VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID"

Transcriptie

1 VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen

2 Verkiezingsprogramma VVD Wijchen vormgeving en productie COR&CO Grafimedia - Wijchen

3 Voorwoord Sinds de verkiezingen van 2010 levert VVD Wijchen een bijdrage aan het gemeentebestuur. Gedurende deze periode is onze gemeentelijke organisatie met 10% gereduceerd en kan zij nog steeds kwaliteit bieden. Daarnaast zijn de gemeentelijke lasten nauwelijks gestegen en is er financiële ruimte om te investeren. Minder overheid. Orde op zaken. Voor mij staat in een liberale samenleving centraal dat mensen, van welke afkomst dan ook, zich optimaal kunnen ontplooien, het maximale eruit kunnen halen en voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom gaat ons verkiezingsprogramma met name over werk, mobiliteit en veiligheid. Deze drie begrippen staan wat ons betreft garant voor een goed werkende samenleving waarin iedereen volledig tot zijn recht komt. Werk gaat niet alleen over geld, maar ook over eigenwaarde en trots. Werk zorgt ervoor dat mensen iets op kunnen bouwen en kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom moet een van de kernpunten van het gemeentelijk beleid bij werk en dus bij de lokale economie liggen. De ondernemers zijn de economische motoren van onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid, brengen investeringen binnen en verdienen daarom alle ruimte. Mobiliteit gaat niet alleen over auto s en openbaar vervoer, maar ook over arbeidsperspectief en studeren. Een grotere bereikbaarheid is ontzettend belangrijk. Het is een levensader waar onze economie op draait. De regiorail zal het vervoer tussen Wijchen, Nijmegen en Arnhem in de toekomst ingrijpend verbeteren. Dit versterkt de mobiliteit binnen onze regio. Ook zullen wij aandacht vragen voor de doorstroom bij knooppunt Bankhoef en een betere ontsluiting van Niftrik. Veiligheid gaat niet alleen over meer blauw op straat, maar ook over je veilig voelen. Als mensen mee willen doen in de maatschappij moet het veilig zijn. Veiligheid is volgens mij een verantwoordelijkheid van burgers, ondernemers en de gemeente. Kortom van de hele samenleving. Zij zullen elkaar beter moeten vinden en moeten doen wat nodig is. Veiligheid op straat, veiligheid in de wijk: een veilig Wijchen. Nick Derks Lijsttrekker VVD Wijchen VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID 3

4 inhoudsopgave pagina Informatie 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. Werk 5 2. Mobiliteit 6 3. Veiligheid 7 4. De Zorg 8 5. Wonen en Milieu 9 6. Sport, Onderwijs en Cultuur Financiën en Bestuur 11 Verkiezingsprogramma VVD Wijchen

5 1. Werk Werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk gaat ook over trots, eigenwaarde en wat van je leven willen maken. Eruit halen wat erin zit en meedoen met de maatschappij. In Wijchen staan er op dit moment honderden werklozen langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de economische agenda en beter contact met ondernemers kunnen we deze mensen weer mee laten doen. Onze uitgangspositie is uitstekend. Het centrum is recent onder handen genomen en ziet er aantrekkelijk uit. Het Centrummanagement neemt samen met de Wijchense ondernemers steeds meer centrumversterkende initiatieven. De bedrijventerreinen zijn kwalitatief hoogwaardig. De gemeente moet ze onder de aandacht brengen bij potentiële vestigingskandidaten. Minder regels Regels zijn er omdat ze er moeten zijn. VVD Wijchen is van mening dat bij enige twijfel over de noodzaak van de regel, deze moet worden afgeschaft. Daar waar ze noodzakelijk zijn dienen ze gehandhaafd te worden. De VVD Wijchen wil dat er één wethouder verantwoordelijk wordt voor het verminderen van de regeldruk. Deze wethouder spoort collega s aan om regeldruk in hun takenpakket te verminderen. Met name op het gebied van werk en ondernemen. VVD Wijchen gaat zich inzetten voor het verruimen van de openingstijden van de horeca in Wijchen. Hiermee verbetert Wijchen haar concurrentiepositie en zorgt het voor meer werkgelegenheid. Agrariërs Een duurzame agrarische sector is in de ogen van VVD Wijchen van belang. Naast het creëren van werk neemt deze sector de rol van medebeheerder van de openbare ruimte op zich. Deze ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun bedrijven verder te ontwikkelen. VVD Wijchen wil voorwaarden en ruimte creëren voor een goede ontwikkeling van de agrarische sector. Bij natuurmaatregelen worden de belangen van agrariërs nadrukkelijk meegenomen. Zij spelen een rol bij het onderhoud van fiets- en wandelpaden. Bij situaties waar agrarische bedrijven woningontwikkeling bemoeilijken denkt de gemeente actief mee in oplossingen. meer aandacht voor de economische agenda waar mogelijk vergunningen samenvoegen, afschaffen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels Een programmawethouder op regeldruk en ondernemerschap verruimen van de openingstijden in de horeca op vrijdag en zaterdag sneller van een uitkering naar werk verruimen van de horecatijden bedrijventerrein Bijsterhuizen goed in de markt zetten winkels op zondag vaker open instellen van het Centrummanagement 5

6 2. Mobiliteit Voor de VVD is het autobezit een verworvenheid die de overheid niet als melkkoe mag gebruiken. In het kader van het milieu, maar ook van gezondheid kan de keuze voor de fiets een oplossing zijn voor het vervoer van A naar B, maar dat is aan de burger zelf. Met de wetenschap dat het autobezit ook in de komende jaren zal toenemen, is VVD Wijchen van mening dat met het vergroten van de parkeergelegenheid de overlast in de wijk en buurt wordt weggenomen. Ook in het centrum van Wijchen is dit van belang, evenals goede bereikbaarheid en goede bewegwijzering naar die parkeervoorziening. VVD Wijchen is altijd tegenstander geweest van betaald parkeren en dat is zij nog steeds. gratis parkeren en voldoende parkeervoorzieningen optimale afstemming van betaalbaar openbaar vervoer betere ontsluiting Niftrik een oplossing voor bottleneck knooppunt Bankhoef Openbaar vervoer De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen met openbaar vervoer als aanvulling op eigen vervoer maakt dat je zonder afhankelijk te zijn van anderen invulling kunt geven aan je eigen (vrije) tijd. Met de aanleg van het keerspoor zal de kwartierdienst richting Nijmegen een feit zijn. Voor VVD Wijchen een waardevolle aanvulling op het bestaande openbaar vervoersaanbod. Of het keerspoor met een tunnel moet worden aangelegd is voor ons de vraag. Er zijn nog teveel vragen die in overleg met de burgers moeten worden beantwoord. Met de komst van de kwartierdienst zullen de diverse OV mogelijkheden ook beter op elkaar moeten worden afgestemd. Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer is een kerntaak van de overheid en zal dus altijd weer opnieuw verbeterd en geoptimaliseerd moeten worden. Wegen De hoofdwegenstructuur in en rond Wijchen functioneert goed. Op veel cruciale plaatsen worden de veiligheid en doorstroming gefaciliteerd met rotondes. Voor de korte termijn is VVD Wijchen van mening dat de aansluiting verlengde Schoenaker en Randweg Noord aangepast dient te worden. Tevens is VVD Wijchen van mening dat er, overeenkomstig de wensen vanuit het Dorpsontwikkelingsplan Niftrik, een verbeterde ontsluiting van het dorp via de dijk moet worden gerealiseerd. Tenslotte willen wij een oplossing voor de bottleneck bij knooppunt Bankhoef. afschaffen van het parkeerfonds gratis parkeren tweede perron op Station Wijchen en een kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving in 2014 nieuwe buurtbus naar Beuningen 6

7 3. Veiligheid Veiligheid is een kerntaak van de overheid en één van de voorwaarden voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Daarom streeft VVD Wijchen een situatie na waarin iedereen veilig op staat kan lopen, met een veilig gevoel gaat slapen en niemand zich gediscrimineerd voelt. Overlast Veiligheid is een gezamenlijke taak van burgers, bedrijven en de gemeente. Dit geldt ook voor de overlast van hanggroepen in het centrum. Zij zijn op aandringen van VVD Wijchen aangepakt. Ouders, onderwijsfunctionarissen en politie worden gezamenlijk ingezet om de kern van het probleem aan te pakken. VVD Wijchen wil deze dadergerichte aanpak nog effectiever maken door een 'Top 20' te hanteren: een lijst met veelplegers en overlastgevers die extra worden aangepakt door de politie. Daarnaast kan hen tijdelijk de toegang tot bepaalde gebieden binnen de gemeente worden ontzegd. het instellen van een Top 20 meer blauw op straat vast en mobiel cameratoezicht in het centrum van Wijchen investeren in preventie door voorlichting van politie en brandweer Woninginbraak Al jaren vraagt VVD Wijchen meer aandacht voor de preventie van woninginbraak. In voorlichting en toezicht ligt voor ons de oplossing. Voorlichting helpt mensen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Toezicht is een taak van de politie en de lokale toezichthouders; zij dienen zichtbaar en bereikbaar te zijn. De sociale wijkteams hebben een signaalfunctie; zij zijn de ogen en oren van de wijk en spelen een belangrijke rol in de signalering van problemen. In de afgelopen jaren is het aantal diefstallen van motorvoertuigen toegenomen. VVD Wijchen wil meer toezicht op parkeerplaatsen en betere voorlichting. Het inzetten van vast en mobiel cameratoezicht in het centrum van Wijchen bevordert de preventie en vergroot de pakkans van de dader. Hoewel de brandweer onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio Gelderland Zuid blijft zij stevig verankerd in de Wijchense gemeenschap. VVD Wijchen wil dat dit zo blijft en wil gaan inzetten op brandpreventie door middel van actieve voorlichting. blijvende aandacht voor veiligheid en meer blauw op straat aanpak van jongerenoverlast regionalisering van de brandweer 7

8 4. De Zorg VVD Wijchen streeft naar een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en zich maximaal kan ontplooien. Een terugtredende overheid met de regie zoveel mogelijk bij de burger is hiervoor noodzakelijk. VVD Wijchen ziet haar inwoners als zelfstandige burgers die de regie voeren over hun eigen leven binnen een leefomgeving met beperkte, heldere en eenduidige regels waarin het voor iedereen goed leven is. Hulp in eigen omgeving Voor mensen die het niet zelf redden is er hulp beschikbaar. Uitgangspunten hierbij zijn het inzetten van de eigen kracht van de hulpvrager en zijn netwerk. De hulpvrager heeft, tenzij dit niet mogelijk is, zelf de regie over zijn ondersteuningsbehoefte. ouderen blijven langer in hun vertrouwde omgeving wonen zorg wordt lokaal afgestemd met maximale keuzevrijheid werken volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener initiatieven voor burgers met een beperking worden gestimuleerd De groeiende groep oudere inwoners is de motor in onze sociale leefomgeving. Voor deze doelgroep geldt dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen woonomgeving. Door middel van preventieve programma s proberen we de mantelzorgers hierin te ondersteunen en zoeken tijdig naar betaalbare aanpassingen in de woningen. Jeugd De jeugd is de toekomst. Ieder kind heeft het recht onbekommerd op te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding.. Als ouders het belang van het kind schaden, moet de overheid ingrijpen. VVD Wijchen streeft naar een preventief en integraal jeugdbeleid in samenwerking met haar regiogemeenten. VVD Wijchen bezuinigt door het realiseren van bureaucratievermindering op de jeugdzorg en door het werken met zo min mogelijk hulpverleners per gezin. Het streven is gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en haar netwerk om zo snel mogelijk en zelfstandig verder te kunnen. Eén gezin, één plan, één hulpverlener. realiseren van jeugdzorg zonder indicatie basisleggen voor de decentralisaties van de jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en de Participatiewet versterking van de positie van mantelzorgers activiteiten van de Huttenkamp verplaatst naar de Meander 8

9 5. Wonen en Milieu Wonen Woningbouw is een belangrijke motor voor de economie. VVD Wijchen vindt dat onze woningbouwplannen gericht moeten zijn op de behoeftes van onze inwoners. Woningcorporaties beperken zich tot hun kerntaak: sociale woningbouw voor een lage huur. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen. Projectontwikkelaars zullen actief benaderd worden om passende woningbouw te realiseren, maar VVD Wijchen is ook voor het stimuleren van particuliere woningbouw op eigen kavels. De welstandscommissie moet worden afgeschaft. Seniorenwoningen dienen aanpasbaar te zijn aan de zorgbehoefte. Ook voor tijdelijke behoefte aan huisvesting dienen er mogelijkheden te zijn. Woningsplitsing of aanpassingen aan de woning kan gerealiseerd worden ten behoeve van bijvoorbeeld de mantelzorg. Ruimtelijke ordening en leefbaarheid De ruimtelijke ordening in Wijchen is in grote lijnen op orde en vastgelegd in bestemmingsplannen. Groene plekken in de kern van Wijchen worden niet volgebouwd, de ontwikkeling van de woningbouw vindt vooral plaats in de Huurlingsedam en Wijchen- West. De komende periode zal onderzoek gedaan worden naar bouw in het Oosterpark. Gemeentelijk vastgoed wordt duurzaam én rendabel onderhouden. Dit geldt voor dorpshuizen en multifunctionele gebouwen die in de toekomst steeds meer functies zullen herbergen. Schone wijken en dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. Bewoners kunnen daarin een actieve rol spelen, net als bij de ruimtelijke ontwikkeling van centrale locaties in hun dorp of wijk. Natuur en Milieu VVD Wijchen wil duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudige procedures. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor ons afvalbeleid. VVD Wijchen streeft daarbij naar een lage afvalstoffenheffing voor de burger. De burger is daarvoor zelf verantwoordelijk. De rioolheffing moet in Wijchen geïnd worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent dat de rioolheffing niet meer gekoppeld wordt aan de WOZwaarde, maar aan het waterverbruik. Natuurgebieden in Wijchen zijn er voor de natuur én voor de mens. VVD Wijchen vindt de ontwikkeling van een wellnesscentrum in de Berendonck daarom mogelijk. Het toeristisch en recreatief gebruik van de Wijchense natuur wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen, fiets / wandelroutes, struinpaden, bospaden en stranden. woningcorporaties richten zich op hun kerntaken de welstandcommissie wordt volledig afgeschaft rioolheffing wordt eerlijker verdeeld initiatieven voor een duurzaam Wijchen worden gestimuleerd grotendeels afschaffen van de welstandscommissie vaststellen van een nieuwe woonvisie reactivering aanpak van de Oostflank nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het Oosterpark 9

10 6. Sport, Onderwijs en Cultuur Sport Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. VVD Wijchen wil de sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De verantwoordelijkheid van onze gemeente beperkt zich tot breedtesport en sport voor mensen met een beperking. Met dat uitgangspunt beschikken de sportverenigingen die Wijchen rijk is over de kwaliteiten en accommodaties om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Om kwaliteit te kunnen blijven bieden zijn er zowel investeringen als goed beheer nodig. Aan de gebruikers wordt een redelijke bijdrage gevraagd. Onderwijs Scholen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. De gemeente dient dit te stimuleren door het bieden van een goede leeromgeving. VVD Wijchen staat achter het concept van de brede school waar de leerling terecht kan voor sport, spel en huiswerkbegeleiding, de ouder voor kinderopvang en taalcursussen. Zo levert de brede school ook een belangrijke bijdrage aan integratie. De meeste leerlingen die de school verlaten komen terecht in het bedrijfsleven via het beroepsonderwijs. VVD Wijchen wil de samenwerking tussen lokale bedrijven en het onderwijs stimuleren om de leerling goed voor te bereiden op de dagelijkse beroepspraktijk. Bedrijven kunnen het onderwijs uitdagender maken door middel van praktijklessen en stages. Scholen moeten een scherp oog hebben voor de leerling. Er moet opgetreden worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. VVD Wijchen vindt samenwerking tussen scholen, leerplichtambtenaren en andere zorgaanbieders van groot belang. Risicojongeren kunnen dan zo snel mogelijk gesignaleerd en geholpen worden. Cultuur De overheid heeft als taak ons cultureel erfgoed te bewaken. De gemeente heeft hierin vooral een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Wijchen heeft goede accommodaties om de belangstelling voor kunst en cultuur te bevorderen: het Mozaïek theater, de bibliotheek (De Huiskamer van Wijchen) en het museum. VVD Wijchen vindt dat de gemeente met zorg behoort om te gaan met de cultuurhistorie van Wijchen. Dat geldt zowel voor de beschermde dorpsgezichten en monumenten als voor de cultuurhistorische beleving. Samenwerking tussen de instellingen en het bevorderen van kunsteducatie kunnen door middel van subsidie of sponsoring worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor de VVD is het cultureel ondernemerschap. Instellingen dienen steeds minder afhankelijk te zijn van subsidies. de gemeente beperkt zich tot breedtesport en sport voor mensen met een beperking betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijven instellingen minder afhankelijk van subsidies initiatieven voor burgers met een beperking worden gestimuleerd renovatie van 't Mozaïek herhuisvesting van de bibliotheek en de Wijchense Omroep in 't Mozaïek subsidie voor muziek bij het onderwijs neergelegd en een bezuiniging gerealiseerd start realisatie Sporthal Schaarweide uitbreiding van het hockeycomplex realisatie renovatie-fonds voor sportparken 10

11 7. Financiën en Bestuur Financiën VVD Wijchen staat voor solide financieel beheer. Altijd weer opnieuw zal de vraag moeten worden gesteld of uitgaven nuttig en noodzakelijk zijn. Zijn het uitgaven voor een kerntaak die bij de gemeente hoort of is de samenleving aan zet en dient zij dit zelf te financieren? Ook in financieel opzicht zal de gemeente een stap terug doen. De lastendruk voor de Wijchense burger mag hooguit met de inflatie gecorrigeerd worden, waarbij de optelsom van diverse lokale lasten de druk bepaalt. Wat betreft de gemeentelijke lasten staat Wijchen al vele jaren aan de top van de goedkoopste gemeenten. Daar zijn we trots op en die positie willen we ook graag behouden. Hierbij hoort ook dat we meer moeten investeren in de digitale mogelijkheden, zodat de Wijchense burger en ondernemer eenvoudiger zaken met de gemeente kunnen doen, zonder bezoek aan het gemeentekantoor. De participatiemaatschappij is een samenleving die bestaat uit burgers die op basis van zelfregie en in vrijheid in een netwerk van familie, vrienden, kennissen en wijkgenoten in staat zijn om invulling te geven aan hun eigen welzijn, samen met anderen. Op afstand is er dan de kleine, slagvaardige overheid met alleen de noodzakelijke regels. Dat is de liberale samenleving, zoals VVD Wijchen het ziet. Structurele uitgaven doen we met structurele inkomsten. Willen we nieuw beleid financieren dan zullen we binnen de bestaande middelen eerst versoberen, waardoor er financiële ruimte ontstaat. Sluitende begrotingen en jaarrekeningen met een positief resultaat bevestigen het feit dat we de afgelopen jaren zorgvuldig zijn omgegaan met het geld van de Wijchense burger. VVD Wijchen zet dit beleid voort in de toekomst. Moderne gemeente De samenleving verandert en wij veranderen mee. Voor een dynamische samenleving is een dynamische overheid nodig De VVD is van mening dat deze veranderde samenleving ook het nodige vraagt van onze organisatie. Een andere houding richting onze burgers en ondernemers in een aangepaste huisvesting die past bij deze tijd. Een kleine overheid die kwaliteit kan bieden en die een open en hulpvaardige houding richting haar burgers heeft. VVD Wijchen wil samenwerken met andere gemeenten en instellingen op alle fronten waar dat zinvol is en voordeel oplevert in kosten, kwaliteit en/ of kwetsbaarheid. lage lokale lasten nieuw beleid wordt uit bestaande middelen gefinancierd Wijchen zo digitaal mogelijk lage lokale lasten en geen lastenstijging in 2014 minder ambtenaren doorvoeren van bezuinigingen bij de bibliotheek. doorvoeren van bezuinigingen bij MEER Welzijn 11

12