. Grondslag Algemene regeling Afwezigheid van een algemene wettelijke regeling Algemene regel: niet opzegbaarheid van overeenkomsten Mogelijke bronnen voor de opzegging A. Contractuele regeling Contractuele mogelijkheid tot het bedingen van een opzegregeling B. De wet Wettelijk geregelde opzegmogelijkheden C. De gebruiken Opzegging krachtens de gebruiken of gewoonte D. Algemene rechtsbeginselen Algemeen Opzegging ingevolge het principieel verbod op eeuwigdurende verbintenissen Opzegging ingevolge het principieel verbod op de belemmering van vrije circulatie van goederen (in het raam van zekerheidsovereenkomsten) Afdeling 3. Typologie opzegbare overeenkomsten Vaststelling Begrip duurovereenkomst Begrip overeenkomst van bepaalde duur

2 vi 18. Begrip overeenkomst van onbepaalde duur Belang van het onderscheid tussen overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur. 15 Afdeling 4. De opzegging in het raam van overeenkomsten van bepaalde duur Algemeen principe: niet-opzegbaarheid van overeenkomsten van bepaalde duur Algemeen principe: contracten van bepaalde duur zijn niet opzegbaar Meerderheidsvisie in verband met opzegmogelijkheden Contractuele regeling van de opzegging van contracten van bepaalde duur: de partijbeslissing Gevolgen van de opzegging Begrip opzegbeding Opzegbeding versus schadebeding Wettelijke uitzonderingen op de principiële niet-opzegbaarheid Afdeling 5. De opzegging in het raam van overeenkomsten van onbepaalde duur Algemeen Het begrip opzegging A. Begripsomschrijving B. Kenmerken C. De uitoefening van de opzegbevoegdheid Inleiding Bevoegde personen om een overeenkomst op te zeggen Vormvereisten en kennisgeving Geen vereiste van aanvaarding van de opzegging Geen noodzaak tot motivering van de opzegging Onmogelijkheid gedeeltelijke opzegging Onherroepelijk karakter van de opzegging D. Opzegtermijn Principieel bestaan van een opzegtermijn Inleiding Principieel bestaan van opzegtermijn Duur van de opzegtermijn Vereiste van een redelijke opzegtermijn Factoren die de duur van de opzegtermijn beïnvloeden Contractuele regelingen in verband met de duur van de opzegtermijn Gevolgen van de opzegtermijn Doorlopen van overeenkomst tijdens opzegtermijn Recht op tegenopzeg Opzegtermijn doet geen nieuwe overeenkomst van bepaalde duur ontstaan

3 vii 4. Uitzondering voor het niet toekennen van een opzegtermijn: de dringende reden Opzegging wegens dringende redenen E. Sancties ingevolge foutieve opzegging Opzegvergoeding Probleemstelling Gebrekkige opzegging leidt tot contractuele aansprakelijkheid Uitsluiting van de sanctie ontbinding Rechter kan de voortzetting van het contract niet bevelen Principe met betrekking tot de berekening van de opzegvergoeding Contractuele bepaling van de opzegvergoeding Opzegbeding versus schadebeding Het rechtsmisbruik Principe De tussenkomst van de rechter rechtsprekend in kort geding Probleemstelling Principe Uitzonderingen op het principe F. Gevolgen opzegging Opzegging doet overeenkomst tenietgaan voor de toekomst Opzegging is onherroepelijk van aard DEEL 3. DE OPZEGGING IN HET RAAM VAN BEPAALDE HANDELSCONTRACTEN HOOFDSTUK I. INLEIDING HOOFDSTUK II. DE OPZEGFIGUUR IN HET RAAM VAN DE BENOEMDE OVEREENKOMSTEN Afdeling 1. Aannemingsovereenkomsten Aannemingscontract Opzegging is onherroepelijk van aard Geen vormvereisten Onder bezwarende titel Materiële handelingen om het even welk materieel of intellectueel werk Onafhankelijkheid van de aannemer geen ondergeschiktheid Opzegging van aannemingscontracten van onbepaalde duur A. Artikel 1780 BW Recht op opzegging van aannemingsovereenkomsten van onbepaalde duur Van openbare orde

4 viii B. Toepassingsgebied Algemeen principe C. Uitoefening van het opzegrecht Opzegging mogelijk te allen tijde, zonder motivering Opzegging te goeder trouw Geen mogelijkheid tot gedeeltelijke opzegging D. Gevolgen van de uitoefening van het opzegrecht Redelijke opzegtermijn Opzegging van aannemingscontracten van bepaalde duur A. Artikel 1794 BW Recht op opzegging van aannemingsovereenkomst van bepaalde duur Ratio van artikel 1794 BW Niet van openbare orde of van dwingend recht Opzegging versus ontbinding B. Toepassingsgebied Algemeen principe een recht van de opdrachtgever Om het even welk materieel of intellectueel werk Ongeacht prijsbepaling Aanneming aangegaan voor een bepaalde termijn of minstens voor een in de overeenkomst bepaald werk C. Uitoefening van het opzegrecht Opzegging mogelijk zonder motivering Opzegging mogelijk te allen tijde Opzegging te goeder trouw Eenzijdige rechtshandeling uiting van onmiskenbare wil tot opzegging mogelijkheid tot gedeeltelijke opzegging Vormvrije rechtshandeling expliciete of impliciete uiting van de wil tot opzegging Opzegging versus ontbinding expliciete of impliciete wil tot ontbinding D. Ontbinding en/of schadevergoeding na opzegging? Opzegging na ontbinding? Ontbinding en schadevergoeding na opzegging? Opzegging na ontbinding? E. Gevolgen van de uitoefening van het opzegrecht Opzegvergoeding Geen opzegtermijn Opzegvergoeding Vergoeding voor het reeds uitgevoerde deel al zijn uitgaven en zijn arbeid (damnum emergens) Vergoeding voor het niet-uitgevoerde deel alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen (lucrum cessans) Vergoeding voor morele schade Schadebeperkingsplicht van de opgezegde aannemer

5 ix 90. Forfaitaire bepaling van de vergoeding geen strafbeding Forfaitaire bepaling van de opzegvergoeding Forfaitaire bepaling van de opzegvergoeding buitensporige opzegvergoeding Buitensporige opzegvergoeding herkwalificatie van opzegbeding als schadebeding? Buitensporige opzegvergoeding nietigverklaring wegens ongeoorloofde oorzaak Buitensporige opzegvergoeding nietigverklaring wegens gekwalificeerde benadeling Buitensporige opzegvergoeding uitoefening als rechtsmisbruik Onrechtmatige opzegvergoeding WMPC en WVB Levering van het reeds voltooide werk Recht op levering van het reeds voltooide werk Afdeling 2. Lastgevingsovereenkomsten Inleiding Lastgeving: begrip Lastgeving: bijzondere, voor de opzeg relevante kenmerken Wettelijke opzeggronden Herroepingsrecht van de lastgever Opzegrecht van de lasthebber Aanvullend recht Het herroepingsrecht van de lastgever Afwijking van het gemeen recht in artikel 2004 BW Ratio van de ad nutum-herroepbaarheid Basiskenmerken van de principiële wettelijke herroepbaarheid Geen opzegtermijn Geen opzegvergoeding Geen motiveringsplicht Geen retroactiviteit Geen aanvaarding vereist Vormvereisten voor de herroeping Bekwaamheid van de lastgever Pluraliteit van lastgevers Herroeping bij vervanging van de lasthebber Contractuele modulering van het herroepingsrecht: algemeen Stilzwijgende contractuele modulering van het herroepingsrecht Mandaat van bepaalde duur Complex mandaat Uitdrukkelijke contractuele modulering van het herroepingsrecht: onherroepelijk mandaat Onherroepelijkheid op grond van de aard van het contract: het mandaat van gemeenschappelijk belang Gevolgen van het onherroepelijk mandaat Sanctie bij ontijdige of abusieve herroeping Het herroepingsrecht van de lasthebber Afwijking van het gemeen recht in artikel 2007 BW

6 x 125. Ratio van het opzegrecht van de lasthebber Toepassingsgebied en basiskenmerken van het opzegrecht van de lasthebber Geen opzegtermijn Wel een opzegvergoeding Geen motiveringsplicht Geen retroactiviteit Contractuele modulering van het opzegrecht De schadevergoeding Componenten van de schadevergoeding Uitzondering op de schadevergoedingsplicht Impact eigen fout lastgever? Gevolgen van een foutieve opzegging Afdeling 3. Gemeen huurrecht Inleiding Algemeen Opzegging Begrip onderscheid tussen contracten van bepaalde en onbepaalde duur Regeling gemeen huurrecht is van aanvullend recht Opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur Opzegging van overeenkomsten van bepaalde duur Vormvereisten Aanvaarding van de opzegging onherroepelijk karakter Tijdstip van de opzegging Personen betrokken bij de opzegging Opzegging van de verhuurde gezinswoning Opzegtermijn Opzegvergoeding Sancties en gevolgen Principe: automatische beëindiging huur na aflopen opzegtermijn Mogelijkheid tot wederinhuring Sanctie te late opzegging Sanctie vermelding vroegtijdige of onjuiste einddatum opzegtermijn Toepassing van de figuur van het rechtsmisbruik Afdeling 4. Handelshuur Inleiding Inleiding Toepassingsgebied Handelshuurwet Handelshuurovereenkomst in de regel een overeenkomst van bepaalde duur Handelshuur als overeenkomst van onbepaalde duur Opzegging van een handelshuurovereenkomst A. Opzegging door de handelshuurder Opzegging van huur van onbepaalde duur

7 xi 159. Contractuele modulering van het opzegrecht van de huurder B. Opzegging door de verhuurder Beperkte algemene opzegmogelijkheid ex artikel 3, lid 5 HHW Verplichte contractuele vermelding van het opzegrecht van de verhuurder modulering Opzegging door de verkrijger van het goed (art. 12 HHW) reprise van de handelshuur Opzegging van huur van onbepaalde duur (art. 14, lid 3 HHW) Opzegging van de huur in geval van onderverhuring Sancties in geval niet-naleving van termijnen en vormvoorschriften Sanctie wegens te late opzeg Sanctie wegens niet-vermelden van opzeggronden van artikel 3, lid 5 HHW Sanctie wegens ontbreken van de handtekening Sanctie wegens kortere opzegtermijn bepaald in artikel 14, lid 3 HHW Sanctie volgend uit rechtsmisbruik Gevolgen van de opzegging Algemene gevolgen Bijzonder geval: de onderhuurder Bijzonder gevolg: artikel 5 HHW Afdeling 5. Verzekeringscontracten Aflijning domein: Wet Landverzekeringsovereenkomst Regeling opzegging in de Wet Landverzekeringsovereenkomst Duur van de landverzekeringsovereenkomst Opzegging van de landverzekeringsovereenkomst Gevolgen van de opzegging Opzegging na het schadegeval Opzegging ingevolge een overlijden Opzegging ingevolge onopzettelijke onjuiste opgave van het risico Opzegging in geval van risicoverzwaring Opzegging bij niet-betaling Opzegging van de levensverzekering Opzegging van de groepsverzekering Afdeling 6. Concessie van alleenverkoop Inleiding Begrip en opzet Wettelijk raam Opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur die onder het toepassingsgebied van de Concessiewet vallen Voorafgaandelijk: keuze tussen opzegging en ontbinding wegens grove tekortkoming Betaling van een billijke vergoeding of uitvoering van opzegtermijn Opzegvorm Duur van de opzegtermijn

8 xii 191. Beoordelingspunt betreffende de duur van de opzegging Begin en einde van de opzegtermijn Bedrag van de billijke vergoeding oftewel opzegvergoeding Opzeg van overeenkomsten van bepaalde duur die onder het toepassingsgebied van de Concessiewet vallen Wettelijk raam Noodzaak van eindopzegging Gevolgen van verschillende vernieuwingen Tussenkomst van de rechter in kort geding Concessieovereenkomsten die niet onder het toepassingsgebied van de Concessiewet vallen Toepasselijke wetgeving Met betrekking tot de opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur Met betrekking tot de opzegging van overeenkomsten van bepaalde duur Specifiek met betrekking tot de Motorvoertuigenverordening Vroeger recht Huidig recht Afdeling 7. Handelsagentuur Inleiding Handelsagentuur: begrip Onderscheid tussen handelsagentuurovereenkomsten van bepaalde duur en van onbepaalde duur. Algemeen Basisonderscheid Vereiste van een geschrift voor de handelsagentuurovereenkomst van bepaalde duur Voortzetting van de handelsagentuurovereenkomst van bepaalde duur na het aflopen van de contractueel bepaalde termijn Handelsagentuurovereenkomst van bepaalde duur: bijkomend onderscheid Opzegging met inachtneming van een opzegtermijn A. Toepassingsgebied Artikel 18, 1, eerste lid Handelsagentuurwet B. Duur van de opzeggingstermijn Uitgangspunt Berekening van de opzegtermijn in bijzondere gevallen Dwingend karakter van de wettelijke opzegtermijn: principe en gevolgen C. Vormvereisten en (minimale) inhoud van de opzegging Artikel 18, 2 Handelsagentuurwet: drie mogelijke wijzen van kennisgeving van de opzegging Vermelding van het begin en van de duur van de opzegtermijn Geen verplichte vermelding van de reden voor de opzegging D. Gevolgen van de opzegging

9 xiii 215. Uitgangspunt: opzegtermijn of opzegvergoeding Rechten en verplichtingen gedurende de opzegtermijn E. Sancties in geval van onregelmatige opzegging Algemeen Het niet in acht nemen van een opzegtermijn of het onvoldoende in acht nemen van een opzegtermijn Een onregelmatige kennisgeving van de opzegging Het niet in acht nemen van een langere conventionele opzegtermijn Afstand van de sanctie F. Verjaringstermijn Artikel 26 Handelsagentuurwet: korte verjaringstermijn Opzegging zonder opzegtermijn A. Algemeen Bijzondere regeling van artikel 19 Handelsagentuurwet B. Opzegging zonder opzegtermijn wegens uitzonderlijke omstandigheden Het begrip uitzonderlijke omstandigheden Het begrip uitzonderlijke omstandigheden: toepassing in rechtspraak en rechtsleer C. Opzegging zonder opzegtermijn wegens ernstige tekortkomingen Het begrip ernstige tekortkomingen Het begrip ernstige tekortkomingen: toepassing in rechtspraak en rechtsleer D. Contractuele invulling van de begrippen uitzonderlijke omstandigheden en/of ernstige tekortkomingen Toelaatbaarheid van contractuele invulling? E. Relatie tussen artikel 19 Handelsagentuurwet en gemeenrechtelijke beëindiging Artikel 19 Handelsagentuurwet sluit de gemeenrechtelijke beëindiging niet uit F. Termijn en vormvereisten voor de opzegging zonder opzegtermijn Algemeen: termijn voor het geven van de opzegging wegens uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen Berekening van de termijn Termijn voor kennisgeving van het motief van de beëindiging Vormvereisten voor kennisgeving van het motief van de beëindiging Inhoud van de kennisgeving van het motief van de beëindiging G. Relatie tussen artikel 18 en artikel 19 Handelsagentuurwet Opzegging zonder opzegtermijn blijf mogelijk na opzegging mét opzegtermijn H. Sanctie in geval van niet-naleving van artikel 19 Handelsagentuurwet Recht op schadevergoeding De uitwinningsvergoeding en de bijkomende schadeloosstelling De opzegvergoeding valt te onderscheiden van de uitwinningsvergoeding en de bijkomende schadeloosstelling

10 xiv HOOFDSTUK III. DE OPZEGFIGUUR IN HET RAAM VAN DE ONBENOEMDE OVEREENKOMSTEN Afdeling 1. Franchiseovereenkomst Inleiding Begrip en wettelijk raam Toepasselijke wetgeving: de Concessiewet Toepasselijke wetgeving: de Wet Precontractuele Informatie Opzegging van franchisingovereenkomsten Opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur Opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur Toepassing van de Concessiewet in het raam van de opzegging Gevolgen van de opzegging van franchisingovereenkomst Verwijderen van identificerende tekens Confidentialiteitsverplichting Niet-concurrentiebeding Lot van het cliënteel Lot van de voorraden Lot van de huurovereenkomst Afdeling 2. Financieringshuur van roerende goederen Kenmerken van de financieringshuur De economische aspecten van elke financieringshuur Juridisch: een cluster van contracten Basisbepalingen in de Belgische wetgeving De basiswetgeving en de doorwerking in de praktijk Meer eigentijdse wettelijke definities Basiskenmerken blijven Financieringshuur is geen gewone huur en is verschillend van operationele leasing Operationele leasing is geen financiële leasing Huurkoop versus leasing Financieringshuur in de consumentenwetgeving Financieringshuur kan niet worden opgezegd Enkele bedingen in verband met de financieringshuur die de mogelijkheid van een opzeg volledig uitsluiten In het gemeen recht zijn eenzijdige beëindigingen in de regel uitgesloten Bij financieringshuur belet de eigen aard van de overeenkomst elke beëindiging Bedingen die de onmogelijkheid om op te zeggen kunnen versterken Het geval van verdwijning van de geleasede zaak (juridisch of materieel) Materieel tenietgaan van de zaak Juridisch tenietgaan van de zaak

11 xv 263. Gemeen recht is anders Minnelijk overleg Van de regels kan worden afgeweken Het bijzonder geval van insolventie Het lot van financieringshuur bij insolventie Faillissement: bijna noodzakelijk het einde van de overeenkomst Geen pasklare oplossing bij gerechtelijke reorganisatie Overdracht onder gerechtelijk gezag: overdracht van goederen onder leasing Afdeling 3. Bezetting ter bede Begrip Ontstaan van de rechtsfiguur Receptie van de figuur in de Belgische rechtspraak Afbakening van de bezetting ter bede ten opzichte van verwante rechtsfiguren: cruciaal voor het opzeggingsvraagstuk Bezetting ter bede: de noodzaak van een rechtsgeldige oorzaak Verval van de oorzaak Opzegging in het raam van de bezetting ter bede Ook de opzegging door de bezetter ter bede? Andere beëindigingsgronden van de bezetting ter bede Opzegging in het raam van de huur en de bruikleen

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xxxvii

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xxxvii INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van verkort aangehaalde literatuur..............................

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

Nuttige tips voor goede contracten

Nuttige tips voor goede contracten Nuttige tips voor goede contracten L. DE MEYERE A. VAN OEVELEN F. WALSCHOT Editor: Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten KLUWER Inhoudsopgave Woord vooraf IX /. Prijsbepalingsclausules 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1

Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Hoofdstuk I. Algemene situering van de Woninghuurwet in het huurrecht 1 Totstandkoming, doelstellingen en evolutie van de Woninghuurwet (A. Van Oevelen) 1 1. De totstandkoming van de huurwet van 20 februari

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ

De woninghuurwet. HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ De woninghuurwet HUBEAU, B. (ed.) Auteurs: Maarten DAMBRE Bernard HUBEAU Johan NYCKEES KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELG IÉ sopgave p- I. Inleiding en algemene situering van de woninghuurwet in het huurrecht

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3 Voorwoord...v Dankwoord... ix Lijst van verkort geciteerde literatuur... xvii Inleiding Probleemstelling...3 Afdeling 1. Vertrekpunt...3 Afdeling 2. Autonomie en solidariteit...4 Afdeling 3. Europees privaatrecht...

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht Overlegtafel Economie,, Brussel Overzicht Voor 1 september 2016 Handelshuurwet Bezetting ter bede Dienstenovereenkomst Na 1 september 2016 Decreet

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

INHOUD. Dankwoord... v Voorwoord... vii Lijst van gebruikte afkortingen... xxiii. Inleiding... 1

INHOUD. Dankwoord... v Voorwoord... vii Lijst van gebruikte afkortingen... xxiii. Inleiding... 1 INHOUD Dankwoord........................................................... v Voorwoord........................................................... vii Lijst van gebruikte afkortingen........................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

DE OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN

DE OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN DE OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN DE OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN Flavie Vermander Antwerpen Cambridge De opzegging van overeenkomsten Flavie Vermander 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-90-5095-885-1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst

Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Vakbekwaamheid en de lastgevingovereenkomst Wat is een lastgevingovereenkomst?... 1 Welke handelingen moet de lasthebber (vervoersmanager ) stellen?... 2 In hoeveel ondernemingen mag de lasthebber (= de

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie T. Hartlief Ontbinding Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie KLUWER - DEVENTER - 1994 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag Reeks Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België Deel 2 Bedrijfseconomisch ontslag Mr. Dr. Edith Franssen Mr. Dr. Drs. Jan Heinsius Mr. Dr. Johan Peeters

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen A: Samenvatting Vanaf 1 september 2016 (ingangsdatum van het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Opleiding private huur

Opleiding private huur Opleiding private huur Afdeling Wonen juli oktober 2014 1 Inhoud overzicht hoofdstukken I. Algemene begrippen II. Toepassingsgebied huurwet III. Essentiële elementen huurovereenkomst IV. Duur huurovereenkomst

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten... Inleiding...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten... Inleiding... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten........................................................

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING

MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING INHOUD VOORWOORD..................................................... v OMGAAN MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING Alain François, Koen Byttebier,

Nadere informatie

BURGERLIJK RECHT. Handelshuur. Date: Woensdag 13 maart 2012

BURGERLIJK RECHT. Handelshuur. Date: Woensdag 13 maart 2012 Handelshuur Date: 2013-03-13 Woensdag 13 maart 2012 BURGERLIJK RECHT Toepassingsgebied van de Handelshuurwet Welke zijn de verschillende huurregimes? Toepassingsvoorwaarden van de handelshuurwet (art.1)

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt aansprakelijkheid-advocaat.book Page v Wednesday, March 15, 2006 8:49 AM v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Inleiding..................................................

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier

De wet op de marktpraktijken. Procedure en sancties. TALLON Advocaat. larcier De wet op de marktpraktijken Procedure en sancties TALLON Advocaat larcier VII De Bibliotheek Handelsrecht Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Voor- en DEEL I.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding... 1

Inhoudstafel. Inleiding... 1 ontslagrecht.book Page i Tuesday, February 21, 2006 12:36 PM i Inleiding........................................................... 1 Hoofdstuk 1. De taalwetgeving in sociale aangelegenheden.................

Nadere informatie

Handelshuur en pop-upstores

Handelshuur en pop-upstores Handelshuur en pop-upstores FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Overzicht 1. Algemene inleiding 2. Kernprincipes

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII INHOUD Verkort aangehaalde werken / XIII Uit het voorwoord bij de tweeëntwintigste druk (2008) / XVII Voorwoord bij de vijfentwintigste druk / XVII Inleiding / XIX 1 De arbeidsovereenkomst / 1 1.1 De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING LASTGEVING. Post-Doctoraal onderzoeker N.F.W.O. Jan Ronse Instiíuut voor vennootschapsrecht K.U.

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING LASTGEVING. Post-Doctoraal onderzoeker N.F.W.O. Jan Ronse Instiíuut voor vennootschapsrecht K.U. ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING LASTGEVING Bemard TILLEMAN Post-Doctoraal onderzoeker N.F.W.O. Jan Ronse Instiíuut voor vennootschapsrecht K.U. Leuven 1997 EStory-Scientia INHOUD DEEL I CONSTITUTIEVE

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN iporspronkelijke titel: Nieuw huurrecht bedrijfsruimten door Mr. J.M. Middag en Mr. G. van Muiden) bewerkt door Mr. W.A.P. Smit Vijfde herziene druk Kluwer-Deventer-1993 Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht....................... Belangrijkste gebruikte afkortingen..................................

Nadere informatie

COMPENDIUM ONROEREND GOED

COMPENDIUM ONROEREND GOED COMPENDIUM ONROEREND GOED Deel I. Huur en Pacht Selectie uit de losbladige uitgave "Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven" Editor: W. Van Minnebruggen Auteurs: T. Dekeersmaeker D. Dubois J. Meersman

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v HOOFDSTUK 1 INSTEMMING MET ALGEMENE VOORWAARDEN: KENNISNAME- EN AANVAARDINGSCLAUSULES KATRIEN VANDERSCHOT... 1 Inleiding... 1 Afdeling 1. Wilsovereenstemming omtrent algemene

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12

2 Huur / Algemeen: ruim begrip / Definitie / Andere vormen van ingebruikgeving / 12 INHOUDSOPGAVE Afkortingen /XV Algemeen /1 1 Inleiding /3 1.1 Achtergronden van titel 7.4 BW / 3 1.2 De aard van de wijzigingen / 3 1.3 Overgangsrecht / 3 1.4 Samenhang met algemeen privaatrecht / 4 1.4.1

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1 iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. i Inleiding............................................... 1 Hoofdstuk I. Huwelijk.................................

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... HANDELSAGENTUUR: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL iii. Pieterjan NAEYAERT

Inhoudstafel VOORWOORD... HANDELSAGENTUUR: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL iii. Pieterjan NAEYAERT iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i HANDELSAGENTUUR: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL.......... 1 Pieterjan NAEYAERT Hoofdstuk I. Inleiding.....................................

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte inhoud...v Over de reeks Recht in Kort Bestek... vii Woord vooraf... ix Inleiding... xi

INHOUD. Beknopte inhoud...v Over de reeks Recht in Kort Bestek... vii Woord vooraf... ix Inleiding... xi INHOUD Beknopte inhoud........................................................v Over de reeks Recht in Kort Bestek....................................... vii Woord vooraf..........................................................

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes... Inhoudstafel Voorwoord...1 Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...3 1. De toepasselijkheid van de reglementering: de plaats van de exploitatiezetel...3

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde...

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde... Voorwoord...v Dankwoord... vii Inleiding...1 Afdeling 1. Inleiding en situering van het onderwerp...1 Afdeling 2. Afbakening van het onderwerp...5 Afdeling 3. Onderzoeksmethode...5 A. Geïntegreerd onderzoek...5

Nadere informatie

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte.

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie