VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK"

Transcriptie

1 VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: uur Aanwezig: ca. 80 personen inwoners van het Eiland van Schalkwijk, maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, raadsleden en overige belangstellenden namens de gemeente: wethouder Marianne Kallen, dhr. René Schepers (procesbegeleiding), mw. Martie Meijer procesmanager Visie Eiland van Schalkwijk, dhr. Peter Prins, projectleider Visie Eiland van Schalkwijk, Gijs van der Zwaan (projectleider Linieland), Sanneke Lisman (projectsecretaris Visie Eiland van Schalkwijk), Marieke Creemer (projectleider Recreatie), Alie Dieleman (communicatieadviseur), Greetje Santing (communicatieadviseur) Afwezig: Verspreiding verslag: n.v.t. via website: Agenda Welkom door wethouder Marianne Kallen Verkenningstocht langs de aanwezigen en ieders belangen Besproken Mw. Kallen heet allen welkom, als wethouder Ruimtelijke Ordening (RO) met het Eiland van Schalkwijk in haar portefeuille. Mw. Kallen is blij met de grote opkomst voor deze avond, wat toch getuigt van een grote betrokkenheid bij wat hier vanavond gebeurt. De gemeente wil in gesprek gaan over het Eiland van Schalkwijk om een toekomstvisie te kunnen maken. Het Eiland biedt veel kwaliteiten: natuurgebieden, sterke landbouw, aantrekkelijk wonen, werken en recreëren en cultuurhistorie (de forten van de Hollandse Waterlinie). De gemeente wil flink investeren om het Eiland van Schalkwijk mooi te houden en te maken en op de kaart te zetten. Daarom organiseert de gemeente vanavond deze bijeenkomst om van de aanwezigen te horen wat er leeft en om de komende maanden met heel veel verschillende belanghebbenden een toekomstvisie voor dit gebied te gaan ontwikkelen. Dhr. Schepers is de gespreksleider voor deze avond. Er wordt afgesproken dat dhr. Schepers eerst verkent wie hier vanavond aanwezig zijn. Daarna krijgt dhr. Van der Werf als eerste het woord namens de begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk. Dhr. Schepers inventariseert wie vanavond aanwezig zijn. Mw. Meijer is voor het Eiland van Schalkwijk procesmanager voor de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Zij wordt ondersteund door dhr. Prins die projectleider is. Er worden circa 25 inwoners van Schalkwijk geteld, vijf agrariërs, vier raadsleden, drie projectontwikkelaars of mensen die plannen hebben met het Eiland van Schalkwijk en ongeveer 15 inwoners van Tull en t Waal. Dhr. Van der Werf, voorzitter van de Begeleidingscommissie Leefbaarheidplan Schalkwijk, legt namens de begeleidingscommissie een verklaring af. Hierin wordt onder andere gemeld dat de begeleidingscommissie ook kan worden gezien als een plaatsvervangend comité, voor een Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging voor Schalkwijk. In de verklaring wordt de positieve belangstelling aangehaald, regionaal en landelijk vanuit verschillende organisaties, voor het Eiland van Schalkwijk en het gevaar dat hierin schuilt. De begeleidingscommissie waardeert de intentie van de gemeente, om hier een coördinerende rol in te spelen.

2 In de verklaring wordt ingegaan op de inhoud en zorgvuldige onderbouwing van het Leefbaarheidplan Schalkwijk. Er wordt benadrukt dat het belang van de inwoners van Schalkwijk serieus moet worden genomen. De begeleidingscommissie ziet het Leefbaarheidplan Schalkwijk graag als basis en vertrekpunt voor de bepaling van de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Zij zal deze avond positief kritisch volgen. Bespreking inzendingen fotowedstrijd Mw. Meijer spreekt uit dat de gemeente en de begeleidingscommissie veel gemeenschappelijke belangen hebben. Dat het leefbaarheidplan voor en door bewoners van Schalkwijk is opgezet, bespaart de gemeente veel werk. Maar het is één van de bouwstenen, omdat er meerdere groepen mensen zijn met een gevoel en belang bij het Eiland van Schalkwijk. Om die reden is de gemeente gestart met een goede inventarisatie van belanghebbenden. De gemeente doet dat in het kader van de leefbaarheid en instandhouding. Er lopen momenteel veel projecten, onderzoek en overleg. Er wordt met alle betrokkenen toegewerkt naar het vaststellen van een structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk, waarin een duurzame toekomst voor het gebied uitgangspunt is. Daarom vraagt mw. Meijer om met elkaar te praten; met de projectontwikkelaars buiten hun kantoren, de gemeente buiten het gemeentehuis; Het is vooral belangrijk dat partijen met elkaar in overleg gaan. Er vindt een bespreking plaats van de kwaliteiten van het Eiland aan de hand van de ingezonden foto s van de fotowedstrijd Wat is Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk? Mw. Meijer meldt dat gemeente de cultuurhistorische en natuurkwaliteiten als één van de dragers ziet voor de toekomstvisie. Er zijn oude ontginningsstructuren, naast de Hollandse Waterlinie. De gemeente wil die vasthouden en zo ontwikkelen dat ervan kan worden genoten. Een aanwezige vraagt in hoeverre er plannen op het Eiland van Schalkwijk zijn waarover nog inspraak mogelijk is? Er zijn diverse grote en kleinere plannen die zich in verschillende stadia bevinden, van ideefase tot en met de uitvoeringsfase of al uitgevoerd zijn. De linieweg of Gedekte Gemeenschapsweg, is bijvoorbeeld al uitgevoerd. Mw. Meijer gebruikt de symboliek van rijdende treinen (lopende projecten) en nieuwe treinen (nieuwe projecten) die langs een rangeerterrein moeten en uiteindelijk op hetzelfde eindstation uitkomen, oftewel passen in de toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Om dit goed te kunnen doen wil de gemeente in gesprek met belanghebbenden. Diverse aanwezigen melden initiatieven voor recreatie: paragliden, kamperen en terrassen. Mw. Meijer meldt dat de gemeente recentelijk een recreatievisie heeft opgesteld met als doel om te benoemen waar op het Eiland van Schalkwijk ruimte voor recreatie gewenst is. Meer recreatie heeft onder andere effect op de verkeersstromen en de natuurwaarden. De gemeente wil pas uitspraak doen over initiatieven als er een breed bedragen toekomstvisie is, niet op basis van individuele voorstellen. Daarom wil de gemeente nu hard aan de slag met die visie. Een inwoner vraagt vanwege het gebruik van het kernwoord duurzaamheid, of er rekening is gehouden met krimp? Mw. Meijer antwoordt dat demografische krimp in de regio Utrecht vooralsnog niet aan de orde is. Mocht het bevolkingsaantal afnemen, dan speelt dat pas op lange termijn. Duurzaam is volgens mw. Meijer kijken naar over 20 jaar.

3 Een aanwezige pleit voor beperkte woningbouw, zodat de toestroom van niet-schalkwijkers beperkt blijft. Mw. Meijer meldt dat hier geen vaste afspraken over bestaan. Aanleidingen om hierover te praten zijn volgens haar de leefbaarheid; de toekomst van de winkels en school. Woningbouw kan ook slecht financierbare functies haalbaar maken; bijvoorbeeld een extensief recreatiegebied en natuurwaarden behouden. Met het bouwen van woningen kan de gemeente geld verdienen waarmee zij de ontwikkeling van andere functies (natuur en cultuurhistorie) kan betalen. De realisatietermijn van een dergelijke ontwikkeling is ongeveer 15 tot 20 jaar. Mw. Meijer meldt dat er geen plekken zijn gereserveerd om te bouwen. Naast de financiering vanuit woningbouw, wil de gemeente de komende jaren flink investeren in de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk; in bijvoorbeeld recreatie en het fort opknappen. Investeren kan op meerdere manieren dan alleen met geld. Een aanwezige wil vanavond niet alleen bekende zaken horen over de toekomst van het Eiland van Schalkwijk. Mw. Meijer noemt dat deze eerste Eilandbijeenkomst bedoeld is om het gesprek en de samenwerking te vinden met alle betrokken en degenen die hier wonen en werken. Na de pauze wordt toegelicht welk proces we nu ingaan. Een aanwezige vindt het Eiland van Schalkwijk meer een Eiland van Groen. Hij vraagt of het belang van woningbouw niet groter is voor projectontwikkelaars dan voor de gemeente? Dhr. van Oostrum, werkzaam voor een projectontwikkelaar, meldt dat een aantal projectontwikkelaars sinds 2002 grond hebben verworven in Schalkwijk. Hij begrijpt dat hier geen grootschalige woningbouw meer komt. Hij noemt dat projectontwikkelaars ook open staan voor visies, om rekening te houden met elkaars belangen. Een aanwezige noemt hierbij dat de toekomstvisie te laat komt omdat de gronden al opgekocht zijn. Als agrariër wil hij het dorp houden zoals het is. Mw. Meijer begrijpt dat dat voor een aantal gronden het geval is. De gemeente kon de verkoop niet voorkomen. Nu duidelijk is dat grootschalige woningbouw niet aan de orde is op het Eiland van Schalkwijk, komt het investeren in het behoud van de agrarische bedrijven aan de orde. De gemeente vindt agrariërs een belangrijke groep en wil zeker meedenken over haar voortbestaan. Het gaat om meerdere belangen dan alleen het behoud van natuur. Mw. Meijer bevestigt dat het vraagstuk nu nog met elkaar kan worden bekeken; op sommige plaatsen zijn we te laat maar nu kan nog worden bezien wat er nog wel mogelijk is. Een aanwezige noemt dat plannen voor natuur op lange termijn ontwikkeld worden; dit is volgens hem een volgende dolksteek voor de landbouw. De landbouw heeft volgens hem een helder planologisch beleid nodig; daar bouwen en daar niet. Mw. Meijer benadrukt hierbij dat het niet de gemeente wil iets is maar de verschillende aanwezigen willen wat. De gemeente voert de regie op het proces dat moet leiden tot een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. De gemeente en de begeleidingscommissie spreken af om op korte termijn een apart gesprek te hebben over welke positie het Leefbaarheidplan Schalkwijk heeft t.o.v. de nieuwe toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. In de loop van dit jaar wordt ook gestart met het opstellen van een leefbaarheidplan voor Tull en t Waal.

4 PAUZE Uitslag fotowedstrijd Het proces van kennisoverdracht en bewustwording Mw. Kallen benadrukt ter afsluiting dat het vanavond vooral gaat om de bewustwording van de uitgangspunten en over hoe we elkaar kunnen vinden. De aanwezigen worden verzocht om in de pauze te stemmen voor hun favoriete foto van de fotowedstrijd Wat is uw kijk op het Eiland van Schalkwijk. Mw. Kallen maakt bekend dat dhr. Sjoerd Tollenaar uit Schalkwijk de fotowedstrijd wint met zijn foto van de St. Michaelskerk als cultuurhistorisch baken in de omgeving. Dhr. Rob de Groot uit Houten wint de tweede prijs met een sfeerfoto van de Kaaidijk en dhr. Arie van Bennekom uit Schalkwijk wint de derde prijs met een foto van een oefening in paragliding. Deze prijswinnaars winnen allen een ballonvaart voor 2 personen boven het Eiland van Schalkwijk. Dhr. Schepers en mw. Meijer lichten toe hoe de gemeente in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk wil gaan werken. - In mei volgt er een verkenningsfase over wat wel en absoluut niet gewenst is. - In juni volgt een tweede fase, een ontwerp- en onderzoeksfase. Welke programma en scenario s zijn denkbaar? - In een derde fase in september/oktober, wordt uitgewerkt hoe één en ander in een afgerond plan kan worden gegoten. Vanavond wordt in het kader van de verkenning ieder verzocht om in groepjes van twee, drie of vier personen met onderling verschillende belangen, te praten over wat wel en niet gewenst is in het gebied. Men wordt verzocht om op een onweerswolk of hart te schrijven waarover men wil praten of waarom iets wel of niet gewenst is. Alle reacties worden als bijlage toegevoegd aan het verslag van deze Eilandbijeenkomst. Bij het bespreken van enkele reacties wordt de toename van sluipverkeer genoemd, als het Eiland van Schalkwijk beter bereikbaar zal worden. Daarnaast staat op een hart de mensen ; een hoeksteen als mensen dingen samen doen, elkaar kennen, het verenigingsleven en wat we samen doen. Drie geboren en getogen Schalkwijkers pleiten voor het restaureren van Het Wapen van Schalkwijk als een entree van het dorp en voor het op de kaart zetten van het Eiland. Ook een hart voor het behoud van de ruimte voor boeren; een goede balans tussen agrarisch beheer en het behoud van de Waterlinie. Een persoonlijke wolkboodschap is dat er zoveel verkeer over de Lekdijk rijdt dat een omwonende op zondag niet meer in zijn tuin wil zitten. Een spreker benadrukt dat de belangen van Schalkwijkers leidend zouden moeten zijn. Deze spreker herkent vanavond ook het niet in mijn achtertuin -belang. Mw. Meijer denkt dat veranderingen niet per se geleidelijk moeten komen. Zij wil bezien hoe de gemeente versneld kan reageren op kleinschalige initiatieven, zonder die onnodig in grootschalige procedures te laten verzanden. Daarnaast vindt zij het goed om te horen dat de sociale factor, de mensen, ook vertaald moeten worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Dit wordt in de ruimtelijke planning soms vergeten. Zij benadrukt het verkeer nog als belangrijke factor; alles wat toegestaan wordt, heeft

5 effect op de verkeersstromen. Veel kleinschalige initiatieven hebben al gauw een groot effect. Zij ziet graag dat gezamenlijke belangen gevonden worden en noemt hierbij dat het goed is om jezelf ook kwetsbaar op te stellen; dit levert veel op. Hoe gaan we verder; het proces Dhr. Van der Werf is over vanavond deels teleurgesteld en deels blij. Hij hoorde vanavond veel zaken die al aan de orde kwamen in het proces hiervoor, waar veel mensen bijzonder intensief aan meegewerkt hebben. Met waardering concludeert hij dat er maar één manier is om tot een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk te komen; via de leefbaarheidplannen en door met elkaar te praten, ieder vanuit zijn of haar eigen, verschillende belangen. Dhr. Van der Werf gaat graag in op de suggestie om in gesprek te gaan over de inpassing van het Leefbaarheidplan Schalkwijk in de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Dhr. Prins gaat in op hoe de gemeente het proces verder in wil richten. - gemeente Houten neemt de regie in handen met als uitgangspunt dat er samen (met alle belanghebbenden) een plan wordt gemaakt. - de aanwezigen en overige belanghebbenden worden uitgenodigd om in kleine groepen (werkateliers) verder na te denken over ruimtelijke plannen. Men wordt verzocht om zich binnen twee weken via een e- mail of via de website op te geven zodat die gesprekken in mei kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt gemeld dat veel inwoners uit Tull en t Waal niet weten dat dit ook over hen gaat. Dhr. Prins zegt toe dat hier in de communicatie aandacht aan wordt besteed. Dhr. Prins meldt dat er overeenkomsten en verschillen zitten tussen de eerdere werkgroepen rondom het leefbaarheidplan Schalkwijk en de huidige werkateliergroepen. Zo zal het onderzoek naar de woningbehoefte in het kader van het leefbaarheidplan ook worden gebruikt voor de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Qua verkeer en vervoer zal voor de toekomstvisie een aanvullend (model)onderzoek worden gedaan, omdat dit in het leefbaarheidplan niet is voorzien. Met de verkenning voor het leefbaarheidplan wordt de woningbehoefte ook nader verkend. Er ontstaat een discussie over in hoeverre de gemeente haar plannen al in beeld heeft en of nu dingen worden overgedaan en door de gemeente gekozen wordt. Dhr. Prins benadrukt dat in samenspraak met de verschillende belanghebbenden eerst een verkenning van het Eiland plaatsvindt en daarna scenario s besproken worden. Vervolgens zal tijdens een van de volgende Eilandbijeenkomsten een conceptvisie worden ingebracht. Daarna is het aan de gemeente om een besluit te nemen. Hierbij noemt een aanwezige dat de gemeenteraad niet representatief is voor de vertegenwoordiging van Schalkwijk; Schalkwijk telt slechts 2000 kiezers. Dhr. Schepers noemt hierbij dat het huidige project een uitnodiging is voor de inwoners van Schalkwijk en Tull en t Waal om deel te nemen aan het proces. Een aanwezige meldt dat zij, ondanks haar goede wil, de aanpak nu te snel vindt gaan. Dhr. Prins zegt toe dat als uit de gesprekken over de leefbaarheidplannen en het huidige proces voor de toekomstvisie blijkt dat er bijstellingen in het proces gewenst zijn, die dan nader beoordeeld zullen worden en tot een bijstelling van het proces kunnen leiden. Dit zal dan gecommuniceerd worden, via het Groentje en de gemeentelijke website. Hierbij wordt nog opgemerkt dat veel mensen vanaf begin juli op vakantie zijn.

6 Afsluiting van de avond Vanavond kunnen de teleurstellingen uit het verleden niet opgelost worden. Er wordt gevraagd om nu samen te werken aan goede plannen voor het gebied en om de projectgroep de kans te geven om het vertrouwen te verdienen. Dhr. Van der Werf vult hierop aan dat de gemeente voor een toekomstvisie het draagvlak van de bewoners nodig heeft. Hij verwijst hierbij naar alle positieve energie die in de afgelopen tijd is gestoken in het leefbaarheidplan voor Schalkwijk. Mw. Kallen bevestigt wat dhr. Van der Werf zegt over de behoefte aan inbreng, zoals die al is geleverd voor het leefbaarheidplan Schalkwijk. Dingen dubbel gaan doen is absoluut niet de bedoeling. De gemeente wil bij haar planvorming rekening houden met alle invalshoeken, vanuit de cultuurhistorische en natuurwaarden, de recreatievisie, de inwoners uit Schalkwijk en Tull en t Waal en de overige betrokken partijen. De gemeente is ook wettelijk verplicht om een totaalbestemmingsplan te maken. Er zijn vanavond ook dilemma s en kwaliteiten genoemd; die moeten we willen benoemen en willen borgen in de toekomstvisie. De gemeente Houten heeft in de afgelopen tijd al bereikt dat Houten dank zij allen, regionaal en landelijk op de kaart staat. Zelfs minister Verburg kent het Eiland van Schalkwijk. Mw. Kallen benadrukt dat iedereen nodig is om het verder op de kaart zetten van het Eiland van Schalkwijk te bereiken. Hiermee rond zij de discussie af en wordt de bijeenkomst beeindigd. Harten en Wolken voor het Eiland van Schalkwijk Onderdeel programma 1 e Eilandbijeenkomst 20 april 2009 Doel: verkennen van kansen en bedreigingen voor het Eiland van Schalkwijk Harten 1. Kleinschalige initiatieven vanuit de bevolking Helpdesk voor kleine ondernemer zoals in gemeente Wijk bij Duurstede Ideeën kunnen bespreken Hulp bij invullen formulieren Tips Juiste persoon in contact brengen 2. Eiland als groene long van Houten met een landbouw die zich goed kan blijven ontwikkelen in een brede diversiteit 3. Nieuwe natuur en landschapszaken binnen het agrarisch bedrijf 4. Belangen van bewoners Schalkwijk leidend! 5. Sinds het ontstaan heeft Schalkwijk zich ontwikkeld! Ontwikkeling in de breedste zin is een kans 6. Archeologie 7. Cultuur 8. Natuur 9. Liefde voor Schalkwijk! Bij de entree van het dorp (Wapen van Schalkwijk) beginnen

7 Veel kansen, weinig daadkracht. 10. Low Profile recreatie: wandelen, fietsen, paarden Vorm van natuurrecreatie Landbouwrecreatie: kamperen bij de boer Verkoop van streekproducten Restauratie forten + rustige openstelling/bestemming 11. Biologische landbouw/veeteelt 12. Handhaven ankers van leefbaarheid: scholen e.d 13. Bescherming weidevogels/flora/fauna 14. Samenwerken met alle partijen Iedereen zijn stem laten horen 15. Kans voor groen ondernemerschap 16. Open boerenland in combinatie met nieuwe woningen?! 17. Ruimte voor boeren Goede balans tussen natuur en agrarische bestemming 18. Gerichte bereikbaarheid, met inprikkers en afsluitingen 19. Rust en Weidsheid en Ruimte 20. Mensen elkaar kennen Boerderijen en huizen Verenigingswerk Gastvrijheid Gemoedelijkheid Inzet voor de ander 21. Bouwen voor meer generaties tegelijk (kangoeroewoningen) = duurzaamheid 22. Planologische duidelijkheid voor bewoners, agrariërs en recreatie 23. Begrip voor de agrarische sector Wolken 1. Groot toeristisch gebied 2. Zorg voor onderbelichting van belang Tull en t Waal, Eiland van Schalkwijk als werktitel leidt niet tot betrokkenheid van Tull en t Waalers 3. Spanningsveld tussen verkeersdruk versus ontwikkeling en uitnutting van de gebieden 4. Te veel woningbouw 5. Waar blijft de boer? 6. Verandering is geen bedreiging 7. Ruimte voor water, hoe ver gaat dat? Komt een aantal huizen jaarlijks 3x onderwater? 8. Geen verdeel en heers

8 9. Geen grootschalige woningbouw (die niet aansluit in behoefte) 10. Financiële haalbaarheid van de visie 11. Onduidelijk planologisch beleid 12. Fietsbrug bij plofsluis gemiste kans voor toegankelijkheid Schalkwijk 13. Rood voor groen 14. Besluitvorming over particuliere initiatieven steeds uitstellen 15. Aangeharkte natuur = Cultuur 16. Geen woningen 17. Verkeer Lekdijk en bebouwde kom 18. Minder bureaucratie 19. Grootschalig project 20. Sluipverkeer 21. Ondersneeuwen van kunst en cultuur vanwege geld 22. Motorrijders 23. Druk van recreatie 24. Vinex 25. Projectontwikkelaars die de dienst uitmaken 26. Te weinig geld, geen duidelijkheid

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk 1) Foto s a. De foto dient een weergave te zijn van een locatie op het Eiland van Schalkwijk. De foto kan bijvoorbeeld een impressie zijn van

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016

BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 BEWONERSAVOND HERINRICHTING JOHAN WAGENAARKADE 27 JUNI 2016 Inleiding Projectleider Ronald Roos opent de avond. Hij stelt de collega s van deze avond voor: Zanne Schors (adviseur stedelijke ontwikkeling),

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout 1 oktober 2016 Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rond de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout. In de zomer

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006 Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt 5 april 2006 Inhoud presentatie SAB wie zijn wij toelichting plan van aanpak structuurvisie Weurt werkwijze eerste stap verkenning en analyse input vanuit

Nadere informatie

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7.

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7. Naar een dorpsvisie Als dorpen - meer dan nu - invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was altijd voornamelijk een

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015 Welkom! Bewonersavond aalbaarheid woningbouw aanwijk Maandag 18 mei 2015 Agenda 1. Opening 2. Formaliteiten 3. Interview wethouder M. Schreurs 4. Toetsing aalbaarheid 5. Burgerinitiatief 6. Klankbordgroep

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr.

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Verslag Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick Plaats/datum bespreking: Baarlo, 12-04-2017 Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Spaans 1. Inleiding Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verslag 1e stadsbijeenkomst project Duivendaal, dd 8 oktober 2015

Verslag 1e stadsbijeenkomst project Duivendaal, dd 8 oktober 2015 Verslag 1e stadsbijeenkomst project Duivendaal, dd 8 oktober 2015 Gespreksleider: Raymond Reesink aangeduid in verslag met afkorting (rr) - Marlies Rohmer (MRo) (aangeduid in verslag met afkorting stedenbouwkundige

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

1. Opening. 2. Lege kavels Oosternieland VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND

1. Opening. 2. Lege kavels Oosternieland VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND VERSLAG DORPENRONDE 2016 OOSTERNIELAND 1 Plaats: Dorpshuis Lutje Brussel, Oldenzijl Datum: 11 juli 2016 Tijd: 19.30 uur - 22.00 uur Aanwezig namens de gemeente Eemsmond Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-022 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk Beslispunten: De proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk vast te stellen. Inleiding: Het huidige

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties iļŗ \mooo 3ĵ Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties Datum: 13 oktober 2016 Locatie: Commissiekamer gemeentehuis Overbetuwe Aanwezigen: zie bijlage Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011 Pagina 1 van 6 Aanwezig Martin Leenders (Wijkraad Zuid) Jan Groenen ((Wijkraad Zuid) Frans Aussems (Wonen Venray) Bert van der Meer (Locatiemanager De Zorggroep) Léon van Dijck ( Synthese ) Sonja van Griethuysen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Het CDA wil vooruit met Bodegraven-Reeuwijk

Het CDA wil vooruit met Bodegraven-Reeuwijk Behandeling kadernota 26 juni 2013 Het CDA wil vooruit met Bodegraven-Reeuwijk CDA Fractie Behandeling kadernota De kadernota Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke dienst en inwoners

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering

Welkom op de Algemene Ledenvergadering Welkom op de Algemene Ledenvergadering 1 Het programma voor vanavond Voor de pauze De Algemene Ledenvergadering Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze Spreker Freek van Leeuwen uit Zoeterwoude Spreker

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

EISSESHOF, NIEHOVE, 22 maart Duurzame energie in Middag Humsterland Workshop (verslag/impressie)

EISSESHOF, NIEHOVE, 22 maart Duurzame energie in Middag Humsterland Workshop (verslag/impressie) EISSESHOF, NIEHOVE, 22 maart 2017 Duurzame energie in Middag Humsterland Workshop (verslag/impressie) Bijvangst, en aandachtspunten die niet bijdragen aan het doel parkeren we Opzet van de middag Toelichting

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken, voorbereid op de toekomst Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen Even

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016

Voorstel aan de raad. Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk Vergaderdatum 14 januari 2016 Voorstel aan de raad Opgesteld door Milieu en Mobiliteit Koops, A.F. (Tonia) Kenmerk 15.511512 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 januari 2016 Geheim Nee Vaststelling Ontwikkelingskader

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 8 september Onderwerp: Visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 8 september Onderwerp: Visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 8 september 2016 Onderwerp: Visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Griffier: mw. A. van Wees Leden: dhr. P.B.M. Heijmerink, dhr. F.A. Schenk, mw.

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012 Santwijckse Poort Beeldvormingsavond woensdag 10 oktober 2012 Agenda 1. Terugblik 2. Aanpak 3. Resultaten 4. Conclusies 5. Planning en vervolg SANTWIJCKSE POORT GEBIED Terugblik Terugblik Masterplan Waalfront

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie