High Tech Platform. High Tech Specialists Werkgroep High Tech.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be"

Transcriptie

1 Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts

2 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T E I We zjn wj? 3L Solutons heeft ervarng vanut de praktjk en weet als geen ander technsche aspecten te vertalen naar een productontwerp. Ondersteunng van dee tot product 3L Solutons kan u als klant de zorg voor het gehele ontwkkelngstraject ut handen nemen of desgewenst een specfek onderdeel ervan. Aan het begn houden we reeds rekenng met het enddoel. Zo houden we bj de bepalng van de te nemen stappen rekenng met de benodgde vastleggngen, kostenstructuur, veresten en benodgde analyse. Onze ontwerpen ontstaan daarbj n een dudeljke structuur. Vanzelfsprekend bent u herbj nauw betrokken, maar ook hebben we goede contacten met matrjzenmakers en materaalleverancers tjdens dt traject. Dankzj glasheldere communcate komt u net voor verrassngen te staan. van dee tot product Projectbegeledng met oog voor kwaltet Als opdrachtnemer hebben we oog voor het totale ontwerpproces. Zowel voor onderdelen hervan als het endresultaat. Professonele projectbegeledng voorkomt dat onder tjdsdruk zaken vergeten worden. Vanaf een vroeg stadum houden we bnnen een contnu proces de vnger aan de pols. Afhankeljk van uw wensen geven we specfeke nvullng aan de projectbegeledng. Herbj kunt u denken aan: contacten met leverancers van onderdelen technsche specfcates (her)ontwerpen van onderdelen matrjsontwerp nkoop van componenten omzetten van 2D naar 3D Breed georënteerd Voor dverse bedrjven bewees 3L Solutons al zjn meerwaarde. Herbj komen de klanten ut een gevareerde samenstellng. Van partculere "utvnders", mdden-en klenbedrjf tot en met grotere hgh-tech bedrjven. ergonomsch gevormd hoofdkussen Marktsegmenten Marktsegmenten waarn 3L Solutons ondermeer actef s; offshore, tunbouw, machnebouw, automotve, consumentengoederen. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

3 Aptful Electroncs B.V. 30 Haagstraat 1, 5342 NC Oss Netherlands Oprchtngsjaar: 1998 Contactpersoon: Ir. P.J.M. Welten T E I Snds 1998 levert Aptful Electroncs B.V. hoogwaardge management- en ontwkkeldensten en nnovateve producten op het gebed van de elektronca, software en aanverwante vakgebeden. Wj ondersteunen u met de volgende densten: Interm Management van elektronca en/of software ontwkkelende afdelngen/groepen. Projectmanagement, utbestedngsbegeledng, Regevoerng over meerdere partjen. Consultancy m.b.t. uw organsate en procesvoerng (second opnon, kwaltetsaudts, projectaudts) Ontwerp en ontwerpbegeledng Vaknhoudeljke consultancy (second opnon, archtectuuradves, systeem- en product audts) Wj leveren u naar wens, de voor u op maat ontwkkelde produkten, ook n sere. Vanut een brede ervarng n de ontwkkelng van elektronca treedt Aptful Electroncs B.V. ook op als ntegrator voor een totaaloplossng voor uw vraag. Herbj zetten wj waar nodg onze partners op de gebeden software-, mechanca-, optcaontwkkelng, ndustral desgn en produkte n en zoeken wj passende toeleverancers voor eventueel nog ontbrekende expertses of werken we samen met uw voorkeurspartners. Kern Expertse Multdscplnar Projectmanagement (elektronca, software, mechanca, vormgevng) (bnnen 1 bedrjf of over een bedrjvencluster) Dgtale elektronca, gebruk makend van moderne programmeerbare logca (FPGA, CPLD, IPcores, SoPC, VHDL) en DSP's. Densten: - Defntestude (Probleemstellng, Analyse, Alternatevenkeuze, Specfcate) - Ontwerp (Archtectuur, Detalontwerp, Verfcate, Integrate, Valdate/Kwalfcate) - Projectmanagement (Doel, Haalbaarhed, Rsco's, Budget, Kwaltet, Plannng, Team, Kck-Off, Ontwerpkunde, Rapportage) - Adves (bjvoorbeeld bj eerste nvoerng van programmeerbare logca, second opnon omtrent het ontwkkelproces of het product) Aanvullende Expertse gebeden Interm Management (Met name van ontwkkelteams) Embedded (real tme) SW ontwkkelng (RTOS, C) ASIC desgn (Std Cell, Gate Array) Elektroncaontwkkelng op board nveau PC-platform software ontwkkelng (C, Delph, VBA, Python, PLC) Software beheer tools en methoden (PLM, SCCS, Structured Desgn) Partners Prnted Crcut Board Lay-out Elektroncaproducte Embedded Real-Tme Software PLC programmerng Kasten- en panelenbouw en nstallate Kwaltet en Procesnrchtng Projecten (o.a.) Optmalseren re-use n ontwkkelng Mltare toepassng Vdeo On Demand (VOD) Hartbewakngsmontor Intercomcentrale voor vlegvelden Satelletnterface Embedded Vdeo Controller t.b.v. kantbankbesturngen Moton Control product (baanbesturng) IC-ndustre Gestreefd wordt naar het opbouwen van langdurge relates met klanten. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

4 C-Technology BV 73 Meester van Coothstraat 53d, 5141ER Waalwjk Nederland Contactpersoon: Pascal van Maren T E I Techncal Ceramcs, To hard to beat! C-technology focuses on a large number of applcatons n all knds of sectors of ndustry. You wll encounter techncal ceramcs everywhere, rangng from bellfounders to semconductors. The unque propertes of varous ceramc materals ensure that they can be deployed where plastcs and metals are no longer sutable or do not provde the desred results. Do you thnk that techncal ceramcs are more expensve than other materals? We can confdently state that, n most cases, techncal ceramcs provde cost savngs. Longer tool lfe s acheved, thanks to the resstance to wear, chemcal durablty and temperature resstance. Ceramc materals are deployed n many techncal areas. The choce of materal s not always the most mportant aspect; the choce of manufacturng method, raw materals, manufacturer, desgn and purty of the materal also determne whether or not a product or materal s sutable. Our experence n the ndustry and ongong collaboraton wth dfferent manufacturers and machnng companes enable us to save tme and quckly provde you wth our advce. We can usually provde a quck response and short delvery tmes. Materal we stock and regularly supply: Al2O3, S3N4, ZrO2, SIC, ALN, Shapal, Macor, MGC (alternatve Macor), BN, Quartz (HSQ300/GE214), etc. The product possbltes of techncal ceramcs are nfnte. Ths s due to the many types of materals and the wde range of manufacturng methods. For example, njecton mouldng, extruson, (sostatc) pressng, castng, etc. In terms of the desgn and tolerances, you can attan vrtually the same values as for metal and plastcs, however, n most cases, damond tools must be used for machnng ceramcs. Customzed products are extremely mportant. Every customer and applcaton requres the most deal soluton. Approxmately 80% of all products that we supply are customerspecfc where we adopt a very flexble approach towards our customers n order to fulfl ther expectatons. We lke to share our deas wth you n order to optmze our advce. Wth a fast response and fast delvery tmes. Despte the fact that many of the products are customzed, ths does not mean that we neglect our standard products that are, of course, often used for customzed products n order to mnmze your costs as much as possble. Do you have specfc problems wth non-ceramc products, and do you doubt whether techncal ceramcs wll provde you wth the optmal soluton? Then let us advse you. We wll be pleased to share our experences and expertse wth you! Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

