Verslag adviesronde 8 WISE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag adviesronde 8 WISE"

Transcriptie

1 Verslag adviesronde 8 WISE Datum: Locatie: 27 mei 2014 Breedhuis, Het Breed Informatieronde De moderator vertelt wat tijdens deze adviesronde concreet besproken gaat worden: welke (positieve) criteria voor aanvragen van een subsidie of krediet hanteert het stimuleringsfonds (of buurtbank)? Vervolgens geeft de moderator een korte terugblik op eerdere adviesrondes en een uitleg over WISE in Plan Van Gool. Bewoners van een buurt als Plan Van Gool organiseren zelf, bottom- up, initiatieven: maatjesprojecten, groenprojecten etc. Via impulsen van onder meer de overheid is daar eerder flink in geïnvesteerd. Nu bevinden we ons in andere tijden en moeten we het doen met minder subsidies, microkredieten voor startende/innoverende ondernemers zijn moeilijk te verkrijgen en fondsen hebben minder te besteden. De terugloop in investeringen is ook zichtbaar in de wijk. Het positieve effect daarvan is weer dat steeds vaker bewoners zelf het heft in handen nemen. Zo ook hier in Noord, Plan Van Gool. Er zijn inmiddels heel wat bewoners die initiatieven hebben ontwikkeld. En nu is de vraag ontstaan; hoe realiseren we voldoende middelen om die bottom- up initiatieven duurzaam te steunen met geld, kennis, netwerk en faciliteiten. We missen een betaalmiddel om dat te realiseren. Hier in Plan Van Gool bekijken we wat we samen kunnen doen en is het idee ontstaan om een stimuleringsfonds opzetten. De wijk is eigenaar van het fonds, bewoners hebben de macht over het geld en zijn er ook verantwoordelijk voor. Alles wat je ontwikkelt in een buurt kan je ook aan anderen doorgeven: de kennis die we opdoen bij het ontwikkelen van dit fonds integreren we in het WISE model dat we open source delen. We werken inmiddels met het basismodel waartoe behoren: - De wijkinitiatieven (flexibel netwerk van mensen met een initiatief voor de buurt incl. de coöperatieve vereniging), - Een burgerpanel (bewoners als afgevaardigden van de wijk) - Het stimuleringsfonds (buurtbank/buurtbankrekening) De initiatiefnemers zijn de uitvoerders en vragen middelen aan, het burgerpanel behandelt deze volgens het drie- gangendiner- principe: voorgerecht (behoefte buurt onderzoeken), hoofdgerecht (besluiten over de verdeling van middelen) en afsluitend het nagerecht (onderzoeken of de middelen goed zijn besteed). Het stimuleringsfonds zorgt voor een immer volle pot met geld (revolverend) en fungeert als 1 e kamer, zij geven financieel advies aan de 2 e kamer: het burgerpanel. Via het fonds komt er een bankrekening voor de buurt en de buurt is zelf verantwoordelijk (en heeft de macht!). Het geld is bestemd voor initiatieven in de buurt en kan de vorm hebben van een subsidie, bijvoorbeeld voor initiatieven die geen winstoogmerk hebben. Of het kan besteed worden aan startkredieten voor startende ondernemers in de buurt of voor innovatie en ondersteuning van bestaande ondernemers (via training etc.). Maar hoe moet je die organisaties inrichten, hoe regel je het toezicht en welke financiële producten zijn er? Die vragen hebben we eerder tijdens de adviesrondes en de kernteambijeenkomsten besproken. De uitkomsten dienen als basis, ook hier is de uitkomst en werkelijke vorm afhankelijk van de praktijk: het is een proces waar continu op bijgestuurd kan worden. 1

2 Vandaag gaan we het hebben over de criteria die het stimuleringsfonds (of buurtbank) hanteert voor aanvragen. Daarbij gebruiken we de inzichten over de criteria van eerdere bijeenkomsten: Waar: activiteiten moeten in Plan Van Gool plaatsvinden, Wie: bewoners of organisaties/ initiatiefnemers die duurzaam verbonden zijn aan de wijk. Ook is menig maal benoemd dat de criteria besproken moeten worden in een breder kader: iedereen uit de buurt moet mee kunnen praten. Dat gaan we ook doen. Maar voordat we dit aan de buurt voor leggen willen we wel een kader meegeven zodat iedereen weet waar het over gaat en wat er van hen gevraagd wordt. Vanavond gaan we aldus ter inspiratie voor dat moment criteria benoemen die open in de wijk worden neergelegd. Denk hierbij aan criteria aangaande het bereik, de doorlooptijd, doelen, thema s etc. In ronde twee bespreken we of, en zo ja hoe, de criteria zijn in te delen voor verschillende soorten aanvragen. Is er een algemene basis die voor alle soorten aanvragen geldt (subsidies en microkredieten). En/of is er een verschil tussen verschillende type aanvragen? 2. Eerste adviesronde in groepjes In de eerste adviesronde geven de drie groepen (Burgerpanel, Externe experts en SKPVG) antwoord op de vraag: Welke positieve criteria kan je benoemen die gelden voor de aanvragen bij het fonds? Advies van het Burgerpanel: De activiteiten zijn georganiseerd door (initiatiefnemer duurzaam verbonden), voor (toegankelijk voor bewoners en met resultaat in de wijk) en met (gebruik maken van bronnen uit de wijk zoals kennis en vrijwilligers, co- creatie andere initiatieven) de wijk. In de uitvoering hanteren de activiteiten het principe schoon, heel en veilig (bijv. het risico op burenruzie minimaliseren of brandveiligheid waarborgen). De activiteiten verbinden: meer onderling contact, gezelligheid, minder conflicten etc. (bv. via een Oranjefeest). Activiteiten die een schone leefomgeving opleveren en duurzaam zijn (milieu) hebben een pré. Maak bij voorkeur zo veel mogelijk gebruik van de bronnen uit de wijk: vrijwilligers en andere initiatieven Activiteiten aansluiten op bepaalde thema s die spelen in de buurt (zoals schoon en kinderactiviteiten) hebben de voorkeur Het plan is helder omschreven en concreet (er is een format nodig voor de aanvraag). It should be organized at the moment you start De regels en afspraken, zoals criteria, moeten helder en concreet zijn op het moment dat we starten met het stimuleringsfonds. Daarbij moet er wel ruimte zijn om flexibel om te gaan met bijv. de criteria. Er moeten ook criteria worden opgesteld voor het eventuele andere kapitaal in het fonds: netwerk, kennis, producten, diensten, faciliteiten, etc. 2

3 Bij het opstellen van criteria kun je ook een ranking maken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om maatschappelijke thema s (voorbeeld: veiligheid heeft prioriteit, daarna jeugd, senioren, etc.) Advies van SKPVG Het initiatief zorgt voor een mooiere, schonere, gezelligere en groenere buurt. Het doel van de activiteit heeft een positief effect op de buurt: Sociaal doel: ontmoeting, participatie Milieu / duurzaamheid Veilige leefomgeving Educatie en talentontwikkeling Gezondheid (sport, voeding en lichamelijke verzorging) Het initiatief houdt bij voorkeur rekening met: Coaching, training van nieuwe initiatieven Verbetering economische positie van mensen in de wijk Lost problemen in de wijk op Onderzoek naar behoefte van de wijk (dat kunnen nieuwe doelen en doelgroepen zijn waar je flexibel op reageert) Aanvullingen: het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door het burgerpanel, naar de (huidige) behoeften/kansen/knelpunten in de wijk wil je wel goed communiceren, dat kan bijvoorbeeld doordat je de resultaten op een website zet. Op deze manier kunnen initiatiefnemers gerichte aanvragen doen. Advies van de Externe experts: Er is voldoende inzet aanwezig: manuren, faciliteiten, producten, kennis etc. om het initiatief te realiseren. Dit kan je concreet maken in een overzicht (begroting en dekkingsplan) Er is voldoende draagvlak: afhankelijk van de hoogte van het bedrag toon je aan dat andere buurtbewoners er ook behoefte aan hebben (taak van aanvrager en burgerpanel) De thema s van het initiatief sluiten aan op de behoeften van de buurt, deze zijn met de buurt bepaald. Wel laat je zien hoe je het doel bereikt. Het fonds bepaalt niet zelf welke thema s van belang zijn Het is een pré als je rekening houdt met o koppeling van virtuele en reëele projecten o samenwerking met andere initiatieven (twee of meer onafhankelijke initiatieven werken samen) o co- creatie en talenten uit de buurt benutten (samen een geheel initiatief creëren en uitvoeren) Bij hogere bedragen is het van belang om het effect op de lange termijn aan te tonen (duurzaam effect) Je kan via een verslag aantonen wat je hebt gedaan en wat de effecten zijn geweest (criteria van verslag zijn afhankelijk van grootte van project, algemeen: begroting vooraf en financieel verslag achteraf). Je kan aantonen dat het initiatief enkel met de bijdrage in die vorm uitgevoerd kan worden: je hebt het geld echt nodig om de doelen te behalen 3

