BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 21 APRIL 2010 MERCREDI 21 AVRIL 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 10844 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Bouche Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62589 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang EA voor 2010 en tussen en jaarlijks tussen 2011 en 2013 I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Bouche Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62589 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Armes, munitions et pièces associées II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global EA pour 2010 et entre et annuellement entre 2011 et 2013

4 10846 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Monster te leveren Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-0LA309-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 06/07/2010; tijdstip 1100 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 06/07/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 06/07/2010; tijdstip 1100 Plaats Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 20/04/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Echantillon à livrer Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-0LA309-F02_0 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 06/07/2010; heure 1100 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 06/07/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 06/07/2010; heure 1100 Lieu Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d envoi du présent avis 20/04/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100, 1050 Brussel, België Contactpunt(en) Leuckx Johann Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Fonds des Accidents du Travail, Rue du Trône 100, 1050 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leuckx Johann Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62473 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Onderhoud van de lokalen, ruiten, raamomlijstingen en verticale gevelelementen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening Troonstraat 100, 1050 Brussel NUTS-code BE100 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Deze opdracht betreft het geheel van prestaties en leveringen voor het schoonmaken van de lokalen, ruiten, raamomlijstingen (langs de binnenzijde en de buitenzijde van het gebouw) en verticale gevelelementen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten - FF01 II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,90 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FAO-2009/2.-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel onderhoud van de lokalen V.1) Datum van gunning van de opdracht 22/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 9 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund ISS, 1800 Vilvoorde, België Tel , fax Internetadres V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht ,90 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62473 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur L entretien des locaux, des vitres, des châssis et des éléments verticaux de façade II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 14 Lieu principal de prestation Rue du Trône 100, 1050 Bruxelles Code NUTS BE100 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Ce marché a pour objet l ensemble des prestations et fournitures relatives au nettoyage des locaux, vitres et châssis (côtés intérieur et extérieur du bâtiment) et éléments verticaux de façade. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres - FF01 II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,90 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FAO-2009/2.-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé l entretien des locaux V.1) Date d attribution du marché 22/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 9 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué ISS, 1800 Vilvorde, Belgique Tél , fax Adresse internet V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché ,90 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non.

6 10848 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 19/04/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier à compter du VI.4) Date d envoi du présent avis 19/04/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) RKW, Trierstraat 9, 1000 Brussel, België, t.a.v. Dhr Leys, Rudy Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Nationaal of federaal agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 07 Belangrijkste plaats van dienstverlening De plaats waar de prestaties geleverd moeten worden, wordt bepaald door de RKW hoofdzakelijk in Brussel en occasioneel in de provinciale bureaus NUTS-code BE10 II.1.3) De aankondiging betreft De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Lot 1 - Ervaren projectleider Lot 2 - Ervaren business analist met goede kennis van de kinderbijslag Lot 3 - Junior business analist N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact ONAFTS, rue de Trèves 9, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de M. Leys, Rudy Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Agence/office national(e) ou fédéral(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 07 Lieu principal de prestation Le lieu de prestation sera déterminé par l ONAFTS principalement à Bruxelles et occasionellement en province. Code NUTS BE10 II.1.3) L avis implique La conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Lot 1 Chef de projet expérimenté Lot 2 Business Analyste Expert avec bonne connaissance de la matière des allocations familiales Lot 3 Business Anayste Débutant

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Lot 4 - Ervaren functioneel analist Lot 5 - Junior functioneel analist Lot 6 - Consultancy op het gebied van datawarehousing Lot 7- Functioneel analist Cognos Lot 8 - Ontwikkelaar Cognos Lot 9 - Ervaren ontwikkelaar Java Lot 10 - Junior ontwikkelaar Java Lot 11 - Consultancy voor BEA Weblogic Lot 12 - Consultancy voor Enterprise Architect Lot 13 - Consultancy voor Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) Lot 14 - Ontwikkelaar Adobe Flex Lot 15 - Oracle DB Architect II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - Technische kennis - Weging 25% 2 - Ervaring met de technieken - Weging 25% 3 - Prijs - Weging 35% 4 - Aantal equivalente profielen - Weging 15% IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren projectleider V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 22 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, België Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres http//www.sogeti.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren business analist met goede kennis van de kinderbijslag V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, België Tel. (32-495) , fax (32-11) Internetadres http//www.cegeka.be Lot 4 Analyste fonctionnel Expert Lot 5 Analyste fonctionnel Débutant Lot 6 Consultance dans le domaine datawarehousing Lot 7 Analyste fonctionnel Cognos Lot8Développeur Cognos Lot9Développeur Java Expert Lot 10 Developpeur Java Débutant Lot 11 Consultance pour BEA Weblogic Lot 12 Consultance pour Enterprise Architect Lot 13 Consultance pour Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) Lot 14 Développeur Adobe Flex Lot 15 Oracle DB Architecte II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de développement de logiciels personnalisés II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - Connaissances techniques - Pondération 25% 2 - Expérience dans les techniques - Pondération 25% 3 - Prix - Pondération 35% 4 - Nombre de personnes équivalentes - Pondération 15% IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Chef de projet expérimenté V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 22 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse internet http//www.sogeti.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Business Analyste Expert avec bonne connaissance de la matière des allocations familiales V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 6 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, Belgique Tél. (32-495) , fax (32-11) Adresse internet http//www.cegeka.be

8 10850 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior business analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 15 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Aubay, Rue Gatti de Gamond 145, 1180 Bruxelles, België Tel. (32-475) , fax (32-2) Internetadres http//www.aubay.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren functioneel analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 27 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, België Tel. (32-495) , fax (32-11) Internetadres http//www.cegeka.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior functioneel analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 22 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, België Tel. (32-485) , fax (32-2) Internetadres http//www.sogeti.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy op het gebied van datawarehousing V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 16 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Functioneel analist Cognos V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Business Anayste Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 15 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Aubay, Rue Gatti de Gamond 145, 1180 Bruxelles, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-2) Adresse internet http//www.aubay.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Expert V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 27 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, Belgique Tél. (32-495) , fax (32-11) Adresse internet http//www.cegeka.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 22 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, Belgique Tél. (32-485) , fax (32-2) Adresse internet http//www.sogeti.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance dans le domaine datawarehousing V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 16 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Cognos V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2250 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ontwikkelaar Cognos V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 11 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren ontwikkelaar Java V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 28 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund GFI, Technologielaan , 3001 Heverlee, België Tel. (32-497) , fax (32-16) Internetadres http//www.gfi.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior ontwikkelaar Java V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 26 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België Tel. (32-473) , fax (32-2) Internetadres http//www.realdolmen.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy voor BEA Weblogic V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 7 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.2) Nombre d offres reçues 8 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2250 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Développeur Cognos V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 11 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Développeur Java Expert V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 28 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué GFI, Technologielaan , 3001 Heverlee, Belgique Tél. (32-497) , fax (32-16) Adresse internet http//www.gfi.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Developpeur Java Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 26 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgique Tél. (32-473) , fax (32-2) Adresse internet http//www.realdolmen.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance pour BEA Weblogic V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 7 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be