Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs"

Transcriptie

1 Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

2 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

3 3 Zo doende!

4 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 7 2. Waarom investeren in maatschappelijk vastgoed? Wettelijke rolverdeling rijk-gemeente-schoolbestuur en kinderopvang Sector basisonderwijs Sector kinderopvang Rol van woningcorporaties Extra aandachtspunten Drie inspirerende voorbeelden 45 Creëer met een brede school een aantrekkelijke woonomgeving 46 Samen met woningcorporaties brede scholen bouwen? 50 Brede school als centrum van het dorp Praktische aanbevelingen Meer informatie Begrippen 71 Colofon 76 4

5 Zo doende! Voorwoord Teamplay werkt! Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor kinderopvang en onderwijs blijft onverminderd actueel. Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom huisvesting en betere voorzieningen voor mensen in de wijk, biedt dat prachtige meerwaarde voor alle betrokkenen. Juist ook in veranderende economische tijden. Daardoor kan tegemoet worden gekomen aan de altijd aanwezige vraag naar goede kinderopvang en scholing in aantrekkelijke gebouwen. En dat geldt voor zowel wijken in grote steden als voor dorpen op het platteland. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de samenwerking met woningcorporaties helaas niet overal en altijd goed van de grond komt. Dat hoeft ook niet overal, het hangt immers af van de opgave en prioriteiten die daarin moeten worden gesteld. Maar het is wel ronduit jammer als een gebrek aan informatie over het werkterrein van de partners drempelverhogend werkt. Daarom ben ik erg blij dat het Netwerkbureau Kinderopvang het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van deze brochure in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties, het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en Servicecentrum Scholenbouw. Na het doornemen van Zo doende! heeft u al heel wat hobbels geslecht. Wat zijn de trends in onderwijs en kinderopvang, wat zijn valkuilen en tips van collega s uit de praktijk en bij wie zijn nadere gegevens over normen en huurcontracten opvraagbaar? 5

6 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs We hopen dat deze brochure van nut kan zijn bij uw afweging om samen te werken met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in het realiseren van gebouwen voor kinderen. Van samenwerking naar teamplay, daar profiteert iedereen in de buurt van! Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties Marc Calon 6

7 7 Zo doende!

8 1. Inleiding

9 Zo doende! Woningcorporaties manifesteren zich meer en meer op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Naar verwachting blijft deze ontwikkeling zich ondanks de economische crisis doorzetten. Corporaties voelen zich immers verantwoordelijk voor de leefbaarheid in wijken. Daarnaast speelt de wijkaanpak in de grote steden en de wens tot behoud van voorzieningen in krimpgebieden een rol. Buurtvoorzieningen zoals kinderopvang en onderwijs zijn bovendien van positieve invloed op de waarde van het bezit van corporaties, zeker als deze in aantrekkelijke gebouwen worden aangeboden. In de praktijk gaat samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en gemeenten niet altijd vanzelf. Cultuurverschillen waar te weinig aandacht voor bestaat, kunnen leiden tot misverstanden. Want het zijn ingewikkelde trajecten, zeker als een corporatie als relatief nieuwe partner de samenwerking binnenstapt. Het zijn verschillende werelden, waarin de pedagogisch geschoolde mensen ook hun jargon hebben en niet altijd gewend zijn om te denken in termen als rendement en exploitatie. Daarnaast bestaat er ingewikkelde regelgeving rondom financiering en kwaliteit van primair onderwijs en kinderopvang. Zo doende! is bedoeld om woningcorporaties te informeren over de mogelijkheden en ervaringen die er zijn om een rol te spelen in de realisatie van gebouwen voor kinderopvang en primair onderwijs. En om hen een indruk te geven van hoe de kinderopvang- en onderwijssector in elkaar zitten. Onderwijs en kinderopvang zoeken steeds vaker naar partners om hun opgave te realiseren. Steeds vaker zoeken zij daarbij intensief contact met woningcorporaties. Corporaties komen als ervaren ontwikkelaars echt in beeld. In die samenwerking liggen kansen, op versterking van elkaars werkzaamheden en vooral in het realiseren en exploiteren van gebouwen voor kinderen. Deze brochure laat daar ook enkele aansprekende voorbeelden van zien. 9

10 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 1. Initiatief Zo doende! is tot stand gekomen op initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang, in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Aedes vereniging van woningcorporaties en het Servicecentrum Scholenbouw. Het kabinet heeft afspraken gemaakt met de Europese Commissie over het werkdomein van de woningcorporaties op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Regels worden momenteel nader uitgewerkt. Het ziet ernaar uit dat woningcorporaties verplicht worden aan te besteden boven een bepaald drempelbedrag. Verder wordt bij het bepalen of gebruik kan worden gemaakt van WSW-borging, gekeken of het maatschappelijk vastgoed een duidelijke wijkfunctie heeft, bij voorkeur in de wijk waar de corporatie die gaat investeren ook bezit heeft. 2 in t Veld, multifunctionele accommodatie (basisschool, kindercentrum nul tot vier jaar, woonzorgcentrum voor senioren). Gemeente Den Haag (Vinex Wateringse Veld), woningcorporatie Wooninvest. Foto: Sander Schrover 10

11 11 Zo doende!

12 2. Waarom investeren in maatschappelijk vastgoed?

13 Zo doende! Investeren in maatschappelijk vastgoed heeft voor woningcorporaties verschillende voordelen. Twee positieve aspecten vallen daarbij met name op. Woningcorporaties kunnen met maatschappelijk vastgoed een goede invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een leefbare en sociale omgeving voor hun huurders. Investeren in maatschappelijk vastgoed sluit onder andere goed aan bij de roep om een actief beleid in de zogenoemde pracht- of krachtwijken. Het bouwen van multifunctionele accommodaties (MFA s) heeft daarbij nog als extra voordeel dat met meerdere samenwerkingspartners uit de buurt wordt gewerkt. Deze samenwerking op zich kan al een positieve dynamiek in een buurt of wijk teweeg brengen. Tweede voordeel van investeringen door woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed is van financiële aard. Het levert geld op, of in elk geval meer financiële zekerheid. Woningen, wijken en buurten worden voor bewoners aantrekkelijker als er een goed aanbod van voorzieningen is. Niet alleen commerciële, maar ook voorzieningen op het gebied van kinderopvang, onderwijs, welzijn. Uit verschillende onderzoeken 1 blijkt dat de moderne huurder niet meer uitsluitend de woning beoordeelt op aantrekkelijkheid en woongenot. Hij kijkt ook naar de omgeving. Zo is het voor werkende ouders een absolute must dat er in de buurt kinderopvang is. Anders is een wijk of buurt voor hen gewoon minder aantrekkelijk. Kortom, met maatschappelijk vastgoed kunnen woningcorporaties de waarde van hun vastgoed verhogen en tegelijkertijd het gevaar van leegstand verminderen. Praktische voordelen Naast bovengenoemde metavoordelen kleven er nog tal van andere voordelen aan investeren in maatschappelijk vastgoed, waarbij hier met name multifunctionele accommodaties voor kinderen onder de loep worden genomen. 1 Zie de literatuurlijst in hoofdstuk 10 13

14 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. Meer mogelijkheden in krimpgebieden Maatschappelijk vastgoed biedt in gebieden waar sprake is van bevolkingsafname (krimpgebieden) een goede mogelijkheid om toch een minimaal niveau van voorzieningen te handhaven. Denk aan de samenvoeging in één multifunctionele accommodatie van kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool. Er zijn ook tal van andere combinaties mogelijk in een multifunctionele accommodatie. Betere sociale samenhang In achterstandswijken is het gebrek aan sociale samenhang een bekend probleem. Een multifunctionele accommodatie waarin onderwijs en kinderopvang geïntegreerd worden aangeboden, kan in zo n wijk als spil fungeren, een middel zijn om bewoners meer bij het maatschappelijke leven te betrekken. Een brede school die het sociale middelpunt van de wijk wordt. Verschillende samenwerkingspartners kunnen diverse activiteiten organiseren vanuit de multifunctionele accommodatie. Ouders worden hierdoor meer betrokken bij de ontwikkeling en educatie van hun kind en kunnen zelf ook actiever en meer betrokken worden bij het openbare leven. Dit kan onder andere een positief effect hebben op de taalachterstand van allochtone kinderen en ouders. Daarnaast kunnen ouders via de geïntegreerde aanpak makkelijker in contact worden gebracht met het reguliere welzijnswerk. De brede school krijgt dan als het ware een doorverwijsfunctie. Meer activiteiten voor de jeugd Een kenmerk van multifunctionele accommodaties voor kinderen is de langere openstelling van gebouwen en voorzieningen en het grote activiteitenaanbod, zowel s middags na schooltijd als s avonds. Door langere schooltijden en een breder activiteitenaanbod kunnen schooluitval, overlast van rondhangende jongeren en crimineel gedrag afnemen. Daarnaast kan door de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties de beschikbare ruimte in de wijk efficiënter worden benut. In nieuwbouwwijken en herstructureringswijken worden nieuwe of vernieuwde 14

15 Zo doende! voorzieningen veelal onder één dak, centraal op één plek in de wijk gerealiseerd. Dat resulteert per saldo in minder gebouwen, die ook nog eens aantrekkelijk kunnen worden gemaakt. Dit vermindert de kans op desolate plekken en vervelende hangplekken in de wijk. Betere gezondheid Kinderen komen in multifunctionele accommodaties makkelijker en vaker in aanraking met sportactiviteiten die aangeboden worden door de kinderopvang of een sportvereniging. Ze blijken meer uren te sporten en te bewegen. Een effect daarvan is dat zowel structurele sportbeoefening als de doorstroom naar sportverenigingen toeneemt. Daarmee kan in belangrijke mate worden bijdragen aan de strijd tegen overgewicht. Behoefte aan dagarrangementen Werkende ouders vragen in feite een dagarrangement voor hun kinderen, van 7.30 uur tot uur. In dit arrangement moet naast onderwijs ook buitenschoolse opvang (bso) en vrije tijd worden aangeboden. Ouders kiezen voor gemak: school, buitenschoolse opvang en activiteiten het liefst in hetzelfde gebouw. Gemeenten en scholen willen ook voor kinderen van niet-werkende ouders naschoolse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Gemeenten subsidiëren deze activiteiten op grond van achterstandsbestrijding. Een belangrijk aandachtspunt vormt ook het overblijven tussen de middag in de huidige schoolgebouwen. Op veel scholen blijft de helft of meer van de kinderen tussen de middag op school. Bij nieuw te bouwen scholen wordt steeds meer direct rekening gehouden met het realiseren van kinderopvang, overblijf en naschoolse activiteiten. Al bestaande scholen zien met name de buitenschoolse opvang als goede pr voor hun school. Deze trend leidt tot een buitenschoolse opvang bij elke school. Inmiddels is een aantal schoolbesturen zelf een organisatie voor kinderopvang gestart, met name christelijke schoolbesturen. 15

16 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. In onze ogen is maatschappelijk resultaat het belangrijkste resultaat. Dit laat zich misschien niet direct uitdrukken in geld, maar wel in leefbaarheid, sociale contacten, veiligheid en het bieden van kansen aan onze bewoners. Goede huisvesting is een voorwaarde voor individuele ontwikkeling en groei. We zien het als onze taak om betere woon- en leefomstandigheden te creëren voor mensen die dit nodig hebben, en hen zo een nieuw, beter toekomstperspectief te bieden. Zo leggen we niet alleen een basis voor goed wonen, maar ook voor goed leven. Als maatschappelijke onderneming willen we graag ontmoetingen faciliteren. De inrichting en het beheer van zo n ontmoetingsplaats is geen gemakkelijke opgave. Maar dat hebben wij er graag voor over als wij daarmee kunnen voorzien in een maatschappelijk behoefte. Overigens is dat niet alleen in het belang van de samenleving, maar ook in ons eigen belang. De investering die wij doen, verdient zich immers weer terug als de waarde van het vastgoed stijgt door de toegenomen aantrekkingskracht van de wijk. Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur Ymere. Hogere waarde vastgoed In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de relatie tussen omgevingskwaliteit en vastgoedwaarde. Volgens diverse onderzoekers 2 bestaat deze relatie duidelijk. Positieve waardering door bewoners komt tot uitdrukking in hogere waarden van het vastgoed. Als een wijk een prettige woonomgeving biedt wordt de wijk dus gewild. Omgekeerd blijkt de (lagere) prijs van woningen samen te hangen met een lage sociale status van de buurt. De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koopwoningen in de buurt. Vooral in de stad bepaalt de woonomgeving voor meer dan de helft de prijs per vierkante meter. Het gaat daarbij vooral om sociale kenmer- 2 Zie de literatuurlijst in hoofdstuk 10 16

17 Zo doende! ken van de woonomgeving, zoals de status van de buurt en functionele kenmerken, zoals werkgelegenheid en de nabijheid van snelwegen. Daarnaast blijken er positieve effecten te zijn op de vastgoedwaarde van woningen door de aanwezigheid van multifunctionele accommodaties voor kinderen. Een brede school blijkt een waardemaker: de aanwezigheid van zo n multifunctioneel centrum kan een waarde-effect op woningprijzen genereren tussen 0,3 en 2,5 procent bovenop de normale prijsontwikkeling. Het waarde-effect is nog groter in achterstandswijken. Aedex biedt uitkomst Van de klassieke rol van woningbeheerder krijgen corporaties dus meer een rol van maatschappelijk gedreven investeerder of belegger in verschillende soorten vastgoed. Echter, maatschappelijke ambities zijn mooi, maar ze vragen wel om renderende investeringen. Veel geld verdienen met maatschappelijk vastgoed is niet echt aan de orde, maar een kostenneutrale aanpak kan zeker worden nagestreefd. Corporaties hebben belang bij inzicht in de vraag of de aannames die aan hun investeringen ten grondslag liggen ook worden waargemaakt. Inzicht in de kwaliteit van investeringskeuzes kan iedere corporatie met een beetje inspanning wel voor zichzelf organiseren. Zelfonderzoek geeft echter geen antwoord op de vraag of de eigen investeringen in relatie tot die van vergelijkbare partijen (corporaties en andere partijen) het beter of slechter doen en wat de oorzaken daarvan zijn. Beter kan de aedex/ipd-index van stichting Corporatie Vastgoedindex worden gehanteerd. De aedex/ipd is een meetinstrument dat voor de deelnemers een beoordeling van zowel financieel-economisch als maatschappelijk ondernemen mogelijk maakt. Aedex wil het effect van maatschappelijke activiteiten zichtbaar maken in het financieel rendement. Dit kan worden bereikt door maatschappelijke activiteiten te vergelijken met commerciële activiteiten op dezelfde locatie. 17

18 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 2. 2 zeesterren, multifunctionele accommodatie (basisschool, kindercentrum van nul tot vier jaar). Gemeente Den Haag, woningcorporatie Vestia Foto: Sander Schrover 18

19 Zo doende! Het rendement dat voortvloeit uit de dagelijkse bedrijfsvoering: het direct rendement, bedroeg in 2009 voor alle vastgoedinvesteringen van de deelnemers aan de IPD Nederlandse Maatschappelijk Vastgoedindex 6,8 procent. Het direct rendement is niet voor alle vormen van maatschappelijk vastgoed gelijk, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. collectief woon/zorg vastgoed 6,9% (2008: 6,7%) kinderdagverblijven 6,6% (2008: 4,5%) (brede) scholen 6,9% (2008: 6,4%) overig maatschappelijk vastgoed 5,4% (2008: 5,5%) 19

20 3. Wettelijke rolverdeling rijk-gemeente-schoolbestuur en kinderopvang

21 Zo doende! Onderwijs De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn verdeeld over gemeenten en scholen. Gemeenten ontvangen de middelen voor investeringen, de schoolbesturen voor de exploitatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stort elk jaar een bedrag voor de investeringen in het gemeentefonds. Het kabinet stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. In 2009 ontvingen de gemeenten een bedrag van 1,4 miljard euro. Op basis van de modelverordening van gemeenten wordt het normbedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor onderwijshuisvesting. Dit normbedrag is het budget voor nieuwbouw, uitbreiding, tijdelijke voorzieningen, enzovoort. De onderwijswetgeving bepaalt de rolverdeling tussen de gemeente en schoolbestuur. De gemeente stelt op verzoek van een schoolbestuur geld beschikbaar en wijst een locatie aan. Het schoolbestuur treedt op als opdrachtgever en bouwheer en wordt eigenaar van terrein en gebouw. Het bestuur kan de grond en de gebouwen echter niet vervreemden en/of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de gemeente. De waarde van het onroerend goed is dus niet van het bestuur en staat ook niet op de balans. De gemeente heeft vorderingsrecht op leegstaande onderwijsruimten en kan die inzetten voor een andere school of andere maatschappelijke doeleinden. Gemeente en schoolbesturen verklaren in een gezamenlijke acte dat een schoolgebouw niet langer voor het onderwijs noodzakelijk is. Als de gemeente besluit de onderwijsbestemming van het gebouw of het terrein op te heffen, vervalt het eigendom aan de gemeente. Deze beperking van het eigendomsrecht wordt economisch eigendomsrecht genoemd. Gemeenten en schoolbesturen kunnen met wederzijds goedvinden afwijken van de wettelijke rolverdeling. Hierbij heeft door de wijze waarop de wet het eigendomsrecht en het bouwheerschap formuleert het schoolbestuur formeel het laatste woord. Dit kan bijvoorbeeld als een derde partij participeert in een multifunctionele accommodatie. 21

22 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3. Kinderopvang Gemeenten hebben vanuit de Wet kinderopvang een aantal wettelijke taken: bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang, toezicht en handhaving van de kwaliteit van de opvang en het uitvoeren van het beleid voor doelgroepouders. In het vraaggefinancierde systeem van de Wet kinderopvang hebben veel gemeenten besloten dat zij naast het uitvoeren van hun wettelijke taken geen beleid moeten en/of hoeven te ontwikkelen en uit te voeren voor kinderopvang. Gemeenten kunnen in dit vraaggestuurde systeem wel een actieve rol spelen in het stimuleren van ondernemers in de kinderopvang bij het realiseren van meer capaciteit en in de samenwerking met het primair onderwijs. Een aantal gemeenten heeft deze actieve rol al op zich genomen: aanbesteding van kinderopvang, inpassing in het bestemmingsplan, investeren in gebouwen voor kinderopvang en een concreet ingevulde regierol. 22

23 23 Zo doende!

24 4. Sector basisonderwijs

25 Zo doende! In Nederland volgen in 2008 bijna 1,7 miljoen kinderen basisonderwijs, verdeeld over zo n 7500 basisscholen die onder 1300 schoolbesturen vallen. Het is niet duidelijk hoeveel gebouwen voor primair onderwijs Nederland telt, het aantal wordt geschat op circa met in totaal ongeveer klaslokalen. Sinds 1997 is er sprake van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de investeringen in het basisonderwijs, schoolbesturen voor de exploitatie. Gemeenten besteden jaarlijks ruim een miljard euro aan schoolgebouwen. Per jaar realiseren zij daarmee tussen de 100 en 150 nieuwe gebouwen. Voor de ruimtebehoefte van het onderwijs heeft de VNG een vrij beperkte adviesnorm opgesteld. Een basisschool met acht klassen begint met een vast binnenoppervlak (vaste voet) van 200 vierkante meter, per leerling komt daar 5,03 m2 bovenop. Een basisschool in het speciaal onderwijs begint met een vaste voet van 250 m2, per leerling komt daar 7,35 m2 bij. Volgens de VNG-normen bedraagt de investering per m2 bruto vloeroppervlak 1550 euro, in de praktijk is deze investering hoger. De gemiddelde werkelijke investering per vierkante meter ligt tussen 1500 en 2000 euro. Ook voor het buitenterrein zijn er vaste minimumnormen. Zo moet een verharde speelplaats minimaal 300 vierkante meter groot zijn, per leerling is 3 m2 noodzakelijk. Vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 m2. Voor het hele buitenterrein van een school bestaat sinds de decentralisatie naar gemeenten geen normering meer. In het verleden hanteerde het ministerie van OCW tweemaal het vloeroppervlak van het gebouw als norm voor het buitenterrein. Voor de bouw van een school met een vloeroppervlak van 1000 m2 is dan een perceel nodig van 2000 m2. Daarvan is 600 m2 nodig voor een speelplaats, de overige vierkante meters zijn nodig voor onder andere een fietsenberging en groenvoorzieningen. 25

26 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 4. Zie de VNG modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs, bijlage III, Criteria voor oppervlakte en indeling. Op de website staat een rekenmodel waarmee aan de hand van het aantal leerlingen de ruimtebehoefte van een school kan worden bepaald (zie onder toolbox/ruimtebehoefte). Vanuit het rijk wordt de combinatie van kinderopvang en onderwijs gestimuleerd. Vanaf schooljaar 2007/2008 zijn schoolbesturen verplicht dagarrangementen aan te bieden. Een dagarrangement houdt in dat kinderen van bijvoorbeeld 7.30 uur tot uur een verantwoord en professioneel activiteitenaanbod krijgen, zowel wat betreft leren als vrije tijd. Meestal gebeurt dit door het zogenaamde makelaarsmodel, waarbij een school doorverwijst naar een kinderopvangorganisatie met wie zij het liefst samenwerkt. Reden daarvoor is dat scholen hun nieuwe verantwoordelijkheid ook als een extra belasting zien, want voor verregaande samenwerking heeft het rijk geen extra geld beschikbaar gesteld. Als kinderen deelnemen aan een dagarrangement verblijven zij langer in de gebouwen dan op de gebruikelijke schooldagen. Het onderwijs werkt steeds meer met alternatieve dagindelingen in plaats van de traditionele schooltijden. Dat kan zijn met een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven of een model met vijf gelijke schooldagen waarbij de traditionele vrije woensdagmiddag vervalt. Dit andere gebruik vraagt ook andere voorzieningen van een gebouw. De brede school Sinds een jaar of tien doet zich een nieuwe ontwikkeling voor. Gemeenten willen een geïntegreerd voorzieningenaanbod voor de wijk realiseren. Om dit te kunnen realiseren wordt er samenwerking gezocht tussen onderwijs en andere voorzieningen als kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, cultuur, opvoedingsondersteuning en andere wijkvoorzieningen. Hoe het voorzieningenaanbod precies wordt ingevuld, is afhankelijk van de specifieke situatie van de wijk en de mogelijkheden van de 26

27 Zo doende! partners. In de praktijk blijkt het realiseren van een geïntegreerd voorzieningenaanbod in een multifunctioneel gebouw een hele uitdaging, omdat er sprake is van verschillende financieringssystemen, kwaliteitseisen en gebruikers in tijd en functie. De gedachtenontwikkeling over het gebouw van de brede school is nog in volle gang. Het is van belang om te benoemen dat een multifunctionele accommodatie niet automatisch hetzelfde is als een brede school. In een multifunctionele accommodatie kunnen de verschillende gebruikers van het complex vrij onafhankelijk van elkaar functioneren. Een brede school gaat daarentegen uit van een gemeenschappelijke visie waarop samenwerking tussen verschillende partijen vorm krijgt. De ontwikkeling van een brede school bevindt zich meestal in een van de volgende drie sferen : De brede school heeft een brede visie of breed samenwerkingsmodel, de verschillende partners hebben daarvoor een multifunctionele accommodatie nodig. Brede samenwerking is een brug te ver, in een multifunctionele accommodatie kan de samenwerking groeien. Een verzamelgebouw waar iedereen bij wijze van spreken zijn eigen ingang heeft. Samenwerking ook als men dat later alsnog zou willen kan niet of kan alleen bij forse aanpassingen van het gebouw. Ideaal bij de brede brede school is het gegeven dat het geheel meer is dan de som der delen. Het gaat om een nieuwe organisatie. Een brede school moet dan een plek in de wijk zijn waar kinderen veilig kunnen opgroeien, onderwijs krijgen en leuke dingen kunnen doen. En waar op interdisciplinaire wijze wordt gekeken naar hun ontwikkeling. Er worden in Nederland verschillende termen gebruikt voor integrale kindvoorzieningen, zoals brede school, brede buurtschool, sterrenschool, kantoortijdenschool, 27

28 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 4. vensterschool, school van de toekomst en integraal kindcentrum. In deze brochure wordt de term brede school gebruikt als het gaat om een integraal aanbod van ten minste onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen voor de wijk. Inmiddels zijn er in brede scholen voor basisonderwijs en 420 brede scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. De meeste brede scholen hebben het karakter van een multifunctionele accommodatie en zijn op weg naar een brede school in de werkelijke betekenis van het woord. Een grote valkuil bij de ontwikkeling van een brede school is dat partijen zich niet zelden tot samenwerking gedwongen voelen. Te lang blijven praten over samenwerking tussen partners die elkaar veelal onvoldoende kennen leidt vaak tot irritatie en (grote) vertraging. In zo n situatie is het verstandig de bouw van een MFA met de potentie zich tot een echte brede school door te ontwikkelen voorrang te geven. De trend is niet te stuiten. Nederland is op weg naar een nieuw type gebouwen voor kinderen, waarin opvang en onderwijs vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie worden aangeboden in een dagarrangement. 28

29 29 Zo doende!

30 5. Sector kinderopvang

31 Zo doende! De kinderopvang is een nog jonge sector die een turbulente ontwikkeling heeft doorgemaakt. In tien jaar tijd is de sector in omvang verdubbeld en getransformeerd van een gesubsidieerd- naar een vraaggefinancierd systeem. Dit komt mede door de invoering van de Wet kinderopvang in In de huidige maatschappij is kinderopvang een voorziening die noodzakelijk is om arbeid en zorg te kunnen combineren. Door de voortdurende stimulering van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is dit geen tijdelijke ontwikkeling. Er is behoefte aan meer aanbod van kinderopvang. Om daar op een structurele manier antwoord op te kunnen geven, dient er een betere samenwerking te komen tussen gemeenten, kinderopvangorganisaties en onderwijs. De vraag naar kinderopvang wordt bepaald door de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, de omvang van het dienstverband van vrouwen, het opleidingsniveau van de ouders en hun inkomen. In 2009 maken in totaal kinderen gebruik van kinderopvang (waarvan in de dagopvang van nul tot vierjarigen en in de buitenschoolse opvang voor vier tot twaalfjarigen). Naar verwachting zal met name de buitenschoolse opvang de komende jaren nog in capaciteit toenemen. In 2009 is er landelijk sprake van wachtlijsten voor zowel hele dagopvang ( kinderen) als buitenschoolse opvang ( kinderen). De capaciteit aan kinderopvang is landelijk ten opzichte van 2008 uitgebreid met 13 procent in de hele dagopvang, en met 19 procent in de buitenschoolse opvang. Kinderopvang is op basis van de Wet kinderopvang sinds 2005 vraaggefinancierd. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Ouders die arbeid en zorg combineren en doelgroepouders in het kader van de Wet kinderopvang hebben recht op een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties anticiperen in het realiseren van kinderopvang op een koopkrachtige vraag van ouders. Zij zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor 31

32 Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 5. uitbreiding en samenwerking. Uit ervaring blijkt dat ouders opvang dicht bij huis zoeken, zowel voor dagopvang als buitenschoolse opvang. Met name het gesleep met kinderen voor- en na schooltijd vinden ouders niet wenselijk. Tegelijkertijd willen ouders, en vaak ook leerkrachten, andere ruimten voor de kinderen na schooltijd. Dus geen opvang in klaslokalen. Bij de realisatie van buitenschoolse opvang wordt de opvang meer en meer binnen school gerealiseerd. Ook wordt er gezocht naar het gebruik van bestaande accommodaties, bijvoorbeeld sportaccommodaties. Binnen het onderwijs is er een stijgende vraag naar pedagogische afstemming tussen onderwijs en kinderopvang. Vierkante meters In 2009 zijn er in Nederland ruim 1700 organisaties voor kinderopvang met een gezamenlijke omzet van 3 miljard euro. De honderd grootste organisaties hebben ruim 50 procent aandeel in de markt. Er zijn drie landelijk werkende organisaties en de meeste grote steden of regio s kennen een of meer grote regionale organisaties. In totaal zijn er in Nederland in 2009 ruim locaties voor kinderopvang, ongeveer 4400 locaties voor hele dagopvang en ruim 5400 locaties voor buitenschoolse opvang. De investeringen voor een kinderopvanglocatie verschillen natuurlijk per geval. Exclusief de grondkosten moet een kinderopvangorganisatie rekening houden met een investering tussen 1500 en 2000 euro per vierkante meter. Over het algemeen liggen de cascokosten voor een kinderdagverblijf rond 130 euro per m2 (huurprijs), oplevering met voorzieningen zoals tussenwanden, leidingen en dergelijke kost zo n 200 euro per m2 (turn key). Per groep kost de inrichting zo n euro. Gemiddeld worden in een locatie voor hele dagopvang, voor kinderen van nul tot vier jaar, drie groepen gehuisvest. Per groep worden twaalf kinderen opgevangen. 32

33 Zo doende! De realisatie van één kindplaats dat is de capaciteit benodigd voor een kind voor vijf dagen per week, 52 weken per jaar vergt 10 m2 bruto vloeroppervlak. Een kindercentrum met 36 kindplaatsen heeft gemiddeld een oppervlakte van m2. Een locatie van deze omvang bestaat uit drie groepsruimten, met bij voorkeur een aangrenzende verschoonruimte en keuken of pantry. Voor de jongste kinderen is een slaapruimte nodig. Afhankelijk van de omvang van het kindercentrum, is grenzend aan het kindercentrum een buitenruimte nodig van ruim 100 m2. Locaties voor buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar, zijn bij voorkeur gesitueerd in of bij basisscholen. Dit voorkomt het vervoer van de kinderen van school naar de bso met busjes en taxi s. Per bso-locatie zijn gemiddeld twee groepen gehuisvest, met maximaal twintig kindplaatsen per groep. In totaal is voor twee groepen bso een bruto grondoppervlak nodig van minimaal 400 m2. In 2009 is ongeveer 8 procent van de locaties voor hele dagopvang en 36 procent van de locaties voor buitenschoolse opvang gehuisvest in scholen. In deze situaties kan door medegebruik van ruimtes, bijvoorbeeld een speellokaal, keuken en buitenruimte, efficiënt met vierkante meters worden omgegaan. Het brengen en halen van de kinderen door de ouders van zowel een kindercentrum als een bso vraagt aandacht voor de verkeersafhandeling en de parkeermogelijkheden. Sinds de motie Van Aartsen/Bos (2006) zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het aanbieden van een dagarrangement als ouders daar om vragen. Uit onderzoek blijkt dat schoolbesturen en schooldirecties in 2007 massaal gekozen hebben voor het makelaarsmodel om deze, voor hen nieuwe, taak te vervullen. Schoolbesturen en -directeuren spelen in de meeste gevallen geen actieve rol in het realiseren van meer capaciteit kinderopvang en in de (inhoudelijke) samenwerking met de kinderopvang. In het algemeen ervaart de sector onderwijs de verantwoordelijkheid voor het bieden van een dagarrangement als een extra taak naast veel andere 33

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 Den Haag Den Haag 6 maart 2009 Betreft: Motie Van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor- tussen en naschoolse opvang. Ons kenmerk

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Beneden Beekloop 90 5662HM Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang VEZ (KDV) Rieteweg 12 8041AK ZWOLLE

Inspectierapport Landstede Kinderopvang VEZ (KDV) Rieteweg 12 8041AK ZWOLLE Inspectierapport Landstede Kinderopvang VEZ (KDV) Rieteweg 12 8041AK ZWOLLE Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectie: 14-01-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis VA Amersfoort Registratienummer

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis VA Amersfoort Registratienummer Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA Amersfoort Registratienummer 850749013 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 13-07-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan AH Utrecht

Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan AH Utrecht Inspectierapport Het Speeldorp (KDV) Janssoniuslaan 45 3528AH Utrecht Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 20-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 27-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat VS Geldrop

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat VS Geldrop Inspectierapport Stichting Kinderopvang Nut Geldrop (BSO) Amundsenstraat 51 5665VS Geldrop Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo Datum inspectie: 12-06-2015 Type

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 5213XT 's-hertogenbosch Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Brassertjes (KDV) Van Schaiklaan PL Soerendonk

Inspectierapport De Brassertjes (KDV) Van Schaiklaan PL Soerendonk Inspectierapport De Brassertjes (KDV) Van Schaiklaan 9 6027PL Soerendonk Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum inspectie: 09-02-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 23 februari 2010 Registratienummer: 2010/22 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Samenwerking SKOBOS-Korein in de Antoniusschool

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Grave Datum inspectie: 05-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011

Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Frank Studulski - Sardes 16 december 2011 Onderwerpen 1. Ontstaan brede school & definiëring 2. Theoretische basis 3. Ontwikkeling laatste tien jaar 4. Gebouwen 5. Integrale kindcentra 6. Opbrengsten 7.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Continurooster ja of nee?

Continurooster ja of nee? Whitepaper tussenschoolse opvang Stichting Lunchen op School (LoS) November 2013 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Visie IHP. 1 De kindcentra bieden opvang en educatie voor alle kinderen van 0-12 jaar, waarin gewerkt wordt aan

Visie IHP. 1 De kindcentra bieden opvang en educatie voor alle kinderen van 0-12 jaar, waarin gewerkt wordt aan Visie IHP De functie van scholen Scholen in IJsselstein hebben een brede maatschappelijke functie. Het schoolgebouw is idealiter een toegankelijke wijkvoorziening met een pedagogisch hoogwaardig aanbod,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Overzicht QenA, versie 1306

Overzicht QenA, versie 1306 Overzicht QenA, versie 1306 vraag antwoord Gevalideerd door Is het mogelijk de start van de Ja, kinderopvangorganisaties die op een locatie kinderen Min bso-tijd voor alle contracten aan van verschillende

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 3 augustus ECSD/U Lbr. 17/042 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 3 augustus 2017 Ons kenmerk ECSD/U201700503 Lbr. 17/042 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, 11 februari 2009 Regioplan publicatienr. Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

verhuur van ruimte in schoolgebouwen

verhuur van ruimte in schoolgebouwen verhuur van ruimte in schoolgebouwen 20 juni 2012 Jeroen Bos (j.bos@dordrecht.nl) Inhoud Situatie in Dordrecht Dilemma s Besluitvormingsproces Beleidsregels voor verhuur Huurprijzen Ervaringen en nieuwe

Nadere informatie

urbangenerator CONTEXTUREARCHITECTSRESEARCH deelstudie

urbangenerator CONTEXTUREARCHITECTSRESEARCH deelstudie urbangenerator deelstudie CONTEXTUREARCHITECTSRESEARCH rijswijkstraat 175 amsterdam 020 6691647 info@contexturearchitects.nl www.contexturearchitects.nl Samenwerking particuliere kinderopvang.kinderopvang

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Inhoud betoog. Aanleidingen. MFA = multi. Functies. De meerwaarde van multi. MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé

Inhoud betoog. Aanleidingen. MFA = multi. Functies. De meerwaarde van multi. MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé De meerwaarde van multi Jasper van der Wal 23 november 2010 Inhoud betoog MFA Aanleidingen MFA = multi Meerwaarde Trends en breuklijnen Resumé 1 2 Aanleidingen nieuwbouw- of renovatiemoment voorzieningen

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten

MEMO. 1. Inleiding. 2. Ruimtelijke aspecten MEMO Van Ibrahim Kaya Aan College van Burgemeester en wethouders en de Raad Kenmerk Betreft Quickscan herhuisvesting Don Bosco school Bijlage(n) 1 Contactpersoon De heer I. Kaya T: 078 770 47 14 E: i.kaya@dordrecht.nl

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard JA Assen

Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard JA Assen Inspectierapport Kindercentrum De Kabouters, Gastouderbureau De Kabouters (KDV) De Boomgaard 7 9408JA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 02-11-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018

Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018 Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 18-08-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden.

De Papendrechtse politiek wil klaar zijn als er landelijk nieuw beleid komt, zodat er snel en goed op ingespeeld kan worden. Verslag van de discussiebijeenkomst Doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen georganiseerd door het Platform Maatschappelijke Verkenning, gehouden op 12 oktober 2006 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Sturen op het gebruik van

Sturen op het gebruik van Sturen op het gebruik van maatschappelijk vastgoed Seminar Maatschappelijk Vastgoed ir. Wicher F. Schönau MMC Twynstra Gudde Krijtmolen d'admiraal, Amsterdam 24 juni 2014 Toekomst of verleden? Library

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. 25 oktober 2004 PO/OO/2004/ PPS en de brede school

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. 25 oktober 2004 PO/OO/2004/ PPS en de brede school De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 25 oktober 2004 PO/OO/2004/35925 Onderwerp PPS en de brede school Bijlage(n) Best practices brede

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat 13 4735TA Zegge Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 14-07-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Meulebeek (BSO) Watermolenstraat BJ Oostrum

Inspectierapport BSO Meulebeek (BSO) Watermolenstraat BJ Oostrum Inspectierapport BSO Meulebeek (BSO) Watermolenstraat 3 5807BJ Oostrum Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Venray Datum inspectie: 15-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Schatkist (KDV) De Korenbloem LW Budel

Inspectierapport Schatkist (KDV) De Korenbloem LW Budel Inspectierapport Schatkist (KDV) De Korenbloem 2 6021LW Budel Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum inspectie: 09-02-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht

Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht Inspectierapport 't Stadstuintje (BSO) Varkenmarkt 146 3311BR Dordrecht Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 24-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Olijfboom (BSO) Enkdwarsstraat TV Deventer

Inspectierapport BSO De Olijfboom (BSO) Enkdwarsstraat TV Deventer Inspectierapport BSO De Olijfboom (BSO) Enkdwarsstraat 2 7413TV Deventer Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 28-07-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven. A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad. Amersfoort, 2 november 2006

De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven. A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad. Amersfoort, 2 november 2006 De tijden van het kind Congres De basisschool van half acht tot zeven A.M.L. van Wieringen Voorzitter Onderwijsraad Amersfoort, 2 november 2006 DE TIJDEN VAN HET KIND Inhoudsopgave Vanuit kinderen denken,

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL

Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL Inspectierapport Kinderopvang More for Kids (KDV) Mensinkweg 6b 7442TD NIJVERDAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HELLENDOORN Datum inspectie: 17-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Lokaal beleid Buitenschoolse opvang Basisscholen moeten met ingang van het schooljaar 2007/2008 ervoor zorgen dat tussen- en buitenschoolse opvang geregeld wordt, als daar op hun school bij ouders behoefte

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion.

Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. Verschillen Oude t.o.v. Nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Borne Uit: Adviesrapport / Saxion. 2.1 De verordening Zoals in de Inleiding van dit onderzoek al is vermeld is bij

Nadere informatie

Jaarcongres Management Kinderopvang dinsdag 22 april 2014 Samenwerking met het onderwijs: risico's voor de bedrijfsvoering

Jaarcongres Management Kinderopvang dinsdag 22 april 2014 Samenwerking met het onderwijs: risico's voor de bedrijfsvoering Jaarcongres Management Kinderopvang dinsdag 22 april 2014 Samenwerking met het onderwijs: risico's voor de bedrijfsvoering Tony Weggemans AYIT Consultancy Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy

Nadere informatie

Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884

Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884 Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 25-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Inspectierapport ' T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG (KDV) Mierloseweg AR Helmond Registratienummer

Inspectierapport ' T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG (KDV) Mierloseweg AR Helmond Registratienummer Inspectierapport ' T Skooltje KINDEROPVANG MIERLOSEWEG (KDV) Mierloseweg 128 5707AR Helmond Registratienummer 181029133 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout 3 5993BW MAASBREE Registratienummer 209129347 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Struin De Goffert (BSO) Dingostraat 71 6531PA NIJMEGEN Registratienummer 202842423

Inspectierapport Struin De Goffert (BSO) Dingostraat 71 6531PA NIJMEGEN Registratienummer 202842423 Inspectierapport Struin De Goffert (BSO) Dingostraat 71 6531PA NIJMEGEN Registratienummer 202842423 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Nijmegen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Doen (BSO) Patriottenlaan XP Zwolle

Inspectierapport Kindercentrum Doen (BSO) Patriottenlaan XP Zwolle Inspectierapport Kindercentrum Doen (BSO) Patriottenlaan 1 8014XP Zwolle Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 18-07-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen. voor beeldvormende raad. naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres:

Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen. voor beeldvormende raad. naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres: Nieuwbouw projecten onderwijs IKC Noord en Gaanderen voor beeldvormende raad naam opsteller: T. Gudden telefoonnummer: 377 321 e-mailadres: Voorstel: 1. Een aanvullend bedrag beschikbaar stellen voor nieuwbouw

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie