De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken"

Transcriptie

1 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat Kapellen Kontich Schilde Zandhoven Arr. judic. Anvers Heist-op-den-Berg Lierre Malines Willebroek Arr. judic. Malines Arendonk Geel > Rechtbanken van eerste aanleg > Onderzoeksrechters en Raadkamer

2 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (Onderzoeksrechters - Raadkamer) en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW) Leuvenseplein Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website : onder de sectie Statistieken. 2

3 Rechtbanken van eerste aanleg Voorafgaande bemerkingen Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling Statistieken van de FOD Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol project werklastmeting bij hoven en rechtbanken dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de minister van Justitie, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel). 1 Voortaan staat het VBSW in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel). Op het tijdstip van de overname van de activiteiten van de vroegere Afdeling Statistieken, hadden de aanmaak en de publicatie van een aantal gerechtelijke statistieken, waaronder de statistiek van de onderzoeksrechters, een aanzienlijke achterstand opgelopen. De ontbrekende statistieken voor de jaren vóór 2008 werden door het VBSW aangemaakt en gepubliceerd op basis van de beschikbare gegevens, die destijds werden overgemaakt aan de vroegere Afdeling Statistieken. Het aanmaken van deze statistiek gebeurde hoofdzakelijk op basis van xls-bestanden. Ingevolge het tijdsverloop was het niet meer mogelijk om in alle gevallen de eventuele verschillen met de manuele fiches, ontvangen van de onderzoeksrechters, retroactief te verifiëren. In de rubriekbespreking van deze publicatie werd telkens rekening gehouden met de wetgeving in de versie zoals deze toepassing was tijdens het jaar Voor meer informatie over het VBSW en het Project werklastmeting bij hoven en rechtbanken kunt u terecht op de website van het VBSW: 3

4 Inleiding Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier communiceert over haar activiteiten. Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting wil in dit kader een bijdrage leveren door het publiceren van toegankelijke activiteitenstatistieken, die aan alle geïnteresseerden moeten toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van de verschillende rechtscolleges. De cijfergegevens in deze publicatie worden waar nodig toegelicht en beschreven in de rubriekbespreking, die de leidraad vormt voor het interpreteren van de cijfers voor het kalenderjaar 2007 (1 januari 2007 tot en met 31 december 2007). Meer informatie over de gehanteerde gerechtelijke begrippen, de bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken, de bevolkingscijfers per gerechtelijk arrondissement en de indeling van de gemeenten volgens de gerechtelijke en administratieve arrondissementen kan u terugvinden in enkele bijlagen, die u kunt raadplegen via de website van de FOD Justitie 2. De activiteitenstatistieken van de rechtbanken van eerste aanleg worden, zoals de activiteitenstatistieken van de politieparketten, sinds 2000 gepubliceerd. De activiteitenstatistieken van de vredegerechten, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken worden gepubliceerd sinds Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar sedert 1999, evenals voor de notariaten. Al deze publicaties kaderen in de reeks De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken. Sinds 2002 staat het College van Procureurs-generaal in voor de publicatie van de cijfergegevens over de activiteiten van het openbaar ministerie 3. In Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit vindt u voor alle rechtscolleges het aantal hangende, nieuwe en behandelde zaken per jaar, sinds De brochure Justitie in cijfers bevat relevante cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de Justitiehuizen, de veroordelingen,. Al deze publicaties en de brochure Justitie in cijfers kunt u terugvinden op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ) of via de website van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ( klik op Quicklinks en daarna op statistieken. ) Voor gerechtelijke activiteitenstatistieken en aanverwante statistische gegevens kan u ook bij andere instanties terecht. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) stond tot 1998 in voor de inzameling en publicatie van de gerechtelijke statistieken 4. De Vlaamse en Franse gemeenschappen publiceren onder meer informatie over maatregelen genomen ten aanzien van minderjarigen 5. De Dienst Strafrechtelijk Beleid van de minister van Justitie staat in voor de 2 sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting. 3 De publicatie Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie kan u raadplegen via de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, link College van Procureurs-generaal ). 4 Recentste en laatste jaargang gepubliceerd door het NIS betrof het statistische jaar Nationaal Instituut voor de Statistiek, Gerechtelijke Statistieken. Bedrijvigheid van hoven en rechtbanken. Jaar 1996, Brussel, 1999, 129 p. Website: 5 Zie onder andere: Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand. Website: En: Direction générale de l aide à la jeunesse, Ministère de la Communauté Française. Website: 4

5 publicatie van statistische gegevens over veroordelingen, opschortingen en interneringen 6. Ook buiten België worden statistische gegevens over gerechtelijke thema s gepubliceerd 7. Voor het burgerlijk jaar 2007 werden gegevens voor de gerechtelijke activiteitenstatistieken van de onderzoeksrechters door de vroegere Afdeling Statistieken (nu VBSW) elektronisch ingezameld. Het opmaken van deze statistieken werd mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde medewerking van de andere betrokken actoren, zoals de griffies, de systeembeheerders en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het nationale informaticaprogramma JIOR 8 werd vanaf 1999 gradueel geïmplementeerd in de onderzoekskabinetten. De applicatie statistiek werd door het CIV, in samenwerking met de vroegere Cel Statistieken, geconstrueerd en is uniform voor het volledig rijk. Het trekken van de jaarlijkse statistieken wordt echter uitgevoerd door de afzonderlijke onderzoekskabinetten. Wanneer een bepaald veld in JIOR niet wordt ingevuld, telt de applicatie statistiek het onder onbekend. Aangezien onbekend niet opgenomen werd in het formulier Onderzoeksrechters - Raadkamer, zijn de cijfers voor bepaalde rubrieken onvolledig. 9 Het interpreteren van de gepubliceerde cijfers dient dus met enige omzichtigheid te gebeuren. Gezien deze publicatie handelt over gegevens overgemaakt door 119 onderzoekskabinetten 10 werd ervoor geopteerd bepaalde cijfers enkel op niveau van het Rijk en de 5 ressorten weer te geven. Aangezien de statistische formulieren vaak onvolledig werden ingevuld door de griffies, blijkt het noodzakelijk de draagwijdte van de gepubliceerde cijfers te verduidelijken. Er werd geopteerd voor volgend systeem: bij het statistisch cijfer staat telkens een extra cijfer (tussen haakjes en in superscript) dat het aantal onderzoeksrechters weergeeft dat voor die bepaalde rubriek het resultaat van een telling (nul of een getal) communiceerde. Bijvoorbeeld: 235 (65) impliceert dat van de 119 onderzoeksrechters die het formulier terugstuurden naar het VBSW er 65 een cijfer (nul of een getal) voor deze rubriek opgaven. De som van deze 65 medegedeelde cijfers gaf 235. Als het statistisch cijfer onderlijnd is, betekent dit dat alle onderzoeksrechters voor die bepaalde rubriek het resultaat van een telling (nul of een getal) communiceerden. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende dienst: Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW) Leuvenseplein Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Versie januari Dienst Strafrechtelijk Beleid, Statistisch Steunpunt, Statistische gegevens inzake veroordelingen, opschortingen, interneringen. 7 Raadpleeg daaromtrent de bijlage Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken op de website van de FOD Justitie ( sectie Statistieken, klik op de link Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting ). 8 JIOR staat voor Juges d instruction- Onderzoeksrechters. 9 Het is echter onmogelijk de exacte omvang hiervan te berekenen. 10 In België waren in onderzoekskabinetten. 5

6 Rubriekbespreking Zaken door de Onderzoeksrechters behandeld. Voorlopige aard van de misdrijven. Met betrekking tot deze rubriek werd enkel de zwaarste tenlastelegging in aanmerking genomen. De initiële vordering van het parket of van de burgerlijke partijstelling is de voorlopige aard van het misdrijf. - moord, doodslag en poging: artikelen 393 tot 397 van het Strafwetboek en artikelen 51 tot 53 van het Strafwetboek. - diefstal met doodslag: artikel 475 van het Strafwetboek. - diefstal met geweld jegens personen: artikel 468 van het Strafwetboek. - diefstal met braak en inklimming: artikel 467 van het Strafwetboek. - loondiefstal: artikel 464 van het Strafwetboek. - huisdiefstal: artikel 467 van het Strafwetboek. - eenvoudige diefstal: artikel 461 van het Strafwetboek. - diefstal met verzwarende omstandigheden, niet vermeld onder diefstal met doodslag, diefstal met geweld jegens personen, huisdiefstal en diefstal met braak en inklimming: artikelen 471 en 472 van het Strafwetboek. - slagen, weerspannigheid en smaad jegens overheden: artikelen 275 tot 282 van het Strafwetboek en opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel : artikelen 398, 399 en 401 van het Strafwetboek - opzettelijke slagen en verwondingen: artikel 398 van het Strafwetboek. - onopzettelijke doding: artikel 419 van het Strafwetboek. - onopzettelijke slagen en verwondingen: artikel 418 van het Strafwetboek. - verkrachting en aanranding van de eerbaarheid: artikel 372 en artikelen 375 tot 377 bis van het Strafwetboek. - aanhitsing tot ontucht: artikelen 379 en volgende van het Strafwetboek. - openbare zedenschennis: artikelen 383 tot 389 van het Strafwetboek. - verduistering, omkoping, knevelarij gepleegd door agenten van de openbare diensten: artikelen 240, 246 tot 247 en 252 van het Strafwetboek. - valse munt: artikelen 160 en volgende van het Strafwetboek. - valsheid en gebruik van valse stukken: artikelen 168 en volgende van het Strafwetboek. - bankbreuk: artikel 489 van het Strafwetboek. - oplichting: artikel 496 van het Strafwetboek. - misbruik van vertrouwen: artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek. - verduistering, omkoping, knevelarij: artikelen 252 en 491 van het Strafwetboek. - brandstichting: artikelen 510 en volgende van het Strafwetboek. - bedreiging: artikel 483 van het Strafwetboek. - valsheid in geschrifte: artikelen 193 en volgende van het Strafwetboek. - heling: artikelen 505 en 506 van het Strafwetboek. - willekeurige vrijheidsberoving: artikelen 435 en 436 van het Strafwetboek. - mensenhandel: artikelen 433quinquies tot 433novies van het Strafwetboek ingevoerd door de Wet van 10 augustus 2005; artikelen 379, 380, 380bis, 382bis en 383bis van het Strafwetboek; Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en artikel 77bis van de Wet van 15 december 6

7 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - witwassen: artikel 505, eerste lid, 2 tot 4 van het Strafwetboek; Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - belaging: Wet van 30 oktober 1998 die een artikel 442bis in het Strafwetboek invoegt met het oog op de strafbaarstelling van de belaging ; artikel 88bis van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - inbreuk op de wapenwetgeving: Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, artikelen 23 tot 25 van de Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. (ook Wapenwet genoemd). - inbreuk op de vreemdelingenwet: Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - inbreuk op de Wet op de telecommunicatie: Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie, gewijzigd bij de Wet van 7 april 1995 tot wijziging van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. - drugs: Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen ; Koninklijk Besluit van 2 december 1988 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 12 maart 1993 en 22 januari hormonen: Koninklijk Besluit van 15 januari 1993 houdende toekenning van een speciale toelage aan de inspecteurkeurder en de inspecteurs hoofd van dienst die behoren tot de hormonenequipes en die belast worden met bijzondere opdrachten in verband met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met antihormonale werking. - misdaden die in het Strafwetboek zijn bepaald: betreft enkel diegene die hiervoor niet zijn vermeld. - wanbedrijven die in het Strafwetboek zijn bepaald: betreft enkel diegene die hiervoor niet zijn vermeld. Met name de volgende inbreuken die niet in onze statistische rubriek hernomen zijn : - schuldig verzuim: art. 422 bis en 422 ter van het Strafwetboek. - misdrijven in bijzondere wetten bepaald: met uitzondering van inbreuken op de wapenwetgeving, vreemdelingenwet en de wet op de telecommunicatie. - gedwongen huwelijk : art. 391sexies van het Strafwetboek. - graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen : art. 534bis en 534ter van het Strafwetboek. - Zaken die in de loop van 2007 voor onderzoek bij de onderzoeksrechter aanhangig werden gemaakt Betreft het aantal nieuwe zaken die voor de eerste maal in onderzoek gingen in gewoon onderzoek: Betreft gerechtelijke onderzoeken. 7

8 minionderzoek: Betreft dossiers waarin slechts 1 onderzoeksmaatregel gevorderd wordt. Bijvoorbeeld, registratie van telefoonnummers. Huiszoeking, aanhoudingsmandaat en telefoontap kunnen als onderzoeksmaatregel niet in het kader van het minionderzoek. Minionderzoeken betreffen dus geen gerechtelijke onderzoeken maar kaderen in informatie/ opsporingsonderzoeken. Minionderzoeken waarvan de onderzoeksrechter de zaak naar zich heeft toegetrokken werden onder de rubriek gewoon onderzoek geteld (d. i. eigen vatting 11 ). - Zaken van voorgaande jaren waarvan het onderzoek in de loop van 2007 werd hervat 12 Betreft het aantal zaken waarbij het gerechtelijk onderzoek voorafgaand aan 2007 was afgelopen maar waar het correctioneel parket, de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling tijdens 2007 bijkomende onderzoekshandelingen vroeg. Bijvoorbeeld wanneer in 2003 wegens onbekende daders beslist werd tot buiten vervolgstelling en in 2007 aan de hand van nieuwe informatie de daders gekend werden (waardoor het onderzoek aldus werd heropend). - Zaken van voorgaande jaren die nog in onderzoek zijn 13 Betreft onderzoeken opgestart vóór 2007, waarbij de onderzoeksrechter gevat werd maar die nog niet waren afgerond op januari Evenals zaken waarvoor de onderzoeksrechter het onderzoek had afgesloten maar waar het parket in 2007 bijkomende onderzoekshandelingen heeft gevraagd. Bestemming aan de zaken gegeven. Voorlopige aard van de misdrijven. - Buitenvervolgstelling 14 Betreft, binnen de statistische periode, uitgesproken beschikkingen waarbij de raadkamer de buitenvervolgingstelling van de verdachte uitspreekt. publieke vordering vervallen Impliceert dat de zaak ofwel verjaard is, ofwel dat de betrokkene overleden is. Betreft bijgevolg het aantal beschikkingen waarbij de raadkamer de publieke vordering vervallen verklaart. - Verwijzing naar: 15 Betreft, binnen de statistische periode, uitgesproken beschikkingen waarbij de raadkamer de zaak doorverwijst naar het bevoegde vonnisgerecht. correctionele rechtbank Betreft misdrijven waarop correctionele straf staat (8 dagen tot 5 jaar gevangenisstraf en/ of geldboete of werkstraf van meer dan 45 uren). 11 Een onderzoeksrechter wordt gevat wanneer een zaak aan hem wordt toegewezen of wanneer hij de zaak naar zich toetrekt (eigen vatting). 12 De cijfergegevens voor deze rubriek werden niet geteld door de applicatie statistiek binnen JIOR. 13 De cijfergegevens voor deze rubriek werden niet geteld door de applicatie statistiek binnen JIOR. 14 Opgenomen in JIOR. 15 Opgenomen in JIOR. 8

9 politierechtbank Betreft misdrijven waarop een politiestraf staat (1 tot 7 dagen gevangenisstraf en/ of geldboete of werkstraf gelijk of lager dan 45 uren) of ingeval er verzachtende omstandigheden moeten worden ingeroepen. jeugdrechtbank Bijvoorbeeld, wanneer minderjarige een moord heeft gepleegd wordt het gerechtelijk onderzoek gevoerd door de onderzoeksrechter. De raadkamer kan via beschikking de zaak naar de jeugdrechtbank verwijzen. procureur-generaal Betreft zaken die naar het hof van assisen worden verwezen. - Uitspraak ten gronde 16 Betreft, binnen de statistische periode, uitgesproken beschikkingen waarbij de raadkamer zich ten gronde uitspreekt over de zaak. internering Betreft het aantal beschikkingen waarbij de verdachte van zijn vrijheid wordt beroofd aangezien hij een gevaar voor de maatschappij oplevert. opschorting straf Betreft het aantal beschikkingen waarbij de straf, uitgesproken door de rechtbank, wordt uitgesteld. - Anderszins 17 Betreft, beschikkingen die niet vallen onder de rubrieken Buiten vervolgingstelling, Verwijzing en Uitspraak ten gronde en die door de raadkamer binnen de statistische periode werden uitgesproken. ontlasting onderzoeksrechter Betreft het aantal beschikkingen van de raadkamer waarbij de onderzoeksrechter wordt ontlast van het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat de onderzoeksrechter ten onrechte werd gevat. voeging Betreft het aantal zaken die bij beschikking van de raadkamer bij een andere zaak worden gevoegd (binnen éénzelfde onderzoekskabinet). toebedeling aan een andere onderzoeksrechter Betreft zaken die bij beschikking van de raadkamer aan een onderzoeksrechter in een ander arrondissement worden overgedragen. Voorlopige invrijheidsstellingen bevolen door Onderzoeksrechter, Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling 18 - Duur van de voorlopige hechtenis: Voorlopige hechtenis is de vrijheidsberoving van een verdachte in het kader van een onderzoek in strafzaken. Deze rubriek geeft de duur van de voorlopige hechtenis aan met betrekking tot verdachten die in voorlopige invrijheidsstelling werden geplaatst op uitspraak van de onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling. Bovendien wordt telkens vermeld of er voorwaarden werden opgelegd en of het gaat om een mannelijke of vrouwelijke verdachte. 16 Opgenomen in JIOR. 17 Opgenomen in JIOR. 18 Opgenomen in JIOR. 9

10 Verdachte personen en beschikkingen tot vrijheidsberoving. - Personen die in de loop van het jaar onder een bevel tot aanhouding werden geplaatst 19 Betreft het aantal personen ten opzichte van wie in 2007 een aanhoudingsmandaat werd uitgevaardigd door de onderzoeksrechter met het oog op een langere vrijheidsberoving noodzakelijk voor het voeren van het gerechtelijk onderzoek en ter bescherming van de openbare veiligheid. - Personen ten aanzien van wie geen bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd nadat het parket een aanhoudingsbevel had gevorderd 20 De onderzoeksrechter treedt op vordering van het parket op. Het is mogelijk dat het parket de aanhouding van de betrokkene vordert maar dat de onderzoeksrechter na verhoor beslist de persoon niet aan te houden (omwille van het feit dat er geen recidive - of onttrekkingsgevaar is of gevaar voor de openbare orde) Voorzieningen in beroep ingesteld tegen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen door de Raadkamer 22 Kan ingesteld worden door de verdachte bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Betreft het aantal voorzieningen en niet het aantal verdachten die een voorziening hebben ingesteld. Eén verdachte kan meerdere voorzieningen in beroep instellen. De kamer van inbeschuldigingstelling moet binnen de 15 dagen een arrest vellen. -Voorzieningen in cassatie ingesteld tegen de arresten van de Kamer van Inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis 23 Ingeval ook de kamer van inbeschuldigingstelling de aanhouding bevestigt, kan hiertegen beroep aangetekend worden bij het hof van cassatie. Betreft het aantal voorzieningen en niet het aantal verdachten die een voorziening hebben ingesteld. Eén verdachte kan meerdere voorzieningen in beroep instellen. Diverse inlichtingen. - Akten van de Onderzoeksrechter 24 Betreft akten door de onderzoeksrechter in 2007 opgemaakt. aanhoudingsmandaten Betreft enkel de nationale aanhoudingen. Mag enkel uitgevaardigd worden voor feiten waarop een minimumgevangenisstraf staat van 1 jaar. aanhoudingsmandaten bij verstek Betreft aanhoudingsmandaten in het kader van internationale seining. 19 Opgenomen in JIOR. 20 Opgenomen in JIOR. 21 Tegen deze beslissing van de Onderzoeksrechter is geen beroep mogelijk. 22 Opgenomen in JIOR. 23 Opgenomen in JIOR. 24 Opgenomen in JIOR. 10

11 bevelen tot medebrenging Betreft gemotiveerde bevelen van de onderzoeksrechter om een niet-spontaan verschijnende getuige of verdachte met dwang voor zich te laten brengen met het oog op een ondervraging 25. strijdige bevelen Wanneer het parket de aanhouding vordert en de onderzoeksrechter weigert, moet de onderzoeksrechter motiveren waarom hij weigert. Meer algemeen houdt een strijdig bevel in dat de onderzoeksrechter weigert bepaalde onderzoekshandelingen te verrichten. huiszoekingsbevelen 26 beschikkingen tot mededeling 27 Als het onderzoek is afgelopen maakt de onderzoeksrechter een beschikking tot mededeling op. Het dossier wordt dan overgemaakt aan de procureur des Konings, die de slotvordering neemt. tot vrijstelling onder voorwaarden Betreft voorwaardelijke invrijheidsstelling. tot al dan niet verlenging van de voorwaarden De voorwaarden gelden voor een maximum termijn (3 maanden) die verlengd kan worden. weigering vrij verkeer Betreft beschikkingen die bepalen dat de verdachte niet in voorlopige vrijheid gesteld wordt. De voorlopige hechtenis wordt aldus gehandhaafd. beslag op onroerend goed verdachten Betreft het aantal personen die in 2007 door de onderzoeksrechter in verdenking werden gesteld. overige Betreft onder andere akten die door de onderzoeksrechter dienen ondertekend te worden om stukken uit de griffie te halen, akten die opgesteld dienen te worden als verwittiging indien de persoon verhoord moet worden, niet komt opdagen, ingeval de onderzoeksrechter de aanhouding van een persoon wil opheffen, indien de onderzoeksrechter na een mini-onderzoek de zaak naar zich toetrekt, etc. Onder deze rubriek mochten de beschikkingen ingevolge de Wet Franchimont 28 niet geteld worden. - Verhoren door de Onderzoeksrechter 29 Betreft het aantal verhoren uitgevoerd in 2007 door de onderzoeksrechter. - Samenvattende verhoren 30 Deze rubriek betreft het aantal samenvattende verhoren ondernomen in Een samenvattend verhoor wordt toegepast indien het onderzoek te lang duurt of indien specifieke problemen dienen te worden aangekaart. 25 Artikelen 3 en 4 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 26 Artikel 87 van de Wetboek van Strafvordering. 27 Artikel 127 van de Wetboek van Strafvordering. 28 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. 29 Opgenomen in JIOR. 30 Opgenomen in JIOR. 11

12 - Verzoekschriften en akten ingevolge de Wet Franchimont 31 artikel 28sexies van de Wetboek van Strafvordering. verzoekschrift door verzoeker 32 Onverminderd de bepalingen in de bijzondere wetten kan eenieder die geschaad wordt door een opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen de procureur des Konings de opheffing van die handeling vragen. beroepsakte door verzoeker 33 De zaak kan bij de kamer van inbeschuldigingstelling worden aangebracht na kennisgeving van de beslissing van de procureur des Konings aan de verzoeker. artikel 61ter van de Wetboek van Strafvordering. 34 verzoekschrift tot inzage 35 De niet aangehouden verdachte en de burgerlijke partij kunnen de onderzoeksrechter om inzage verzoeken van het deel van het dossier betreffende de feiten die tot de inverdenkingstelling of tot de burgerlijke partijstelling hebben geleid. Betreft uitsluitend gerechtelijke onderzoeken. beroep verzoekschrift 36 verzoeker Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter over al dan niet inzage in een deel van het dossier kan beroep worden ingesteld door de verzoeker bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Procureur des Konings Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter over al dan niet inzage in een deel van het dossier kan beroep worden ingesteld door de procureur des Konings bij de kamer van inbeschuldigingstelling. verzoekschrift ingevolge geen uitspraak (artikel 61ter, 6, van de Wetboek van Strafvordering.) Indien de onderzoeksrechter geen uitspraak heeft gedaan binnen de wettelijk bepaalde termijn omtrent de inzage in het dossier, kan de verzoeker beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. artikel 61quater van de Wetboek van Strafvordering verzoekschrift tot opheffing van een onderzoeksmaatregel 37 Eenieder die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen kan de opheffing ervan aan de onderzoeksrechter vragen. beroepsakte 38 verzoeker De verzoeker kan hoger beroep instellen tegen de beschikking van de onderzoeksrechter met betrekking tot het al dan niet opheffen van een onderzoeksmaatregel. 31 Opgenomen in JIOR; Centrum voor Beroepsvervolmaking, Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de Wet van 12 maart 1998, Maklu, Antwerpen, 1998, 258 p. 32 Artikel 28sexies, 1, van de Wetboek van Strafvordering. 33 Artikel 28sexies, 4, van de Wetboek van Strafvordering. 34 Centrum voor Beroepsvervolmaking, Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de Wet van 12 maart 1998, Maklu, Antwerpen, 1998, p. 174 ev. (verdachte) en p. 210ev. (burgerlijke partij). 35 Artikel 61ter, 1, van de Wetboek van Strafvordering. 36 Artikel 61ter, 5, van de Wetboek van Strafvordering. 37 Artikel 61quater, 1, van de Wetboek van Strafvordering. 38 Artikel 61quater, 5, van de Wetboek van Strafvordering. 12

13 Procureur des Konings De procureur kan hoger beroep instellen tegen de beschikking van de onderzoeksrechter met betrekking tot het al dan niet opheffen van een onderzoeksmaatregel. verzoekschrift ingevolge geen uitspraak 39 Indien de onderzoeksrechter geen uitspraak heeft gedaan binnen de vooropgestelde termijn omtrent de al dan niet opheffing van een onderzoekshandeling, kan de verzoeker beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. artikel 61quinquies + artikel 127 van de Wetboek van Strafvordering 40 Wanneer de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, zendt hij het dossier over aan de procureur des Konings. Indien deze geen andere onderzoekshandelingen vordert, vordert hij de regeling van de rechtspleging door de raadkamer. De verdachte en de burgerlijke partij kunnen, binnen een bepaalde termijn, de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61quinquies verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten (artikel 127 van de Wetboek van Strafvordering). verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen (artikel 61quinquies, 1, van de Wetboek van Strafvordering). De verdachte en de burgerlijke partij kunnen tijdens het onderzoek de onderzoeksrechter verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. beroepsakte 41 verzoeker Tegen de beschikking van de onderzoeksrechter tot bijkomende onderzoekshandelingen kan beroep worden aangetekend door de verzoeker bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Procureur des Konings Tegen de beschikking van de onderzoeksrechter tot bijkomende onderzoekshandelingen kan beroep worden aangetekend door de procureur des Konings bij de kamer van inbeschuldigingstelling. verzoekschrift ingevolge geen uitspraak (artikel 61quinquies, 5, van de Wetboek van Strafvordering). Indien de onderzoeksrechter geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijn omtrent het al dan niet verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, kan de verzoeker beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. - Assisenzaken 42 Betreft het aantal Assisenzaken die bij de onderzoeksrechter in 2007 aanhangig waren. - Burgerlijke partijstellingen 43 * ontvangen in eigen onderzoekskabinet * na toebedeling aan het onderzoekskabinet 39 Artikel 61quater, 6, van de Wetboek van Strafvordering. 40 Centrum voor Beroepsvervolmaking, Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de Wet van 12 maart 1998, Maklu, Antwerpen, 1998, p. 217ev. 41 Artikel 61quinquies, 4, van de Wetboek van Strafvordering. 42 Opgenomen in JIOR. 43 Opgenomen in JIOR. Betreft het aantal burgerlijke partijstellingen die tijdens 2007 in JIOR werden ingevoerd. 13

14 - Processen-verbaal van: 44 Betreft het aantal processen-verbaal die in 2007 werden opgesteld inzake bepaalde activiteiten van de onderzoeksrechter. afstapping 45 De onderzoeksrechter gaat in persoon naar de plaats waar de feiten zich hebben afgespeeld en maakt daarvan een proces-verbaal op. wedersamenstelling Ingeval men overgaat tot een reconstructie van de feiten, wordt er een proces-verbaal opgemaakt. inbeslagname 46 De onderzoeksrechter neemt alles in beslag wat een van de in de artikelen 42 en 43quater van het Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken, te weten de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn, de zaken die uit het misdrijf voortkomen, de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen, en alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen. Hij vraagt de verdachte zich te verklaren omtrent de in beslag genomen voorwerpen, die hem vertoond zullen worden; van alles maakt hij een proces-verbaal op, dat ondertekend wordt door de verdachte, of ingeval deze weigert, wordt daarvan melding gemaakt. - Vorderingen ten aanzien van telefoonmaatschappijen 47 De onderzoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen privé-communicatie of telecommunicatie afluisteren, er kennis van nemen en opnemen. - Beschikkingen in het kader van een vordering ten aanzien van de telefoonmaatschappijen 48 Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van de Wetboek van Strafvordering wordt vooraf machtiging verleend bij een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter die aan de procureur des Konings wordt meegedeeld. - Dossiers in het kader van artikel 136, eerste lid en artikel 136bis van de Wetboek van Strafvordering: 49 Betreft het toezicht door de kamer van inbeschuldigingstelling op het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Indien het gerechtelijk onderzoek na 1 jaar nog niet is afgesloten, kan de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij een met redenen omkleed verzoek indienen. De kamer treedt dan op zoals wanneer zij ambtshalve of na vordering van de procureurgeneraal toezicht uitoefent. Over het verzoekschrift wordt uitspraak gedaan met een gemotiveerd arrest. De verzoeker mag geen nieuw verzoekschrift indienen vooraleer een termijn van 6 maanden is verstreken. 44 Opgenomen in JIOR. 45 Artikel 62 van de Wetboek van Strafvordering. 46 Artikel 89 van de Wetboek van Strafvordering. 47 Artikel 90ter van de Wetboek van Strafvordering; opgenomen in JIOR. 48 Artikel 90quater, 1, van de Wetboek van Strafvordering; opgenomen in JIOR. 49 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten, Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de Wet van 12 maart 1998, cit., p. 219 ev. 14

15 -Rogatoire commissies en uitleveringen 50 gevraagd Betreft het aantal rogatoire commissies en uitleveringen die in 2007 werden aangevraagd bij de onderzoeksrechter door andere gerechtelijke arrondissementen en buitenlandse magistraten of gerechten. aan andere arrondissementen De onderzoeksrechter van het vragende arrondissement dient een grondige uiteenzetting van de feiten te geven met de vraag tot verhoor van een bepaalde persoon of tot een huiszoeking. aan buitenlandse magistraten of gerechten De Belgische onderzoeksrechter dient een grondige uiteenzetting van de feiten te geven met de vraag tot verhoor van een bepaalde persoon of tot een huiszoeking in het buitenland. Hiervoor dient de onderzoeksrechter eerst na te gaan of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. uitgevoerd Betreft het aantal rogatoire commissies en uitleveringen die in 2007 werden uitgevoerd door de onderzoeksrechter. op verzoek van een onderzoeksrechter of de PK uit een ander arrondissement op verzoek van buitenlandse magistraten of gerechten uitlevering bevelen tot aanhouding op verzoek van buitenlandse overheden met het oog op uitlevering Een internationaal aanhoudingsmandaat dient door de raadkamer uitvoerbaar te worden verklaard. aanvraag aan buitenlandse overheden tot aanhouding met het oog op uitlevering - Verzoekschriften (Raadkamer) Gezien deze verzoekschriften door de raadkamer en niet door de griffies bij de onderzoekskabinetten worden beheerd, werd beslist deze cijfergegevens vanaf 2006 niet langer op te vragen bij de griffies van de onderzoekskabinetten. 50 Opgenomen in JIOR. 15

16 Schema statistische parameters.. (De statistische parameters zijn niet enkel op de nieuwe zaken berekend. Zij tellen het aantal handelingen tussen 1 januari en 31 december 2007, onafhankelijk of de zaak in 2007 nieuw was of niet). Zaken die in de loop van 2007 bij de Onderzoeksrechters aanhangig werden gemaakt Gewoon gerechtelijk onderzoek Minionderzoek Zaken van voorgaande jaren waarvan het onderzoek in de loop van 2007 werd hervat Zaken van voorgaande jaren die in 2007 nog in onderzoek zijn Buitenvervolgingstelling Verwijzing naar Uitspraak ten gronde Anders Correctionele rechtbank Politierechtbank Jeugdrechtbank Procureur- Generaal Daders onbekend Onvoldoende bezwaren Publieke vordering vervallen Geen misdrijf, wanbedrijf of overtreding Ontlasting Onderzoeksrechter Voeging Toebedeling aan een andere Onderzoeksrechter Dossiers met verschillende bestemmingen 16

17 Het Rijk: 119 onderzoeksrechters (gegevens van 110 onderzoeksrechters) Zaken die in de loop van het jaar voor onderzoek bij Zaken van Zaken van voorgaande jaren die nog in onderzoek zijn. Op het einde van het jaar nog te berechten zaken. Zaken door de onderzoeksrechter behandeld. de Onderzoeksrechter aanhangig werden gemaakt. voorgaande jaren waarvan het onderzoek in de loop Voorlopige aard van de misdrijven. gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal van het jaar werd gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal hervat. 1. Moord, doodslag en poging : 714 (109) 103 (108) (90) (108) (106) 28 (107) Diefstal met doodslag : 4 (109) 1 (108) 5 1 (88) 13 (109) 0 (108) 13 7 (105) 0 (107) 7 3. Diefstal met geweld jegens personen : 1459 (108) 669 (108) (88) (109) (105) 254 (108) Slagen, wederspannigheid en smaad jegens overheden : 147 (108) 6 (108) (88) 49 (109) 0 (108) (106) 1 (107) Vrijwillige slagen en verwondingen : 2360 (109) 78 (108) (89) 1172 (108) 6 (108) (107) 16 (107) Onvrijwillige doding : 411 (108) 143 (108) (88) 380 (108) 26 (108) (107) 39 (107) Onvrijwillige slagen en verwondingen : 94 (109) 8 (108) (88) 131 (108) 7 (108) (107) 6 (107) Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid : 1159 (109) 253 (108) (88) 930 (109) 27 (107) (106) 55 (107) Aanhitsing tot ontucht : 60 (108) 51 (108) (88) 55 (109) 6 (107) (105) 10 (107) Openbare zedenschennis : 46 (109) 16 (108) 62 0 (88) 35 (109) 2 (107) (105) 3 (107) Verduistering, omkoping, knevelarij : 23 (108) 5 (108) 28 0 (88) 63 (109) 0 (107) (105) 0 (107) Valse munt : 44 (108) 11 (108) 55 0 (88) 26 (109) 1 (107) (106) 3 (107) Valsheid en gebruik van valse stukken : 674 (108) 41 (108) (89) 1135 (109) 6 (107) (106) 14 (107) Diefstal met verzwarende omstandigheden : 434 (108) 285 (108) (88) 250 (108) 32 (108) (107) 74 (107) Diefstal met braak en inklimming : 2012 (109) 1215 (108) (88) 765 (109) 201 (107) (106) 394 (107) Loondiefstal : 36 (109) 12 (108) 48 0 (88) 29 (108) 1 (108) (107) 5 (106) Huisdiefstal : 45 (108) 6 (108) 51 0 (88) 86 (109) 1 (107) (105) 0 (107) Eenvoudige diefstal : 1183 (108) 256 (108) (88) 555 (108) 57 (107) (106) 103 (107) Bankbreuk : 21 (109) 0 (108) 21 5 (88) 130 (108) 3 (107) (105) 3 (107) Oplichting : 727 (109) 127 (108) (88) 1015 (108) 15 (107) (106) 22 (107) Misbruik van vertrouwen : 368 (109) 22 (108) (88) 521 (108) 1 (107) (106) 2 (107) Verduistering, omkoping, knevelarij : 76 (109) 3 (108) 79 1 (88) 151 (109) 0 (107) (106) 0 (107) Brandstichting : 255 (109) 97 (108) (88) 178 (108) 11 (107) (106) 18 (107) Bedreigingen : 355 (108) 150 (108) (88) 239 (109) 12 (107) (106) 33 (107) Valsheid in geschrifte : 231 (109) 20 (108) (88) 594 (108) 1 (108) (107) 1 (107) Heling : 164 (108) 21 (108) (88) 205 (109) 1 (107) (106) 7 (107) Willekeurige vrijheidsberoving ( = ontvoering ) : 143 (109) 362 (108) (88) 116 (109) 46 (107) (106) 89 (107) Mensenhandel : 155 (109) 81 (108) (88) 229 (109) 17 (107) (106) 36 (107) Witwassen ( art. 505, 2 Sw. ) : 78 (108) 9 (108) 87 0 (88) 259 (108) 2 (107) (106) 9 (107) Belaging ( = stalking ) : 664 (109) 258 (108) (88) 436 (109) 36 (107) (106) 59 (107) Inbreuk op de wapenwetgeving : 85 (109) 18 (108) (88) 59 (109) 5 (107) (106) 9 (107) Inbreuk op de vreemdelingenwet : 20 (109) 6 (108) 26 0 (88) 39 (108) 6 (107) (106) 7 (107) Inbreuk op de wet op de telecommunicatie : 29 (109) 56 (108) 85 0 (88) 15 (109) 3 (107) (106) 5 (107) Misdaden die in het Strafwetboek zijn bepaald : 220 (109) 137 (108) (89) 251 (109) 29 (107) (106) 58 (107) Wanbedrijven die in het Strafwetboek zijn bepaald : 1042 (109) 312 (108) (88) 1126 (108) 17 (108) (107) 36 (106) Misdrijven in bijzondere wetten bepaald : waarvan * drugs : 2671 (109) 904 (108) (88) 887 (108) 106 (107) (106) 244 (107) 1954 * hormonen : 61 (109) 13 (108) 74 4 (88) 37 (109) 1 (107) (105) 3 (107) 45 * bouwovertredingen : 11 (109) 0 (108) 11 4 (88) 41 (109) 0 (107) (104) 0 (107) 51 * milieu : 15 (108) 4 (108) 19 6 (89) 71 (108) 2 (108) (107) 0 (107) 30 17

18 Rechtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen: 23 onderzoeksrechters (gegevens van 22 onderzoeksrechters) Zaken die in de loop van het jaar voor onderzoek bij Zaken van voorgaande jaren Zaken van voorgaande jaren die nog in onderzoek zijn. Op het einde van het jaar nog te berechten zaken. Zaken door de onderzoeksrechter behandeld. de Onderzoeksrechter aanhangig werden gemaakt. waarvan het onderzoek in de loop Voorlopige aard van de misdrijven. gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal van het jaar werd gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal hervat. 1. Moord, doodslag en poging : (18) Diefstal met doodslag : (18) Diefstal met geweld jegens personen : (18) Slagen, wederspannigheid en smaad jegens overheden : (18) Vrijwillige slagen en verwondingen : (18) Onvrijwillige doding : (18) Onvrijwillige slagen en verwondingen : (18) Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid : (18) Aanhitsing tot ontucht : (18) Openbare zedenschennis : (18) Verduistering, omkoping, knevelarij : (18) Valse munt : (18) Valsheid en gebruik van valse stukken : (18) Diefstal met verzwarende omstandigheden : (18) Diefstal met braak en inklimming : (18) Loondiefstal : (18) (21) Huisdiefstal : (18) Eenvoudige diefstal : (18) Bankbreuk : (18) Oplichting : (18) Misbruik van vertrouwen : (18) Verduistering, omkoping, knevelarij : (18) Brandstichting : (18) Bedreigingen : (18) Valsheid in geschrifte : (18) Heling : (18) Willekeurige vrijheidsberoving ( = ontvoering ) : (18) Mensenhandel : (18) Witwassen ( art. 505, 2 Sw. ) : (18) Belaging ( = stalking ) : (18) Inbreuk op de wapenwetgeving : (18) Inbreuk op de vreemdelingenwet : (18) Inbreuk op de wet op de telecommunicatie : (18) Misdaden die in het Strafwetboek zijn bepaald : (18) Wanbedrijven die in het Strafwetboek zijn bepaald : (18) Misdrijven in bijzondere wetten bepaald : waarvan * drugs : (18) * hormonen : (18) * bouwovertredingen : (18) * milieu : (18)

19 Rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel: 29 onderzoeksrechters (gegevens van 25 onderzoeksrechters) Zaken die in de loop van het jaar voor onderzoek bij Zaken van voorgaande jaren Zaken van voorgaande jaren die nog in onderzoek zijn. Op het einde van het jaar nog te berechten zaken. Zaken door de onderzoeksrechter behandeld. de Onderzoeksrechter aanhangig werden gemaakt. waarvan het onderzoek in de loop Voorlopige aard van de misdrijven. gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal van het jaar werd gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal hervat. 1. Moord, doodslag en poging : (22) (24) (24) 0 (24) Diefstal met doodslag : (22) 4 0 (24) 4 4 (24) 0 (24) 4 3. Diefstal met geweld jegens personen : (22) (24) (24) 3 (24) Slagen, wederspannigheid en smaad jegens overheden : (22) 9 0 (24) 9 22 (24) 0 (24) Vrijwillige slagen en verwondingen : (22) (24) (24) 1 (24) Onvrijwillige doding : (22) (24) (24) 0 (24) Onvrijwillige slagen en verwondingen : (22) 34 0 (24) (24) 0 (24) Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid : (22) (24) (24) 2 (24) Aanhitsing tot ontucht : (22) 18 0 (24) (24) 1 (24) Openbare zedenschennis : (22) 16 0 (24) (24) 0 (24) Verduistering, omkoping, knevelarij : (22) 27 0 (24) (24) 0 (24) Valse munt : (22) 7 0 (24) 7 14 (24) 0 (24) Valsheid en gebruik van valse stukken : (22) (24) (24) 0 (24) Diefstal met verzwarende omstandigheden : (22) 54 0 (24) (24) 1 (24) Diefstal met braak en inklimming : (22) (24) (24) 1 (24) Loondiefstal : (22) 12 0 (24) (24) 0 (24) Huisdiefstal : (22) 31 0 (24) (24) 0 (24) Eenvoudige diefstal : (22) (24) (24) 0 (24) Bankbreuk : (22) 11 0 (24) (24) 0 (24) Oplichting : (22) (24) (24) 2 (24) Misbruik van vertrouwen : (22) (24) (24) 0 (24) Verduistering, omkoping, knevelarij : (22) 48 0 (24) (24) 0 (24) Brandstichting : (22) 32 0 (24) (24) 0 (24) Bedreigingen : (22) 78 0 (24) (24) 0 (24) Valsheid in geschrifte : (22) (24) (24) 0 (24) Heling : (22) 90 0 (24) (24) 0 (24) Willekeurige vrijheidsberoving ( = ontvoering ) : (22) 50 0 (24) (24) 1 (24) Mensenhandel : (22) 96 0 (24) (24) 0 (24) Witwassen ( art. 505, 2 Sw. ) : (22) (24) (24) 1 (24) Belaging ( = stalking ) : (22) (24) (24) 0 (24) Inbreuk op de wapenwetgeving : (22) 9 0 (24) 9 16 (24) 0 (24) Inbreuk op de vreemdelingenwet : (22) 11 0 (24) (24) 0 (24) Inbreuk op de wet op de telecommunicatie : (22) 10 0 (24) (24) 0 (24) Misdaden die in het Strafwetboek zijn bepaald : (22) 98 0 (24) (24) 1 (24) Wanbedrijven die in het Strafwetboek zijn bepaald : (22) (24) (24) 0 (23) Misdrijven in bijzondere wetten bepaald : waarvan * drugs : (22) (24) (24) 1 (24) 446 * hormonen : (22) 1 0 (24) 1 1 (24) 0 (24) 1 * bouwovertredingen : (22) 9 0 (24) 9 13 (24) 0 (24) 13 * milieu : (22) 31 0 (24) (24) 0 (24) 10 19

20 Rechtsgebied van het Hof van beroep te Gent: 22 onderzoeksrechters (gegevens van 22 onderzoeksrechters) Zaken door de onderzoeksrechter behandeld. Zaken die in de loop van het jaar voor onderzoek bij de Onderzoeksrechter aanhangig werden gemaakt. Zaken van Zaken van voorgaande jaren die nog in onderzoek zijn. Op het einde van het jaar nog te berechten zaken. voorgaande jaren waarvan het onderzoek in de loop Voorlopige aard van de misdrijven. gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal van het jaar werd gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal gewoon onderzoek mini- onderzoek totaal hervat. 1. Moord, doodslag en poging : (21) (20) 93 4 (21) (21) 7 (21) Diefstal met doodslag : 1 0 (21) 1 0 (20) 1 (21) 0 (21) 1 1 (20) 0 (21) 1 3. Diefstal met geweld jegens personen : 271 (21) 129 (21) (20) (20) Slagen, wederspannigheid en smaad jegens overheden : 42 (21) 4 (21) 46 0 (20) 6 (21) 0 (21) 6 5 (21) 0 (21) 5 5. Vrijwillige slagen en verwondingen : (21) (20) 106 (21) (21) Onvrijwillige doding : 92 (21) 87 (21) (20) 63 (21) (21) Onvrijwillige slagen en verwondingen : 29 1 (21) 30 0 (20) 24 (21) (21) Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid : (21) (20) (21) (21) 13 (21) Aanhitsing tot ontucht : 22 (21) 8 (21) 30 0 (20) 10 2 (21) (20) 2 (21) Openbare zedenschennis : 5 2 (21) 7 0 (20) 3 2 (21) 5 6 (20) 2 (21) Verduistering, omkoping, knevelarij : 2 (21) 0 (21) 2 0 (20) 2 0 (21) 2 3 (20) 0 (21) Valse munt : 15 (21) 0 (21) 15 0 (20) 6 1 (21) 7 10 (21) 2 (21) Valsheid en gebruik van valse stukken : 123 (21) 3 (21) (20) (21) (21) 4 (21) Diefstal met verzwarende omstandigheden : 65 (21) 37 (21) (20) 15 (21) (21) Diefstal met braak en inklimming : (21) (20) (21) (21) 139 (21) Loondiefstal : 24 5 (21) 29 0 (20) 15 (21) (21) Huisdiefstal : 1 (21) 0 (21) 1 0 (20) 22 0 (21) (20) 0 (21) Eenvoudige diefstal : 396 (21) 131 (21) (20) 139 (21) 39 (21) (21) 64 (21) Bankbreuk : 5 0 (21) 5 3 (20) 11 (21) 0 (21) (20) 0 (21) Oplichting : (21) (20) 212 (21) 4 (21) (21) 9 (21) Misbruik van vertrouwen : (21) (20) 126 (21) 0 (21) (21) 1 (21) Verduistering, omkoping, knevelarij : 17 3 (21) 20 0 (20) 19 0 (21) (21) 0 (21) Brandstichting : (21) (20) 33 (21) 2 (21) (21) 2 (21) Bedreigingen : 92 (21) 52 (21) (20) 40 1 (21) (21) 9 (21) Valsheid in geschrifte : (21) (20) 121 (21) (21) Heling : 15 (21) 0 (21) 15 0 (20) 21 1 (21) (21) 1 (21) Willekeurige vrijheidsberoving ( = ontvoering ) : (21) (20) 20 4 (21) (21) 12 (21) Mensenhandel : (21) 60 0 (20) 48 1 (21) (21) 1 (21) Witwassen ( art. 505, 2 Sw. ) : 18 (21) 0 (21) 18 0 (20) 31 (21) 0 (21) (21) 2 (21) Belaging ( = stalking ) : (21) (20) (21) (21) 17 (21) Inbreuk op de wapenwetgeving : 20 5 (21) 25 0 (20) 11 0 (21) (21) 0 (21) Inbreuk op de vreemdelingenwet : 11 2 (21) 13 0 (20) 21 (21) 0 (21) (21) 0 (21) Inbreuk op de wet op de telecommunicatie : 2 5 (21) 7 0 (20) 3 0 (21) 3 4 (21) 3 (21) Misdaden die in het Strafwetboek zijn bepaald : (21) 81 0 (20) (21) (21) 18 (21) Wanbedrijven die in het Strafwetboek zijn bepaald : (21) (20) 189 (21) (21) Misdrijven in bijzondere wetten bepaald : waarvan * drugs : (21) (20) 168 (21) 15 (21) (21) 46 (21) 440 * hormonen : (21) 57 3 (20) 23 1 (21) (20) 2 (21) 26 * bouwovertredingen : 4 0 (21) 4 4 (20) 27 0 (21) (19) 0 (21) 30 * milieu : 3 (21) 2 (21) (20) 18 (21) (21) 11

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

internal for - Kluwer

internal for - Kluwer Inhoudstafel Verantwoording............................................ Algemene beschouwingen.................................... Algemene bibliografie....................................... p. V VII

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers

Gegevens Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Gegevens 2016 Rechtbanken van eerste aanleg Correctionele griffiers en raadkamers Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van eerste aanleg (correctionele griffie) en de FOD Justitie (Stafdienst

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2005 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2014 P.14.1380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1380.N O D B, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Alain Vergauwen en mr. Pierre Monville, advocaten

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3

HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE LIJST VAN DE VOORNAAMSTE WETGEVING V XIX XXI INLEIDING 1 HOOFDSTUK I: ORGANEN EN PERSONEN BIJ HET STRAFPROCES BETROKKEN 3 I. De gerechtelijke politie 4

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 OKTOBER 2008 P.08.0706.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.08.0706.N I H T V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent, ter rechtszitting bijgestaan

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2015

Politierechtbanken. Gegevens 2015 Politierechtbanken Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2016

Politierechtbanken. Gegevens 2016 Politierechtbanken Gegevens 2016 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Inleidende opmerkingen: - Een fenomeen dat valt onder het begrip eergerelateerd geweld

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T Rolnummer 5698 Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43bis van het Strafwetboek en over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................... 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JULI 2014 P.14.0878.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0878.N DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GAS- MARKT (VREG), met zetel te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867....... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie De jaarlijkse statistieken de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0 15

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen.................... 1 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 1 Hoofdstuk II. Straffen............... 1 Afdeling I.

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2006 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN KOSTEN VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT (B.S. 31 MEI 2007, TWEEDE EDITIE): GECOÖRDINEERDE TEKST OUDE TEKST NIEUWE TEKST

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 oktober 2005 P.05.1056.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.05.1056.F.- DE FEDERALE PROCUREUR, tegen U. L. D. A. D., Mr. Marc Nève, advocaat bij de balie te Luik. I. Bestreden beslissing Het

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2013 P.12.1919.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1919.F 1. H. M. e.a., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. F. e.a., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121 Hoofdstuk 2 De misdrijven 63 152. In het fiscaal strafonderzoek gelden de gebruikelijke regels van het strafprocesrecht. De fiscus en het strafrechtelijk opsporingsapparaat opereren apart en zoals hierna

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie