1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar Deel 1 Studiegids 1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

2 1 Visie op het onderwijs De opbouw van de opleidingen Domeinen De opleidingen binnen het domein Domeinbeschrijving/-afbakening en domeincompetenties De Opleiding Elektrotechniek (ELT) De beroepen waarvoor opgeleid wordt Beroepstaken en competenties Competentieprofiel van de opleiding Curriculum van de opleiding Elektrotechniek Indeling van de opleiding Opbouw van de Voltijdopleiding Aanbod van onderwijseenheden in de voltijdopleiding Opbouw van de deeltijdopleiding Aanbod van onderwijseenheden in ( deeltijdopleiding) De Opleiding Embedded Systems Engineering (ESE) De beroepen waarvoor opgeleid wordt Beroepstaken en competenties Competentieprofiel van de opleiding Curriculum van de opleiding Embedded System Engineering De opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) De beroepen waarvoor opgeleid wordt Beroepstaken en competenties Competentieprofiel van de opleiding Curriculum van de opleiding De opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) De beroepen waarvoor opgeleid wordt Beroepstaken en competenties Curriculum van de opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) Aanbod van de opleiding voltijd Aanbod van de opleiding deeltijd De opleiding Werktuigbouwkunde (WTB) De beroepen waarvoor opgeleid wordt Beroepstaken en competenties Competentieprofiel van de opleiding Curriculum van de opleiding Werktuigbouwkunde Tentamens Aanbod van minoren en vrije minoren Studieloopbaanbegeleiding

3 1 Visie op het onderwijs Het domein heeft in zijn visie het competentiegericht leren als basis gesteld. De diverse theorieën gaan er vrijwel allemaal van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de studenten zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Er wordt benadrukt dat daarmee de actieve rol van de student bij het verwerken van informatie en het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk is. Sociale processen spelen hierbij een belangrijke rol. Kennis wordt niet alleen individueel geconstrueerd, maar wordt ook steeds weer gespiegeld aan de opvattingen van anderen. Een groot aantal van de soms stormachtige ontwikkelingen in onze maatschappij is terug te voeren op de steeds kortere looptijd van kennis. Eens geleerde kennis is niet meer voldoende om huidige ontwikkelingen bij te benen, laat staan om actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen. Reproductie van kennis is niet meer voldoende om als beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. Beroepsbeoefenaren moeten niet alleen over vakkennis en vakvaardigheden beschikken, maar hiervan ook effectief en efficiënt gebruik maken in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. Er is in de maatschappij behoefte aan competente beroepsbeoefenaren die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe problemen, en niet aan mensen die uitsluitend oplossingen voor bestaande problemen hebben geleerd. Van de toekomstige beroepsbeoefenaar wordt een onderzoekende houding en probleem oplossende vaardigheden verwacht. Als onderwijskundige uitgangspunten gebruikt het domein daarom de volgende uitgangspunten: De student verwerft beroepscompetenties door onderwijseenheden waarin de realiteit van het beroepsmatig handelen het uitgangspunt vormt. Om beroepscompetenties te ontwikkelen zijn de onderwijseenheden zo ingericht dat de reële beroepssituatie het uitgangspunt vormt. Dit is vorm gegeven door zogenaamde beroepstaken. Permanente reflectie op het beroep en de beroepsuitoefening is ingebouwd in het onderwijs en komt zowel in de begeleiding als in de toetsing tot uitdrukking; met andere woorden je spiegelt je als student continu aan de eisen van het beroep. Met andere woorden: de student spiegelt zich continu aan de eisen van het beroep. De student leert leren ( leren leren, leven lang leren). De snelle veranderingen in het werk van een professional maken het noodzakelijk dat de professional voortdurend zijn expertise aanpast, uitbreidt en/of verlegt. We gaan er daarom van uit dat de student een houding ontwikkelt waarin life long learning (leven lang leren) een vanzelfsprekendheid is. De student is in toenemende mate in staat om zijn eigen leerproces (product en proces) te sturen en is in toenemende mate verantwoordelijk voor de eigen keuzes ten aanzien van je leren (proces en product, het hoe en het wat). Dit vraagt van de student een goed inzicht in de eigen sterke en zwakke eigenschappen en een goed inzicht in de manier waarop hij leert. Reflectie op deze kwaliteiten en de eigen wens en mogelijkheden om deze in te zetten en eventueel aan te passen ten behoeve de toekomstige beroepsuitoefening vinden we van groot belang. De student verwerft onderzoeksvaardigheden en probleem oplossende methodieken. Dit stelt de student in staat om in zijn beroepspraktijk nieuwe, onbekende en deels onvoorziene problemen op te kunnen lossen en waarnodig door onderzoek nieuwe kennis op te doen en te ontwikkelen. De opleiding die de student volgt voert een continue dialoog met het werkveld. Omdat de opleiding het beroep en de benodigde competenties daarvoor centraal stelt, zijn er nauwe contacten met het werkveld op alle niveaus van de opleiding. Zo zullen ook beroepsbeoefenaren uit het werkveld meewerken aan de beoordeling van de studenten. 2

4 2 De opbouw van de opleidingen 2.1 Domeinen De domeincompetenties maken zowel de samenhang binnen een domein zichtbaar als het onderscheid met andere domeinen. Domeincompetenties zijn geconcretiseerd in competenties per opleiding en gekoppeld aan concrete beroepstaken. 2.2 De opleidingen binnen het domein Binnen het domein heeft de HAN de volgende opleidingen gegroepeerd in het Instituut Engineering: 1. Elektrotechniek 2. Industrieel Product Ontwerpen 3. Technische Bedrijfskunde 4. Werktuigbouwkunde 2.3 Domeinbeschrijving/-afbakening en domeincompetenties Kenmerkend voor het Instituut Engineering is dat de competenties grofweg te maken hebben met de beroepscontexten: - maken: bij het maken gaat het om de ontwerper/constructeur die een technisch product of technisch proces ontwerpt, daaraan bijdraagt of onderhoudt. - sturen: bij het sturen gaat het om sturing geven aan (de uitvoering van) technische processen of processen op het snijvlak van techniek en andere sectoren - vertalen: bij vertalen gaat het om vertalen van technische aspecten van producten en processen naar niet-technische toepassingen en omgekeerd (bijvoorbeeld techniek in de gezondheidszorg). De mate waarin het accent ligt op ofwel maken, ofwel sturen, ofwel vertalen is per opleiding verschillend. Zo zijn bijvoorbeeld Werktuigbouwkundig ingenieurs vooral makers, terwijl Technisch bedrijfskundigen vooral stuurders zijn. 3 De Opleiding Elektrotechniek (ELT) 3.1 De beroepen waarvoor opgeleid wordt Definitie en maatschappelijke context De Elektrotechniek zorgt voor onze energievoorzieningen en onzichtbare infrastructuur voor onze huidige informatiemaatschappij. Elektrotechnici werken op heel veel plaatsen aan verbetering van het milieu, leveren een bijdrage aan allerlei vormen van energieopwekking en maken apparaten energiezuinig. Zij zorgen voor comfort in moderne gebouwen en ontwerpen elektrische aandrijftechnieken die toegepast worden in fietsen en auto s. Ook bedenken zij nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en in medische apparatuur en maken nieuwe ontwerpen voor dvd-spelers of computerapparatuur. Het werkgebied van de elektrotechnisch ingenieur is omvangrijk en heel veelzijdig. Duurzaamheid en in het bijzonder duurzame elektrische energie is een speerpunt van de HAN en daarmee leidraad voor de opleiding Elektrotechniek. De opleiding verbindt zich met bedrijven in de energiesector en de maakindustrie die de bevordering van duurzame energie uitdragen en die zich 3

5 samen met ons willen inspannen om meer elektrotechnisch ingenieurs op te leiden die de uitdagingen van de toekomst op dit punt aan kunnen gaan. Het werkveld, c.q. de organisatorische context Door de afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden ben je op een breed terrein deskundig. De vraag naar elektrotechnici is groot. Het diploma wordt hoog gewaardeerd, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Bedrijven waar elektrotechnici aan het werk gaan zijn bijvoorbeeld multinationals zoals NXP, TenneT, Alliander, middelgrote bedrijven zoals Alewijnse, Hollander Techniek, KEMA, MPS en kleine bedrijven zoals Profline, ProDrive, D & D Mechatronics en vele ander MKB bedrijven. Functies waarin het beroep uitgeoefend wordt Binnen de beroepstaken waaraan in de opleiding wordt gewerkt kun je puur technisch, specialistisch bezig zijn, bijvoorbeeld met onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen. Maar je kunt ook goed functioneren in commercieel-technische functies. Ook managementfuncties staan na enkele jaren werkervaring voor je open. En niemand houdt je tegen als je een eigen bedrijf wilt beginnen of in het buitenland wilt gaan werken. Functies die de hbo-elektrotechnisch ingenieur vervult of gaat vervullen in het beroepsdomein zijn onder meer: - ontwerper/ product engineer - test engineer - sales engineer - adviseur, consultant - verificator / inspecteur 3.2 Beroepstaken en competenties De opleiding profileert zich als een brede opleiding, waarmee de student een degelijke basis verwerft voor alle toekomstige toepassingen en contexten van de elektrotechniek. In de beroepspraktijk is vraag naar afgestudeerden die kennis van elektronica, ( duurzame) energievoorziening en automatisering kunnen inzetten bij het oplossen van complexe problemen. Beroepstaken zijn betekenisvolle taakgebieden zoals deze in al hun complexiteit in de werkelijkheid door de beroepsbeoefenaar (expert) worden uitgevoerd De beroepstaken vind je terug in de onderwijseenheden in de propedeuse en in de hoofdfase van de opleiding. In alle drie de beroepstaken werk je aan de ontwikkeling van de competenties van de opleiding, gericht op de inhoud en het werkveld die passen bij de betreffende beroepstaak. 3.3 Competentieprofiel van de opleiding Per onderwijseenheid verwerf je de kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om deze beroepstaken te kunnen uitvoeren. De kennis, houding en vaardigheden zijn voor de opleiding elektrotechniek omschreven in competenties. Op basis van de ontwikkelingen in het werkveld en de typering van het brede beroepenveld aan de hand van de ontwerpcyclus in de elektrotechniek heeft de opleiding beroepscompetenties beschreven waarover de ervaren elektrotechnisch ingenieur dient te beschikken. Onder een beroepscompetentie verstaan we het vermogen van een individu om beroepstaken op een adequate wijze te verrichten met inzet van kennis, houding en vaardigheden. De competenties van de opleiding elektrotechniek zijn gebaseerd op het landelijke competentieprofiel voor de hbo-elektrotechniekopleidingen. Per competentie is het niveau aangegeven waarop de competentie beheerst moet worden. In totaal zijn er 3 niveaus benoemd: 4

6 Niveau 0 Instroomniveau (HAVO-5 / MBO-4 eindniveau) I Aard van de taak: Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen Aard van de context: Bekend; eenvoudig, monodisciplinair, in schoolsituatie Mate van zelfstandigheid: Sturende begeleiding II Aard van de taak: Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan Aard van de context: Bekend; complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding Mate van zelfstandigheid: Begeleiding indien nodig III Aard van de taak: Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan Aard van de context: Onbekend, complex, multidisciplinair in de praktijk Mate van zelfstandigheid: Zelfstandig Beschrijving van de competenties van de opleiding Elektrotechniek De competenties vormen de eindkwalificaties van de opleiding. Deze worden in het betreffende deel 3 nader uitgewerkt. In het werken aan beroepstaken worden de competenties in onderlinge samenhang toegepast. Per onderwijseenheid/ per deeltentamen zijn competentie-indicatoren geformuleerd, waarin staat wat je moet kunnen en kennen. Daarvoor zijn de in Europees verband geldende Dublin-descriptoren richtinggevend. In de onderstaande tabel is een korte beschrijving van de Dublin descriptoren opgenomen. Bachelor Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen, functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op een dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. 5

7 Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten. Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Matrix van Dublindescriptoren en competenties De Dublindescriptoren zijn verwerkt in de competentie-indicatoren van alle competenties en in elke onderwijseenheid komen de Dublindescritoren op een samenhangende wijze tot uiting. De bij de Dublindescriptoren horende indicatoren worden getoetst in de bijpassende onderwijs- en beoordelingsvormen. In onderstaand schema is per Dublindescriptor aangegeven in welke competenties het accent ligt en wat de belangrijkste beoordelingsvorm is. Kennis en inzicht 1. Probleem analyseren en definieren 2. Ontwerpen 3. Testen 4. Managen van werkprocessen 5. Onderzoeken 6. Communiceren en samenwerken Schriftelijke toets 7. Professionaliseren Beoordelingsvorm Toepassen kennis en inzicht Schriftelijke toets Project-, stage- en afstudeerrapporten Practicumverslag Projectbeoordeling Stage- en afstudeerrapport 6

8 Oordeelsvorming Project-, stage- en afstudeerrapporten Communicatie Project- en stage-, afstud.rapporten Presentaties Peer- en tutorbeoordeling Leervaardigheden Stage- en afstudeerbeoordeling SLB-opdrachten Peer- en tutorbeoordeling Matrix van beroepstaken en competenties Deze zijn opgenomen in deel 3 (beschrijving van de OWE s) van de opleiding Electrotechniek. 3.4 Curriculum van de opleiding Elektrotechniek Indeling van de opleiding De major en minor De basisindeling voor elk studietraject bestaat uit een major (210 studiepunten) en een minor (30 studiepunten). De major is de hoofdrichting van de opleiding waarin je de beroepscompetenties ontwikkelt. De minor is een bijvak waarin je je beroepscompetenties verbreedt of verdiept om je in je beroepsuitoefening te kunnen profileren. De keuze van een minor is afhankelijk van jouw ambities en talenten. Zowel de majors als de minors zijn opgenomen in Alluris. Als je een major en een minor hebt afgerond ben je startklaar voor de arbeidsmarkt. Propedeutische en postpropedeutische fase Elke opleiding kent een propedeutische en een postpropedeutische fase, ook wel hoofdfase genoemd. De studielast van de propedeusefase (het eerste studiejaar) bedraagt 60 studiepunten en die van de hoofdfase 180. Aan beide fasen is een examen verbonden, dat je kunt behalen door het tentamen te halen dat bij elke onderwijseenheid hoort. De hoofdfase bereidt de student voor op het beroep of de groep van beroepen waarvoor de student heeft gekozen. 7

9 Studieadvies Uiterlijk aan het eind van je eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase krijg je van de opleiding een schriftelijk studieadvies. Het advies is positief als je je propedeuse (60 studiepunten) hebt behaald. Als je in je eerste jaar minder dan 37,5 studiepunten hebt behaald en de opleiding je daarmee ongeschikt acht voor de opleiding, krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Dit betekent dat je de opleiding niet mag vervolgen en dat je direct uitgeschreven wordt. Als je in je eerste jaar 37,5 studiepunten of meer hebt behaald, maar nog niet geslaagd bent voor de propedeuse krijg je een voorlopig positief advies. Dit houdt in dat je je extra in moet spannen om de studie met succes binnen de termijn af te kunnen ronden. Als je na twee jaar je propedeuse nog niet hebt behaald, krijg je een bindend negatief studieadvies. Bij het bepalen van het studieadvies houdt de opleiding rekening met eventuele belemmerende persoonlijke omstandigheden. Zie ook de Onderwijs- en examenregeling, paragraaf 5. Deze paragraaf bevat een volledig overzicht van de regels die gelden bij het studieadvies propedeutische fase Opbouw van de Voltijdopleiding De opleiding is georganiseerd in onderwijseenheden. In de propedeuse zijn er vier onderwijseenheden met een duur van 9 weken en een omvang van 420 studiebelastingsuren (15 studiepunten). In de hoofdfase hebben de onderwijseenheden een duur van 18 weken ( een semester) en een omvang van 840 studiebelastingsuren (30 studiepunten). Elke onderwijseenheid is gecentreerd rond een beroepstaak. Je volgt lessen en practica in een aantal kennisgebieden en je voert een projectopdracht uit met een groep van medestudenten. De projectopdrachten in de propedeuse nemen één dag per week in beslag en zijn bedoeld om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen en ook om je te leren planmatig samen te werken. De opdrachten of projecten in de hoofdfase nemen één tot twee dagen per week in beslag. De opdrachten komen direct uit de branche of maken deel uit van ontwikkelings- en onderzoeksprojecten die door het lectoraat worden uitgevoerd, Je start de opleiding met een brede propedeuse en vervolgens ga je je steeds verder specialiseren. De propedeuse is breed opgezet en zodanig ingericht dat je: de basiskennis en vaardigheden verwerft die nodig zijn voor de verdieping van beroepstaken in de hoofdfase; inzicht krijgt in de inhoud van je opleiding het toekomstige beroepenveld, waarvoor je wordt opgeleid; duidelijk wordt of je geschikt bent om de opleiding met succes af te kunnen ronden. Je wordt geconfronteerd met een aantal onderwerpen waarmee je verder in de opleiding in aanraking kunt komen. Natuurlijk staan er in de propedeuse veel basisvakken op het programma, zoals wiskunde, natuurkunde en netwerken met bijbehorend practicum. Daarnaast werk je in elke OWE aan een projectopdracht, waarin je de basisvaardigheden in de praktijk leert toepassen. Traject propedeuse voltijdopleiding Elektrotechniek 1 e jaar Semester 1 Semester 2 30 SP 30 SP PV1 PV2 PV = Propedeuse Voltijd; 8

10 Traject postpropedeuse voltijdopleiding Elektrotechniek 2e jaar 3e jaar 4e jaar per 1+2 per 3+4 per 1+2 per 3+4 per 1+2 per SP 30 SP 30 SP 30 SP 30 SP 30 SP HV HV Stage HV HV = Hoofdfase Voltijd; SP= Studiepunten Minor Afstudeer-opdracht Aanbod van onderwijseenheden in de voltijdopleiding A. Voltijd differentiatie Industrial and Power Systems Periode OWE Studielast Semester 1 Electrical Engineering Project 1 10 Semester 1 Information Technology 1 10 Semester 1 Electrical Engineering Fundamentals 1 10 Semester 2 Industrial and Power Systems Project 2 10 Semester 2 Electromechanics 10 Semester 2 Electrical Engineering Fundamentals 2 10 B. Voltijd differentiatie Embedded Systems Periode OWE Studielast Semester 1 Electrical Engineering Project 1 10 Semester 1 Information Technology 1 10 Semester 1 Electrical Engineering Fundamentals 1 10 Semester 2 Embedded Systems Project 2 10 Semester 2 Information Technology 2 10 Semester 2 Electrical Engineering Fundamentals 2 10 Hoofdfase Het hieronder aangegeven hoofdfaseprogramma geldt voor alle voltijdstudenten vanaf het instroomcohort Periode(s) Onderwijseenheid (OWE) Beroepstaak Studieten code Titel titel pun HV-EL HV Electronics; Design, Signals & Systems Ontwerpen van elektronische 30 systemen HV-PO HV Power; Generation, distribution and Ontwerpen van energiesystemen 30 conversion of ST Stage Combinatie van, dan wel keuze uit de drie beroepstaken HV-AU HV Automation; Motion control, Sensors Ontwerpen van geautomatiseerde 30 and Embedded Software systemen Minor of AF Afstudeeropdracht Combinatie van, dan wel keuze uit de drie beroepstaken 30 9

11 3.4.4 Opbouw van de deeltijdopleiding De doelgroep van de reguliere deeltijdopleiding is de elektrotechnicus met een baan in een voor de opleiding relevante functie, met mbo 4 vooropleiding in een met de elektrotechniek verwante richting, bij voorkeur enige jaren bedrijfservaring en kennis van wiskunde op havo-niveau. Vanuit dit profiel wordt onderstaand de deeltijdopleiding schematisch in beeld gebracht. Indien studenten niet aan dit profiel voldoen wordt op individuele basis een studieplanning gemaakt waarmee hij wel aan de eisen mbt de competentieverwerving kan voldoen. Doelgroep van de deeltijdopleiding volgens het werkend leren -traject zijn studenten die vanaf de start van de opleiding beschikking over een werksituatie, waarin zij taken uitvoeren die passen bij de hbo-opleiding en waarin volgens een leerovereenkomst - extra faciliteiten geboden worden voor competentieverwerving in de werksituatie. Deze studenten beschikken meestal niet over relevante werkervaring, waardoor zij een omvangrijker onderwijsprogramma volgen. Studenten van de reguliere deeltijdopleiding hebben eenmaal per week (donderdagmiddag en - avond) 9 contacturen. Studenten van het werkend lerentraject hebben 13 contacturen, verdeeld over de donderdagmiddag en avond en de dinsdagavond ( propedeuse en deels in de hoofdfase). De deeltijdpropedeuse bevat afgeleid van de voltijdopleiding - vier onderwijseenheden (PD en PW1, PD en PW2, PD en PW3 en PD en PW4, elk 15 SP). De onderwijseenheden in de propedeuse van de deeltijdopleiding hebben een doorlooptijd van een kwartaal. Uitgangspunten voor de indeling van het deeltijdprogramma volgens het nieuwe curriculum zijn: a. Studenten met een MBO4 opleiding Elektrotechniek kunnen de propedeuse doorlopen in één jaar, omdat zij - de basis elektrotechnische kennis en vaardigheden al beheersen die HAVO-abituriënten nog moeten verwerven. In het werkend leren traject wordt hierin een onderwijsprogramma aangeboden. - In het algemeen efficiënter studeren - zij een deel van de vereiste competenties moeten aantonen op basis van hun werksituatie of werkervaring. b. Studenten die geen wiskunde in hun vooropleiding hebben gehad wordt sterk aangeraden een voorbereidende cursus te volgen, waarin hun niveau mbt de voor elektrotechniek benodigde wiskunde en natuurkunde op HAVO-niveau wordt gebracht. c. Studenten dienen in de opleiding een relevante werk-, dan wel stagesituatie te hebben. d. Studenten kunnen voldoen aan de eisen van de stage, op basis van bewijsmateriaal uit hun werksituatie. Daartoe moet de werksituatie de uitvoering van opdrachten op hbo-niveau mogelijk maken. Sinds volgen studenten die ingestroomd zijn in 2012 met de hoofdfase het onderstaande curriculum. Dit curriculum is rechtstreeks afgeleid van dat van de voltijdopleiding ( zie schema traject a) met dien verstande dat enkele delen van de Hoofdfase-eenheden HV-EL, HV PO en HV AU gebundeld zijn in een aparte hoofdfase-eenheid ( HV Project) Traject deeltijdopleiding Elektrotechniek ( vanaf september 2012) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4 e jaar 5e jaar 6 e jaar per 1 15 SP per 2 15 SP per 3 15 SP per 4 15 SP per 1+2 per 3+4 per 1+2 per 3+4 Per 1,2,3,4 per 1+2 per ,5 SP 22,5 SP 22,5 SP 22,5 SP 30 SP 30 SP 30 SP Per

12 PD1 PW1 PD2 PW2 PD3 PW3 PD4 PW4 HD-EL HW-EL HD-PO HD-AU Project Stage minor Afstudeer-opdracht PD= propedeuse deeltijd HD = hoofdfase deeltijd PW= Propedeuse deeltijd Werken&Leren HW= Hoofdfase deeltijd Werken &Leren Aanbod van onderwijseenheden in ( deeltijdopleiding) Periode(s) Onderwijseenheid (OWE) Beroepstaak Studiecode Titel titel punten Propedeuse 1 ED- PD/PW1 PD 1 Machinebesturingen Ontwerpen van geautomatiseerde systemen 15 2 ED- PD/PW2 PD 2 Energie en Duurzame Opwekking Ontwerpen van energiesystemen 15 3 ED- PD/PW3 PD 3 Robotica Ontwerpen van elektronische systemen 15 4 ED- PD/PW4 PD4 Elektrisch aangedreven voertuig Hoofdfase Instroomcohorten vanaf sept 2012) HD/HW- EL HD Electronics; Design, Signals & Systems ( in onder de naam HB) HD-PO HD Power; Generation, distribution and conversion Combinatie van de drie beroepstaken Ontwerpen van elektronische systemen Ontwerpen van energiesystemen ,5 22, HD-PR HD Project Combinatie van, dan wel keuze uit de drie beroepstaken HD-AU HD Automation; Motion control, Sensors Ontwerpen van geautomatiseerde and Embedded Software systemen 22,5 22,5 1,2,3, ST Stage Combinatie van, dan wel keuze 30 4 uit de drie beroepstaken Minor of AF Afstudeeropdracht Combinatie van, dan wel keuze uit de drie beroepstaken 30 11

13 4 De Opleiding Embedded Systems Engineering (ESE) De NVAO accreditatie van de opleiding Embedded Systems wordt beëindigd op 17 maart Vanaf dat moment zal de opleiding beëindigd zijn en is het behalen van een diploma of ander getuigschrift niet meer mogelijk. Studenten die de opleiding met een diploma willen afsluiten dienen alle studiepunten voor die datum behaald te hebben. 4.1 De beroepen waarvoor opgeleid wordt Definitie en maatschappelijke context De afgestudeerde van de opleiding Embedded Systems Engineering (ESE) kan werkzaamheden verrichten in diverse bedrijven en organisaties, zowel qua aard als qua omvang. Het betreft development-, support- en service-afdelingen van bedrijven en overheidsinstellingen, zoals leveranciers en/of gebruikers van ICT-componenten en -systemen, producenten van mechatronicasystemen of embedded systems (bijvoorbeeld medische apparatuur en consumentenelektronica) en bedrijven of adviesbureaus, gespecialiseerd in technische automatisering (bijvoorbeeld verkeers-, sorteer- en assemblagesystemen, data-acquisitie- en procesbesturingssystemen). Het werkveld, c.q. de organisatorische context De afgestudeerde kan functioneren in de volgende werkvelden: - computertechniek - informatica - digitale systemen - board ontwerp - datacommunicatie - data-acquisitie - technische automatisering - mechatronica - projectmanagement De functies waarvoor opgeleid wordt. De afgestudeerde kan de volgende functies bekleden: Embedded systems engineer Functie: overbrengen van ontwerp van ontwikkelfase naar serieproductie. Ervaring: analoge/digitale elektronica, EMC, PCB ontwerp, assembler, C, PC-software, sensorontwerp, interfaces (CAN, USB). Eigenschappen: doorzetter, nauwkeurig, team player, communicatieve vaardigheden, flexibel. Hardware designer Functie: digitale hardware ontwikkelaar. Ervaring: (high speed) hardware architectuur, sensoren actuatoren, FPGA s, microcontrollers, Engelse taal in woord en geschrift. Eigenschappen: teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel, die ook in staat is zelfstandig te werken, flexibel en pragmatisch, in staat zich snel nieuwe technologieën eigen te maken. Hardware/software engineer Functie: ontwikkelen en onderhouden van de elektronica en bijbehorende embedded software, programmeren van logica voor high-tech optische sorteersystemen. Ervaring: VHDL en Tcl/Tk, Engels. Eigenschappen: nauwkeurig, resultaatgericht. 12

14 Technisch test engineer Functie: ontwikkelen van een adequate teststrategie en -planning en realiseren van de benodigde testomgeving, ontwikkelen van complexe technische producten. Ervaring: technische software engineering, testmethoden (Testframe of TMAP ), opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen. Eigenschappen: goede organisator, gestructureerde werkwijze, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Embedded software engineer Functie: software ontwerpen en betrokken bij alle fases van het ontwikkeltraject. Ervaring: real-time besturingstechnieken en real-time embedded software. Eigenschappen: samenwerken, resultaatgerichtheid, initiatief. Besturingsspecialist software Functie: medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de besturingen en de conceptkeuzes voor machines en systemen o.a. de zuivel- en drankenindustrie. Ervaring: PLC- en PC-besturingen in de machinebouw, ontwikkelen van software, ontwerpmethodieken, architectuur van besturingsprogramma s. Eigenschappen: communicatieve en analytische vaardigheden, overtuigend, vasthoudend en pragmatisch, zelfstandig en in teamverband werken, Engelse taal. Software tester Functie: opzetten en uitvoeren van gestructureerd testen en integreren van embedded software, softwareontwikkelprojecten in de marktsegmenten consumentenelektronica, medische systemen of professionele systemen. Ervaring: embedded softwareontwikkeling, automatische testomgevingen, test coverage tools, softwareanalyse tools (ISEB, TMap). Eigenschappen: teamplayer, creatief, analytisch en een flexibele attitude, ambitieus, ondernemend, flexibel, resultaatgericht en communicatief sterk. Technical trainer Functie: ontwikkelen en geven van algemene en bedrijfsspecifieke technische trainingen. Ervaring: meet- en regeltechniek. Eigenschappen: Engelse taal in woord en geschrift, initiatiefrijk en goede contactuele eigenschappen. Digital hardware engineer Functie: ontwikkelen, ontwerpen, testen en integreren van programmeerbare hardware oplossingen voor embedded systems. Ervaring: digitaal ontwerp en VHDL-implementaties van FPGA's, assembler en C. Eigenschappen: sterke analytische en probleemoplossende vermogens. 4.2 Beroepstaken en competenties Beroepstaken zijn betekenisvolle, hele taken zoals deze in al hun complexiteit in de werkelijkheid door de beroepsbeoefenaar (expert) worden uitgevoerd. Hele taken wil zeggen dat deze niet worden opgeknipt in deelaspecten maar door studenten steeds in zijn totaal worden geoefend. De opleiding Embedded Systems Engineering hanteert 3 beroepstaken: 1. Beroepstaak 1: Embedded systemen ontwikkelen 2. Beroepstaak 2: Software ontwerpen en testen 13

15 3. Beroepstaak 3: Hardware ontwerpen en testen De beroepstaken waar de opleiding zich op richt zijn: Beroepstaak Omschrijving beroepstaak Beroepstaak Omschrijving beroepstaak Beroepstaak Omschrijving beroepstaak BT1 Embedded systemen ontwikkelen Plan van aanpak maken, eisen en wensen van de klant vertalen in functionele specificatie, functionele specificatie vertalen in technische specificatie, systeem opdelen in onderdelen en subfuncties van de benodigde hardware en software, ontwerpen en testen van de onderdelen en subfuncties, integreren en testen, documenteren, presenteren en demonstreren van product. BT2 Software ontwerpen en testen Functionele specificatie vertalen in technische specificatie, systeem opdelen in subfuncties, pseudo-code schrijven of PSD's ontwerpen voor subfuncties, pseudo-code c.q. PSD's vertalen in software, methodisch testen van ontworpen subfuncties, subfuncties integreren en integratietest uitvoeren, documenteren, presenteren en demonstreren van softwareproduct. BT3 Hardware ontwerpen en testen Functionele specificatie vertalen in technische specificatie, systeem opdelen in onderdelen, onderdelen ontwerpen en testen, onderdelen samenvoegen en integratietest uitvoeren, documenteren, presenteren en demonstreren van hardwareproduct. Om de beroepstaken te kunnen uitvoeren, heb je een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude nodig. Dit geheel van kennis, vaardigheden en attitude wordt een competentie genoemd. Elke beroepstaak vraagt om bepaalde competenties. In de opleiding ontwikkel je de competenties om de beroepstaken uit te voeren. Deze beroepstaken vormen samen het beroepsprofiel: als je die taken kunt uitvoeren, ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. De competenties zijn onderverdeeld in 3 niveaus: Niveau 3 (startbekwaam in het beroep) is van toepassing op de afstudeerfase. Een beoordeling op niveau 3 vergelijkt prestaties met de eisen uit de beroepspraktijk. Niveau 2 (gevorderd) is een vereenvoudiging daarvan, gericht op het niveau van presteren dat gevraagd wordt in de hoofdfase. Niveau 1 (beginnend) is weer een vereenvoudiging van de eisen gericht op het niveau van presenteren dat gevraagd wordt in de propedeuse. De niveaus worden grofweg gedefinieerd als beginnend, gevorderd en startbekwaam en als volgt geoperationaliseerd: Criteria voor niveau indeling Niveau 1: beginnend Niveau 2: gevorderd Niveau 3: startbekwaam vraagstelling duidelijk en sturend meer open open beschikbaarheid gegevens veelal gegeven minder gemakkelijk moeilijk tijd/planning en organisatie weinig vrijheid beperkte vrijheid zelf verantwoordelijk; strikte deadlines benodigde kennis gegeven gedeeltelijk aanbod zelf verwerven 14

16 onderwerp/probleem/thema reflectie eenvoudig; geïdealiseerd; pasklaar reflecteren op eigen functioneren op basis van gemaakte modellen keuzes maken reflecteren op eigen functioneren en ontwikkeling effectief gedrag op basis van eigen initiatief complex; veel omvattend zichzelf sturen in eigen functioneren studiebegeleiding minimaal vier keer per jaar contact met SLBer minimaal twee keer per jaar contact met SLBer gedrag effectief gedrag als omgeving directe aanleiding geeft effectief gedrag versterken door voorbeeld gedrag inhoudelijke begeleiding intensief minder strak op initiatief van student minimaal één keer per jaar contact met SLBer De cijfers in de volgende twee tabellen geven aan op welk niveau de competenties in de betreffende onderwijseenheid wordt beoordeeld. Tijdens de stage komt de student voor het eerste in contact met een bedrijf of instelling. Er wordt verwacht dat hij hier op niveau 2 opereert. Er is hierbij ook sprake van een externe (mede)beoordelaar. Ook bij het afstuderen treedt er een externe (mede)beoordelaar op. In dit traject moet de student laten zien dat hij zijn eindkwalificaties (majorcompetenties) op niveau 3 heeft bereikt. Ook is hier sprake van integratie van de kwalificaties in een nieuwe context. Competenties: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 De wensen van de klant vertalen in een SMART 1 geformuleerd programma van eisen voor een te ontwikkelen embedded system. De architectuur van het gewenste embedded system ontwerpen: opdelen in onderdelen en subfuncties van de benodigde hardware en software. De benodigde hardware en software voor een embedded system ontwerpen en testen. Het gaat hierbij om: digitale systemen; embedded software; interfaces met gebruiker, fysieke omgeving en netwerken en tussen hardware en software. De ontwikkelde hardware en software voor een embedded system integreren en testen. Een bijdrage leveren aan het acceptatietraject door het geven van presentaties, demonstraties en het opleveren van documentatie. Op basis van relevante (vakinhoudelijke) ontwikkelingen voorstellen doen en adviseren ter verbetering van producten/diensten/systemen/processen. Projectmatig werken: plan van aanpak maken, plannen, werkzaamheden afstemmen en rapporteren over de voortgang. Samenwerken en leiding geven aan projectteams in een multidisciplinaire omgeving. Schriftelijk en mondeling, in en extern communiceren in het Engels en het Nederlands, zowel met vakgenoten als niet-vakgenoten. 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 15

17 C10 Bezit de cognitieve vermogens om voortdurend de eigen beroepsuitoefening te professionaliseren en om te functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. 16

18 Afstudeerproject Minor (c) Capita selecta: databases, Internet of Things Digitale signaalbewerking (a) Project 5: Embedded system Stage (b) Interfacetechnieken (a) Operating systems (a) Project 4: Object oriented anayse en olntwerp Datacommunicatie (a) Digitaal systeemontwerp (a) Project 3: Regeltechniek Basiselektronica (a) Informatica 2 (a) Project 2: Embedded internet en sensoren Digitale techniek (a) Informatica 1 (a) Project 1: Microcontrollerapplicatie Opleidingsstatuut Embedded Systems Engineering 4.3 Competentieprofiel van de opleiding Beroepstaken: 1. Embedded systemen ontwikkelen 2. Software ontwerpen en testen 3. Hardware ontwerpen en testen Onderwijseenheden 4 e jaar major 2 e semester 1 e jaar propedeuse 1 e semester 1 e jaar propedeuse 2 e semester 2 e jaar major 1 e semester 2 e jaar major 2 e semester 3 e jaar major 1 e semester 3 e jaar major 2 e semester 4 e jaar minor 1 e semester /2/ /3 1/2/3 Beroepsspecifieke eindkwalificaties (majorcompetenties) 1. Wensen van de klant vertalen in een SMART 1 geformuleerd programma van eisen voor een te ontwikkelen embedded system 2. De architectuur van het gewenste embedded system ontwerpen: opdelen in onderdelen en subfuncties van de benodigde hardware en software Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 17

19 Afstudeerproject Minor (a) Capita selecta: databases, Internet of Things Digitale signaalbewerking (a) Project 5: Embedded system Stage (b) Interfacetechnieken (1) Operating systems (1) Project 4: Object oriented analyse en ontwerp Datacommunicatie (a) Digitaal systeemontwerp (a) Project 3: Regeltechniek Basiselektronica (a) Informatica 2 (a) Project 2: Embedded internet en sensoren Digitale techniek (a) Informatica 1 (a) Project 1: Microcontrollerapplicatie Opleidingsstatuut Embedded Systems Engineering 3. De benodigde hardware en software voor een embedded system ontwerpen en testen. Het gaat hierbij om: - digitale systemen - embedded software - interfaces met gebruiker, fysieke omgeving en netwerken en tussen hardware en software 4. De ontwikkelde hardware en software voor een embedded system integreren en testen 5. Een bijdrage leveren aan het acceptatietraject door het geven van presentaties, demonstraties en het opleveren van de documentatie 1 e jaar propedeuse 1 e semester Beroepstaken: 1. Embedded systemen ontwerpen 2. Software ontwerpen en testen 3. Hardware ontwerpen en testen Onderwijseenheden e jaar propedeuse 2 e semester 2 e jaar major 1 e semester 2 e jaar major 2 e semester 3 e jaar major 1 e semester 3 e jaar major 2 e semester 4 e jaar minor 1 e semester 4 e jaar major 2 e semester /2/ /3 1/2/3 Algemene eindkwalificaties (majorcompetenties) 18

20 Opleidingsstatuut Embedded Systems Engineering 6. Op basis van relevante (vakinhoudelijke) ontwikkelingen voorstellen doen en adviseren ter verbetering van producten/ diensten/ systemen/ processen 7. Projectmatig werken: kan plan van aanpak maken, plannen, werkzaamheden afstemmen en rapporteren over de voortgang 8. Samenwerken en leiding geven aan projectteams in een multidisciplinaire omgeving 9. Schriftelijk en mondeling, in- en extern communiceren in Engels en Nederlands, zowel met vakgenoten als niet-vakgenoten 10. Professionaliseren van de eigen beroepsuitoefening en functioneren in uiteenlopende beroepssituaties (d) (a) De cijfers bij de kennismodules geven aan dat er een kennisbasis gelegd wordt voor de betreffende eindkwalificatie. (b) De eindkwalificaties 5 en 10 worden in ieder geval in de stage beoordeeld. De overige kwalificaties die nagestreefd worden, zijn afhankelijk van de stageopdracht. De stageopdracht zal door de opleiding vooraf worden goedgekeurd. (c) De minor is naar keuze van de student en kan verdiepend of verbredend zijn. Hij moet wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. (d) Het professionaliseren gebeurt onder begeleiding van de studieloopbaanbegeleider. 19

Deel B - BA-OER opleiding Kunstgeschiedenis pagina 1

Deel B - BA-OER opleiding Kunstgeschiedenis pagina 1 FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Deel B - BA-OER opleiding Kunstgeschiedenis pagina 1

Deel B - BA-OER opleiding Kunstgeschiedenis pagina 1 FACULEI DER LEEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding unstgeschiedenis voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 HBO-engineering domeincompetenties... 2 Landelijk eindniveau hbo-opleidingen

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 leerroutes: elektrotechniek, engineering, design and InnovatIon, ProdUct design en technische BedrIjFsKUnde creating tomorrow Engineering In het eerste deel

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016.

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Informatiekunde voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage : Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF GINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Beschrijving voor alle opleidingen Elektrotechniek aansluitend op de profielbeschrijving Bachelor of Engineering (2012) Landelijk overleg

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ENGINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Associate degree programma s Civiele Techniek - Projectvoorbereiding- en realisatie (PVR) - Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) Studiejaar 2015 2016 Deel 1 Studiegids 1b

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

1a Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

1a Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Deel

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie