NATURA 2000 IN NIEUWKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATURA 2000 IN NIEUWKOOP"

Transcriptie

1 1 NATURA 2000 IN NIEUWKOOP Gebiedsanalyse Aanvulling en wijziging van gegevens in verband met de publicatie van het Ontwerpbesluit INCAconsult 16 september 2008

2 2 Aanvulling en wijziging van gegevens in verband met de publicatie van het Ontwerpbesluit De aard en de omvang van de wijzigingen die in het Ontwerpbesluit zijn aangebracht in vergelijking met het eerder gepubliceerde Concept-gebiedsdocument waarop deel 2 van het rapport "Natura2000 in Nieuwkoop, Gebiedsanalyse" was gebaseerd zijn beperkt. Het voorliggende document bestaat uit een algemeen deel en een gedeelte met specifieke aandachtspunten die gerangschikt zijn per element en waartoe ook een "factsheet" met een overzicht van de belangrijkste gegevens is bijgevoegd. Algemeen gedeelte Met betrekking tot de artikelen 1 en 2 uit het Besluit moet worden benadrukt dat een Speciale Beschermingszone, zowel onder de Habitatrichtlijn als onder de Vogelrichtlijn slechts kan worden ingesteld voor elementen die voldoen aan kwalificatiecriteria. Dit aspect is, via het veelvuldig refereren aan het rapport "Natura2000 in Nieuwkoop" in zienswijzen naar aanleiding van de eerste tranche Ontwerpbesluiten, nadrukkelijk onder de aandacht van de Minister van LNV gebracht. In de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen volhardt de Minister echter in het standpunt dat ook verplichtingen bestaan voor niet-kwalificerende elementen, zonder duidelijk te maken waar in de richtlijnen hiervoor een mogelijkheid zou bestaan. Met betrekking tot artikel 2 van het Besluit alsmede naar aanleiding van het gestelde in de Inleiding van de Nota van toelichting op het Besluit, dient te worden geconstateerd dat de in het Besluit gehanteerde criteria voor kwalificatie van vogelsoorten sterk afwijken van hetgeen door de Europese Commissie is geaccepteerd op basis van IBA2000. Ten aanzien van bijlage B2 bij het Ontwerpbesluit: Het kwalificatiecriterium voor soorten onder art 4, lid 2 van de VR is duurzame aanwezigheid van 1% van de biogeografische populatie. In bijlage B2 van het Ontwerpbesluit wordt echter gesproken van 1% van de landelijke populatie of 0,1% van de biogeografische populatie. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar het SOVON informatierapport 2005/09. Echter, dit rapport bevat geen gegevens over criteria m.b.t. tot het kwalificeren van soorten. Met betrekking tot de hoofdstukken 2 en 3 van de Nota van toelichting op het Besluit. Lidstaten hebben niet de bevoegdheid om de begrenzing van door de Europese Commissie geaccordeerde SBZ's te wijzigen. De z.g. exclavering van erven, wegen e.d. welke in ons land wordt gehanteerd heeft geen juridische status onder de richtlijn. Tevens dient hier te worden opgemerkt dat de voornamelijk kleine begrenzingscorrecties van het Vogelrichtlijngebied (!) geen wezenlijke invloed zullen hebben op de toepassing van de richtlijnverplichtingen (externe werking).

3 3 Met betrekking tot hoofdstuk 5 van de Nota van toelichting op het Besluit. Het formuleren van "complementaire doelen" zoals hier omschreven is een onjuiste toepassing van artikel 10a, lid 3 van de Natuurbeschermingswet. Het wekt in eerste instantie wellicht bevreemding dat het opnemen van doelstellingen voor elementen "waarvoor Nederland in Europees verband een bijzondere verantwoordelijkheid heeft" niet ter kennis wordt gebracht van de Europese Commissie. De verklaring ligt in het feit dat een Vogelrichtlijngebied uitsluitend ingesteld kan worden voor vogels en niet voor elementen uit de Habitatrichtlijn, en vice versa. Ook 'ontwikkeldoelen' zijn niet mogelijk omdat op basis van wat er niet is geen gebied kan worden geselecteerd. Nederland zou bij aanmelding van een dergelijke handelwijze ongetwijfeld door de Commissie worden terechtgewezen. In hoofdstuk 5 en bijlage B4 verzuimt de Minister in te gaan op de staat van instandhouding op het moment van de aanmelding. Instandhoudingsdoelstellingen kunnen uitsluitend worden opgesteld uitgaande van deze "nulmeting". Voor de beoordeling van zowel de mate van instandhouding op het moment van de aanmelding (2003) als op het moment van publicatie van het Ontwerpbesluit, wordt niet verwezen naar verifieerbaar wetenschappelijk onderzoek. Voor het grootste deel van de habitattypen en soorten is in het Ontwerpbesluit sprake van een aanzienlijke achteruitgang van de mate van instandhouding t.o.v. het moment van aanmelding. In het Ontwerpbesluit wordt niet ingegaan op oorzaken van deze achteruitgang. Voor de Nederlandse overheid geldt de richtlijnverplichting om middels monitoring eventuele achteruitgang te detecteren en zonodig maatregelen te nemen om zulke achteruitgang te voorkomen en te herstellen. In het Specifieke deel van deze update zal slechts voor de (relevante) kwalificerende habitattypen en soorten op de achteruitgang worden ingegaan.

4 4 Specifiek gedeelte: wijzigingen t.o.v. het rapport Habitatrichtlijn bijlage I Kwalificerende habitattypen H3150 Meren met Krabbescheer en Fonteinkruiden Geen significante wijzigingen. Het Besluit verzuimt te verwijzen naar (oorzaken van) de achteruitgang van de mate van instandhouding (van uitstekend naar matig ongunstig) t.o.v. het moment van aanwijzing van het gebied. H7210 Galigaanmoerassen Geen significante wijzigingen. Het Besluit verzuimt te verwijzen naar (oorzaken van) de achteruitgang van de mate van instandhouding (van uitstekend naar matig ongunstig) t.o.v. het moment van aanwijzing van het gebied. Niet-kwalificerende habitattypen H3140 Kranswierwateren Doelstelling behoud oppervlak is gewijzigd in uitbreiding. Echter, niet relevant omdat voor het type geen richtlijnverplichtingen H4010 Vochtige heiden Geen wijziging in de doelstellingen, maar totdat de Europese Commissie op basis van wetenschappelijk onderzoek akkoord blijkt met een statuswijzing (bijlage B3) blijft sprake van een niet-kwalificerend type waarvoor geen verplichtingen gelden. H6410 Blauwgraslanden Geen wijzigingen. Een eventuele statuswijziging als gevolg van uitbreiding van de SBZ (bijlage B3) is alleen mogelijk na toestemming van de Europese Commissie. H7140 Overgangs- en trilvenen Geen wijziging in de doelstellingen, maar totdat de Europese Commissie akkoord blijkt met een statuswijzing (bijlage B3) blijft sprake van een nietkwalificerend type waarvoor geen verplichtingen gelden. H91D0 Veenbossen Geen significante wijzigingen. Habitatrichtlijn bijlage II Ad bijlage B3: Nederland heeft niet de bevoegdheid om habitatrichtlijnsoorten (H1082, H4056) toe te voegen zonder wetenschappelijk onderzoek te leveren aan de Europese Commissie. Totdat instemming is verkregen van de Commissie kunnen geen instandhoudingsdoelstellingen worden geformuleerd. Kwalificerende soort H1340 Noordse woelmuis Doelstelling gewijzigd van uitbreiding naar behoud van omvang leefgebied, en van verbetering naar behoud kwaliteit van het leefgebied. Het Besluit verzuimt te verwijzen naar (oorzaken van) de achteruitgang van de mate van instandhouding (van uitstekend naar zeer ongunstig) t.o.v. het moment van aanwijzing van het gebied. Niet-kwalificerende soorten H1082 Gestreepte waterroofkever Gerichte inventarisaties in bestaande SBZ's zijn niet de juiste methode om te bepalen welke de 5 belangrijkste gebieden in Nederland zijn voor een soort (zie ook H4056).

5 5 Gezien de populatiecodering D bij de aanmelding bestaat vooralsnog een expliciete onmogelijkheid (en in feite een verbod) tot het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen, zoals ook de Minister van LNV bij herhaling heeft benadrukt. H1134 Bittervoorn H1149 Kleine modderkruiper H1318 Meervleermuis H1903 Groenknolorchis Nationale toevoeging H4056 Platte schijfhoren Evenals bij H1082 geldt hier dat gerichte inventarisaties in bestaande SBZ's niet de juiste methode zijn om te bepalen welke de 5 belangrijkste gebieden in Nederland zijn voor een soort. Tenzij toestemming voor opname is verleend door de Europese Commissie is het niet toegestaan om instandhoudingsdoelstellingen te formuleren. Vogelrichtlijn Kwalificerende soorten A027 Grote zilverreiger Deze VR-bijlage1 soort is toegevoegd als kwalificerend omdat Nieuwkoop thans tot de 5 belangrijkste gebieden behoort. A029 Purperreiger De aantalsdoelstelling is vergroot van 100 naar 120 broedparen. Het Besluit verzuimt te verwijzen naar (oorzaken van) de achteruitgang van de mate van instandhouding (van matig naar ongunstig) t.o.v. het moment van aanwijzing van het gebied. A176 Zwartkopmeeuw Er is een aantalsdoelstelling geformuleerd die overeenkomt met de aanmelding. A197 Zwarte stern Geen wijzigingen. Het Besluit verzuimt te verwijzen naar (oorzaken van) de achteruitgang van de mate van instandhouding (van matig naar zeer ongunstig) t.o.v. het moment van aanwijzing van het gebied. Niet-kwalificerende soorten A021 Roerdomp Aantalswijziging is niet relevant omdat voor de soort geen richtlijnverplichtingen A037 Kleine zwaan Verwijdering uit het Ontwerpbesluit is niet relevant omdat voor de soort sowieso geen richtlijnverplichtingen van kracht waren.

6 6 A050 Smient Vaststelling van aantallen is niet relevant omdat voor de soort geen richtlijnverplichtingen A051 Krakeend Vaststelling van aantallen is niet relevant omdat voor de soort geen richtlijnverplichtingen A292 Snor Geen wijzigingen, maar voor de soort gelden geen richtlijnverplichtingen. Nationale toevoeging A022 Woudaap De soort komt volgens de laatste gegevens van SOVON (informatierapport 2005/09) nog steeds niet in Nieuwkoop voor. Nationale spreiding en dekking en de kansrijkheid van het gebied gelden niet als selectiecriteria. Voor de soort zijn geen richtlijnverplichtingen van kracht. A041 Kolgans Bij (een juiste) toepassing van het selectiecriterium: duurzame aanwezigheid van 1% van de biogeografische populatie betreft het een niet-kwalificerende soort. Voor de soort zijn dus geen richtlijnverplichtingen van kracht. A295 Rietzanger Aantalsdoelstelling is verlaagd van 500 naar 340 paren. Voor de soort zijn geen richtlijnverplichtingen van kracht. A298 Grote karekiet Vaststelling van aantallen is niet relevant omdat voor de soort geen richtlijnverplichtingen

7 7 HABITATRICHTLIJN - bijlage I Aanmelding Ontwerpbesluit Typenr Typenaam Oppervlak binnen gebied Mate van Oppervlak Kwaliteit percentage instandhouding KWALIFICERENDE HABITATTYPEN H3150 Krabbescheer en fonteinkruiden 10 uitstekend > = H7210 Galigaanmoerassen 1 uitstekend = = NIET-KWALIFICERENDE HABITATTYPEN H3140 Kranswierwateren 1 goed > + H4010 Vochtige heiden 1 goed > = H6410 Blauwgraslanden 1 goed > + H7140 Overgangs- en trilvenen 5 goed > + H91D0 Hoogveenbossen 1 goed = = HABITATRICHTLIJN - bijlage II Aanmelding Ontwerpbesluit soortnr soortnaam Aantal dieren/planten Mate van Leefgebied Stand Trek instandhouding Omvang Kwaliteit KWALIFICERENDE SOORTEN H1340 Noordse woelmuis aanwezig goed = = NIET-KWALIFICERENDE SOORTEN H1082 Gestreepte waterroofkever aanwezig D > + H1134 Bittervoorn aanwezig goed = = H1149 Kleine modderkruiper algemeen goed = = H1318 Meervleermuis uitstekend = = H1903 Groenknolorchis aanwezig goed = = NATIONALE TOEVOEGING - niet bekend bij EU H4056 Platte schijfhoren = = VOGELRICHTLIJN Aanmelding Ontwerpbesluit Soortnr Soortnaam Aantal vogels Mate van Aantal vogels Doel Broedvogel Trekvogel instandhouding omv/kwal KWALIFICERENDE SOORTEN A029 Purperreiger 117 matig >120 =/= A176 Zwartkopmeeuw 9 goed >9 =/= A197 Zwarte stern 73 matig >100 >/+ A027 Grote zilverreiger 2 goed 60 =/= NIET-KWALIFICERENDE SOORTEN A021 Roerdomp 5 goed >6 >/+ A037 Kleine zwaan 37 goed afgevoerd A050 Smient 4956 goed 3500 =/= A051 Krakeend 140 goed 90 =/= A292 Snor 12 matig >50 >/+ NATIONALE TOEVOEGINGEN - niet bekend bij EU A022 Woudaap >5 >/+ A041 Kolgans 3000 =/= A295 Rietzanger >340 =/= A298 Grote karekiet >5 >/+ LEGENDA Kwalificerend habitat of soort waarvoor richtlijnverplichtingen gelden Staat van instandhouding gunstig, geen verbeteropgaaf nodig Staat van instandhouding gunstig, geen verbeteropgaaf nodig Staat van instandhouding ongunstig, verbeteropgaaf verplicht Gewijzigd t.o.v. concept-gebiedsdocument uit 2005 (gegevens rapport) Geen instandhoudingsdoelstellingen toegestaan

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3004002 + NL4000056 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Natura 2000 gebied 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003054 + NL9802058

Nadere informatie

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS

Toetsing Leeuwenveld III en IV te Weesp Onderzoek in kader van Natuurbeschermingswet en EHS projectnr. 249939 rev. 00 13 augustus 2012 auteur ir. M. Korthorst Opdrachtgever Blauwhoed Eurowoningen B.V. Piet Heinkade 201 1019 HC Amsterdam datum vrijgave beschrijving revisie 0.0 goedkeuring Vrijgave

Nadere informatie

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever:

Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht. Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht Opdrachtgever: Bijlagen van Plan-MER windenergie Dordrecht 5 juni 2015 Auteurs: Drs. Ing. Jeroen Dooper Steven Velthuijsen Msc. Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

BIJLAGE B6-1 SCHEMA MONITORING

BIJLAGE B6-1 SCHEMA MONITORING 1 BIJLAGE B6-1 SCHEMA MONITORING 2 Monitoringprogramma 2014-2019 Tabel 6.1. Monitoring ten behoeve van de habitattypen en hun kwaliteitsparameters Kranswierwateren (20 Te monitoren parameter(s) Opgevangen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ontwerpbesluit Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 Ontwerpbesluit Nieuwkoopse Plassen & De Haeck De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003056 + NL9802031 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei. Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei Danny Maddelein Agentschap voor Natuur en Bos 183 Natuurdoelen SBZ-V IJzervallei Infomoment Blankaartwaterlopen 19 juni 2017 Europees beschermde

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 150 BRIEF

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-015534 - gemeente Ede Activiteit : Verbreding

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WEERRIBBEN

ONTWERPBESLUIT WEERRIBBEN ONTWERPBESLUIT WEERRIBBEN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus GA Heerenveen

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus GA Heerenveen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland. gemeente Heerenveen projectnr. 13030-257166

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer

Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer Natura 2000 gebied 74 Zwarte Meer (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL2003056 + NL9802031 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000 gebied 36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht Natura 2000 gebied 36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Rivierengebied Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL1000005 + NL9902003 Beschermd

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tussen de Dijken Bijlagen

Bestemmingsplan Tussen de Dijken Bijlagen Bestemmingsplan Tussen de Dijken Bijlagen Gemeente Wijdemeren 20 december 2012 Vastgesteld bestemmingsplan 9M8059 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009

Nadere informatie

Ontwikkelingslocatie Arnoud Voetlaan, Ankeveen en de effecten op beschermde natuurgebieden. Oriëntatiefase Natuurbeschermingswet 1998

Ontwikkelingslocatie Arnoud Voetlaan, Ankeveen en de effecten op beschermde natuurgebieden. Oriëntatiefase Natuurbeschermingswet 1998 Ontwikkelingslocatie Arnoud Voetlaan, Ankeveen en de effecten op beschermde natuurgebieden Oriëntatiefase Natuurbeschermingswet 1998 J.A.M. van Zundert G.F.J. Smit opdrachtgever: buro 29-01-2010 rapport

Nadere informatie

A COMPANY OF. Bijlage 1 Ecoscan

A COMPANY OF. Bijlage 1 Ecoscan A COMPANY OF Bijlage 1 Ecoscan Bestemmingsplan Tussen de Dijken 9M8059/R00008/902137/Rott Voorontwerp 1 september 2010 Gemeente Wijdemeren voor vijf bestemmingsplannen Gemeente Wijdemeren 28 mei 2010 Definitief

Nadere informatie

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009

Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013. Natura 2000-gebieden. Oktober 2009 Effectenanalyse FBP Noord-Holland 2009 2013 Natura 2000-gebieden Oktober 2009 2 3 4 INLEIDING...7 1 INHOUD VAN DE ANALYSE...8 2 NATURA 2000-GEBIEDEN IN NOORD-HOLLAND...9 3 MOGELIJKE EFFECTEN OP HABITATTYPEN

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Naardermeer

Natura 2000-gebied Naardermeer Natura 2000-gebied Naardermeer De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T.a.v. Natura 2000 o.v.v. Krammer-Volkerak Postbus DE Zwolle. Middelburg, 17 oktober 2017

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T.a.v. Natura 2000 o.v.v. Krammer-Volkerak Postbus DE Zwolle. Middelburg, 17 oktober 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T.a.v. Natura 2000 o.v.v. Krammer-Volkerak Postbus 40225 8004 DE Zwolle Middelburg, 17 oktober 2017 Onderwerp: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak

Nadere informatie

Passende beoordeling reconstructie N331

Passende beoordeling reconstructie N331 Passende beoordeling reconstructie N331 Eenheid wegen en kanalen Definitief 8 april 2011 1 Colofon Datum 8 april 2011 (definitieve versie) Auteur: Alex Tabak (ARCADIS) Definitief Adresgegevens Provincie

Nadere informatie

VERZONDEN 1 1 JAN. 2017

VERZONDEN 1 1 JAN. 2017 PROVINCIE:: UTRECHT ONTWERPBESLUIT VERZONDEN 1 1 JAN. 2017 DATUM 11 januari 2017 TEAM Vergunningverlening Natuur en ZAAKKENMERK NUMMER UW MAIL VAN UW NUMMER BIJLAGE(N)) Z-NB-VE-2016-1808 81A3BE8B 23 december

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus GA Heerenveen

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus GA Heerenveen Passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland. gemeente Heerenveen projectnr. 19470-261049

Nadere informatie

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Dit inrichtingsplan is een schets van de door Staatsbosbeheer wenselijk geachte situatie voor de verbindingszone tussen

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU6656

ECLI:NL:RVS:2005:AU6656 ECLI:NL:RVS:2005:AU6656 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-11-2005 Datum publicatie 23-11-2005 Zaaknummer 200505407/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Periode 2014-2019 Toelichting en samenvatting Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland maart 2014 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 9 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007994 - gemeente Voorst Activiteit : stortplaats

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 24 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001656 - gemeente Lingewaard Activiteit : Festival

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-021574 - gemeente Zaltbommel Activiteit : productie chemische

Nadere informatie

- de aanleg van twee terrassen in de beeldentuin; - het gebruik van een vlonder langs de zuidoostelijke oever van de Meije als horecaterras en als

- de aanleg van twee terrassen in de beeldentuin; - het gebruik van een vlonder langs de zuidoostelijke oever van de Meije als horecaterras en als Gemeente Nieuwkoop T.a.v. de heer T. Vianen Postbus 1 2460 AA TER AAR omgevingsdienst HAAGTANDEN Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving Natura 2000 gebied 10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Status: Site code: Beschermd natuurmonument: Beheerder: Provincie: Gemeente: Oppervlakte:

Nadere informatie

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland

Natura 2000 & PAS. Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 & PAS Natura 2000 implementatie in Nederland Natura 2000 in Nederland 13-6-2016 Dia 2 Natura 2000 in Zeeland 13-6-2016 Dia 3 Natura 2000 in Zeeland Beschermd natuurmonument 13-6-2016 Dia 4

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 15 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013001 - gemeente Renkum Activiteit : Papierfabriek Parenco

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN

ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN ONTWERPBESLUIT ARKEMHEEN Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103);

Nadere informatie

Concept Ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Versie

Concept Ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Versie PROVINCIE ZUID-HOLLAND Concept Ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck 2014-2019 Versie 20-8-2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding: een oer-nederlands cultuurlandschap... 8 1.1 Doel beheerplan...

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-012117 - gemeente Ermelo Activiteit : verbreden van het

Nadere informatie

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Recreatiecentrum Mijnden Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van

Nadere informatie

Quick scan ecologie Watergang, Kanaaldijk 63

Quick scan ecologie Watergang, Kanaaldijk 63 Quick scan ecologie Watergang, Kanaaldijk 63 Quick scan ecologie Watergang, Kanaaldijk 63 Auteur P.J.H. van der Linden Opdrachtgever Projectnummer Ingen Buro Vijn 10.109 januari 2011 foto omslag het huidige

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

Verbreding Meijepad/Fietspad F514 Nieuwkoop en natuurwetgeving Quick scan

Verbreding Meijepad/Fietspad F514 Nieuwkoop en natuurwetgeving Quick scan Verbreding Meijepad/Fietspad F514 Nieuwkoop en natuurwetgeving Quick scan Verbreding Meijepad/Fietspad F514 Nieuwkoop en natuurwetgeving Quick scan september 2014 C.T.M. Vertegaal In opdracht van: Provincie

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-003855 - gemeente Rheden Activiteit : nachtwandeling

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer

Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake

Nadere informatie

Flora- en faunaonderzoek voor Project West End te Loosdrecht. In opdracht van: De Plassen bv. definitief. 12 maart 2009 J.P.M. Hovens en G.

Flora- en faunaonderzoek voor Project West End te Loosdrecht. In opdracht van: De Plassen bv. definitief. 12 maart 2009 J.P.M. Hovens en G. Flora- en faunaonderzoek voor Project West End te Loosdrecht In opdracht van: De Plassen bv definitief 12 maart 2009 J.P.M. Hovens en G. Lenstra Faunaconsult Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999

Nadere informatie

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1

Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 Bijlage Overzicht Natura 2000-gebieden 1 In en in de ruimere omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen. Binnen het plangebied zijn geen ontwikkelingen voorzien in de Natura

Nadere informatie

De vergunning wordt verleend voor de periode vanaf vergunningverlening t/m 31 oktober 2014.

De vergunning wordt verleend voor de periode vanaf vergunningverlening t/m 31 oktober 2014. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl TenneT TSO de heer Den Otter Postbus 718 6800 AS ARNHEM KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Natura 2000 gebied Markiezaat

Natura 2000 gebied Markiezaat Natura 2000 gebied 127 - Markiezaat (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta Status: Vogelrichtlijn Site code: NL3009015 Beschermd natuurmonument: Markiezaatsmeer

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-014232 - gemeente Apeldoorn Activiteit : faunabeheer aan

Nadere informatie

Bureau Aandacht Natuur

Bureau Aandacht Natuur 4.11 Ecologie De beeldentuin bevindt zich binnen het Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse plassen & De Haeck aan de rand van de zogeheten Meije-graslanden. Gezien de ligging in dit Natura 2000 gebied is er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Samenvatting van het rapport. Natura 2000 in Nederland

Veelgestelde vragen. Samenvatting van het rapport. Natura 2000 in Nederland Veelgestelde vragen Samenvatting van het rapport Natura 2000 in Nederland Het rapport Natura 2000 in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. Het Regiebureau

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 1 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - gemeente Rijnwaarden Activiteit : Natuurontwikkeling

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Verbeterd exemplaar BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-008837 - gemeente

Nadere informatie

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar

Notitie. Voortoets Spoorallee Zevenaar Notitie Contactpersoon Marike Aalbers en Elles van Drunen Datum 12 juni 2014 Kenmerk N005-1222424XMA-baw-V02-NL Aanleiding Voor het terrein aan de Spoorallee te Zevenaar wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet. Plas Cattenbroek en plas Breeveld Woerden

Voortoets Natuurbeschermingswet. Plas Cattenbroek en plas Breeveld Woerden Voortoets Natuurbeschermingswet Plas Cattenbroek en plas Breeveld Woerden Rapportnummer: 20120160/rap01 Status rapport: Definitief Datum rapport: 28 januari 2014 Auteur: Projectleider: Kwaliteitscontrole:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Datum 5 juli 2013 Betreft Beantwoording vragen over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn

Datum 5 juli 2013 Betreft Beantwoording vragen over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Toetsing Natuurbeschermingswet recreatieterreinen Giethoorn

Toetsing Natuurbeschermingswet recreatieterreinen Giethoorn Toetsing Natuurbeschermingswet recreatieterreinen Giethoorn Colofon Titel: Toetsing Natuurbescherminsgwet recreatieterreinen Giethoorn Subtitel: Projectcode: 10-288 Status: Definitief Datum: 29 november

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00490424 ODH-2017-00073147 2 8 JULI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

MER Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek

MER Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek Provincie Noord Brabant MER Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek Bijlagenrapport F: Habitattoets, Soortenbeschermingstoets en Provinciale gebieden toets December 2005 Versie 11 Provincie Noord Brabant MER

Nadere informatie

Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS)

Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS) Ligging Natura2000-gebieden, Nb-wetgebieden en overige natuurgebieden (EHS) Natura2000-gebieden: Uiterwaarden Waal (Gelderland), circa 14,3 kilometer; Sint Jansberg (Limburg), circa 15,9 kilometer; Gelderse

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer

Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer vogel- en NATUUR Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer ATLAS NATURA 2000 OOSTELIJKE VECHTPLASSEN EN NAARDERMEER Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.:

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

MILIEUKUNDIGE ONDERBOUWING ECOLOGIE. Voortoets bij bestemmingsplan polder Oukoop en Negenviertel. NATUURBOERDERIJ en WONINGBOUW

MILIEUKUNDIGE ONDERBOUWING ECOLOGIE. Voortoets bij bestemmingsplan polder Oukoop en Negenviertel. NATUURBOERDERIJ en WONINGBOUW MILIEUKUNDIGE ONDERBOUWING ECOLOGIE Voortoets bij bestemmingsplan polder Oukoop en Negenviertel NATUURBOERDERIJ en WONINGBOUW Gemeente Bodegaven-Reeuwijk Productnummer 2012190239 Omschrijving Voortoets

Nadere informatie

Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Periode 2015-2021 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland juni 2015 Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus EK Den Haag. Vila Viçosa, 4 mei Betreft:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus EK Den Haag. Vila Viçosa, 4 mei Betreft: INCAconsult 2009/13 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vila Viçosa, 4 mei 2009 Betreft: WOB-verzoek om toezending van documenten m.b.t. het Natura2000-gebied

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 mei 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001600 - gemeente

Nadere informatie

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen

Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 gebieden zonder vogeldoelen Bijlage 9 - Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Erratum Bijlage 9 Toetsing typische soorten in Natura 2000 en zonder vogeldoelen Onderstaande tekst vervangt bijlage 9 bij het

Nadere informatie

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen

Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Natura 2000 Zouweboezem Presentatie gemeenteraad Zederik 2 sept 2014 Laurens van Ruijven Miriam de Boer Afdeling Water en Groen Onderwerpen -Natura 2000 -Programmatische Aanpak Stikstof -Aanwijzing Zouweboezem

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen Natura 2000 gebied 85 Zwanenwater & Pettemerduinen (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Duinen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3000016 + NL9910002 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018796 - gemeente Beekbergen Activiteit : Sloop en nieuwbouw vakantiewoningen

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager.

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager. PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260

Nadere informatie

Ecoscan bestemmingsplan Horstermeer beschermde natuurwaarden Flora- en faunawet, EHS en Natuurbeschermingswet

Ecoscan bestemmingsplan Horstermeer beschermde natuurwaarden Flora- en faunawet, EHS en Natuurbeschermingswet Ecoscan bestemmingsplan Horstermeer beschermde natuurwaarden Flora- en faunawet, EHS en Natuurbeschermingswet 20 september 2013 Definitief rapport HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Entrada

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

Inspraakwijzer. Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden. Ministerie van Economische Zaken Postbus ek Den Haag

Inspraakwijzer. Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden. Ministerie van Economische Zaken Postbus ek Den Haag Inspraakwijzer Ontwerpbesluiten voor drie mariene gebieden Deze publicatie is een uitgave van: Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 ek Den Haag Datum ordernummer Ontwerpbesluiten voor drie

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 23 oktober 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-009267 - gemeente Oldebroek Activiteit : het in bedrijf hebben

Nadere informatie

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Natuurbeschermingswet 1998 Vergunning project Verbreding A50 tracé Ewijk-Valburg, aanleg en gebruik extra Waalbrug en renovatie huidige Waalbrug INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Nadere informatie

Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Informatierapport Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016268 - gemeente Winterswijk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-014232 - gemeente Apeldoorn Activiteit : faunabeheer

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 6 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010581 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Regio Oost T.a.v. De heer Winterman Postbus 6 ' 7400 AA DEVENTER. Geachte heer Winterman,

Staatsbosbeheer Regio Oost T.a.v. De heer Winterman Postbus 6 ' 7400 AA DEVENTER. Geachte heer Winterman, PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8100 AB Lelystad Telefoon Fax Staatsbosbeheer Regio Oost T.a.v. De heer Winterman Postbus 6 ' 7400 AA DEVENTER E-mail provincie@flevoland nl Website www.flevoland.nl Datum

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever Natura 2000 gebied 77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en Moerassen Status: Vogelrichtlijn Site code: NL9802035/NL3009011/NL9902008 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG N331 ORIENTATIEFASE NATUURBESCHERMINGSWET (GEBIEDENBESCHERMING) PROVINCIE OVERIJSSEL

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG N331 ORIENTATIEFASE NATUURBESCHERMINGSWET (GEBIEDENBESCHERMING) PROVINCIE OVERIJSSEL GEBIEDSONTSLUITINGSWEG N331 ORIENTATIEFASE NATUURBESCHERMINGSWET (GEBIEDENBESCHERMING) PROVINCIE OVERIJSSEL september 2008 Inhoud Ombouw naar gebiedsontsluiting N331 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2

Nadere informatie

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen,

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN

Nadere informatie

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp

Bijlagen bij de toelichting. bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp Bijlagen bij de toelichting bestemmingsplan Lagewaard 42, Koudekerk aan den Rijn - NL.IMRO.0484.B141KKlagewaard42-ON01 ontwerp 73 Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen

Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Aan het Inspraakpunt Natura 2000 t.a.v. gebied 79 (Lepelaarplassen) Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied #79 Lepelaarplassen Almere, 15 februari

Nadere informatie

: Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Natura-2000 gebied IJsselmeer

: Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Natura-2000 gebied IJsselmeer Staatsbosbeheer Naritaweg 221 1043 CB AMSTERDAM Leeuwarden, 11 juni 2008 Verzonden, Ons kenmerk : 00771280 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : Arjan de Haan / (058) 292 50 77 of arjan.dehaan@fryslan.nl

Nadere informatie

Illililll PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. ing. H.L Iken

Illililll PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. ing. H.L Iken PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Illililll Onderwerp Toezegging Gedeputeerde Stuivenberg aan Provinciale Staten naar aanleiding van een vraag van de PvdD over afschot van ganzen in relatie tot het Natura2000-

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG

ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG ONTWERPBESLUIT SALLANDSE HEUVELRUG Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 30 mei 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002095 - gemeente Ede Activiteit : sloop en bouw van nieuwe

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voortoets Spuimonding West

Voortoets Spuimonding West Voortoets Spuimonding West Toetsing van de voorgenomen inrichtingsplannen langs het Haringvliet aan de Natuurbeschermingswet Definitief Deltanatuur Projectsecretariaat Postbus 800 3000 AV ROTTERDAM Grontmij

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten

Nadere informatie