4 Bij een subsidie maak je enkel gebruik van vrijwilligers (en onkostenvergoeding met werkelijke kosten). Wat betreft de vergoeding voor ondersteuning bij gesubsidieerde projecten verschillen de meningen. De ene is van mening dat je geheel geen vergoeding voor uurinzet moet geven, de ander denkt aan een maximum vrijwilligersvergoeding gecombineerd en de ander denkt aan een aangepast uurtarief voor professionals eventueel aangevuld met passie- uren (uren die je als vrijwilliger of professional gratis inzet). 3. Eerste vragenronde plenair Nadat elke groep haar ideeën en antwoorden heeft gegeven kunnen de andere groepen vragen stellen. Vragen voor het burgerpanel: Er zijn geen vragen voor het burgerpanel. Vragen voor SKPVG Vraag: Zeggen jullie ook dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is om de resultaten te delen met de buurt? Reactie: Nee, dat hoeft volgens mij niet maar je moet wel laten zien dat je aansluit op de behoefte van de buurt. Reactie: Maar als ik iets voor 10 jongeren organiseer dan zien alleen die jongeren dat en hoe zorg je er voor dat ook de rest van de buurt het weet? Reactie: Dat moet je dan wel via een nieuwsbrief of via het buurtkrantje laten weten. Conclusie: initiatiefnemer moet deels zelf aantonen 1) waarom hetgeen hij/zij wil doen goed is voor de buurt en 2) hoe dit concreet vorm krijgt door, voor en met de buurt, 3) waarom hier geld van het fonds voor nodig is (en de benodigde middelen, faciliteiten, kennis niet op een andere manier verkregen kunnen worden). Achteraf is het belangrijk dat het initiatief een verhaal vertelt over wat zij hebben gedaan met het geld en wat de output/outcome hiervan is geweest. Vragen voor de Externe experts: Vraag: Is het een criteria dat je anderen bij je initiatief betrekt? Reactie: Op zich kan je ook in je eentje iets bereiken, dat is een discussiepunt. Reactie: Draagvlak hebben als initiatief betekent ook dat je het draagvlak daadwerkelijk inzet; via geld, tijd en spullen. Op deze manier zal je al snel anderen een actieve rol (moeten) laten spelen. Je kunt draagvlak aantonen door concreet te maken hoe je samenwerkt met de buurt (in tijd, geld, spullen, faciliteiten, etc.) Vraag: Jullie geven aan dat je achteraf financiële verslagen moet kunnen overdragen, geldt dat voor elke aanvraag? Reactie: Je kan drie niveaus onderscheiden qua bedragen die je geeft: hoe hoger het bedrag, hoe meer uitleg je moet geven over waar je het aan besteed hebt. Vraag: Je kan de verantwoordelijkheid voor het doen van een onderzoek bijvoorbeeld bij een burgerpanel beleggen, maar kan je het niet democratischer maken via stemmen uit de buurt? Reactie: Het onderzoek is een groot woord voor een vrij simpel gegeven: doordat je als burgerpanel een praatje maakt in de buurt kom je ook al veel te weten over de behoefte in de buurt. Reactie: Er zijn meer bronnen dan alleen maar onderzoek via bewoners. Met lijstjes krijg je vaak onderbuikgevoelens, terwijl je ook de lange termijn wil meenemen. Daarom zou een officiëler 4

5 onderzoek die ook naar de langere termijn en grotere ontwikkelingen kijkt meer diepte geven aan de behoefte aan de wijk. Reactie: Breng de vragen naar de behoefte ook echt naar de wijk, zorg voor creatieve manier om die vraag op te halen. Reactie: Het is voor de buurt dus je wil ook hun ideeën voor de criteria. Moderator: we willen ook geen to do s maken van wat moet, maar we kunnen wel inspireren en kaders scheppen, bijvoorbeeld in hoe je als burgerpanel invulling kan geven aan het wijkonderzoek. Je zou daarbij wel als vereiste kunnen stellen dat het onderzoek gedifferentieerd moet worden naar de flats, omdat de behoeften en knelpunten per flat sterk kunnen verschillen. Vraag: Moet een initiatief altijd effect hebben op de gehele wijk en al haar inwoners of voor hot spots en specifieke doelgroepen? Reactie: Een initiatief kan ook enkel effect hebben op specifieke hotspots, want sommige problemen zijn immers groter in bepaalde gebieden en spelen minder in andere gebieden. Reactie: Je kan spelen en flexibel omgaan met het bedrag dat je geeft. Reactie: Verschillende plekken in de wijk hebben andere behoeften. 4. Tweede adviesronde in groepjes De vraag die in de tweede adviesronde in drie groepen besproken wordt is: Wanneer komt een bewonersinitiatief in aanmerking voor een microkrediet en wanneer voor een subsidie? En moeten de criteria samenhangen met de hoogte van de bedragen? Bijvoorbeeld: Ik start een sociaal restaurant, en heb een startbedrag nodig maar wil misschien op den duur geld gaan verdienen. Maar of dat lukt weet ik niet. Op wat voor een soort bijdrage vanuit het fonds maakt mijn initiatief aanspraak? Advies van de Externe experts: Microkrediet geef je zodat je mensen leert te ondernemen: de eigen broek ophouden. Met subsidies krijg je geld zonder dat je geld terug hoeft te geven of iets hoeft te verdienen met je initiatief. Ondernemen is niet makkelijk dus start je met een garantiestelling: een subsidie. In dat geval heb je geen schuld mocht het toch mis gaan. Het is wel belangrijk dat je een businesscase maakt. Of je start als vrijwilliger en na een tijd wordt het een business en wordt het een microkrediet. In stappen wil je uiteindelijk mensen stimuleren om zelfstandig verder te gaan. Geld verdienen zorgt voor de zelfstandigheid. Overigens mag niemand geld verdienen met een subsidie. Ook niet een professional van buitenaf. Het is aan de aanvrager om te bepalen wat voor een bijdrage ze willen: subsidie of krediet. 5

6 Advies van het Burgerpanel Een microkrediet is voor mensen die zich op een ondernemende manier willen ontplooien en een goed businessplan hebben waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het microkrediet kan worden terugverdiend. Een subsidie is voor activiteiten waar geen verdienmodel op zit, maar die wel belangrijk zijn voor de buurt. Ondernemerschap wil je stimuleren en microkredieten vragen om een goed businessmodel. Maar kijkend naar de sociaal- economische situatie van deze wijk, past een lening wel bij iedereen: lening maakt schuld en stress? Een mogelijk alternatief/oplossing is een instapmodel. Ligt er een plan voor een onderneming dan laat je bijvoorbeeld een proefpilot draaien die je steunt met een subsidie. Daarna kan je in stapjes starten met microkredieten. Tussendoor worden de resultaten van de ondernemers nauw gemonitord. Stel er is succes, en de ondernemer kan aanspraak maken op een microkrediet, dan moet hij/zij wel een deel van zijn verdiende geld zelf investeren in de onderneming. Initiatieven/activiteiten met een verdienmodel moeten dus wel aanspraak kunnen maken op een subsidie (zoals hierboven geschetst), maar subsidie moet besteed worden aan middelen/faciliteiten die duurzaam verbonden zijn aan de buurt (bijvoorbeeld een subsidie voor een professionele keuken, waarbij de keuken van de buurt is). Advies van SKPVG: Met een subsidie moet je vaker terugkoppelen wat je hebt bereikt: terugkoppelen en verantwoording afleggen. Ook als er iets verandert: dan kan je het tussentijds opvangen. Wanneer het een subsidie is dan moet het een grotere impact hebben voor de buurt dan bij een microkrediet. Als je een combi (subsidie en krediet) aanvraagt maar dan moet je een aparte boekhouding hebben voor beide onderdelen. 5. Tweede vragenronde plenair Vragen voor de externe experts: Vraag: Mag je ook niet iemand inhuren die het collectief dient? Dat is dus anders dan dat 1 persoon een privé opleiding volgt. Reactie: Begeleiding bij het opstarten van een onderneming of een sociaal initiatief kost inderdaad vaak geld. Maar de professional zou ook zelf een microkrediet in kunnen dienen. Reactie: Maar wat nou als een activiteit het nodig heeft om verder te komen? Reactie: De vraag die ik heb/ kan je daar niet ondernemender in zijn? Leuk om iemand in te huren maar dat kost geld, dat besef staat voorop. Ook professionals kunnen dingen gratis doen. Door inventief om te gaan met je middelen (netwerk) kom je een heel eind. Reactie: Een mogelijkheid is ook om het uurtarief aan banden te leggen: een maximaal bedrag per uur voor professionele ondersteuning, bijv. 25,- per uur. Reactie: Dit sluit ook aan op de businesscase van mijn onderneming. Ik ondersteun bewoners bij het ontwikkelen van hun initiatief. Maar ik krijg geen subsidie, moet acquireren, Ik heb klanten 6

7 (corporaties, gemeente etc.) die mij op opdrachtbasis betalen. Ondersteuning kan je dus ook geven via acquisitie en niet enkel via subsidie. Het is veel investeren als professional, maar het kan wel. Vraag: Hier denken we op kleinere schaal en betekent dat niet een andere mindset? Kan je wel in een buurt als deze geld zo makkelijk geld verdienen? Reactie: Zo lang alles gratis wordt aangeboden niet. Er liggen kansen, je moet onderzoeken of het wel mogelijk is om financiering te krijgen via andere kanalen. Elk initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden. Kan je aantonen dat die er niet zijn, dan zou je aanspraak kunnen maken op een subsidie. Reactie: In mogelijkheden denken. Reactie: Het moet moeilijk zijn om geld te krijgen. Reactie: Je begint vaak met een subsidie en later wordt het een microkrediet. Reactie: De eerste gut feeling was voor ons toch wel dat we als initiatiefnemer een subsidie willen aanvragen. Dat is niet goed of fout, maar het is wel belangrijk om te bedenken dat het verschilt met wat er aan andere tafels wordt gezegd. Reactie: Het is heel goed om mensen op de eigen benen te laten staan. Dat besef ik mij als initiatiefnemer ook en ik zou dat ondernemerschap ook zeker stimuleren. Vragen voor SKPVG Opmerking: De combinatie van eerst subsidie en dan een krediet geeft veiligheid voor het geld en voor de initiatieven. Moderator: ook deze initiatieven maken een groeiproces door. Ze starten met een subsidietje om uit te proberen. Dat wordt een businessje en vanuit daar bouw je verder. Doordat je uiteindelijk meer ondernemers in de buurt krijgt, zorg je ook dat het fonds revolverend wordt. Reactie: De keuken van het sociaal restaurant waar je eenmalig flink in moet investeren kan je niet makkelijk terug verdienen. Dat wordt dus een subsidie en een keuken van de buurt. Investeringen die nodig zijn voor je business en die een subsidie krijgen blijven eigendom van de buurt. Reactie: Als je al geld uit de pilot verdient (waarvoor je subsidie ontvangt) dan moet je het geld wel weer investeren in de buurt. Of je legt het bedrag weer in bij het vervolg van je project. Reactie: Als je geld verdient kan je dat terug storten in het fonds; je lost je subsidie af of investeert in je bedrijf. Reactie: Ondernemen kan ook klein zijn; dat kleine beetje dat je verdient geef je terug en steeds meer kan je er zelf aan overhouden. Ondernemen is een mindset. Moderator: Waar we het vanavond veel over hebben is de mentaliteit van de aanvrager. Je hoeft niet direct een perfecte business te hebben wat er helemaal mooi uit ziet en veel geld verdient. Je kan gewoon beginnen met rommel van de straat. Daarnaast is het handje ophouden omdat je wat goeds doet niet de houding waar we hier veel voor voelen. We willen zo veel mogelijk een ondernemende houding stimuleren en bekijken waar je kan verdienen zodat anderen ook gebruik kunnen maken van het fonds. 7

8 6. Afsluiting Enkele samenvattende woorden van de moderator die de kern van de avond weergeven: Trapsgewijs ondernemerschap en continue in dialoog blijven zo bouw je veiligheid in. Geld verdienen kan met krediet Rekening houden met het buurtaspect Onderzoek altijd in hoeverre het een subsidie moet zijn of dat er een verdienmodel in zit Stimuleer een ondernemende houding De deelnemers geven vervolgens in één woord aan hoe zij de avond hebben ervaren, een greep uit de reacties: Ondernemend, geld is moeilijk, innovatief, subsidie voor subsidieavonden, oranje voetballen, denk aan de bewoner, verjutlandisering, veel, proces, positief, mogelijkheden, groeimodel, interessant. 8

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect?

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Verslag adviesronde 9 WISE Datum: Locatie: 03juni 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 9 Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Format Output Outcome Criteria Aanvraag Investering Community

Nadere informatie

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden?

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Verslag Adviesronde 6 WISE Datum: 13 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 6 Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Onderzoeken Beslui en Burgerpanel Informeren Moni

Nadere informatie

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 1. Toelichting kernteam In het kernteam bespreken we de adviezen uit de adviesrondes. Vele adviezen uit

Nadere informatie

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden?

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Verslag Adviesronde 6 WISE Datum: 13 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 6 Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Onderzoeken Beslui en Burgerpanel Informeren Moni

Nadere informatie

Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn?

Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn? Verslag Adviesronde 5 WISE Datum: 6 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 5 Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn? Burgerpanel Besluiten Informeren

Nadere informatie

Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen

Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen Verslag Adviesronde 1 WISE Datum: Locatie: 1 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 1 Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen Milieubewust

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

% + % + Verslag adviesronde 7 WISE. Hoe creëren wij een revolverend fonds?

% + % + Verslag adviesronde 7 WISE. Hoe creëren wij een revolverend fonds? Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE Verslag Adviesronde 3 WISE Datum: Locatie: 15 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 3 Wie is eigenaar van het Stimuleringsfonds? Hoe moet de organisatie ingericht worden? Beheer Fonds/bank Werving

Nadere informatie

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE Verslag Adviesronde 3 WISE Datum: Locatie: 15 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 3 Wie is eigenaar van het Stimuleringsfonds? Hoe moet de organisatie ingericht worden? Beheer Fonds/bank Werving

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2016 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Aanvragen worden ingediend door:

Aanvragen worden ingediend door: Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Bent u een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Oud-West of Westerpark en wilt u een bewonersinitiatief

Nadere informatie

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN

REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN REGIEGROEP NIEUW WEST MIDDEN en de Subsidie Bewonersinitiatieven 2015 Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Wilt u iets doen voor uw buurt? Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Samen het Zuiden vooruit helpen Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vereniging met ngo's en particuliere bedrijven als leden. De

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Wie zijn wij Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit Opgeleid als architect

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Aanvragen worden ingediend door:

Aanvragen worden ingediend door: Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Bent u een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Oud-West of Westerpark en wilt u een bewonersinitiatief

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN DE CONTEXT LUNETTEN DOET MEE AAN EEN EXPERIMENT BUURTBUDGETTEN (PILOT) NIEUW VOOR IEDEREEN. (GEMEENTEBESTUUR, DE GEMEENTERAAD, AMBTENAREN EN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Via dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen

Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! ATOR Opleidingen Ja, ik wil graag leren hoe ik ondernemend onderwijs binnen mijn school kan vormgeven! Grijp de Buitenkans: een zwarte zwaan www.grijpdebuitenkans.nl Ondernemend onderwijs? Ondernemend onderwijs is NIET

Nadere informatie

Starten met samenwerken

Starten met samenwerken Starten met samenwerken Alfred Griffioen alfred.griffioen@ondernemerscooperatie.nl 06-24776865 F =m x a con cept (het; o; meervoud: concepten) 1. opzet, plan; ontwerp be trek ken (werkwoord; betrok, heeft,

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Coproductie of contraproductie?

Coproductie of contraproductie? Coproductie of contraproductie? Over de moeizame samenwerking tussen gemeenten en Bewonersbedrijven 03-11-2015 Reinout Kleinhans - Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Bron foto s: www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut:

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: 1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: a) waarom is expliciet in het treasurystatuut opgenomen dat de gemeente geen lening verstrekt? Antwoord 1a: In

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Als we dit van tevoren hadden geweten.

Als we dit van tevoren hadden geweten. Als we dit van tevoren hadden geweten. Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven 24-09-2015 Reinout Kleinhans - Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB Foto s: www.bewonersbedrijven.nl Delft University

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten in 2017 Procedure Projectaanvraag NVORWO 2017 De NVORWO heeft ten doel het stimuleren van de ontwikkeling van het rekenwiskundeonderwijs. De NVORWO wil dit onder andere realiseren door het ondersteunen van projecten

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Narratief werken in complexiteit. 21 juni 2011

Narratief werken in complexiteit. 21 juni 2011 OrléoN Narratief werken in complexiteit 21 juni 2011 Wonen... wat is dat eigenlijk? Santiago de Chili, 21 / 03 / 1967 Santiago de Chili, 16 / 12 / 2008 Santiago de Chili, 09 / 06 / 2009 Nederland, 2011

Nadere informatie