ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015"

Transcriptie

1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

2 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat de bodem van onze schatkist in zicht is. Met zorg verbinden in de nabijheid van mensen. Dat is de naam van het coalitieprogramma. Vanuit dit coalitieprogramma hebben wij de algemene beschouwingen opgebouwd. Wij hebben enkele vragen en toch wat wensen die geen tot weinig geld kosten. Wij dienen geen moties in, wij zijn van mening dat deze wensen en opmerkingen een afweging verdienen door het college en wij verwachten in het najaar toch wel wat van onze wensen terug te zien in de dan te presenteren begroting Voorzitter met het groter worden van de groep in de WWB, als gevolg van de tegenvallende economie missen wij de uitbreiding van de TDC capaciteit. Volgens ons ligt het in de lijn van de verwachtingen om meer mensen kansen te bieden om via de TDC s weer aan het werk te komen. Volgens ons geldt de 123 methode nog steeds want wij hebben nog nooit officieel afstand genomen van deze succesvol gebleken aanpak. Wij willen een kwartaalrapportage van de portefeuillehouder over de cijfers van de WWB. Voorzitter wij stellen een pilot veilig groen onderhoud voor. Dit houdt in dat de bevolking zelf verantwoordelijk worden voor het groen in hun eigen leefomgeving. Financiering kan vanuit uit het fonds wonen en werken. De werkgelegenheid lijkt toch terug te lopen in onze regio, wij stellen maatregelen voor in de trant van stimulering van nieuwe bedrijven zoals korting onder voorwaarden op gronden. Wij zijn ook nieuwsgierig naar de stand van zaken met betrekking tot het 100 banenplan van de wethouder Lok. Wellicht kan er aansluiting bij de gemeente Emmen gezocht worden Werkgelegenheid (industrieterrein Grensregio, pilot Duitse taal.) hoe is de stand van zaken met betrekking tot de door hem beloofde 100 banen in Duitsland? Werk is na gezondheid het allerbelangrijkste, hiermee verdien je geld en met geld kun je zelf je eten kopen. Dus zorgen voor werkgelegenheid is belangrijk. Geen groot bedrijf (ook die zijn welkom) maar liever 10 kleintjes die ieder 10 man personeel in dienst hebben. Kunnen we als gemeente hier nog meer voor de ondernemers betekenen dan we nu al doen? En wat zouden we er dan aan kunnen doen. Medewerking verlenen en niet tegen werken? De regering bezuinigt miljoenen op de zorg. De ouderen moeten langer thuis blijven wonen waar zij dan mede afhankelijk zijn van mantelzorgers. De werkdruk van de werkers op de vloer is torenhoog en de winst van de zorgverzekeraars neemt elk jaar toe. Hoe vreemd kan het gaan. Wij als Gemeentebelangen hopen dat onder het Ommelander samenwerkingsmodel onze bewoners de adequate zorg zullen krijgen waarbij een intakegesprek de juiste sleutel zal moeten zijn zodat zorg op maat gegeven kan worden binnen onze gemeente. Wij stellen wel voor om periodiek de voortgang en de tevredenheid te meten en de resultaten daarvan binnen de WMO werkgroep te bespreken.

3 De RSG voldoet niet echt aan de eisen van deze tijd, dat is ons gebleken tijdens een werkbezoek wat een deel van de raad aan het RSG heeft gebracht. Voorzitter wij verwachten een reëel plan van de portefeuillehouder. Daarbij rekening houdend met prognoses en werkelijk noodzakelijke vernieuwbouw. Geen sloop van lokalen die ook anderszins gebruikt kunnen worden. Dat plan zal geld kosten, graag rekening houden met onze opmerkingen en dan zullen we heel ver mee kunnen gaan. Onderwijs is heel belangrijk en wij willen graag dat er geïnvesteerd wordt in de praktische opleidingen, niet iedereen kan een hoog opgeleide baan hebben. Kan de Kruier aangekleed worden met wat groen om de geluidsoverlast van brommer etc. aldaar wat in te dammen? Deze overlast heeft de aandacht van de politie maar wat groen onder de balkonnen zal geluidsoverlast schelen. Ook bereiken ons berichten dat er door andere als fietsers verkeersdeelnemers gebruik van het voetgangers gebied, waar ook fietsers mogen fietsen, wordt gemaakt. Wij zouden hier voor willen pleiten dat er meer gehandhaafd zou worden. Voetgangers zijn vaak bezig met het redden van het vege lijf. Voorzitter we hebben zorgen over de zogenaamde reconstructie van de goudkust; Ter Apelkanaal en Zandberg, Hier hebben we het 2 weken geleden uitgebreid over gesproken, wij gaan ervan uit dat dit weer meerkosten met zich mee gaat brengen. Wat ons betreft het laatste wat we eraan besteden. Ook willen wij dat er een intern onderzoek komt hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Eventueel de financiële gevolgen claimen. Parc Emslandermeer; en met name, het zwembad, wij hebben moeite met de gang van zaken in het verleden en hebben zorgen over de toekomst. Wij willen de uiterste terughoudendheid ten aanzien van geld naar dit zwembad. Er is achterstallig onderhoud en het lijkt dweilen met de kraan open. Graag een goed doortimmerd plan anders geen cent meer erin stoppen van gemeentewege! Gemeenschapsgeld pompen in een bodemloze put kunnen wij niet verantwoorden naar de burgers van Vlagtwedde. Bij de andere zwembaden is ook bezuinigd. Voorzitter, kan er een subsidie functionaris aangezocht worden op basis van no cure no pay. Er lijkt heel veel geld in allerlei fondsen en potten te zitten. Een dergelijke functionaris zal geen geld kosten wel opbrengen hopen wij. Investeren zal zo makkelijker worden ook om bedrijven te helpen zich hier te vestigen. Voorzitter kan er een garantie prijs oud papier ingesteld worden, dit scheelt ook weer vuilverbrandingskosten en het houdt het verenigingsleven op de been. Is deze er nog en zo ja, wat is daar nu de hoogte van? Voorzitter, er lijkt een groeiende overlast te zijn in de kernen van hondenpoep, een oplossing zou zijn het plaatsen van bakken met hondenpoepzakjes, dit zou in combinatie met het banenplan op het TDC met 123methode uitgevoerd kunnen worden. Ook het fonds leven en wonen kan hiervoor aangewend worden. Voorzitter de transities waar hier in deze zaal zo vaak angstig over werd gesproken lijken toch niet zo veel problemen op te gaan leveren als werd voorspelt. Of was dat alleen maar om te dwingen naar een grote fusie. Wij stellen vast dat de gevolgen in ieder geval een stuk minder ingrijpend zijn als ons hier werden voorgespiegeld. Wij hebben altijd gezegd dat wij die gevolgen eerst voorgerekend wilden hebben. Nu lijkt het inderdaad mee te vallen.

4 Tot slot voorzitter, wij gaan er nog steeds vanuit dat de voorgenomen fusie met Bellingwedde doorgang zal kunnen vinden, en wij van Gemeentebelangen Vlagtwedde staan hiervoor. Samen met Groen Links hebben wij in dit dossier opgetrokken. Wij gaan ervan uit dat dit gecontinueerd zal worden na de laatste wisselingen binnen de fractie van Groen Links. De fraktie van Partij Gemeentebelangen Vlagtwedde G. Heijne J. Kruiter-Draadjer P. Timmermans H. Brunen H van der Goot

5 ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2016 Voorzitter, De titel van de kadernota 2016 is: Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting. Volgens het CDA is dit een mooie, passende titel. Ondanks soms zorgelijke ontwikkelingen zijn er voldoende kansen voor de toekomst van onze mooie gemeente Vlagtwedde! Het CDA staat pal achter de constante koers van het college Het beleid dat met het coalitieakkoord is vastgelegd wordt vol overtuiging door het college uitgevoerd. Uit de meerjarenprognose blijkt dat de door deze coalitie gemaakte keuzes uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Uitgaande van een solide financieel beleid staan wij samen voor behoud van wat goed gaat in onze gemeente. Voor ondersteuning van die inwoners die het zonder steun niet redden. Voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van het opleidingsniveau van onze inwoners. Voor het goed uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg, participatiewet en AWBZ. Het CDA ondersteunt de keuze om voorzichtig te begroten maar wil wel kansen benutten De reserves van onze gemeente zijn nog steeds aanzienlijk. Dat geldt echter niet meer voor de vrij te besteden ruimte in onze Algemene Reserve. Investeringen die nu nog niet gepland zijn moeten uit andere reserves of meevallers kunnen worden betaald. Daarbij pleit het CDA wel voor het besteden van beschikbare bestemmingsreserves. Daar waar investeringsruimte is mag dat immers ook worden benut voor de burgers van Vlagtwedde.

6 Het CDA is blij met de nieuw gevormde reserve voor het Sociale Domein Het CDA heeft vorig jaar een warm pleidooi gehouden om te komen tot een nieuwe reserve voor het gehele Sociale Domein. Gelukkig kreeg een motie daarvoor de steun van de raad en heeft het college dit overgenomen. Het gaat om een goed gevulde reserve waarmee Vlagtwedde zich positief onderscheid van andere gemeenten: Als er tijdelijk extra geld nodig is om de zorgtaken goed op orde te krijgen, dan doen we dat gewoon in Vlagtwedde. Daar hebben we in het verleden geld genoeg voor opzij gezet en onze inwoners hebben er recht op dat we dat geld inzetten waar dat echt nodig is. Hiermee hopen we ook een deel van de financiële risico s van de participatiewet te kunnen afdekken. Het CDA benadrukt dat het deze raad is die in gezamenlijkheid de koers bepaalt! Het CDA is bijzonder blij met de openheid binnen de huidige gemeenteraad. Het college lijkt in de kadernota op een aantal punten voorbij te gaan aan de kaderstellende rol van de raad. Dit betreft de passages over de uitvoering van de nota OOR en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Voor beide plannen is daarvoor eerst vaststelling van een uitvoeringsprogramma door de raad noodzakelijk. Het CDA verwacht dan ook dat het college daar in haar planning rekening mee houd. Het CDA wil een gemeente die tussen de mensen staat en vertrouwen geeft en heeft: geef inwoners van Jipsingbourtange en Ter Apel Zuid-Oost de ruimte! Bij het verder vorm geven van de nieuwe taken is het CDA groot voorstander van het uitgangspunt waar nodig provinciaal participeren, waar mogelijk lokaal acteren. Het is de kracht van een gemeente om goed oog te houden voor de kracht van de kleinschaligheid van onze lokale dorpen en woonbuurten. Durven we daarop te vertrouwen en los te laten? Met eigen buurtbudgetten en zelfredzaamheid? Met minder regels en meer zeggenschap? Het CDA gaat de uitdaging graag aan! De buurtinitiatieven in Ter Apel en Jipsingbourtange zijn mooie projecten om met inzet van het fonds Wonen & Leven èn onderhoudsbudgetten burgers de kans te geven zelf hun leefomgeving vorm te geven.

7 Het CDA staat voor werkgelegenheid als best mogelijke sociale voorziening. Het CDA vraagt het college werk te maken van werkgelegenheid! Actief op zoek naar mogelijkheden, zowel nieuwe als bestaande. De wens van het CDA om tenminste 100 mensen in Duitsland aan het werk te helpen zien we graag nog voortvarender opgepakt! Het MKB in onze gemeente biedt een goede werkplek voor veel van onze inwoners. De landbouw neemt daarbij van oudsher een relatief grote plaats in. Het CDA bepleit een vestigingsklimaat dat recht doet aan het belang van onze MKB-bedrijven en zorgt voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden zonder daarmee de belangen van natuur en omwonenden geweld aan te doen. Het CDA is blij met de aandacht voor snel internet maar ziet nog geen concrete actie! Het CDA staat voor een voortvarende vergunning-afhandeling van pijplijngevallen De pijplijngevallen voor schaalvergroting in de landbouw waarvoor recent door de raad verklaringen van geen bedenking zijn afgegeven dienen wat het CDA betreft voortvarend te worden afgehandeld. De proceduretijd is al veel te lang geweest. Het CDA staat voor een goed minimabeleid waarbij voorkomen beter is dan genezen! Het minimabeleid van onze gemeente is ruimhartig en goed op orde. De extra middelen voor armoedebestrijding zet het college deels preventief, deels actief in voor al ontstane schulden. Prima, maar: Als het preventieve budget op is moeten we niet wachten tot er beginnende schulden zijn! In de begroting moet blijvend ruimte zijn voor ondersteuning van goede initiatieven zoals de stichting Leergeld, de Ruilwinkel en de Voedselbank. Het CDA staat voor jong en oud in onze gemeente! Naast het ouderenbeleid ziet het CDA ook graag speciale aandacht voor jeugdbeleid. De gemeente Vlagtwedde moet een aantrekkelijke plek zijn voor iedereen en zeker ook voor Jongeren. Een goed functionerend OV systeem kan daar aan

8 bijdragen. Het CDA roept het college dan ook op om in te zetten op een verbetering van met name de verbinding tussen Groningen en onze gemeente. Ook is het CDA voorstander van een Jongerenraad. Deze raad kan een brug zijn tussen de gemeente en haar beleid en de jongeren uit onze gemeente. Het CDA draagt het Burger Preventie Team van Ter Apel een warm hart toe Wij zien het als een welkome aanvulling op de inzet van politie en gemeente. Door op positieve wijze de burgerschapszin van Ter Apelers te laten blijken wordt de saamhorigheid versterkt en het gevoel van onveiligheid verminderd. In de politieprioriteiten is extra aandacht gevraagd voor het gevoel van onveiligheid in Ter Apel. Het CDA vraagt het college over dit onderwerp ook duidelijk te blijven communiceren. Het CDA pleit voor goede sportvoorzieningen Het CDA is blij dat er bij de begroting 2016 en de meerjarenbegroting meer aandacht wordt besteed aan sport en gezonde leefstijl. In het coalitieakkoord is daarover aangegeven dat er een heroverweging op de ingezette bezuinigingen zal plaatsvinden om te voorkomen dat met de voorgenomen bezuinigingen het sportaanbod onder de maat wordt. Het CDA is dan ook blij dat het college met een plan komt om dat nader af te kunnen wegen. Het CDA ziet cultuur(historie) en toerisme als belangrijke dragers voor het gebied Westerwolde De aandacht voor cultuur, cultuurhistorie en toerisme is een belangrijke randvoorwaarde voor het gebied Westerwolde. Het CDA is blij met de wijze waarop het college het ingezette beleid verder uitwerkt en afstemt met de buurgemeenten. Het project waarmee het cultuur- en monumentenbeleid nader wordt ingevuld juichen wij toe. Daarbij gaan wij wel uit van een gezamenlijk beleidsplan voor de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Het CDA ziet Cittaslow Westerwolde als het gemeenschappelijke verhaal Cittaslow zou daarbij synoniem moeten zijn voor kansen en niet voor beperkingen. Het CDA pleit voor goed onderwijs voor alle kinderen vanaf 2 jaar De achterstanden in taal en opleidingsniveau binnen onze gemeente vragen om goede onderwijsvoorzieningen. Het liefst ziet het CDA dat kinderen allemaal

9 vanaf 2 jaar via het peuterspeelzaalwerk aan hun onderwijscarrière beginnen. Nieuwe wetgeving zet ons huidige beleid mogelijk op de tocht, zodat een nieuwe visie nodig is op het aanbod en de financiering daarvan. Het CDA heeft vorig jaar al gevraagd om haast te maken met nieuw beleid en roepen het college opnieuw op om haast te maken en de raad en alle betrokkenen (peuterspeelzalen, ouders, scholen, Rzijn) daar bij te betrekken. Het CDA pleit voor een grondige voorbereiding van de gemeente Westerwolde In de kadernota gaat het college er van uit dat de bezuinigingen op de organisatie onverkort worden gehaald. Voor het voorbereiden van de nieuwe organisatie van de gemeente Westerwolde wordt in de kadernota geen geld gevraagd. Het CDA is van mening dat een nieuwe gemeente Westerwolde alleen voldoende daadkrachtig en bestuurskrachtig kan zijn met een goed gefaciliteerde ambtelijke organisatie. Het CDA pleit daarom voor extra investeringen in de kwaliteitsversterking van de organisatie. Tegenover mogelijke efficiencybesparingen verwachten wij daarom extra uitgaven. Het CDA vraagt het college de volgende investeringen op te nemen in de begroting voor 2016: - De ondergrondse afvalcontainers: die kunnen immers gewoon uit de afvalstoffenheffing worden gefinancierd - Toekomstvisie gemeentelijke monumenten - Het bewonersinitiatief Jipsingbourtange: dit is enerzijds een gevaarlijk punt volgens het GVVP en anderzijds past het naadloos binnen het fonds wonen en leven - Het bewonersinitiatief Ter Apel Zuid-Oost: ook dit past naadloos binnen het fonds wonen en leven en zou in 2016 of 2017 uitgevoerd moeten kunnen worden Het CDA verheugt zich op het debat met de andere fracties in de raad en heeft er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar weer een mooie opdracht mee zullen geven aan het college. Dank voor uw aandacht!

10 Algemene beschouwingen PvdA afdeling Vlagtwedde Voor de inwoners van de gemeente Vlagtwedde is het een moeilijke tijd geweest de afgelopen jaren. De crisis heeft er enorm ingehakt. De werkloosheid nam toe, meer werkloosheidsuitkeringen en meer mensen in de bijstand. Daarnaast brak er voor veel inwoners een onzekere tijd aan door de grote decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tot slot zijn de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde gestart met een herindelingsprocedure wat voor de inwoners en ambtenaren ook onzekerheid met zich heeft meegebracht. De Partij van de Arbeid kijkt tevreden terug op de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. De crisis ligt nu echt achter ons! De werkloosheid neemt landelijk weer af en de economie laat weer kwartaal na kwartaal een groei zien. De woningmarkt hersteld zich weer en in onze gemeente wordt weer volop gebouwd! Een prachtig voorbeeld is de nieuwbouw voor 75 miljoen euro op het COA terrein in Ter Apel. De Partij van de Arbeid heeft samen met andere partijen in de raad midden in de economische crisis de lokale economie aangezwengeld door in te stemmen met grote projecten, zoals het Multi Functioneel Accommodatie in Sellingen en de Hoofdstraat in Ter Apel. Door het naar voren halen van deze projecten hebben we fors ingeteerd op de algemene reserve. De partij van de Arbeid zal daarom voor de komende tijd terughoudend zijn bij nieuwe grote investeringen. Wij willen bestaand beleid verder uitwerken en realiseren daarnaast zal de herindeling veel vragen van het ambtelijk apparaat binnen onze gemeente. We zullen de decentralisaties kritisch blijven volgen en waar nodig om bijsturing vragen. Ook zal de PvdA regelmatig met de cliënten, medewerkers en beleidsambtenaren in gesprek blijven om theorie en praktijk dichter bij elkaar te krijgen. De drie punten van de PvdA voor de komende periode: 1: Veiligheid De veiligheid in de gemeente Vlagtwedde is voor de Partij van de Arbeid een belangrijk speerpunt. Hoewel er in onze gemeente in vergelijking met omliggende gemeenten op papier niet meer criminaliteit is, voelen onze inwoners is steeds onveiliger en is elke woninginbraak er één te veel en echt onacceptabel. Het Burgerpreventieteam in Ter Apel

11 pakt op een serieuze wijze het onveiligheidsgevoel bij de kern aan. De partij van de arbeid zal positief kijken naar initiatieven welke de veiligheid binnen onze gemeente verhoogd. 2: Toerisme en activiteiten voor de jeugd Toerisme wordt een steeds belangrijker factor van betekenis voor onze gemeente. Traditioneel wordt toerisme in één adem genoemd met de Vesting Bourtange, de vaarrecreatie, het Klooster, de Oude Stelmakerij en Kamp de Beetse. De Partij van de Arbeid mist de jeugd hierin. De jeugd heeft de toekomst en daarom stelt de Partij van de Arbeid voor om de jeugdraad binnen onze gemeente een budget te geven voor het bedenken van een culturele jongeren festival, zodat meer jongeren onze gemeente zullen gaan bezoeken. 3: Verheffing voor werkenden in onze gemeente De PvdA sluit zich aan bij de oproep van minister Lodewijck Asscher om de payroll constructies bij gemeentes te beperken. Voor de Partij van de Arbeid is een Payroll constructie prima voor een korte periode maar bij langdurig en duurzaam werk onacceptabel. Het geeft onzekerheid voor de werkenden en de mogelijkheden voor een hypotheek zijn zeer beperkt. Daarnaast heeft de gemeente een contract met een schoonmaakbedrijf voor de scholen. De Partij van de Arbeid wil graag dat de schoolschoonmakers in dienst komen van de gemeente. De arbeidsvoorwaarden zullen beter worden. Daarnaast wil de Partij van de Arbeid dat de schoolschoonmaker gekoppeld zullen worden aan één school, zodat het verantwoordelijkheidsgevoel groter wordt, dat zal een win-win situatie met zich meebrengen omdat de kwaliteit dan omhoog gaat.

12 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2015 Voorzitter, Het jaar 2015 is een spannend jaar; de resultaten van de drie decentralisaties zullen zichtbaar worden. Het vraagt om een verschuiving van waar heb ik recht op naar wat heb ik minimaal nodig, willen we het betaalbaar houden en de mensen die echt zorg nodig hebben ook de noodzakelijke zorg kunnen aanbieden. Ook zal dit jaar nog duidelijk worden of de gemeente Westerwolde in 2018 van start zal gaan. Vanaf het begin heeft de VVD, samen met Gemeentebelangen en Groen Links, aangegeven vertrouwen te hebben in deze nieuwe gemeente en we zijn dan ook erg content, dat andere partijen nu ook over de streep zijn. Hoewel Westerwolde nog steeds gezien wordt als een krimpgebied zien we toch steeds meer signalen van positieve ontwikkelingen; bouw van het nieuw COA centrum, agrarische ondernemers die willen uitbreiden en steeds meer huizen worden verbouwd en verkocht. Wat krimp betreft, vragen we ons af of onze Duitse buurgemeenten ook een krimpgebied zijn en welke maatregelen zij hiertegen dan treffen. Zijn er op dat gebied mogelijkheden tot samenwerking? Als ik door onze gemeente rijdt, blijf ik me verwonderen over hoe mooi Vlagtwedde is. De natuur gaat zijn gang en de tijd lijkt op veel plekken stil te staan. De ideale omgeving voor een toerist. Toch zien we nog steeds geen stijgende lijn in het aantal toeristen. In tegendeel zelfs! Het aantal overnachtingen lijkt nog steeds terug te lopen. Het verbaast ons dan ook, dat er in de bestuursrapportage wordt uitgegaan, dat de begrote opbrengst wordt gehaald. Zoals bekend is, mag van de VVD ook gekeken worden naar de mogelijkheden om te toeristenbelasting af te schaffen. Toeristen moeten de lokale economie sponsoren in plaats van belasting betalen Naar aanleiding van een motie van de VVD al eens onderzoek gedaan naar toerisme. Helaas is het ei van Columbus daar niet uitgerold. Wel is duidelijk, dat een goede samenwerking en een goede promotie belangrijk is. Het is voor ons dan ook moeilijk te bevatten, dat er twee stichtingen bezig zijn om onze gemeente te promoten; Stichting Promotie Westerwolde en Vereniging Toeristisch Westerwolde. Welke rol kan de gemeente hierbij spelen? Kan Vlagtwedde de regierol (weer) oppakken en een goed regionaal plan opstellen en uitvoeren? In 2010 heeft de VVD in de raad een discussiestuk ingebracht over recreatie, toerisme en ruimte. Daarin werd onder andere aandacht gevraagd voor natuurlijk spelen, maar ook om fitnessapparaten te plaatsen in de buitenlucht. Op verzoek van de raad is toen wel gekeken naar de mogelijkheden van natuurlijk spelen, maar ik wil nu graag weer aandacht vragen voor de fitnessapparaten. Uit artikelen in de pers, blijkt dat steeds meer mensen actief bezig willen zijn, maar dat niet in georganiseerd verband willen of kunnen doen. Daarnaast heeft niet iedereen de financiële middelen om naar de sportschool te gaan of wil men niet afhankelijk zijn van openingstijden.

13 Een outdoor fitnessplaats is dan een mooie manier om onze inwoners de mogelijkheid te bieden om actief en sportief bezig te zijn. De meeste apparaten zijn hufterproof en ook uitermate geschikt voor senioren. Er zijn in onze gemeente diverse plekken waar zo n outdoor fitnessplaats goed inpasbaar is. Toerisme is niet alleen natuurbeleving, maar ook kunst en cultuur. In onze gemeente wonen veel kunstenaars en Vlagtwedde heeft ook nog BKR kunst op de plank liggen. De VVD zou dan ook graag zien, dat er een locatie komt, waar deze kunstwerken kunnen worden bezichtigd en eventueel kunnen worden gekocht of gehuurd. Nadat we onze algemene beschouwingen hadden geschreven, lazen we in de krant een artikel van Expeditie Westerwolde, waaruit blijkt dat zij dezelfde ideeën hebben. Is het college bereid om met hen te overleggen welke mogelijkheden er zijn? We hebben de afgelopen jaren diverse malen in onze algemene beschouwingen aangegeven, dat we meer blauw op straat willen. Helaas waren niet alle andere partijen het daarover met ons eens. We waren dan ook erg verbaasd, over de reacties op de oprichting van een burgerpreventieteam in Ter Apel. De meeste partijen waren eerst wat afwachtend en vervolgens erg enthousiast. In de korte tijd van haar bestaan heeft BPT-T al haar plek gevonden en kunnen zij een essentiële schakel zijn in de zogenaamde veiligheidsketen. Burgers en ondernemers lijken zich wat veiliger te voelen. Hoewel we van mening blijven, dat het niet zo moet zijn, dat burgers politietaken moeten uitvoeren, wegens gebrek aan blauw op straat, vindt de VVD de oprichting van de BPT-T een goede zaak. Voor de VVD is het veiligheidsgevoel van de burger een belangrijk punt en het is duidelijk, dat de BPT-T daar een grote bijdrage bij kan leveren. We zijn dan ook voor structurele facilitering van de BPT-T. We willen dan ook graag van het college weten of er binnen de begroting voldoende ruimte is voor meer financiële of materiele hulp aan het BPT-T? Uiteraard zijn er nog meer belangrijke onderwerpen, maar de VVD heeft er voor gekozen om voorgaande onderwerpen wat meer te belichten. Fractie VVD, Beertje Wijnholds

14 Algemene beschouwingen 2016 'Op naar Cittaslowgemeente Westerwolde!' Vlagtwedde heeft de wind mee en koerst af op een veelbelovende toekomst. Terwijl de recessie op zijn einde lijkt te lopen krijgen we ook vanuit onze eigen gemeente veel positieve signalen. De toeristen weten het steeds mooier wordende Westerwolde te vinden, het wordt steeds drukker in het fraai opgeknapte winkelcentrum van Ter Apel, er wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendig asielzoekerscentrum, vesting Bourtange trekt veel publiek en in Sellingen is de nieuwe MFA bijna klaar. De focus ligt nu terecht op het perspectief van de gemeente Westerwolde in oprichting met alle ambities die daar bij horen.: wellicht de MOOISTE gemeente van Nederland! Ons landschap en de vele cultuurhistorische elementen vormen voor onze gemeente een belangrijk kapitaal. We moeten hier dan ook zorgvuldig mee omgaan en in dat opzicht is GroenLinks erg positief over het voorstel om een toekomstvisie gemeentelijk cultuurhistorisch erfgoed en een actieprogramma monumenten op te stellen. Hierbij zal het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst zoals eerder door GroenLinks bepleit is een nuttig hulpmiddel kunnen zijn. Ook de inspanningen om de Ecologische Hoofdstructuur verder te ontwikkelen zien wij als essentieel. Dergelijke zaken moeten bovendien optimaal worden afgestemd met onze partnergemeente Bellingwedde. Helaas zijn er van onze kant ook zorgen: de soms zeer forse uitbreiding van de veestapel en de concentratie hiervan brengen risico's met zich mee voor landschap, volksgezondheid en dierenwelzijn. GroenLinks zou graag zien dat ook hier bij de afweging van belangen de cittaslowgedachte leidend is. Gemeente Vlagtwedde en straks Westerwolde streeft immers naar 'de hoogste kwaliteit op het gebied van landschap, streekproducten, milieu en kwaliteit van leven' ( pag. 18 kadernota). Industriële veehouderijen passen op geen enkele wijze in deze gedachte en horen hier wat GroenLinks betreft niet thuis. Wij willen graag ruimte geven aan bedrijven die op ecologisch verantwoorde wijze werken en het gebruik van mest en gif minimaliseren. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid en zal actief moeten monitoren in hoeverre fijnstof en stank een bedreiging vormen voor onze inwoners. Ook hierbij moeten we gaan voor 'de hoogste kwaliteit van leven' in plaats van amper voldoen aan de wettelijk bepaalde minimumnormen! Hoewel we in onze gemeente op dit moment nog geen hinder ondervinden van de gaswinningsproblematiek en de hieraan verbonden aardbevingen is het wel belangrijk hier aandacht aan te besteden. Op initiatief van GroenLinks is de gemeente Vlagtwedde Schaliegasvrij verklaard. Deze vorm van gaswinning staan we dus niet toe. Helaas wil de NAM op een soortgelijke wijze gas gaan winnen in Bellingwedde. Zoals reeds eerder door deze raad is uitgesproken zijn wij van mening dat het college alles in het werk moet stellen

15 om gasboringen in Westerwolde tegen te gaan. Ook moeten we alert zijn op ontwikkelingen in onze directe omgeving die van invloed kunnen zijn op onze gemeente. Dit brengt ons bij de energietransitie, landelijk en provinciaal wordt hier sterk op ingezet, maar het blijkt lastig om draagvlak bij de bevolking te vinden, omdat ook de grote windparken weer gebaseerd zijn op economisme: geld verdienen en nauwelijks de menselijke en natuurlijke waarden hierin betrekken. In dit kader zou er best meer ruimte mogen komen voor particuliere initiatieven voor de opwekking van duurzame energie. Naast windmolens moet er meer aandacht komen voor de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken. Zodra de provincie de mogelijkheden hiertoe verruimt moeten ook inwoners in onze gemeente hiervan gebruik kunnen maken zonder uitvoerige procedures. Zowel als individu, maar ook binnen bijvoorbeeld energiecorporaties. Wij doelen met name op de aanleg van kleinere zonneweides in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Als Cittaslow-gemeente moeten we hierin voorop lopen. Bij de afweging of zonnepanelen bij gemeentelijke objecten kunnen worden toegepast moeten de begrippen 'rendabel' en 'terugverdientijd' niet te knellend worden toegepast: deze investeringen leiden sowieso tot lagere energielasten én milieuwinst en zijn dus in het belang van onze inwoners. In het akkoord van Westerlee zijn afspraken gemaakt over de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de werkgelegenheid een algemeen probleem in onze regio. Mensen die barsten van talent en energie komen soms moeilijk aan een baan. Wet- en regelgeving maakt het voor deze mensen lastig om vanuit een uitkeringssituatie een start te maken. Er wordt in dat kader steeds vaker gesproken over diverse vormen van een basisinkomen, waarbij mensen vanuit hun eigen kracht en talenten een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, uiteraard ook met uitzicht op betaalde banen. Wij zouden het toejuichen indien dergelijke experimenten worden betrokken in de werkgelegenheidsproblematiek in de regio. Onze gemeente heeft in de afgelopen jaren een solide financiële reservepositie opgebouwd. We moeten niet nalaten hier ook de vruchten van te plukken als dat noodzakelijk of wenselijk is. Helaas betekent het huidige prille economische herstel nog lang niet voor iedereen dat het meteen beter gaat en veel van onze inwoners moeten nog steeds ieder dubbeltje omdraaien. GroenLinks wil graag dat ook deze mensen op een normale wijze kunnen deelnemen aan de samenleving en vindt dat ondersteuning vanuit de gemeente hierin van groot belang is. Ook ontwikkelingen rond de woonzorgzones en de totstandkoming van het Westerwolds Zorghuis zijn belangrijk om de kwetsbaren in onze samenleving de door ons gewenste kwaliteit van leven te geven in een gemeente die gééft om zijn inwoners. René Kriek Fractievoorzitter GroenLinks Vlagtwedde.

16 Geachte leden van de raad, leden van het college, De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor dierenwelzijn en de bescherming van natuur, milieu en alle levensvormen die kwetsbaar zijn. Onze partij vindt dat de mens een individuele vrijheid, keuze en verantwoordelijkheid heeft in alle beslissingen die genomen worden. De mens is onderdeel van het aardse ecosysteem, maar door zijn mentale ontwikkeling en de daaruit voortgekomen cultuur is hij in staat zijn eigen belangen ten koste van andere levensvormen intensiever en grootschaliger te behartigen dan welke ander levend wezen ook. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt respect voor alles wat leeft, maar dit is onder de mens nog in onvoldoende mate ontwikkeld. Dat heeft geleid en leidt nog altijd tot het in hoog tempo verdwijnen van natuurgebieden, het uitsterven van diersoorten, het zwaar belasten en ontwrichten van het mondiale ecosysteem. Daarnaast worden grote bevolkingsgroepen in hun voortbestaan bedreigd. Dieren worden nog te vaak als object beschouwd dat altijd ondergeschikt is aan de belangen van de mens en voor al die belangen gebruikt mag worden. De exploitatie van dieren en van hun biotoop heeft, ook al vindt die op een duurzame wijze plaats, altijd onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de dieren en eindigt vaak zelfs met hun dood. Ook bij het gebruik van dieren voor menselijke consumptie dient steeds de ethische afweging van de verschillende belangen van mens en dier plaats te vinden. Wat ons opvalt is dat de gemeente Vlagtwedde zich presenteert met kernwaarde als natuur, landschap, cultureel erfgoed, rust en ruimte en is daarmee wat de Partij voor de Dieren betreft op de goede weg. Wel blijkt dat de raad nog op zoek is naar de balans tussen enerzijds zaken als vooruitgang, ontwikkeling, bedrijvigheid en economische belangen en anderzijds zorg voor de natuur en het milieu, het kiezen voor kleinschaligheid, lokale producten, duurzaamheid en gezondheid van burgers. Door de aansluiting bij Cittaslow heeft deze raad gekozen voor een gedachtengoed dat hier nog in de kinderschoenen staat en de partij voor de dieren hoopt dan ook dat hier de aankomende jaren flink in geïnvesteerd zal worden en dan vooral met inbreng van burgers. We promoten onze gemeente op het gebied van toerisme, vestiging van alle soorten bedrijven, rust, ruimte en cultuur, ontwikkelen van goede zorg en duurzame huisvesting maar we maken geen keuze welke richting we met onze Cittaslowgemeente op willen. Aan de ene kant laten we bedrijven toe die onze natuur, het water, de bodem en de lucht belasten, gezondheidsrisico s voor onze burgers veroorzaken en geven we een eigen invulling aan de adviezen van instanties als GGD, aan de andere kant hebben we ons gecommitteerd aan het gedachtengoed van Cittaslow, investeren we in natuurnetwerken, duurzaamheid van wonen en wegen en houden we steeds meer

17 rekening met flora en fauna. De PVDD concludeert dat dit met elkaar conflicteert en hoopt voor 2016 dat de raad lijnen uit zal zetten voor een beleid waarin de keuze wordt gemaakt het voortouw te nemen op het gebied van natuurbehoud, gezonde leefomgeving, schone lucht, schoon water en gezonde bodem, behoud van alle culturele goed, stimuleren van kleinschaligheid en lokale producten. Lokaal moet de norm worden, kleinschaligheid dus! Pas dan kunnen zowel onze inwoners als gasten onze gemeente ervaren als de mooiste gemeente van Nederland. Voortvloeiend uit het voorgaande wil de Partij voor de Dieren onderstaande punten gerealiseerd zien: Aanleggen van diervriendelijke oevers met uitwaadplaatsen, biodiversiteit verbeteren. Kwaliteit van bodem, water en lucht monitoren. Meer investeren in gemeentelijk groen. Burgers betrekken bij deze en andere activiteiten, werken met het G1000-initiatief. Het keurmerk Cittaslow moet inhoud gaan krijgen! Terugdringen van gifgebruik, zowel gemeentelijk als door de burgers. Voorzitter, om het college aan te sporen hier actief in te handelen dienen wij hiervoor een motie in. Uitwerking van het bijenconvenant: deze is ondertekend, maar hier moet actie op ondernomen worden en daarvoor moeten gelden vrij gemaakt worden. Om dit concreet te maken dienen wij een voorstel voor een MIP-project in. We zien dat al deze zaken in de begroting en bij de beleidsvoornemens een bescheiden plaats innemen. Dat moet wat ons betreft snel veranderen. Wanneer we echt willen investeren in natuur, landschap en duurzaamheid zullen we deze punten moeten omarmen. Daarmee zullen we ons echt onderscheiden. Graag vernemen wij van het college hoe het staat tegenover genoemde punten en de andere fracties roepen we op deze punten te ondersteunen.

18 BESCHOUWINGEN 2015 ALGEMEEN In een maatschappij waar vrijheid van meningsuiting veel meer aandacht krijgt dan vrijheid van meningsvorming, en waar een sfeer van verdachtmaking ontstaat wanneer je niet meegaat in de collectieve morele verontwaardiging, waar diezelfde morele verontwaardiging de politiek dwingt tot een korte termijn strategie, incidenten politiek en een beloftecampagne die juist het vertrouwen in diezelfde politiek ondermijnt, maakt de ChristenUnie Westerwolde zich op om in deze beschouwingen iets bij te dragen aan de discussie over de leefbaarheid in Westerwolde. Als een climax van bovengenoemde mediacratie hebben we kort geleden de discussie over bed, bad en brood meegemaakt, waar onze gemeente ook bij is betrokken. Een voorbeeld hoe politieke profilering van mensen een land in de greep kan houden door een ingewikkelde kwestie te verengen tot de vraag hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers. Onze gemeente is, zoals blijkt uit de kadernota, de bestuursrapportage en de programma verantwoording goed toegerust voor de zorg van de zwakkere. En daar spreekt de ChristenUnie zijn waardering voor uit. In de Bijbel wordt de zwakkere altijd verwoord door de weduwen en de wezen. De zwakkeren van destijds. Echter, het is de vreemdeling, die in diezelfde Bijbel altijd samen wordt genoemd met de wezen en de weduwen. De vertaling van het verder kijken naar nood dan alleen dichtbij. In de wet van Mozes, maar ook in Mattheus 25 kan men vele passages vinden die hierover gaan. De ChristenUnie vindt dat met het onthouden van de basale levensvoorzieningen (bed, bad en brood) een principiële grens wordt overschreden. Vanuit bovenstaande komen we uit bij het AZC en aanverwante diensten. De ChristenUnie koestert het AZC en vindt dat we zo n grote werkgever in onze armen moeten sluiten. Het zou een goede zaak kunnen zijn om een MBO opleiding beveiliging te koppelen aan het AZC. Dit is reeds genoemd in ons verkiezingsprogramma. Uiteraard kan er een bepaalde problematiek uit voortkomen. En daar moet een helder beleid op worden gevoerd. Ook wil de ChristenUnie niet weg lopen voor een correct en rechtvaardig asielbeleid, maar de ChristenUnie weigert te reageren vanuit angst. BALANS TUSSEN WONEN, LEVEN EN WERKEN. De ChristenUnie vraagt aandacht voor een juiste balans tussen wonen, werken en leven. Vertaald wil dat zeggen: Veel lokale werkgelegenheid, lage woonlasten, georganiseerde rust, en uitwerking van de Citta Slow gedachte richting deze welzijnswaarden. Citta Slow betekent niet: leven zonder mobiel, maar leven met een Fairphone. Citta slow betekent niet werken zoals onze ouderen, maar leven zoals onze ouderen. Tijd voor elkaar, conditionerend voor (een gezins -) samenleven en trots op onze geschiedenis en onze christelijke waarden. Daar hoort ook bij, je opstellen in de samenleving zoals toen. Naast rechten zijn er plichten. Het gebrek aan plichten schept leegheid.

19 ECONOMIE We refereren aan de algemene beschouwingen van afgelopen jaar. Kijkend naar de economie onderkennen we de belangrijke rol van de sectoren landbouw, toerisme, en diverse zzp achtige activiteiten. Daar is nog niets aan veranderd. Voor belangstellenden: De algemene beschouwingen van 2014 kunt u opvragen bij de fractievoorzitter. Wat toen niet genoemd is, is de overheid als werkgever. Toch wil de ChristenUnie hier aangeven dat het belang van het gemeentehuis voor Sellingen en het AZC voor Ter Apel als werkgever niet onderschat moet worden. En wat betreft het AZC, het is van belang dat in de communicatie met de burgers energie gestopt wordt in enerzijds dit belang, en anderzijds het wegnemen van angst. Uiteraard gaan we ervan uit dat de vluchtelingen die maar het AZC in TerApel komen gewezen worden op de Nederlandse gedragsregels. Kosten Binnen deze regionale economie is het van belang om te realiseren dat inkomens waarschijnlijk achter zullen blijven. Dat gegeven maakt dat de ChristenUnie Vlagtwedde kritisch zal blijven kijken naar uitgaven, en zal blijven zoeken naar mogelijkheden, en voorstellen zal doen, om kosten te verlagen voor burgers, ondernemers en de lokale overheid. Ondermeer: Voor de burgers: zoeken naar een van de meest goedkope varianten van vuilnis ophalen blijvend aandacht vragen voor programma s in de particuliere woningmarkt die het mogelijk maken de woonlasten te verlagen. Voor de ondernemers: Opnieuw zal de ChristenUnie een motie indienen om de toeristenbelasting af te schaffen. Gericht zoeken naar, en dienstbaar zijn aan maatwerkoplossingen voor aanvragen, en kritisch zijn op lange procedures. Voor de lokale overheid o De ChristenUnie is van mening dat de gemeente veel meer de eigen kennis moet koesteren, trainen, en eventueel uitbreiden. Dat zelfs het schrijven van uitvoeringsplannen voor sectoren waar meer dan een miljoen in omgaat uitbesteed moet worden getuigt van een schromelijke overschatting van de kracht van papier, en het niet juist inzetten dan wel voorbereiden van de deskundigheid intern. De ChristenUnie steunt dan ook van harte de uitbreiding van de sector RO om de capaciteit te vergroten en zou het toejuichen dat het toepassen van boerenverstand zelfs een ambtenarenterm wordt.

20 RUIMTELIJKE ORDENING Ruimtelijke ordening is trouwens zonder meer een terrein dat aandacht vraagt. De woonvisie schetst een heldere situatie. Er zijn zorgen over het behoud van het culturele erfgoed en het verouderde woningbestand. De ChristenUnie wil deze discussie ingaan met twee stellingen: 1. Het behoud van het culturele erfgoed wordt het meest behartigd met een ruimhartig RO beleid. 2. Goedkoop wonen in een energie neutrale woning moet in zulke lage woonlasten resulteren dat het de trend wellicht wat kan afzwakken. Het wordt dan ook echt tijd dat de gemeente er werk van maakt om met een effectief plan te komen om de reserves voor woningverbetering van particulieren in te zetten, en de ChristenUnie nodigt andere partijen uit samen met de ChristenUnie aan een voorstel te werken. BEWONERSINITIATIEVEN. Op dit onderdeel is het niet voldoende te refereren aan de algemene beschouwingen van 2014, het is noodzakelijk een stuk tekst te herhalen: Kijkend naar de begrotingen zijn we toch wel geschrokken van de bedragen die begroot moeten worden voor activiteiten als bomen planten en gras inzaaien. We zijn ervan overtuigd dat de initiatiefnemers niet aan zulke bedragen dachten, toen ze met het initiatief kwamen. En we weten bijna zeker dat ze de uitdaging aan zouden gaan, om voor de helft van de begrote bedragen deze activiteiten onder hun verantwoordelijkheid uit te voeren. Het is ons opgevallen, na enig speurwerk, dat een bewonersinitiatief eigenlijk meer een bewoners idee is. De regie in planvorming en de uitvoering wordt, nadat het idee is geopperd, gelijk door de gemeente overgenomen. Waarom niet en de planvorming, en de uitvoering ook bij de bewoners laten. Een coach kan eventueel het proces begeleiden. Hiermee wordt een licht risico genomen, wat betreft het resultaat, doch de besparing kan enorm zijn, en de internalisering van de activiteit wordt gegarandeerd. De ChristenUnie huldigt dit standpunt nog steeds. Ten slotte Wij spreken onze waardering uit voor de constructieve wijze waarop samengewerkt wordt binnen de raad. Daar hecht de CU zeer aan. Het past dan ook om af te ronden met een Sjalom, wat niet slechts een vredewens is naar de ander, maar ook een heelheid aangeeft met de Schepper, en een besef van dankbaarheid voor deze manier van samen leven en werken. Want zonder dankbaarheid is er geen levensvreugde Fractie ChristenUnie H. de Vries