RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats"

Transcriptie

1 RECREA BELGIË-BELGIQUE P.B JABBEKE 3/8040 M A G A Z I N E VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni Verschijnt tweemaandelijks Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats Nieuwe bouwregels toegankelijkheid Afgiftekantoor Oostende 1 P Afz.: RECREAD vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel Geïntegreerd bij

2 ONDER COLLEGA S PRINCIPIEEL Nog tot 1 augustus 2012 kunnen de categorieën van de openluchtrecreatieve terreinen en de vakantiewoningen een aanvraag indienen voor een aantal subsidiabele werken. In de volgende jaren komen andere logiessectoren aan bod. Voor onze sector gaat het over de aanleg en inrichting van kampeerautoterreinen, de aanleg van kampeerautoplaatsen en de aanleg van gebouwen en voorzieningen voor sport en spel. Geheel in de lijn van zijn beleidopties deed Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois een begrijpelijke keuze. Ook RECREAD vindt het stimuleren van de aanleg van vergunde kampeerautoplaatsen een prioriteit. De kampeerautomarkt is immers een zeer belangrijke groeimarkt. Het is tegelijk ook de enige weg om het illegale kampeercircuit onder druk te zetten. Maar de dagelijkse praktijk toont helaas aan dat de handhaving onontbeerlijk is. Het gaat over de geloofwaardigheid van het logiesdecreet. En over geloofwaardigheid gesproken: het is meer dan tijd dat een aantal gemeentebesturen het logiesdecreet eindelijk respecteren. Terug naar de logiespremie. Hiermee komt een einde aan het eerdere kampeerpremiebesluit. Deze brede investeringssteun heeft in de voorbije 15 jaren een enorme positieve impact gehad op de uitrustingskwaliteit van de Vlaamse kampeersector; met dank overigens aan de respectieve ministers van Toerisme en de Vlaamse Regering. De nieuwe regeling beperkt weliswaar fors de korf aan subsidiabele uitgaven. Het valt te vrezen dat dit terugslag zal hebben op het investeringsritme in de sector. Een investeringspremie is namelijk een belangrijk element in het beslissingsproces van de ondernemer. Vaak is dat het laatste duwtje in de rug. Wie dit zondermeer afdoet als een kado is ziende blind. Meer dan 70 % van de middelen komen van de ondernemers zelf. En via werkgelegenheid, sociale bijdragen, belastingen, btw creëert dit een meer dan terugverdieneffect voor de overheid. De nieuwe subsidieregeling zet alvast de traditie van de investeringssteun verder. En dat is een niet onbelangrijk positief signaal. Hopelijk kan de budgettaire actieradius straks weer wat breder gezet worden. Ondertussen blijft het voor ondernemers zaak om principieel te blijven investeren in innovatie. Dat zal weliswaar nog slimmer moeten dan ooit. Dirk METSU, Algemeen secretaris. Uw reacties: COLOFON Recrea-Magazine, tweemaandelijks vakblad voor de Vlaamse recreatieondernemers Oplage: 700 exemplaren Wordt gratis verzonden naar alle Recreadleden en naar gemeentebesturen, provincies, ministeries, pers en politiek verantwoordelijken. Recrea-Magazine is lid van de VUKPP Recread vzw, Anspachlaan 111 bus 4, 1000 BRUSSEL Tel Fax Verantwoordelijke uitgever: Dirk Metsu, Gentstraat 9, 8400 Oostende Hoofdredacteur: Dirk Metsu, Eindredacteur: Els Dierendonck, Advertentiewerving: Lucien Steegmans, tel , DSN bvba, Koerslaan 2 Bus 2.1, 8450 Bredene Realisatie & ontwerp: voor DSN, info: Coverfoto: De publicitaire aankondigingen zijn niet bindend voor de uitgever. Elke reproductie van een of meerdere artikels en/of foto s in Recrea-Magazine is onderworpen aan een voorafgaand akkoord van de redactie. Sponsors Recread vzw: seijsener rekreatietechniek bvba technisch advies-, handels- en installatiebureau 02 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

3 SECTORNIEUWS PROMOTIE KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LABEL: MEER DAN DOWNLOADS! Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe label kampeerautovriendelijk logies werd van 15 april tot 15 mei een bijzondere promotionele actie georganiseerd. Deze actie was een initiatief van RECREAD, Kompascampings en Kempen Campings. De bedoeling is om de kampeerautogebruikers nader kennis te laten maken met het nieuwe label en het specifi eke aanbod aan kampeerautoplaatsen op vergunde kampeerautovriendelijke terreinen. Op een 11-tal deelnemende terreinen, houders van het label kampeerautovriendelijk logies, konden kampeerautogebruikers logeren voor de prijs van 10 euro, 2 nachten overnachten inclusief personen, water, elektriciteit, huisdieren en taksen, en dit van 15 april tot en met 15 mei Dat kon door het eenvoudig downloaden van een kennismakingscheque via Er werden in totaal 4000 downloads gerealiseerd. Hoeveel kampeerautogebruikers effectief de voordeelbon gebruikten is vooralsnog niet gekend. Er werden ook 5000 folders verspreid via bijvoorbeeld verkopers en verhuurders van kampeerauto s, toeristische diensten e.a. relevante verdeelpunten. RECREAD en de andere partners gaan het initiatief nu verder evalueren. Ondertussen toont de website de bedrijven die lid zijn van één van drie organisaties en houder van het label kampeerautovriendelijk logies. Bent u lid van RECREAD en houder van het label kampeerautovriendelijk logies? Contacteer ons dan voor uw gratis vermelding op de website via 02/ of via AANVRAAG LOGIESPREMIE: VOOR 1 AUGUSTUS 2012! Op 24 april 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logies om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar Deze eerste oproep voor het jaar 2012 is enkel voor de categorieën vakantiewoningen en openluchtrecreatieve terreinen bestemd. Opgelet: het is mogelijk dat er in 2013 geen oproep is voor de categorie openluchtrecreatieve terreinen. De subsidiabele uitgaven voor de categorie openluchtrecreatieve terreinen dienen betrekking te hebben op: 1 aanleg en inrichting van kampeerautoterreinen; 2 aanleg en inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen; 3 aanleg van gebouwen en voorzieningen voor sport en spel om de kindvriendelijkheid van het openluchtrecreatieve terrein te verhogen. De looptijd van de oproep is tot 1 augustus Dien dus tijdig uw aanvraag in! Enkel vergunde bedrijven kunnen een premie aanvragen. Informatie en aanvraagformulier via logiespremies. RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

4 VLAAMSE OVERHEID 10 GEMEENTEN MOETEN AFVALTARIEVEN AANPASSEN NA PUBLICATIE VAN VLAREMA Volgens het VLAREMA, het nog te publiceren uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet, moet een restafvalzak van 60 liter (7,5 kg) minstens 0,75 euro kosten en mag diezelfde zak ten hoogste 2,25 euro kosten. Voor grofvuil betaalt de burger minstens 0,05 euro per kilogram en hoogstens 0,6 euro per kilogram. Bovendien moet de ophaling van grof vuil betalend zijn vanaf de eerste kilo. De Vlaamse Regering wil zo afvaltoerisme tussen de gemeenten ontmoedigen. De regering neemt zich voor om deze minima en maxima geleidelijk dichter bij elkaar te brengen. Op termijn komen er ook minimum- en maximumtarieven voor andere afvalfracties en voor de afgifte van afval op de containerparken. De minister verdedigt haar keuze voor een vork met de opmerking dat de ondergrens afvaltoerisme moet tegengaan. De bovengrens houdt dan weer rekening met wat mensen bereid zijn te betalen voor de afvalverwerking, zonder dat het sluikstorten en sluikstoken toeneemt. Volgens een eerste schatting zullen 10 gemeenten hun tarieven moeten aanpassen. Voor 9 gemeenten betekent dat een verhoging van de huisvuiltaks, voor Mechelen een verlaging. Het VLAREMA treedt in werking op 1 juni 2012, maar de gemeenten krijgen tijd tot 1 maart 2013 om hun tarieven aan te passen. Bron: Vraag van Tine Eerlingen over de invoering van geharmoniseerde gemeentelijke tarieven voor huisvuilophaling in Vlaanderen; en van Valerie Taeldeman over het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), Parl. St. Vl. Parl., Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 24 april (zoeken op C202 LEE28 ) RECREAD STELT UNIZO-INCASSOSERVICE VOOR AAN LEDEN RECREAD-leden kunnen gebruik maken van de UNIZO-incassoservice voor wanbetalers. Voorwaarde is dat u zelf eerst een aangetekend schrijven verstuurd heeft naar de wanbetaler. Ook mag de factuur die u wilt invorderen niet ouder zijn dan 12 maanden. De incassoservice werkt via een digitaal platform. Het bestaat uit een minnelijke fase en een gerechtelijke fase. De beide fasen en de eventuele kosten in de gerechtelijke fase werden uit de doeken gedaan tijdens de RECREAD-informatievergaderingen van 24 april en 30 mei. Leden die de powerpointpresentatie over deze UNIZO-incassoservice wensen te ontvangen kunnen contact nemen met Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via Aanmelden bij de UNIZO-incassoservice kan via be/incasso. Houd uw UNIZO-lidnummer bij de hand voor uw aanmelding. 04 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

5 Toegangscontrole, hoe ver moet u gaan? ÉÉN GASTANK VOOR HEEL UW VAKANTIEPARK Ons ringleidingsysteem levert via ondergrondse leidingen propaangas aan al uw staanplaatsen en sanitaire gebouwen. Onze energieadviseur begeleidt u graag van begin tot eind bij de meest gepaste energieoplossing. Samen zorgen we zo voor veilig, milieuvriendelijk en comfortabel kamperen. W WOORRDDT FLESSENVERDELER! Voor de kampeerder, die buiten wil genieten van een barbecue of terrasverwarmer op gas, zijn er onze Twiny of 10 kg gasflessen. Bent u nog geen flessenverdeler, neem dan snel contact met ons op. Hou het vriendelijk en overdrijf het niet! Vraag ons naar de beste toegangscontrole-oplossing voor uw situatie. Wij adviseren u graag. Postbus 2219 NL-1500 GE Zaandam T: +31 (0) Voor meer info: of E: I: w w w.catcontrolsystems.eu 6ODJERPHQ 7RHJDQJVFRQWUROH,QWHUFRPV\VWHPHQ 7RXUQLTXHWV &DPHUDEHZDNLQJ.HQWHNHQKHUNHQQLQJ %HWDDOV\VWHPHQ %HWDDOG SDUNHUHQ Green & Clean 12-13/09/2012 Park van Laken - Brussel Gratis toegang! Om uw gratis tickets te bekomen, surf vlug naar klik op ticketing en voer vervolgens de code DG in. DEMO GROEN is de grootste Belgische openlucht demonstratie van materiaal voor groene zones, stadsreinigingsmateriaal en sportinfrastructuur.

6 ARBEIDSRECHT VERSTRENGING SANCTIES DEELTIJDSE ARBEID De werkgever die deeltijdse werknemers tewerkstelt, moet heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Doet hij dat niet, dan stelt hij zich bloot aan ernstige sancties. De laatst verschenen Programmawet heeft deze sancties gewijzigd. steeds schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt. Dit geschrift moet de wekelijkse arbeidsduur en het werkrooster vermelden. Sanctie: de werknemer kan de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster kiezen die hem het meest gunstig zijn onder dewelke die ofwel in het arbeidsreglement bepaald zijn ofwel, bij ontstentenis, uit elk ander document blijken waarvan het bijhouden is opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van de sociale documenten. Deze sanctie bestond reeds. eenkomst, of een uittreksel van die arbeidsovereenkomst met de werkroosters en met de identiteit van de deeltijdse werknemer, alsmede zijn handtekening en die van de werkgever, moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Wanneer de arbeidsregeling van de deeltijdse werknemer georganiseerd is volgens een cyclus die over meer dan een week is gespreid, moet op elk tijdstip kunnen vastgesteld worden wanneer de cyclus begint. Is het werkrooster variabel, dan moeten de dagelijkse werkroosters ten minste vijf werkdagen vooraf ter kennis worden gebracht van de werknemers. Deze vijf werkdagen kunnen teruggebracht worden tot 48 uur mits toestemming van het Paritair Comité. De bekendmaking van het werkrooster moet gedurende een jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de dag waarop het werkrooster ophoudt van kracht te zijn. Sanctie: vervult men de bovenstaande bekendmakingsvereisten niet, dan wordt de deeltijdse vermoed, behoudens bewijs van het tegendeel, zijn prestaties te hebben geleverd als voltijdse werknemer, met alle fi nanciële gevolgen van dien! Deze sanctie is gewijzigd met ingang van 16 april jl. tewerkstelt moet over een document beschikken waarin alle afwijkingen op de bekendgemaakte werkroosters worden opgetekend. De wet heeft de inhoud van dit document vastgelegd. Geschikte apparaten kunnen, op bepaalde voorwaarden, dit document vervangen, alsook een register waarin het juiste uur waarop de werknemer het werk aanvangt en eindigt, alsmede het begin en het einde van de rustpauzen zijn vermeld. De in dit register ingeschreven gegevens moeten vermeld zijn op het tijdstip zelf van de aanvang en het einde van de arbeidsdag en van de rustpauzen. waren tijdens de hele periode die aanvangt op de datum van inschrijving van de laatste verplichte vermelding en die eindigt vijf jaar na het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarin die inschrijving is verricht. Sanctie: worden de afwijkingen op de bekendgemaakte werkroosters niet geregistreerd, dan wordt de deeltijdse werknemer vermoed, behoudens bewijs van het tegendeel, zijn prestaties verricht te hebben als voltijdse werknemer. Deze sanctie die in voege is getreden op 16 april jl., is een forse verstrenging t.o.v. voorheen. KUNT U EEN ARBEIDSCONTRACT OPZEGGEN PER ? Een werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst op drie manieren opzeggen: per aangetekende brief, per deurwaardersexploot, of door een brief af te geven waarvan u een dubbel ondertekent voor ontvangst. Hoe moet u reageren wanneer de werknemer zijn contract op een andere manier opzegt, bv. wanneer hij een stuurt? Deze opzeg is nietig, maar u kunt de nietigheid dekken. U kunt dit doen door een terug te sturen waarin u verklaart dat u de nietige opzeg aanvaardt. U kunt de ook afprinten, ondertekenen voor ontvangst, en dan terugbezorgen aan de werknemer. De nietigheid kan ook op impliciete wijze gedekt worden. Dit wil zeggen dat u niet reageert op de nietige opzeg en de werknemer zijn opzegtermijn laat uitdoen. Dit houdt wel het risico in dat de werknemer op het einde van zijn opzegtermijn beweert geen gestuurd te hebben of dat die niet van hem kwam en in dienst wil blijven. Een andere mogelijkheid is dat u per aangetekende brief de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst vaststelt en een verbrekingsvergoeding van de werknemer eist. Dit komt er dan op neer dat de werknemer zijn opzegtermijn niet verder uitdoet, maar in de plaats daarvan een verbrekingsvergoeding moet betalen. 06 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

7 An Recrea-Magazine-NL 29/03/11 11:38 Page 1 Twiny heeft alles in huis om uw kampeerders te bekoren Licht en multifunctioneel, deze compacte fles is de ideale partner van uw klanten. Dankzij de unieke QUICK-ONontspanner is de Twiny in enkele seconden geïnstalleerd en klaar voor gebruik in alle veiligheid. Gestapeld passen de Twinyflessen precies in de voorziene ruimte in campers. Als Twiny-verdeler biedt u uw klanten een totaalconcept aan en verkoopt u zonder zorgen! Bovendien geniet u van een zeer interessante marge op elke verkochte fles. Kortom, u kunt er alleen maar bij winnen! Word Twiny-verdeler, profiteer van de vele voordelen en doe aan klantenbinding. Aarzel niet en bel naar het gratis nummer 0800/ of surf naar Twiny biedt de beste service voor uw klanten KCM BV, Minervum 7158/B 4817 ZN Breda, Nederland Tel , Fax Erkenningsnrs. Vlaamse KMO-portefeuille Advies DV.A Strategisch Advies DV.S Hout stoken Is geld verdienen!!! Besparing tot 75 % geen uitzondering Houtgestookte Cv ketels voor stamhout, pellets, snippers en afvalhout. Zeer weinig onderhoud Hand gestookt en automatisch Hoog rendement (90 %) CO2-neutraal Vermogens van 15 tot 1000 kw Meer weten? of bel Bio Energie Nederland bv Julianaweg AJ Sint Geertruid AANKOOP EN VERKOOP STACARAVANS AANKOOP EN VERKOOP TRANSPORT EN PLAATSING Manegemstraat Izegem BE STACARAVANS TRANSPORT EN PLAATSING TEL : + 32 (0) FAX : + 32 (0) GSM : + 32 (0) Manegemstraat Izegem Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GSM +32 (0)

8 VLAAMSE REGELGEVING NIEUWE VLAAMSE GELUIDSNORMEN GOEDGEKEURD Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) het besluit voor de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten defi nitief goed. Wat betekent dit voor uw zaak? Op dit ogenblik zijn er twee regelgevingen van toepassing in de horecasector: het Vlarem (het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning) en het KB van 24 februari 1977 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. VLAREM Het Vlarem bepaalt dat feestzalen en lokalen die een dansgelegenheid omvatten en die een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte hebben van 100 m 2 of meer, een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Moeten geen milieuvergunning klasse 2 aanvragen: ten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen, maximaal tweemaal per jaar, op hetzelfde perceel of dezelfde percelen. dansactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd en waarbij bovendien aan volgende criteria wordt voldaan: maximum 12 keer per jaar, maximum 2 keer per maand, maximum 24 kalenderdagen per jaar. Het Vlarem voorziet geen maximaal geluidsniveau IN de inrichting, enkel voor het geluidsniveau in de BUURT worden regels vastgelegd. Meer bepaald wordt dit geluidsniveau bepaald op basis van de bestemming op het gewestplan (woongebied, landelijk gebied,...), het moment van de dag (overdag, s avonds, s nachts) en de aard van de inrichting (nieuwe inrichting/bestaande inrichting, klasse 2/klasse 3). O.a. feestzalen, discotheken, nachtclubs, enz. van 100 m 2 of meer vallen onder deze reglementering van het Vlarem. KB VAN 1977 Alle inrichtingen die niet onder deze reglementering in VLAREM vallen, moeten voldoen aan het KB Dit KB legt regels vast voor elektronisch verstrekte muziek. Meer bepaald wordt het maximaal toegelaten geluidsniveau IN de inrichting beperkt tot 90 db(a) L Amax,slow en wordt het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten in de BUURT bepaald op basis van het achtergrondgeluid: 30 db(a), dan mag het maximaal toe- Meer informatie over de verschillende mogelijkheden die de regels bieden vinden onze leden via Via Wetgevingen vindt u een rechtstreekse link naar de wetgeving over de nieuwe geluidsnormen. Via het beschermde ledenforum vinden onze leden ook een vaknota Vlaamse geluidsnormen. 08 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

9 gelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan 5 db(a) boven het achtergrondgeluidsniveau. en 35 db(a), dan mag het maximaal toegelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan 35 db(a). 35 db(a), dan mag het maximaal toegelaten geluidsniveau in de buurt niet hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau. O.a. gewone cafés, restaurants enz. vallen onder dit KB Ook feestzalen en lokalen met een voor het publiek toegankelijke ruimte < 100m 2 vallen vandaag onder het KB Het KB 1977 is niet van toepassing indien de muziekactiviteit voorafgaand werd aangevraagd aan en toegelaten door het College van burgemeester en schepenen. In dit laatste geval kan het college maximaal toegelaten geluidsniveaus opleggen IN de inrichting en in de BUURT. Ook kan het college bvb. een einduur van de muziekactiviteit opleggen. Gemeenten mogen strenger zijn Uw gemeente kan strengere voorwaarden opleggen, maar enkel geval per geval bij de toelating van de muziekactiviteit of als bijzondere voorwaarde voor inrichtingen die een melding klasse 3 of een milieuvergunning klasse 2 hebben gedaan. U hebt al een milieuvergunning In dat geval moet u vóór 1 september 2012 aan de bevoegde instantie laten weten of de muziekactiviteiten in de inrichting vanaf 1 januari 2013 nog milieuvergunningsplichtig zijn, meldingsplichtig worden, dan wel of zij niet meer ingedeeld zijn. Sancties Het overschrijden van het maximaal geluidsniveau in de inrichting zonder te beschikken over de vereiste milieuvergunning, melding of toelating, is een milieumisdrijf dat kan aanleiding geven tot het opleggen van een geldboete aan u als exploitant/organisator, maar ook aan de huurder NIEUWE REGELS VANAF 1 JANUARI 2013 Vanaf 1 januari 2013 gelden er drie categorieën naargelang het geluidsniveau IN de inrichting. U kiest zelf onder welke categorie u de muziekactiviteiten in uw zaak wil laten vallen. De drie categorieën zijn: maximaal geluidsniveau 85 db(a) L Aeq,15min maximaal geluidsniveau > 85 db(a) L Aeq,15min en 95 db(a) L Aeq,15min maximaal geluidsniveau > 95 db(a) L Aeq,15min en 100 db(a) L Aeq,60min LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd, meer bepaald 15 of 60 minuten al naargelang de categorie. van uw feestzaal, de dj, de geluidstechnicus, enz. Het is dus aangewezen dat u in uw overeenkomsten met deze personen enkele clausules inlast waarin u duidelijk afspreekt wie waarvoor aansprakelijk is, wat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen zijn, enz. De boete kan gaan van enkele honderden tot enkele duizenden euro. De bestaande mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen blijven behouden. Er kan geen Gemeentelijjke Administratieve Sanctie (GAS) meer worden opgelegd voor het geluidsniveau in de inrichting, wel wegens geluidsoverlast. De buren Aan de normen die gelden voor geluidshinder in de buurt verandert er niets. De geluidsniveaus in de buurt van de inrichting primeren op de geluidsniveaus in de inrichting. Info: Dank aan de adverteerders in dit nummer: seijsener rekreatietechniek: zie cover 4 Van Keulen mobielbouw: zie cover 3 Fedagrim vzw: zie pagina 5 Primagaz: zie pagina s 5 en 7 C.A.T.: zie pagina 5 KCM/Kappelhoff: zie pagina 7 Bio Energie Nederland: zie pagina 7 Caravans Vanhoutte: zie pagina 7 Wilrec: zie pagina 14 Adverteren in Recrea-Magazine en zo in één keer alle recreatieondernemers in Vlaanderen bereiken? Contacteer Lucien Steegmans: (0) RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

10 BEDRIJF IN DE KIJKER CAMPING NATUURLIJK LIMBURG Camping Natuurlijk Limburg bevindt zich in Belgisch Limburg, pal in de Voerstreek. De nieuwe uitbaters van de vroegere camping Hacienda, Paul en Nicole, hebben sinds de overname in juni 2010 al een hele weg afgelegd in het renoveren van hun gemoedelijke Camping Natuurlijk Limburg en borrelen van de ideeën om hun gasten zich nog beter thuis te laten voelen. Een camping uitbaten is een manier van leven, geen werk Nicole en Paul hebben een achtergrond die niet in de toeristische- of de campingsfeer ligt: beiden waren actief in de logistieke-/inkoopafdeling van een ziekenhuis. Enige mogelijke raakvlakken: Paul is een boerenzoon en Nicole was reeds als vrijwilliger in de horeca actief. Zij besloten hun loopbaan in het ziekenhuis op te geven voor een onzeker maar boeiend bestaan als zelfstandige uitbaters van een camping. Bij de overname van camping Haciënda namen ze een verouderde infrastructuur over en een camping met vooral of bijna enkel nog vaste verblijvers. Reeds vier grote stappen gezet in de renovatie Sinds de overname in juni 2010 werden vier grote stappen in de renovatie gezet. Eerste stap Het volledige campingterrein was overwoekerd, het eerste werk was dan ook alles onderwerpen aan een grondige snoeibeurt en een grote opkuisbeurt. Tweede stap De vaste gasten verhuizen meer en meer naar de rustige achterzijde van de camping, zodat de occasionele gasten gebruik kunnen maken van de reguliere kampeervelden en het heraangelegd camperterrein met alle nutsvoorzieningen. Derde stap Duurzaamheid, respect voor de omgeving en de natuur zijn geen loze woorden voor Paul en Nicole. De bestaande verwarming was aan vervanging toe en werd vervangen door een vernieuwende houtsnipperkachel. In het voorjaar van 2011 werd de ruimte voor de houtsnipperkachel naast het zwembad opgetrokken en sinds november is de installatie operationeel. Naast duurzaam is de installatie bovendien zeer economisch en realiseren Paul en Nicole een serieuze besparing op hun stookkosten (met de kosten van drie weken vroeger doen ze nu drie maanden...). Vierde stap Sinds maart is het nieuwe sanitair in gebruik. En het mag gezien worden: gebruik van duurzame materialen, spoeling met recuperatiewater, tegelwerk in blauwsteen, vloerverwarming, het behouden van de mooie typische bakstenen plafonds, bewegingssensors,... Kortom, super-de-luxe sanitair voor de gasten. Prioriteit werd vooral gegeven aan het aangenaam maken voor de gasten, de renovatie van het woonhuisgedeelte waar Paul, Nicole en hun drie zonen wonen zal later wel aan de beurt komen. Gezond verstand en nog eens gezond verstand De kennisachterstand van de sector maakten en maken Nicole en Paul ruimschoots goed door het gebruik van gezond verstand. Zo werd de permanente receptie opgedoekt omdat ze niet alleen zeer tijdrovend was, maar niet echt nuttig voor de gasten. De openingsuren werden grondig aangepast, bovendien weten de gasten waar ze Nicole en Paul kunnen vinden.indien nodig.... Duurzaam en milieubewust ondernemen kan duidelijk zonder in te moeten boeten op comfort en rendement... Omdat ze zelf niet van regeltjes en reglementen houden en steeds uitgaan van wat de gasten willen en zouden willen en zich steeds in de plaats van hun gasten stellen, opteren ze voor een fl exibel systeem zonder reglementitis. Op voorhand worden er goede afspraken gemaakt, zo willen Paul en Nicole zeker niet dat Camping Natuurlijk Limburg een feestcamping wordt en dit wordt op voorhand duidelijk gemaakt aan de gasten. Dus geen uitgebreid huisreglement, maar een minimumreglement en duidelijke afspraken met de gasten, geen standaard- De houtsnipperkachel 10 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012

11 toerisme arrangementen, maar afstemming op wat de gasten willen, een fl exibel verblijfsaanbod, een ruim vertrouwen in de gasten, vertrouwen dat tot nog toe niet beschaamd werd. De gasten moeten een thuisgevoel krijgen. Voor eventuele problemen worden originele oplossingen gezocht. Een voorbeeld: de prullenbakken aan het sanitair gedeelte puilden steeds uit, na het verwijderen van alle prullenbakken blijkt er op de camping geen zwerfvuil meer te zijn. Het moet allemaal en voor iedereen prettig zijn en blijven, gastheerschap staat centraal. Voor toeleveringen wordt zoveel mogelijk met leveranciers uit de buurt gewerkt, uit respect voor de streek en zijn bewoners en toepassing van het motto leven en laten leven. Nicole en Paul willen een overzichtelijke familiecamping waar de gasten zich thuis voelen en gerespecteerd weten. Zij zullen er alles aan doen om het verblijf van hun gasten in een van de appartementen, stacaravans, chalets of op de camping zo aangenaam mogelijk te maken. wordt gegenereerd via zonnepanelen en het gebruik van stroom wordt beperkt door LED-verlichting op bewegingsmelders. Ook de afzuiging van het gebouw werkt op bewegingsmelders, zodat niet onnodig warmte uit de ruimte wordt getrokken en het vocht toch goed wordt afgevoerd. Het warm water en de vloerverwarming gebeurt op CO 2 -neutrale wijze via een (voor de sector) vernieuwende houtsnipperkachel. Deze kachel zorgt voor alle verwarming en warm water van alle gebouwen. Uiteraard zijn er ook waterbesparende maatregelen getroffen wat betreft toiletspoeling, watervrije urinoirs en waterbesparende douchekoppen. Nicole en Paul: Zonder concessies te doen aan de kwaliteit, houden we rekening met onze omgeving zodat de prachtige natuur ook voor de generaties na ons behouden blijft. KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LOGIES KAMPEERAUTOVRIENDELIJK LOGIES vlaanderen Van Toerisme Vlaanderen ontving camping Natuurlijk Limburg het logo kampeerautovriendelijk logies. Dat logo vindt je terug op campingplaatsen met voorzieningen en een lager tarief voor kampeerauto s. 22 kampeerterreinen in Vlaanderen hebben tot nog toe het logo verdiend. Een goede aanpak? Gebruik je gevoel en je boerenverstand. Verplaats je in de gast die komt. Doe je werk met hart en ziel. Toekomstgericht en duurzaam ondernemen De verbouwingen gebeurden op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Stroom RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI

12 BOUWVERGUNNINGEN GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDEN OOK VOOR LOGIESSECTOR Wie een bouwvergunning aanvraagt, zal het misschien al gemerkt hebben. Sinds 1 maart 2010 gelden er een reeks nieuwe normen inzake toegankelijkheid. Deze normen en regels worden bepaald in een Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. De verordening geldt voor overheidsgebouwen, maar ook voor winkels, horecazaken en kantoren en allerlei voor het publiek toegankelijke gebouwen. Na twee jaar zal er een evaluatie volgen. RECREAD zal uiteraard een en ander opvolgen voor de openluchtrecreatieve sector en te gepaste tijde reageren in overleg met de andere logiessectoren. De nieuwe regels zijn niet enkel gericht op rolstoelgebruikers, maar ook bejaarden, jonge ouders met een kinderwagen, slechtzienden, iemand wiens arm of been in het gips zit, grotere personen, enzovoort. De nieuwe verordening geldt voor publiek toegankelijke gebouwen die sinds 1 maart 2010 worden gebouwd, herbouwd of verbouwd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude wet is de afbakening van het begrip publiek toegankelijk gebouw. Onder de oude wetgeving vielen enkel de publieke gebouwen zoals overheidsgebouwen, stations, ziekenhuizen en dies meer, dan werd het toepassingsgebied nu uitgebreid naar alle privégebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek: winkels, horecazaken, banken, kantoren, kerken en ook appartementsgebouwen met meer dan 2 verdiepingen en 6 wooneenheden. Dat betekent echter niet dat álle publiek toegankelijke gebouwen aan dezelfde normen moeten voldoen. Naargelang de functie en de grootte van het gebouw zullen andere regels gelden. Een tweede afbakening van het toepassingsgebied is dat enkel verbouwingen waarvoor een bouwvergunning nodig is moeten voldoen aan de nieuwe verordening. Bestaande publieke gebouwen waaraan geen werken zijn gepland die een vergunning vergen, moeten dus niet aan de regelgeving voldoen. Door de nieuwe normen te koppelen aan een bouwvergunning zijn ze meteen ook perfect afdwingbaar. De regels in de praktijk Iedereen moet een publiek toegankelijk gebouw kunnen betreden. Dat betekent onder meer dat er een vrije doorgangshoogte van minimaal 210 cm en een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90 cm moet zijn. Optimaal is die breedte 120 cm en zijn er rechte gangpaden die voldoende breed en hoog zijn. Een uitzondering werd gemaakt voor gebouwen met een publiek toegankelijke ruimte die kleiner is dan 150 m 2 - denk aan bakkerijen, slagers, cafés, Zij hoeven enkel hun toegangsdeur toegankelijk te maken. Voor gebouwen die bestaan uit verschillende verdiepingen, met een oppervlakte tussen 150 en 400 m 2, moet enkel de gelijkvloerse verdieping toegankelijk zijn, tenminste als die dezelfde functies biedt als de volgende verdiepingen. Een lift mag dus, maar moet niet. Zo hoeven restaurants en cafés die op de gelijkvloerse verdieping een zitruimte en sanitair voorzien, enkel die gelijkvloerse verdieping toegankelijk te maken. Publiek toegankelijke gebouwen die groter zijn dan 400 m? moeten volledig toegankelijk zijn. Gevolgen voor toeristische logiesbedrijven De verordening heeft ook een aantal gevolgen voor alle nieuwbouw, herbouw (volledig afbreken of meer dan 40% van de buitenmuren slopen) of verbouwingen (minstens 60% van de buitenmuren behouden) inzake toeristische logiesbedrijven. sanitaire gebouwen die hieraan beantwoorden zullen dus aan de verordening moeten voldoen. Ook als u al één uitgerust en aangepast gebouw heeft op uw openluchtrecreatief terrein. re nieuwe gebouwen bestemd voor het publiek zullen moeten voldoen aan de verordening. 10 toeristische accommodaties (verblijven) moet minstens 4 % daarvan met een minimum van 1 accommodatie voldoen aan de verordening. 12 RECREA-MAGAZINE MEI-JUNI 2012