JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de"

Transcriptie

1 JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende Dienst:

2 BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: BIJLAGE M: BIJLAGE N: BIJLAGE O: BIJLAGE P: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS STANDAARDVERKLARING KWALITEITSBORGING STANDAARDVERKLARING BESCHIKBAARHEID VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING AKKOORDVERKLARING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE ACCOUNTANCY STANDAARDVERKLARING ERVARINGEN MET OPDRACHTEN GELIJKE STREKKING STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE DOETINCHEM REGIO ACHTERHOEK GEMEENTEN CONCEPTOVEREENKOMST CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2009 VAN DE GEMEENTE DOETINCHEM VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIELE ORGANISATIE GEMEENTE DOETINCHEM 2005 VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIELE ORGANISATIE GEMEENTE DOETINCHEM e wijziging BIJLAGE Q: OVERZICHT SISA-REGELINGEN GEMEENTE DOETINCHEM 2007

3 BIJLAGE A: CHECKLIST De Aanbestedende Dienst wenst dat de Inschrijving wordt opgebouwd conform onderstaande structuur. De ingevulde en ondertekende Checklist dient aan de Inschrijving te worden toegevoegd. In de kolom Betreft gevraagde in wordt verwezen naar de plaats in de Offerteaanvraag waar een bepaalde vraag is gesteld. In de kolom Omschrijving vraag/gevraagde: is een korte omschrijving van deze vraag opgenomen. In de kolom Volgorde Inschrijving staat aangegeven waar de betreffende vraag beantwoordt dient te worden in de Inschrijving. Betreft gevraagde in: Omschrijving vraag/gevraagde: Volgorde Inschrijving: Bijgevoegd: Inschrijvingsbrief Vóór tabblad 1 Bijlage A Checklist Achter tabblad 1 Bijlage B Standaardakkoordverklaring Aanbestedingsprocedure Achter tabblad 2 Bijlage C Standaardverklaring Algemeen Achter tabblad 3 Bijlagen D1 t/m D5 Standaardverklaring Bedrijfsgegevens Achter tabblad 4 Bijlage E Standaardverklaring Referenties Achter tabblad 5 Bijlagen F Standaardverklaring Financiële gegevens Achter tabblad 6 Bijlage G Standaardverklaring Kwaliteitsborging Achter tabblad 7 Bijlage H Beschikbaarheid Achter tabblad 8 Bijlage I Verklaring omtrent rechtmatigheid Inschrijving Achter tabblad 9 Bijlage J Akkoordverklaring conceptovereenkomst Achter tabblad 10 Paragraaf 3.9 Inschrijving Handels- of beroepsregister Achter tabblad 11 Bijlage K Ervaringen met opdrachten van gelijke strekking Achter tabblad 12 Inschrijver Plaats Datum

4 BIJLAGE B: AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE Middels invulling van en ondertekening van deze Standaardverklaring verklaart Inschrijver zich akkoord met de door de Aanbestedende Dienst in Deel II beschreven Aanbestedingsprocedure. Paragraaf Omschrijving Akkoord? II.1 Toepasselijkheid Bao Ja II.2 Standaardakkoordverklaring Aanbestedingsprocedure Ja II.3 Standaardverklaring Bedrijfsgegevens Ja II.4 Verloop van de Aanbestedingsprocedure Ja II.5 Contactpersoon Ja II.6 Communicatie Ja II.7 Indienen Inschrijvingen Ja II.8 Volledigheid en geldigheid Ja II.9 Terugtrekking Ja II.10 Intrekking aanbestedingsprocedure Ja II.11 Gestanddoening Ja II.12 Toepasselijke recht en geschillen Ja II.13 Aansprakelijkheid Aanbestedende Dienst Ja II.14 Tegemoetkoming Inschrijvingskosten Ja II.15 Taal Ja II.16 Geheimhouding Ja II.17 Combinatie Ja II.18 Onderaanneming Ja II.19 Holding/dochteronderneming Ja II.20 Beschikbaarheid Ja II.21 Verklaring omtrent rechtmatigheid Inschrijving Ja II.22 Inschrijving handels- en/of beroepsregister Ja II.23 Algemene inkoopvoorwaarden regio achterhoek gemeenten Ja II.24 Standaardverklaringen en Bewijsmiddelen Ja II.25 Besluitvorming omtrent de gunning Ja II.26 Leidraad Ja Inschrijver Plaats Datum

5 BIJLAGE C: STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN Ondergetekende verklaart dat: Met betrekking tot artikel 45 lid 1 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten, dat zijn onderneming niet een onderneming is: jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 416, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. Met betrekking tot artikel 45 lid 3 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten, dat zijn onderneming niet een onderneming is: a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de nationale wettelijke regeling; b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt; c. jegens wie een rechtelijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de Aanbestedende Dienst aannemelijk kan maken; e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge artikel 45 tot en met 53 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. Met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen: a. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid; b. zijn of haar onderneming adequaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Met betrekking tot het door de Aanbestedende Dienst gestelde voorbehoud en de juistheid van de geleverde informatie: hij of zij geen bezwaar maakt tegen een antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn of haar onderneming en door zijn of haar onderneming in te schakelen deelnemers in het geval van de vorming van een combinatie en de door zijn of haar onderneming in te schakelen onderaannemers in het geval van onderaanneming. Inschrijver Plaats Datum

6 BIJLAGE D1: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS ALGEMEEN Officiële naam onderneming Rechtsvorm van de Inschrijver bevoegde functionaris bevoegde functionaris bevoegde functionaris contactpersoon contactpersoon Bezoekadres (straat & plaatsnaam) Postadres Postcode en plaats postadres Telefoonnummer contactpersoon a. vast b. mobiel Faxnummer contactpersoon adres contactpersoon

7 BIJLAGE D2: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS KERNACTIVITEITEN Geef een korte beschrijving van de ondernemingsstructuur, inclusief de eventuele vennootschappelijke banden met andere ondernemingen, zoals eventuele holdingstructuur (inclusief relaties moeder-, zusterdochter- en werkmaatschappijen) en aard en omvang van de organisatie. NB Bijsluiten bij de Inschrijving: organisatieschema/organogram (en indien van toepassing een verklaring van de moedermaatschappij in de zin van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek. Uit de verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen). Bij Inschrijving van een dochtermaatschappij/werkmaatschappij, waarbij de holding of (moeder)maatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij/werkmaatschappij voortvloeiende schulden (artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek), dient zowel de bij het Handelsregister gedeponeerde verklaring, alsmede de accountantsverklaring over de afgelopen drie jaar van de hoofdelijk aansprakelijk gestelde holding of (moeder)maatschappij bij de Inschrijving te worden gevoegd. Geef kort en bondig aan wat de kernactiviteiten zijn van uw onderneming. Welke (andersoortige) activiteiten ontplooit uw onderneming? Hoeveel personen, relevant voor de beschreven activiteiten, heeft uw onderneming in dienst en/of kunt u aantrekken?

8 BIJLAGE D3: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS COMBINATIE Met betrekking tot (het vormen van) een combinatie Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht géén combinatie aangaat met andere geen combinatie ondernemingen. Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht voornemens is een combinatie aan te gaan en dat de naam van de voorgenomen combinatie is: wel combinatie naam combinatie Bij voornemen tot gunning de voorgenomen rechtsvorm van de combinatie: Dat de naam/namen en respectievelijk vestigingsplaats(en) van de deelnemers is/zijn: naam : vestigingsplaats : naam : vestigingsplaats : naam : vestigingsplaats : Dat de functionaris naam: functie: van de onderneming: als enig aanspreekpunt (penvoerder) namens de combinatie zal optreden; Dat de verdeling van werkzaamheden bij eventuele gunning de volgende is: deelnemer 1 naam: aandeel: deelnemer 2 naam: aandeel: deelnemer 3 naam: aandeel: Organisatieschema meegeleverd Ja / Nee

9 BIJLAGE D4: STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS ONDERAANNEMING Met betrekking tot onderaanneming Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht géén werkzaamheden of activiteiten in onderaanneming geeft: Zijn of haar onderneming met betrekking tot deze opdracht werkzaamheden of activiteiten in onderaanneming geeft of voornemens is en dat de naam/namen en respectievelijk vestigingsplaats(en) van de onderaannemer(s) is/zijn: onderaannemer 1 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 2 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 3 naam: vestigingsplaats: onderaannemer 4 naam: vestigingsplaats: (bij meerdere onderaannemers dient bovenstaande opsomming aangevuld te worden) Dat de onderneming voornemens is bij eventuele gunning de volgende onderdelen van de opdracht in onderaanneming te geven: onderdeel 1: onderdeel 2: onderdeel 3: onderdeel 4: (bij meerdere onderdelen dient bovenstaande opsomming aangevuld te worden)... % geen onderaanneming wel onderaanneming

10 BIJLAGE D5: STANDAARDVERKLARINGEN BEDRIJFSGEGEVENS Ondergetekende verklaart, dat hij/zij deze verklaringen: Bijlage D1 - Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (algemeen) Bijlage D2 - Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (kernactiviteiten) Bijlage D3 Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (combinatie) Bijlage D4 Standaardverklaring Bedrijfsgegevens (onderaanneming) naar waarheid heeft ingevuld als een daartoe gerechtigde persoon. Inschrijver Plaats Datum

11 BIJLAGE E: STANDAARDVERKLARING REFERENTIES - Per referentie maximaal 1 formulier van maximaal 2 bladzijden A4 - Referentienummer: - van het project - Type project: - Plaats van het project - opdrachtgever - Soort organisatie - Contactpersoon - Telefoonnummer contactpersoon 0 - NB. deze dient actueel te zijn Opdrachtformulering (korte omschrijving van de aard van de opdracht) - Totale opdrachtwaarde (excl. BTW) Looptijd (begin- en einddatum): - tot - Tevredenheidsverklaring bijgevoegd? JA Nee verklaring waarin opdrachtgever aangeeft dat Inschrijver het referentiewerk volledig en naar tevredenheid heeft uitgevoerd Naar uw mening is de waardering van deze referentie punten. Inschrijver Plaats Datum

12 BIJLAGE F: STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS Met betrekking tot de financieel economische draagkracht verklaard de Inschrijver dat: a de financiële en economische draagkracht van zijn of haar onderneming zodanig is dat de continuïteit van de levering gedurende de looptijd van de Overeenkomst, inclusief een eventuele verlenging, niet in gevaar komt; b hij of zij er mee akkoord gaat dat hij of zij op het eerste verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, voordat de opdracht eventueel wordt verleend, alsnog zijn of haar financieel economische situatie aan zal tonen door middel van toezending van de door de Aanbestedende Dienst gevraagde officiële stukken, zoals jaarverslagen/-rapporten en/of een bankverklaring (maximaal 3 maanden oud); c deze van de onderneming eventueel getoetst mag worden bij een marktanalysebureau en/of financiële instantie en dat de door dat bureau of instantie verstrekte informatie bepalend is/zijn voor de bepaling van de financieel economische draagkracht. Dit formulier dient ingevuld te worden met de gevraagde financiële gegevens uit de jaarrekeningen over de jaren 2005 t/m Bedragen dienen te worden uitgedrukt in Euro s. De Inschrijver voldoet aan de minimale omzeteis. De gemiddelde bedrijfsjaaromzet, op het gebied van [..] over de jaren 2005 t/m 2008 bedroeg minimaal ,- Ja Financiële gegevens (x 1.000) Omzet totale onderneming Jaar 2005 Jaar 2006 Jaar 2007 Jaar 2008 Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering, na belastingen Omzet behaald op het gebied van Accountantdienstverlening aan gemeenten Totaal eigen vermogen op de balans Totaal vreemd vermogen op de balans Totaal Vlottende Activa (minus voorraden) op de balans Totaal Kort Vreemd Vermogen op de balans

13 BIJLAGE F2: STANDAARDVERKLARING FINANCIËLE GEGEVENS In onderstaande tabel dient de Inschrijver aan te geven wat de financiële kerncijfers waren over de weergegeven jaren. Financiële gegevens Jaar 2005 Jaar 2006 Jaar 2007 Jaar 2008 Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit Solvabiliteit is eigen vermogen / vreemd vermogen Liquiditeit is (vlottende activa voorraden) / kort vreemd vermogen Rentabiliteit is omzet / totaal vermogen Ondergetekende verklaart, dat hij/zij deze verklaringen: Bijlage F1 en F2 - Standaardverklaring Financiële Gegevens naar waarheid heeft ingevuld als een daartoe gerechtigde persoon. Inschrijver Plaats Datum

14 BIJLAGE G: STANDAARDVERKLARING KWALITEITSBORGING Beschikt uw bedrijf over een kwaliteitscertificaat dat is afgegeven door een instantie dat voldoet aan de Europese normenreeks? Zo ja: Over welk kwaliteitscertificaat beschikt uw onderneming? Door welke instantie is het certificaat afgegeven Tot wanneer is het certificaat geldig? Welke instantie is belast met de externe bewaking van het certificaat? NB Bijvoegen bij de Aanbieding: een gewaarmerkt afschrift van het kwaliteitscertificaat Zo nee: Welke activiteiten ontplooit uw bedrijf op het gebied van kwaliteitszorg en borging? 4. Beschrijving van de wijze waarop het gehanteerde kwaliteitsborgingsysteem functioneert. 5. Beschrijving van de wijze waarop kwaliteitsaudits worden uitgevoerd, geëvalueerd en verbeteringen worden gerealiseerd. Ja / Nee Inschrijver Plaats Datum

15 BIJLAGE H: STANDAARDVERKLARING BESCHIKBAARHEID Inschrijver beroept zich op enigerlei wijze op de Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid* van andere ondernemingen: Neen** Ja** U hoeft verder hier niks in te vullen. Gelieve de Bijlage te ondertekenen en aan de Inschrijving toe te voegen achter tabblad 7. U dient onderstaande gegevenstabel in te vullen met de gegevens van deze onderneming. U en de onderneming op wiens middelen u zich beroept dienen de Bijlage te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze Bijlage toont u voldoende aan daadwerkelijk te kunnen beschikken op de middelen waar u zich op beroept. Na het indienen van de Inschrijving, waarin deze gegevens zijn opgenomen, kan de Inschrijver slechts in overleg en na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever hierin wijzigingen aanbrengen. ** aankruisen wat wel van toepassing is Inschrijver beroept zich op enigerlei wijze op de Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid van: organisatie Postadres (Staat, nummer, postcode en plaats) Omschrijving middelen Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid De organisatie verklaart dat (naam inschrijver) gedurende de looptijd van de Overeenkomst daadwerkelijk kan beschikken over mijn Financiële draagkracht / Technische bekwaamheid* Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel toegevoegd? Ja / Nee (*doorhalen wat niet van toepassing is)

16 BIJLAGE I: VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Aanbieding niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Aldus naar waarheid opgemaakt, op door (datum), te (plaats), (naam en voorletters), als bestuurder van (naam inschrijver), die (naam inschrijver), ter zake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt. (handtekening)

17 BIJLAGE J: AKKOORDVERKLARING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE ACCOUNTANCY Middels invulling van en ondertekening van deze Standaardverklaring verklaart Inschrijver zich akkoord met de door de Aanbestedende Dienst opgestelde overeenkomst met in achtneming met de mogelijike aanpassingen zoals omschreven in de Nota van Inlichtingen. Inschrijver Plaats Datum

18 BIJLAGE K: STANDAARDVERKLARING ERVARINGEN MET OPDRACHTEN GELIJKE STREKKING - Per ervaringsplaats 1 blad gebruiken Referentienummer: - van de gemeente - Aantal inwoners - Betreft periode van: - Tot en met - Opdrachtformulering (korte omschrijving van de aard van de opdracht) - Totale opdrachtwaarde (excl. BTW) Looptijd (begin- en einddatum): - tot - Tevredenheidsverklaring bijgevoegd? JA Nee verklaring waarin opdrachtgever aangeeft dat Inschrijver het referentiewerk volledig en naar tevredenheid heeft uitgevoerd Inschrijver Plaats Datum

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 Gemeente Zeewolde Programma van eisen aanbesteding bijlagen Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 1 BIJLAGEN Bijlagen ter invulling en te overleggen bij de inschrijving Bijlage A: Bijlage B: Bijlage C: Bijlage

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

Standaardformulier Bedrijfsgegevens

Standaardformulier Bedrijfsgegevens Bijlaqe 3: Standaardformulier Bedrijfsgegevens 1 Algemene vragen Vraag a. Naam van de onderneming Antwoord Vestigingsadres: (adres, postcode en plaats) Postadres: Postcode en plaats: Land: Telefoonnummer:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Bijlagen Aanbesteding Leveren en plaatsen Speel/Sporttoestellen gemeente xxxx; (datum); (referentienummer)

Bijlagen Aanbesteding Leveren en plaatsen Speel/Sporttoestellen gemeente xxxx; (datum); (referentienummer) Bijlage 1: Perceel: Checklist Inschrijver: Onderdeel inschrijving Ingediend 1 Checklist 2 Vragenlijst gegevens inschrijver 3 Overzicht toestellen waarmee wordt ingeschreven 4 Eigen Verklaring artikel 45

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Invulsjabloon contractering. contractering. Wmo woningaanpassingen. Publicatiedatum 16 maart 2015

Invulsjabloon contractering. contractering. Wmo woningaanpassingen. Publicatiedatum 16 maart 2015 Invulsjabloon contractering Wmo woningaanpassingen contractering Publicatiedatum 16 maart 2015 Deelnemende Opdrachtgevers: Gemeente Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden

Nadere informatie

Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Model Eigen Verklaring behorende bij de groslijstsystematiek Achterhoekse Gemeenten Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Plaats van uitvoering: Gemeente Montferland Opdrachttype:

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad ( Nederland ) Ter attentie van: Wim Bensik

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Venlo

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Venlo Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Venlo BEDRIJFSVOERING Juridische zaken/inkoop afdeling BVJZI steller Chr.Janssen doorkiesnummer

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding Compensatie Huishoudelijke Taken (Wmo-CHT)

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding Compensatie Huishoudelijke Taken (Wmo-CHT) Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding Compensatie Huishoudelijke Taken (Wmo-CHT) [2012/S xxx-xxxxxx] 18-06-12 Deelnemende aanbestedende diensten: Gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan 31, 2597PC Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: B.H.W. Heetkamp Telefoon: +31

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Groningen, Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Gedempte Zuiderdiep 98, 9711 HL Groningen ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: INDELING OFFERTE

BIJLAGE 1: INDELING OFFERTE BIJLAGE 1: INDELING OFFERTE Opbouw offerte verwerking en transport van elektronisch afval Te Achter Tabblad gebruiken format conform Bijlage Aanbiedingsbrief Voorop Inschrijvingsformulier prijzen 2 1 Garanties

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Inhoudsopgave blz. Toelichting op het BIBOB vragenformulier bij aanbesteding 3 Deel I van het vragenformulier 7 Deel II van het vragenformulier 8 Deel III van het

Nadere informatie

Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk

Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk Deel V: Bewerkbare bijlagen Procesdocument ten behoeve van de contractering Sociaal Domein Referentienummer Gemeente: INK/GDHO/SD/01082013

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 14/09/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlem Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem (Nederland)

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 23/05/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht (Nederland)

Nadere informatie

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB 1. Rechtsvorm 1.1 De aanvrager is een Rechtspersoon, vul vraag 1.1a in Natuurlijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Bezoekadres Brabantlaan 1 s-hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Bibob-eenheid Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling

Nadere informatie

Offerteaanvraag Meervoudige openbare aanbesteding Digitaliseren zorgkostendeclaraties gemoedsbezwaarden

Offerteaanvraag Meervoudige openbare aanbesteding Digitaliseren zorgkostendeclaraties gemoedsbezwaarden Offerteaanvraag Meervoudige openbare aanbesteding Digitaliseren zorgkostendeclaraties gemoedsbezwaarden Nr. 2013065639v6 14 juni 2013 Aanbesteding Met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil deze kavels laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/03/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Oldambt, Eemsmond, Delfzijl, werkorganisatie

Nadere informatie

INNOVATIEVE PRODUCTEN IN DE ENERGIETRANSITIE GEMEENTE APELDOORN DAAGT U UIT!

INNOVATIEVE PRODUCTEN IN DE ENERGIETRANSITIE GEMEENTE APELDOORN DAAGT U UIT! INNOVATIEVE PRODUCTEN IN DE ENERGIETRANSITIE GEMEENTE APELDOORN DAAGT U UIT! Referentienummer: 170118-WP/duurzaam 1. INLEIDING Hartelijk dank voor uw interesse in gemeente Apeldoorn daagt u uit!. Wij zijn

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TW Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Arthur Willemsen Telefoon: +31 505999999,

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie KVK-nummer AGB-code Aanhef tekenbevoegde bestuurder Naam en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG EUROPESE AANBESTEDING BRANDVERZEKERING ONDERWIJSGROEP NOORD / AOC Terra/ Dollard college / rsg De Borgen

OFFERTEAANVRAAG EUROPESE AANBESTEDING BRANDVERZEKERING ONDERWIJSGROEP NOORD / AOC Terra/ Dollard college / rsg De Borgen OFFERTEAANVRAAG EUROPESE AANBESTEDING BRANDVERZEKERING ONDERWIJSGROEP NOORD / AOC Terra/ Dollard college / rsg De Borgen AANBESTEDINGSNUMMER: 107455-2013 Aanbestedende diensten afdeling H&F Groningen,

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting ROC Midden Nederland Kretadreef 61, 3562 VA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Marjon Rietveld Telefoon: +31 307546387,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Landelijk Gebied Rosendaalsestraat 64, 6824 CM Arnhem ( Nederland ) Ter attentie van: Angelica Berns Telefoon: +31 652523984,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GGD Noord en OostGelderland, GGD IJsselland en GGD Drenthe Corr. adres: Ganzevoortsingel 40 b, 9711AN Groningen ( Nederland ) Ter

Nadere informatie