Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008"

Transcriptie

1 Evaluatie Wet Inburgering 2007 en 2008

2 Inhoud 1. Inleiding Demografische ontwikkelingen Informatiefunctie Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal Realiseren website en inburgerzuilen Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten Realiseren inburgeringsloket Aandacht via de media Gegevens inburgering 2007 en De intake De instroom De inburgeraars De trajecten Het Albeda College Kaleos Educatie Zadkine Educatie Conclusies De informatiefunctie De resultaten Acties Bijlage 1: Afkortingen

3 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Nadat de wet in november 2006 door de Eerst Kamer was vastgesteld, hadden gemeenten slechts kort de tijd om de implementatie van de wet voor te bereiden. In Schiedam zijn in februari 2007 door de raad de uitgangpunten van het inburgeringsbeleid en de Verordening Wet Inburgering vastgesteld. Vervolgens is gestart met een aanbesteding voor de inkoop van inburgeringstrajecten. Dit heeft geresulteerd in drie contracten met aanbieders voor inburgeringstrajecten, die in de periode rond de zomervakantie 2007 zijn afgesloten. Ook is in 2007 invulling gegeven aan de informerende functie van de gemeente door vaststelling van het communicatieplan en de start van de uitvoering daarvan. Zo is er al een inburgerloket gerealiseerd, zijn er in de stad vier inburgerzuilen geplaatst en is er op de site van de gemeente Schiedam een speciale inburgerpagina geplaatst ( Zo n twee jaar na invoering van de WI is het echter belangrijk om te kijken naar de resultaten tot nu toe. Landelijk loopt de instroom op de inburgeringstrajecten sterk achter op de planning. Gemeenten dreigen hun doelstellingen hierdoor niet te halen. Daar komt bij dat al in het najaar van 2007 door de minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) wijzigingen op de complexe inburgeringswet werden aangekondigd in het Deltaplan Inburgering. Dit Deltaplan heeft tot doel om de kwaliteit van de inburgering te vergroten en om er voor te zorgen, dat het volume van het aantal inburgeringstrajecten wordt verhoogd. Belangrijk dus om te kijken hoe het er in Schiedam voor staat. In deze evaluatie wordt niet alleen stilgestaan bij het aantal inburgeringstrajecten. In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de demografische ontwikkeling in Schiedam van de afgelopen periode en de omvang van de doelgroep. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de informatiefunctie aan bod. Hoofdstuk 4 laat zien hoe het staat met de intake, de realisatie van de instroom, de achtergrondkenmerken van de inburgeraars, de ingekochte trajecten en de resultaten tot nu toe. Tot slot bevat hoofdstuk 6 een aantal conclusies en aanbevelingen. 2

4 2. Demografische ontwikkelingen Tussen 2007 en 2009 is de Schiedamse bevolking qua omvang licht toegenomen. Dat geldt niet voor alle bevolkingsgroepen. Zo neemt het aandeel van de Nederlandse bevolkingsgroep al vele jaren langzaam af. Anderzijds nemen de allochtone groepen toe, met name de groep Overige arme landen. Hiertoe behoren herkomstlanden die in Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn gelegen. 1. Ontwikkeling van de bevolking in Schiedam naar etniciteit personen % personen % Nederlands , ,1 Turks , ,8 Marokkaans , ,6 Surinaams , ,5 Antilliaans (incl. Arubaans) , ,3 Ov. rijke landen , ,6 Ov. arme landen , ,1 Totaal , ,0 De toename van de allochtone groepen heeft twee oorzaken. Enerzijds heeft het te maken met het gegeven dat een relatief groot deel van de vestigers komend vanuit andere gemeenten/landen uit allochtonen bestaat, anderzijds is de allochtone bevolking in Schiedam relatief heel jong. Dat heeft tot gevolg dat in vergelijking met Nederlandse huishoudens, relatief veel allochtone huishoudens zich in de fase van gezinsvorming bevinden. Dat zorgt voor hoge geboortecijfers en daarmee groei van de bevolkingsgroep. Tabel 1 geeft ook inzicht in de meest voorkomende etnische groepen in Schiedam. Indien wordt gekeken naar de leeftijd onder de Schiedamse bevolking, dan valt op dat er grote verschillen bestaan tussen de diverse etnische groepen. Zo zijn Nederlanders en de Overige rijke landen (o.m. West-Europa, Amerika, Oceanië 1, Japan) gemiddeld aanzienlijk ouder. Van hen is ruim 20 procent 65 jaar of ouder terwijl dit bij de andere groepen 3 à 4 procent bedraagt. 1 Eilanden in Grote of Stille Oceaan, inclusief Australië en Nieuw-Zeeland 3

5 2. Bevolking Schiedam naar etniciteit en leeftijd (per ) Leeftijd 0-3 jr jr jr jr jr. 65+ Totaal Nederlands 3,4% 7,4% 8,2% 22,1% 38,8% 20,1% 100,0% Turks 6,5% 14,6% 14,9% 38,5% 21,0% 4,5% 100,0% Marokkaans 9,8% 15,8% 13,2% 41,7% 16,3% 3,2% 100,0% Surinaams 4,4% 11,6% 12,6% 37,0% 31,2% 3,3% 100,0% Antilliaans 8,5% 13,7% 14,5% 40,8% 20,9% 1,6% 100,0% Ov. rijke landen 2,8% 4,5% 4,5% 22,2% 45,5% 20,6% 100,0% Ov. arme landen 6,9% 12,4% 10,4% 41,0% 26,2% 3,0% 100,0% Totaal 4,4% 9,0% 9,3% 27,3% 34,7% 15,3% 100,0% Een groeiend deel van de bevolking met een allochtone achtergrond is in Nederland geboren. Desondanks behoort de meerderheid van hen tot de eerste generatie. Dat geldt met name voor de Antilliaanse groep: ruim tweederde deel van hen is op de Antillen geboren. Ook personen die tot de groep Overige arme landen behoren zijn in de meeste gevallen niet in Nederland geboren. Daarentegen is van de Marokkanen juist wel de meerderheid in Nederland geboren. 3. Bevolking per naar etniciteit en generatie generatie 1e generatie 2e generatie Nederlands Totaal Nederlands ,0%,0% 100,0% 100,0% Turks ,1% 49,9%,0% 100,0% Marokkaans ,4% 52,6%,0% 100,0% Surinaams ,6% 45,4%,0% 100,0% Antilliaans (incl. Aribaans) Ov. rijke landen ,8% 30,2%,0% 100,0% ,6% 63,4%,0% 100,0% Ov. arme landen ,4% 33,6%,0% 100,0% Totaal ,7% 15,2% 66,1% 100,0% Jaarlijks vestigen er zich zo n personen in Schiedam. Uit de gegevens van 2007 en 2008 blijkt dat ruim 60 procent een allochtone achtergrond heeft. Indien de Nederlandse 4

6 bevolkingsgroep buiten beschouwing wordt gelaten dan blijkt dat meer dan de helft van de allochtone groep tot de eerste generatie behoort. Bovendien gaat het om een groeiend aandeel. Verder blijkt dat nog steeds een flink deel van de eerste generatie allochtonen zich direct vanuit het buitenland in Schiedam vestigt. In 2008 ging het om 703 personen. Dit komt overeen met 14 procent van alle personen die naar de stad toegekomen zijn. Van de vestigers in 2008 bestond de grootste groep 1 e generatie allochtonen uit Bulgaren (136 19,3%) gevolgd door Polen (108 15,4%) en Antillianen (71 10,1%). Uit de demografische gegevens blijkt duidelijk een groei van het aantal personen met een etnische achtergrond. Van de totale Schiedamse bevolking is 18,7% van de eerste generatie allochtonen. Bovendien vestigen zich jaarlijks een groot aantal personen zich hier rechtstreeks vanuit het buitenland. Het belang van een goede inburgering voor een stad als Schiedam is dan ook evident. 5

7 3. Informatiefunctie Het geven van informatie over inburgering is een belangrijke taak van de gemeente binnen de WI. Om hieraan invulling te geven zijn in het communicatieplan de volgende acties opgenomen: - Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal. - Realiseren website en inburgerzuilen. - Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. - Realiseren inburgeringsloket. - Aandacht via media. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de onderdelen die hiervan al zijn gerealiseerd en de resultaten daarvan. De WI is een ingewikkelde en complexe wet. Daarom is het voor potentiële inburgeraars belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de wet en de mogelijke consequenties. In de praktijk blijkt dat hierbij vooral behoefte is aan informatie over de eigen persoonlijke situatie. Daarom is er ook een korte, duidelijke folder ontwikkeld die potentiële inburgeraars verwijst naar bronnen als de website, het inburgerloket en het algemene telefoonnummer van het inburgerloket. Deze folder is verkrijgbaar bij de balies in de stadswinkel en het bedrijfsverzamelgebouw. Een belangrijk actiepunt uit het communicatieplan is het realiseren van een inburgersite en vier inburgerzuilen, het zogenaamde digitale inburgerloket van de gemeente Schiedam. Hier kunnen potentiële inburgeraars terecht voor informatie over de nieuwe WI en andere relevante informatie. De informatie is in meerdere talen beschikbaar, namelijk Arabisch, Engels, Nederlands en Turks. De informatie kan niet alleen gelezen worden, maar wordt ook in deze talen met geluid ondersteund. De vier inburgerzuilen zijn geplaatst op een aantal locaties waar de doelgroep vaak komt. De zuilen zijn een aanvulling op de inburgersite en zijn bedoeld om ook mensen die geen beschikking hebben over een computer of geen computer ervaring hebben, ook in de gelegenheid te stellen om dezelfde informatie te verkrijgen. De zuilen werken met zogenaamde touch screens en de afwezigheid van toetsenbord en muis maakt het een laagdrempelige informatievoorziening. De inburgersite en de inburgerzuilen vormen samen het digitale inburgerloket. Dit digitale inburgerloket is in februari 2008 geopend. Tussen de opening en het tussentijdse meetmoment (eind november) hebben bijna bezoekers het digitale inburgerloket bezocht. Het aantal bezoeken via het internet was ongeveer even groot als het aantal bezoeken via de inburgerzuilen. Tabel 4 geeft inzicht in het gebruik van de inburgersite en de inburgerzuilen. Tabel 4. Gebruik inburgersite en inburgerzuilen Aantal gelezen Pagina s weergegeven teksten Inburgersite Inburgerzuil Stadswinkel Inburgerzuil Moskee Dr. Schaepmansingel Inburgerzuil Dreesplein Inburgerzuil Blauwe Brug Totaal

8 Gemiddeld zijn er in de evaluatieperiode zo n 10 teksten per dag gelezen op de locaties waar de inburgerzuilen staan. Om actief informatie te geven over de WI en de consequenties hiervan voor burgers zijn vooral in 2007 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in buurthuizen en moskeeën. Over het algemeen zijn deze goed bezocht en werden er veel vragen gesteld. De bijeenkomsten waren bedoeld om algemene informatie over de WI te geven. Veelal was er echter behoefte aan informatie over de persoonlijke situatie. In februari 2008 is het inburgerloket geopend op het Stationsplein in het bedrijfsverzamelgebouw. Het inburgerloket is op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 12:30 uur. Verder is het de hele dag door telefonisch bereikbaar. Van de inloopfunctie van het inburgeringsloket wordt goed gebruik gemaakt. Gemiddeld worden per dag zo n 3 inburgeraars geholpen. Ook van het algemene informatienummer wordt goed gebruik gemaakt. Er is helaas nog weinig vergelijkingsmateriaal over het gebruik van het inburgeringsloket met andere gemeenten. Vanaf begin 2009 wordt het gebruik van het inburgeringsloket structureel geëvalueerd, zodat bij de volgende evaluatie meer inzicht is in het gebruik hiervan Er is tot op heden nog weinig gebruik gemaakt van de lokale media om voorlichting te geven over de WI. Wel is medio 2008 de landelijke campagne Het begint met taal van start gegaan. In de beleidsnota inburgering en de inburgeragenda is als actiepunt opgenomen om lokaal aansluiting te zoeken bij deze mediacampagne. Dit betekent concreet dat het landelijk ontwikkelde materiaal met ingang van april 2009 gebruikt gaat worden om aandacht te vragen voor het belang van inburgering en om potentiële inburgeraars door te verwijzen naar de voorzieningen. 7

9 4. Gegevens inburgering 2007 en 2008 De intake van inburgeraars door de klantmanagers inburgering vormt een belangrijke schakel in de keten. Bij de intake wordt vastgesteld of een inburgeraar tot de doelgroep behoort en of hij inburgeringsplichtig of behoeftig is. Belangrijk hierbij is ook dat de inburgeraars goed worden voorgelicht over de rechten en plichten en de vervolgstappen binnen het inburgeringstraject. Inburgeraars kunnen ook het aanbod van de gemeente weigeren. Bij inburgeringsplichtigen kan dan nog wel de inburgeringsplicht worden opgelegd, maar bij inburgeringsbehoeftigen niet. Inburgeraars die een intake hebben gehad, worden aangemeld bij een onafhankelijk toetsbureau om de beginniveaus en de leercapaciteit vast te stellen. Nadat de gemeente van het toetsbureau de uitslag ontvangt, worden de deelnemers aangemeld bij de taalaanbieders. De procedure van aanmelding bij het toetsbureau en de terugkoppeling van de resultaten loopt in de praktijk erg goed. In totaal hebben in 2007 en inburgeraars een intake gehad. Dit heeft ertoe geleid dat 449 inburgeraars zijn gestart met een traject. Bij 34% van de intakes leidt dit dus tot een daadwerkelijk start van een traject. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Verder heeft bij de inburgeringsplichtigen die een intake hebben gehad 24% een vrijstelling ontvangen en is bij 42% de inburgeringsplicht opgelegd door middel van een handhavingsbeschikking. Deze personen moeten na drie en een half jaar aantonen dat zij aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De belangrijkste redenen waarom deze inburgeringsplichtigen geen aanbod accepteren zijn: - De inburgeraar heeft werk wat moeilijk is te combineren met het volgen van een traject. - De inburgeraar heeft nog maar weinig ondersteuning nodig om het inburgeringsexamen te halen en besluit het zelf te doen. - Door de zorg voor zeer jonge kinderen besluit men de inburgering nog even uit te stellen. Bij de inburgeringsbehoeftigen heeft bij 65% de intake niet tot een aanbod geleid en bij de overige 35% wel. Tabel 5: aantallen intakes, vrijstellingen en handhaving Intakes Vrijstelling Handhaving Aanbod Inburgeringsplichtig Inburgeringsbehoeftig Totaal Landelijk lopen de resultaten qua instroom de afgelopen jaren sterk achter bij de vooraf geplande doelstellingen. Zo zijn er in 2007 slechts van de geplande trajecten gestart (21%) en in van de geplande trajecten (68%). Ook voor 2009 wordt verwacht dat het moeilijk zal worden om het geplande aantal van trajecten te halen. De belangrijkste redenen voor het achterblijven van de realisatie zijn de korte implementatieperiode voor gemeenten en de complexiteit van de Wet Inburgering. In Schiedam is dit beeld helaas niet anders. Voor de periode maakt inburgering onderdeel uit van de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU SIV) van het grote stedenbeleid. Voor de realisatie in deze periode is de volgende prognose vastgesteld. 8

10 Tabel 6: Prognose inburgering BDU SIV Per jaar Gecombineerde trajecten (inburgering re-integratie) Overige trajecten (Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs) Totaal Aantal handhavingsbeschikkingen Per jaar moeten er dus 422 trajecten starten om de GSB doelstelling voor te halen. Over 2007 en 2008 ziet het beeld er echter als volgt uit: Aantal gerealiseerde trajecten per instelling* (cumulatief) in relatie tot gestelde doel ultimo 2009 * Instelling AC= Albeda College KE= Kaleos Educatie ZE= Zadkine Educatie Daarbij is het goed om verder te kijken naar de instroom per kwartaal per instelling. 9

11 Aantal gerealiseerde trajecten per instelling* (per kwartaal) Ook in Schiedam loopt de realisatie dus sterk achter bij de planning. Van de GSB doelstelling van trajecten zijn er tot op heden slechts 449 gestart (35,5%). Dit betekent dat er in 2009 nog 816 trajecten moeten starten om de doelstelling te halen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dat niet lukken. Voor het achterblijven van de realisatie zijn een aantal verklaringen, die niet veel afwijken van de landelijke problematiek. Omdat de implementatieperiode voor de invoering van de WI veel te kort was, en er door de invoering van marktwerking ook nog eens een aanbestedingsprocedure moest worden uitgevoerd, kon pas in het derde kwartaal van 2007 worden gestart met de inburgeringstrajecten. Daarnaast hebben zich bij een aantal contractpartners problemen afgespeeld, waardoor de instroom onder druk stond. Zo zijn er bij Zadkine Educatie in het derde kwartaal 2007 als ruim 125 deelnemers aangemeld, maar door interne problemen bij Zadkine Educatie vanwege inkrimping van het personeel is het grootste gedeelte hiervan pas in 2008 gestart. De problemen bij Zadkine Educatie waren in 2008 nog niet opgelost. Eind 2008 heeft er vanuit de gemeente een behoorlijke tijdsinvestering vanuit het klantmanagement inburgering plaatsgevonden om er voor te zorgen dat van alle aangemelde deelnemers ook de trajectplannen en overige gegevens op orde waren, zodat kon worden vastgesteld welke deelnemers zijn gestart en welke niet. Hierdoor is ook de instroom op de andere contracten in het laatste kwartaal 2008 teruggelopen. Bij Kaleos Educatie deed zich in 2008 het probleem voor, dat door de landelijke problemen met de instroom van inburgeraars, deze taalaanbieder in de financiële problemen raakte. Hierdoor zijn er in 2008 slechts weinig deelnemers gestart met een traject bij Kaleos Educatie. Daar komt bij dat Kaleos Educatie zelf verantwoordelijk was voor de werving van deelnemers. De resultaten hiervan zijn in de praktijk ook flink tegengevallen. In 2007 en 2008 zijn circa 170 deelnemers geworven, waarvan slechts 21 deelnemers daadwerkelijk met een traject is gestart. De problemen lijken nu opgelost, maar door de problemen met Zadkine Educatie zal de instroom in 2009 pas goed op gang komen. In de eerste maand van 2009 zijn overigens al zo n 70 deelnemers gestart. Ook bij het Albeda College loopt de realisatie achter bij de planning. In 2007 en 2008 is 65% van het aantal geplande trajecten gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor ligt 10

12 voornamelijk in het feit dat personele capaciteit van de klantmanagers ingezet moest worden om de problemen bij de andere contractpartners aan te pakken. Belangrijk is het ook om te kijken welke deelnemers er tot nu toe zijn bereikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan: - etniciteit; - geslacht; - leeftijd en - buurt. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de etnische afkomst van de gestarte deelnemers in 2007 en Het gaat hierbij dus in totaal om 449 deelnemers. Gerealiseerde trajecten naar etniciteit in procent (periode ) Gezien de samenstelling van de Schiedamse bevolking is het logisch dat de groep Turken de grootste groep inburgeraars vormt. Toch is het percentage Turken relatief hoog. De verdeling man/vrouw bij deelname aan inburgeringstrajecten is 40/60%. In de volgende tabel is dit per taalaanbieder weergegeven. 11

13 Gerealiseerde trajecten per instelling naar geslacht in procent (periode ) Het feit dat er bij Kaleos Educatie alleen maar vrouwen op traject zitten valt te verklaren uit het feit dat deze trajecten zijn gericht op Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs (OGO). Het contract bij het Albeda College is gericht op Werk en bij Zadkine Educatie op Werk en OGO. Hieronder volgt de indeling per leeftijdscatagorie per instelling. Bij Kaleos Educatie is de groep van 30 tot 39 jaar iets ruimer vertegenwoordigd. Gerealiseerde trajecten per instelling naar leeftijd in procent ( periode ) 12

14 Een interessant aspect bij de achtergrondkenmerken van de inburgeraars is de verdeling naar wijk. Het is hierbij geen verrassing dat het overgrote deel van de inburgeraars uit de wijk Nieuwland afkomstig is. Het percentage inburgeraars uit deze wijk komt overeen met het percentage Nieuwlanders uit het Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen (BPI). Na Nieuwland volgen de wijken Oost en Groenoord. Gerealiseerde trajecten naar wijk in procent (periode ) Bij de aanbesteding van inburgeringstrajecten in 2007 zijn de volgende trajecten ingekocht bij respectievelijk het Albeda College, Kaleos Educatie en Zadkine Educatie: Contractpartne Soort traject Planning Planning 2008 r Albeda College Uitkeringsgerechtigden Kaleos Educatie OGO Zadkine Educatie Examentraining Totaal Alle ingekochte trajecten bevatten duale elementen. Zo vinden in het traject van het Albeda College voor uitkeringsgerechtigden gelijktijdig zowel inburgeringsactiviteiten plaats als arbeidsmarktgerichte activiteiten. Ook binnen het OGO-contract van Kaleos Educatie worden bij voorbeeld activiteiten gericht op de opvoeding van de kinderen gekoppeld aan het leren van de taal. Voor de doelstelling vanuit het Deltaplan Inburgering dat in % van de inburgeringstrajecten een duaal karakter hebben geldt een nader beschrijving van het begrip duaal. Niet alle trajecten voldoen hier op voorhand aan. Voor trajecten die wel aan die eis voldoen ontvangt de gemeente vanaf 2008 een participatiebonus van 1.000,00. 2 Bij de inkoop is uitgegaan van een hoger aantal deelnemers dan op basis van de prognose in het kader van de BDU SIV. De reden hiervoor is dat er naast de inburgeringsmiddelen ook nog een aantal trajecten vanuit de WWB worden bekostigd. 13

15 Eind 2008 voldeed ruim 26% van de Schiedamse trajecten aan deze eis. Landelijk lag dit iets hoger, namelijk op 33%. Bij 19% van de inburgeringstrajecten zijn kinderopvangvoorzieningen nodig om het voor de inburgeraar mogelijk te maken om een inburgeringstraject te volgen. De taalaanbieders zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De geboden voorzieningen bestaan onder andere uit reguliere kinderopvang, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en Voorschoolse Educatie (VE). De trajecten die zijn ingekocht bij het Albeda College combineren inburgering en reintegratie. Hierbij worden beide onderdelen gelijktijdig aangeboden. Bij de verschillende soorten trajecten wordt onderscheid gemaakt naar taalniveau en afstand tot de arbeidsmarkt. Albeda College aantal max. uren les deeln. trajectdr per wk soort Lager dan niveau A1, ruime afst. Arbeidsmarkt mnd traject Lager dan niveau A1, beperkte afst. Arbeidsmarkt mnd Hoger dan niveau A1, ruime afst. Arbeidsmarkt mnd Hoger dan niveau A1, beperkte afst. Arbeidsmarkt mnd De trajecten van het Albeda College laten de volgende resultaten zien: 161 De bij Kaleos Educatie ingekochte trajecten zijn gericht op een combinatie van inburgering en opvoedingsondersteuning. Ook hierbij een overzicht van de verschillende trajecten: Kaleos Educatie uren les huiswerk/ per wk praktijkopdracht soort traject OGO 6-9 mnd uur OGO mnd uur OGO mnd uur 25 Hoewel er bij Kaleos Educatie slechts weinig trajecten zijn gestart, hierbij toch een inzicht in de resultaten tot nu toe. 14

16 Naast de trajecten gericht op Werk of OGO, zijn er ook nog specifieke trajecten examentraining ingekocht voor deelnemers die in 2007 of 2008 een traject vanuit het oude inburgeringsstelsel afronden, maar nog niet het niveau van het inburgegingsexamen hadden behaald. Het ging hierbij om nieuwkomers vanuit de oude Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN), oudkomers die een traject hebben gevolgd in het kader van de Regeling inburgering oudkomers en educatiedeelnemers die een traject Nederlands als tweede taal hebben gevolgd in het kader van de volwassenen educatie. Hiervoor zijn bij Zadkine Educatie de volgende trajecten ingekocht: De trajecten bij Zadkine Educatie laten voorlopig de volgende resultaten zijn: 15

17 In zijn totaliteit zijn er te weinig deelnemers uitgestroomd om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de inburgeringstrajecten. Daarbij speelt mee dat nog niet van alle deelnemers die examen hebben gedaan, de resultaten al door de IB-groep zijn teruggekoppeld. Wel valt op dat de uitval aan de lage kant is met 6,9%. 16

18 5. Conclusies Van een aantal voorzieningen, die zijn ontwikkeld om invulling te geven aan de informatie-functie, wordt goed gebruik gemaakt. Dit geldt vooral voor de digitale inburgerapplicatie en het inburgerloket. Omdat de instroom op trajecten nog achterblijft, is het wel verstandig om de landelijke mediacampagne van het ministerie op lokaal niveau verder vorm te geven. Dit wordt vanaf april 2009 verder opgepakt. Door via de lokale media zoals LOOK-tv, Radio Schiedam en de lokale bladen het belang van inburgering te communiceren, wordt het bereik nog verder uitgebreid. De resultaten van de instroom blijven nog achter bij de planning, maar in de 2 e helft 2008 is begonnen met een inhaalslag. Een belangrijk aandachtspunt blijft echter, dat de administratieve procedures bij de taalaanbieders niet op orde zijn. De belangrijkste redenen voor het achterblijven van de instroom in 2007 en 2008 zijn: - Korte implementatietermijn van een complexe wet. - Het late afsluiten van contracten in 2007 in verband met aanbestedingstermijnen. - Tijd die nodig was om de formatie voor de uitvoering op niveau te brengen. - De financiële problemen bij Kaleos Educatie, waardoor in 2008 bijna geen deelnemers zijn aangemeld. - Achterstand in afhandeling van aanmeldingen bij de taalaanbieders. Gezien het feit dat alle aanloopproblemen nu achter de rug lijken te zijn en de instroom op gang blijkt te komen, mag voorzichtig geconcludeerd worden dat in 2009 nog een inhaalslag gemaakt gaat worden. Het is daarbij echter niet realistisch om te verwachten dat het aantal van gehaald gaat worden. Waarschijnlijk stromen in 2009 nog circa 550 inburgeraars in op en traject, waardoor de uiteindelijke realisatie van de GSB doelstelling zal uitkomen in de buurt van de trajecten. Uiteraard wordt er wel naar gestreefd een zo goed mogelijk resultaat te halen. De belangrijkste acties die in 2009 ingezet worden om een zo hoog mogelijke instroom te halen zijn: - Uitbreiding doelgroep die een aanbod wordt gedaan. - Aanpassen eigen bijdrage. - Inzetten inburgerscouts om actief inburgeraars te benaderen. - Inzetten mediacampagne. - Inburgeringsplichtigen die in 2007 en 2008 een aanbod hebben geweigerd nogmaals oproepen. Deze acties zijn verder uitgewerkt in de beleidsnota inburgering en het plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering. Door het geringe aantal inburgeraars, dat tot op heden een traject heeft afgerond, kan er nog geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de inburgeringstrajecten. Bij de volgende evaluatie, die in het eerste kwartaal van 2010 wordt opgesteld, wordt hier meer aandacht aan besteed. Over de uitval kan gezegd worden dat die tot op heden laag (6,9%) is. Ook zal bij de evaluatie van het eerste kwartaal 2010 inzicht gegeven worden over de inzet van het klantmanagement. Bij het in 2009 uit te voeren deelnemerstevredenheidonderzoek zal nadrukkelijk ook naar dit onderdeel worden gekeken. 17

19 Bijlage 1: Afkortingen AC : Albeda College BDU : Brede Doeluitkering BPI : Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen GSB : Grotestedenbeleid ISI : Informatiesysteem Inburgering KE : Kaleos Educatie OGO : Opvoeding, Gezondheid en Onderwijs SIV : Sociaal, Integratie en Veiligheid VROM : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VE : Voorschoolse Educatie WEB : Wet Educatie en Beroepsonderwijs WI : Wet Inburgering WIN : Wet Inburgering Nieuwkomers (voor 2007) WWB : Wet Werk en Bijstand WWI : Wonen, Wijken en Integratie ZE : Zadkine Educatie 18

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam

Plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Educatie & Welzijn Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl Plan van aanpak

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland De Wet Inburgering Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland Significant / Triarii, september 2007, Den Haag OOSTDUINLAAN 127 2596 JK DEN HAAG TELEFOON 070 3283574 FAX 070 3284301

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat:

In de Notitie nieuwe Wet inburgering voor de gemeente Oldenzaal staat: Bijlage behorende bij de Verordening inburgering 2007 (Vastgesteld bij besluit van de raad van 4 april 2007, nr. 86) Informerende rol van de gemeente In de inburgeringswet staat: Artikel 8 De gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente Schiedam beleidsnota Inburgering in Schiedam Evaluatie Afdeling Educatie

gemeente Schiedam beleidsnota Inburgering in Schiedam Evaluatie Afdeling Educatie gemeente Schiedam beleidsnota Inburgering in Schiedam Evaluatie 2000-2005 Afdeling Educatie Inburgering in Schiedam Evaluatie 2000-2005 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen

Geachte Voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Stagnering Inburgeringscursussen Directoraat-Generaal Wonen Wijken en Integratie Directie Inburgering en Integratie Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.

Raadsvoorstel 92. Gemeenteraad. Vergadering 1 juli Onderwerp. : Evaluatie Inburgering. B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE. Vergadering 1 juli 2008 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Inburgering B&W vergadering : 3 juni 2008 Dienst / afdeling : SE.MOeD Aan de gemeenteraad, Op 3 april 2007 heeft uw gemeenteraad nota Inburgeren

Nadere informatie

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voorlichtingspublicatie BVE/Stelsel- 2006/31436 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Eerdere rapportage hierover heeft u begin 2006 ontvangen over het 1 e Project Oudkomers.

Eerdere rapportage hierover heeft u begin 2006 ontvangen over het 1 e Project Oudkomers. INTERNE NOTITIE voor: B&W Bijlage 1 van: Otto Poelen Bij B&W voorstel wk34-8 telefoon: 775 afdeling: Welzijn, WIZ onderwerp: Oudkomers Cuijk tot 1-1-8 datum: 31-7-8 Stand van zaken Project Regeling Inburgering

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media

Wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media Wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De Wet Inburgering van 2007 tot 2013... 4 2.1 De Wet Inburgering op hoofdlijnen... 4 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Samenvatting van deze nota Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI), die vanaf

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD

Mandatering en afsluiten uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering met de ISD Inleiding: Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI) in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De uitvoeringstaken van de gemeenten Heusden, Loon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 4/12/27 september Onderwerp: Beleidsnota Inburgering RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4/12/27 september 2007 CagendanummerC: Onderwerp: Beleidsnota Inburgering Portefeuillehouder: C. Jaspers/P. Konings datum: 28 augustus 2007 CSamengevat voorstelc 1. In te

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Beleidsplan Wet inburgering

Beleidsplan Wet inburgering Beleidsplan Wet inburgering 2007 2011 Vastgesteld 5 april 2007 Inleiding De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2007 officieel van kracht. Gezien het late tijdstip waarop de wet is vastgesteld hebben gemeenten

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007

Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland. Gemeente Smallingerland Mei 2007 Kadernotitie Wet inburgering Smallingerland Gemeente Smallingerland Mei 2007 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Wettelijk kader 1.1 Doelgroepen 1.2 Inburgeringexamen 1.3 Marktwerking 1.4 Leningsfaciliteit

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 06.1244 d.d. 7-11-2006 Onderwerp Resultaten inburgering 2005 BESLUITEN 1. In te stemmen met de resultaten inburgering 2005. 2. De resultaten inburgering 2005

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein

Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein Beleidsregels Wet Inburgering gemeente Stein 1. Regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen (artikel 2, lid 2 van de verordening) Algemeen: In de Wet Inburgering is bepaald

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Kaderstelling van het onderzoek De Wet inburgering buitenland (Wib) De Wib is op 15 maart 2006 in werking getreden. De doelstelling van de Wib is nieuwkomers vóór hun komst naar

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN

EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN EVALUATIE WET INBURGERING HAAREN 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling Wet Inburgering 4 3 Deltaplan inburgering 4 4 Inrichting van de taken van de gemeente 5 5 Realisatie in 2007 6 6 Knelpunten

Nadere informatie

JAN. 2öfif. gemeente Schiedam. Aan de gemeenteraad van Schiedam 08UIT j.met. plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering

JAN. 2öfif. gemeente Schiedam. Aan de gemeenteraad van Schiedam 08UIT j.met. plan van aanpak innovatietraject wijkgerichte inburgering gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112DZSchiedam_ TÖ10 2197171 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UW KENMERK

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009

Nota van B&W. Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009 Nota van B&W Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009 Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr 207103

Nadere informatie

Wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Voortgangsbericht Inburgering

Wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Voortgangsbericht Inburgering Wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSW/2010.117

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp Nota Inburgering Zuid-Kennemerland eerste helft 2006 Portefeuille dhr.r.p.grondel Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/331

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Vooraf. Geachte Voorzitter,

Vooraf. Geachte Voorzitter, Directoraat-Generaal Wonen, Wet inburgeringjken en Rijnstraat 8 www.vrom.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Stand van zaken Deltaplan inburgering

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering

Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering Inburgering in Midden-Delfland Beleidsplan inburgering 2007-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina Samenvatting...2 1 Inleiding...3 2 Wet inburgering en Regeling vrijwillige inburgering 2007...4 2.1

Nadere informatie

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT Hoe ziet een integraal klantproces er in de praktijk uit? Welk aanbod aan participatievoorzieningen is er? Tonnie van Brummen (t.v.brummen@enschede.nl) en Inge Stegeman

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

Schiedam 21 april m.k.: A. Bel, A. Hekman, H. E. de Ron, A.M. Valk-Rijnbeek, H. Verlinde, A.M. Ter Veer, J. Witjes

Schiedam 21 april m.k.: A. Bel, A. Hekman, H. E. de Ron, A.M. Valk-Rijnbeek, H. Verlinde, A.M. Ter Veer, J. Witjes PLAATS DATUM Schiedam 21 april 2008 AANWEZIG H.F. Bautz, A.R. de Boer, W. Boon, C.A.C. Daskalakis (voorzitter), P.J. Geurtsen, E.M. Gloudi, C. de Groot, N. Yerlikaya Akyapi, J.M.P.M. van Setten, J.E.M.

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Implementatieplan Inburgering 2007. Sector Werk, Sociale Dienst Drechtsteden

Implementatieplan Inburgering 2007. Sector Werk, Sociale Dienst Drechtsteden Implementatieplan Inburgering 2007 Sector Werk, Sociale Dienst Drechtsteden Implementatieplan Inburgering 2007 Samenvatting De Wet inburgering is op 28 november in de Eerste Kamer aangenomen en wordt op

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004

Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Bevolkingsprognose Schiedam Schiedam, juli 2004 Onderzoek & Statistiek Gemeente Schiedam 010-2465597/5598 Inhoud Inleiding... 3 1. Achtergronden bevolkingsontwikkeling... 5 2. Schiedam - de stedelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 oktober 2007 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Inburgering maa(k)t werk. Notitie over het inburgeringsbeleid

Inburgering maa(k)t werk. Notitie over het inburgeringsbeleid Inburgering maa(k)t werk Notitie over het inburgeringsbeleid Sector Sociale Zaken en Werk Oktober 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stand van zaken en aanpassingen 4 Informeren en adviseren 4 Faciliteren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Else Roetering en Jan Laurier De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2007 ingegaan. Hoewel de totstandkoming met veel politiek rumoer gepaard ging, is er in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Brunssum, d.d. : 7 november 2006 Gemeenteblad : 2006/125 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel. Brunssum, d.d. : 7 november 2006 Gemeenteblad : 2006/125 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Brunssum, d.d. 7 november 2006 Gemeenteblad 2006/125 Afdeling Nr. Welzijn 2006/15038 Portefeuillehouder Wethouder R. de Boer Onderwerp Verordening Wet Inburgering Uiterlijke beslisdatum 31

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

Algemene toelichting Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005

Dordrecht. Beleid educatie/inburgering 2006. Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst. November 2005 Dordrecht Onderwijs & Welzijn/Sociale Dienst November 2005 Beslispunten Akkoord gaan met: De inzet en besteding van de middelen zoals voorgesteld in deze notitie De inkoop is begroot voor een half jaar.

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging 01-07-2007 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d. 10 april 2007, inzake

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie