Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen D A C C A D B A D D B C D 1.35 a = b = c. Lonen + pacht + rente + huur + winst = d. Nee, want de toegevoegde waarde bestaat uit de verdiende inkomens, dus uit de som van loon, pacht, rente, huur en winst = a ( ) = b. Lonen Omzet Rente Pacht Winstsaldo c = d. Daarmee beloont hij de verschaffers van de productiefactoren. Wat er overblijft is de winst die voor hemzelf is. e. Inkomen bij de bloemenkweker ( ) = Inkomen bij de bloemenveiling ( ) = Inkomen bij de bloemenverkoper ( ) = Binnenlands inkomen = Toegevoegde waarde bloemenkweker ( ) = Toegevoegde waarde bloemenveiling ( ) = Toegevoegde waarde bloemenverkoper ( ) = Totaal toegevoegde waarde = a. Indexcijfer nominaal inkomen = ((16.443/16.200) 100 = 101,5. b. Prijsindexcijfer = (108,6/106,3) 100 = 102,16. c. Reëel indexcijfer = (101,5/102,16) 100 = 99,35. Dus een daling van 0,65% a. Gestegen van 236,7 naar 246,8. Dat is een stijging van (246,8 236,7)/236,7 100% = 4,3%. b. Reëel betekent gecorrigeerd voor de prijsstijging. Dus een stijging van 236,7 naar 237,2. Dat is (237,2 236,7)/236,7 100% = 0,2%. c. LQ = looninkomen/toegevoegde waarde bedrijven = (246,8/(246, ,1) 100% = 62,5%. d. De LQ zal dalen omdat de toegevoegde waarde van de bedrijven sterker stijgt dan de lonen in de bedrijven a. (720/560) 100 = 128,57. b. (126/112) 100 = 112,5. c. (128,57/112,5) 100 = 114,28. d. 114, = 14,28% gestegen. e. ( / ) 100 = 105. f. (114,28/105) 100 = 108,84 dat is toename van 8,84%.

2 Hoofdstuk C D D De economische kringloop 2.16 a. Y = C + I + O + E M 355 = b. De pijl van het Buitenland naar bedrijven (E). De bedrijven exporteren producten naar het buitenland en ontvangen daarvoor geld: dus geldstroom. Of: de pijl van bedrijven naar Buitenland (M). Bedrijven importeren goederen en moeten daarvoor geld betalen aan het buitenland: dus geldstroom. c. Een positieve: de export (290) is groter dan de import (270) a. Y = C + Ib + O + E M = 272, ,2+ 172, ,4 407,6 = 596 miljard. b. 266,4 + 86, , ,3 349,3 = 575,3 miljard. c. (575,3 596)/ % = -3,5%. Het bbp is in 2009 met 3,5% gedaald. d. Reële bbp = Nominale bbp 96,5 100 = 100 = 95,3. PIC 101,25 Het reële bbp daalt met ,3 = 4,7% a. gezinnen bedrijven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven lonen 70 C 60 C 60 lonen 70 huur 5 S 25 I 25 huur 5 rente 10 rente 10 Y vervangingsinvesteringen 7 afschrijvingen 7 bruto productie 92 bruto inkomen 92 b. Netto binnenlands product = C + I = = 85. c. Bbp = netto binnenlands product + vervangingsinvesteringen = = 92. d. Bruto investeringen = netto investeringen + vervangingsinvesteringen = = 32.

3 Hoofdstuk 3. De structuur C D B A D C C 3.26 a. 500/40 = 12,50. b. 500/5 = 100. c. De loonkosten stijgen met 10%: 500 1,1 = 550. Loonkosten per beurt kappers 550/40 = 13,75. De arbeidsproductiviteit stijgt in de koelkastenbranche. Dit betekent dat er per week: 5 1,2 = 6 koelkasten geproduceerd worden. Loonkosten per koelkast 550/6 = 91,67. d. In de koelkastenfabriek. De loonkosten per koelkast dalen terwijl de prijzen niet veranderen. Hierdoor stijgt de winst (per koelkast) a. Goede economische vooruitzichten betekent dat er een goede kans is om (meer) te verkopen en (meer) winst te maken. Dit zal de investeringsbereidheid van de bedrijven positief beïnvloeden. b. Bedrijven zullen eerst proberen het bestaande ongebruikte deel van de productiecapaciteit (stilstaande machines, lege gebouwen) te benutten. Aanvankelijk zullen ze niet gaan vervangen of uitbreiden. c. Die zullen toenemen omdat lenen goedkoper wordt a. Hoe hoger de loonkosten hoe lager de winst. Dit komt doordat een stijging van de loonkosten niet volledig kan worden doorberekend in de prijzen, maar voor een deel ten koste zal gaan van de winst van de ondernemer. b. De winst is nul bij het snijpunt van de winstlijn met de x-as. De loonkosten mogen maximaal 75 zijn. c. Bij een winst van 2,5 miljoen moet je midden tussen 2 en 3 miljoen (horizontaal) aflezen: je ziet dan 50 loonkosten per uur. Als de kosten hoger dan 50 per uur bedragen zal de productie naar het buitenland verplaatst worden. Als de loonkosten per uur hoger dan 50 worden zal de winst kleiner dan de gewenste 2,5 miljoen zijn. De werkgelegenheid in Nederland gaat dan verloren a. Arbeidsverdeling en specialisatie, scholing, mechanisering, automatisering, fusies en reorganisaties, hogere lonen. b. Gedaald. In de primaire sector is de arbeidsproductiviteit met 5,25% gedaald ten opzichte van Deze daling zou bij gelijkblijvende werkgelegenheid ook bij de productie tot uiting zijn gekomen. Maar de productie is met 6% gedaald. Dat er minder geproduceerd is ligt dus niet geheel aan de daling van de arbeidsproductiviteit maar voor een deel ook aan een daling van de werkgelegenheid. c. Werkgelegenheid = totale productie/arbeidsproductiviteit. Hier zijn geen absolute getallen maar alleen relatieve veranderingen ten opzichte van het vorige jaar gegeven. Daarom moet je hier met indexcijfers werken. indexcijfer totale productie Indexcijfer werkgelegenheid = 100 indexcijfer arbeidsproductiviteit De indexcijfers voor 2009 stellen we op 100. De productie steeg in 2010 met 3,5%, dus het indexcijfer voor de productie in 2010 wordt 103,5. De arbeidsproductiviteit steeg in 2010 met 1,75%, dus het indexcijfer arbeidsproductiviteit in 2010 wordt 101,75. Indexcijfer werkgelegenheid 2010 = 103,5 100 = 101,72 101,75 De werkgelegenheid in de tertiaire sector is in 2010 met 1,72% gestegen. d. 103,25 1,035 = 106,86

4 Hoofdstuk 4. Goede tijden, slechte tijden B C B D A D C C B A 4.42 a. 4, 5 en 10. b. 1, 2, 6, 7, 8 en 9. c. 7 en 8. d a. Lager. Er is sprake van hoogconjunctuur als de groei van het nationaal inkomen groter is dan de trendmatige groei. b. Bij hoogconjunctuur kan de vraag naar goederen de productiecapaciteit gaan overtreffen zodat er overbesteding ontstaat. Hierdoor stijgen de prijzen. c. Uitspraak 1 juist. Uitspraak 2 juist. Uitspraak 3 onjuist M = 110, V = 98, Y = 103. P = (110 98)/103 = 104,7. De inflatie is 4,7% a. In de rente die de banken aan hun klanten vragen zit een opslag voor kosten en winst. b. Het is erg moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. De rente die 10 jaar vast ligt is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren en dat gemiddelde daalt niet zo snel (is redelijk constant). c. Door de renteverlaging wordt lenen goedkoper, waardoor de bestedingen kunnen aantrekken. Door de renteverlaging worden de renteverplichtingen van hypotheekhouders lager, waardoor ze meer geld hebben voor andere bestedingen. Door de renteverlaging wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om geld te lenen voor hun investeringen a. ( )/2.700 x 100% = 14,8%. b. Als de banken de kredietverlening niet uitbreiden, blijft M gelijk. Omdat ook de omloopsnelheid constant verondersteld wordt, blijft de geldstroom gelijk. De goederenstroom zal dus ook gelijk blijven. c. M en V is constant (M V) (P Y). Op korte termijn is P constant Y, dus de productie zal stijgen. Er ontstaat geen inflatie zolang de productiecapaciteit niet is bereikt en er nog sprake is van onderbesteding. d. M en V is constant (M V) (P Y). Op langere termijn is P niet constant. Als er sprake is van overbesteding zal Y niet meer stijgen, dus stijgt het prijspeil a. Omdat de economie in een diepe recessie is beland kan de productie bij een stijging van de vraag makkelijk uitgebreid worden, zonder dat dit leidt tot prijsstijgingen. De productiecapaciteit is immers niet volledig benut. Daarbij zijn op korte termijn de prijzen star (rigide). b. M V = P Yr. Als de omloopsnelheid (V) constant is, zal een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid (M) tot een toename van de goederenstroom (P Yr). Op korte termijn zijn de prijzen star en dus leidt een toename van de geldhoeveelheid tot een toename van de productie. c. Het verlagen van de rente met het doel de geldhoeveelheid te vergroten zal geen effect hebben als het consumenten- en producentenvertrouwen zo laag is. Consumenten zullen in onzekere tijden geen geld lenen om hun bestedingen uit te breiden en ook producenten verwachten geen groei en gaan dan ook niet investeren. d. Als de productiecapaciteit is sterk groeit als de groei van de bestedingen, zal dat ook op lange termijn niet leiden tot inflatie.

5 e. Als Dacia een anticyclisch begrotingsbeleid voert en andere landen juist bezuinigen ( = procyclisch) zal de export van Dacia en daarmee de productie verder dalen. (Een verhoging van de overheidsbestedingen leidt tot een grotere import en dus niet tot meer binnenlandse productie tenzij ook andere landen de overheidsbestedingen vergroten.) Bij een renteverlaging wordt het land minder aantrekkelijk voor beleggers zodat beleggingen het land verlaten en de geldhoeveelheid afneemt tenzij de andere landen hun rente ook verlagen a. Door de inzakkende wereldconjunctuur neemt het consumentenvertrouwen in Nederland af en gaan gezinnen minder lenen en meer sparen, dus minder besteden. Door de inzakkende wereldconjunctuur neemt de Nederlandse export af en zal het inkomen in de exportsector dalen, waardoor ook gezinnen minder te besteden hebben. b. Als consumenten prijsdalingen verwachten, zullen zij hun bestedingen uitstellen, waardoor de bestedingen verder dalen. Bij een prijsdaling kan ook de omzet van de bedrijven dalen, waardoor de winst onder druk komt te staan, wat kan leiden tot een verdere daling van de investeringen. Door een prijsdaling neemt de reële waarde van het spaargeld toe en wordt sparen aantrekkelijker, zodat de bestedingen verder kunnen dalen. c. De nominale waarde van de productie daalt met (576,3 594)/ % = 3%. De reële waarde van de productie daalt met 3,5%, hetgeen betekent dat het prijsniveau gestegen is en er geen sprake is van deflatie. (De reële waarde van de productie in 2009 is 0, miljard = 573,2 miljard, terwijl de nominale waarde 576,3 miljard bedraagt, wat betekent dat het prijsniveau gestegen is en er dus geen sprake is van deflatie. d. Uitvoer: de Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de export en de omvang van de export is sterk afhankelijk van de wereldhandel en hierop heeft de overheid geen of weinig invloed. Invoer: door het stimuleringsbeleid van de overheid neemt het inkomen wel toe, maar een groot deel van dat inkomen zal worden besteed in het buitenland en leidt dus niet tot meer productie in Nederland.