5 Djk Consult 110 Marten Orgeslaan 2, 7339HS Apeldoorn Nederland Oprchtngsjaar: 1998 Aantal medewerkers: geen Contactpersoon: G.H. Djk T F E I Kwaltetscertfcerng: Hobéon / SKO Djk Consult: onafhankeljk & nteger Djk Consult ondersteunt de ondernemer bj de aanschaf en kwaltetsbeheersng van productemddelen voor de metaalbewerkng n een breed scala, van gereedschapsmaker (hgh accuracy) tot de grootverspaner met een hoog afbreukrsco. Kenns en expertse zjn opgebouwd gedurende een perode van 25 jaar als consultant en keurmeester n denst van een onafhankeljke organsate. Snds 1998 heeft Gert Djk zch verzelfstandgd en s tevens offceel geregstreerd taxateur. Expertsegebeden: Metaalbewerkng Gereedschapsmachnes Aerospace Precsebewerkngen Vorm- en modelmakerjen Onderhoud Research & Development Kennsoverdracht Deskundgenberchten voor rechtbanken Beschkbaarhed en nauwkeurghed van machnes als krtsche succesfactoren (KSF's) Rsco's bj afname van neuwe en aankoop van gebrukte machnes kunnen worden beperkt door het doen van keurngen. Het doel van de afnamekeurng (bj opleverng van neuwe machnes) s om eventuele gebreken en geometrsche afwjkngen op te sporen met als resultaat een machne waarmee u nauwkeurg en betrouwbaar kunt produceren. De afnamekeurng wordt utgevoerd volgens nternatonaal erkende standaarden en normen. Alle bevndngen worden vervolgens n een rapport verwoord en voorzen van concluses en aanbevelngen. Een aankoopkeurng (en eventueel taxate) van gebrukte machnes geeft tjdg nzcht n de werkeljke status en de reële waarde van de machne. Hermee voorkomt u teleurstellngen zoals onvoorzene reparates en kosten achteraf. Inden gewenst kan een begrotng worden opgesteld van de kosten de gemaakt moeten worden om de machne weer op een voor u acceptabel nveau te brengen. Procesbeheersng door montorng Geometrsche nspectes geven de noodzakeljke nformate om te beoordelen of een machne een gewenste nauwkeurghed kan realseren. Herdoor wordt een belangrjke bjdrage geleverd aan de Overall Effectveness of Equpment (OEE). Kostbare mssers zoals maatafwjkngen kunnen zo worden voorkomen. Er wordt gebruk gemaakt van geavanceerde gekalbreerde meetapparatuur zoals elektronsche waterpassen en dverse lasers, waaronder laser-nterferometers. rechthedsmetng met laser controle freeskop Opledng & tranng Goed opgeled personeel s essenteel voor het handhaven van een constante kwaltet en verhoogt het rendement van uw machnepark. Voor medewerkers de betrokken zjn bj aanschaf van machnes, kwaltetscontrole en onderhoud verzorgt Djk Consult workshops gercht op het beheersen van de bewerkngsnauwkeurghed tjdens het producteproces. Workshops: Machnemeettechnek Aankoop- en kwaltetsbewakng Procesbeheersng en nauwkeurghed De workshops van Djk Consult worden altjd op maat gemaakt. Samen kjken we naar uw specfeke wensen en behoeften en stemmen daar de nhoud van de workshops op af. Deelnemers workshop machnemeettechnek verzorgd voor Numac Ferro Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

6 EMCMCC 131 Sedanlaan 13a, 5627 MS Endhoven Oprchtngsjaar: 1994 Aantal medewerkers: 2 Contactpersoon: Mart Coenen T F E I Integral System Desgn Approach EMCMCC: - focuses, together wth your desgn team, on successful and consstent measures, from concept, development and realzaton to fnal nstallaton - helps wth new desgns/concepts (also on-lne) and s fully equpped to solve EMC ssues on-ste - offers knowledge n: EMC, ESD, EMF, sgnal ntegrty (SI), supply ntegrty (PI), power qualty, wreless, electrcal safety and nternatonal standardzaton - s broad-orented n electronc desgns, from: IC desgn, PCB desgn to large systems and nstallatons; from pw to MW - co-selects (EMC) actve (ICs), passve components, cables by performng benchmarks and sample qualfcatons - supports by 2D and 3D EM-feld, analoge crcut smulatons and other electronc