Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs"

Transcriptie

1 Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

2 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

3 3 Zo doende!

4 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 7 2. Waarom investeren in maatschappelijk vastgoed? Wettelijke rolverdeling rijk-gemeente-schoolbestuur en kinderopvang Sector basisonderwijs Sector kinderopvang Rol van woningcorporaties Extra aandachtspunten Drie inspirerende voorbeelden 45 Creëer met een brede school een aantrekkelijke woonomgeving 46 Samen met woningcorporaties brede scholen bouwen? 50 Brede school als centrum van het dorp Praktische aanbevelingen Meer informatie Begrippen 71 Colofon 76 4

5 Zo doende! Voorwoord Teamplay werkt! Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor kinderopvang en onderwijs blijft onverminderd actueel. Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom huisvesting en betere voorzieningen voor mensen in de wijk, biedt dat prachtige meerwaarde voor alle betrokkenen. Juist ook in veranderende economische tijden. Daardoor kan tegemoet worden gekomen aan de altijd aanwezige vraag naar goede kinderopvang en scholing in aantrekkelijke gebouwen. En dat geldt voor zowel wijken in grote steden als voor dorpen op het platteland. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de samenwerking met woningcorporaties helaas niet overal en altijd goed van de grond komt. Dat hoeft ook niet overal, het hangt immers af van de opgave en prioriteiten die daarin moeten worden gesteld. Maar het is wel ronduit jammer als een gebrek aan informatie over het werkterrein van de partners drempelverhogend werkt. Daarom ben ik erg blij dat het Netwerkbureau Kinderopvang het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van deze brochure in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties, het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en Servicecentrum Scholenbouw. Na het doornemen van Zo doende! heeft u al heel wat hobbels geslecht. Wat zijn de trends in onderwijs en kinderopvang, wat zijn valkuilen en tips van collega s uit de praktijk en bij wie zijn nadere gegevens over normen en huurcontracten opvraagbaar? 5

6 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs We hopen dat deze brochure van nut kan zijn bij uw afweging om samen te werken met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in het realiseren van gebouwen voor kinderen. Van samenwerking naar teamplay, daar profiteert iedereen in de buurt van! Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties Marc Calon 6

7 7 Zo doende!

8 1. Inleiding

9 Zo doende! Woningcorporaties manifesteren zich meer en meer op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Naar verwachting blijft deze ontwikkeling zich ondanks de economische crisis doorzetten. Corporaties voelen zich immers verantwoordelijk voor de leefbaarheid in wijken. Daarnaast speelt de wijkaanpak in de grote steden en de wens tot behoud van voorzieningen in krimpgebieden een rol. Buurtvoorzieningen zoals kinderopvang en onderwijs zijn bovendien van positieve invloed op de waarde van het bezit van corporaties, zeker als deze in aantrekkelijke gebouwen worden aangeboden. In de praktijk gaat samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en gemeenten niet altijd vanzelf. Cultuurverschillen waar te weinig aandacht voor bestaat, kunnen leiden tot misverstanden. Want het zijn ingewikkelde trajecten, zeker als een corporatie als relatief nieuwe partner de samenwerking binnenstapt. Het zijn verschillende werelden, waarin de pedagogisch geschoolde mensen ook hun jargon hebben en niet altijd gewend zijn om te denken in termen als rendement en exploitatie. Daarnaast bestaat er ingewikkelde regelgeving rondom financiering en kwaliteit van primair onderwijs en kinderopvang. Zo doende! is bedoeld om woningcorporaties te informeren over de mogelijkheden en ervaringen die er zijn om een rol te spelen in de realisatie van gebouwen voor kinderopvang en primair onderwijs. En om hen een indruk te geven van hoe de kinderopvang- en onderwijssector in elkaar zitten. Onderwijs en kinderopvang zoeken steeds vaker naar partners om hun opgave te realiseren. Steeds vaker zoeken zij daarbij intensief contact met woningcorporaties. Corporaties komen als ervaren ontwikkelaars echt in beeld. In die samenwerking liggen kansen, op versterking van elkaars werkzaamheden en vooral in het realiseren en exploiteren van gebouwen voor kinderen. Deze brochure laat daar ook enkele aansprekende voorbeelden van zien. 9

10 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 1. Initiatief Zo doende! is tot stand gekomen op initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang, in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Aedes vereniging van woningcorporaties en het Servicecentrum Scholenbouw. Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de Europese Commissie over het werkdomein van de woningcorporaties op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Regels worden momenteel nader uitgewerkt. Het ziet ernaar uit dat woningcorporaties verplicht worden aan te besteden boven een bepaald drempelbedrag. Verder wordt bij het bepalen of gebruik kan worden gemaakt van WSW-borging, gekeken of het maatschappelijk vastgoed een duidelijke wijkfunctie heeft, bij voorkeur in de wijk waar de corporatie die gaat investeren ook bezit heeft. 2 in t Veld, multifunctionele accommodatie (basisschool, kindercentrum nul tot vier jaar, woonzorgcentrum voor senioren). Gemeente Den Haag (Vinex Wateringse Veld), woningcorporatie Wooninvest. Foto: Sander Schrover 10

11 11 Zo doende!

12 2. Waarom investeren in maatschappelijk vastgoed?

13 Zo doende! Investeren in maatschappelijk vastgoed heeft voor woningcorporaties verschillende voordelen. Twee positieve aspecten vallen daarbij met name op. Woningcorporaties kunnen met maatschappelijk vastgoed een goede invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een leefbare en sociale omgeving voor hun huurders. Investeren in maatschappelijk vastgoed sluit onder andere goed aan bij de roep om een actief beleid in de zogenoemde pracht- of krachtwijken. Het bouwen van multifunctionele accommodaties (MFA s) heeft daarbij nog als extra voordeel dat met meerdere samenwerkingspartners uit de buurt wordt gewerkt. Deze samenwerking op zich kan al een positieve dynamiek in een buurt of wijk teweeg brengen. Tweede voordeel van investeringen door woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed is van financiële aard. Het levert geld op, of in elk geval meer financiële zekerheid. Woningen, wijken en buurten worden voor bewoners aantrekkelijker als er een goed aanbod van voorzieningen is. Niet alleen commerciële, maar ook voorzieningen op het gebied van kinderopvang, onderwijs, welzijn. Uit verschillende onderzoeken 1 blijkt dat de moderne huurder niet meer uitsluitend de woning beoordeelt op aantrekkelijkheid en woongenot. Hij kijkt ook naar de omgeving. Zo is het voor werkende ouders een absolute must dat er in de buurt kinderopvang is. Anders is een wijk of buurt voor hen gewoon minder aantrekkelijk. Kortom, met maatschappelijk vastgoed kunnen woningcorporaties de waarde van hun vastgoed verhogen en tegelijkertijd het gevaar van leegstand verminderen. Praktische voordelen Naast bovengenoemde metavoordelen kleven er nog tal van andere voordelen aan investeren in maatschappelijk vastgoed, waarbij hier met name multifunctionele accommodaties voor kinderen onder de loep worden genomen. 1 Zie de literatuurlijst in hoofdstuk 10 13

14 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. Meer mogelijkheden in krimpgebieden Maatschappelijk vastgoed biedt in gebieden waar sprake is van bevolkingsafname (krimpgebieden) een goede mogelijkheid om toch een minimaal niveau van voorzieningen te handhaven. Denk aan de samenvoeging in één multifunctionele accommodatie van kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool. Er zijn ook tal van andere combinaties mogelijk in een multifunctionele accommodatie. Betere sociale samenhang In achterstandswijken is het gebrek aan sociale samenhang een bekend probleem. Een multifunctionele accommodatie waarin onderwijs en kinderopvang geïntegreerd worden aangeboden, kan in zo n wijk als spil fungeren, een middel zijn om bewoners meer bij het maatschappelijke leven te betrekken. Een brede school die het sociale middelpunt van de wijk wordt. Verschillende samenwerkingspartners kunnen diverse activiteiten organiseren vanuit de multifunctionele accommodatie. Ouders worden hierdoor meer betrokken bij de ontwikkeling en educatie van hun kind en kunnen zelf ook actiever en meer betrokken worden bij het openbare leven. Dit kan onder andere een positief effect hebben op de taalachterstand van allochtone kinderen en ouders. Daarnaast kunnen ouders via de geïntegreerde aanpak makkelijker in contact worden gebracht met het reguliere welzijnswerk. De brede school krijgt dan als het ware een doorverwijsfunctie. Meer activiteiten voor de jeugd Een kenmerk van multifunctionele accommodaties voor kinderen is de langere openstelling van gebouwen en voorzieningen en het grote activiteitenaanbod, zowel s middags na schooltijd als s avonds. Door langere schooltijden en een breder activiteitenaanbod kunnen schooluitval, overlast van rondhangende jongeren en crimineel gedrag afnemen. Daarnaast kan door de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties de beschikbare ruimte in de wijk efficiënter worden benut. In nieuwbouwwijken en herstructureringswijken worden nieuwe of vernieuwde 14

15 Zo doende! voorzieningen veelal onder één dak, centraal op één plek in de wijk gerealiseerd. Dat resulteert per saldo in minder gebouwen, die ook nog eens aantrekkelijk kunnen worden gemaakt. Dit vermindert de kans op desolate plekken en vervelende hangplekken in de wijk. Betere gezondheid Kinderen komen in multifunctionele accommodaties makkelijker en vaker in aanraking met sportactiviteiten die aangeboden worden door de kinderopvang of een sportvereniging. Ze blijken meer uren te sporten en te bewegen. Een effect daarvan is dat zowel structurele sportbeoefening als de doorstroom naar sportverenigingen toeneemt. Daarmee kan in belangrijke mate worden bijdragen aan de strijd tegen overgewicht. Behoefte aan dagarrangementen Werkende ouders vragen in feite een dagarrangement voor hun kinderen, van 7.30 uur tot uur. In dit arrangement moet naast onderwijs ook buitenschoolse opvang (bso) en vrije tijd worden aangeboden. Ouders kiezen voor gemak: school, buitenschoolse opvang en activiteiten het liefst in hetzelfde gebouw. Gemeenten en scholen willen ook voor kinderen van niet-werkende ouders naschoolse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Gemeenten subsidiëren deze activiteiten op grond van achterstandsbestrijding. Een belangrijk aandachtspunt vormt ook het overblijven tussen de middag in de huidige schoolgebouwen. Op veel scholen blijft de helft of meer van de kinderen tussen de middag op school. Bij nieuw te bouwen scholen wordt steeds meer direct rekening gehouden met het realiseren van kinderopvang, overblijf en naschoolse activiteiten. Al bestaande scholen zien met name de buitenschoolse opvang als goede pr voor hun school. Deze trend leidt tot een buitenschoolse opvang bij elke school. Inmiddels is een aantal schoolbesturen zelf een organisatie voor kinderopvang gestart, met name christelijke schoolbesturen. 15

16 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. In onze ogen is maatschappelijk resultaat het belangrijkste resultaat. Dit laat zich misschien niet direct uitdrukken in geld, maar wel in leefbaarheid, sociale contacten, veiligheid en het bieden van kansen aan onze bewoners. Goede huisvesting is een voorwaarde voor individuele ontwikkeling en groei. We zien het als onze taak om betere woon- en leefomstandigheden te creëren voor mensen die dit nodig hebben, en hen zo een nieuw, beter toekomstperspectief te bieden. Zo leggen we niet alleen een basis voor goed wonen, maar ook voor goed leven. Als maatschappelijke onderneming willen we graag ontmoetingen faciliteren. De inrichting en het beheer van zo n ontmoetingsplaats is geen gemakkelijke opgave. Maar dat hebben wij er graag voor over als wij daarmee kunnen voorzien in een maatschappelijk behoefte. Overigens is dat niet alleen in het belang van de samenleving, maar ook in ons eigen belang. De investering die wij doen, verdient zich immers weer terug als de waarde van het vastgoed stijgt door de toegenomen aantrekkingskracht van de wijk. Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur Ymere. Hogere waarde vastgoed In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de relatie tussen omgevingskwaliteit en vastgoedwaarde. Volgens diverse onderzoekers 2 bestaat deze relatie duidelijk. Positieve waardering door bewoners komt tot uitdrukking in hogere waarden van het vastgoed. Als een wijk een prettige woonomgeving biedt wordt de wijk dus gewild. Omgekeerd blijkt de (lagere) prijs van woningen samen te hangen met een lage sociale status van de buurt. De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koopwoningen in de buurt. Vooral in de stad bepaalt de woonomgeving voor meer dan de helft de prijs per vierkante meter. Het gaat daarbij vooral om sociale kenmer- 2 Zie de literatuurlijst in hoofdstuk 10 16

17 Zo doende! ken van de woonomgeving, zoals de status van de buurt en functionele kenmerken, zoals werkgelegenheid en de nabijheid van snelwegen. Daarnaast blijken er positieve effecten te zijn op de vastgoedwaarde van woningen door de aanwezigheid van multifunctionele accommodaties voor kinderen. Een brede school blijkt een waardemaker: de aanwezigheid van zo n multifunctioneel centrum kan een waarde-effect op woningprijzen genereren tussen 0,3 en 2,5 procent bovenop de normale prijsontwikkeling. Het waarde-effect is nog groter in achterstandswijken. Aedex biedt uitkomst Van de klassieke rol van woningbeheerder krijgen corporaties dus meer een rol van maatschappelijk gedreven investeerder of belegger in verschillende soorten vastgoed. Echter, maatschappelijke ambities zijn mooi, maar ze vragen wel om renderende investeringen. Veel geld verdienen met maatschappelijk vastgoed is niet echt aan de orde, maar een kostenneutrale aanpak kan zeker worden nagestreefd. Corporaties hebben belang bij inzicht in de vraag of de aannames die aan hun investeringen ten grondslag liggen ook worden waargemaakt. Inzicht in de kwaliteit van investeringskeuzes kan iedere corporatie met een beetje inspanning wel voor zichzelf organiseren. Zelfonderzoek geeft echter geen antwoord op de vraag of de eigen investeringen in relatie tot die van vergelijkbare partijen (corporaties en andere partijen) het beter of slechter doen en wat de oorzaken daarvan zijn. Beter kan de aedex/ipd-index van stichting Corporatie Vastgoedindex worden gehanteerd. De aedex/ipd is een meetinstrument dat voor de deelnemers een beoordeling van zowel financieel-economisch als maatschappelijk ondernemen mogelijk maakt. Aedex wil het effect van maatschappelijke activiteiten zichtbaar maken in het financieel rendement. Dit kan worden bereikt door maatschappelijke activiteiten te vergelijken met commerciële activiteiten op dezelfde locatie. 17

18 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. 2 zeesterren, multifunctionele accommodatie (basisschool, kindercentrum van nul tot vier jaar). Gemeente Den Haag, woningcorporatie Vestia Foto: Sander Schrover 18

19 Zo doende! Het rendement dat voortvloeit uit de dagelijkse bedrijfsvoering: het direct rendement, bedroeg in 2009 voor alle vastgoedinvesteringen van de deelnemers aan de IPD Nederlandse Maatschappelijk Vastgoedindex 6,8 procent. Het direct rendement is niet voor alle vormen van maatschappelijk vastgoed gelijk, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. collectief woon/zorg vastgoed 6,9% (2008: 6,7%) kinderdagverblijven 6,6% (2008: 4,5%) (brede) scholen 6,9% (2008: 6,4%) overig maatschappelijk vastgoed 5,4% (2008: 5,5%) 19

20 3. Wettelijke rolverdeling rijk-gemeente-schoolbestuur en kinderopvang

21 Zo doende! Onderwijs De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn verdeeld over gemeenten en scholen. Gemeenten ontvangen de middelen voor investeringen, de schoolbesturen voor de exploitatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stort elk jaar een bedrag voor de investeringen in het gemeentefonds. Het kabinet stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. In 2009 ontvingen de gemeenten een bedrag van 1,4 miljard euro. Op basis van de modelverordening van gemeenten wordt het normbedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting. Dit normbedrag is het budget voor nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke voorzieningen, enzovoort. De onderwijswetgeving bepaalt de rolverdeling tussen de gemeente en schoolbestuur. De gemeente stelt op verzoek van een schoolbestuur geld beschikbaar en wijst een locatie aan. Het schoolbestuur treedt op als opdrachtgever en bouwheer en wordt eigenaar van terrein en gebouw. Het bestuur kan de grond en de gebouwen echter niet vervreemden en/of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de gemeente. De waarde van het onroerend goed is dus niet van het bestuur en staat ook niet op de balans. De gemeente heeft vorderingsrecht op leegstaande onderwijsruimten en kan die inzetten voor een andere school of andere maatschappelijke doeleinden. Gemeente en schoolbesturen verklaren in een gezamenlijke acte dat een schoolgebouw niet langer voor het onderwijs noodzakelijk is. Als de gemeente besluit de onderwijsbestemming van het gebouw of het terrein op te heffen, vervalt het eigendom aan de gemeente. Deze beperking van het eigendomsrecht wordt economisch eigendomsrecht genoemd. Gemeenten en schoolbesturen kunnen met wederzijds goedvinden afwijken van de wettelijke rolverdeling. Hierbij heeft door de wijze waarop de wet het eigendomsrecht en het bouwheerschap formuleert het schoolbestuur formeel het laatste woord. Dit kan bijvoorbeeld als een derde partij participeert in een multifunctionele accommodatie. 21

22 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3. Kinderopvang Gemeenten hebben vanuit de Wet kinderopvang een aantal wettelijke taken: bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang, toezicht en handhaving van de kwaliteit van de opvang en het uitvoeren van het beleid voor doelgroepouders. In het vraaggefinancierde systeem van de Wet kinderopvang hebben veel gemeenten besloten dat zij naast het uitvoeren van hun wettelijke taken geen beleid moeten en/of hoeven te ontwikkelen en uit te voeren voor kinderopvang. Gemeenten kunnen in dit vraaggestuurde systeem wel een actieve rol spelen in het stimuleren van ondernemers in de kinderopvang bij het realiseren van meer capaciteit en in de samenwerking met het primair onderwijs. Een aantal gemeenten heeft deze actieve rol al op zich genomen: aanbesteding van kinderopvang, inpassing in het bestemmingsplan, investeren in gebouwen voor kinderopvang en een concreet ingevulde regierol. 22

23 23 Zo doende!

24 4. Sector basisonderwijs

25 Zo doende! In Nederland volgen in 2008 bijna 1,7 miljoen kinderen basisonderwijs, verdeeld over zo n 7500 basisscholen die onder 1300 schoolbesturen vallen. Het is niet duidelijk hoeveel gebouwen voor primair onderwijs Nederland telt, het aantal wordt geschat op circa met in totaal ongeveer klaslokalen. Sinds 1997 is er sprake van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de investeringen in het basisonderwijs, schoolbesturen voor de exploitatie. Gemeenten besteden jaarlijks ruim een miljard euro aan schoolgebouwen. Per jaar realiseren zij daarmee tussen de 100 en 150 nieuwe gebouwen. Voor de ruimtebehoefte van het onderwijs heeft de VNG een vrij beperkte adviesnorm opgesteld. Een basisschool met acht klassen begint met een vast binnenoppervlak (vaste voet) van 200 vierkante meter, per leerling komt daar 5,03 m2 bovenop. Een basisschool in het speciaal onderwijs begint met een vaste voet van 250 m2, per leerling komt daar 7,35 m2 bij. Volgens de VNG-normen bedraagt de investering per m2 bruto vloeroppervlak 1550 euro, in de praktijk is deze investering hoger. De gemiddelde werkelijke investering per vierkante meter ligt tussen 1500 en 2000 euro. Ook voor het buitenterrein zijn er vaste minimumnormen. Zo moet een verharde speelplaats minimaal 300 vierkante meter groot zijn, per leerling is 3 m2 noodzakelijk. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 m2. Voor het hele buitenterrein van een school bestaat sinds de decentralisatie naar gemeenten geen normering meer. In het verleden hanteerde het ministerie van OCW tweemaal het vloeroppervlak van het gebouw als norm voor het buitenterrein. Voor de bouw van een school met een vloeroppervlak van 1000 m2 is dan een perceel nodig van 2000 m2. Daarvan is 600 m2 nodig voor een speelplaats, de overige vierkante meters zijn nodig voor onder andere een fietsenberging en groenvoorzieningen. 25

26 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 4. Zie de VNG modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs, bijlage III, Criteria voor oppervlakte en indeling. Op de website staat een rekenmodel waarmee aan de hand van het aantal leerlingen de ruimtebehoefte van een school kan worden bepaald (zie onder toolbox/ruimtebehoefte). Vanuit het rijk wordt de combinatie van kinderopvang en onderwijs gestimuleerd. Vanaf schooljaar 2007/2008 zijn schoolbesturen verplicht dagarrangementen aan te bieden. Een dagarrangement houdt in dat kinderen van bijvoorbeeld 7.30 uur tot uur een verantwoord en professioneel activiteitenaanbod krijgen, zowel wat betreft leren als vrije tijd. Meestal gebeurt dit door het zogenaamde makelaarsmodel, waarbij een school doorverwijst naar een kinderopvangorganisatie met wie zij het liefst samenwerkt. Reden daarvoor is dat scholen hun nieuwe verantwoordelijkheid ook als een extra belasting zien, want voor verregaande samenwerking heeft het rijk geen extra geld beschikbaar gesteld. Als kinderen deelnemen aan een dagarrangement verblijven zij langer in de gebouwen dan op de gebruikelijke schooldagen. Het onderwijs werkt steeds meer met alternatieve dagindelingen in plaats van de traditionele schooltijden. Dat kan zijn met een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven of een model met vijf gelijke schooldagen waarbij de traditionele vrije woensdagmiddag vervalt. Dit andere gebruik vraagt ook andere voorzieningen van een gebouw. De brede school Sinds een jaar of tien doet zich een nieuwe ontwikkeling voor. Gemeenten willen een geïntegreerd voorzieningenaanbod voor de wijk realiseren. Om dit te kunnen realiseren wordt er samenwerking gezocht tussen onderwijs en andere voorzieningen als kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, cultuur, opvoedingsondersteuning en andere wijkvoorzieningen. Hoe het voorzieningenaanbod precies wordt ingevuld, is afhankelijk van de specifieke situatie van de wijk en de mogelijkheden van de 26

27 Zo doende! partners. In de praktijk blijkt het realiseren van een geïntegreerd voorzieningenaanbod in een multifunctioneel gebouw een hele uitdaging, omdat er sprake is van verschillende financieringssystemen, kwaliteitseisen en gebruikers in tijd en functie. De gedachtenontwikkeling over het gebouw van de brede school is nog in volle gang. Het is van belang om te benoemen dat een multifunctionele accommodatie niet automatisch hetzelfde is als een brede school. In een multifunctionele accommodatie kunnen de verschillende gebruikers van het complex vrij onafhankelijk van elkaar functioneren. Een brede school gaat daarentegen uit van een gemeenschappelijke visie waarop samenwerking tussen verschillende partijen vorm krijgt. De ontwikkeling van een brede school bevindt zich meestal in een van de volgende drie sferen : De brede school heeft een brede visie of breed samenwerkingsmodel, de verschillende partners hebben daarvoor een multifunctionele accommodatie nodig. Brede samenwerking is een brug te ver, in een multifunctionele accommodatie kan de samenwerking groeien. Een verzamelgebouw waar iedereen bij wijze van spreken zijn eigen ingang heeft. Samenwerking ook als men dat later alsnog zou willen kan niet of kan alleen bij forse aanpassingen van het gebouw. Ideaal bij de brede brede school is het gegeven dat het geheel meer is dan de som der delen. Het gaat om een nieuwe organisatie. Een brede school moet dan een plek in de wijk zijn waar kinderen veilig kunnen opgroeien, onderwijs krijgen en leuke dingen kunnen doen. En waar op interdisciplinaire wijze wordt gekeken naar hun ontwikkeling. Er worden in Nederland verschillende termen gebruikt voor integrale kindvoorzieningen, zoals brede school, brede buurtschool, sterrenschool, kantoortijdenschool, 27

28 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 4. vensterschool, school van de toekomst en integraal kindcentrum. In deze brochure wordt de term brede school gebruikt als het gaat om een integraal aanbod van ten minste onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen voor de wijk. Inmiddels zijn er in brede scholen voor basisonderwijs en 420 brede scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. De meeste brede scholen hebben het karakter van een multifunctionele accommodatie en zijn op weg naar een brede school in de werkelijke betekenis van het woord. Een grote valkuil bij de ontwikkeling van een brede school is dat partijen zich niet zelden tot samenwerking gedwongen voelen. Te lang blijven praten over samenwerking tussen partners die elkaar veelal onvoldoende kennen leidt vaak tot irritatie en (grote) vertraging. In zo n situatie is het verstandig de bouw van een MFA met de potentie zich tot een echte brede school door te ontwikkelen voorrang te geven. De trend is niet te stuiten. Nederland is op weg naar een nieuw type gebouwen voor kinderen, waarin opvang en onderwijs vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie worden aangeboden in een dagarrangement. 28

29 29 Zo doende!

30 5. Sector kinderopvang

31 Zo doende! De kinderopvang is een nog jonge sector die een turbulente ontwikkeling heeft doorgemaakt. In tien jaar tijd is de sector in omvang verdubbeld en getransformeerd van een gesubsidieerd- naar een vraaggefinancierd systeem. Dit komt mede door de invoering van de Wet kinderopvang in In de huidige maatschappij is kinderopvang een voorziening die noodzakelijk is om arbeid en zorg te kunnen combineren. Door de voortdurende stimulering van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is dit geen tijdelijke ontwikkeling. Er is behoefte aan meer aanbod van kinderopvang. Om daar op een structurele manier antwoord op te kunnen geven, dient er een betere samenwerking te komen tussen gemeenten, kinderopvangorganisaties en onderwijs. De vraag naar kinderopvang wordt bepaald door de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, de omvang van het dienstverband van vrouwen, het opleidingsniveau van de ouders en hun inkomen. In 2009 maken in totaal kinderen gebruik van kinderopvang (waarvan in de dagopvang van nul tot vierjarigen en in de buitenschoolse opvang voor vier tot twaalfjarigen). Naar verwachting zal met name de buitenschoolse opvang de komende jaren nog in capaciteit toenemen. In 2009 is er landelijk sprake van wachtlijsten voor zowel hele dagopvang ( kinderen) als buitenschoolse opvang ( kinderen). De capaciteit aan kinderopvang is landelijk ten opzichte van 2008 uitgebreid met 13 procent in de hele dagopvang, en met 19 procent in de buitenschoolse opvang. Kinderopvang is op basis van de Wet kinderopvang sinds 2005 vraaggefinancierd. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Ouders die arbeid en zorg combineren en doelgroepouders in het kader van de Wet kinderopvang hebben recht op een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties anticiperen in het realiseren van kinderopvang op een koopkrachtige vraag van ouders. Zij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor 31

32 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 5. uitbreiding en samenwerking. Uit ervaring blijkt dat ouders opvang dicht bij huis zoeken, zowel voor dagopvang als buitenschoolse opvang. Met name het gesleep met kinderen voor- en na schooltijd vinden ouders niet wenselijk. Tegelijkertijd willen ouders, en vaak ook leerkrachten, andere ruimten voor de kinderen na schooltijd. Dus geen opvang in klaslokalen. Bij de realisatie van buitenschoolse opvang wordt de opvang meer en meer binnen school gerealiseerd. Ook wordt er gezocht naar het gebruik van bestaande accommodaties, bijvoorbeeld sportaccommodaties. Binnen het onderwijs is er een stijgende vraag naar pedagogische afstemming tussen onderwijs en kinderopvang. Vierkante meters In 2009 zijn er in Nederland ruim 1700 organisaties voor kinderopvang met een gezamenlijke omzet van 3 miljard euro. De honderd grootste organisaties hebben ruim 50 procent aandeel in de markt. Er zijn drie landelijk werkende organisaties en de meeste grote steden of regio s kennen een of meer grote regionale organisaties. In totaal zijn er in Nederland in 2009 ruim locaties voor kinderopvang, ongeveer 4400 locaties voor hele dagopvang en ruim 5400 locaties voor buitenschoolse opvang. De investeringen voor een kinderopvanglocatie verschillen natuurlijk per geval. Exclusief de grondkosten moet een kinderopvangorganisatie rekening houden met een investering tussen 1500 en 2000 euro per vierkante meter. Over het algemeen liggen de cascokosten voor een kinderdagverblijf rond 130 euro per m2 (huurprijs), oplevering met voorzieningen zoals tussenwanden, leidingen en dergelijke kost zo n 200 euro per m2 (turn key). Per groep kost de inrichting zo n euro. Gemiddeld worden in een locatie voor hele dagopvang, voor kinderen van nul tot vier jaar, drie groepen gehuisvest. Per groep worden twaalf kinderen opgevangen. 32

33 Zo doende! De realisatie van één kindplaats dat is de capaciteit benodigd voor een kind voor vijf dagen per week, 52 weken per jaar vergt 10 m2 bruto vloeroppervlak. Een kindercentrum met 36 kindplaatsen heeft gemiddeld een oppervlakte van m2. Een locatie van deze omvang bestaat uit drie groepsruimten, met bij voorkeur een aangrenzende verschoonruimte en keuken of pantry. Voor de jongste kinderen is een slaapruimte nodig. Afhankelijk van de omvang van het kindercentrum, is grenzend aan het kindercentrum een buitenruimte nodig van ruim 100 m2. Locaties voor buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar, zijn bij voorkeur gesitueerd in of bij basisscholen. Dit voorkomt het vervoer van de kinderen van school naar de bso met busjes en taxi s. Per bso-locatie zijn gemiddeld twee groepen gehuisvest, met maximaal twintig kindplaatsen per groep. In totaal is voor twee groepen bso een bruto grondoppervlak nodig van minimaal 400 m2. In 2009 is ongeveer 8 procent van de locaties voor hele dagopvang en 36 procent van de locaties voor buitenschoolse opvang gehuisvest in scholen. In deze situaties kan door medegebruik van ruimtes, bijvoorbeeld een speellokaal, keuken en buitenruimte, efficiënt met vierkante meters worden omgegaan. Het brengen en halen van de kinderen door de ouders van zowel een kindercentrum als een bso vraagt aandacht voor de verkeersafhandeling en de parkeermogelijkheden. Sinds de motie Van Aartsen/Bos (2006) zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het aanbieden van een dagarrangement als ouders daar om vragen. Uit onderzoek blijkt dat schoolbesturen en schooldirecties in 2007 massaal gekozen hebben voor het makelaarsmodel om deze, voor hen nieuwe, taak te vervullen. Schoolbesturen en -directeuren spelen in de meeste gevallen geen actieve rol in het realiseren van meer capaciteit kinderopvang en in de (inhoudelijke) samenwerking met de kinderopvang. In het algemeen ervaart de sector onderwijs de verantwoordelijkheid voor het bieden van een dagarrangement als een extra taak naast veel andere 33