AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST"

Transcriptie

1 AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september :B - Definitief B

2 Inhoud 1 Inleiding Verkeerstructuur Verkeersafwikkeling Locatiescan Verkeersveiligheid Conclusie Colofon :B - Definitief ARCADIS 1

3 1 Inleiding Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ten aanzien van het vaststellingsbesluit van de raad voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Visweg-Oost (17 juli 2013, kenmerk /1/R3), dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. De Raad van State heeft dit in de uitspraak als volgt omschreven: De raad dient een onderzoek te doen naar de noodzaak van maatregelen indien de omlegging niet wordt gerealiseerd. Indien maatregelen noodzakelijk zijn, dan dient de raad te onderzoeken of uitvoering van deze maatregelen planologisch mogelijk zijn. De vragen van de Raad van State worden beantwoord door de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te onderzoeken op de aanrijroute op het bedrijventerrein van/naar de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong in geval de omlegging van de N260 niet zal worden gerealiseerd. Deze rapportage borduurt voort op de rapportage Verkeer bedrijventerrein Visweg-Oost van 10 augustus 2012 (kenmerk :0.7). Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de verkeerstructuur op het bedrijventerrein. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de verkeersafwikkeling op het bedrijventerrein in de huidige situatie en in de toekomstige situatie 2024, waarbij autonome groei en de uitbreiding van de drukkerij zorgen voor een toename van het verkeer. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen van de locatiescan besproken. Hoofdstuk 5 bevat het aspect verkeersveiligheid. We sluiten de rapportage af met hoofdstuk 6 waarin de bevindingen van de drie onderdelen gecombineerd zijn in een conclusie :B - Definitief ARCADIS 2

4 2 Verkeerstructuur In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het bedrijventerrein en op het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat beschreven voor de huidige situatie en voor de toekomstige situatie, inclusief de uitbreiding van de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong. Functie en vorm In figuur 1 is het onderzoeksgebied weergegeven. Figuur 1: Studiegebied Baarle-Nassau. Wegvakken De Oordeelsestraat-oost is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met, conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig, een snelheidsregime van 50 km/uur. Parkeren vindt plaats in een langsparkeervak en in de berm. Na het kruispunt met de Visweg gaat de Oordeelsestraat buiten de bebouwde kom verder, waar een snelheidsregime van 80 km/uur van toepassing is. De functie van de weg wijzigt daar niet :B - Definitief ARCADIS 3

5 De Oordeelsestraat-oost heeft binnen de bebouwde kom een ventweg. Op deze ventweg wordt het fietsverkeer afgewikkeld, buiten de bebouwde kom is een vrijliggend tweerichtingen fietspad aangelegd. Met een fietsdoorsteek wordt vanuit de ventweg de Smederijstraat bereikt. Op de Oordeelsestraat-oost zelf geldt een geslotenverklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen. De Oordeelsestraat-west is een erftoegangsweg binnen de kom, conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. Parkeren vindt plaats op de rijbaan en in langsparkeervakken. De Industrieweg verbindt de N260 (Alphenseweg) en de N135 (Oordeelsestraat-oost) met elkaar. De Industrieweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met, conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig, een snelheidsregime van 50 km/uur. Aan één zijde zijn langsparkeervakken gerealiseerd. De Kapelstraat, Smederijstraat, Visweg, Weverstraat en De Geerstraat zijn de wegen op het industrieterrein. Op deze wegen geldt een snelheidsregime van 50 km/uur. De straten zijn breed, met aan één of beide zijden ruimte voor parkeren, onder andere voor vrachtwagens. As- of kantmarkering ontbreekt. De voorrangssituatie op de kruispunten is niet geregeld. De wegcategorisering is niet geregeld, echter in de praktijk functioneren de wegen als erftoegangsweg. In het volledige onderzoeksgebied is sprake van het rechtstreeks ontsluiten van erven op de rijbaan. Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig is dit op erftoegangswegen gewenst, op gebiedsontsluitingswegen niet. Kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat Het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat is een voorrangskruispunt met een afbuigende voorrangssituatie. De voorrangsrichting is Industrieweg-Oordeelsestraat-oost. De Smederijstraat takt aan op de Industrieweg/Oordeelsestraat-oost en de Oordeelsestraat-west takt aan op de Smederijstraat middels een uitritconstructie. In figuur 2 is de inrichting van het kruispunt gegeven. Figuur 2: Inrichting van het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat Bron: Reconstructievoorstel kruispunt Oordeelsestraat/Industrieweg, Grontmij, :B - Definitief ARCADIS 4

6 Het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat was het meest onveilige kruispunt van de gemeente Baarle-Nassau. In de onderzoeksperiode 1999 en 2001 hebben 19 ongevallen plaatsgevonden, waarvan twee met letsel (bron: Reconstructievoorstel kruispunt Oordeelsestraat/Industrieweg, Grontmij, 2002). De Oordeelsestraat was in deze periode een hoofdroute tussen het centrum van Baarle-Nassau (en Breda en Turnhout) in het westen en Poppel (en het bedrijventerrein) in het oosten. De Smederijstraat en de Industrieweg kruisten de Oordeelsestraat haaks, maar de voorrang was al wel afbuigend in de richting Industrieweg-Oordeelsestraat-oost. Om de afbuigende voorrang te benadrukken en te voorkomen dat verkeer vanuit de Oordeelsestraat-oost via de Oordeelsestraat-west naar het centrum van Baarle-Nassau (en vice versa) rijdt, is het kruispunt heringericht conform het voorstel van Grontmij in 2002 (zie figuur 2). Sindsdien zijn nauwelijks ongevallen geregistreerd (zie de ongevallenanalyse in hoofdstuk 5). Fietsverkeer Op de Oordeelsestraat-oost na ontbreken fietsvoorzieningen in het gebied. Fietsverkeer is gedwongen gebruik te maken van de rijbaan. Op de Industrieweg komt deze situatie niet overeen met de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dit geldt ook voor de overige wegen op het bedrijventerrein. Met name de Industrieweg en de Visweg vormen aandachtspunten. In de rapportage Verkeer bedrijventerrein Visweg- Oost wordt benoemd dat de Visweg deel uitmaakt van een route voor langzaam verkeer. De Industrieweg vormt een aandachtspunt vanwege de smalle rijbaan in combinatie met het ontbreken van fietsvoorzieningen. Conclusie Een gedeelte van de wegen in het onderzoeksgebied is gecategoriseerd, een gedeelte nog niet. Daarnaast is sprake van tegenstrijdigheden in de vorm, functie en het gebruik van de wegen. De wegen in het onderzoeksgebied zijn dan ook niet ingericht overeenkomstig de richtlijnen van Duurzaam Veilig :B - Definitief ARCADIS 5

7 3 Verkeersafwikkeling Huidige situatie De huidige verkeersintensiteiten 1 in het gebied zijn weergegeven in figuur 3. Dit zijn de werkdagetmaalintensiteiten gebaseerd op verkeerstellingen in het gebied. Figuur 3: Verkeersintensiteiten De intensiteiten in het maatgevend avondspitsuur op het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/ Smederijstraat zijn weergegeven in figuur 4. 1 De verkeersintensiteiten in figuur 1 zijn werkdag etmaalintensiteiten afkomstig uit verkeerstellingen uit de periode t/m (Oordeelsestraat en Industrieweg) en t/m (overige wegen). De verkeerstellingen van de Oordeelsestraat en Industrieweg zijn opgehoogd met een groeipercentage van 1% per jaar tot :B - Definitief ARCADIS 6

8 Oordeelsestraat (west) Oordeelsestraat (oost) Aanvullend onderzoek verkeer bedrijventerrein Visweg-Oost Industrieweg Figuur 4: Verkeersintensiteit avondspits 16:15 17:15 uur in motorvoertuigen Bron: Verkeerstelling Oordeelsestraat, Baarle-Nassau, donderdag 10 september 2013, Groen Licht. Toekomstige situatie Smederijstraat In figuur 5 zijn de verkeersintensiteiten voor het gebied in 2024 gegeven voor de autonome situatie. De omlegging van de N260 is hier niet in meegenomen. Figuur 5: Verkeersintensiteiten 2024, autonome situatie (1% groei per jaar). In het rapport Verkeer bedrijventerrein Visweg-Oost is de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong beschreven. Als gevolg van deze uitbreiding neemt het aantal vrachtwagenritten per etmaal toe met 70 ritten. Het aantal ritten met personenauto s neemt niet toe. In figuur 6 zijn de laad- en losroutes voor het vrachtverkeer van en naar de drukkerij weergegeven :B - Definitief ARCADIS 7

9 Figuur 6: Laad- (groen) en losroutes (paars) voor de situatie zonder omlegging. Op basis van figuur 6 is het verkeer dat de drukkerij genereert toegedeeld op het netwerk. Deze intensiteiten zijn opgeteld bij de intensiteiten uit figuur 5. Dit resulteert in een kaart met de verkeersintensiteiten 2024 met autonome groei en de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong, zoals weergegeven in figuur 7. De omlegging van de N260 is hier niet in meegenomen. Opgemerkt moet worden dat ervoor is gekozen de verkeersintensiteiten af te ronden op honderdtallen om schijnnauwkeurigheid tegen te gaan. 2 Om die reden is nauwelijks een toename van verkeer waar te nemen tussen de autonome situatie 2024 zonder uitbreiding van de drukkerij (figuur 5) en de autonome situatie 2024 met uitbreiding van de drukkerij (figuur 7). 2 De verkeerscijfers op het bedrijventerrein zijn gebaseerd op recente verkeerstellingen, maar dit is niettemin een momentopname. Deze cijfers zijn vervolgens met een groeipercentage van 1% per jaar opgehoogd naar 2024, waarna de verkeersgeneratie van de uitbreiding van de drukkerij daar nog bij is opgeteld. Deze voorspelling kent een bepaalde onzekerheid. De verkeerscijfers zijn daarom afgerond op honderdtallen. Door deze afronding is de toename van 70 voertuigen door de uitbreiding van de drukkerij niet op elk wegvak zichtbaar in de verkeersintensiteit :B - Definitief ARCADIS 8

10 Figuur 7: Verkeersintensiteiten 2024, autonoom + uitbreiding drukkerij. Over het algemeen zijn niet de wegen, maar de kruispunten bepalend voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Voor het bedrijventerrein geldt dit ook. De wegvakken zijn breed en de intensiteiten zijn laag. Voor erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt dat zij circa mvt/etmaal goed kunnen verwerken. In figuur 7 is te zien dat de Smederijstraat, Visweg, Weverstraat en De Geerstraat in 2024 met uitbreiding van de drukkerij nog steeds etmaalintensiteiten hebben die (veel) lager zijn dan mvt/etmaal. Ter vergelijking, op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom kennen intensiteiten tussen à mvt/etmaal (bron: Handboek Wegontwerp erftoegangswegen, CROW, 2002). De Oordeelsestraat en de Industrieweg zijn gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom kunnen de circa en mvt/etmaal zonder problemen afwikkelen. Op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom worden intensiteiten rond de mvt/etmaal acceptabel geacht. Ter illustratie: in het spitsuur rijdt op de Industrieweg circa 10% van de etmaalintensiteit, dus circa 560 motorvoertuigen oftewel 280 motorvoertuigen per rijrichting. Dit komt erop neer dat er gemiddeld per richting iedere 13 seconden een voertuig passeert. De verkeersafwikkeling op de wegvakken zal met deze intensiteiten niet tot problemen leiden. Om zeker te zijn dat deze intensiteiten ook op de kruispunten niet voor knelpunten zorgen, is nadere analyse nodig. Dit geldt met name voor het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat, het drukste kruispunt in het onderzoeksgebied. Kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat Om de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat te beoordelen zijn de cijfers van de huidige situatie opgehoogd met 1% groei per jaar naar Ook is het verkeer toegevoegd dat gegenereerd wordt door de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong :B - Definitief ARCADIS 9

11 Deze cijfers zijn ingevoerd in Omni-X. Omni-X is een softwarepakket dat de kwaliteit van de doorstroming van het verkeer op kruispuntniveau inzichtelijk maakt. In Omni-X is de Oordeelsestraatwest bij de Smederijstraat gevoegd, dit omdat de Oordeelsestraat als aparte aansluiting aansluit op de Smederijstraat. Verkeerskundig functioneert het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat dan ook als een t-splitsing. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau is afhankelijk van de I/C ratio (verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit per uur) op de toeritten (rijstroken richting het kruispunt) en van de gemiddelde wachttijd. Wanneer de I/C ratio kleiner is dan 0,8, is de verkeersafwikkeling goed. Bij een I/C ratio tussen de 0,8 en 1,0 is de verkeersafwikkeling matig. Bij een I/C ratio gelijk aan 1 is sprake van een grote kans op stagnatie van verkeer. De gemiddelde wachttijd mag niet meer dan 30 seconden bedragen. Boven deze waarde is sprake van een slechte doorstroming. Figuur 8: Omni-X output kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat 2024 met uitbreiding drukkerij. Uit figuur 8 blijkt dat het kruispunt in 2024 wat betreft doorstroming nog steeds ruimschoots voldoet. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de Industrieweg smal is en dat twee vrachtauto s op de doorgaande richting Industrieweg-Oordeelsestraat-oost elkaar in de bocht niet kunnen passeren. De kwaliteit van de doorstroming op het kruispunt kan dan ook iets minder goed zijn dan met Omni-X is berekend. De hoogste I/C-ratio in Omni-X is 0,29. Als de capaciteit van het kruispunt in werkelijkheid lager is en daardoor de I/C-ratio hoger, zal deze nog steeds ruim onder de 0,8 liggen. De verkeersafwikkeling op het kruispunt vormt geen knelpunt. Conclusie Op basis van bovenstaande analyse van de verkeersafwikkeling op het industrieterrein en het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat concluderen wij dat in de huidige situatie geen sprake is van doorstromingsknelpunten in het onderzoeksgebied, en dat ook in 2024, na uitbreiding van de drukkerij, geen problemen worden verwacht :B - Definitief ARCADIS 10

12 4 Locatiescan Op dinsdagochtend 17 september 2013 is een locatiescan uitgevoerd op het industrieterrein en de kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat. Wegvakken De bevindingen van de locatiescan op de wegen in het onderzoeksgebied zijn: Het laden en lossen van de drukkerij vindt hoofdzakelijk plaats in De Geerstraat. Voor het lossen wachten en manoeuvreren vrachtwagens in De Geerstraat en de Visweg op de rijbaan. Overig verkeer moet regelmatig wachten. Op alle straten in het onderzoeksgebied is sprake van erfaansluitingen. Dit komt in de Oordeelsestraatoost en Industrieweg niet overeen met de richtlijnen van Duurzaam Veilig Fietsvoorzieningen ontbreken, op de Oordeelsestraat-oost na, in het plangebied. Kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat Hieronder volgen puntsgewijs de bevindingen van de locatiescan van het kruispunt: De verkeersafwikkeling was gedurende de locatiescan ( s ochtends van 7:00 tot 8:30 uur) geen probleem. Vanuit de Oordeelsestraat-oost en de Industrieweg is minder zicht op het kruispunt. Voor verkeer uit de Industrieweg is daarom een spiegel geplaatst, zodat er meer zicht is op de Oordeelsestraat-oost. Zie ook figuren 9 en 10. Figuur 9: Zicht vanuit de Industrieweg op het kruispunt. Figuur 10: Zicht vanuit de Oordeelsestraat-oost op het kruispunt Vrachtverkeer dat uit de Industrieweg richting de Oordeelsestraat-oost of richting de Smederijstraat en vice versa komt, maakt gebruik van de gehele rijbaan, zie figuur 11. Verkeer dat uit de Smederijstraat komt en richting de Industrieweg gaat, maakt gebruik van het linker deel van de weg, zie figuur :B - Definitief ARCADIS 11

13 Figuur 11: Verkeer uit Smederijstraat richting Industrieweg. Verkeer dat uit de Oordeelsestraat-west komt, rijdt dwars over het kruispunt richting Industrieweg of Oordeelsestraat-oost, zie figuur 12. Figuur 12: Verkeer vanuit de Oordeelsestraat-west. Op de rechtdoorgaande richting Industrieweg-Smederijstraat kunnen vrachtwagens uit tegemoetkomende richtingen elkaar niet passeren. Dit levert een mogelijk onveilige situatie op, wanneer ook fietsers in de Smederijstraat richting het kruispunt rijden. Fietsers vanuit de Oordeelsestraat-oost richting de Industriestraat en vice versa maken geen gebruik van de fietsdoorsteek tussen de ventweg van de Oordeelsestraat-oost en de Smederijstraat. Fietsers vanuit de Oordeelsestraat-oost richting de Oordeelsestraat-west en vice versa maken wel gebruik van deze fietsdoorsteek. De locatie van het fietsdoorsteekje ligt dicht bij de aansluiting van de Smederijstraat op de Industrieweg/Oordeelsestraat. Conclusie Het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat staat bekend als onoverzichtelijk. In de huidige situatie moet het verkeer vanuit de Smederijstraat en de Oordeelsestraat-west voorrang verlenen aan de Industrieweg en de Oordeelsestraat-oost. Het is voor vrachtverkeer lastig om vanuit de Industrieweg de Smederijstraat in te draaien, mede door wachtend verkeer vanuit de tegemoetkomende richting :B - Definitief ARCADIS 12

14 5 Verkeersveiligheid De verkeersonveiligheid is in beeld gebracht aan de hand van een ongevallenanalyse van de geregistreerde verkeersongevallen 3. Gekeken is waar de ongevallen hebben plaatsgevonden en wat de toedracht is geweest. Voor de ongevallenanalyse zijn de cijfers van 2006 tot en met 2012 gebruikt. Hierbij is gebruik gemaakt van de ongevallengegevens uit BRON 4. Tevens is voor de jaren 2010, 2011 en 2012 gebruik gemaakt van meldkamerongevallen 5. Opgemerkt moet worden dat bij de registratie van verkeersongevallen sprake is van een onderregistratie van het aantal ongevallen. Dit geldt in het bijzonder voor de periode vanaf Het onderzoeksgebied omvat het volledige bedrijventerrein. Specifiek wordt ingezoomd op het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat. Analyse wegvakken bedrijventerrein In het onderzoeksgebied zijn in de periode 2006 tot en met 2012 vijf ongevallen geregistreerd, exclusief drie ongevallen op het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat. Op dit kruispunt wordt in een volgende paragraaf nader ingezoomd. De ongevallen hebben plaats gevonden tussen personenauto s, vrachtwagens en een fietser. Bij één ongeval was sprake van letsel. Een letselongeval is een verkeersongeval waarbij één of meerdere gewonden of doden zijn gevallen. In onderstaand figuur zijn de botspartners (ongevallen tussen type voertuigen) weergegeven, in relatie tot het aantal en de aan- /afwezigheid van letsel. Botspartners Aantal Letsel Personenauto / Vrachtauto 2 Nee Personenauto / Personenauto 1 Ja Personenauto / Fiets 1 Nee Overig vast object / Onbekend voertuig i.g.v. doorrijder 1 Nee Figuur 13: Botspartners in het onderzoeksgebied. De ongevallen hebben verdeeld plaats gevonden over het bedrijventerrein. Specifiek gaat het daarbij om: Wegvak Weverstraat (2x); Kruispunt Weverstraat/Smederijstraat (1x); Kruispunt Visweg/Nijhoven (1x); Kruispunt Visweg/De Geerstraat (1x). 3 Bron: geregistreerde verkeersongevallen DVS. 4 Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland. 5 Dit zijn ongevallen waar de politie niet per se ter plaatse is geweest, maar die wel door ongevalbetrokkenen of omstanders bij de meldkamer zijn gemeld :B - Definitief ARCADIS 13

15 Het letselongeval is geregistreerd op het wegvak Weverstraat. Op kruispuntniveau is sprake van ongevallen die veroorzaakt zijn door het niet verlenen van voorrang. De wegvakongevallen zijn veroorzaakt door het niet verlenen van doorgang (wegrijden uit een parkeervak) en een afslaande beweging (stuurfout). Bijzondere omstandigheden De ongevallen hebben verdeeld plaatsgevonden over de dag en het jaar, en op een droog wegdek. Bij het ontstaan van de ongevallen heeft het tijdstip en het weer dan ook geen rol gespeeld. Alcoholmisbruik heeft geen rol gespeeld. Analyse kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat Op het kruispunt zijn drie ongevallen met uitsluitend materiële schade geregistreerd. Letselongevallen zijn niet geregistreerd. Ook zijn er geen ongevallen geregistreerd op aanliggende wegvakken die gerelateerd zijn aan bewegingen op het kruispunt. De geregistreerde ongevallen hebben plaats gevonden in 2006 (2x) en 2009 (1x). De aard van de ongevallen is divers; kop/staart (het onvoldoende afstand houden tot de voorganger), flank en frontale ongevallen (beide veroorzaakt door het niet verlenen van voorrang/doorgang). De ongevallen hebben plaats gevonden tussen personenauto s onderling en tussen een personenauto en een bus. Bijzondere omstandigheden Eén ongeval heeft plaats gevonden op een nat wegdek. De ongevallen hebben verdeeld over de dag plaatsgevonden. Bij het ontstaan van de ongevallen heeft het tijdstip dan ook geen rol gespeeld. Voorts vonden ongevallen verdeeld plaats over het jaar. Alcoholmisbruik heeft geen rol gespeeld. Conclusie Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in het onderzoeksgebied is beperkt. Vanwege de onderregistratie van de verkeersongevallen heeft in de praktijk waarschijnlijk een groter aantal ongevallen plaats gevonden. De belangrijkste oorzaak van het ontstaan van de ongevallen is het niet verlenen van voorrang :B - Definitief ARCADIS 14

16 6 Conclusie In de rapportage Verkeer bedrijventerrein Visweg-Oost van 10 augustus 2012 is gekeken naar de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de uitbreiding van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong en de verkeersafwikkeling van deze aanvullende verkeersbewegingen in het geval dat de omlegging van de N260 gerealiseerd wordt. In dit aanvullende onderzoek is ingegaan op de vraag welke maatregelen dienen te worden genomen in het geval de omleiding van de N260 niet zal worden gerealiseerd en zo nodig of de uitvoering van deze maatregelen, indien deze noodzakelijk worden geacht, planologisch mogelijk is. Op basis van de analyse van de verkeerstructuur concluderen wij dat de vorm, functie en gebruik van de wegen in het onderzoeksgebied niet overeen komen met de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Tot verkeerskundige knelpunten resulteert dit echter niet. Als eerste blijkt namelijk dat de intensiteiten op de wegvakken laag zijn, waardoor in de huidige situatie geen problemen ontstaan met betrekking tot de doorstroming van het verkeer. Als tweede blijkt in het gebied nauwelijks sprake te zijn van verkeersonveiligheid. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de ongevallenanalyse: in het onderzoeksgebied. Inclusief het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat is in de afgelopen 6 jaar slechts een beperkt aantal ongevallen geregistreerd, waaronder één letselongeval. De verkeerstoename als gevolg van de uitbreiding van de drukkerij is beperkt. Het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie (2024) wordt voor het grootste deel verklaard door de autonome groei van 1% jaar. Ondanks deze groei kunnen de wegvakken de verkeersintensiteiten nog steeds goed afwikkelen. Omdat de kwaliteit van de verkeersafwikkeling bepaald wordt door de verkeersafwikkeling op kruispunten, is voor het kruispunt Industrieweg/Oordeelsestraat/Smederijstraat een kruispunt berekening uitgevoerd. Dit kruispunt is namelijk bepalend voor het onderzoeksgebied omdat alle verkeer van en naar de drukkerij het kruispunt passeert, en uit de locatiescan is gebleken dat de situatie op het kruispunt onoverzichtelijk is. Uit de kruispunt berekening blijkt echter dat het kruispunt de toename van het verkeer goed kan afwikkelen. Wij concluderen dat in het geval de omleiding van de N260 niet zal worden gerealiseerd, de bestaande wegenstructuur in het onderzoeksgebied de toename van verkeer als gevolg van autonome groei en de uitbreiding van de drukkerij zonder problemen kan verwerken. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk :B - Definitief ARCADIS 15

17 Colofon AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST OPDRACHTGEVER: Hinke Fongers Beheer BV STATUS: Definitief AUTEUR: Josine de Boer Roel Toonen GECONTROLEERD DOOR: Roel Toonen Richard van den Boogaard VRIJGEGEVEN DOOR: Richard van den Boogaard 26 september :B ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus BA 's-hertogenbosch Tel Fax Handelsregister ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins :B - Definitief ARCADIS 16

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST GEMEENTE BAARLE-NASSAU 10 augustus 2012 076513561:0.7 Definitief B01055.000405.0100 076513561:0.7 - Definitief ARCADIS 1 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Beschrijving situatie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 45 5 45 Kruispunt 45: N34 Kellerlaan Eugenboersdijk 7 45.1 Inleiding 7 45.2 Observaties 45.3 Analyse 7 8 45.4

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets Hooipolderweg 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Van:

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Memo Aan: Dhr. W. Wullaert Van: Anneke Merkx Datum: 1 januari 201 Kopie: - Ons kenmerk: N002_T&P_BA5-102-101 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Verkeersgeneratie

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing Wing Group B.V. juni 2014 Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing dossier : BC7441-101-100 registratienummer : MO-MA20140095-

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Smallingerland Mobiliteitstoets nieuwe vestiging Aldi Drachten Datum:

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving:

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Colofon Toelichting op revisie 02: In juli 2013 is een rapportage opgesteld met projectnummer 0258984 op basis van het destijds voor handen zijnde stedenbouwkundig plan. In november 2013 is gevraagd om

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording van zienswijzen Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

VERKEERSADVIES MANEGE WILLESKOP MONTFOORT

VERKEERSADVIES MANEGE WILLESKOP MONTFOORT VERKEERSADVIES MANEGE WILLESKOP MONTFOORT MAART 2014 MONTFOORT Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling verkeersonderzoek... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen A. Uitgangspunten planlocatie ligt in het buitengebied; uitbreiding bestaande Stoeterij met toeristische-recreatieve functies; berekeningen verkeersgeneratie o.b.v.

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen

Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Verkeerskundige analyse plan Hoekbree Assen Notitie Documentnummer: N01-C01-11069163-bwl Status en datum: Concept/01 7 december 2016 Auteur: Ing. B. Winkel Opdrachtgever: Aprisco Vastgoed BIJLAGEN I. Ontwerpvoorstel

Nadere informatie

2 juni 2014 HdM. Uit de Notitie Verkeersonveiligheid Graaf Reinaldweg (N830) van 4 oktober 2005

2 juni 2014 HdM. Uit de Notitie Verkeersonveiligheid Graaf Reinaldweg (N830) van 4 oktober 2005 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 2 juni 2014 HdM Betreft Verkeer biomassacentrale (aangepast) De notitie Verkeer biomassacentrale (aangepast juni 2014) geeft een beschrijving van de huidige situatie

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Verkeer en parkeren. Verkeersgeneratie

Verkeer en parkeren. Verkeersgeneratie Verkeer en parkeren De uitbreiding van camping t Zand en opwaardering van dagrecreatieterrein t Zand hebben verkeersbewegingen tot gevolg. De vraag is of de verkeersbewegingen effecten hebben op het geheel

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde Beeldentuin Heerde - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde hde-127 1 november 2011 Beeldentuin Heerde bepaling verkeerskundige effecten Gemeente Heerde projectnummer: hde-045 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEMEENTE SCHIEDAM 10 augustus 2015 077448676:0.2 - Definitief D03091.000152.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten en methodiek...

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon 015 260 27 73 Fax 015 213 68 23 Aan Commissie Wijk, Verkeer en Beheer Afschrift aan Nota Datum 09-09-2008 Ons kenmerk Onderwerp Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Born, 6 december 2011 Status: Kenmerk: Auteur(s): concept 11.099.R002 ing. P.J. van Schie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Aanleiding 2 1.2. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Onderzoeksperiode: april/ mei/ juni 2010 CONCEPT Opsteller: In opdracht van: Datum: Rapportnummer: Bureau de Groot Volker Schoonderbeek en Partners Advies

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Verkeersanalyse. MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Verkeersanalyse. MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland definitief revisie 06 21 september 2016 definitief revisie 5 21 september 2016 Opdrachtgever Postbus 55 8200 AB Lelystad datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets AH Scharnerweg Maastricht, 25 juni 2015 Van: ing. N.

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting kruispunt 4 5 4 Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg 7 4.1 Inleiding 7 4.2 Observaties 4.3 Analyse 7 8 4.4 Maatregelen

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst Traject 145 N817 Ulft - Gendringen Reactienota inloopbijeenkomst 23-11-2016 Provincie Gelderland 8-02-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Inloopavond 1 1.3 Proces 1 1.4 Leeswijzer 2 2

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 Aan : Gemeente Katwijk Van : Dolf Vermeer Betreft : Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Datum : 30-07-2017 Kenmerk : 5815 De gemeente

Nadere informatie

Bijlage 10 Ongevallenanalyse

Bijlage 10 Ongevallenanalyse Bijlage 10 Ongevallenanalyse Verkeersveiligheid in de gemeente Groesbeek Om een beeld te krijgen van de objectieve verkeersveiligheid is een beknopte analyse uitgevoerd naar het aantal, de afloop en de

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Zilveren Schor Arnemuiden Verkeersstudie

Zilveren Schor Arnemuiden Verkeersstudie Zilveren Schor Arnemuiden Verkeersstudie 2 Colofon Project: Opdrachtgever: Projectteam: Verkeersstudie Zilveren Schor Arnemuiden Libéma Exploitatie BV De heer P. de Klerk (Arcus Projectontwikkeling BV)

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven.

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven. Memo OCM II BV T.a.v. de heer Felix C.A. van Pelt Noordzijde 99 2411 RD Bodegraven Datum : 04-04-2016 Aan : OCM II BV, de heer Felix C. A. van Pelt Betreft : Verkeersadvies inzake bestemmingsplanwijziging

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen Kenmerk GGe1305 Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan)

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan) - Notitie Referentienummer Datum 3 juni 22 Kenmerk 32379 Betreft Verkeerskundige beoordeling Kruispunt Prinsenlaan-N234, Hotel t Koningsbed Inleiding. Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie