NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. Woensdag 9 april 2014, 11:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp Nederland T T express

2 AGENDA Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders' 1. Opening en mededelingen 2. Presentatie van de resultaten over 2013 door de heer Tex Gunning, Chief Executive Officer 3. Bespreking van het jaarverslag Bespreking van het Corporate Governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013, hoofdstuk 4 5. Bespreking van de bezoldiging Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (Besluit) 7. Dividend a. Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid b. Dividend 2013 (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit) 9. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit) 10. Bezoldigingsbeleid voorde leden van de Raad van Bestuur (Besluit) 11. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen: Voorstel tot herbenoeming van de heer Roger King tot lid Commissarissen (Besluit) van de Raad van 12. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit) 13. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit) 14. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door TNT Express (Besluit) 15. Mededeling over de belangrijkste conclusies van de Raad van Bestuur en de Audit Commissie met betrekking tot de beoordeling van de werkzaamheden van de externe accountant 16. Rondvraag 17. Sluiting De agenda met de toelichting daarop, het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 van TNT Express N.V., inclusief de ingevolge artikel 2:392 lid 1 BW te verstrekken accountantsverklaring, alsmede de informatie zoals vermeld in artikel 2:142 lid 3 BW liggen ter inzage ten kantore van TNT Express (Taurusavenue 111, 2132 LS in Hoofddorp). Exemplaren van deze stukken zijn gratis verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op T T express 2

3 OPENING EN MEDEDELINGEN Goedemorgen, dames en heren, graag heet ik u allen van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TNT Express N.V. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen zit ik deze vergadering voor u voor. U ziet dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen compleet aanwezig zijn. Graag wijs ik u er bij aanvang van deze vergadering vast op dat deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders gaat over het boekjaar De heer Gunning zal in zijn presentatie bij agendapunt 2 echter ook kort ingaan op de hoofdpunten van de strategie update die op 18 januari jl. aan de markt gepresenteerd is. Links van mij zit mevrouw Van der Hooft, secretaris van de Raad van Commissarissen en haar verzoek ik om de notulen van de vergadering te maken. Nadat de notulen van deze jaarvergadering op de gebruikelijke wijze zijn opgesteld, heeft u conform de Nederlandse Corporate Governance Code drie maanden de gelegenheid om op het concept daarvan te reageren. Daama worden de notulen vastgesteld door mij en mevrouw Van der Hooft. De externe accountant, de heer Dekkers van PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V., alsmede de notaris, de heer Stokkermans van Allen & Overy zijn aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen, dan wel de in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. Mocht u met de koptelefoons problemen ondervinden, dan kunt u deze kenbaar maken aan een van onze medewerksters. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op maandag 24 februari De registratiedatum was 12 maart Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met alle daarbij behorende bijlagen op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht, zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel kan ik u meedelen dat er op dit moment gewone TNT aandelen zijn geplaatst. Ik kan u verder melden dat vandaag voor deze vergadering gewone aandelen zijn aangemeld, zijnde 77% van het geplaatste kapitaal. Later in deze vergadering zal ik u de exacte aanwezigheid geven. Verder kan ik u nog melden dat aan de hier aanwezige notaris Stokkermans voor de diverse besluiten een aantal volmachten en steminstructies zijn verleend. Deze volmachten betreffen in totaal aandelen. Ik constateer dat aan alle formaliteiten is voldaan, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over alle punten die op de agenda zijn vermeld. Nog even een huishoudelijke mededeling. Ik verzoek u graag uw mobiele telefoons uit te schakelen, aangezien deze storing kunnen geven met de aanwezige apparatuur. Ten slotte wil ik de aanwezige pers verzoeken hun eventuele fotograferende of filmende activiteiten te staken wanneer wij zo dadelijk overgaan tot agendapunt 2. Dit in verband met privacy bescherming van de aandeelhouders. 2. PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN OVER 2013 DOOR DE HEER TEX GUNNING, CHIEF EXECUTIVE OFFICER Alvorens ik het jaarverslag van 2013 aan de orde stel, zal de heer Gunning, de voorzitter van de Raad van Bestuur, de visie van de Raad van Bestuur op de belangrijkste gebeurtenissen en de financiële gang van zaken in 2013 toelichten. Verder zal de heer Gunning nog iets zeggen over de Outlook strategie die in januari is gepresenteerd. Ik kan ter inleiding nog even zeggen, ik heb in de pers een aantal malen gehoord dat dit al weer de derde strategie van TNT Express zou zijn binnen finree jaar. Het Deliver programma was geen strategie, het was een heel belangrijk en relevant programma, maar het is geen strategie. Ik geef nu het woord aan Tex, ga je gang. De heer Gunning Dank u, voorzitter en goedemorgen dames en heren. In deze presentatie zal ik eerst de prestaties over het afgelopen jaar bespreken. Daarna zal ik ingaan op de in februari aangekondigde Outlook strategie en met name de initiatieven die wij aan het nemen zijn om te voldoen aan onze ambities voor de verschillende sfakeholders. Allereerst onze prestaties in het jaar Onze resultaten stonden ook in 2013 onder druk als gevolg van uitdagende marktomstandigheden. De trend verbeterde echter enigszins in de tweede helft van het jaar. De financiële positie van de onderneming bleef solide met een verdere verbetering van het kasoverschot naar 472 miljoen aan het einde van het jaar. In het segment Europe Main stond de winstgevendheid onder druk als gevolg van lastige marktomstandigheden. Het segment Europe Other en Americas presteerden beter, niet alleen door hogere economische groei in deze regio, maar ook door de positieve effecten van commerciële en operationele maatregelen. De operaties in het segment Pacific bleven last houden van een verslechterende mix en kosteninflatie. Het laatste kwartaal liet enige stabilisering zien met gelijkblijvende resultaten. Ondanks lagere omzetten in het segment EMEA was de winstgevendheid beter. In Brazilië zet het management de verbeteringen T T express

4 voort en verlaagde de verliezen significant. Ook de implementatie van het Deliver herstructureringsprogramma verliep goed met de realisatie van 35 miljoen aan besparingen voor Dan over naar de winst- en verliesrekening. De omzet was circa 300 miljoen lager. Hierbij moet worden aangetekend dat ongeveer 200 miljoen van dit verschil werd veroorzaakt door negatieve valutaverschillen. De verkoop van onze lokale activiteiten in China, gerealiseerd op 1 november, droegen voor 45 miljoen bij aan de lagere omzet. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat werd negatief beïnvloed door 164 miljoen aan eenmalige posten en kwam uit op 48 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg 93 miljoen negatief, mede als gevolg van deze eenmalige posten. Het verbeterde resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is het gevolg van de significant lagere verliezen in Brazilië. Laat ik nu iets meer in detail ingaan op de prestaties in de verschillende segmenten. Hier ziet u de omzet en operationeel resultaat per segment, geschoond voor eenmalige posten en valutaverschillen. Zoals u ziet was in Europe Main onze genormaliseerde omzet bijna 3% lager dan vorig jaar en het bedrijfsresultaat circa 50 miljoen lager. De eenheden in dit segment hadden te maken met moeilijke marktomstandigheden. De resultaten hadden ook te lijden onder de beëindiging van een groot modecontract in het Verenigd Koninkrijk en een significante terugval in de resultaten in Italië. Gedurende het jaar zagen wij echter de trend verbeteren, met name in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk liet goede volumegroei zien. In Italië zijn wij versneld met een omvangrijk herstructureringsplan gestart welke goed op schema ligt. Het segment Europe Other en Americas liet omzetgroei zien, met name als gevolg van betere prijzen. De onderliggende volumegroei was verdeeld met lagere volumes in de minder aantrekkelijke segmenten en hogere groei in de meer winstgevende klantsegmenten, bijvoorbeeld die voor het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat was beter dan een jaar eerder. In Pacific zette de groei van lichtere nationale zendingen door. Dit had een behoorlijk negatief effect op de rentabiliteit. De herstructureringsmaatregelen die wij begin 2013 genomen hebben, waren helaas niet voldoende om de druk op onze omzet en de relatief hoge inflatie te compenseren. In EMEA lieten vrijwel alle entiteiten betere prestaties zien. Niet-gealloceerd was lager als gevolg van lagere resultaten in TNT Innight en hogere pensioenlasten. Ten slotte kan ik vermelden dat de resultaten in Brazilië goed waren met een positieve invloed van prijsverhogingen en nieuwe contracten. Zoals aangekondigd op 30 januari zal Brazilië vanaf het eerste kwartaal niet langer als beëindigd, maar als een apart segment worden gerapporteerd. Laat ik nu overgaan naar ons resultaat op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De score voor medewerkersbetrokkenheid daalde iets in 2013, dit heeft onder andere te maken met de herstructureringen die wij door moeten voeren. De klanttevredenheid bleef gelijk. De focus op het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van ons personeel leidde tot een lagere score voor lost-time accidents. Het aantal dodelijke ongelukken op de werkplek of veroorzaakt door eigen chauffeurs in het verkeer steeg helaas met één. Health and safety is voor ons van cruciaal belang en een van de speerpunten van onze Outlook strategie. Het percentage van eigen vrachtwagens dat is uitgerust met Euro-4 motoren of hoger groeide naar 82%. Voordat wij verder gaan met de strategie even voor de volledigheid onze vooruitzichten voor Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van wat wij hebben aangegeven bij de publicatie van de jaarcijfers. Laat ik nu ingaan op de strategie van de onderneming die wíj de titel Outlook hebben meegegeven. Vanaf het moment dat ik tien maanden als CEO aantrad, heb ik met een groot aantal klanten, collega's en aandeelhouders over de hele wereld gesproken. Ik heb ook een grondige analyse laten uitvoeren van onze markten, het concurrentieveld en onze sterktes en zwaktes. De lessen die wij hieruit hebben getrokken, kunnen niet duidelijker zijn. Sinds 2008 is de concurrentie verder toegenomen, zijn onze klanten prijsbewuster geworden, terwijl zij tegelijkertijd verhoudingsgewijs meer gebruik zijn gaan maken van onze minder snelle producten en is de winstmarge in onze Europese thuismarkt flink gedaald. Verder heeft in de laatste jaren TNT Express significante veranderingen en uitdagingen doorstaan, onder andere door de afsplitsing van PostNL en de voorgenomen overname door UPS, verboden door de Europese Commissie en heeft de onderneming te maken gehad met een stevige recessie. Met deze kennis en tegen deze achtergrond hebben wij onze nieuwe strategie ontwikkeld. Zoals gezegd, terwijl wij het Deliver plan verder uitrolden is de strategie ontwikkeld, zijn prioriteiten geïdentificeerd en actieplannen uitgewerkt en de organisatie aangepast. Het uiteindelijke doel is natuurlijk een beter presterend bedrijf op het gebied van klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en financiële resultaten. Het doel van Outlook is het tegemoet komen aan de belangen van al onze stakeholders. Voor de op dit moment belangrijkste stakeholders hebben wij het volgende voor ogen. Voor klanten willen wij concurrerende producten en diensten leveren met een perfecte kwaliteit en tegen een concurrerende prijs. Medewerkers willen wij baanzekerheid en een goed toekomstperspectief bieden. Voor aandeelhouders is het doel betere resultaten en een solide rendement. Dan naar de inhoud van Outlook. Outlook stoelt op onze sterke punten, zoals het Europese wegnetwerk, sterke positie in specifieke sectoren en in het midden- en kleinbedrijf en een geïntegreerd aanbod. Dit alles bouwt natuurlijk op de expertise en toewijding van ons personeel. Tegelijkertijd erkent T T express 4

5 Outlook de vele verbeteringen die wij nog door kunnen voeren en de nieuwe mogelijkheden die er zijn om winstgevend te groeien. De belangrijkste punten ziet u hier beschreven. Ook is er behoefte aan een sterke en afzonderlijke focus op activiteiten in nationale en internationale markten. Ik zal nu de drie prioriteiten en omliggende initiatieven verder toelichten. Focus op winstgevende groei, het eerste blok. In de toekomst gaan wij ons toeleggen op de meest concurrerende diensten en op die klanten waar wij de grootste waarde kunnen toevoegen, in het bijzonder, wij zullen meer over de weg vervoeren. Ons Europees wegnefinrerk is uniek. Wij gaan daarom verder investeren om onze dienstverlening te verbeteren en onze zendingen over de weg in plaats van door de lucht te vervoeren. Een hoger aandeel in de vier kernindustrieën. Wij willen de bijdrage van vier sectoren, industrie, auíomotive, high tech en gezondheidszorg verder verhogen. De behoefte van veel klanten in deze sectoren sluit vandaag al naadloos aan op de unieke geïntegreerde vracht, pakjes, productenportfolio en de bestaande aanvullende diensten die wij hebben. Wij gaan hierop voortbouwen door onze toegevoegde waarde en diensten verder te onfinrikkelen en waar mogelijk standaard aan te bieden. Het midden- en kleinbedrijf. Wij plukken reeds de vruchten van onze aparte midden- en kleinbedrijf verkoopteams, personen sterk. Als onderdeel van Outlook gaan wij deze sterke positie verder uitbouwen. Dit willen wij onder meer doen door onze online aanwezigheid en systemen te verbeteren en ons uitgebreide productenpallet te versimpelen. Winstgevendheid van de domestic activiteiten. Acties worden genomen om de winstgevendheid van deze eenheden verder te verbeteren. Investeren in betere prestaties, het finreede blokje. Wij zien mogelijkheden om het totale proces, dus van order tot en met factuur, te verbeteren door betere informatieverschaffing, procesdiscipline en innovatie. Wij gaan ons hierbij richten op drie specifieke aandachtsgebieden. De perfecte transactie. Dit is wat onze klanten van ons mogen verwachten. Wij zullen onze service en betrouwbaarheid verder verbeteren door kansen op fouten te identificeren en te voorkomen in de hele keten. Wij hebben hiertoe een nieuw organisatiebreed initiatief gelanceerd, genaamd the Perfect Transaction. Efficiëntie en productiviteit. Parallel aan de Perfect Transaction gaan wij onze operationele processen en productiviteit verder optimaliseren door procesverbeteringen en investeringen in automatisering en infrastructuur. Een transformatie van ons ITsysteem en infrastructuur en een verbreding van de activiteiten die wij onderbrengen in onze wereldwijde servicecentra zal verder bijdragen aan de verbetering van de productiviteit. Prijsbeleid. Een nieuwe afdeling wordt momenteel opgezet om ons prijsbeleid en het gebruik van onze capaciteiten te optimaliseren. Gezondheid en veiligheid. Zoals aangegeven gaan wij nog meer aandacht geven aan gezondheid en veiligheid. Wij zijn bezig met een versnelde implementatie van best-practices in de onderneming. Verder gaan wij een nieuwe organisatiestructuur neerzetten om onze belangrijkste markten beter te bedienen en duidelijker veranfinroordelijkheden te definiëren. Als onderdeel van Outlook zullen de belangrijkste nationale activiteiten afgesplitst worden van de internationale express activiteiten. Wij zullen bovendien de prestatiecultuur van ons management en onze medewerkers verder versterken. De uitkomst van deze maatregelen moet de volgende zijn. Een leidende orange experience score voor klanten, een sterke medewerkersbetrokkenheid en ten slotte een voortdurende verbetering van onze financiële resultaten. Met betrekking tot onze ambities voor 2015 het volgende. Alle aandacht en inspanningen blijven gericht op het realiseren van de eerdere ambities, zoals geformuleerd onder het Deliver programma. Op dit moment herbevestigen wij daarom onze ambities voor Mijnheer de voorzitter, hier wou ik het bij laten. Goed, hartelijk dank Tex. Ik wil u op dit punt de gelegenheid geven om vragen te stellen. Dus eigenlijk vragen over de strategie. Op andere punten zoals de jaarrekening, krijgt u straks de gelegenheid. Dus als u over het specifieke punt van strategie en Outlook vragen heeft aan de heer Gunning, dan stel ik u nu in de gelegenheid die te stellen. Gaat uw gang, ik zie daar een meneer. De heer Stevens Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Stevens. Ik spreek namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Ik heb een poosje geleden al eens op kantoor gezegd, gekscherend, als het zo nog even doorgaat, dan zitten alleen de heren Gunning en Burgmans er nog. Bedrijven gaan eruit, personen gaan eruit. U hebt net het een en ander uiteengezet, maar het is ons toch nog niet helemaal duidelijk waar u exact mee door wilt gaan. U noemde even TNT Innight. Ik hoorde iets zeggen dat dat eventueel ook afgestoten zou gaan worden. En dat ook TNT Fashion wordt afgestoten. U zegt, het is te klein en niet meer passend. Het omzetverlies in de UK, is dat ook nog van invloed geweest? Dan is ons ter ore gekomen dat een eventuele samenwerkingsovereenkomst in de markt zou zijn met Qatar Airways omtrent een gedeeltelijke fusie met onze activiteit in Luik. Daar zou ik graag iets meer over willen horen. Dan het heengaan van de heer Bot. Dat zeg ik met opzet zo. Maar dat heeft ons toch wel de nodige vraagtekens gegeven. Vorig jaar werd hij nog geloofd en geprezen door iedereen dat hij zo goed CEOen CFO-functies uitvoerde en nu in een keer, vijf dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, komt het bericht dat hij weggaat. Daar zouden wij toch graag meer over weten, want wat daarover bericht is, kan ons niet geheel bevredigen. Ja, overeenstemming, zoals gewoonlijk de bekende woorden zijn gesproken, goed moment voor vertrek, voor verandering. Maar wij vinden het toch een beetje een vreemde zaak. Het zal niet helemaal vrijwillig zijn, want hij krijgt toch ook nog als wij het goed gelezen hebben, een heel jaarsalaris, iets van ongeveer mee. Dat waren op dit moment onze vragen. TNT express 5

6 Strategie, hoor, strategie. U kunt over andere zaken straks spreken. De heer Stevens Wij dachten dat dit ook bij de strategie hoorde. Nee, dat hoort niet bij de strategie. Personeelsbeleid hoort niet bij de strategie. Over de strategie graag. Wij stellen uw vragen zeer op prijs, mijnheer Stevens, maar graag over de strategie. Dan kunt u straks andere vragen stellen. De heer Stevens Wij achten het vertrek van de heer Bot op deze botte manier toch verband houden met de strategie. De heer Buramans Nou goed, dan verschillen wij daarover van mening. Ik heb in de presentatie van de heer Gunning niets gehoord over het vertrek van de heer Bot. De heer Stevens Nee, maar daar zou hij het toch niet over gehad hebben, nemen wij aan. De heer Burqmans Maar goed, gaat u door. De heer Stevens Ik heb zo'n beetje de hoofdpunten gehad. U heeft een aantal vragen gesteld over wat de heer Gunning binnen de strategie Outlook zou noemen, dat is TNT Innight, TNT Fashion. U hebt ook gesproken over wat omzetverlies in de UK. Tex, kun je daar iets over zeggen? De heer Gunning Als ik een vraag uit uw verhaal kan destilleren, dan is dat: waar wilt u mee doorgaan? Dat was volgens mij de belangrijkste essentie van uw vraag. Wat wij gedaan hebben, wij hebben echt de tijd genomen om na te gaan waar TNT kan winnen, waar TNT's zeg maar kracht ligt en waar TNT door de klanten ook wordt opgezocht, dus niet wij de klanten opzoeken, maar de klanten ons opzoeken. Daaruit kwam een heel duidelijk beeld naar voren, dat is dat het Europese Road Network dat TNT heeft, is absoluut uniek. Op 96% van alle lanes zijn wij of sneller of equal aan DHL, op meer dan 35% van de lanes zijn wij sneller dan DHL en op nog een keer 35% van de lanes is DHL uberhaupt niet aanwezig over the road. Dus wat TNT over de jaren heeft opgebouwd, is echt een hub and spoke systeem dat zo competitief is dat je daar uiteindelijk op kunt winnen. En dat wordt ook erkend door onze concurrenten. Dat was eigenlijk ook de reden waarom UPS géinteresseerd was om TNT te kopen. Ik heb ook mensen ontmoet van DHL over de afgelopen maanden en die zeggen ook, dat Europese Road Network dat jullie hebben, is echt uniek, dat is echt iets waar je heel erg trots op moet zijn en dat zeggen onze klanten ook. Nou, dan hebben wij ook nog het voordeel dat door de economische crisis in feite mensen een heel stuk uit air zijn weggegaan naar goedkopere oplossingen en dus naar road gegaan zijn en van premium express ook nog eens een keer naar economy express gegaan zijn, dus die markt denken wij dat die blijft bestaan. Wij denken ook dat mensen die de shift van air naar road hebben gemaakt, niet meer teruggaan, zodat wij daarin kunnen blijven groeien en marktaandeel kunnen winnen als wij daar ook in investeren. Dat brengt mij op waar wij wel of niet in doorgaan. De onderneming heeft in het verleden toen het allemaal goed ging tussen 2007 en 2008 geventured in geografische expansie, service expansie, tailor industrie-achtige oplossingen, zoals fashion, innight en heeft niet meer gefocussed op de core. De core is Europa, de core is het road network, de core is voor ons SME-klanten. Dat zijn onze meest winstgevende klanten. De strategie die wij hebben ontwikkeld en waarin gearticuleerd is, wij verdienen steeds meer geld als wij iemand uit het vliegtuig in een auto kunnen krijgen. Als wij iemand uit een strategic account in een small- and medium enterprise account kunnen krijgen. Daar moeten wij naartoe, daar zit het geld, daar kunnen wij ons verdedigen en groeien. U heeft met Deliver al gezien de afgelopen jaren dat wij ons daarom hebben teruggetrokken uit domestic businesses in China en India. Wij zouden ons gaan terugtrekken uit Brazilië. Dat vonden wij uiteindelijk niet verantwoord naar de aandeelhouders toe, omdat de prijs die wij voor Brazilië konden krijgen, niet goed genoeg was. Wij denken dat wij meer waarde kunnen creëren door die business te houden. Wij focussen zeg maar nu onze hele onderneming op het stuk European Road Network, SME klanten en wij hebben vier verticles geïdentificeerd. Toen wij de analyse van al onze klanten hebben gemaakt, toen zagen wij dat eigenlijk onze grootste winstgevendheid werd gerealiseerd in de industriële sector en de automotive sector en daarna in de life-style sector en health-care sector. Realiseert u zich, de health-care sector is een kleine TNT express

7 sector. De grote sectoren zijn de industriële sectors en automotive sectoren. Ik denk dat wij ons daarop moeten focussen. Ik denk dat wij daar de hoogste kansen hebben. Ik verwacht er wel concurrentie, maar niet van de grote jongens in de zin dat DHL zich voornamelijk op het air transport zal blijven richten in Europa. Dat is waar zij hun geld verdienen. Voor hun zou het een kannibalisering zijn om in het European Road Network te stappen. UPS zit erg op parcels en wij zitten natuurlijk veel meer op freight en parcels, dat is eigenlijk ook een apart segment. De concurrentie zal veel meer komen van de DPD's, de GLS'en en van de postal companies denk ik. Dank je wel, Tex, nog iets over de samenwerking tussen Qatar Airways en Luik, voor zover je daar iets over kunt zeggen. De heer Bot Voorzitter, als ik deze vraag mag nemen. Zoals u weet, praten wij met veel luchtvaartmaatschappijen. Wij hebben ook een samenwerking met Emirates, waar wij co-share doen. Wij vliegen op hun vliegtuigen en zij doen een deel op onze vliegtuigen. Dat is een discussie die wij aan het voortzetten zijn, ook met andere partijen om te kijken hoe wij het beste onze capaciteit kunnen benutten in samenspraak met anderen. Ik denk dat wat u leest in de pers, zeer vooruitliep, maar daar zijn wij nog helemaal niet aan toe. Wat wij wel doen, is natuurlijk met allerlei partners kijken nogmaals hoe wij die capaciteit het beste kunnen inzetten. Dan zal ik kort nog iets zeggen over het heengaan van de heer Bot. Wij zien het meer als een afscheid van de heer Bot. Ik wil benadrukken dat het afscheid van de heer Bot van in volledig goed en gezamenlijk overleg is gebeurd. Het is een aimabele scheiding, zoals dat heet. Ik zal straks nog iets zeggen over het afscheid van de heer Bot bij een agendapunt dat daar meer voor geschikt is. Wie wil er nog meer iets zeggen over de strategie? Ja, u. Mevrouw Van Lamoen Dank u wel. Mijn naam is Carola van Lamoen. Ik werk bij Robeco en ik spreek vandaag ook mede namens Syntrus Achmea, MNM. Ik heb inderdaad een vraag over de strategie en dan wel in het bijzonder over het gestopte verkoopproces van de Braziliaanse activiteiten. Ruim een jaar geleden kondigde TNT Express aan dat de activiteiten in Brazilië zouden worden verkocht. Inmiddels is het verkoopproces gestopt, omdat het niet mogelijk was om tot een acceptabele deal te komen met geïnteresseerde partijen. Het besluit om de Braziliaanse activiteiten te behouden is wat ons betreft zowel financieel als strategisch teleurstellend, behoud van de Braziliaanse activiteiten past eigenlijk niet in de strategie om zich te richten op Europa. Met ook nog de verkoop van de Chinese activiteiten blijft er een vreemde geografische combinatie over. De vragen die ik heb zijn als volgt. Kunt u een nadere toelichting geven op de wijze waarop in de nabije toekomst wordt omgegaan met de Braziliaanse activiteiten? Is het aannemelijk dat er een hernieuwd verkoopproces wordt opgestart op korte tot middellange termijn? De heer Gunning Zal ik deze eerste beantwoorden? Oké. Ja, wij hebben getracht een strategische koper te vinden voor Brazilië, maar dat is gewoon niet gelukt. Uiteindelijk hadden wij een opportunistischte koper, een investment groep, maar die wilde er gewoon niet voor betalen, daar kwam het eigenlijk op neer en alle risico's die nog steeds verbonden zouden zijn aan deze business, lagen bij ons. Wij zaten in een situatie dat wij geld moesten weggeven en nog steeds met alle verplichtingen bleven zitten, mocht het bedrijf uiteindelijk failliet gaan. Wij zeiden, dat is niet in het belang van onze aandeelhouders. Wat ga je dan doen met het bedrijf? Dat kun je niet hostile houden. Als je dat hostile houdt, dan gaat het alleen maar slechter. Je moet daar onconditioneel support aan geven en dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben gezegd, wij gaan dit bedrijf niet verkopen de komende jaren. Wij gaan dit bedrijf helpen en steunen en wij hopen dat wij onze aandeelhouders enorm kunnen verrassen met hele goede resultaten. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel optimistisch over. Wij hebben daar een heel goed management team zitten op het ogenblik. Wij zijn eigenlijk de enige credible party voor de grote accounts in Brazilië, in de zin dat wij de capaciteit hebben om deze klanten goed te bedienen. Wij zien dus ook dat de resultaten dit jaar volledig in lijn zijn met zoals wij hadden gehoopt. Wij hopen dat wij daar de komende jaren een geweldige business van kunnen maken die voldoende shareholders value creëert. De heer Burqmans Goed, heeft u nog meer vragen? Mevrouw Van Lamoen Nee, die bewaar ik tot een later moment. T T express

8 Goed zo. Dan die meneer achterin. Goedemorgen, mijn naam is Van den Bosch. Ik was een klein beetje geschrokken over het stuk in het Financieele Dagblad van 11 maart, dat zult u ongetwijfeld ook gelezen hebben, dat TNT helemaal klem zit. U heeft net ook gesproken neem ik aan. Heeft u een vraag over de strategie of over wat een concurrerende CEO in het Financieele Dagblad heeft gesteld? Dit staat haaks op het verhaal dat de heer Gunning net verteld. Misschien heeft hij met DHL gesproken, neem ik toch aan. Ik kan u daar antwoord op geven. Wij geven geen commentaar op wat concurrenten over ons zeggen. Als u vragen heeft over dat artikel, dat interview, dan moet u naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DHL gaan en dan moet u het de heer Appel zelf vragen. DHL heeft geen aandeelhoudersvergadering, dat is Deutsche Post. Dat ter correctie. Ik heb een paar vragen, ja. Ik vond het een goed verhaal van de heer Gunning. Ik kan dat eigenlijk onderschrijven en ik ben ook heel blij dat dat Braziliaanse bedrijf niet is verkocht. Misschien ben ik een van de eerste geweest die al een keer heeft gezegd, dat moet je niet verkopen en waarom? Ik zie daar een groeimarkt. Een KLM gaat er heen en meerdere bedrijven gaan efieen. Zuid-Amerika is een groeimarkt. Ik vind als internationaal bedrijf dat TNT is, moetje daar zijn. Het verhaal over het Europese netwerk, dat is mij al langer bekend dat dat een sterk punt is van TNT. Dat daar meer op wordt ingezet, zeg ik, dat is logisch, maar kijkend naar vorig jaar of anderhalf jaar terug, richting UPS, die is gek op dat Europese netwerk. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat TNT - om daar heel erg op in te zetten - een klein beetje klaar wordt gemaakt om straks overgenomen te worden. Daar zal mijnheer Burgmans geen verklaring voor geven, dat verwacht ik ook niet, dat is alleen mijn indruk daarvan. U had het over de luchtvaart, over de vliegtuigen, of dat gaf de heer Bot aan, dat er meer wordt samengewerkt. Ik heb een jaar of zeven geleden aangegeven dat men eigenlijk veel meer van preferred vliegtuigmaatschappijen gebruik moet maken dan zelf vliegtuigen te kopen en alle toestanden meer. Dus ik ben blij dat dat verder ook goed gaat lopen. Even kijken, hoor. Inzake het rondbrengen van pakjes, zijn er ook gesprekken geweest met PostNL? Als je beiden een autootje half vol hebt rijden, dan kun je beter zeggen, wij maken er een auto vol van en wij delen de kosten daarin. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. De herbevestiging van het resultaat Ik weet dat u daar geen uitspraken over mag doen, maar zoals de herbevestiging die u geeft, mag ik aannemen dat het op terrnijn waar u op had gehoopt, ook het eerste kwartaal 2014, dat die trend zich doorzet. Daar had ik graag wat antwoorden op. U hebt een aantal constateringen en over het algemeen constateert u dat u het met ons eens bent, dus dat zijn eigenlijk geen vragen. U hebt uw opmerkingen over Brazilië gemaakt, dat hebben wij gehoord. Fijn dat wij het daar over eens zijn. U hebt het gehad over het Europese netwerk, daar heeft de heer Gunning uitvoerig een aantal dingen over gezegd, dus ik geloof niet dat wij daar nog een nadere toelichting op kunnen geven. Of wij overgenomen worden in de toekomst of niet, dat is speculatie, daar gaan wij verder niet op in. Dat kunt u zich wel voorstellen. Uw laatste opmerking over de herbevestiging van de guidance die gegeven is. Het is precies zoals de heer Gunning het heeft gezegd. Wij streven die 8% marge na. Daar is overigens bij gezegd, aannemende dat de economische ontwikkeling in Europa behoorlijk is en het is niet meer en minder dan dat, dus meer dan dat hebben wij er niet aan toe te voegen. Dan waren er nog wat vragen over samenwerking met partners, zoals bijvoorbeeld PostNL. Misschien dat de heer Gunning daar nog niets over wil zeggen. De heer Gunninca De pakjes waar u het over heeft, ik wou de vraag wat breder trekken. Er wordt vaak aan ons gevraagd of wij de b to c market, de business to consumer markt zouden moeten instappen. Ik geloof niet of wij geloven dat de komende jaren de b to c markt erg winstgevend zal zijn. Wij denken dat die erg competitief is. In Europa worden die markten beheerst door de postal companies, want die kunnen nergens naar toe. Hun eigen post neemt af en ze hebben eigenlijk geen andere weg te gaan dan de last mile delivery te worden van de b to c pakjes. Als je kijkt naar ons klantenprofiel, dan zitten wij eigenlijk veel meer op freight en een combinatie van freight en pakjes en hebben wij eigenlijk niets te zoeken in de b to c markt. Enerzijds omdat die te competitief is, dat er geen geld in verdiend gaat worden de komende jaren en dat het te speculatief zou zijn voor TNT om erin te stappen en anderzijds omdat de TNT express 8