DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 100 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE DONDERDAG 1 APRIL 2010 JEUDI 1 er AVRIL 2010 Het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2010 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 98 en 99. Le Moniteur belge du 31 mars 2010 comporte deux éditions, qui portent les numéros 98 et 99. INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 23 MAART Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. Officieuze coördinatie in het Duits, bl Service public fédéral Intérieur 23 MARS Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Coordination officieuse en langue allemande, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 23. MÄRZ 1995 Gesetz zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes. Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache, S Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 23 MAART Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, bl Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 23 MARS Arrêté ministériel portant l établissement d indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement qui se rendent à l étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, p Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 16 MAART Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, bl Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 16 MARS Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, p bladzijden/pages

2 19722 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 25 MAART Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 25 MARS Arrêté ministériel modifiant l annexe I re de l arrêté royal du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Landbouw en Visserij 26 MAART Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande Agriculture et Pêche 26 MARS Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, p MAART Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, bl MARS Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, p Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Personeel. Opruststelling, bl Service public fédéral Intérieur Personnel. Mise à la retraite, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 17 MAART Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 17 MARS Arrêté royal portant nomination d un membre du conseil d administration de la société anonyme de droit public SNCB Holding, p Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Arbeidsgerechten. Ontslag, bl Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Getuigschrift van hulpverlener, bl Juridictions du travail. Démission, p Juridictions du travail. Démission, p Juridictions du travail. Démission, p Règlement général pour la protection du travail. Certificat de secouriste, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen Diacomit, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Aanduiding van de leden, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Collège des médecins pour des médicaments orphelins Diacomit, institué auprès du Service des soins de santé. Désignation des membres, p Federale Overheidsdienst Justitie Personeel. Pensioen, bl Rechterlijke Orde, bl Service public fédéral Justice Personnel. Pension, p Ordre judiciaire, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 22 MAART Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Technische Commissie voor de Bouw, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 22 MARS Arrêté ministériel portant démission et nomination du président et de quelques membres de la Commission technique de la Construction, p Nationale Orden. Benoemingen. Bevorderingen, bl Ordres nationaux. Nominations. Promotions, p Ministerie van Landsverdediging Burgerpersoneel. Bevestiging. Benoeming, bl Ministère de la Défense Personnel civil. Confirmation. Nomination, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande Bestuurszaken Autonoom gemeentebedrijf. Statutenwijziging. Goedkeuring : AGB Bornem, bl Opdrachthoudende vereniging. Statutenwijziging. Goedkeuring : RIOBRA, bl Economie, Wetenschap en Innovatie 19 MAART Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2009, bl Onderwijs en Vorming Personeel. Eervol ontslag, bl Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2 MAART Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2010, bl MAART Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2010, bl Ontslag en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, bl Werk en Sociale Economie Private arbeidsbemiddeling, bl Landbouw en Visserij 2 JUNI Ministerieel besluit tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling. Erratum, bl Agriculture et Pêche 2 JUIN Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel attribuant une prime de cessation en vue du retrait définitif de bateaux de pêche des activités de pêche maritime dans le cadre d un règlement d adaptation de la flotte. Erratum, p Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant. Ruimtelijke ordening, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 11 MAART Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Société de Transport en commun du Hainaut (Openbare Vervoermaatschappij Henegouwen), bl MAART Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie, ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, bl Région wallonne Service public de Wallonie 11 MARS Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation d un agent qualifié pour veiller à l exécution des règlements de police sur le réseau de transport exploité par la Société de Transport en commun du Hainaut, p MARS Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 portant renouvellement des membres de la Commission des déchets, instituée par l article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/728/3/4 délivréàla SA Entr. Bille frères, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la «GmbH Neptun Rheinschiffahrts», en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SPRL Tony- Lift, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Nordenholt, en qualité de transporteur de

4 19724 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA «European Cleaning and Maintenance», en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA Peeters TPI, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL , p Environnement, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie 11. MÄRZ 2010 Erlass der Wallonischen Regierung zur Bezeichnung eines Bediensteten, der zuständig ist, um für die Ausführung der Polizeivorschriften auf dem durch die Société de Transport en commun du Hainaut (Verkehrsgesellschaft Hennegau) verwalteten Verkehrsnetz zu sorgen, S MÄRZ 2010 Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 22. März 2007 zur Erneuerung der Mitglieder der durch Artikel 33 des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle eingesetzten Kommission für Abfälle, S Officiële berichten Avis officiels Belgische Senaat Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Benoeming van een plaatsvervangend voorzitter. Oproep aan de kandidaten, bl Sénat de Belgique Comité permanent de contrôle des services de renseignements. Nomination d un président suppléant. Appel aux candidats, p Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, bl Pouvoir judiciaire Commmissions de probation instituées en vertu de l article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, p SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Sélection comparative de coordinateurs de la cellule d attribution d avis scientifique (m/f) (niveau A), francophones, pour le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (AFG09876). Erratum, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Rechterlijke Macht. Arbeidshof te Antwerpen, bl Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Pouvoir judiciaire. Cour du travail d Anvers, p Juridictions du travail. Avis aux organisations représentatives. Place vacante d un juge social effectif au titre d employeur au tribunal du travail de Bruxelles, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Substances actives dont l incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée, p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving voor een Adviseur Gelijke Kansen (niveau A) aan voor het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving voor regioverantwoordelijken niveau A voor het agentschap Jongerenwelzijn, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een assistent(e) Documentatie en Informatiebeheer (m/v) voor het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een medewerker kantoor en secretariaat bij de IWT-studiedienst en een medewerker kantoor en secretariaat voor adviseurs voor het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een consulent rechtspraktijk en een controleur wegenwerken stad Gent, bl Financieel economisch coördinator (graad van adjunct van de directeur) voor de afdeling Structuur en Investeringen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, met standplaats in Brussel (vacturenummer : 2010_005), bl Selectie van diensthoofd rapportering en advisering (m/v) (niveau A) voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van de Vlaamse overheid (JPV09058/INBO). Uitslag, bl Agenda s Ordres du jour Parlement francophone bruxellois, p Nationale Bank van België Bericht. Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2009, bl Banque nationale de Belgique Avis. Résultat et répartition bénéficiaire relatifs à l exercice 2009, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

6 19726 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2010/00161] 23 MAART Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. Officieuze coördinatie in het Duits De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1995, err. van 22 april 1992), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsook de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Belgisch Staatsblad van 25 juni 1999); de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000). Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2010/00161] 23 MARS Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Coordination officieuse en langue allemande Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue allemande de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale (Moniteur belge du 30 mars 1995, err. du 22 avril 1992), telle qu elle a été modifiée successivement par : la loi du 7 mai 1999 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale (Moniteur belge du 25 juin 1999); la loi du 26 juin 2000 relative à l introduction de l euro dans la législation concernant les matières visées à l article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000). Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. D FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2010/00161] 23. MÄRZ 1995 Gesetz zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Gesetzes vom 23. März 1995 zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes, so wie es nacheinander abgeändert worden ist durch: das Gesetz vom 7. Mai 1999 zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 1981 zur Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen, sowie des Gesetzes vom 23. März 1995 zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes, das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten. Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. MINISTERIUM DER JUSTIZ 23. MÄRZ 1995 Gesetz zur Ahndung der Leugnung, Verharmlosung, Rechtfertigung oder Billigung des während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermordes Artikel 1 - Wer unter einem der in Artikel 444 des Strafgesetzbuches erwähnten Umständen den während des zweiten Weltkrieges vom deutschen nationalsozialistischen Regime begangenen Völkermord leugnet, grob verharmlost, zu rechtfertigen versucht oder billigt, wird mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von sechsundzwanzig bis zu fünftausend [EUR] bestraft. Für die Anwendung des vorhergehenden Absatzes ist der Terminus Völkermord im Sinne von Artikel 2 der internationalen Konvention vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes zu verstehen.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE [Der Verurteilte kann außerdem zur Aberkennung von Rechten gemäß Artikel 33 des Strafgesetzbuches verurteilt werden.] [Art. 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000); Abs. 3 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 7. Mai 1999 (B.S. vom 25. Juni 1999)] Art. 2 - Im Falle einer Verurteilung aufgrund eines Verstoßes gegen das vorliegende Gesetz kann angeordnet werden, dass das Urteil auf Kosten des Verurteilten ganz oder auszugsweise in einer oder mehreren Tageszeitungen bekanntgegeben und dazu ausgehängt wird. Art. 3 - Buch I Kapitel VII des Strafgesetzbuches und Artikel 85 desselben Gesetzbuches sind auf das vorliegende Gesetz anwendbar. Art. 4 - Das Zentrum für Chancengleichheit und Bekämpfung des Rassismus sowie jede Vereinigung, die zum Zeitpunkt der Taten seit mindestens fünf Jahren Rechtspersönlichkeit besitzt und aufgrund ihrer Satzung die Verteidigung der moralischen Interessen und der Ehre des Widerstands oder der Deportierten anstrebt, können in allen Rechtsstreitigkeiten, zu denen die Anwendung des vorliegenden Gesetzes Anlass geben könnte, vor Gericht auftreten. Art. 5 - Das vorliegende Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft. * FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N [C 2010/15054] 23 MAART Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT F [C 2010/15054] 23 MARS Arrêté ministériel portant l établissement d indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement qui se rendent à l étranger ou qui siègent dans des commissions internationales De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Gelet op het besluit van de Regent van 29 april 1948, waarbij aan de Minister van Buitenlandse Zaken volmacht werd verleend, vergoedingen toe te kennen aan de agenten die hun functies in België of in het buitenland uitoefenen, als vereffening voor de buitengewone lasten die zij dragen in het belang van de dienst of van de nationale handel; Vu l arrêté du Régent du 29 avril 1948, donnant délégation au Ministre des Affaires étrangères pour accorder aux agents qui exercent leurs fonctions en Belgique ou à l étranger, des indemnités destinées à compenser les charges exceptionnelles qu ils supportent dans l intérêt du service ou du commerce national; Op de voordracht van de Voorzitter van het Directiecomité, Sur la proposition du Président du Comité de Direction, Besluit : Artikel 1. De verblijfsvergoedingen, toegekend aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor het dekken van de huisvestingskosten. Art. 2. De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen worden onderverdeeld in twee categorieën : Categorie 1 (DFV - IFJ 1) voor de agenten behorende tot de carrière Hoofdbestuur; de niet naar het buitenland uitgezonden agenten van de carrière van de Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière en van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking; Arrête : Article 1 er. Les indemnités deséjour, allouées aux représentants et fonctionnaires qui dépendent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, lorsqu ils sont chargés d une mission officielle à l étranger ou lorsqu ils siègent dans des commissions internationales, sont composées d indemnités forfaitaires journalières et d indemnités couvrant les frais de logement. Art. 2. Les indemnités forfaitaires journalières de séjour sont réparties en deux catégories : Catégorie 1 (DFV - IFJ 1) pour les agents appartenant à la carrière de l Administration centrale; les agents non expatriés de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération au développement;

8 19728 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE niet naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties en personen die niet de hoedanigheid van Rijksambtenaar bezitten die in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen. les agents non expatriés d autres administrations publiques et les personnes qui n ont pas la qualité d agent de l Etat qui effectuent des voyages de service pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Categorie 2 (DFV - IFJ 2) voor Catégorie 2 (DFV - IFJ 2) pour de naar het buitenland uitgezonden agenten van de carrière Buitenlandse dienst, van de Kanselarijcarrière, van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking en van de carrière Hoofdbestuur; les agents expatriés de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie, de la carrière des Attachés de la Coopération au développement et de la carrière de l Administration centrale; de naar het buitenland uitgezonden agenten van andere overheidsadministraties die in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen; les agents expatriésd autres administrations publiques qui effectuent des voyages de services pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; naar het buitenland uitgezonden hulpagenten. les agents auxiliaires expatriés. Art. 3. De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen dekken niet de huisvestings- en verplaatsingskosten der begunstigden. Art. 3. Les montants des indemnités forfaitaires journalières ne couvrent pas les frais de logement et de déplacement des bénéficiaires. Art. 4. De vergoedingen ter dekking van de huisvestingskosten (IL-LV) worden uitbetaald op basis van de daadwerkelijk verrichte en bewezen uitgaven en ten belope van de per land vastgestelde maximumrichtprijzen. Overschrijdingen kunnen alleszins worden toegepast. Art. 4. Les indemnités couvrant les frais de logement (IL-LV) sont payées sur base des dépenses réelles dûment justifiées et à concurrence des prix de référence maximums établis par pays. Des dépassements peuvent toutefois être accordés. Art. 5. De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en maximumrichtprijzen voor huisvesting worden vastgesteld overeenkomstig bijgaande tabel. Sommige worden uitgedrukt in vreemde valuta en geconverteerd in euro. De betaling wordt gedaan in euro aan de dagkoers of aan de koers toegepast door de kredietkaart maatschappijen. Art. 5. Les montants des indemnités forfaitaires journalières et les prix de référence maximums pour le logement sont fixés conformément au tableau ci-joint. Certains sont libellés en devises étrangères et convertis en euro. Le paiement se fait en euro au cours du jour ou au taux appliqué par les sociétés de cartes de crédit. Art. 6. Het besluit van 30 maart 2009, tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, wordt opgeheven. Art. 6. L arrêté du 30 mars 2009, fixant les indemnités forfaitaires journalières de séjour, est abrogé. Art. 7. De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit, dat uitwerking zal hebben op 1 april Art. 7. Le Président du Comité de Direction est chargé de l exécution du présent arrêté qui sortira ses effets le 1 er avril Art. 8. Een afschrift van dit besluit zal ter inlichting worden overgemaakt aan het Rekenhof. Art. 8. Copie du présent arrêté sera transmise à la Cour des Comptes pour information. Brussel, 23 maart Bruxelles, le 23 mars S. VANACKERE S. VANACKERE