BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 21 APRIL 2010 MERCREDI 21 AVRIL 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 10844 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Bouche Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62589 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang EA voor 2010 en tussen en jaarlijks tussen 2011 en 2013 I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Bouche Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62589 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Armes, munitions et pièces associées II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global EA pour 2010 et entre et annuellement entre 2011 et 2013

4 10846 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Monster te leveren Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-0LA309-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 06/07/2010; tijdstip 1100 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 06/07/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 06/07/2010; tijdstip 1100 Plaats Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 20/04/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Echantillon à livrer Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-0LA309-F02_0 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 06/07/2010; heure 1100 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 06/07/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 06/07/2010; heure 1100 Lieu Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d envoi du présent avis 20/04/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100, 1050 Brussel, België Contactpunt(en) Leuckx Johann Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Fonds des Accidents du Travail, Rue du Trône 100, 1050 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leuckx Johann Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62473 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Onderhoud van de lokalen, ruiten, raamomlijstingen en verticale gevelelementen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening Troonstraat 100, 1050 Brussel NUTS-code BE100 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Deze opdracht betreft het geheel van prestaties en leveringen voor het schoonmaken van de lokalen, ruiten, raamomlijstingen (langs de binnenzijde en de buitenzijde van het gebouw) en verticale gevelelementen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten - FF01 II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,90 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FAO-2009/2.-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel onderhoud van de lokalen V.1) Datum van gunning van de opdracht 22/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 9 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund ISS, 1800 Vilvoorde, België Tel , fax Internetadres V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht ,90 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62473 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur L entretien des locaux, des vitres, des châssis et des éléments verticaux de façade II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 14 Lieu principal de prestation Rue du Trône 100, 1050 Bruxelles Code NUTS BE100 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Ce marché a pour objet l ensemble des prestations et fournitures relatives au nettoyage des locaux, vitres et châssis (côtés intérieur et extérieur du bâtiment) et éléments verticaux de façade. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres - FF01 II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,90 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FAO-2009/2.-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé l entretien des locaux V.1) Date d attribution du marché 22/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 9 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué ISS, 1800 Vilvorde, Belgique Tél , fax Adresse internet V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché ,90 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non.

6 10848 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 19/04/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier à compter du VI.4) Date d envoi du présent avis 19/04/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) RKW, Trierstraat 9, 1000 Brussel, België, t.a.v. Dhr Leys, Rudy Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Nationaal of federaal agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 07 Belangrijkste plaats van dienstverlening De plaats waar de prestaties geleverd moeten worden, wordt bepaald door de RKW hoofdzakelijk in Brussel en occasioneel in de provinciale bureaus NUTS-code BE10 II.1.3) De aankondiging betreft De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Lot 1 - Ervaren projectleider Lot 2 - Ervaren business analist met goede kennis van de kinderbijslag Lot 3 - Junior business analist N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact ONAFTS, rue de Trèves 9, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de M. Leys, Rudy Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Agence/office national(e) ou fédéral(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 07 Lieu principal de prestation Le lieu de prestation sera déterminé par l ONAFTS principalement à Bruxelles et occasionellement en province. Code NUTS BE10 II.1.3) L avis implique La conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Lot 1 Chef de projet expérimenté Lot 2 Business Analyste Expert avec bonne connaissance de la matière des allocations familiales Lot 3 Business Anayste Débutant

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Lot 4 - Ervaren functioneel analist Lot 5 - Junior functioneel analist Lot 6 - Consultancy op het gebied van datawarehousing Lot 7- Functioneel analist Cognos Lot 8 - Ontwikkelaar Cognos Lot 9 - Ervaren ontwikkelaar Java Lot 10 - Junior ontwikkelaar Java Lot 11 - Consultancy voor BEA Weblogic Lot 12 - Consultancy voor Enterprise Architect Lot 13 - Consultancy voor Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) Lot 14 - Ontwikkelaar Adobe Flex Lot 15 - Oracle DB Architect II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - Technische kennis - Weging 25% 2 - Ervaring met de technieken - Weging 25% 3 - Prijs - Weging 35% 4 - Aantal equivalente profielen - Weging 15% IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren projectleider V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 22 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, België Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres http//www.sogeti.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren business analist met goede kennis van de kinderbijslag V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, België Tel. (32-495) , fax (32-11) Internetadres http//www.cegeka.be Lot 4 Analyste fonctionnel Expert Lot 5 Analyste fonctionnel Débutant Lot 6 Consultance dans le domaine datawarehousing Lot 7 Analyste fonctionnel Cognos Lot8Développeur Cognos Lot9Développeur Java Expert Lot 10 Developpeur Java Débutant Lot 11 Consultance pour BEA Weblogic Lot 12 Consultance pour Enterprise Architect Lot 13 Consultance pour Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) Lot 14 Développeur Adobe Flex Lot 15 Oracle DB Architecte II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de développement de logiciels personnalisés II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - Connaissances techniques - Pondération 25% 2 - Expérience dans les techniques - Pondération 25% 3 - Prix - Pondération 35% 4 - Nombre de personnes équivalentes - Pondération 15% IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Chef de projet expérimenté V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 22 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse internet http//www.sogeti.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Business Analyste Expert avec bonne connaissance de la matière des allocations familiales V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 6 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, Belgique Tél. (32-495) , fax (32-11) Adresse internet http//www.cegeka.be

8 10850 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior business analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 15 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Aubay, Rue Gatti de Gamond 145, 1180 Bruxelles, België Tel. (32-475) , fax (32-2) Internetadres http//www.aubay.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren functioneel analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 27 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, België Tel. (32-495) , fax (32-11) Internetadres http//www.cegeka.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior functioneel analist V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 22 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, België Tel. (32-485) , fax (32-2) Internetadres http//www.sogeti.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy op het gebied van datawarehousing V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 16 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Functioneel analist Cognos V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Business Anayste Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 15 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Aubay, Rue Gatti de Gamond 145, 1180 Bruxelles, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-2) Adresse internet http//www.aubay.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Expert V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 27 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, Belgique Tél. (32-495) , fax (32-11) Adresse internet http//www.cegeka.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 22 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Sogeti, Avenue Bordet 160, 1140 Bruxelles, Belgique Tél. (32-485) , fax (32-2) Adresse internet http//www.sogeti.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance dans le domaine datawarehousing V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 16 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Analyste fonctionnel Cognos V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 8 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2250 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ontwikkelaar Cognos V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 11 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ervaren ontwikkelaar Java V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 28 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund GFI, Technologielaan , 3001 Heverlee, België Tel. (32-497) , fax (32-16) Internetadres http//www.gfi.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Junior ontwikkelaar Java V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 26 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België Tel. (32-473) , fax (32-2) Internetadres http//www.realdolmen.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy voor BEA Weblogic V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 7 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.2) Nombre d offres reçues 8 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2250 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Développeur Cognos V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 11 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Développeur Java Expert V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 28 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué GFI, Technologielaan , 3001 Heverlee, Belgique Tél. (32-497) , fax (32-16) Adresse internet http//www.gfi.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Developpeur Java Débutant V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 26 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgique Tél. (32-473) , fax (32-2) Adresse internet http//www.realdolmen.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance pour BEA Weblogic V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 7 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be

10 10852 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy voor Enterprise Architect V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 11 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Consultancy voor Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 11 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Ordina, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen, België Tel. (32-473) , fax (32-15) Internetadres http//www.ordina.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Ontwikkelaar Adobe Flex V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 12 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België Tel. (32-475) , fax (32-3) Internetadres http//www.cronos.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. CIV/2009/ Titel Oracle DB Architect V.1) Datum van gunning van de opdracht 18/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 13 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, België Tel. (32-495) , fax (32-11) Internetadres http//www.cegeka.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance pour Enterprise Architect V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 11 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Consultance pour Microsoft Collaboration tools (Exchange, MS SharePoint) V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 11 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Ordina, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen, Belgique Tél. (32-473) , fax (32-15) Adresse internet http//www.ordina.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Développeur Adobe Flex V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 12 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cronos, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique Tél. (32-475) , fax (32-3) Adresse internet http//www.cronos.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o CIV/2009/ Intitulé Oracle DB Architecte V.1) Date d attribution du marché 18/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 13 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Cegeka, Interleuvenlaan 16, 3001 Leuven, Belgique Tél. (32-495) , fax (32-11) Adresse internet http//www.cegeka.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (320) VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen RKW - CIV, TRIERSTRAAT 9, 1000 BRUSSEL, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 20/4/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours le Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (320) VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours ONAFTS - CTI, RUE DE TREVES 9, 1000 BRUXELLES, Belgique VI.4) Date d envoi du présent avis 20/4/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) Joost Callaert, t.a.v. Joost Callaert Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.bipt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Juridische en economische analyse van de speciale tarieven voor de diensten die bestemd zijn voor zakelijke gebruikers, aanbieders van grote partijen post en tussenpersonen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 21 Belangrijkste plaats van dienstverlening Brussel NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Institut belge des services postaux et des télécommunications, Boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Muriel Baudot, à l attention de Muriel Baudot Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.ibpt.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Analyse juridique et économique des tarifs spéciaux pour les services postaux destinés aux expéditeurs d envois en nombre et aux intermédiaires II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 21 Lieu principal de prestation Bruxelles Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats)

12 10854 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De Post stelt een nieuw systeem van conventionele tarieven voor dat gericht is tot de directe klanten en tot de routeurs. De onderhavige opdracht betreft - Perceel 1 Juridische analyse de verificatie van de overeenstemming van het voorgestelde systeem met de relevante wetgeving ter zake; - Perceel 2 Economische studie een economische studie van de grondslag van de tariefdifferentiatie tussen de tussenpersonen en de directe klanten. Een analyse van de impact van de nieuwe tarifering op de sector. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang perceel 1 Juridische analyse 150 uur perceel 2 Economische studie 50 mandagen II.2.2) Opties ja. Beschrijving van deze opties punt F) van perceel 2 Het Belgische systeem (2010) vergelijken met de toegangsystemen in onze buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht lot 1/perceel 1 45 jours calendrier/kalenderdagen; lot 2/ perceel 2 75 jours calendrier/kalenderdagen dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Juridische analyse 1) Korte beschrijving A) Analyse van de verenigbaarheid van het tariefbeleid dat De Post hanteert voor directe klanten, routeurs en tussenpersonen in 2010 met de postale wetgeving in het algemeen en in het bijzonder - met artikel 144ter van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; - met artikel 12 van de Postrichtlijn; - met de relevante rechtspraak in de postsector (bijv. arrest van het Hof van Justitie van 6 maart 2008, Vedat Deniz, gevoegde zaken C-287/06 t/m C-292/06 betreffende artikel 12, vijfde streepje, van richtlijn 97/67/EG, dat bepaalt dat dit aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat ondernemingen die beroepsmatig en in eigen naam de postzendingen van verschillende afzenders samenvoegen, de speciale tarieven worden geweigerd die de nationale leverancier van de universele postdienst in het kader van zijn exclusieve vergunning toekent aan zakelijke klanten voor de aflevering van minimumhoeveelheden voorgesorteerde post bij zijn postcentra), of in andere sectoren; - met relevante buitenlandse beslissingen, adviezen of jurisprudentie (bijv. arrest van het Franse Hof van Cassatie van 5 mei 2009 weigering aan de routageondernemingen van een Bestek 13 handelskorting die door de aanbieder van de universele postdienst wordt aangeboden aan afzenders van post). B) Op basis van deze analyse juridische argumenten verstrekken aan de hand waarvan het Instituut het toegepaste systeem kan beoordelen. C) Eventueel meewerken aan de openbare raadpleging over deze studie. La Poste propose un nouveau système de tarifs conventionnels adressé aux clients directs et aux routeurs. Le présent marché porte sur - Lot 1 Analyse juridique la vérification de la conformité du système proposé avec la législation pertinente en la matière; - Lot 2 Etude économique une étude économique du fondement de la différenciation tarifaire entre les intermédiaires et les clients directs. Une analyse de l impact de la nouvelle tarification sur le secteur. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de recherche et développement et services de conseil connexes II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global lot 1 analyse juridique 150 heures lot 2 étude économique 50 jours/hommes II.2.2) Options oui. Description de ces options point F) du lot 2 Comparer le système belge (2010) aux systèmes d accès dans nos pays voisins, par exemple l Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande Bretagne et la France. II.3) Délai d exécution ou durée du marché lot 1/perceel 1 45 jours calendrier/kalenderdagen; lot 2/ perceel 2 75 jours calendrier/kalenderdagen jours. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Analyse juridique 1) Description succincte A) Analyse de la compatibilité de la politique tarifaire appliquée par La Poste pour les clients directs, les routeurs et les intermédiaires en 2010 avec la législation postale en général et en particulier - avec l article 144ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; - avec l article 12 de la Directive postale; - avec la jurisprudence pertinente du secteur postal (ex. Arrêt de la Cour de Justice du 6 mars 2008, Vedat Deniz, affaires jointes de C-287/06 a C-292/06 concernant I article 12, cinquième tiret, de la directive 97/67/CE qui stipule que celui-ci doit être interprété en ce sens qu il s oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois postaux de plusieurs expéditeurs Ie bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde, dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour Ie dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d envois pré triés.), ou d autres secteurs; - avec les décisions étrangères pertinentes, avis ou jurisprudence (ex. arrêt de la Cour de Cassation française du 5 mai 2009 refus aux sociétés de routage d une remise commerciale offerte par le prestataire du service postal universel aux émetteurs de courrier). B) Sur la base de cette analyse, fournir des arguments juridiques permettant à l Institut de faire une évaluation du système appliqué. C) Le cas échéant, collaborer à la consultation publique sur cette étude

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS ) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Juridische dienstverlening Perceel nr. 2 Titel Economische studie 1) Korte beschrijving A) De consultant moet nagaan of het voorgestelde prijsmodel voldoet aan de economische principes die vermeld zijn in artikel 144ter van de wet van 21 maart 1991, bijvoorbeeld of het gebaseerd is op de kosten van de universele dienst, of het transparant en niet-discriminerend is, of het rekening houdt met de vemeden kosten, enz. B) De economische argumenten van de volgende beslissingen analyseren, namelijk B.1.) De Franse beslissingen ter zake, namelijk het advies van de Franse mededingingsautoriteit (Conseil de la concurrence) van 20 december 2007 betreffende een verzoek om advies van ARCEP over het mechanisme van handelskortingen van La Poste (Frankrijk); de beslissing van ARCEP van 3 juli 2008 betreffende het tariefdossier van La Poste (Frankrijk) van 23 april 2008 betreffende de overeenkomst inzake direct-marketingpost van minder dan 50 gram; het arrest van het Franse Hof van Cassatie van 5 mei 2009 (zie hierboven). B.2.) De beslissing van het Europees Hof van Justitie ter zake met betrekking tot artikel 12, vijfde streepje, van Richtlijn 97/67/EG (zie hierboven). B.3.) Nagaan in welke mate de economische argumenten in de voorgaande punten 2.1. en 2.2. van toepassing zijn op het prijsmodel 2010 van de Belgische De Post. C) Nagaan welke impact het nieuwe, voorgestelde systeem heeft op de postmarkt in zijn geheel en in het bijzonder op de zakelijke gebruikers, de aanbieders van grote partijen post, de tussenpersonen en de personen die postzendingen samenvoegen. D) Het voorstel vergelijken in het kader van de openstelling van de postmarkt en meer specifiek ten opzichte van de toegang tot het postale netwerk. E) Een beschrijvende studie, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de markt van de tussenpersonen/routeurs/mailhandlers in België. F) (Optioneel) eventueel het Belgische systeem (2010) vergelijken met de toegangssystemen in onze buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. G) Eventueel meewerken aan de openbare raadpleging over deze studie. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag van elk perceel. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling gebeurt binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de keuring van de schuldvordering. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services juridiques Lot n o 2 Titre Etude économique 1) Description succincte A) Le consultant vérifiera si le modèle de prix proposé est conforme aux principes économiques spécifiés à l article 144ter de la loi du 21 mars 1991, par exemple s il est basé sur les coûts du service universel, s il est transparent et non-dsicriminatoire, s il tient compte des coûts évités, etc; B) Analyser les arguments économiques des décisions suivantes, à savoir B.1.) Les décisions françaises en la matière, à savoir l avis de l autorité de concurrence française (Conseil de la concurrence) du 20 décembre 2007 relatif à une demande d avis de l ARCEP sur le dispositif de remises commerciales de La Poste (française); la décision de l ARCEP du 3 juillet 2008 concernant le dossier tarifaire de La Poste (française) du 23 avril 2008 relatif à la convention courrier de marketing direct de moins de 50 grammes; l arrêt de la Cour de Cassation française du 5 mai 2009 (voir plus haut). B.2.) La décision de la Cour européenne de Justice en la matière, concernant l article 12, cinquième tiret, de la Directive 97/67/CE (voir plus haut). B.3.) Vérifier dans quelle mesure les arguments économiques des points précédents 2.1. et 2.2. sont d application au modèle de prix 2010 de la Poste belge. C) Vérifier quel est l impact du nouveau système proposé sur le marché postal dans son ensemble et en particulier sur la clientèle non résidentielle, les expéditeurs d envois en nombre, les intermédiaires et les consolidateurs. D) Comparer la proposition dans le cadre de l ouverture du marché postal et plus spécifiquement par rapport à l accès au réseau postal. E) Une étude descriptive tant quantitative que qualitative du marché des intermédiaires/routeurs/mailhandlers en Belgique. F) (Optionnel) Éventuellement comparer le système belge (2010) aux systèmes d accès dans nos pays voisins, par exemple l Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France. G) Le cas échéant, collaborer à la consultation publique sur cette étude. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de recherche et développement et services de conseil connexes Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Le cautionnement est fixé à5% du montant attribué pour chaque lot. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Le paiement aura lieu dans un délai de 30 jours calendriers à compter de la date de réception de la facture régulièrement établie. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non.

14 10856 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan Niet-uitsluiting verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet in één van de volgende staten bevindt faillissement, vereffening, staking van werkzaamheden, gerechtelijke schikking of gerechtelijk akkoord; de inschrijver moet in orde zijn wat betreft zijn verplichtingen ten opzichte van de directe belastingen en BTW. Economische en financiële draagkracht, en technische bekwaamheid een afschrift van het bewijs van inschrijving van de maatschappij in het handelsregister, onder de voorwaarden die in de van kracht zijnde wetgeving vastgelegd zijn. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan - een verklaring van de onderneming betreffende de totale omzet met betrekking tot de levering van soortgelijke diensten als deze opdracht over de laatste drie boekjaren III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 2010/post/speciale tarieven IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 31/05/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 31/05/2010; tijdstip 1400 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 31/05/2010; tijdstip 1400 Plaats BIPT, Ellipse Building, Gebouw C, Koning Albert II-laan, 35, 1030 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Non exclusion déclaration sur l honneur certifiant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des états suivants faillite, liquidation, cessation d activités, règlement judiciaire ou concordat; le soumissionnaire doit être en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la TVA; Capacité économique, financière et technique une copie du certificat d inscription de la société au registre du commerce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur; III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies une déclaration de l entreprise concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif à la fourniture de services semblables au présent marché au cours des trois derniers exercices. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 2010/post/speciale tarieven IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 31/05/2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 31/05/2010; heure 1400 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 31/05/2010; heure 1400 Lieu IBPT, Ellipse Building, Bâtiment C, Boulevard du Roi Albert II, 35, 1030 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek is beschikbaar on de website van het BIPT op de volgende link http//www.bipt.be/nl/26/showdoc/3255/offerteaanvragen/ Algemene_offerteaanvraag_voor_de_juridische_en_eco.aspx VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat, 30,, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van state, Wetenschapstraat, 30,, 1040 Bruxelles, België Tel. (32-2) VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 20/4/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Les soumissionnaires Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s) Le cahier des charges est disponible sur le site Internet de l IBPT au lien suivant http//www.bipt.be/fr/26/showdoc/3255/appels_d_offres/ Appel_d offres_général_pour_l analyse_juridique_et.aspx VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la science, 30,, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Conseil d Etat, Rue de la Science, 30,, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) VI.5) Date d envoi du présent avis 20/4/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel - dir. Infrastructuur, bureau werken, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. Johan Hoste Tel. (32-9) , fax (32-9) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Lichtervelde Afschaffen OW 57 L66/L73 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Lichtervelde NUTS-code BE252 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen)

16 10858 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 57/53/3/09/29 Lijn 66 km Lijn 73 km Lichtervelde Afschaffen van OW 57 mits bouwen van een onderbrugging. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Bouwen van spoorbrug II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 540 kalenderdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van de goedgekeurde inschrijvingssom III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht. voldaan Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen. Attest RSZ III.2.3) Vakbekwaamheid. voldaan cat E, klasse 6 III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 57/53/3/09/29 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 25/05/2010; tijdstip 1600 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 140,57 EUR Betalingstermijnen en -methode Bestek verkrijgbaar vanaf 26/04/2010 na betaling op rekening (IBAN BE BIC BPOTBEB1) van Infrabel - district NW - Boekhouding Infrastructuur te 9000 Gent, met aanduiding van het BTWnr van de firma en met vermelding 57/54/3/09/29JH. Kandidaat-inschrijvers kunnen een kopie van hun betalingsbewijs faxen naar (32-9) (BTWnr & besteknr vermelden!) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 26/05/2010; tijdstip 1100 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 26/05/2010; tijdstip 1100 Plaats Gent, Kon. Maria-Hendrikaplein 2 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) Internetadres http//www. raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekenis van een beslissing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 19/4/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) Tuc Rail NV, t.a.v. Simon Naveau Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62267 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) Infrabel NV - I-P Sales Tel Internetadres http//www.infrabel.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Infrabel NV, Rue des Guillemins 26, 4000 Luik, België Contactpunt(en) Infrabel NV - Infrastructuur I-I-9 SE, t.a.v. Olivier Philppe Internetadres http//www.infrabel.be I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming TR GEN L BB - Ter Hulpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Ter Hulpen NUTS-code BE310 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De werken bestaan hoofdzakelijk uit - de uitvoering van de werken burgerlijke bouwkunde voor de spoorbedding (ophogingen, groene steunmuren, muren op micropalen) van kilometerpaal tot de kilometer (spoor A) en (spoor B); - de verlenging, vervanging, aanpassing en/of bouw van kunstwerken; - de aanleg van een parking met twee niveaus op de site van de bestaande parking; N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Tuc Rail SA, à l attention de Simon Naveau Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62267 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Infrabel SA, Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Infrabel SA - I-P.123- Sales Tél Adresse internet http//www.infrabel.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées Infrabel SA, Rue des Guillemins 26, 4000 Liège, Belgique Point(s) de contact Infrabel SA - Direction Infrastructure I-I-9 SE, à l attention de Olivier Philippe Adresse internet http//www.infrabel.be I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur TR RER L GC - La Hulpe II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution La Hulpe Code NUTS BE310 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Les travaux consistent principalement en - la réalisation du génie civil de la plate-forme ferroviaire (remblais, murs verts de soutènement, murs sur micropieux et dalles) depuis la cumulée jusqu aux cumulées (voie A) et (voie B) ; - la prolongation, le remplacement, l adaptation et/ou la création d ouvrages d art ; - la construction d un parking à deux niveaux sur le site du parking existant ;

18 10860 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - de aanpassing van het bestaande reizigersgebouw en de bouw van nieuwe perrons; - de aanverwante werken afbraakwerken, werfwegen, verplaatsing van diverse installaties en kabels weenwerken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Civieltechnische en bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Zie II.1.5 II.2.2) Opties II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 28 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling door Infrabel door maandelijkse voorschotten, overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten Wet van 24/12/1993 (BS van 22/01/1994) en KB van 26/09/1996 (BS van 18/10/1996) en hun latere wijzigingen. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Onderneming of Tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - De erkenning in de categorie E, klasse 8 is vereist - Certificaat van Quality Management System, volgens de normen EN ISO of Attest van de Nationale Rijksdienst der Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste kwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 11/06/2010; tijdstip l adaptation du bâtiment voyageur existant et la construction de nouveaux quais ; -les travaux connexes démolitions, pistes de chantier, déplacement d installations et de câbles divers, travaux de voirie. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Ouvrages d art et de génie civil II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Voir II.1.5 II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 28 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5% du montant initial du Marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement par Infrabel par acomptes mensuels, conformément à la législation sur les marchés publics loi du 24/12/1993 (MB du 22/1/1994) et AR du 26/9/1996 (MB du 18/10/1996) et leurs modifications ultérieures. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Entreprise ou Société Momentanée d entreprises III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - Agréation d entreprises de travaux dans la catégorie E, classe 8 - Certificat de «Quality Management System» selon les normes EN ISO ou Attestation ONSS relative à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 11/06/2010; heure 1200

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 891,83 EUR Betalingstermijnen en -methode Vanaf 21/4/2010 bij Infrabel, Barastraat 110, 1070 Brussel. Openingsuren alle werkdagen van 09u. tot 12u. Ter plaatse te nemen of te storten op rekeningnummer van Infrabel, met vermelding van Opdracht TR Aankoop bestek en uw BTW-nummer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/06/2010; tijdstip 1030 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 15/06/2010; tijdstip 1030 Plaats Infrabel NV - Infrastructuur Directie I-I.9 SE - Rue des Guillemins Liège Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres htt//www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 19/04/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Documents payants oui, prix 891,83 EUR Conditions et mode de paiement A partir du 21/4/2010 à Infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles. Heures d ouverture de 9h à 12h tous les jours ouvrables. A retirer sur place ou à verser sur le compte d Infrabel n en mentionnant Marché TR Achat CSC ainsi que votre n de TVA IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/06/2010; heure 1030 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français IV.3.7) Modalités d ouverture des offres date 15/06/2010; heure 1030 Lieu Infrabel SA. - Direction Infrastructure I-I.9 SE - Rue des Guillemins LIEGE Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet htt//www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier après la notification de la décision VI.5) Date d envoi du présent avis 19/04/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Holdiing, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) De heer W. Vrebos, Zonemanager Tel. (32-11) , fax (32-11) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres NMBS-Holding, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, België, t.a.v. ing Dominiek De Wit Tel. (32-11) , fax (3211) I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor.

20 10862 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Station Bilzen. Vernieuwen en uitbreiden fietsenstalling. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Bilzen NUTS-code BE223 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) Station Bilzen.Vernieuwen en uitbreiden fietsenstalling.kandidatuurstellingen De fietsenstalling aan het station van Bilzen is te klein. Er zijn talloze wildparkeerders aan beide zijden van het station en het spoor. De bestaande houten fietsenstalling wordt gesloopt en er komt een grotere, stalen overkapping met een capaciteit van 96 fietsplaatsen. Aan de andere zijde van het station is er ook nog ruimte om een overkapping op te richten. Hier kan een stalling komen met een capaciteit van 60 fietsplaatsen. Aan de overkant van de lijn Hasselt - Tongeren worden de bestaande fietsrekken met een gelijkaardige overkapping uitgerust en tevens uitgebreid. Daar wordt de capaciteit 38 fietsplaatsen. De drie op te richten fietsenstallingen zijn stalen, open constructies die worden uitgerust met een verlichtingsinstallatie zodat ook bij duisternis de reiziger comfortabel en veilig kan gebruik maken van deze stallingen. Er worden ook nog enkele herstellingen en aanpassingen gedaan aan de autoparking zodat hier bijkomend 25 autoplaatsen bijkomen. Voor deze opdracht dient u zich eerst schriftelijk kandidaat te stellen met toevoeging van 3 bijlagen verder opgesomd. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Constructieproducten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 75 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Voor tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dient minimaal een intentieverklaring ondertekend door elk lid van de (toekomstige) tijdelijke handelvennootschap, te worden toegevoegd. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan 1ste bijlage toe te voegen De aannemer dient aan te tonen dat hij ingeschreven is in de Kruispuntbank der ondernemingen. 2de bijlage toe te voegen Geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de stortingen van zijn bijdragen overeenkomstig de wetttelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. voldaan 3de bijlage toe te voegen De aannemer dient aan te tonen dat hij beschikt over een erkenning in ondercategorie F2 of categorie C5, klasse 2. III.2.3) Vakbekwaamheid. voldaan 3 de bijlage toe te voegen De aannemer dient aan te tonen dat hij beschikt over een erkenning in ondercategorie F2 OF categorie C5 klasse 2. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 58/22/2/09/18 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 12/05/2010 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Belgium Contract Award

Belgium Contract Award Belgium Contract Award Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : RKW, Trierstraat 9, 1000 Brussel, België, t.a.v. Dhr Leys, Rudy

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 141696672 Albinusdreef 2, 2333ZA LEIDEN ( Nederland ) Ter attentie van: Claudia Schmitz

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie