Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)"

Transcriptie

1 Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Mobiliteit en Openbare Werken A1 Adjunct van de directeur Dirk Bouts-gebouw Diestsepoort 6 bus Leuven (vlakbij station Leuven) Vacaturenummer: FUNCTIECONTEXT De Vlaamse overheid wil het verkeer veilig, vlot, leefbaar en betaalbaar houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. Zij zorgt tevens voor de grootst mogelijke mobiliteit, rekening houdend met ruimtelijke ordening, economische en ecologische aspecten. Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant is één van de vijf territoriale wegenafdelingen binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. De afdeling is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Vlaams-Brabant. Als teamverantwoordelijke kunstwerken leid en coördineer je het team kunstwerken (bruginspecteurs). Het team kunstwerken is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de kunstwerken. Aan de hand van de verslagen van grondige inspecties door de bruginspecteurs bereid je planning en beleid voor in verband met kunstwerken. Je treedt ook op als projectleider voor onderhoudswerken aan kunstwerken. Je vervult bovendien de rol van tunnelbeheerder voor de Vierarmentunnel. Je rapporteert aan de directeur exploitatie en beheer. JE TAKENPAKKET je takenpakket 1. BEHOEFTEANALYSE Je analyseert de behoeften van de organisatie en interne klanten, teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden in verband met kunstwerken. Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 1 van 9

2 Je bespreekt behoeften en opportuniteiten met dienstkringingenieurs/projectleiders, de directeur exploitatie en beheer en het afdelingshoofd Je anticipeert op problemen en knelpunten binnen de afdeling in verband met kunstwerken Je volgt ontwikkelingen en tendensen op Je voert (probleem)analysen uit Je analyseert ad hoc vragen en problemen Je evalueert de huidige dienstverlening 2. DIENSTVERLENING UITBOUWEN Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definieer en implementeer je de dienstverlening in verband met kunstwerken en stuur je deze bij teneinde de interne klant en de afdeling op de best mogelijke manier te ondersteunen. Context: in overleg en in samenwerking met de directeur exploitatie en beheer en het afdelingshoofd. Je maakt een planning op voor het periodiek uitvoeren van alle inspecties van de toestand van de kunstwerken en het onderhoud van de bouwkundige en elektromechanische installaties Je bezoekt regelmatig een onderhoudsbeurt in de tunnel, op basis waarvan je verbeteringsvoorstellen voor het onderhoud van de tunnel opmaakt Je organiseert in samenwerking met de hulpdiensten en de veiligheidsbeambte gemeenschappelijke oefeningen voor het tunnelpersoneel en de hulpdiensten, die zo realistisch mogelijk zijn en corresponderen met de incidentscenario s Je doet voorstellen en bespreekt de dienstverlening Je helpt de continue werking van de afdeling mee verzekeren Je definieert een langere termijnplanning in verband met kunstwerken Je voert de administratie uit die bij de dienstverlening hoort 3. WERKINSTRUMENTEN Je ontwikkelt concepten, systemen, methoden en technieken in verband met kunstwerken en past deze aan in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. Je ontwerpt werkinstrumenten en hulpmiddelen, verbetert deze en/of maakt deze (beter) toegankelijk Je ontwikkelt innovatieve ideeën in verband met kunstwerken Je werkt procedures en richtlijnen uit 4. ADVIESVERLENING Zowel op vraag als pro-actief adviseer je interne klanten in verband met kunstwerken teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. Je geeft technische adviezen m.b.t. kunstwerken Je formuleert voorstellen op basis van studies of waarnemingen Je zorgt voor de opname in de planning van oplossingen of voorstellen ter verbetering van de veiligheid van of mankementen aan kunstwerken die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd Je adviseert de directeur exploitatie en beheer bij het formuleren van korte en lange termijndoelstellingen teneinde een efficiënt beleid toe te laten Je fungeert binnen de afdeling als aanspreekpunt in verband met kunstwerken Je geeft advies over interpretatie van regelgeving in verband met kunstwerken Je speelt in op specifieke vragen van het management Je neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen Je signaleert pro-actief knelpunten Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 2 van 9

3 5. KWALITEITSBORGING Je volgt de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening op, evalueert deze en stuurt deze eventueel bij teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Je bewaakt correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, procedures, normen, in verband met kunstwerken Je ziet erop toe dat wet- en regelgeving worden gerespecteerd Je verzamelt en verwerkt gegevens, maakt overzichten en verslagen op, rapporteert over indicatoren Je levert input voor management rapportering Je ziet toe op de naleving van kwaliteitsnormen Je bewaakt de kwaliteit van de opgezette systemen Je doet voorstellen voor verbetering Je stemt de processen in verband met kunstwerken af met andere processen binnen de afdeling 6. COMMUNICATIE EN CONTACTEN Je communiceert over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. Je neemt deel aan en organiseert werkgroepen, vergaderingen, infosessies Je fungeert binnen de afdeling als aanspreekpunt in verband met kunstwerken 7. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED Je houdt actief je kennis bij en wisselt kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied uit teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Je bouwt een netwerk op en onderhoudt dit Je houdt vakliteratuur bij Je volgt nieuwe ontwikkelingen op Je blijft op de hoogte van nieuwe methoden, theorieën en technieken Je neemt deel aan interne en externe vormingsactiviteiten in verband met kunstwerken 8. PROJECTDEELNAME Je leidt (deel)projecten in verband met onderhoud aan kunstwerken teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Context: m.b.t. het eigen functionele domein Je pleegt overleg met betrokkenen (dienstkringingenieurs/projectleiders, andere entiteiten binnen AWV, externen) Je stelt aanbestedingsdocumenten op Je volgt de aanbestedingsprocedure op en onderneemt de nodige acties om de geschikte kandidaat te kiezen teneinde over te gaan tot de eigenlijke uitvoering van de werken Je maakt afspraken rond het te verwachten resultaat, de aanpak, tijdspanne en kwaliteit Je bepaalt de nodige middelen Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 3 van 9

4 Je leidt de uitvoering van onderhoudswerken aan kunstwerken en zorgt voor de opvolging ervan (in samenwerking met de werfleider en werfcontroleur) Je staat in voor tussentijdse evaluatie en je stuurt eventueel de uitvoering en planning van de taken bij Je controleert en superviseert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden teneinde tot betaling ervan over te gaan Je volgt de budgetten, tijdslimieten, afspraken, op. Je brengt verslag uit aan de directeur exploitatie en beheer over de voortgang van de onderhoudswerken Je bespreekt de voortgang van het project met de werfleider, werfcontroleurs, aannemer, externe klant, en op basis hiervan doe je aanpassingen Je levert specifieke vakinhoudelijke input voor projecten in verband met kunstwerken 9. COÖRDINEREN Je coördineert en stuurt een groep medewerkers aan om het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je organiseert (werf)vergaderingen en zit deze voor Je coacht en evalueert, leidt en begeleidt de bruginspecteurs Je bewaakt het leerproces van de bruginspecteurs JE PROFIEL DEELNEMINGSVOORWAARDEN Je hebt een diploma van master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur), bij voorkeur in de optie bouwkunde. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je kan vlot werken met de courante PC-toepassingen (MS Office). Je hebt kennis van de technische voorschriften die gangbaar zijn voor de wegenbouw, en in het bijzonder voor kunstwerken, in het Vlaamse Gewest (Standaardbestek 250, wegennormen, standaardstructuren, ) en de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de functie (overheidsopdrachten, vergunningen,...) of bent bereid deze op korte termijn te verwerven. Je hebt kennis van de principes van de multimodale mobiliteit en de toepassing hiervan op de wegenbouw. Je kent dienstorder LI 93/50 Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken of bent bereid je deze op korte termijn eigen te maken. Je kent de Europese Richtlijn 2004/54/EG, die van toepassing is op alle TERN-tunnels of bent bereid je deze op korte termijn eigen te maken. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend Verbeteren = Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen III. Leert over andere vakgebieden, methodes en technieken en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit - Heeft belangstelling voor 'aanverwante' onderwerpen om zijn kennis te verruimen - Benut informatie die afkomstig is uit andere vakgebieden om de eigen aanpak en werking te optimaliseren - Onderkent de impact van nieuwe processen, technieken en methodes in andere vakgebieden op de eigen werking - Stuurt de eigen werking proactief bij naar gelang van wijzigingen op het niveau van de entiteit Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 4 van 9

5 - Zoekt actief naar mogelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket overstijgen Klantgerichtheid = Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren II. Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen - Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen - Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze - Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant - Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening - Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp - Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant Samenwerken = Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is II. Helpt anderen en pleegt overleg - Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen - Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep - Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen - Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht - Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen Betrouwbaarheid consequent en correct handelen = Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen II. Brengt sociale en ethische normen in de praktijk - Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) - Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau - Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen - Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan. - Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken Probleemanalyse (analytisch denken) = Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie II. Legt verbanden en ziet oorzaken - Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten - Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen - Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie - Detecteert onderliggende problemen - Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 5 van 9

6 Oordeelsvorming (synthetisch denken) = Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria I. Formuleert hypothesen; trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens - Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is - Formuleert een diagnose op basis van de verzamelde informatie, komt tot een synthese - Betoont een gezonde kritische ingesteldheid - Weegt alternatieven tegen elkaar af Redeneert logisch, ziet de voor de hand liggende effecten van acties Initiatief = Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen II. Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel) - Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar of brengt ze onder de aandacht - Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren - Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken - Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd - Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden Organisatiesensitiviteit = Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie I. Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties aan de (verschillende) belangen van de eigen entiteit - Maakt gebruik van expertise binnen de eigen entiteit - Neemt geen beslissing zonder het effect op andere delen van de eigen entiteit te hebben ingeschat - Is op de hoogte van gebeurtenissen in de verschillende delen van de eigen entiteit en houdt daar op voorhand rekening mee - Betrekt andere diensten binnen de eigen entiteit bij overleg en besluitvorming - Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen op andere entiteiten binnen de eigen entiteit Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid = Spreken in een taal zodat het publiek tot wie u zich richt u begrijpt II. Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen - Richt zich tot zijn gesprekspartner - Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk is - Biedt zijn gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen - Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem niet - Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid = Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep II. Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek - Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn - Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de inhoud en vorm zijn op elkaar afgestemd) - Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief ) Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 6 van 9

7 - Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft leesbare teksten ) - Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de behoeften en beperkingen van de verschillende doelgroepen Visie (conceptueel denken) = De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen I. Plaatst operationele taken en problemen in een ruimere context - Schat de ruimere consequenties van de eigen acties, voorstellen en beslissingen correct in - Kan disciplineoverschrijdend denken (bv. bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten, gebruikt informatie uit andere domeinen) - Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden - Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken en geeft de grote lijnen aan Richting geven Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband Niveau I. Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan - Geeft richtlijnen, aanwijzingen, suggesties, instructies aan individuele medewerkers of aan het team over uit te voeren taken - Verschaft de middelen (informatie, budget, materiaal, mensen ) die de medewerkers nodig hebben om goede resultaten te halen - Drukt in meetbare resultaten uit wat hij van de medewerker of van het team verwacht - Geeft open en duidelijke positieve of negatieve feedback met het oog op de te bereiken doelstellingen en afspraken - Treedt corrigerend op met het oog op de te bereiken doelstellingen en gemaakte afspraken - Zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende taken die door het team worden opgenomen - Geeft duidelijk aan wat de prioriteiten zijn voor de medewerker of het team - Zorgt ervoor dat alle medewerkers met respect worden behandeld en geeft hierin zelf het goede voorbeeld Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 7 van 9

8 HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met 8 maart Je cv en motivatiebrief stuur je, met vermelding van het vacaturenummer 24674, per naar of per post naar de Afdeling Personeel en Organisatie, Team HRM sollicitaties, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dienen bij kandidaatstelling een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen. SELECTIEPROCEDURE 1 Screening van de formele deelnemingsvoorwaarden Fase 1: Screening op basis van cv en motivatiebrief (motivatie, opleiding, ervaring, technische competenties) - eliminerend (15 maart 2015 onder voorbehoud) Fase 2: Verkennende gesprekken eliminerend (26 maart 2015 onder voorbehoud) Fase 3: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een competentiegericht luik) met de jury en een persoonlijkheidsvragenlijst eliminerend ( 3 april onder voorbehoud) ONS AANBOD De functie is aantrekkelijk wegens de mogelijkheid die je krijgt om in team te werken en dit team te leiden en motiveren. Je kan ook duidelijk de voortgang in de dossiers meten, waardoor de resultaten die je met je team behaalt duidelijk zichtbaar zijn. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 3019,77 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op de website kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden, tot maximum 20 jaar. Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode met een individueel vormingsprogramma. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 1 Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. - Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 8 van 9

9 MEER WETEN? - Voor extra informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Michiel Smekens, Intern consultant HRM Adres : Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel Tel.: 02/ Voor extra informatie over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Sophie Vermunicht, personeelsverantwoordelijke Adres : Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven Tel. : 016/ Wil je meer informatie over de selectieprocedure binnen Mobiliteit en Openbare Werken? Wil je meer informatie over onze activiteiten? Functiebeschrijving teamverantwoordelijke kunstwerken vacaturenummer Pagina 9 van 9