TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN"

Transcriptie

1 Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Mobiliteit en Openbare Werken Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid A Adjunct van de Directeur Koning Albert II laan 20/5, 1000 Brussel Vacaturenummer: Functiecontext Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is in grote lijnen bevoegd voor verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken en bestaat uit drie entiteiten: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid behoort tot het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Deze afdeling verricht beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende taken (onderzoek, projecten en advisering). Hiernaast verricht de afdeling eveneens beleidsuitvoerende taken op het vlak van de ondersteuning van het duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid en de verkeersveiligheid. Momenteel zoeken we een technisch raadgever goedkeuring voertuigen bij de Cel Homologatie en Technische Keuring. Deze cel is onderdeel van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De kerntaken van de Cel Homologatie en Technische Keuring zijn: het afleveren van internationale en nationale goedkeuringen voor types voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden; het afleveren van goedkeuringen voor individuele voertuigen, zowel ni euw als reeds in dienst gesteld; het administratief beheer van en toezicht op de erkende organismen voor technische controle van voertuigen; Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 1 van 6

2 2. Je Takenpakket Je biedt technische en reglementaire ondersteuning aan je collega s zodat goedkeuringen voldoen aan de reglementering en controles adequaat uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor fabrikanten, federaties, burgers en technische diensten. Je verstrekt inlichtingen en advies over de goedkeuring van voertuigen, technische keuring en de erkenning van fabrikanten en technische diensten. Je voert audits uit bij fabrikanten voor de erkenning in het kader van de COP-procedure. Je voert audits uit bij technische diensten voor de erkenning als technische dienst. Je voert analyses uit van de audits en waakt over de uniformiteit ervan. Je volgt de van toepassing zijnde reglementering op en werkt mee aan de opmaak van instructies voor de technische keuring. Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van voertuigen (technische en reglementaire aspecten) om een hoog expertiseniveau binnen de cel te behouden. Je neemt deel aan vergaderingen, zowel intern, nationaal als internationaal. Bijkomend kan je ingeschakeld worden bij de controle van voertuigen en hun onderdelen met het oog op het afleveren van een goedkeuringscertificaat. Je doet dit op basis van verslagen van erkende technische diensten en/of fabrikanten. Je gaat na of de constructie van een voertuig voldoet aan de reglementering, op vraag van fabrikanten, invoerders of burgers. Je vraagt de nodige documenten op en onderzoekt dossiers volgens de reglementering die van toepassing is. Je formuleert opmerkingen vanuit reglementair en administratief oogpunt. Je houdt de technische gegevens van voertuigen bij in elektronische databanken. Je bepaalt of de technische eigenschappen van voertuigen, systemen en onderdelen overgenomen kunnen worden op het goedkeuringscertificaat. Af en toe inspecteer je voertuigen op verplaatsing. 3. Profiel Deelnemingsvoorwaarden Je hebt een diploma van master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) bij voorkeur in een van volgende richtingen: mechanica, elektromechanica, toegepaste elektronica, Een relevante professionele ervaring in één of meerdere van de hieronder vermelde domeinen is niet vereist maar strekt uiteraard tot aanbeveling: Technische inspectie van voertuigen Opstellen van homologatiedossiers van voertuigen Toepassen van de reglementering i.v.m. goedkeuring van voertuigen. Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 2 van 6

3 Technische competenties Je beschikt over technische kennis van voertuigen en/of elektromechanica. Je kan technische en reglementaire aspecten in het domein begrijpen en interpreteren. Je hebt kennis of ervaring inzake ISO-normering, meer bepaald ISO 9001, ISO 17020, ISO en ISO Je hebt zo mogelijk kennis of ervaring inzake technische keuring, technische audit en certificering. Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken. Je hebt een basiskennis van het Frans en het Engels. Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, webbrowsers, ). Gedragsgerichte competenties Verantwoordelijkheid nemen (Niveau 2) - Handelt in het belang van de organisatie Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit Assertiviteit (Niveau 2) - Komt spontaan met standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt zijn belangen en de belangen van de entiteit Heeft een stevige en weerbare opstelling in contacten Komt, ook bij belangentegenstellingen, uit eigen beweging respectvol op voor zijn standpunten en de belangen van de entiteit Kiest voor directe confrontatie en directe beïnvloeding (dus geen manipulatieve technieken) Brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier Gebruikt tegenargumenten, weerstand en kritiek om flexibel en creatief te reageren Oordeelsvorming (Niveau 2 - Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan Komt tot een gefundeerd oordeel op basis van een brede en afgewogen analyse Betrekt consequenties en mogelijke neveneffecten van standpunten in zijn overwegingen Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende informatie Neemt bij vragen of problemen een duidelijk standpunt in Motiveert en beargumenteert zijn standpunt Probleemanalyse (Niveau 2) - Legt verbanden en ziet oorzaken Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 3 van 6

4 Benoemt de oorzaken van problemen Detecteert onderliggende problemen Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie Klantgerichtheid (Niveau 1) - Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening Plannen en organiseren (Niveau 2) - Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor anderen) Checkt afspraken inzake kwaliteit en timing op afgesproken controlemomenten Wijst medewerkers (collega s, leveranciers ) op hun planning of afspraken Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang Samenwerken (Niveau 1) - Informeert, pleegt overleg en werkt mee Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, ) Initiatief - Niveau 2 - Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel) Brengt knelpunten en problemen onder de aandacht en handelt ernaar (eventueel na overleg) Geeft spontaan aan waar het afgeleverde resultaat verbeterd kan worden Formuleert uit eigen beweging voorstellen om bestaande situaties te verbeteren Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd Trekt zaken naar zich toe en neemt het eigenaarschap op van thema s Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 4 van 6

5 4. hoe solliciteren? Denk je dat je ons team kan versterken met jouw talenten? Laat gauw iets weten. Solliciteren kan tot en met 27 september Je cv en motivatiebrief stuur je, met vermelding van het vacaturenummer (24897), per naar of per post naar de Afdeling Personeel en Organisatie, Team HRM sollicitaties, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dienen bij de kandidaatstelling een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen. 5. selectieprocedure 1 Screening van de formele deelnemingsvoorwaarden Fase 1: Screening op basis van cv en motivatiebrief (motivatie, opleiding, ervaring, technische competenties) - eliminerend Fase 2: Verkennende gesprekken (indien meer dan 5 kandidaten weerhouden op basis van cv en motivatiebrief) eliminerend Fase 3: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een competentiegericht luik) met de jury en een persoonlijkheidsvragenlijst eliminerend De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 6. ons aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Een contract bepaalde duur tot en met 31 december Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. 1 Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief w ervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten w orden toegepast in de selectieprocedure Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 5 van 6

6 Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3.019,77 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Meer informatie vind je op de salarissimulator op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 7. meer weten Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Ronny Verhelst, Celhoofd Cel Homologatie en Technische Keuring Tel.: 02/ Voor extra informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Michiel Smekens, intern consultant HRM Tel. : 02/ Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen (24898) - Pagina 6 van 6