problem modellng whch s compared to measurements - s 25 years nvolved n nternatonal standardsaton: IEC, ISO, CENELEC and SEMI and actvely supports to the development of new measurement procedures, systems and prncples, ths n parallel to the development of measurement accessores. Has receved the IEC 1906 award n offers standard measurement accessores; couplng and decouplng networks (CDNs); also customer specfc. "Surface current sense wres" have been developped to supportinstu EMC measurements of physcally large systems and nstallatons, see also ITEM 2010, EMCCompo 2009 and APEMC 2010 proceedngs. Other recent publcatons can be found on the webste: FHI, EMV2012, etc. - offers (pre-)complance (EMC) measurement support wth state of the art equpment n the tme and frequency doman from DC to 20 GHz complemented by electrcal safety testng to enable the ssue of a Declaraton of Conformty for most of the electrcal and electronc products, such that these may be brought onto the European market wthout restrctons - offers hands-on tranng and workshops on locaton; tranng-on-thejob, optmalzed to product development or company polcy by desgn revews from product development to realzaton - was the Dutch EMC/ESD socety's frst charman and thereafter board member and s author of many nternatonal techncal papers and natonal contrbutons n; Elektronca n a qure "EMC/ESD Praktjk" - has updated the book; "Electro- Magnetc Compatblty" by J.J.Goedbloed, MyBusnessMeda (2010). Has contrbuted to: "ElectroMagnetc Compatblty of Integrated Crcuts" by Ben Dha, Sprnger Verlag, "Analog Crcut Desgn" by Arthur van Roermund, Sprnger Verlag and dd the Dutch translaton of "EMC n productontwkkelng" by Tm Wllams, Elektuur The am of EMCMCC s to co-develop your products by: ntegral mprovements to the applcaton areas foreseen, amed at: frst-tme-rght, shortened tme-to-market, less cost of non-qualty, further cost reducton measures e.g. by creatng concepts whch are suted for further product or system ntegraton. A broad customer base of successes s avalable. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

7 FRANS Product Development 158 Bosscheweg 10, 5281 AJ Boxtel Contactpersoon: Dhr. F. van Boekel T E I FRANS s een klene nnovateve ondernemng de s gespecalseerd n desgn engneerng en productrealsate. Klanten geneten een aantal voordelen door met FRANS n zee te gaan waar: de flexbltet heel groot s drect contact met de utvoerende gegarandeerd s geen sprake s van een overhead drect toegang tot tentallen jaren ervarng toegang s tot een breed netwerk dat n de loop van de jaren s opgebouwd en waar ut wordt geput wanneer specalstsche kenns of extra capactet wordt verest Bj het ontwerpen van producten worden vaak dverse materalen gebrukt en worden dverse productetechneken toegepast bj de vervaardgng. Bjvoorbeeld: kunststof producten sputgeten n zeer grote seres maar ook klene seres, kunststof extruse blazen, fjnmechansche metalen assembles, metaal smeden of geten, plaatwerk n metaal of kunststof, behuzngen n een combnate van verschllende materalen en productetechneken. De producten worden n goed overleg met de klant ontwkkeld vanaf dee tot producterjp product. Bj de detallerng van kunststof producten s de aanwezge ervarng n het construeren van sputgetmatrjzen erg waardevol. Het vervaardgen van zcht modellen kan verzorgd worden, door bjvoorbeeld gebruk te maken van rapd prototypng. Het realseren van testmodellen kan eveneens verzorgd worden. Testmodellen worden vaak n klene seres vervaardgd ut een materaal met vergeljkbare egenschappen als het materaal voor het utendeljke product maar er wordt gebruk gemaakt van een andere vervaardgngstechnek. De ntegrale toepassng van vaardgheden c.q. ervarngen, de mogeljkhed de deeën 3D te vsualseren, mddels FEA analyses ut te voeren en vervolgens producte technsch te detalleren verkorten de weg naar een kwaltatef hoogwaardge oplossng. Aanwezge competentes: Werktugbouwkundg ontwerpen / engneerng, ndustreel ontwerpen. Referentes:Kunststof en fjnmechansche branch, OCÉ, Phlps Lghtng, SKF mantanance, ROM BV. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

8 Geelen Project Support 163 Pepjnstraat 128, 5922 AD Venlo Nederland Contactpersoon: Ing. Erc Geelen T E I CE-Markerng - Rsco beoordelng - Handledngen CE-Markerng Op bass van Europese rchtljnen worden alle CE-Markerngen utgevoerd. Al deze rchtljnen hebben betrekkng op dre verschllende zaken nameljk: Als uw product of onderdeel hervan drect of ndrect betrekkng heeft op een van de bovengenoemde hoofdljnen dan moet uw product CEgemarkeerd worden. Bevat uw product een potenteel gevaar dan wordt altjd utgegaan van de volgende werkwjze: Alle CE-rchtljnen en aanverwante normen beschrjven het bovenstaande prncpe. Verschllende categoreën worden beschreven n deze 26 rchtljnen de uteenlopen van machnes, drukvaten, gastoestellen, medsche hulpmddelen tot aan plezervaartugen en speelgoed. Voor edere rchtljn bestaan uteenlopende sets van normen waarn praktsche nvullng wordt gegeven aan de n de CE-rchtljn gestelde essentële esen. Grofweg kan gesteld worden dat een enkele foutcondte net mag leden tot een gevaarljke stuate. Rsco beoordelng Een rsco beoordelng gaat ut van nventarsate waarn alle rsco's systematsch worden benoemd, berekenng van het rsco en evaluate waarbj rsco's de onaanvaardbaar zjn worden gereduceerd. Handledngen Restrsco's kunnen n de handledng worden opgenomen. Bj het opstellen van een handledng gaat het om verantwoordeljkhed en het bereken van gebrukers. Met een goede handledng worden er dus mnder vragen gesteld en s de verantwoordeljkhed van gebrukers dudeljk gesteld. Verder wordt het aantal gebrukte woorden tot een mnmum beperkt om de handledng aantrekkeljk te maken om te lezen en om vertaalkosten te mnmalseren. We kan ondersteunng beden Een goede advseur probeert de kenns over te dragen en te waarborgen bnnen uw organsate. Een adves levert meer op dan alleen een goed product. Constructeurs kunnen zch rchten op kernactvteten en de kwaltet van uw product gaat omhoog. Evenwcht van velghed, werkbaarhed en economsche haalbaarhed zorgt voor een betaalbare machne waar velg en prettg mee gewerkt kan worden. Her kan Geelen Project Support door jaren lange ervarng met uteenlopende machnes goed en snel op nspelen. In een persoonljk gesprek vergeljken wj graag uw specfeke wensen met onze kenns. Geelen Project Support s voornameljk bezg met CE-Markerng en opstellen van handledngen voor deelmachnes, turn key machnes en producteljnen. Resultaat Een onafhankeljk getoetst ontwerp Documentate met gewenste utstralng volgens de geldende normen Tjdsbesparng door rchten op kernactvteten van constructeurs Tjdsbesparng bj uw after sales servce Beperkng van project doorlooptjd, projectkosten en vertaalkosten van de handledng Waarom Omdat CE-markerng specalstsch werk s waar specfeke kenns van rchtljnen en normen voor nodg s, kan het kostentechnsch zeer nteressant zjn om een specalst dt werk te laten doen. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

9 Heloment B.V. 184 Mddelberg 20, 5508 DR Veldhoven Oprchtngsjaar: 2008 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Peter J.J. van der Kolk T E I Heloment B.V. bedt snds 2008 bedrjven (no-nonsense) Project Management actvteten aan. HELIOMENT rcht zch voornameljk op (nterm) Project Management n de Technsche Automatserng, (Hgh-Tech) Machnebouw, R&D en Ontwkkelng en heeft veel ervarng met mechatronsche multdscplnare projecten. Meerdere bedrjven kunnen herbj betrokken zjn. HELIOMENT houdt zch bezg met : (nterm) projectledng, programma en/of project management crss-management stroomljnen van organsates (technsch en/of busness) optmalsate van development processen (projecten en organsates) verander-management oplossen van complexe vraagstukken / knelpunten n (ontwkkelngs-)trajecten ntegrate projecten : hard- en software (mechatronca) samenwerkng tussen bedrjven / afdelngen creëren en vervolgens het managen van gezamenljke projecten (mogeljk over bedrjfsgrenzen) HELIOMENT heeft rume ervarng met het ncrementeel en teratef ontwkkelen van technsche en ndustrële (real-tme) systemen en met complexe engneerng projecten. HELIOMENT werkt en denkt multdscplnar en kjkt naar de te ontwkkelen systemen vanut de besturngsoptek. Dt omdat softwareen systeemmatg al vele technsch hoogwaardge machnes, producten en densten zjn gerealseerd. Eén van de meerwaarden n multdscplnare projecten s een goed nzcht hebben n alle benodgde expertses. Om vervolgens goed te kunnen oordelen over specfcates, nhoudeljke voortgang en opgeleverde resultaten. Het spreekt HELIOMENT aan om de gedachten van opdrachtgevers te "vertalen n werkende systemen en producten of het realseren van belangrjke bedrjfsdoelstellngen. Om projecten sneller en effcënter te laten verlopen s één van de doelen de aanwezge energe op de juste plaats n te zetten. Daarnaast controleert HELIOMENT contnue de projecten n de context van de organsate. Het zakeljke en fnancële belang wordt dus nauwlettend n de gaten gehouden (Busness Case). HELIOMENT houdt zch bezg met programma / project management waarbj meerdere bedrjven kunnen zjn betrokken. De technsche expertses zjn dan verdeeld over de deelnemende bedrjven. HELIOMENT vult her dan een coördnerende en objecteve rol n. Wlt U meer weten over HELIOMENT of wat wj voor U kunnen betekenen, maak dan een vrjbljvende afspraak. HELIOMENT s focussed on no-nonsense (nterm) Project Management n Techncal Automaton and Hgh-Tech envronments (R&D). More detaled nformaton s avalable at the webste of HELIOMENT (www.heloment.nl). Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

10 HPrecson 197 Kerkstraat 10, 4196 AB Trcht Oprchtngsjaar: 2004 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Ir. A.A. Bjnagte T E I HPrecson: uw partner n hgh tech productontwkkelng HPrecson s thus n de wereld van hgh tech productontwkkelng. Klanten zjn aktef n het ontwkkelen van een nnovatef, concurrerend product en streven tegeljk naar een planbaar en beheersbaar ontwkkelproces. HPrecson helpt technsche knelpunten en rsco's n het productontwerp te dentfceren en te ondervangen. HPrecson bedt jarenlange ervarng op het gebed van mechanca, mechatronca en systeemontwerp: specalst n hoge nauwkeurghed en extreme temperaturen. Tegeljk breed n system requrements en breakdown. HPrecson advseert hghtechbedrjven op het terren van de halfgelederndustre, pharma en scentfc nstruments. Als u betrouwbaarhed zoekt, s HPrecson uw partner n productontwkkelng. Wlt u meer weten over HPrecson en wat onze aanpak voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak voor adves op maat. HPrecson: Precson Technology Conceptual Desgn System Engneerng Mechatroncs HPrecson: your partner n hgh tech product development HPrecson s a sold partner n the world of hgh tech product development. Customers are actve n the development of nnovatve, and competatve products and requre a plannable and controlable development process. HPrecson dentfes techncal bottlenecks and rsks, and provdes solutons. HPrecson offers an experence of many years n the area of precson mechancs, mechatroncs, and system desgn: specalst n technology for hgh accuracy, and smultaneously, broad n system desgn and balancng. HPrecson: Precson Technology Conceptual Desgn System Engneerng Mechatroncs HPrecson supports several hgh-tech companes n the area of packagng technology and the semconductor ndustry. Do you want to know more about HPrecson and what our approach can mean for you? Make an appontment for talored advce. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

11 Ibuko 210 Pjnboomstraat 74, 2565ZR Den Haag Nederland Contactpersoon: Koen Ongkehong T E I Na de afrondng van de stude Werktugbouwkunde aan de TU-Delft n 1978 en 16 jaar bj Ingeneursbureau Tebodn ben k n 2000 zelfstandg doorgegaan onder de naam I(ngeneurs) BU(reau) K(oen) O (ngkehong). Met 30 jaar ervarng n honderden projecten kan k de volgende engneerng en consultancy servces aanbeden. Studes en R&D Inventarseren en analyseren van productemethodeken, esen en wensen voor toekomst. Marktonderzoek naar techneken en leverancers. Rapportage met omschrjvngen van concepten. tekenngen (bjv. globale layouts, tekenngen met werkngsprncpes), berekenngen (bjv. capactetsberekenngen, cyclustjden), kosten baten analyses, beoordelngscrtera, concluses, aanbevelngen, haalbaarhed. Studes zjn vaak subsdabel. Voorbeeld bj Analyse van de produkteunt voor RVS-werkbladen (Ktchen & Beverage), verhogen van de produktvtet, omsteltjdreducte, verlagen doorlooptjd, verbeterng ergonome. Bassontwerp Maken van aanvraagspecfcates en tekenngen, layouts (vaak dverse varanten). Voor machnebesturngen worden functonele esen opgesteld. Vaak een speurtocht naar geschkte leverancers en grondg marktonderzoek. Als bljkt dat een machne net op de markt verkrjgbaar s worden specfcates opgesteld voor een specaalmachne. Inden nodg worden tests utgevoerd om de technsche haalbaarhed van bewegngen en processen te onderzoeken. Voorbeeld voor n Helmond: Het flexbele fabrcage systeem met een specale CNCzaagmachne met pallettransport, CNC-bewerkngsmachnes met automatsche palletwsselsystemen en automatsche magazjnkranen. Hervoor werden na de conceptontwkkelng bassontwerpen gemaakt de door leverancers utgewerkt werden tot revolutonare produktesystemen de hun tjd ver voorut waren. Detal ontwerp Herbj wordt het bassontwerp verder utgewerkt met resultaten als bestelspecfcates, layout tekenngen, aanvraag -of utvoerngstekenngen, offertes van leverancers, offerte vergeljkngen aan de hand van gedetalleerde beoordelngscrtera en nauwkeurge kostenramngen. Voorbeeld: Redesgn van een net goed werkend prototype van een Mcrodermabrase apparaat voor Na analyse van het prototype werd van dverse vtale componenten een herontwerp gemaakt. Vervolgens werd een testsere van 10 apparaten gebouwd de n de praktj getest werden. Utendeljk werden CAD-tekenngen van de vereste onderdelen gemaakt voor de bouw van de eerste 100 apparaten. Projectmanagement/utvoerng/ bouwbegeledng /EPC (Engneerng Procurement Control) Bj realsate als vervolg op het detalontwerp. In geval van bouw van specale of op maat gemaakte machnes/systemen kan dt nhouden besprekngen met de machneontwerpers over de technsche utvoerng. Verder het verder utwerken van layouts en ontwerpen. Samenstellen van het utvoerende team. Omschrjven en utvoeren van afnametests. Coördnate van verschllende aannemers en leverancers tjdens de bouw/nstallate. Totaal project Een voorbeeld van een totaal project van concept tot realsate van de door mj gebouwde Onky Mx. De "Onky Mx" voor het orthodontsch laboratorum van Dt project omvatte de hele cyclus van dee/concept ontwkkelng/ mechansch ontwerp/elektrsche nstallate/ PLC besturng/programmerng/bouw /testfase/ nbedrjfname/nazorg/garante. Deze volautomatsche gps-mengmachne waarborgt een constante gpskwaltet door nauwkeurge gravmetrsche doserng van water en gps. Tjdens het mengen wordt vacuüm getrokken en vervolgens worden met gps n aanrakng gekomen delen automatsch gerengd door een ngebouwd CIPsysteem (cleanng n place). Resultaat: besparng op arbed, verhogng van ergonome door elmnate van het tjdrovende, monotone en zware handmatge doseren en mengen van het gps. Brede kenns op talrjke gebeden Produktetechnek, machnebouw, logstek, dstrbute, transport technek, layout ontwkkelng, flexbele fabrcage systemen, vaste stof handlng/ processng/transport, verpakkngsmachnes, carrousels, transferstraten, robotca, assemblage. Klantgercht, flexbel, nnovatef, out of the box denken, Projectomvang: van enkele uren tot meer dan 1000 uur. Voor kunststof/ hout/metaalverwerkng, farmace, fjncheme, zware cheme, afvalverwerkng, recyclng, food, logstek, produkt-ontwkkelng, produkte-ontwkkelng. Aanbod voor leden van Mcrocentrum: Kosteloos utvoeren van een korte nventarsate met als doel vast te stellen op welke wjze k u kan advseren. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

12 Innovate (Be)Denken&Doen 224 Molenvjver 15, 3052 HA Rotterdam Oprchtngsjaar: 2009 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Dr. r. N. Flach T E I Innovateve polymeren - projectmanagement - presterende teams Zoekt u een materaal dat nog net bedacht s? Komt u voor een hghtech toepassng net ut met de bestaande engneerng plastcs? Is het bjvoorbeeld moeljk om de gewenste geometre te bereken; s duurzaamhed, sterkte of taahed gewenst; of porostet, of specale oppervlakte-egenschappen? Ik ben Nels Flach. Mjn kracht en passe s het ondersteunen van nnovate rondom deze vragen. Mjn bedrjf IBDD kan het volgende voor u doen: Materaalkundge oplossngen Vnden van materalen op de markt Inventarseren van mogeljkheden voor polymeersynthese of modfcate van bestaande materalen (blenden, oppervlaktebehandelng) Maken én testen van de materalen va een unek netwerk van partnerbedrjven en -nsttuten Producte op klene schaal van het optmale concept. Als gepromoveerd materaalkundge (Unverstet Twente en Rostock) kan k uw vragen plaatsen en n oplossngen denken. Daarbj maak k deel ut van het Innovate Centrum Kunststoffen, een leerwerkbedrjf n Rotterdam. En heb o.a. contacten met polymeerwetenschappers en plot-producenten n Bulgarje, onder andere bj de Academe van Wetenschappen n Sofa. Project Wzards - project managng Msschen kent u dat gevoel dat er kansen zjn, maar dat het een enorme opgave ljkt om de te verzlveren. Het ontbreekt aan saamenwerkng of communcate, er zjn te veel veranderngen n scope, crss na crss dent zch aan. Of ergens loopt het vast en wordt een hobbel net meer overwonnen. Hoe dan verder? Samen met ervaren projectfacltator dr. r. Jan Vaessen s de denst "Project Wzards" ontwkkeld. We geven projectteams hulp bj: scope bepalng levensvatbaarhedsanalyse "kckstart" meetngs vlottrekken (op nhoudeljk en teamsfeer- vlak) rscomanagement adves Competent - Prnce2 en Erka Jones gecertfceerd - no nonsense nterventes de wérken! Faclteren van nnovate Moderne nnovates zjn een samenspel van vele partjen. Zoveel kenns, zoveel dscplnes, soms ook meerdere bedrjven of organsates de aan tafel ztten. Praten de wel allemaal met elkaar, begrjpen ze elkaar goed? Faclteren s een maner om groepen tot de beste deeën te laten komen en de teamgeest te prepareren voor een topresultaat. Eens praten? Neem gerust vrjbljvend contact op. Waarom net meteen? Laat u enthousast maken en gun uw bedrjf de nnovateve boost... Innovate BeDenken&Doen werkt samen met: Engagng Leadershp - lederschapscoachng; JaVa Facltaton - Proj. mgt. en faclteren; CSI Sofa - R&D bemddelng (exclusef samenwerkngsverband). Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds