A. Gebruik van de Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Gebruik van de Website"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van deze website en zijn e- ticketing dienst, alsook op alle andere contractuele relaties tussen enerzijds Megavino BVBA (KBO , met als hoofdzetel te de Mérodestraat 60, Sint- Gillis, 1060 Sint- Gillis) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, zijnde eenieder die de website bezoekt en gebruikt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op het beroep doen op de diensten en producten van Megavino BVBA (hierna, de Klant). 2. De Klant verklaart gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden en betalingen uit te voeren voor het verkrijgen van e- tickets voor Megavino, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon. 3. Het gebruik van het materiaal, de interface en van de website van Megavino BVBA en zijn inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard. Indien de Klant niet akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden, mag de website en haar diensten niet langer worden gebruikt. De Klant verklaart in ieder geval deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, bij het bevestigen van zijn bestelling. 4. Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden, houdt steeds een verwijzing in naar ons geheel van juridische teksten, inclusief onze Privacy Policy (insert link). 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Het wordt aangeraden periodiek kennis te nemen van mogelijke wijzigingen van deze voorwaarden. A. Gebruik van de Website 6. Megavino BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, inclusief diensten, zoals in het geval van foutmeldingen en/of virussen en/of andere schadelijke componenten op onze website en/of servers. 7. Alle downloads die worden uitgevoerd tijdens het gebruik van de website, inclusief diensten, is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. 8. In geval van enige handeling die het gebruik van deze website en zijn goede werking en/of veilige karakter in gevaar brengt en/of gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon, Klant of derde, als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een Klant is, zal hij een vrijwaringsplicht hebben ten aanzien van Megavino BVBA. B. Gebruik van de E- Ticketing en de tickets 9. Het plaatsen van een bestelling van een ticket, geschiedt slechts door en na het doorlopen van alle stappen beschreven op de website. Iedere stap dient door de Klant te worden bevestigd.

2 Nadat alle stappen zijn doorlopen zal de succesvolle bestelling aan de Klant door de website van Megavino BVBA worden bevestigd. 10. Er kan geen sprake zijn van een bestelling indien de Klant het bestellingsproces voortijdig afsluit, zelfs na betaling. De bestelling en aankoop zal slechts zijn afgerond na bevestiging door Megavino BVBA. 11. De Klant verklaart waarheidsgetrouw en volledig zijn/haar gegevens in te vullen. Zonder geldig e- mailadres kan de Klant geen tickets ontvangen. 12. De Partijen doen beroep op een externe website en dienst PayPal voor het verwerken en autoriseren van de betalingen voor de E- ticketing dienst. Megavino BVBA is voor de verwerking van de betalingen afhankelijk van de diensten van PayPal en kan dus slechts overgaan tot het leveren van tickets mits zij een bevestiging van betaling ontvangt van deze externe dienst. Het gebruik van de website en dienst PayPal vallen uitsluitend onder diens Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheid. Megavino BVBA heeft in geen geval controle, noch aanvaardt deze enige aansprakelijkheid, met betrekking tot de inhoud, functies en geleverde diensten door Paypal of enige andere derde websites of diensten. De Klant aanvaardt dat Megavino BVBA niet aansprakelijk kan worden voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik hiervan. C. Het evenement 13. Het evenement is slechts toegankelijk voor volwassenen en jongeren ouder dan 16 jaar. Kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar kunnen slechts het evenement betreden onder begeleiding en toezicht van een volwassene. 14. Elk ticket is voorzien van een unieke barcode en zal slechts eenmalig gebruikt kunnen worden. 15. Elk ticket staat niet op naam en is vrij overdraagbaar. De tickets mogen worden doorverkocht. 16. Een ticket is slechts geldig op papieren drager en moet aldus worden geprint. De afdruk moet perfect zijn en in alle onderdelen leesbaar zijn, zonder dat enige verwarring mogelijk is. Indien dit niet het geval is, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd. 17. Megavino BVBA is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of incidenten ten gevolge van overmatig drankgebruik. Alle dranken die door onze partners worden ter degustatie worden aangeboden of verkocht, moeten met mate worden geconsumeerd. D. Algemene aansprakelijkheid van Megavino BVBA Megavino BVBA is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten in deze algemene voorwaarden.

3 Megavino BVBA, haar vertegenwoordigers, werknemers, aangestelden, partners of leveranciers kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor hun zware fout, zware nalatigheid of opzet. Megavino BVBA, haar vertegenwoordigers, werknemers, aangestelden, partners of leveranciers zijn in dat geval slechts aansprakelijk voor voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle geval, is de aansprakelijkheid van Megavino BVBA beperkt tot de waarde van de geleverde dienst, zijnde de tickets voor Megavino. Megavino BVBA is niet aansprakelijk voor de diensten geleverd door Paypal en andere derden. In geval van overmacht, kan Megavino BVBA in geen geval worden aangesproken en wordt zij bevrijdt van al haar verbintenissen. De tickets worden in zulk geval niet terugbetaald. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk, werkstakingen of lock- outs, uitzonderlijke klimatologische toestenden of natuurrampen, enz. Aflastingen en/of wijzigingen in het aanbod van wijnproducenten en andere partners geven geen enkel recht op terugbetaling of annulatie in hoofde van de Klant/klant. E. Persoonsgegevens Zie Privacy Policy. F. Intellectuele rechten De website en haar inhoud, inbegrepen maar niet beperkt tot alle tekst, ideeën, notities, tekeningen, handelsnaam en merk, artikels en foto s, worden beschermd door het auteursrecht, databankenrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrecht. Iedere Klant krijgt hierbij slechts een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en haar inhoud voor informationele doeleinden of het bestellen van tickets. G. Varia 18. De consument bezit in geen geval een herroepingsrecht bij aankopen van tickets op deze website. 19. In het geval enige en meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet- afdwingbare clausules te vervangen door de best passende clausule die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen vervuld. 20. In ieder geval zal enige nietigheid van een of meerder bepalingen uit deze algemene voorwaarden geen enkel effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. H. Toepasselijk recht

4 Deze algemene voorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. Enig geschil zal vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Privacy Policy of This Application collects some Personal Data from its Users. Personal Data collected for the following purposes and using the following services: Analytics Google AdWords conversion tracking, Google Analytics, Google Analytics with anonymized IP, Google Tag Manager, Web-Stat live, Twitter Ads conversion tracking and Salesforce Analytics Cloud Personal Data: Cookie and Usage data User ID extension for Google Analytics Personal Data: Cookie Backup saving and management Backup on Dropbox and Backup on Google Drive Personal Data: Various types of Data as specified in the privacy policy of the service Contacting the User Contact form Personal Data: Address, Company name, Country, address, First Name, Last Name, Phone number, Profession, Province, State, VAT Number and ZIP/Postal code Mailing List or Newsletter Personal Data: City, Cookie, Country, Date of Birth, address, First Name, Last Name, Phone number, Profession, Province, State, Usage data and ZIP/Postal code Phone contact Personal Data: Phone number Content commenting Facebook Comments Personal Data: Cookie and Usage data Content performance and features testing (A/B testing) Google Website Optimizer Personal Data: Cookie and Usage data

5 Displaying content from external platforms Google Maps widget, Instagram widget, Vimeo video and Youtube video widget Personal Data: Cookie and Usage data Handling payments PayPal and PayPal Payments Hub Personal Data: Various types of Data as specified in the privacy policy of the service PayPal Carrier Payments Personal Data: Phone number and Various types of Data as specified in the privacy policy of the service Interaction with external social networks and platforms Facebook Like button and social widgets, Linkedin button and social widgets, Pinterest Pin it button and social widgets, ShareThis and Twitter Tweet button and social widgets Personal Data: Cookie and Usage data Location-based interactions Geolocation Personal Data: Geographic position Managing contacts and sending messages Campaign Monitor and Mailchimp Personal Data: address Registration and authentication Log In with PayPal Personal Data: Various types of Data as specified in the privacy policy of the service Remarketing and Behavioral Targeting Twitter Remarketing, Remarketing through Google Analytics for Display Advertising, Facebook Remarketing and AdWords Remarketing Personal Data: Cookie and Usage data Twitter Tailored Audiences Personal Data: Cookie and address RSS feed management Feedburner Personal Data: Cookie and Usage data

6 Social features Inviting and suggesting friends Personal Data: Various types of Data Further information about Personal Data Selling goods and services online The Personal Data collected are used to provide the User with services or to sell goods, including payment and possible delivery. The Personal Data collected to complete the payment may include the credit card, the bank account used for the transfer, or any other means of payment envisaged. The kind of Data collected by this Application depends on the payment system used. The Service is not directed to children under the age of 13 Users declare themselves to be adult according to their applicable legislation. Minors may use this Application only with the assistance of a parent or guardian. Under no circumstance persons under the age of 13 may use this Application. Unique device identification This Application may track Users by storing a unique identifier of their device, for analytics purposes or for storing Users' preferences. Contact information Data owner Vinopres NV - Rue de Mérode Saint-Gilles - Belgium, Latest update: August 01, 2015