VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK"

Transcriptie

1 VERSLAG 1e EILANDBIJEENKOMST TOEKOMSTVISIE EILAND VAN SCHALKWIJK datum: 20 april 2009 plaats: St. Michielschool in Schalkwijk verslaglegger: M. Kranenburg tijd: uur Aanwezig: ca. 80 personen inwoners van het Eiland van Schalkwijk, maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, raadsleden en overige belangstellenden namens de gemeente: wethouder Marianne Kallen, dhr. René Schepers (procesbegeleiding), mw. Martie Meijer procesmanager Visie Eiland van Schalkwijk, dhr. Peter Prins, projectleider Visie Eiland van Schalkwijk, Gijs van der Zwaan (projectleider Linieland), Sanneke Lisman (projectsecretaris Visie Eiland van Schalkwijk), Marieke Creemer (projectleider Recreatie), Alie Dieleman (communicatieadviseur), Greetje Santing (communicatieadviseur) Afwezig: Verspreiding verslag: n.v.t. via website: Agenda Welkom door wethouder Marianne Kallen Verkenningstocht langs de aanwezigen en ieders belangen Besproken Mw. Kallen heet allen welkom, als wethouder Ruimtelijke Ordening (RO) met het Eiland van Schalkwijk in haar portefeuille. Mw. Kallen is blij met de grote opkomst voor deze avond, wat toch getuigt van een grote betrokkenheid bij wat hier vanavond gebeurt. De gemeente wil in gesprek gaan over het Eiland van Schalkwijk om een toekomstvisie te kunnen maken. Het Eiland biedt veel kwaliteiten: natuurgebieden, sterke landbouw, aantrekkelijk wonen, werken en recreëren en cultuurhistorie (de forten van de Hollandse Waterlinie). De gemeente wil flink investeren om het Eiland van Schalkwijk mooi te houden en te maken en op de kaart te zetten. Daarom organiseert de gemeente vanavond deze bijeenkomst om van de aanwezigen te horen wat er leeft en om de komende maanden met heel veel verschillende belanghebbenden een toekomstvisie voor dit gebied te gaan ontwikkelen. Dhr. Schepers is de gespreksleider voor deze avond. Er wordt afgesproken dat dhr. Schepers eerst verkent wie hier vanavond aanwezig zijn. Daarna krijgt dhr. Van der Werf als eerste het woord namens de begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk. Dhr. Schepers inventariseert wie vanavond aanwezig zijn. Mw. Meijer is voor het Eiland van Schalkwijk procesmanager voor de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Zij wordt ondersteund door dhr. Prins die projectleider is. Er worden circa 25 inwoners van Schalkwijk geteld, vijf agrariërs, vier raadsleden, drie projectontwikkelaars of mensen die plannen hebben met het Eiland van Schalkwijk en ongeveer 15 inwoners van Tull en t Waal. Dhr. Van der Werf, voorzitter van de Begeleidingscommissie Leefbaarheidplan Schalkwijk, legt namens de begeleidingscommissie een verklaring af. Hierin wordt onder andere gemeld dat de begeleidingscommissie ook kan worden gezien als een plaatsvervangend comité, voor een Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging voor Schalkwijk. In de verklaring wordt de positieve belangstelling aangehaald, regionaal en landelijk vanuit verschillende organisaties, voor het Eiland van Schalkwijk en het gevaar dat hierin schuilt. De begeleidingscommissie waardeert de intentie van de gemeente, om hier een coördinerende rol in te spelen.

2 In de verklaring wordt ingegaan op de inhoud en zorgvuldige onderbouwing van het Leefbaarheidplan Schalkwijk. Er wordt benadrukt dat het belang van de inwoners van Schalkwijk serieus moet worden genomen. De begeleidingscommissie ziet het Leefbaarheidplan Schalkwijk graag als basis en vertrekpunt voor de bepaling van de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Zij zal deze avond positief kritisch volgen. Bespreking inzendingen fotowedstrijd Mw. Meijer spreekt uit dat de gemeente en de begeleidingscommissie veel gemeenschappelijke belangen hebben. Dat het leefbaarheidplan voor en door bewoners van Schalkwijk is opgezet, bespaart de gemeente veel werk. Maar het is één van de bouwstenen, omdat er meerdere groepen mensen zijn met een gevoel en belang bij het Eiland van Schalkwijk. Om die reden is de gemeente gestart met een goede inventarisatie van belanghebbenden. De gemeente doet dat in het kader van de leefbaarheid en instandhouding. Er lopen momenteel veel projecten, onderzoek en overleg. Er wordt met alle betrokkenen toegewerkt naar het vaststellen van een structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk, waarin een duurzame toekomst voor het gebied uitgangspunt is. Daarom vraagt mw. Meijer om met elkaar te praten; met de projectontwikkelaars buiten hun kantoren, de gemeente buiten het gemeentehuis; Het is vooral belangrijk dat partijen met elkaar in overleg gaan. Er vindt een bespreking plaats van de kwaliteiten van het Eiland aan de hand van de ingezonden foto s van de fotowedstrijd Wat is Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk? Mw. Meijer meldt dat gemeente de cultuurhistorische en natuurkwaliteiten als één van de dragers ziet voor de toekomstvisie. Er zijn oude ontginningsstructuren, naast de Hollandse Waterlinie. De gemeente wil die vasthouden en zo ontwikkelen dat ervan kan worden genoten. Een aanwezige vraagt in hoeverre er plannen op het Eiland van Schalkwijk zijn waarover nog inspraak mogelijk is? Er zijn diverse grote en kleinere plannen die zich in verschillende stadia bevinden, van ideefase tot en met de uitvoeringsfase of al uitgevoerd zijn. De linieweg of Gedekte Gemeenschapsweg, is bijvoorbeeld al uitgevoerd. Mw. Meijer gebruikt de symboliek van rijdende treinen (lopende projecten) en nieuwe treinen (nieuwe projecten) die langs een rangeerterrein moeten en uiteindelijk op hetzelfde eindstation uitkomen, oftewel passen in de toekomstvisie Eiland van Schalkwijk. Om dit goed te kunnen doen wil de gemeente in gesprek met belanghebbenden. Diverse aanwezigen melden initiatieven voor recreatie: paragliden, kamperen en terrassen. Mw. Meijer meldt dat de gemeente recentelijk een recreatievisie heeft opgesteld met als doel om te benoemen waar op het Eiland van Schalkwijk ruimte voor recreatie gewenst is. Meer recreatie heeft onder andere effect op de verkeersstromen en de natuurwaarden. De gemeente wil pas uitspraak doen over initiatieven als er een breed bedragen toekomstvisie is, niet op basis van individuele voorstellen. Daarom wil de gemeente nu hard aan de slag met die visie. Een inwoner vraagt vanwege het gebruik van het kernwoord duurzaamheid, of er rekening is gehouden met krimp? Mw. Meijer antwoordt dat demografische krimp in de regio Utrecht vooralsnog niet aan de orde is. Mocht het bevolkingsaantal afnemen, dan speelt dat pas op lange termijn. Duurzaam is volgens mw. Meijer kijken naar over 20 jaar.

3 Een aanwezige pleit voor beperkte woningbouw, zodat de toestroom van niet-schalkwijkers beperkt blijft. Mw. Meijer meldt dat hier geen vaste afspraken over bestaan. Aanleidingen om hierover te praten zijn volgens haar de leefbaarheid; de toekomst van de winkels en school. Woningbouw kan ook slecht financierbare functies haalbaar maken; bijvoorbeeld een extensief recreatiegebied en natuurwaarden behouden. Met het bouwen van woningen kan de gemeente geld verdienen waarmee zij de ontwikkeling van andere functies (natuur en cultuurhistorie) kan betalen. De realisatietermijn van een dergelijke ontwikkeling is ongeveer 15 tot 20 jaar. Mw. Meijer meldt dat er geen plekken zijn gereserveerd om te bouwen. Naast de financiering vanuit woningbouw, wil de gemeente de komende jaren flink investeren in de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk; in bijvoorbeeld recreatie en het fort opknappen. Investeren kan op meerdere manieren dan alleen met geld. Een aanwezige wil vanavond niet alleen bekende zaken horen over de toekomst van het Eiland van Schalkwijk. Mw. Meijer noemt dat deze eerste Eilandbijeenkomst bedoeld is om het gesprek en de samenwerking te vinden met alle betrokken en degenen die hier wonen en werken. Na de pauze wordt toegelicht welk proces we nu ingaan. Een aanwezige vindt het Eiland van Schalkwijk meer een Eiland van Groen. Hij vraagt of het belang van woningbouw niet groter is voor projectontwikkelaars dan voor de gemeente? Dhr. van Oostrum, werkzaam voor een projectontwikkelaar, meldt dat een aantal projectontwikkelaars sinds 2002 grond hebben verworven in Schalkwijk. Hij begrijpt dat hier geen grootschalige woningbouw meer komt. Hij noemt dat projectontwikkelaars ook open staan voor visies, om rekening te houden met elkaars belangen. Een aanwezige noemt hierbij dat de toekomstvisie te laat komt omdat de gronden al opgekocht zijn. Als agrariër wil hij het dorp houden zoals het is. Mw. Meijer begrijpt dat dat voor een aantal gronden het geval is. De gemeente kon de verkoop niet voorkomen. Nu duidelijk is dat grootschalige woningbouw niet aan de orde is op het Eiland van Schalkwijk, komt het investeren in het behoud van de agrarische bedrijven aan de orde. De gemeente vindt agrariërs een belangrijke groep en wil zeker meedenken over haar voortbestaan. Het gaat om meerdere belangen dan alleen het behoud van natuur. Mw. Meijer bevestigt dat het vraagstuk nu nog met elkaar kan worden bekeken; op sommige plaatsen zijn we te laat maar nu kan nog worden bezien wat er nog wel mogelijk is. Een aanwezige noemt dat plannen voor natuur op lange termijn ontwikkeld worden; dit is volgens hem een volgende dolksteek voor de landbouw. De landbouw heeft volgens hem een helder planologisch beleid nodig; daar bouwen en daar niet. Mw. Meijer benadrukt hierbij dat het niet de gemeente wil iets is maar de verschillende aanwezigen willen wat. De gemeente voert de regie op het proces dat moet leiden tot een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. De gemeente en de begeleidingscommissie spreken af om op korte termijn een apart gesprek te hebben over welke positie het Leefbaarheidplan Schalkwijk heeft t.o.v. de nieuwe toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. In de loop van dit jaar wordt ook gestart met het opstellen van een leefbaarheidplan voor Tull en t Waal.

4 PAUZE Uitslag fotowedstrijd Het proces van kennisoverdracht en bewustwording Mw. Kallen benadrukt ter afsluiting dat het vanavond vooral gaat om de bewustwording van de uitgangspunten en over hoe we elkaar kunnen vinden. De aanwezigen worden verzocht om in de pauze te stemmen voor hun favoriete foto van de fotowedstrijd Wat is uw kijk op het Eiland van Schalkwijk. Mw. Kallen maakt bekend dat dhr. Sjoerd Tollenaar uit Schalkwijk de fotowedstrijd wint met zijn foto van de St. Michaelskerk als cultuurhistorisch baken in de omgeving. Dhr. Rob de Groot uit Houten wint de tweede prijs met een sfeerfoto van de Kaaidijk en dhr. Arie van Bennekom uit Schalkwijk wint de derde prijs met een foto van een oefening in paragliding. Deze prijswinnaars winnen allen een ballonvaart voor 2 personen boven het Eiland van Schalkwijk. Dhr. Schepers en mw. Meijer lichten toe hoe de gemeente in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk wil gaan werken. - In mei volgt er een verkenningsfase over wat wel en absoluut niet gewenst is. - In juni volgt een tweede fase, een ontwerp- en onderzoeksfase. Welke programma en scenario s zijn denkbaar? - In een derde fase in september/oktober, wordt uitgewerkt hoe één en ander in een afgerond plan kan worden gegoten. Vanavond wordt in het kader van de verkenning ieder verzocht om in groepjes van twee, drie of vier personen met onderling verschillende belangen, te praten over wat wel en niet gewenst is in het gebied. Men wordt verzocht om op een onweerswolk of hart te schrijven waarover men wil praten of waarom iets wel of niet gewenst is. Alle reacties worden als bijlage toegevoegd aan het verslag van deze Eilandbijeenkomst. Bij het bespreken van enkele reacties wordt de toename van sluipverkeer genoemd, als het Eiland van Schalkwijk beter bereikbaar zal worden. Daarnaast staat op een hart de mensen ; een hoeksteen als mensen dingen samen doen, elkaar kennen, het verenigingsleven en wat we samen doen. Drie geboren en getogen Schalkwijkers pleiten voor het restaureren van Het Wapen van Schalkwijk als een entree van het dorp en voor het op de kaart zetten van het Eiland. Ook een hart voor het behoud van de ruimte voor boeren; een goede balans tussen agrarisch beheer en het behoud van de Waterlinie. Een persoonlijke wolkboodschap is dat er zoveel verkeer over de Lekdijk rijdt dat een omwonende op zondag niet meer in zijn tuin wil zitten. Een spreker benadrukt dat de belangen van Schalkwijkers leidend zouden moeten zijn. Deze spreker herkent vanavond ook het niet in mijn achtertuin -belang. Mw. Meijer denkt dat veranderingen niet per se geleidelijk moeten komen. Zij wil bezien hoe de gemeente versneld kan reageren op kleinschalige initiatieven, zonder die onnodig in grootschalige procedures te laten verzanden. Daarnaast vindt zij het goed om te horen dat de sociale factor, de mensen, ook vertaald moeten worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Dit wordt in de ruimtelijke planning soms vergeten. Zij benadrukt het verkeer nog als belangrijke factor; alles wat toegestaan wordt, heeft

5 effect op de verkeersstromen. Veel kleinschalige initiatieven hebben al gauw een groot effect. Zij ziet graag dat gezamenlijke belangen gevonden worden en noemt hierbij dat het goed is om jezelf ook kwetsbaar op te stellen; dit levert veel op. Hoe gaan we verder; het proces Dhr. Van der Werf is over vanavond deels teleurgesteld en deels blij. Hij hoorde vanavond veel zaken die al aan de orde kwamen in het proces hiervoor, waar veel mensen bijzonder intensief aan meegewerkt hebben. Met waardering concludeert hij dat er maar één manier is om tot een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk te komen; via de leefbaarheidplannen en door met elkaar te praten, ieder vanuit zijn of haar eigen, verschillende belangen. Dhr. Van der Werf gaat graag in op de suggestie om in gesprek te gaan over de inpassing van het Leefbaarheidplan Schalkwijk in de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Dhr. Prins gaat in op hoe de gemeente het proces verder in wil richten. - gemeente Houten neemt de regie in handen met als uitgangspunt dat er samen (met alle belanghebbenden) een plan wordt gemaakt. - de aanwezigen en overige belanghebbenden worden uitgenodigd om in kleine groepen (werkateliers) verder na te denken over ruimtelijke plannen. Men wordt verzocht om zich binnen twee weken via een e- mail of via de website op te geven zodat die gesprekken in mei kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt gemeld dat veel inwoners uit Tull en t Waal niet weten dat dit ook over hen gaat. Dhr. Prins zegt toe dat hier in de communicatie aandacht aan wordt besteed. Dhr. Prins meldt dat er overeenkomsten en verschillen zitten tussen de eerdere werkgroepen rondom het leefbaarheidplan Schalkwijk en de huidige werkateliergroepen. Zo zal het onderzoek naar de woningbehoefte in het kader van het leefbaarheidplan ook worden gebruikt voor de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Qua verkeer en vervoer zal voor de toekomstvisie een aanvullend (model)onderzoek worden gedaan, omdat dit in het leefbaarheidplan niet is voorzien. Met de verkenning voor het leefbaarheidplan wordt de woningbehoefte ook nader verkend. Er ontstaat een discussie over in hoeverre de gemeente haar plannen al in beeld heeft en of nu dingen worden overgedaan en door de gemeente gekozen wordt. Dhr. Prins benadrukt dat in samenspraak met de verschillende belanghebbenden eerst een verkenning van het Eiland plaatsvindt en daarna scenario s besproken worden. Vervolgens zal tijdens een van de volgende Eilandbijeenkomsten een conceptvisie worden ingebracht. Daarna is het aan de gemeente om een besluit te nemen. Hierbij noemt een aanwezige dat de gemeenteraad niet representatief is voor de vertegenwoordiging van Schalkwijk; Schalkwijk telt slechts 2000 kiezers. Dhr. Schepers noemt hierbij dat het huidige project een uitnodiging is voor de inwoners van Schalkwijk en Tull en t Waal om deel te nemen aan het proces. Een aanwezige meldt dat zij, ondanks haar goede wil, de aanpak nu te snel vindt gaan. Dhr. Prins zegt toe dat als uit de gesprekken over de leefbaarheidplannen en het huidige proces voor de toekomstvisie blijkt dat er bijstellingen in het proces gewenst zijn, die dan nader beoordeeld zullen worden en tot een bijstelling van het proces kunnen leiden. Dit zal dan gecommuniceerd worden, via het Groentje en de gemeentelijke website. Hierbij wordt nog opgemerkt dat veel mensen vanaf begin juli op vakantie zijn.

6 Afsluiting van de avond Vanavond kunnen de teleurstellingen uit het verleden niet opgelost worden. Er wordt gevraagd om nu samen te werken aan goede plannen voor het gebied en om de projectgroep de kans te geven om het vertrouwen te verdienen. Dhr. Van der Werf vult hierop aan dat de gemeente voor een toekomstvisie het draagvlak van de bewoners nodig heeft. Hij verwijst hierbij naar alle positieve energie die in de afgelopen tijd is gestoken in het leefbaarheidplan voor Schalkwijk. Mw. Kallen bevestigt wat dhr. Van der Werf zegt over de behoefte aan inbreng, zoals die al is geleverd voor het leefbaarheidplan Schalkwijk. Dingen dubbel gaan doen is absoluut niet de bedoeling. De gemeente wil bij haar planvorming rekening houden met alle invalshoeken, vanuit de cultuurhistorische en natuurwaarden, de recreatievisie, de inwoners uit Schalkwijk en Tull en t Waal en de overige betrokken partijen. De gemeente is ook wettelijk verplicht om een totaalbestemmingsplan te maken. Er zijn vanavond ook dilemma s en kwaliteiten genoemd; die moeten we willen benoemen en willen borgen in de toekomstvisie. De gemeente Houten heeft in de afgelopen tijd al bereikt dat Houten dank zij allen, regionaal en landelijk op de kaart staat. Zelfs minister Verburg kent het Eiland van Schalkwijk. Mw. Kallen benadrukt dat iedereen nodig is om het verder op de kaart zetten van het Eiland van Schalkwijk te bereiken. Hiermee rond zij de discussie af en wordt de bijeenkomst beeindigd. Harten en Wolken voor het Eiland van Schalkwijk Onderdeel programma 1 e Eilandbijeenkomst 20 april 2009 Doel: verkennen van kansen en bedreigingen voor het Eiland van Schalkwijk Harten 1. Kleinschalige initiatieven vanuit de bevolking Helpdesk voor kleine ondernemer zoals in gemeente Wijk bij Duurstede Ideeën kunnen bespreken Hulp bij invullen formulieren Tips Juiste persoon in contact brengen 2. Eiland als groene long van Houten met een landbouw die zich goed kan blijven ontwikkelen in een brede diversiteit 3. Nieuwe natuur en landschapszaken binnen het agrarisch bedrijf 4. Belangen van bewoners Schalkwijk leidend! 5. Sinds het ontstaan heeft Schalkwijk zich ontwikkeld! Ontwikkeling in de breedste zin is een kans 6. Archeologie 7. Cultuur 8. Natuur 9. Liefde voor Schalkwijk! Bij de entree van het dorp (Wapen van Schalkwijk) beginnen

7 Veel kansen, weinig daadkracht. 10. Low Profile recreatie: wandelen, fietsen, paarden Vorm van natuurrecreatie Landbouwrecreatie: kamperen bij de boer Verkoop van streekproducten Restauratie forten + rustige openstelling/bestemming 11. Biologische landbouw/veeteelt 12. Handhaven ankers van leefbaarheid: scholen e.d 13. Bescherming weidevogels/flora/fauna 14. Samenwerken met alle partijen Iedereen zijn stem laten horen 15. Kans voor groen ondernemerschap 16. Open boerenland in combinatie met nieuwe woningen?! 17. Ruimte voor boeren Goede balans tussen natuur en agrarische bestemming 18. Gerichte bereikbaarheid, met inprikkers en afsluitingen 19. Rust en Weidsheid en Ruimte 20. Mensen elkaar kennen Boerderijen en huizen Verenigingswerk Gastvrijheid Gemoedelijkheid Inzet voor de ander 21. Bouwen voor meer generaties tegelijk (kangoeroewoningen) = duurzaamheid 22. Planologische duidelijkheid voor bewoners, agrariërs en recreatie 23. Begrip voor de agrarische sector Wolken 1. Groot toeristisch gebied 2. Zorg voor onderbelichting van belang Tull en t Waal, Eiland van Schalkwijk als werktitel leidt niet tot betrokkenheid van Tull en t Waalers 3. Spanningsveld tussen verkeersdruk versus ontwikkeling en uitnutting van de gebieden 4. Te veel woningbouw 5. Waar blijft de boer? 6. Verandering is geen bedreiging 7. Ruimte voor water, hoe ver gaat dat? Komt een aantal huizen jaarlijks 3x onderwater? 8. Geen verdeel en heers

8 9. Geen grootschalige woningbouw (die niet aansluit in behoefte) 10. Financiële haalbaarheid van de visie 11. Onduidelijk planologisch beleid 12. Fietsbrug bij plofsluis gemiste kans voor toegankelijkheid Schalkwijk 13. Rood voor groen 14. Besluitvorming over particuliere initiatieven steeds uitstellen 15. Aangeharkte natuur = Cultuur 16. Geen woningen 17. Verkeer Lekdijk en bebouwde kom 18. Minder bureaucratie 19. Grootschalig project 20. Sluipverkeer 21. Ondersneeuwen van kunst en cultuur vanwege geld 22. Motorrijders 23. Druk van recreatie 24. Vinex 25. Projectontwikkelaars die de dienst uitmaken 26. Te weinig geld, geen duidelijkheid

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk 1) Foto s a. De foto dient een weergave te zijn van een locatie op het Eiland van Schalkwijk. De foto kan bijvoorbeeld een impressie zijn van

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7.

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7. Naar een dorpsvisie Als dorpen - meer dan nu - invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was altijd voornamelijk een

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011 Pagina 1 van 6 Aanwezig Martin Leenders (Wijkraad Zuid) Jan Groenen ((Wijkraad Zuid) Frans Aussems (Wonen Venray) Bert van der Meer (Locatiemanager De Zorggroep) Léon van Dijck ( Synthese ) Sonja van Griethuysen

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties

Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling. Bijeenkomst Duurzame accommodaties Cluster: Beleid Team: Gebiedsontwikkeling Verslag Bijeenkomst Duurzame accommodaties Datum: 28-04-2015 Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Gemeenschapshuis Limbricht Aanwezig: Namens de gemeente: Vertegenwoordigde

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak

Masterplan Recreatieoord De Warande. Eindverslag inspraak Masterplan Recreatieoord De Warande Eindverslag inspraak Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling 1 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Procedure...3 3. Inspraakreacties...4 3.1. Overzicht

Nadere informatie

Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij t Goed ten Rhijn, Rhijnauwenselaan 5 te Bunnik.

Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij t Goed ten Rhijn, Rhijnauwenselaan 5 te Bunnik. gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: De leden van de raad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 18 mei 2016 Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij

Nadere informatie

Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Vastgesteld door Bestuur

Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Vastgesteld door Bestuur Onderwerp Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Status Vastgesteld door Bestuur 1. Achtergrond Tijdens de Ledenvergadering op 26 februari 2014

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015 Welkom! Bewonersavond aalbaarheid woningbouw aanwijk Maandag 18 mei 2015 Agenda 1. Opening 2. Formaliteiten 3. Interview wethouder M. Schreurs 4. Toetsing aalbaarheid 5. Burgerinitiatief 6. Klankbordgroep

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

SchiermonnikOOG op Morgen. Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog

SchiermonnikOOG op Morgen. Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog SchiermonnikOOG op Morgen Aanpak experiment bevolkingsontwikkeling Schiermonnikoog KRIMP EN LEEFBAARHEID OP SCHIERMONNIKOOG Schiermonnikoog is de kleinste gemeente van Nederland en de bevolking krimpt

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012 Santwijckse Poort Beeldvormingsavond woensdag 10 oktober 2012 Agenda 1. Terugblik 2. Aanpak 3. Resultaten 4. Conclusies 5. Planning en vervolg SANTWIJCKSE POORT GEBIED Terugblik Terugblik Masterplan Waalfront

Nadere informatie

2. In te stemmen met de verkoop van 10,65 ha. Landbouwgrond aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een bedrag van C k.k.

2. In te stemmen met de verkoop van 10,65 ha. Landbouwgrond aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een bedrag van C k.k. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-003 Onderwerp: Kredietaanvraag t.b.v. aankoop Lunet a/d Snel c.s. Houten, 5 januari 2016 fff ip Beslispunten: 1. In te stemmen met de aankoop van Lunet a/d Snel, het

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering

Welkom op de Algemene Ledenvergadering Welkom op de Algemene Ledenvergadering 1 Het programma voor vanavond Voor de pauze De Algemene Ledenvergadering Gelegenheid tot het stellen van vragen Pauze Spreker Freek van Leeuwen uit Zoeterwoude Spreker

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid ** Concept Sectie RBL Economische Zaken Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid Pilot: horeca als eerste bouwsteen economische visie Juli 2013 Auteur: Martijn Schot 1 Aanleiding Sinds april 2008 zijn plannen

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

De positieve aanpak. Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015

De positieve aanpak. Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015 De positieve aanpak Ruud Hanou - MHHNH Vereniging tot Behoud van het OpenLandschap van Kaag en Braassem e.o 5 maart 2015 It starts with a Why : het juiste beheer van milieu, natuur en het openlandschap

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Handreiking besluitvorming over opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Laurens van der Varst, 22 februari 2016 Doel themasessie vandaag Doelen 1. Toelichten van handreiking besluitvorming 2.

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkeersbesluit Oosterhoutsedijk - Waaldijk Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op dit moment is vanwege de werkzaamheden aan de

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid

Nota zienswijzen bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid Nota zienswijzen bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Wonen & Voorzieningen

Wonen & Voorzieningen Definitief Projectplan 31 mei 2011 Wonen & Voorzieningen 28 april 2011, Marijke Bosch Veghel blad 2 Project Bestuurlijk opdrachtgever Opdrachtnemer Opdrachtgever As50 Wonen & Voorzieningen Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie