METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH"

Transcriptie

1 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

2 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Presentatie van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Gemeenschappelijk beleggingsfonds dat gekozen heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en dat, wat zijn werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectieve belegging van beleggingsportefeuilles. Beheermaatschappij Naam : BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm : naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de andere beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Growth Lijst van de beveks waarvoor de beheermaatschappij is aangesteld: Altervision, BNP Paribas B Control, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, Post-Fix Fund. Bestuurders: Charlotte Dennery, Voorzitter Marnix Arickx, Bestuurder Vincent Cambonie, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Max Diulius, Bestuurder Carolus Janssen, Bestuurder Alain Kokocinski, Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Marc Raynaud, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder en CEO METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

3 Hans Steyaert, Bestuurder Bedrijfsrevisor: Deloitte, Bedrijfsrevisor BV o.v.v.c. CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Philip Maeyaert en Maurice Vrolix. Kapitaal: ,03 EUR Delegering van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Asset Management SAS, 1 boulevard Haussmann, F Paris (Bond Corporate Euro, Equity Belgium, Equity Microcaps) BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom (Bond Euro, Equity Euro) BNP Paribas Asset Management, Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) (Equity World ex Euro) De aangeduide beheermaatschappij blijft belast met de spreiding van de activa en met het beheer van de niet gedelegeerde activa. Financiële dienstverlening BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Distributeur(s) Landbouwkrediet NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Beroepskrediet NV,Waterloolaan 16, 1000 Brussel Europabank NV, de Burgstraat 170, 9000 Gent Bewaarder BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Onderbewaarder(s) BNP PARIBAS Securities Services, 33 Rue de Gasperich - L-5826 Hesperange LUXEMBURG aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 10, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zijn gedelegeerd. Bedrijfsrevisor PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave Promotor BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Persoon of personen op wie de verbintenissen rusten zoals bedoeld in artikelen 115, 3, alinea 3, 149, 152, 156, 157, 1, alinea 3, 165, 179, alinea 3, en 180, alinea 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging Distributienetwerk "Fintro", Fortis Bank NV Regels voor de waardering van activa Zie Artikel 8 van het beheerreglement. Balansdatum 31 december Regels inzake de bestemming van de netto-opbrengsten Alle inkomsten die voor rekening van het Fonds worden geïnd, worden op grond van het kapitalisatieprincipe herbelegd. Belastingstelsel Voor het pensioenspaarfonds: - Vrijstelling van Belgische bronheffing op de ontvangen interesten en dividenden. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

4 - Geen terugwinning mogelijk van buitenlandse bronheffingen op de uit het buitenland ontvangen inkomsten (geen toepassing van de internationale verdragen tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Voor de belegger: Inschrijving van deelbewijzen Maximaal bedrag dat wettelijk is toegestaan per belastingplichtige (1) en per belastingperiode Het bedrag waar momenteel rekening mee wordt gehouden voor een vermindering van de belastingen in het kader van langetermijnsparen bedraagt 940 EUR voor het boekjaar 2014 (inkomsten 2013). Bij eenzelfde instelling mag er slechts één rekening (of één verzekering) bestaan per belastingplichtige (2). De rekening moet een duur van minstens 10 jaar hebben. (1) De belastingplichtige moet een "inwoner van het rijk zijn", dus een natuurlijke persoon met woonplaats of zetel van zijn vermogen in België, met een leeftijd van minimum 18 jaar en maximum 65 jaar op 31 december van de belastingperiode waarin de rekening geopend wordt. (2) Elke echtgenoot/-note heeft recht op de vermindering als hij of zij persoonlijk houder is van de rekening. In de loop van eenzelfde belastingperiode kunnen de stortingen daarnaast slechts voor één rekening (of één verzekering) uitgevoerd worden. Bovendien kan de belastingvermindering voor het pensioensparen niet gecumuleerd worden met de belastingvermindering die bepaald wordt in artikel 145-1, 4, WIB 92 ten gunste van werknemers in geval van vrijgave van aandelen van de werkgever-vennootschap. Belastingverlaging Er wordt een speciale belastingvermindering toegekend voor de jaarlijkse stortingen voor het pensioensparen, berekend tegen het speciale gemiddelde tarief, met een minimum van 30% en een maximum van 40%. Terugbetaling van het opgebouwde kapitaal Voorwaarden die moeten worden nageleefd om van een aparte gunstige belastingregeling te genieten Het kapitaal dat is opgebouwd via de stortingen aan het Fonds is onderworpen aan het hierna beschreven belastingstelsel indien het ten vroegste aan de begunstigde wordt uitgekeerd in geval van: de pensionering op de normale datum of tijdens een van de 5 jaar die hieraan voorafgaan; de brugpensionering; het overlijden van de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is. De volgende bijkomende voorwaarden zijn vereist, behalve in geval van overlijden, in geval van vereffening vóór 60 jaar: de minimumduur van 10 jaar moet verstreken zijn; er moeten 5 stortingen uitgevoerd zijn (behalve voor de rekeningen die zijn geopend vóór 04/08/1992); elke storting moet gedurende een minimum 5 jaar belegd zijn gebleven. Aparte belastingheffing In geval van vereffening vóór de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal op een andere manier belast worden bij de inkomstenbelasting (+ eventuele aanvullende crisisbijdrage + bijkomende gemeentebelasting) tegen: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/1993; 10% voor de stortingen gedaan na 01/01/1993. In geval van terugbetaling van het kapitaal op een ander tijdstip dan hierboven bedoeld of ingeval de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, is de aanslagvoet ofwel de marginale aanslagvoet, ofwel de aanslagvoet van 33%. In de praktijk zullen de terugbetaalde bedragen onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing. In geval van vereffening na de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal belast worden via de indirecte belasting op het langetermijnsparen. In principe zal de heffing automatisch plaatsvinden wanneer de houder van de rekening de leeftijd van 60 jaar bereikt. Wanneer de rekening geopend wordt op de leeftijd van 55 jaar of ouder, zal de heffing ofwel automatisch op de 10de verjaardag van de opening van de rekening plaatsvinden, ofwel bij de vereffening van het kapitaal vóór die datum. De belasting zal geïnd worden tegen een aanslagvoet van: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/1993; 10% voor de stortingen gedaan na 01/01/1993 (3). (3) De aanslagvoet kan 33% bedragen in geval van vereffening van het kapitaal vóór de 10de verjaardag van de opening van de rekening (rekening geopend vanaf de leeftijd van 55 jaar) in andere omstandigheden dan hierboven vermeld. Belastbare grondslag Het belastbare spaarbedrag is gelijk aan de som van de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd tegen een rentevoet van: 6,25% voor alle stortingen gedaan vóór 01/01/1992; 4,75% voor alle stortingen gedaan na 01/01/1992; Het Fonds valt niet onder de wet van 17 mei 2004 die de Europese richtlijn 2003/48/CE betreffende de belasting van spaarinkomsten omzet in het Belgisch recht, noch onder de programmawet van 27 december 2005 die een heffing invoert op de deelbewijzen van het kapitalisatietype van ICB s die meer dan 25% in vastrentende effecten beleggen. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

5 Het belastingstelsel voor de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, hangt af van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel dient de belegger zelf informatie in te winnen bij professionele deskundigen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: De statuten, het beheerreglement en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op verzoek, vóór of na de inschrijving op deelbewijzen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de distributeurs. De in het verleden behaalde resultaten en de omloopsnelheid van de portefeuille zijn opgenomen in het laatste jaarverslag. De omloopsnelheid van de portefeuille is berekend conform de bepalingen van Afdeling II van Bijlage B bij het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, als aanvullende indicator van het gewicht van de transactiekosten. Dit cijfer weerspiegelt de frequentie van de verandering van de samenstelling van het vermogen over een periode van één jaar, als resultaat van de uitgevoerde transacties, los van de inschrijvingen en terugkopen van deelbewijzen. Een actief vermogensbeheer kan tot een hogere omloopsnelheid leiden. Het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren via de distributeurs. Alle informatie over het Fonds wordt gepubliceerd volgens de wettelijke voorschriften. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers De vierde donderdag van april, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel, of op het adres dat is vermeld in de oproeping. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 60 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van het beheerreglement is neergelegd bij de FSMA. 4. Contactpunt waar indien nodig aanvullende toelichtingen kunnen worden verkregen BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel.: 02/ (Klantendienst) tussen 9 en 17 uur 5. Perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie BNP Paribas Investment Partners Belgium NV, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De persoon die verantwoordelijk is voor het prospectus verklaart dat de gegevens van het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie naar zijn weten overeenstemmen met de werkelijkheid en dat er in deze documenten niets ontbreekt dat de betekenis ervan zou wijzigen. Waarschuwing Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de deelbewijzen van het Fonds niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten. Dit document mag derhalve niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de deelbewijzen van het Fonds niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. Synthetische risico- en opbrengstindicator De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI), die wordt berekend volgens de bepalingen van het reglement 583/2010, is opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. Deze indicator geeft de jaarlijkse volatiliteit van het Fonds over een periode van 5 jaar weer. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging zonder risico is, maar duidt op een laag risico. Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lagere potentiële opbrengst verbonden en omgekeerd is er aan een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hogere potentiële opbrengst verbonden. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

6 Beleggingsrisico s Potentiële beleggers wordt aanbevolen het volledige prospectus aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot een belegging. Elke belegging kan bovendien beïnvloed worden door wijzigingen van de regels inzake deviezencontrole, fiscaliteit of bronheffing, of van het economische en monetaire beleid. De beleggers worden er ten slotte voor gewaarschuwd dat het rendement van het Fonds mogelijk niet overeenkomt met de doelstelling ervan, dat de waarde van hun belegging zowel kan stijgen als dalen en dat zij het kapitaal dat zij hebben belegd (na aftrek van de inschrijvingsvergoedingen) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Hieronder worden de wezenlijke risico s opgesomd waaraan het Fonds blootgesteld kan zijn. Kredietrisico Dit risico is aanwezig in ieder fonds met schuldbewijzen in zijn beleggingsuniversum. Dit is het risico dat kan voortvloeien uit de ratingverlaging of wanbetaling van een emittent van obligaties waaraan de fondsen zijn blootgesteld, en dat kan leiden tot een daling van de waarde van de beleggingen. Dit risico is gekoppeld aan het vermogen van een emittent om zijn schulden af te betalen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of een emittent kan leiden tot een daling van de waarde van de betrokken schuldbewijzen waarin het Fonds heeft belegd. Bepaalde gehanteerde strategieën zijn mogelijk gebaseerd op obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met een hoog kredietrisico (hoogrentende effecten). De fondsen die beleggen in hoogrentende obligaties hebben een bovengemiddeld risico, ofwel door de grotere schommelingen van hun valuta, ofwel door de kwaliteit van de emittent. Liquiditeitsrisico Dit risico betreft in principe alle financiële instrumenten in ieder fonds. Er bestaat een risico dat beleggingen in fondsen illiquide worden wegens een te beperkte markt (vaak weerspiegeld door een bijzonder brede spread tussen bied- en laatprijs of grote prijsschommelingen), ofwel wanneer hun rating wordt verlaagd, ofwel wanneer de economische toestand slechter wordt. Het is dan ook mogelijk dat deze beleggingen niet snel genoeg kunnen worden verkocht of gekocht om een verlies in de fondsen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Tegenpartijrisico Dit risico is verbonden met de kwaliteit of het in gebreke blijven van de tegenpartij waarmee de beheermaatschappij transacties afsluit voor hetzij het afwikkelen/leveren van financiële instrumenten, hetzij het afsluiten van termijncontracten op financiële instrumenten. Dit risico houdt verband met het vermogen van de tegenpartij om haar verplichtingen na te komen (zoals de betaling, levering en terugbetaling). Transactierisico en bewaarrisico Sommige markten bieden een lagere veiligheid dan het merendeel van de internationale gereglementeerde markten. De bewaarneming en de liquidering die worden uitgevoerd voor rekening van een fonds dat in deze markten belegt, kunnen met een groter risico gepaard gaan. Risico s verbonden met afgeleide instrumenten Om het rendement van zijn portefeuille af te dekken (strategie voor het gebruik van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (hedging)) en/of te optimaliseren (strategie voor het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading)), kan het Fonds een beroep doen op de afgeleide technieken en instrumenten die beschreven zijn in het deel over het Fonds (met name warrants op overdraagbare effecten, contracten voor de uitwisseling van overdraagbare effecten, rentevoeten, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere financiële derivaten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), termijncontracten, opties op overdraagbare effecten, rentevoeten of termijncontracten, enz.). De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden (trading) gepaard gaat met een hefboomeffect. De fondsen hebben daardoor een hogere volatiliteit. Risico s verbonden met de aandelenmarkten Dit risico is aanwezig in ieder fonds met aandelen in zijn beleggingsuniversum. De risico s die gepaard gaan met beleggingen in aandelen (en daarmee verwante instrumenten) omvatten aanzienlijke koersschommelingen, negatieve informatie over de emittent of de markt en het ondergeschikte karakter van de aandelen ten opzichte van de obligaties die door dezelfde vennootschap worden uitgegeven. Aandelenkoersen zijn op korte termijn overigens dikwijls volatieler. Het risico dat een of meer vennootschappen een daling registreren of geen vooruitgang boeken, kan op een gegeven moment een negatieve invloed hebben op het rendement van de hele portefeuille. Er kan voor de beleggers geen garantie worden geboden dat de waarde zal toenemen. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die hieruit worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk krijgen de beleggers niet hun belegde bedrag terug. Het wordt geenszins gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt. Bepaalde fondsen kunnen beleggen in vennootschappen die hun aandelen op de beurs introduceren (Initial Public Offering). In dit geval bestaat het risico erin dat het aandeel dat op de beurs wordt geïntroduceerd volatieler kan zijn als gevolg van factoren zoals de afwezigheid van een vroegere openbare markt, niet-seizoensgebonden transacties, het beperkte aantal verhandelbare effecten en het gebrek aan informatie over de emittent. De mogelijkheid bestaat dat een fonds dergelijke effecten slechts kort aanhoudt, waardoor de kosten worden verhoogd. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

7 De fondsen die beleggen in groeiwaarden kunnen volatieler zijn dan de algemene markt en kunnen anders reageren op de economische-, politieke- en marktontwikkelingen en de ontwikkelingen die eigen zijn aan de emittent. Groeiwaarden zijn traditioneel volatieler dan andere waarden, vooral over zeer korte perioden. Dergelijke waarden kunnen bovendien, in vergelijking met hun winst, duurder zijn dan de markt in het algemeen. Bijgevolg kunnen groeiwaarden sterker reageren op wijzigingen in hun winstgroei. Bepaalde fondsen kunnen hun doelstelling baseren op een versterking van de schommelingen op de beurs, wat een bovengemiddelde volatiliteit in de hand werkt. De beheerder kan tijdelijk een defensievere houding aannemen indien hij van mening is dat de beurs of de economie van de landen waarin het Fonds belegt een buitensporige volatiliteit, een algemene aanhoudende achteruitgang of andere nadelige omstandigheden vertoont. In dergelijke omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat het Fonds er niet in slaagt zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Renterisico s Dit risico is aanwezig in ieder fonds met renteproducten in zijn beleggingsuniversum. De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door schommelingen van de rentevoeten. De rentevoeten kunnen invloed ondervinden van talrijke elementen of gebeurtenissen, zoals het monetaire beleid, de discontovoet, de inflatie, enz. De aandacht van beleggers wordt gevestigd op het feit dat een verhoging van de rentevoeten een daling van de waarde van beleggingen in obligatie-instrumenten en schuldbewijzen tot gevolg heeft. Valutarisico s Dit risico is aanwezig in ieder fonds met posities die luiden in andere valuta s dan zijn referentievaluta. Het fonds omvat activa die zijn uitgedrukt in valuta s die verschillen van zijn referentievaluta. Het kan worden beïnvloed door een schommeling in de wisselkoers tussen zijn referentievaluta en deze andere valuta's of door een eventuele wijziging inzake de controle van de wisselkoersen. Als de valuta waarin een effect luidt in waarde stijgt ten opzichte van de referentievaluta van het Fonds zal de tegenwaarde van het effect in deze referentievaluta toenemen. Omgekeerd zal een waardedaling van deze valuta een daling van de tegenwaarde van het effect met zich meebrengen. Als de beheerder afdekkingstransacties tegen het wisselkoersrisico afsluit, kan niet worden gegarandeerd dat deze volledig doeltreffend zullen zijn. Inflatierisico s Alle soorten beleggingen vallen onder dit risico. Het kan gebeuren dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt. Fiscale risico s Dit is een generisch risico. De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door de toepassing van de belastingwetten van de verschillende landen, inclusief bronheffingen en de verandering van regering, of economisch of monetair beleid in de betrokken landen. Bijgevolg kan geen garantie worden gegeven dat de financiële doelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Risico verbonden met de grondstoffenmarkten Dit risico is aanwezig in ieder fonds met (indirecte) posities in grondstoffen in zijn beleggingsuniversum. De grondstoffenmarkten kunnen significante en bruuske koersschommelingen vertonen die een directe impact hebben op de waardering van de aandelen en met aandelen vergelijkbare effecten waarin het Fonds kan beleggen en/of van de index(en) waaraan het Fonds blootgesteld kan zijn. Bovendien kunnen de onderliggende activa een koersverloop vertonen dat duidelijk verschilt van de traditionele effectenmarkten (aandelen, obligaties, enz.). Risico s in verband met de opkomende markten en kleine beurskapitalisaties De fondsen die beleggen in opkomende markten, in ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie of in gespecialiseerde of nichesectoren geven mogelijk blijk van een bovengemiddelde volatiliteit door een hoge graad van concentratie, door de hogere onzekerheid omdat er minder informatie beschikbaar is, door de lagere liquiditeit of door een grotere gevoeligheid voor veranderingen van de marktomstandigheden (sociale, politieke en economische omstandigheden). Bovendien bieden bepaalde opkomende markten minder zekerheid dan de meeste ontwikkelde internationale markten. Derhalve kunnen de prestaties met betrekking tot de transacties in de portefeuille, de vereffening en de bewaring, uitgevoerd voor rekening van de bedragen die in de opkomende markten zijn belegd een hoger risico met zich meebrengen. De Vennootschap en de beleggers aanvaarden deze risico s. De beleggingen op de Russische markt worden uitgevoerd op de 'Russian Trading System Stock Exchange ( RTS Stock Exchange ), waarin een groot aantal Russische emittenten verenigd zijn en die een vrijwel volledige dekking van het universum van Russische aandelen biedt. De keuze voor de RTS Stock Exchange biedt de mogelijkheid om te profiteren van de liquiditeit van de Russische markt zonder te moeten handelen in de plaatselijke valuta, aangezien de RTS Stock Exchange de mogelijkheid biedt om met de emittenten te handelen in USD. De mogelijkheid bestaat dat kleinere ondernemingen niet in staat blijken om nieuwe middelen te vergaren om hun groei en hun ontwikkeling te verzekeren, dat het hen ontbreekt aan visie inzake het beheer of dat zij producten ontwikkelen voor nieuwe, onzekere markten. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

8 Vergoedingen en kosten Het cijfer van de lopende kosten, berekend volgens de bepalingen van reglement 583/2010, is opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten geven de totale operationele en beheerkosten weer die aan de fondsen worden gefactureerd, na aftrek van retrocessies. Deze kosten omvatten in het bijzonder: de beheerkosten; de kosten voor de depotbank; de kosten voor de rekeninghouder, in voorkomend geval; de kosten voor de beleggingsadviseur, in voorkomend geval; de kosten voor de bedrijfsrevisor; de kosten voor de afgevaardigden (financieel, administratief en boekhoudkundig), in voorkomend geval; de kosten voor inschrijving van het Fonds in andere lidstaten, in voorkomend geval; de distributiekosten; de instap- en uitstapvergoedingen wanneer de ICBE deelbewijzen of aandelen in een andere ICBE of een ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. De lopende kosten kunnen variëren van boekjaar tot boekjaar. Zij omvatten niet de prestatievergoedingen en de transactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het deelbewijzen in een andere beleggingsinstelling koopt of verkoopt. Het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

9 Doelstellingen van het Fonds Informatie betreffende de beleggingen De doelstelling van het Fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van het risico door te beleggen in alle types van activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperking, in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het gedeelte belegd in aandelen zal altijd groter zijn dan het gedeelte belegd in de andere activaklassen. Bij de samenstelling van de activa van het Fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen Beleggingsbeleid van het Fonds Metropolitan-Rentastro Growth zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte en in mindere mate in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten, die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende looptijd van de obligaties in de portefeuille. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Kenmerken van de obligaties en schuldbewijzen: de obligaties en schuldbewijzen waarin het Fonds belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,enz. De looptijd zal doorgaans in lijn met de markt zijn. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. De grote meerderheid van de obligaties beschikt als minimum over een 'investment grade' rating. Investment grade obligaties zijn obligaties die zijn uitgegeven door leners die een bepaalde rating krijgen op basis van marktafspraken. Die rating reikt van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's, de andere ratingbureaus hanteren vergelijkbare ratings. In tegenstelling daarmee staan de non-investment grade obligaties, ook wel speculatieve of high yield (hoogrentende) obligaties genoemd. Deze obligaties, met een rating van BB+ tot D volgens dezelfde schaal van Standard & Poor's, gaan gepaard met een aanzienlijk hoger risico. De rating wijst op het wanbetalingsrisico (het risico dat de coupon niet wordt uitbetaald en/of dat de hoofdsom niet wordt terugbetaald). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. Hoe lager de rating (non-investment grade D), hoe hoger het risico. Het Fonds kan gebruik maken van het lenen van financiële instrumenten. Effectenleentransacties worden verricht in het kader van een gestandaardiseerd en georganiseerd leensysteem. Om de goede afloop van deze operaties te verzekeren, levert de lener aan de ICB-leninggever een financiële garantie die beantwoordt aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 en waarvan de waarde op elk moment meer zal bedragen dan die van de geleende effecten. Het uitlenen van effecten zal geen wijzigingen met zich meebrengen inzake het risicoprofiel van het Fonds en in geen geval het beheer van de activa, noch de uitvoering van terugkooporders in gevaar brengen. In ruil voor deze transacties ontvangt het Fonds een vergoeding die overeenstemt met de marktpraktijken, waarmee het rendement van zijn portefeuille kan worden geoptimaliseerd en bijgevolg zijn rendement kan worden verhoogd. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die antipersoonsmijnen, clustermunitie, onschadelijk gemaakte munitie of pantserdoorborende munitie met verarmd uranium of elk ander type industrieel uranium vervaardigen, gebruiken, repareren, tentoonstellen, verkopen, distribueren, importeren of exporteren, opslaan of transporteren komen niet in aanmerking voor belegging. Risicoprofiel van het beleggerstype Dit Fonds is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. De beschrijving van de relevante risico s is opgenomen in het prospectus onder Beleggingsrisico's. Hieronder worden de wezenlijke risico s opgesomd waaraan het Fonds blootgesteld kan zijn: risico s verbonden met de aandelenmarkten, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico, het renterisico en het inflatierisico. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

10 Informatie van economische aard Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Instapkosten Verhandelingsprovisie 3% (maximum) -- Administratieve kosten Uitstapkosten Verandering van Fonds -- 0% (behoudens in geval van volledige omzetting naar een pensioenspaarfonds buiten de BNP Paribas groep: 25 EUR + BTW) Kosten voor de materiële levering van de -- effecten BEURSTAKS Recurrente provisies en kosten gedragen door het Fonds (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1,00% per jaar Prestatievergoeding -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsprovisie -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding voor de bewaarder 0,05% per jaar Vergoeding voor de bedrijfsrevisor inbegrepen in de overige kosten Jaarlijkse belasting (1) 0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Overige kosten 0,05% per jaar (1) Deze belasting is ten laste van de beheersmaatschappij en verschuldigd door het Fonds Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners Belgium in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van het Fonds een commercieel voordeel vormen, dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van het Fonds dat zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden om alle belangenconflicten uit te sluiten. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

11 Informatie over de deelbewijzen en hun verhandeling Types van aan het publiek aangeboden deelbewijzen Rechten van de deelnemers in het onverdeelde mede-eigendom van het Fondsvermogen (onafhankelijk van dat van de Beheermaatschappij), uitsluitend vertegenwoordigd door deelbewijzen van het kapitalisatietype, opgesplitst in duizendsten ervan en niet materieel leverbaar. Zij maken het voorwerp uit van inschrijvingen op naam op een rekening die uit naam van de deelnemer wordt geopend bij de financiële tussenpersonen. ISIN-code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering van deelnemers is samengesteld uit alle houders van deelbewijzen van het Fonds. Ze beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en door het reglement zijn toegekend. De besluiten die door de vergadering worden genomen hebben dwingende kracht voor alle deelnemers, ook als ze afwezig zijn of tegen hebben gestemd. Elk deelbewijs geeft recht op één stem. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of het beheerreglement, delibereert de algemene vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. Vereffening van het Fonds De Beheermaatschappij kan, met de instemming van de bewaarder, de vereffening van het Fonds voorstellen aan de algemene vergadering van deelnemers indien zij van mening is dat de onverdeeldheid in hun belang moet worden beëindigd. De vereffening mag echter niet nadelig zijn voor de fiscale voordelen van de deelnemers die gedefinieerd zijn in het kader van het pensioensparen. De vereffeningsbeslissing wordt aan het publiek kenbaar gemaakt via de pers. De nettovereffeningsopbrengst wordt over de deelnemers verdeeld. Tijdens de vereffening van het Fonds blijft de bewaring van de tegoeden van het vermogen verzekerd door de Bewaarder, die daarnaast belast is met de controle van de vereffeningstransacties. Initiële inschrijving Van 1 tot en met 28 februari 1987 Initiële inschrijvingsprijs BEF (24,79 EUR) Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van het vermogen van het Fonds minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt op de website van BEAMA (http://ww.beama.be/vni) gepubliceerd conform de wettelijke bepalingen van artikel 194 van het Koninklijk Besluit van 12/11/12 en is ook beschikbaar aan de loketten van de instelling die instaat voor de financiële diensten. Voorwaarden voor de inschrijving op en terugkoop van deelbewijzen De bedragen op de pensioenspaarrekening worden omgezet in deelbewijzen op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de deponering op de spaarrekening. De aanvragen tot terugbetaling en overdracht die door de instelling belast met de financiële dienstverlening worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag en zullen worden betaald met valutadatum van drie werkdagen op de wisselmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. Schorsing van de terugbetaling van deelbewijzen In de volgende gevallen zal het Fonds de berekening, de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de nettoinventariswaarde van de deelbewijzen opschorten: METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

12 1) wanneer een of meerdere markten waarop meer dan 20% van de activa wordt verhandeld, of een of meer belangrijke wisselmarkten waarop de valuta's worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om andere redenen dan wettelijke vakantiedagen, of wanneer de transacties er opgeschort of beperkt zijn; 2) wanneer een ernstige toestand verhindert dat de tegoeden en/of verplichtingen correct kunnen worden gewaardeerd of dat er op de normale wijze over wordt beschikt, of dit niet kan zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; 3) wanneer het niet in staat is om geld over te maken of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of tegen een normale wisselkoers, of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of de financiële markten; 4) vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering van deelnemers die verzocht wordt zich uit te spreken over de ontbinding van het Fonds, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend de wijziging van de rechtsvorm tot doel heeft; 5) in het kader van een herstructurering, zodra de ruilverhouding wordt voorgesteld. Bovendien kan het Fonds op elk moment in uitzonderlijke omstandigheden de uitgifte en de terugkoop van deelbewijzen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle deelnemers, of van het Fonds zelf, te beschermen. De inschrijvingen en terugkopen zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste nettoinventariswaarde na de opschorting. Het Fonds kan een of meer inschrijvingen weigeren of uitstellen, of een of meer terugkopen die het evenwicht van het Fonds zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI / 12

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO

METROPOLITAN-RENTASTRO METROPOLITAN-RENTASTRO Prospectus Het Beheerreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO - Prospectus - versie JANUARI 2014 1 / 27 METROPOLITAN-RENTASTRO

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

CRELAN PENSION FUND. Prospectus. Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd.

CRELAN PENSION FUND. Prospectus. Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. CRELAN PENSION FUND Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. CRELAN PENSION FUND - Prospectus - versie November 2015 1 / 26 CRELAN PENSION

Nadere informatie

U denkt aan pensioensparen.

U denkt aan pensioensparen. U denkt aan pensioensparen. Welke formule past bij u? 1. Pensioensparen 3 1.1 Hoe bouwt u een mooi pensioen op? 3 1.2 Drie pijlers voor een stevig pensioen 3 1.3 Waarom pensioensparen? 4 1.4 Wie kan ervan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION GROWTH - Prospectus - versie OKTOBER 2014 1

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION BALANCED - Prospectus - versie OKTOBER 2015

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND

FORTIS B PENSION FUND FORTIS B PENSION FUND Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND * eveneens verhandeld onder de handelsnaam AXA B Pensionfund Rechtsvorm Pensioenspaarfonds naar Belgisch

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL BNP PARIBAS B CONTROL Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de SICAV en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I

BNP PARIBAS B FUND I BNP PARIBAS B FUND I Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY BNP PARIBAS B STRATEGY Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL BNP PARIBAS B CONTROL Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie