VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID"

Transcriptie

1 VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen

2 Verkiezingsprogramma VVD Wijchen vormgeving en productie COR&CO Grafimedia - Wijchen

3 Voorwoord Sinds de verkiezingen van 2010 levert VVD Wijchen een bijdrage aan het gemeentebestuur. Gedurende deze periode is onze gemeentelijke organisatie met 10% gereduceerd en kan zij nog steeds kwaliteit bieden. Daarnaast zijn de gemeentelijke lasten nauwelijks gestegen en is er financiële ruimte om te investeren. Minder overheid. Orde op zaken. Voor mij staat in een liberale samenleving centraal dat mensen, van welke afkomst dan ook, zich optimaal kunnen ontplooien, het maximale eruit kunnen halen en voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom gaat ons verkiezingsprogramma met name over werk, mobiliteit en veiligheid. Deze drie begrippen staan wat ons betreft garant voor een goed werkende samenleving waarin iedereen volledig tot zijn recht komt. Werk gaat niet alleen over geld, maar ook over eigenwaarde en trots. Werk zorgt ervoor dat mensen iets op kunnen bouwen en kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom moet een van de kernpunten van het gemeentelijk beleid bij werk en dus bij de lokale economie liggen. De ondernemers zijn de economische motoren van onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid, brengen investeringen binnen en verdienen daarom alle ruimte. Mobiliteit gaat niet alleen over auto s en openbaar vervoer, maar ook over arbeidsperspectief en studeren. Een grotere bereikbaarheid is ontzettend belangrijk. Het is een levensader waar onze economie op draait. De regiorail zal het vervoer tussen Wijchen, Nijmegen en Arnhem in de toekomst ingrijpend verbeteren. Dit versterkt de mobiliteit binnen onze regio. Ook zullen wij aandacht vragen voor de doorstroom bij knooppunt Bankhoef en een betere ontsluiting van Niftrik. Veiligheid gaat niet alleen over meer blauw op straat, maar ook over je veilig voelen. Als mensen mee willen doen in de maatschappij moet het veilig zijn. Veiligheid is volgens mij een verantwoordelijkheid van burgers, ondernemers en de gemeente. Kortom van de hele samenleving. Zij zullen elkaar beter moeten vinden en moeten doen wat nodig is. Veiligheid op straat, veiligheid in de wijk: een veilig Wijchen. Nick Derks Lijsttrekker VVD Wijchen VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID 3

4 inhoudsopgave pagina Informatie 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1. Werk 5 2. Mobiliteit 6 3. Veiligheid 7 4. De Zorg 8 5. Wonen en Milieu 9 6. Sport, Onderwijs en Cultuur Financiën en Bestuur 11 Verkiezingsprogramma VVD Wijchen

5 1. Werk Werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk gaat ook over trots, eigenwaarde en wat van je leven willen maken. Eruit halen wat erin zit en meedoen met de maatschappij. In Wijchen staan er op dit moment honderden werklozen langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de economische agenda en beter contact met ondernemers kunnen we deze mensen weer mee laten doen. Onze uitgangspositie is uitstekend. Het centrum is recent onder handen genomen en ziet er aantrekkelijk uit. Het Centrummanagement neemt samen met de Wijchense ondernemers steeds meer centrumversterkende initiatieven. De bedrijventerreinen zijn kwalitatief hoogwaardig. De gemeente moet ze onder de aandacht brengen bij potentiële vestigingskandidaten. Minder regels Regels zijn er omdat ze er moeten zijn. VVD Wijchen is van mening dat bij enige twijfel over de noodzaak van de regel, deze moet worden afgeschaft. Daar waar ze noodzakelijk zijn dienen ze gehandhaafd te worden. De VVD Wijchen wil dat er één wethouder verantwoordelijk wordt voor het verminderen van de regeldruk. Deze wethouder spoort collega s aan om regeldruk in hun takenpakket te verminderen. Met name op het gebied van werk en ondernemen. VVD Wijchen gaat zich inzetten voor het verruimen van de openingstijden van de horeca in Wijchen. Hiermee verbetert Wijchen haar concurrentiepositie en zorgt het voor meer werkgelegenheid. Agrariërs Een duurzame agrarische sector is in de ogen van VVD Wijchen van belang. Naast het creëren van werk neemt deze sector de rol van medebeheerder van de openbare ruimte op zich. Deze ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun bedrijven verder te ontwikkelen. VVD Wijchen wil voorwaarden en ruimte creëren voor een goede ontwikkeling van de agrarische sector. Bij natuurmaatregelen worden de belangen van agrariërs nadrukkelijk meegenomen. Zij spelen een rol bij het onderhoud van fiets- en wandelpaden. Bij situaties waar agrarische bedrijven woningontwikkeling bemoeilijken denkt de gemeente actief mee in oplossingen. meer aandacht voor de economische agenda waar mogelijk vergunningen samenvoegen, afschaffen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels Een programmawethouder op regeldruk en ondernemerschap verruimen van de openingstijden in de horeca op vrijdag en zaterdag sneller van een uitkering naar werk verruimen van de horecatijden bedrijventerrein Bijsterhuizen goed in de markt zetten winkels op zondag vaker open instellen van het Centrummanagement 5

6 2. Mobiliteit Voor de VVD is het autobezit een verworvenheid die de overheid niet als melkkoe mag gebruiken. In het kader van het milieu, maar ook van gezondheid kan de keuze voor de fiets een oplossing zijn voor het vervoer van A naar B, maar dat is aan de burger zelf. Met de wetenschap dat het autobezit ook in de komende jaren zal toenemen, is VVD Wijchen van mening dat met het vergroten van de parkeergelegenheid de overlast in de wijk en buurt wordt weggenomen. Ook in het centrum van Wijchen is dit van belang, evenals goede bereikbaarheid en goede bewegwijzering naar die parkeervoorziening. VVD Wijchen is altijd tegenstander geweest van betaald parkeren en dat is zij nog steeds. gratis parkeren en voldoende parkeervoorzieningen optimale afstemming van betaalbaar openbaar vervoer betere ontsluiting Niftrik een oplossing voor bottleneck knooppunt Bankhoef Openbaar vervoer De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen met openbaar vervoer als aanvulling op eigen vervoer maakt dat je zonder afhankelijk te zijn van anderen invulling kunt geven aan je eigen (vrije) tijd. Met de aanleg van het keerspoor zal de kwartierdienst richting Nijmegen een feit zijn. Voor VVD Wijchen een waardevolle aanvulling op het bestaande openbaar vervoersaanbod. Of het keerspoor met een tunnel moet worden aangelegd is voor ons de vraag. Er zijn nog teveel vragen die in overleg met de burgers moeten worden beantwoord. Met de komst van de kwartierdienst zullen de diverse OV mogelijkheden ook beter op elkaar moeten worden afgestemd. Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer is een kerntaak van de overheid en zal dus altijd weer opnieuw verbeterd en geoptimaliseerd moeten worden. Wegen De hoofdwegenstructuur in en rond Wijchen functioneert goed. Op veel cruciale plaatsen worden de veiligheid en doorstroming gefaciliteerd met rotondes. Voor de korte termijn is VVD Wijchen van mening dat de aansluiting verlengde Schoenaker en Randweg Noord aangepast dient te worden. Tevens is VVD Wijchen van mening dat er, overeenkomstig de wensen vanuit het Dorpsontwikkelingsplan Niftrik, een verbeterde ontsluiting van het dorp via de dijk moet worden gerealiseerd. Tenslotte willen wij een oplossing voor de bottleneck bij knooppunt Bankhoef. afschaffen van het parkeerfonds gratis parkeren tweede perron op Station Wijchen en een kwaliteitsverbetering van de stationsomgeving in 2014 nieuwe buurtbus naar Beuningen 6

7 3. Veiligheid Veiligheid is een kerntaak van de overheid en één van de voorwaarden voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Daarom streeft VVD Wijchen een situatie na waarin iedereen veilig op staat kan lopen, met een veilig gevoel gaat slapen en niemand zich gediscrimineerd voelt. Overlast Veiligheid is een gezamenlijke taak van burgers, bedrijven en de gemeente. Dit geldt ook voor de overlast van hanggroepen in het centrum. Zij zijn op aandringen van VVD Wijchen aangepakt. Ouders, onderwijsfunctionarissen en politie worden gezamenlijk ingezet om de kern van het probleem aan te pakken. VVD Wijchen wil deze dadergerichte aanpak nog effectiever maken door een 'Top 20' te hanteren: een lijst met veelplegers en overlastgevers die extra worden aangepakt door de politie. Daarnaast kan hen tijdelijk de toegang tot bepaalde gebieden binnen de gemeente worden ontzegd. het instellen van een Top 20 meer blauw op straat vast en mobiel cameratoezicht in het centrum van Wijchen investeren in preventie door voorlichting van politie en brandweer Woninginbraak Al jaren vraagt VVD Wijchen meer aandacht voor de preventie van woninginbraak. In voorlichting en toezicht ligt voor ons de oplossing. Voorlichting helpt mensen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Toezicht is een taak van de politie en de lokale toezichthouders; zij dienen zichtbaar en bereikbaar te zijn. De sociale wijkteams hebben een signaalfunctie; zij zijn de ogen en oren van de wijk en spelen een belangrijke rol in de signalering van problemen. In de afgelopen jaren is het aantal diefstallen van motorvoertuigen toegenomen. VVD Wijchen wil meer toezicht op parkeerplaatsen en betere voorlichting. Het inzetten van vast en mobiel cameratoezicht in het centrum van Wijchen bevordert de preventie en vergroot de pakkans van de dader. Hoewel de brandweer onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio Gelderland Zuid blijft zij stevig verankerd in de Wijchense gemeenschap. VVD Wijchen wil dat dit zo blijft en wil gaan inzetten op brandpreventie door middel van actieve voorlichting. blijvende aandacht voor veiligheid en meer blauw op straat aanpak van jongerenoverlast regionalisering van de brandweer 7

8 4. De Zorg VVD Wijchen streeft naar een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en zich maximaal kan ontplooien. Een terugtredende overheid met de regie zoveel mogelijk bij de burger is hiervoor noodzakelijk. VVD Wijchen ziet haar inwoners als zelfstandige burgers die de regie voeren over hun eigen leven binnen een leefomgeving met beperkte, heldere en eenduidige regels waarin het voor iedereen goed leven is. Hulp in eigen omgeving Voor mensen die het niet zelf redden is er hulp beschikbaar. Uitgangspunten hierbij zijn het inzetten van de eigen kracht van de hulpvrager en zijn netwerk. De hulpvrager heeft, tenzij dit niet mogelijk is, zelf de regie over zijn ondersteuningsbehoefte. ouderen blijven langer in hun vertrouwde omgeving wonen zorg wordt lokaal afgestemd met maximale keuzevrijheid werken volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener initiatieven voor burgers met een beperking worden gestimuleerd De groeiende groep oudere inwoners is de motor in onze sociale leefomgeving. Voor deze doelgroep geldt dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen woonomgeving. Door middel van preventieve programma s proberen we de mantelzorgers hierin te ondersteunen en zoeken tijdig naar betaalbare aanpassingen in de woningen. Jeugd De jeugd is de toekomst. Ieder kind heeft het recht onbekommerd op te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding.. Als ouders het belang van het kind schaden, moet de overheid ingrijpen. VVD Wijchen streeft naar een preventief en integraal jeugdbeleid in samenwerking met haar regiogemeenten. VVD Wijchen bezuinigt door het realiseren van bureaucratievermindering op de jeugdzorg en door het werken met zo min mogelijk hulpverleners per gezin. Het streven is gebruik te maken van de eigen kracht van het gezin en haar netwerk om zo snel mogelijk en zelfstandig verder te kunnen. Eén gezin, één plan, één hulpverlener. realiseren van jeugdzorg zonder indicatie basisleggen voor de decentralisaties van de jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en de Participatiewet versterking van de positie van mantelzorgers activiteiten van de Huttenkamp verplaatst naar de Meander 8

9 5. Wonen en Milieu Wonen Woningbouw is een belangrijke motor voor de economie. VVD Wijchen vindt dat onze woningbouwplannen gericht moeten zijn op de behoeftes van onze inwoners. Woningcorporaties beperken zich tot hun kerntaak: sociale woningbouw voor een lage huur. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen. Projectontwikkelaars zullen actief benaderd worden om passende woningbouw te realiseren, maar VVD Wijchen is ook voor het stimuleren van particuliere woningbouw op eigen kavels. De welstandscommissie moet worden afgeschaft. Seniorenwoningen dienen aanpasbaar te zijn aan de zorgbehoefte. Ook voor tijdelijke behoefte aan huisvesting dienen er mogelijkheden te zijn. Woningsplitsing of aanpassingen aan de woning kan gerealiseerd worden ten behoeve van bijvoorbeeld de mantelzorg. Ruimtelijke ordening en leefbaarheid De ruimtelijke ordening in Wijchen is in grote lijnen op orde en vastgelegd in bestemmingsplannen. Groene plekken in de kern van Wijchen worden niet volgebouwd, de ontwikkeling van de woningbouw vindt vooral plaats in de Huurlingsedam en Wijchen- West. De komende periode zal onderzoek gedaan worden naar bouw in het Oosterpark. Gemeentelijk vastgoed wordt duurzaam én rendabel onderhouden. Dit geldt voor dorpshuizen en multifunctionele gebouwen die in de toekomst steeds meer functies zullen herbergen. Schone wijken en dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. Bewoners kunnen daarin een actieve rol spelen, net als bij de ruimtelijke ontwikkeling van centrale locaties in hun dorp of wijk. Natuur en Milieu VVD Wijchen wil duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudige procedures. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor ons afvalbeleid. VVD Wijchen streeft daarbij naar een lage afvalstoffenheffing voor de burger. De burger is daarvoor zelf verantwoordelijk. De rioolheffing moet in Wijchen geïnd worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent dat de rioolheffing niet meer gekoppeld wordt aan de WOZwaarde, maar aan het waterverbruik. Natuurgebieden in Wijchen zijn er voor de natuur én voor de mens. VVD Wijchen vindt de ontwikkeling van een wellnesscentrum in de Berendonck daarom mogelijk. Het toeristisch en recreatief gebruik van de Wijchense natuur wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen, fiets / wandelroutes, struinpaden, bospaden en stranden. woningcorporaties richten zich op hun kerntaken de welstandcommissie wordt volledig afgeschaft rioolheffing wordt eerlijker verdeeld initiatieven voor een duurzaam Wijchen worden gestimuleerd grotendeels afschaffen van de welstandscommissie vaststellen van een nieuwe woonvisie reactivering aanpak van de Oostflank nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het Oosterpark 9

10 6. Sport, Onderwijs en Cultuur Sport Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. VVD Wijchen wil de sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw laten samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De verantwoordelijkheid van onze gemeente beperkt zich tot breedtesport en sport voor mensen met een beperking. Met dat uitgangspunt beschikken de sportverenigingen die Wijchen rijk is over de kwaliteiten en accommodaties om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Om kwaliteit te kunnen blijven bieden zijn er zowel investeringen als goed beheer nodig. Aan de gebruikers wordt een redelijke bijdrage gevraagd. Onderwijs Scholen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. De gemeente dient dit te stimuleren door het bieden van een goede leeromgeving. VVD Wijchen staat achter het concept van de brede school waar de leerling terecht kan voor sport, spel en huiswerkbegeleiding, de ouder voor kinderopvang en taalcursussen. Zo levert de brede school ook een belangrijke bijdrage aan integratie. De meeste leerlingen die de school verlaten komen terecht in het bedrijfsleven via het beroepsonderwijs. VVD Wijchen wil de samenwerking tussen lokale bedrijven en het onderwijs stimuleren om de leerling goed voor te bereiden op de dagelijkse beroepspraktijk. Bedrijven kunnen het onderwijs uitdagender maken door middel van praktijklessen en stages. Scholen moeten een scherp oog hebben voor de leerling. Er moet opgetreden worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. VVD Wijchen vindt samenwerking tussen scholen, leerplichtambtenaren en andere zorgaanbieders van groot belang. Risicojongeren kunnen dan zo snel mogelijk gesignaleerd en geholpen worden. Cultuur De overheid heeft als taak ons cultureel erfgoed te bewaken. De gemeente heeft hierin vooral een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Wijchen heeft goede accommodaties om de belangstelling voor kunst en cultuur te bevorderen: het Mozaïek theater, de bibliotheek (De Huiskamer van Wijchen) en het museum. VVD Wijchen vindt dat de gemeente met zorg behoort om te gaan met de cultuurhistorie van Wijchen. Dat geldt zowel voor de beschermde dorpsgezichten en monumenten als voor de cultuurhistorische beleving. Samenwerking tussen de instellingen en het bevorderen van kunsteducatie kunnen door middel van subsidie of sponsoring worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor de VVD is het cultureel ondernemerschap. Instellingen dienen steeds minder afhankelijk te zijn van subsidies. de gemeente beperkt zich tot breedtesport en sport voor mensen met een beperking betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijven instellingen minder afhankelijk van subsidies initiatieven voor burgers met een beperking worden gestimuleerd renovatie van 't Mozaïek herhuisvesting van de bibliotheek en de Wijchense Omroep in 't Mozaïek subsidie voor muziek bij het onderwijs neergelegd en een bezuiniging gerealiseerd start realisatie Sporthal Schaarweide uitbreiding van het hockeycomplex realisatie renovatie-fonds voor sportparken 10

11 7. Financiën en Bestuur Financiën VVD Wijchen staat voor solide financieel beheer. Altijd weer opnieuw zal de vraag moeten worden gesteld of uitgaven nuttig en noodzakelijk zijn. Zijn het uitgaven voor een kerntaak die bij de gemeente hoort of is de samenleving aan zet en dient zij dit zelf te financieren? Ook in financieel opzicht zal de gemeente een stap terug doen. De lastendruk voor de Wijchense burger mag hooguit met de inflatie gecorrigeerd worden, waarbij de optelsom van diverse lokale lasten de druk bepaalt. Wat betreft de gemeentelijke lasten staat Wijchen al vele jaren aan de top van de goedkoopste gemeenten. Daar zijn we trots op en die positie willen we ook graag behouden. Hierbij hoort ook dat we meer moeten investeren in de digitale mogelijkheden, zodat de Wijchense burger en ondernemer eenvoudiger zaken met de gemeente kunnen doen, zonder bezoek aan het gemeentekantoor. De participatiemaatschappij is een samenleving die bestaat uit burgers die op basis van zelfregie en in vrijheid in een netwerk van familie, vrienden, kennissen en wijkgenoten in staat zijn om invulling te geven aan hun eigen welzijn, samen met anderen. Op afstand is er dan de kleine, slagvaardige overheid met alleen de noodzakelijke regels. Dat is de liberale samenleving, zoals VVD Wijchen het ziet. Structurele uitgaven doen we met structurele inkomsten. Willen we nieuw beleid financieren dan zullen we binnen de bestaande middelen eerst versoberen, waardoor er financiële ruimte ontstaat. Sluitende begrotingen en jaarrekeningen met een positief resultaat bevestigen het feit dat we de afgelopen jaren zorgvuldig zijn omgegaan met het geld van de Wijchense burger. VVD Wijchen zet dit beleid voort in de toekomst. Moderne gemeente De samenleving verandert en wij veranderen mee. Voor een dynamische samenleving is een dynamische overheid nodig De VVD is van mening dat deze veranderde samenleving ook het nodige vraagt van onze organisatie. Een andere houding richting onze burgers en ondernemers in een aangepaste huisvesting die past bij deze tijd. Een kleine overheid die kwaliteit kan bieden en die een open en hulpvaardige houding richting haar burgers heeft. VVD Wijchen wil samenwerken met andere gemeenten en instellingen op alle fronten waar dat zinvol is en voordeel oplevert in kosten, kwaliteit en/ of kwetsbaarheid. lage lokale lasten nieuw beleid wordt uit bestaande middelen gefinancierd Wijchen zo digitaal mogelijk lage lokale lasten en geen lastenstijging in 2014 minder ambtenaren doorvoeren van bezuinigingen bij de bibliotheek. doorvoeren van bezuinigingen bij MEER Welzijn 11

12

Nick Derks Lijsttrekker VVD Wijchen

Nick Derks Lijsttrekker VVD Wijchen Sinds de verkiezingen van 2010 levert VVD Wijchen een bijdrage aan het gemeentebestuur. Gedurende deze periode is onze gemeentelijke organisatie met 10% verkleind en kan zij nog steeds kwaliteit bieden.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Het CDA wil vanuit haar traditie bijdragen aan een krachtig en ambitieus West. - Het CDA

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Libertarisch Partij Utrecht

Libertarisch Partij Utrecht Libertarisch Partij Utrecht Programma gemeenteraadsverkiezingen 2014 1. Werk & Inkomen Door het gefaseerd afschaffen van de belastingen op onroerende zaken (OZB) en precario hebben bedrijven meer financiële

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein.

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. inspiratie en aanvulling voor de notitie De Kracht van Winterswijk Deze korte PvdA notitie biedt inspiratie voor de opstellers van de notitie De Kracht

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie