High Tech Platform. High Tech Specialists Werkgroep High Tech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be"

Transcriptie

1 Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts

2 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T E I We zjn wj? 3L Solutons heeft ervarng vanut de praktjk en weet als geen ander technsche aspecten te vertalen naar een productontwerp. Ondersteunng van dee tot product 3L Solutons kan u als klant de zorg voor het gehele ontwkkelngstraject ut handen nemen of desgewenst een specfek onderdeel ervan. Aan het begn houden we reeds rekenng met het enddoel. Zo houden we bj de bepalng van de te nemen stappen rekenng met de benodgde vastleggngen, kostenstructuur, veresten en benodgde analyse. Onze ontwerpen ontstaan daarbj n een dudeljke structuur. Vanzelfsprekend bent u herbj nauw betrokken, maar ook hebben we goede contacten met matrjzenmakers en materaalleverancers tjdens dt traject. Dankzj glasheldere communcate komt u net voor verrassngen te staan. van dee tot product Projectbegeledng met oog voor kwaltet Als opdrachtnemer hebben we oog voor het totale ontwerpproces. Zowel voor onderdelen hervan als het endresultaat. Professonele projectbegeledng voorkomt dat onder tjdsdruk zaken vergeten worden. Vanaf een vroeg stadum houden we bnnen een contnu proces de vnger aan de pols. Afhankeljk van uw wensen geven we specfeke nvullng aan de projectbegeledng. Herbj kunt u denken aan: contacten met leverancers van onderdelen technsche specfcates (her)ontwerpen van onderdelen matrjsontwerp nkoop van componenten omzetten van 2D naar 3D Breed georënteerd Voor dverse bedrjven bewees 3L Solutons al zjn meerwaarde. Herbj komen de klanten ut een gevareerde samenstellng. Van partculere "utvnders", mdden-en klenbedrjf tot en met grotere hgh-tech bedrjven. ergonomsch gevormd hoofdkussen Marktsegmenten Marktsegmenten waarn 3L Solutons ondermeer actef s; offshore, tunbouw, machnebouw, automotve, consumentengoederen. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

3 Aptful Electroncs B.V. 30 Haagstraat 1, 5342 NC Oss Netherlands Oprchtngsjaar: 1998 Contactpersoon: Ir. P.J.M. Welten T E I Snds 1998 levert Aptful Electroncs B.V. hoogwaardge management- en ontwkkeldensten en nnovateve producten op het gebed van de elektronca, software en aanverwante vakgebeden. Wj ondersteunen u met de volgende densten: Interm Management van elektronca en/of software ontwkkelende afdelngen/groepen. Projectmanagement, utbestedngsbegeledng, Regevoerng over meerdere partjen. Consultancy m.b.t. uw organsate en procesvoerng (second opnon, kwaltetsaudts, projectaudts) Ontwerp en ontwerpbegeledng Vaknhoudeljke consultancy (second opnon, archtectuuradves, systeem- en product audts) Wj leveren u naar wens, de voor u op maat ontwkkelde produkten, ook n sere. Vanut een brede ervarng n de ontwkkelng van elektronca treedt Aptful Electroncs B.V. ook op als ntegrator voor een totaaloplossng voor uw vraag. Herbj zetten wj waar nodg onze partners op de gebeden software-, mechanca-, optcaontwkkelng, ndustral desgn en produkte n en zoeken wj passende toeleverancers voor eventueel nog ontbrekende expertses of werken we samen met uw voorkeurspartners. Kern Expertse Multdscplnar Projectmanagement (elektronca, software, mechanca, vormgevng) (bnnen 1 bedrjf of over een bedrjvencluster) Dgtale elektronca, gebruk makend van moderne programmeerbare logca (FPGA, CPLD, IPcores, SoPC, VHDL) en DSP's. Densten: - Defntestude (Probleemstellng, Analyse, Alternatevenkeuze, Specfcate) - Ontwerp (Archtectuur, Detalontwerp, Verfcate, Integrate, Valdate/Kwalfcate) - Projectmanagement (Doel, Haalbaarhed, Rsco's, Budget, Kwaltet, Plannng, Team, Kck-Off, Ontwerpkunde, Rapportage) - Adves (bjvoorbeeld bj eerste nvoerng van programmeerbare logca, second opnon omtrent het ontwkkelproces of het product) Aanvullende Expertse gebeden Interm Management (Met name van ontwkkelteams) Embedded (real tme) SW ontwkkelng (RTOS, C) ASIC desgn (Std Cell, Gate Array) Elektroncaontwkkelng op board nveau PC-platform software ontwkkelng (C, Delph, VBA, Python, PLC) Software beheer tools en methoden (PLM, SCCS, Structured Desgn) Partners Prnted Crcut Board Lay-out Elektroncaproducte Embedded Real-Tme Software PLC programmerng Kasten- en panelenbouw en nstallate Kwaltet en Procesnrchtng Projecten (o.a.) Optmalseren re-use n ontwkkelng Mltare toepassng Vdeo On Demand (VOD) Hartbewakngsmontor Intercomcentrale voor vlegvelden Satelletnterface Embedded Vdeo Controller t.b.v. kantbankbesturngen Moton Control product (baanbesturng) IC-ndustre Gestreefd wordt naar het opbouwen van langdurge relates met klanten. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

4 C-Technology BV 73 Meester van Coothstraat 53d, 5141ER Waalwjk Nederland Contactpersoon: Pascal van Maren T E I Techncal Ceramcs, To hard to beat! C-technology focuses on a large number of applcatons n all knds of sectors of ndustry. You wll encounter techncal ceramcs everywhere, rangng from bellfounders to semconductors. The unque propertes of varous ceramc materals ensure that they can be deployed where plastcs and metals are no longer sutable or do not provde the desred results. Do you thnk that techncal ceramcs are more expensve than other materals? We can confdently state that, n most cases, techncal ceramcs provde cost savngs. Longer tool lfe s acheved, thanks to the resstance to wear, chemcal durablty and temperature resstance. Ceramc materals are deployed n many techncal areas. The choce of materal s not always the most mportant aspect; the choce of manufacturng method, raw materals, manufacturer, desgn and purty of the materal also determne whether or not a product or materal s sutable. Our experence n the ndustry and ongong collaboraton wth dfferent manufacturers and machnng companes enable us to save tme and quckly provde you wth our advce. We can usually provde a quck response and short delvery tmes. Materal we stock and regularly supply: Al2O3, S3N4, ZrO2, SIC, ALN, Shapal, Macor, MGC (alternatve Macor), BN, Quartz (HSQ300/GE214), etc. The product possbltes of techncal ceramcs are nfnte. Ths s due to the many types of materals and the wde range of manufacturng methods. For example, njecton mouldng, extruson, (sostatc) pressng, castng, etc. In terms of the desgn and tolerances, you can attan vrtually the same values as for metal and plastcs, however, n most cases, damond tools must be used for machnng ceramcs. Customzed products are extremely mportant. Every customer and applcaton requres the most deal soluton. Approxmately 80% of all products that we supply are customerspecfc where we adopt a very flexble approach towards our customers n order to fulfl ther expectatons. We lke to share our deas wth you n order to optmze our advce. Wth a fast response and fast delvery tmes. Despte the fact that many of the products are customzed, ths does not mean that we neglect our standard products that are, of course, often used for customzed products n order to mnmze your costs as much as possble. Do you have specfc problems wth non-ceramc products, and do you doubt whether techncal ceramcs wll provde you wth the optmal soluton? Then let us advse you. We wll be pleased to share our experences and expertse wth you! Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

5 Djk Consult 110 Marten Orgeslaan 2, 7339HS Apeldoorn Nederland Oprchtngsjaar: 1998 Aantal medewerkers: geen Contactpersoon: G.H. Djk T F E I Kwaltetscertfcerng: Hobéon / SKO Djk Consult: onafhankeljk & nteger Djk Consult ondersteunt de ondernemer bj de aanschaf en kwaltetsbeheersng van productemddelen voor de metaalbewerkng n een breed scala, van gereedschapsmaker (hgh accuracy) tot de grootverspaner met een hoog afbreukrsco. Kenns en expertse zjn opgebouwd gedurende een perode van 25 jaar als consultant en keurmeester n denst van een onafhankeljke organsate. Snds 1998 heeft Gert Djk zch verzelfstandgd en s tevens offceel geregstreerd taxateur. Expertsegebeden: Metaalbewerkng Gereedschapsmachnes Aerospace Precsebewerkngen Vorm- en modelmakerjen Onderhoud Research & Development Kennsoverdracht Deskundgenberchten voor rechtbanken Beschkbaarhed en nauwkeurghed van machnes als krtsche succesfactoren (KSF's) Rsco's bj afname van neuwe en aankoop van gebrukte machnes kunnen worden beperkt door het doen van keurngen. Het doel van de afnamekeurng (bj opleverng van neuwe machnes) s om eventuele gebreken en geometrsche afwjkngen op te sporen met als resultaat een machne waarmee u nauwkeurg en betrouwbaar kunt produceren. De afnamekeurng wordt utgevoerd volgens nternatonaal erkende standaarden en normen. Alle bevndngen worden vervolgens n een rapport verwoord en voorzen van concluses en aanbevelngen. Een aankoopkeurng (en eventueel taxate) van gebrukte machnes geeft tjdg nzcht n de werkeljke status en de reële waarde van de machne. Hermee voorkomt u teleurstellngen zoals onvoorzene reparates en kosten achteraf. Inden gewenst kan een begrotng worden opgesteld van de kosten de gemaakt moeten worden om de machne weer op een voor u acceptabel nveau te brengen. Procesbeheersng door montorng Geometrsche nspectes geven de noodzakeljke nformate om te beoordelen of een machne een gewenste nauwkeurghed kan realseren. Herdoor wordt een belangrjke bjdrage geleverd aan de Overall Effectveness of Equpment (OEE). Kostbare mssers zoals maatafwjkngen kunnen zo worden voorkomen. Er wordt gebruk gemaakt van geavanceerde gekalbreerde meetapparatuur zoals elektronsche waterpassen en dverse lasers, waaronder laser-nterferometers. rechthedsmetng met laser controle freeskop Opledng & tranng Goed opgeled personeel s essenteel voor het handhaven van een constante kwaltet en verhoogt het rendement van uw machnepark. Voor medewerkers de betrokken zjn bj aanschaf van machnes, kwaltetscontrole en onderhoud verzorgt Djk Consult workshops gercht op het beheersen van de bewerkngsnauwkeurghed tjdens het producteproces. Workshops: Machnemeettechnek Aankoop- en kwaltetsbewakng Procesbeheersng en nauwkeurghed De workshops van Djk Consult worden altjd op maat gemaakt. Samen kjken we naar uw specfeke wensen en behoeften en stemmen daar de nhoud van de workshops op af. Deelnemers workshop machnemeettechnek verzorgd voor Numac Ferro Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

6 EMCMCC 131 Sedanlaan 13a, 5627 MS Endhoven Oprchtngsjaar: 1994 Aantal medewerkers: 2 Contactpersoon: Mart Coenen T F E I Integral System Desgn Approach EMCMCC: - focuses, together wth your desgn team, on successful and consstent measures, from concept, development and realzaton to fnal nstallaton - helps wth new desgns/concepts (also on-lne) and s fully equpped to solve EMC ssues on-ste - offers knowledge n: EMC, ESD, EMF, sgnal ntegrty (SI), supply ntegrty (PI), power qualty, wreless, electrcal safety and nternatonal standardzaton - s broad-orented n electronc desgns, from: IC desgn, PCB desgn to large systems and nstallatons; from pw to MW - co-selects (EMC) actve (ICs), passve components, cables by performng benchmarks and sample qualfcatons - supports by 2D and 3D EM-feld, analoge crcut smulatons and other electronc problem modellng whch s compared to measurements - s 25 years nvolved n nternatonal standardsaton: IEC, ISO, CENELEC and SEMI and actvely supports to the development of new measurement procedures, systems and prncples, ths n parallel to the development of measurement accessores. Has receved the IEC 1906 award n offers standard measurement accessores; couplng and decouplng networks (CDNs); also customer specfc. "Surface current sense wres" have been developped to supportinstu EMC measurements of physcally large systems and nstallatons, see also ITEM 2010, EMCCompo 2009 and APEMC 2010 proceedngs. Other recent publcatons can be found on the webste: FHI, EMV2012, etc. - offers (pre-)complance (EMC) measurement support wth state of the art equpment n the tme and frequency doman from DC to 20 GHz complemented by electrcal safety testng to enable the ssue of a Declaraton of Conformty for most of the electrcal and electronc products, such that these may be brought onto the European market wthout restrctons - offers hands-on tranng and workshops on locaton; tranng-on-thejob, optmalzed to product development or company polcy by desgn revews from product development to realzaton - was the Dutch EMC/ESD socety's frst charman and thereafter board member and s author of many nternatonal techncal papers and natonal contrbutons n; Elektronca n a qure "EMC/ESD Praktjk" - has updated the book; "Electro- Magnetc Compatblty" by J.J.Goedbloed, MyBusnessMeda (2010). Has contrbuted to: "ElectroMagnetc Compatblty of Integrated Crcuts" by Ben Dha, Sprnger Verlag, "Analog Crcut Desgn" by Arthur van Roermund, Sprnger Verlag and dd the Dutch translaton of "EMC n productontwkkelng" by Tm Wllams, Elektuur The am of EMCMCC s to co-develop your products by: ntegral mprovements to the applcaton areas foreseen, amed at: frst-tme-rght, shortened tme-to-market, less cost of non-qualty, further cost reducton measures e.g. by creatng concepts whch are suted for further product or system ntegraton. A broad customer base of successes s avalable. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

7 FRANS Product Development 158 Bosscheweg 10, 5281 AJ Boxtel Contactpersoon: Dhr. F. van Boekel T E I FRANS s een klene nnovateve ondernemng de s gespecalseerd n desgn engneerng en productrealsate. Klanten geneten een aantal voordelen door met FRANS n zee te gaan waar: de flexbltet heel groot s drect contact met de utvoerende gegarandeerd s geen sprake s van een overhead drect toegang tot tentallen jaren ervarng toegang s tot een breed netwerk dat n de loop van de jaren s opgebouwd en waar ut wordt geput wanneer specalstsche kenns of extra capactet wordt verest Bj het ontwerpen van producten worden vaak dverse materalen gebrukt en worden dverse productetechneken toegepast bj de vervaardgng. Bjvoorbeeld: kunststof producten sputgeten n zeer grote seres maar ook klene seres, kunststof extruse blazen, fjnmechansche metalen assembles, metaal smeden of geten, plaatwerk n metaal of kunststof, behuzngen n een combnate van verschllende materalen en productetechneken. De producten worden n goed overleg met de klant ontwkkeld vanaf dee tot producterjp product. Bj de detallerng van kunststof producten s de aanwezge ervarng n het construeren van sputgetmatrjzen erg waardevol. Het vervaardgen van zcht modellen kan verzorgd worden, door bjvoorbeeld gebruk te maken van rapd prototypng. Het realseren van testmodellen kan eveneens verzorgd worden. Testmodellen worden vaak n klene seres vervaardgd ut een materaal met vergeljkbare egenschappen als het materaal voor het utendeljke product maar er wordt gebruk gemaakt van een andere vervaardgngstechnek. De ntegrale toepassng van vaardgheden c.q. ervarngen, de mogeljkhed de deeën 3D te vsualseren, mddels FEA analyses ut te voeren en vervolgens producte technsch te detalleren verkorten de weg naar een kwaltatef hoogwaardge oplossng. Aanwezge competentes: Werktugbouwkundg ontwerpen / engneerng, ndustreel ontwerpen. Referentes:Kunststof en fjnmechansche branch, OCÉ, Phlps Lghtng, SKF mantanance, ROM BV. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

8 Geelen Project Support 163 Pepjnstraat 128, 5922 AD Venlo Nederland Contactpersoon: Ing. Erc Geelen T E I CE-Markerng - Rsco beoordelng - Handledngen CE-Markerng Op bass van Europese rchtljnen worden alle CE-Markerngen utgevoerd. Al deze rchtljnen hebben betrekkng op dre verschllende zaken nameljk: Als uw product of onderdeel hervan drect of ndrect betrekkng heeft op een van de bovengenoemde hoofdljnen dan moet uw product CEgemarkeerd worden. Bevat uw product een potenteel gevaar dan wordt altjd utgegaan van de volgende werkwjze: Alle CE-rchtljnen en aanverwante normen beschrjven het bovenstaande prncpe. Verschllende categoreën worden beschreven n deze 26 rchtljnen de uteenlopen van machnes, drukvaten, gastoestellen, medsche hulpmddelen tot aan plezervaartugen en speelgoed. Voor edere rchtljn bestaan uteenlopende sets van normen waarn praktsche nvullng wordt gegeven aan de n de CE-rchtljn gestelde essentële esen. Grofweg kan gesteld worden dat een enkele foutcondte net mag leden tot een gevaarljke stuate. Rsco beoordelng Een rsco beoordelng gaat ut van nventarsate waarn alle rsco's systematsch worden benoemd, berekenng van het rsco en evaluate waarbj rsco's de onaanvaardbaar zjn worden gereduceerd. Handledngen Restrsco's kunnen n de handledng worden opgenomen. Bj het opstellen van een handledng gaat het om verantwoordeljkhed en het bereken van gebrukers. Met een goede handledng worden er dus mnder vragen gesteld en s de verantwoordeljkhed van gebrukers dudeljk gesteld. Verder wordt het aantal gebrukte woorden tot een mnmum beperkt om de handledng aantrekkeljk te maken om te lezen en om vertaalkosten te mnmalseren. We kan ondersteunng beden Een goede advseur probeert de kenns over te dragen en te waarborgen bnnen uw organsate. Een adves levert meer op dan alleen een goed product. Constructeurs kunnen zch rchten op kernactvteten en de kwaltet van uw product gaat omhoog. Evenwcht van velghed, werkbaarhed en economsche haalbaarhed zorgt voor een betaalbare machne waar velg en prettg mee gewerkt kan worden. Her kan Geelen Project Support door jaren lange ervarng met uteenlopende machnes goed en snel op nspelen. In een persoonljk gesprek vergeljken wj graag uw specfeke wensen met onze kenns. Geelen Project Support s voornameljk bezg met CE-Markerng en opstellen van handledngen voor deelmachnes, turn key machnes en producteljnen. Resultaat Een onafhankeljk getoetst ontwerp Documentate met gewenste utstralng volgens de geldende normen Tjdsbesparng door rchten op kernactvteten van constructeurs Tjdsbesparng bj uw after sales servce Beperkng van project doorlooptjd, projectkosten en vertaalkosten van de handledng Waarom Omdat CE-markerng specalstsch werk s waar specfeke kenns van rchtljnen en normen voor nodg s, kan het kostentechnsch zeer nteressant zjn om een specalst dt werk te laten doen. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

9 Heloment B.V. 184 Mddelberg 20, 5508 DR Veldhoven Oprchtngsjaar: 2008 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Peter J.J. van der Kolk T E I Heloment B.V. bedt snds 2008 bedrjven (no-nonsense) Project Management actvteten aan. HELIOMENT rcht zch voornameljk op (nterm) Project Management n de Technsche Automatserng, (Hgh-Tech) Machnebouw, R&D en Ontwkkelng en heeft veel ervarng met mechatronsche multdscplnare projecten. Meerdere bedrjven kunnen herbj betrokken zjn. HELIOMENT houdt zch bezg met : (nterm) projectledng, programma en/of project management crss-management stroomljnen van organsates (technsch en/of busness) optmalsate van development processen (projecten en organsates) verander-management oplossen van complexe vraagstukken / knelpunten n (ontwkkelngs-)trajecten ntegrate projecten : hard- en software (mechatronca) samenwerkng tussen bedrjven / afdelngen creëren en vervolgens het managen van gezamenljke projecten (mogeljk over bedrjfsgrenzen) HELIOMENT heeft rume ervarng met het ncrementeel en teratef ontwkkelen van technsche en ndustrële (real-tme) systemen en met complexe engneerng projecten. HELIOMENT werkt en denkt multdscplnar en kjkt naar de te ontwkkelen systemen vanut de besturngsoptek. Dt omdat softwareen systeemmatg al vele technsch hoogwaardge machnes, producten en densten zjn gerealseerd. Eén van de meerwaarden n multdscplnare projecten s een goed nzcht hebben n alle benodgde expertses. Om vervolgens goed te kunnen oordelen over specfcates, nhoudeljke voortgang en opgeleverde resultaten. Het spreekt HELIOMENT aan om de gedachten van opdrachtgevers te "vertalen n werkende systemen en producten of het realseren van belangrjke bedrjfsdoelstellngen. Om projecten sneller en effcënter te laten verlopen s één van de doelen de aanwezge energe op de juste plaats n te zetten. Daarnaast controleert HELIOMENT contnue de projecten n de context van de organsate. Het zakeljke en fnancële belang wordt dus nauwlettend n de gaten gehouden (Busness Case). HELIOMENT houdt zch bezg met programma / project management waarbj meerdere bedrjven kunnen zjn betrokken. De technsche expertses zjn dan verdeeld over de deelnemende bedrjven. HELIOMENT vult her dan een coördnerende en objecteve rol n. Wlt U meer weten over HELIOMENT of wat wj voor U kunnen betekenen, maak dan een vrjbljvende afspraak. HELIOMENT s focussed on no-nonsense (nterm) Project Management n Techncal Automaton and Hgh-Tech envronments (R&D). More detaled nformaton s avalable at the webste of HELIOMENT (www.heloment.nl). Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

10 HPrecson 197 Kerkstraat 10, 4196 AB Trcht Oprchtngsjaar: 2004 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Ir. A.A. Bjnagte T E I HPrecson: uw partner n hgh tech productontwkkelng HPrecson s thus n de wereld van hgh tech productontwkkelng. Klanten zjn aktef n het ontwkkelen van een nnovatef, concurrerend product en streven tegeljk naar een planbaar en beheersbaar ontwkkelproces. HPrecson helpt technsche knelpunten en rsco's n het productontwerp te dentfceren en te ondervangen. HPrecson bedt jarenlange ervarng op het gebed van mechanca, mechatronca en systeemontwerp: specalst n hoge nauwkeurghed en extreme temperaturen. Tegeljk breed n system requrements en breakdown. HPrecson advseert hghtechbedrjven op het terren van de halfgelederndustre, pharma en scentfc nstruments. Als u betrouwbaarhed zoekt, s HPrecson uw partner n productontwkkelng. Wlt u meer weten over HPrecson en wat onze aanpak voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak voor adves op maat. HPrecson: Precson Technology Conceptual Desgn System Engneerng Mechatroncs HPrecson: your partner n hgh tech product development HPrecson s a sold partner n the world of hgh tech product development. Customers are actve n the development of nnovatve, and competatve products and requre a plannable and controlable development process. HPrecson dentfes techncal bottlenecks and rsks, and provdes solutons. HPrecson offers an experence of many years n the area of precson mechancs, mechatroncs, and system desgn: specalst n technology for hgh accuracy, and smultaneously, broad n system desgn and balancng. HPrecson: Precson Technology Conceptual Desgn System Engneerng Mechatroncs HPrecson supports several hgh-tech companes n the area of packagng technology and the semconductor ndustry. Do you want to know more about HPrecson and what our approach can mean for you? Make an appontment for talored advce. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

11 Ibuko 210 Pjnboomstraat 74, 2565ZR Den Haag Nederland Contactpersoon: Koen Ongkehong T E I Na de afrondng van de stude Werktugbouwkunde aan de TU-Delft n 1978 en 16 jaar bj Ingeneursbureau Tebodn ben k n 2000 zelfstandg doorgegaan onder de naam I(ngeneurs) BU(reau) K(oen) O (ngkehong). Met 30 jaar ervarng n honderden projecten kan k de volgende engneerng en consultancy servces aanbeden. Studes en R&D Inventarseren en analyseren van productemethodeken, esen en wensen voor toekomst. Marktonderzoek naar techneken en leverancers. Rapportage met omschrjvngen van concepten. tekenngen (bjv. globale layouts, tekenngen met werkngsprncpes), berekenngen (bjv. capactetsberekenngen, cyclustjden), kosten baten analyses, beoordelngscrtera, concluses, aanbevelngen, haalbaarhed. Studes zjn vaak subsdabel. Voorbeeld bj Analyse van de produkteunt voor RVS-werkbladen (Ktchen & Beverage), verhogen van de produktvtet, omsteltjdreducte, verlagen doorlooptjd, verbeterng ergonome. Bassontwerp Maken van aanvraagspecfcates en tekenngen, layouts (vaak dverse varanten). Voor machnebesturngen worden functonele esen opgesteld. Vaak een speurtocht naar geschkte leverancers en grondg marktonderzoek. Als bljkt dat een machne net op de markt verkrjgbaar s worden specfcates opgesteld voor een specaalmachne. Inden nodg worden tests utgevoerd om de technsche haalbaarhed van bewegngen en processen te onderzoeken. Voorbeeld voor n Helmond: Het flexbele fabrcage systeem met een specale CNCzaagmachne met pallettransport, CNC-bewerkngsmachnes met automatsche palletwsselsystemen en automatsche magazjnkranen. Hervoor werden na de conceptontwkkelng bassontwerpen gemaakt de door leverancers utgewerkt werden tot revolutonare produktesystemen de hun tjd ver voorut waren. Detal ontwerp Herbj wordt het bassontwerp verder utgewerkt met resultaten als bestelspecfcates, layout tekenngen, aanvraag -of utvoerngstekenngen, offertes van leverancers, offerte vergeljkngen aan de hand van gedetalleerde beoordelngscrtera en nauwkeurge kostenramngen. Voorbeeld: Redesgn van een net goed werkend prototype van een Mcrodermabrase apparaat voor Na analyse van het prototype werd van dverse vtale componenten een herontwerp gemaakt. Vervolgens werd een testsere van 10 apparaten gebouwd de n de praktj getest werden. Utendeljk werden CAD-tekenngen van de vereste onderdelen gemaakt voor de bouw van de eerste 100 apparaten. Projectmanagement/utvoerng/ bouwbegeledng /EPC (Engneerng Procurement Control) Bj realsate als vervolg op het detalontwerp. In geval van bouw van specale of op maat gemaakte machnes/systemen kan dt nhouden besprekngen met de machneontwerpers over de technsche utvoerng. Verder het verder utwerken van layouts en ontwerpen. Samenstellen van het utvoerende team. Omschrjven en utvoeren van afnametests. Coördnate van verschllende aannemers en leverancers tjdens de bouw/nstallate. Totaal project Een voorbeeld van een totaal project van concept tot realsate van de door mj gebouwde Onky Mx. De "Onky Mx" voor het orthodontsch laboratorum van Dt project omvatte de hele cyclus van dee/concept ontwkkelng/ mechansch ontwerp/elektrsche nstallate/ PLC besturng/programmerng/bouw /testfase/ nbedrjfname/nazorg/garante. Deze volautomatsche gps-mengmachne waarborgt een constante gpskwaltet door nauwkeurge gravmetrsche doserng van water en gps. Tjdens het mengen wordt vacuüm getrokken en vervolgens worden met gps n aanrakng gekomen delen automatsch gerengd door een ngebouwd CIPsysteem (cleanng n place). Resultaat: besparng op arbed, verhogng van ergonome door elmnate van het tjdrovende, monotone en zware handmatge doseren en mengen van het gps. Brede kenns op talrjke gebeden Produktetechnek, machnebouw, logstek, dstrbute, transport technek, layout ontwkkelng, flexbele fabrcage systemen, vaste stof handlng/ processng/transport, verpakkngsmachnes, carrousels, transferstraten, robotca, assemblage. Klantgercht, flexbel, nnovatef, out of the box denken, Projectomvang: van enkele uren tot meer dan 1000 uur. Voor kunststof/ hout/metaalverwerkng, farmace, fjncheme, zware cheme, afvalverwerkng, recyclng, food, logstek, produkt-ontwkkelng, produkte-ontwkkelng. Aanbod voor leden van Mcrocentrum: Kosteloos utvoeren van een korte nventarsate met als doel vast te stellen op welke wjze k u kan advseren. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

12 Innovate (Be)Denken&Doen 224 Molenvjver 15, 3052 HA Rotterdam Oprchtngsjaar: 2009 Aantal medewerkers: 1 Contactpersoon: Dr. r. N. Flach T E I Innovateve polymeren - projectmanagement - presterende teams Zoekt u een materaal dat nog net bedacht s? Komt u voor een hghtech toepassng net ut met de bestaande engneerng plastcs? Is het bjvoorbeeld moeljk om de gewenste geometre te bereken; s duurzaamhed, sterkte of taahed gewenst; of porostet, of specale oppervlakte-egenschappen? Ik ben Nels Flach. Mjn kracht en passe s het ondersteunen van nnovate rondom deze vragen. Mjn bedrjf IBDD kan het volgende voor u doen: Materaalkundge oplossngen Vnden van materalen op de markt Inventarseren van mogeljkheden voor polymeersynthese of modfcate van bestaande materalen (blenden, oppervlaktebehandelng) Maken én testen van de materalen va een unek netwerk van partnerbedrjven en -nsttuten Producte op klene schaal van het optmale concept. Als gepromoveerd materaalkundge (Unverstet Twente en Rostock) kan k uw vragen plaatsen en n oplossngen denken. Daarbj maak k deel ut van het Innovate Centrum Kunststoffen, een leerwerkbedrjf n Rotterdam. En heb o.a. contacten met polymeerwetenschappers en plot-producenten n Bulgarje, onder andere bj de Academe van Wetenschappen n Sofa. Project Wzards - project managng Msschen kent u dat gevoel dat er kansen zjn, maar dat het een enorme opgave ljkt om de te verzlveren. Het ontbreekt aan saamenwerkng of communcate, er zjn te veel veranderngen n scope, crss na crss dent zch aan. Of ergens loopt het vast en wordt een hobbel net meer overwonnen. Hoe dan verder? Samen met ervaren projectfacltator dr. r. Jan Vaessen s de denst "Project Wzards" ontwkkeld. We geven projectteams hulp bj: scope bepalng levensvatbaarhedsanalyse "kckstart" meetngs vlottrekken (op nhoudeljk en teamsfeer- vlak) rscomanagement adves Competent - Prnce2 en Erka Jones gecertfceerd - no nonsense nterventes de wérken! Faclteren van nnovate Moderne nnovates zjn een samenspel van vele partjen. Zoveel kenns, zoveel dscplnes, soms ook meerdere bedrjven of organsates de aan tafel ztten. Praten de wel allemaal met elkaar, begrjpen ze elkaar goed? Faclteren s een maner om groepen tot de beste deeën te laten komen en de teamgeest te prepareren voor een topresultaat. Eens praten? Neem gerust vrjbljvend contact op. Waarom net meteen? Laat u enthousast maken en gun uw bedrjf de nnovateve boost... Innovate BeDenken&Doen werkt samen met: Engagng Leadershp - lederschapscoachng; JaVa Facltaton - Proj. mgt. en faclteren; CSI Sofa - R&D bemddelng (exclusef samenwerkngsverband). Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

13 J.A.I.M.S. 234 Hedestraat 64, 6114 AE Susteren Nederland Oprchtngsjaar: 2005 Contactpersoon: J.A. Janssen T E I Hgh Tech Industral Vson Projects J.A.I.M.S. s een klen, maar zeer gespecalseerd bedrjf dat complexe vson systemen ontwerpt en realseert. Specalsate s terug te vnden n de hoge beeldkwaltet met een maxmum aan contrast, noodzakeljk voor betrouwbare productkwaltet nspectes. Vson kenns en ervarng zjn gebaseerd op een wetenschappeljke bass met 25 jaar bedrjfservarng waarvan een substanteel deel opgedaan bnnen Nederlands grootste hgh tech ndustre. Zowel bj de beeldvormng en feasblty stude wordt gebruk gemaakt van de laatste stand van de technek. Ook vooronderzoek en haalbaarhedsstudes alsmede adves met betrekkng tot vson technek, toepassngen en oplossngen behoren tot de actvteten van J.A.I.M.S.. Beeldvormng Of een vson nspecte mogeljk s, s afhankeljk van de beeldkwaltet. Om een goede beeldkwaltet te realseren met een zo hoog mogeljk locaal contrast, s de verlchtng uterst belangrjk. Bj een slechte verlchtng s men verzekerd van een slechte performance met veel detectefouten tot gevolg. Lghtng s the key! Het s derhalve van groot belang dat als eerste een goed onderzoek wordt gedaan naar de juste verlchtng en optek. Door de jarenlange ervarng en de optsche- en verlchtngskenns s J.A.I.M.S. n staat, gebruk makend van een groot scala aan verlchtngen en opteken, een optmale combnate te realseren. Een kwaltatef goed beeld levert een betrouwbaar vson systeem. Feasblty stude Voor complexe vsuele nspectes of metngen s een feasblty stude van groot belang daar een goed onderbouwd onderzoek zowel nformate over de mogeljkheden als de rsco s vóór de realsate aangeeft. De feasblty stude wordt gebaseerd op een door de klant geselecteerde set van producten de de gehele nspecte- of meetrange beslaat. Op deze set van producten wordt de reproduceerbaarhed van het vson systeem op statstsche wjze bepaald en vastgelegd n een rapportage. Hermee s het voor de klant dudeljk wat verwacht kan worden van een vson systeem waardoor hj gevrjwaard s van verkeerde verwachtngen. Een feasblty stude kan ook gebrukt worden als second opnon. Integrale vson oplossngen J.A.I.M.S. ontwkkelt en realseert complete vson oplossngen voor de H-tech ndustre alsook voor de food ndustre. Productkwaltet nspecte projecten ten behoeve van productkwaltet verbeterng, utljnen en utrchten van producten of systemen en selecteren en sorteren van technsche alsook food producten, behoren tot het actvtetengebed van J.A.I.M.S.. Elke opdracht wordt voorafgegaan door een functonele specfcate en een heldere offerte. Inden gewenst ondersteunt J.A.I.M.S. de klant bj de opstellng van de functonele specfcate zodat dudeljk s wat de mogeljkheden en de beperkngen zjn. Installeren, testen, opleden en formele overdracht zjn bj de projecten nbegrepen. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

14 LAPROCON Lasertechnologe & Laservelghed 262 Koperslager 10, 5591 MT Heeze T +31 (0) E I Contactpersoon: C. Nllesen Postbus 143, 5590 AC Heeze Steenovenweg 9, 5708 HN Helmond E I LAPROCON lasertechnologe en laservelghed LAPROCON s een Ingeneurs- en Advesbureau op het gebed van lasertechnologe & laservelghed en een v/d ntatefnemers van Centre for Laser Technology (www.cflt.nl) met een egen onafhankeljk laser- R&D / applcate-laboratorum. LASERTECHNOLOGIE LAPROCON ontwkkelt hghtech (OEM)producten, processen en machnes met als doel: 'desgn for laser manufacturablty' Lasertechnologe wordt toegepast bj lassen, boren, snjden, graveren en markeren, mcro- / nanostructureren, rengen en bugen. Ook de toepassng van verschllende materalen s zeer breed: metalen, kunststof, glas, keramek, composet. Lasersnjden Polyamde - dk 2 mm Projecten worden utgevoerd van productontwerp t/m de realsate van lasersysteemntegrate, naast prototypes, nul-seres en laser job-shop densten. Onze opdrachtgevers komen ut: - Metaal- en kunststofndustre - Automobelndustre - Halfgeleder ndustre - Medsche ndustre - Lucht- en rumtevaart - Defense ndustre - Fotonca ndustre - Levensmddelenndustre - Machne- en apparatenbouw - Unversteten en kennsnsttuten LASERVEILIGHEID LAPROCON laservelghed omvat alle densten en producten om velg met lasers te kunnen werken. Complete laservelghedsoplossngen a.d.h.v. de Machnerchtljn en de ARBO-wet: - laservelg productontwerp - laservelge werkomgevng Utvoeren van: - Complete laserproductclassfcate: 1,1M, 2, 2M, 3R, 3B en 4. - Realseren van laservelge producten, apparaten en machnes - Laserstroostralngsmetngen - Lokalseren (on)velge laserstralng - Het tot stand brengen van een laservelge werkomgevng / RI&E (Arbo) - Verkrjgen van een Amerkaans FDA accesson number / regstrate (nodg voor US-customs) - Laser Safety Offcer (LSO) densten - Opleden, tranen en nstrueren Alle laservelghedsprojecten voldoen aantoonbaar aan de nternatonale laservelghedsnorm EN IEC en de 'kunstmatge optsche stralngsrchtljn' 2006/25/EC. Utvoeren laservelghednstallates LAPROCON nstalleert op uw locate: - laser nterlocksystemen - kamergrote laserlab. behuzngen (passeve en acteve behuzngen) Kamergrote laservelghedscabne Laservelghedsproducten ICS-6 ELISe Interlock Controller LAPROCON s de grootste leverancer n de Benelux van alle noodzakeljke laservelghedsproducten: - Behuzngen van klen - kamergroot (passef/actef, t.b.v. mult klowatt) - Optsche tafelwanden (OptoBlok): - Interlocksystemen en -onderdelen - Verlchte waarschuwngsteksten - Brllen (voor alle lasersystemen) - Schermen en (rol)gordjnen - Laserflterramen (glas en kunststof) - LaserSafe PC software - Laservermogensmeters - Alle laservelghedslabels/stckers - Beam shutters (SIL3, PLe) Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

15 LCS Belgum bvba 268 Bergenstraat 84, BE 3053 Haasrode Belgë Contactpersoon: Ing. J.A. Lambrechts MSc. T F E I Uw Partner n Ljmtechnologe - Adhesve Bondng Technology Wat doet LCS voor u? Adves en Expertses n substraatkeuze n ljmkeuze volledge projectbegeledng prototypebegeledng testen procesbegeledng - parameters plootljnbegeledng mplementerng n producte kwaltetscontrole velghed en hygëne faalonderzoek en analyse expertse bj ncdenten Opledngen van uw development team uw operatoren zowel bedrjfsntern als off-ste Opledng & Adves va KMOportefeulle Referentes Banksys - ATOS Worldlne (B) Sylvana Lghtng (B) Masterfoods (B) IWT (B) Mkrocentrum (NL) mta Gals (CH) VKC (B) Pcanol (NL - B) Atlas Copco (B) Srrs (B) Terumo (B) Vtalo (B) Pedeo (B) Flanders Drve (B) Osmooze (F) MA3 Solutons (NL) Arcelor (B) Phlps (NL - B) Ljmen, Ingeten en Afdchten. Bondng, Encapsulaton, Sealng Waarom LCS? onafhankeljk van ljmfabrkanten en ljmleverancers. 30 jaar ndustrële ervarng n verschllende sectoren n één hand. utgebred netwerk van specalsten zeer flexbel geen overhead geen loonljstbelastng drect contact meertalg - NL - F - E - D One Stop Shoppng voor uw projectbegeledng productontwkkelng engneerng opledng en tranng Industrële sectoren elektronca automobel medsche componenten kunststof metaal botechnologe lucht- en rumtevaart apparatenbouw farma verpakkng Specalteten medsche consumables bocompatbltet fltersystemen sensoren elektrsche motoren 2K-doseren mkro-doseren oppervlaktebehandelng materalen n het algemeen composeten uthardngssystemen ngeten elektronca UV technologe Ljmen, Ingeten en Afdchten Tel: Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

16 MATnspred 290 TU/e Scence Park, Catalyst 1.21, De Lsmortel 31, 5612 AR Endhoven Oprchtngsjaar: 2008 Contactpersoon: Dr. r. Nels Kujpers T / F E I Materaalonderzoek, Oppervlakteanalyse en Schadeonderzoek Wlt u neuwe producten ontwkkelen en/of bestaande producten verbeteren? Dan kunt u de specalstsche kenns en ervarng nschakelen van MATnspred. Wj hebben een egen laboratorum en toegang tot kenns en apparatuur van verschllende bedrjven en unversteten om u een onderzoek op maat te beden. Zo zjn wj gevestgd op het bedrjvencentrum Catalyst op de campus van de Technsche Unverstet Endhoven (TU/e). Foto: ntereur van bedrjvencentrum Catalyst MATERIAALONDERZOEK Wj verbeteren het materaal van uw product (bjvoorbeeld metaal, keramek, composet, cement, glas of nano-materaal). Wj gaan net een stapje verder door met u mee te denken, het onderzoek voor u ut te voeren en de onderzoeksgegevens voor u te nterpreteren en te rapporteren. Zo leveren wj maatwerk, helemaal afgestemd op uw stuate voor een beter resultaat voor uw product. OPPERVLAKTEANALYSE Met onze nzchten kan de kwaltet van het oppervlak en/of coatng van uw product sterk worden verbeterd. We kunnen laagdktes meten n de orde van nanometers (bjvoorbeeld zonnecellen, CVD lagen etc.) tot dkke lagen van honderden mcrometers (bjvoorbeeld coatngs op metalen). SCHADEONDERZOEK Wj kunnen bjvoorbeeld breuken, corrose, vervulng, vlekken, en coatngproblemen aan uw product analyseren met onze laboratorumapparatuur. Herut kunnen wj de achterlggende oorzaak van deze problemen achterhalen. MANIER VAN AANPAK Uteraard bespreken wj van tevoren met u wat de probleem- of onderzoeksvraag s en wordt een onderzoek op maat aangeboden. Foto: laboratorum van MATnspred Zo bepalen wj n gezamenljk overleg effcënt de juste aanpak. Vervolgens wordt het onderzoek utgevoerd en gerapporteerd door medewerkers van MATnspred. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

17 Maypa Technologcal Innovatons B.V. 293 Snt Annaplen 1A, 5111 CA Baarle Nassau Nederland Oprchtngsjaar: 2009 Contactpersoon: P.E.Rutten T F E I Nano Mcroscopy and MEMS Characterzaton Solutons MAYPA Maypa Technologcal Innovatons develops and manufactures hgh performance nano-mcroscopy and optcal poston sensng equpment. Nano-Mcroscopy Atomc Force Mcroscopy SPM, AFM, STM. MEMS Charactersaton Mcro/Nano Poston Sensng Wdeband Optcal Tweezers Wdeband Wavefront Sensng Wdeband Deflecton Sensng Maypa offers a personalzed servce and produces standard, talor made, and fully customzed products. Maypa s world leader n Hgh-Speed and Low-Nose optcal poston sensng technology aded to probe the nanoenvronment and has a track record of beng an nnovator for products based on a sold foundaton of advancng technologes. Maypa researches, develops, and manufactures hgh qualty poston nstrumentaton n the form of Complete end-use measurng equpment. Fttable development kts. Fully ntegral solutons. Maypa offers a personalzed servce and produces standard, talor made, and fully customzed products to ft your requrements. TECHNOLOGY Besdes nano-mcroscopy and optcal sensng Maypa R&Ds Optcs Electroncs Mechancs Pëzo systems Embedded systems Feedback Control systems ncludng n house prototypng and small seres producton. LOCATION, FACILITIES, and VISION Maypatech s located n Baarle- Nassau, the Netherlands where t has an n house 2,500 sq ft laboratory dedcated to prototypng and custom product desgn. Maypa apples a model for quck turnaround whereby lmted quanttes of stock on standard products and parts are avalable to allow faster response to your needs. Maypa s vson s to develop tomorrow s nnovatve nanomcroscopy solutons that provde a crtcal advantage n the quest to optmze magng technology, data storage technology, healthcare, and scence n general. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

18 Medcal Lghtng Systems BV 297 Blauwe Hus 8, 4153 CX Beesd Nederland Contactpersoon: Dhr. J. Sleeuwenhoek T F E I Medcal Lghtng Systems BV, handelsnaam Check & Care, levert specaallampen voor dverse toepassngen. Wj leveren net alleen aan de meeste zekenhuzen n Nederland maar ook aan unversteten en onderzoekscentra. Check & Care levert lampen en materalen van de volgende leverancers: Osram. Check & Care s een preferred dstrbutor voor de specaallampen van Osram Benelux. Met name de lchtbronnen ut het programma Dsplay and Optc leveren wj ut voorraad of bnnen een afgesproken termjn. Het Dsplay en Optc programma bestaat o.a. ut de HTI (metaal halde) lampen, specaal halogeen lampen, XBO (xenon shortarc lampen), HBO (kwk damp lampen), HXP (kwk short arc lampen), en de Spectrum lampen (Cd, Cs, He, K, Zn, etc.) Maar ook het complete programma UV-C van Osram s leverbaar. Voor zeer specfeke lcht technsche vragen of oplossngen bent u bj ons aan het goede adres. Wj hebben drect toegang tot de Osram engneerng n Nederland. Daarnaast s contact met de produkt engneers n Dutsland ook mogeljk. Osram XBO lampen. Usho. Usho s de Japanse fabrkant van hoogwaardge en stabele lchtbronnen. Voor mcroscope maar ook voor R & D doelenden. Usho produceert tevens een breed scala aan IR lampen. Verder leveren wj Usho spotcure systemen. Usho kan ook klenere seres LED oplossngen voor specale toepassngen produceren. Exceltas / PerknElmer. Vanaf november 2010 s de busness unt PerknElmer Illumnaton and Detecton Soluton overgenomen door Exceltas Technologes. Wj kunnen het complete programma compact Xenon lampen van Exceltas leveren. Daarnaast kunnen wj u ook de lampmodules en voedngen voor deze compact xenon lampen leveren. Exceltas brengt een Fber Optc Illumnator (LED) op de markt welke oa. voor machne vson, ndustrële boroscope en mcroscope geschkt s. Exceltas Fber Optc Illumnator. Exceltas compact xenon lampen en modules. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

19 Parhela B.V. 345 Spoorlaan 3, 2908 BG Capelle aan den IJssel Contactpersoon: Dhr. F. Bouwmeester T F E I Parhela B.V. s een onafhankeljk bedrjf en opgestart n 2004 als verlengstuk van een n Chcago (USA) gebaseerd Handels en Management frma. Deze frma exporteert producten wereldwjd. Herdoor s Parhela n staat hoogwaardge technologsche producten van nnovateve fabrkanten n Noord-Amerka aan te beden. Inmddels s dt portfolo utgebred met producten vanut Azatsche landen. The Art of Cooperaton Onze klanten n deze markten wensen lange termjn beschkbaarhed en utgebrede ondersteunng voor de producten de zj afnemen. Deze producten zjn gebaseerd op AdvancedTCA, AdvancedMC, McroTCA, VMEbus, CompactPCI, PCI, PCI Mezzanne Cards (PMC), IndustryPack modules, PIM modules, PC/104 Plus, EBX, EPIC form factors. Klen, een laag stroomverbruk maar toch voldoende performance en IO mogeljkheden plus de juste software ondersteunng. Korte kenmerken voor Embedded Hardware en Systemen. Maar ook lange naleverbaarhed, klant specfeke wensen, ntegrate en ondersteunng. Parhela gaat graag de utdagng aan om u van het juste platform te voorzen. De belangrjkste actvteten van Parhela zjn het ondersteunen van klanten en fabrkanten met een dverstet aan servces. Dt s meer dan alleen het aanbeden en leveren van een product. Dt stelt ons n staat de kostprjs laag te houden n het voordeel van de klant, waardoor zjn poste compettever wordt. Parhela bedt een net tradtonele maner van wederverkoop, nclusef logsteke servces, channel management, busness development en shared servces. Parhela levert producten en densten voor de Embedded markt. Prmar zjn onze klanten te vnden n dverse markten zoals Telecom, Aerospace and Defense, Industral Automaton, Semconductor Processng Equpment en Automated Test Equpment. Het product portfolo van Parhela s als volgt n te delen: Avoncs Bus analyzers Communcate en netwerken Embedded Hardware en Systemen Embedded opslag Graphcs, Imagng en Vdeo Industrële behuzngen Industrële montoren Legacy producten Telecom Heronder lchten wj er een paar toe Busanalyzers s onmsbaar gereedschap voor ontwerp, ontwkkelng, ntegrate, test en ondersteunng van systemen. De door Parhela aangeboden analyzers beden utgebrede mogeljkheden bnnen de verschllende trajecten. Voor graphcs, magng en vdeo s een breed scala aan producten beschkbaar. Voor snelle op FPGA gebaseerde nterface borden met bjv. CameraLnk nterface, met of zonder fber optcs aanslutng, heeft Parhela de juste oplossng beschkbaar. Als u met Parhela n gesprek gaat zult u merken dat uw belang voorop staat. Uw belang s succesvol te zjn of te bljven n het marktsegement waar u zch op rcht. Parhela werkt daar graag aan mee. "Klant eerst" s een korte maar dudeljke regel de wj hanteren. Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

20 PcusLED 357 Amerkalaan 60, 5691 KE Son Torenallee 28, Strjp S Endhoven Oprchtngsjaar: 2009 Contactpersoon: Rob Alfernk T E I PcusLED s een ngeneursbureau voor verlchtngsapplcates op bass van LEDs. Het helpt bedrjven om bnnen het ontwkkelproces de doorlooptjd van dee naar produkt te verkorten. PcusLED geeft adves, stelt project- en productspecfcates op of gaat als technsch manager op locate aan de slag. Met 30 jaar ervarng op systeem ontwerp waarvan 10 jaar voor LED applcates voor:- backlghts - automotve applcates - downlghters - spots - luchtvaart s PcusLED een goede partner. LED Een LED s een stukje complexe technek. De toepassng van LEDs verest kenns van stroom- en temperatuureffecten op achtereenvolgens lcht opbrengst, kleurpunt verschuvng en elektrsch en thermsch vermogen. Parameters als droop en HotCold worden dan gebezgd. Al deze effecten varëren net alleen per leverancer maar ook per type LED. PcusLED heeft ervarng met deze parameters en kan dt verwerken n een rekenkundg model. OPTIEK Is de keuze voor een bepaald type LED gemaakt, dan wordt n de volgende stap het lcht armatuur ontworpen. Herbj s het van belang om de voordelen van de LED zo optmaal mogeljk te gebruken. De keuze van de optek bepaalt sterk de vormgevng van het armatuur als geheel maar bepaalt ook de effcënte. Een weloverwogen keuze tussen reflectoren, lenzen of anderszns s van groot belang. Systeem ontwerp Naast de optek zjn een goede heatsnk en een bjpassende drver crucaal. Een afgewogen keus tussen meerdere LEDs of een hogere stroom speelt herbj onder andere een rol. En hoe om te gaan met de mengng, het focusseren en de kleurkwaltet van het lcht n relate met het aantal en type LEDs en de optek. De kleurkwaltet wordt berekend als CRI. Wat s de CRI nu egenljk en hoe kunnen we de utrekenen en optmalseren rekenng houdend met de lcht opbrengst. DFSS Door gebruk te maken van Dfss (desgn for sx sgma) techneken wordt een reële voorspellng gedaan van productspecfcates. Referentes: Phlps Molex Natonal Semconductor Zeno Products LEDsProgress Mkrocentrum Hgh Tech Bedrjvengds

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Intelligente oplossingen voor gebouwen

Intelligente oplossingen voor gebouwen Intellgente oplossngen voor gebouwen 03 Een compleet Een wereld de op elektrctet draat aanbod voor gebouwen vraagt om ntellgente oplossngen Schneder Electrc Marktleder n energedstrbute & ndustrële automatserng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER. in 2004. Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer

HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER. in 2004. Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER n 2004 Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer Advesbureau voor nnovatetrajecten & subsdeaanvragen Gespecalseerd n de lfe scences, cheme en nanotechnologe Dr. Monque

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie