STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE"

Transcriptie

1 STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. DOELGROEP Alle burgermedewerkers en postactieve burgermedewerkers van Defensie, hun gezinnen en nagelaten betrekkingen. Bezoekadres Frederikkazerne, v.d. Burchlaan 31, Den Haag Gebouw 35 kamer H 6.35 Postadres MPC 58A - Postbus LS Den Haag Telefoon Website

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 1 INLEIDING 3 2. BELEID Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Informatieverstrekking aan het Algemeen Bestuur Aflossingstermijn leningen Verstrekken van giften Budgetbegeleiding/-advies Dienstverlening door het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Overgang van BS/HDP naar CDC/DPOD Vermogensbeheer 5 3. UITVOERING Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur De hulpverlening in cijfers Toelichting op ingediende aanvragen, toekenningen, afwijzingen en heroverwegingen van leningen/giften Saldi op rekeningen Begunstigers 8 4. BESTUUR EN ADMINISTRATIE Bestuurssamenstelling Administratie Algemeen 9 5. SLOTWOORD JAARREKENING Balans en resultatenrekening Toelichting behorende bij de jaarrekening Uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening BEOORDELINGSVERKLARING 15 2 jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

3 Jaarverslag 1 Inleiding 2. Beleid De Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie (SBF) brengt ook over 2013 een jaarverslag uit. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. De activiteiten van het bestuur worden aangegeven, er wordt een toelichting op de hulpverlening gegeven en de jaarrekening wordt uitgebracht. Er is in het verslagjaar veel aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling van het geven van budgetadvies/-begeleiding door het SBF. Aanvragen voor renteloze leningen kunnen altijd rechtstreeks bij het SBF worden ingediend, maar over de wijze van indienen van aanvragen door tussenkomst van een bedrijfsmaatschappelijk werker van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC-BMW) zijn nieuwe afspraken vastgelegd in een protocol. Het SBF is als gevolg van reorganisaties binnen Defensie overgegaan van de Bestuursstaf / Hoofddirectie Personeel (BS/HDP) naar het Commando Diensten Centrum / Divisie Personeel en Organisatie Defensie (CDC/DPOD). Ook deze onderwerpen worden nader toegelicht in dit verslag. 2.1 Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert ongeveer tien maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) komt in de regel om de week bij elkaar. In een aantal gevallen worden aanvragen tussentijds via de mail behandeld omdat het gewenst of noodzakelijk is om een aanvrager zo snel mogelijk over het besluit op zijn of haar verzoek tot het verkrijgen van een renteloze lening of gift te kunnen informeren. Woninguitzetting, dreigende afsluiting van gas en licht of beslaglegging op het salaris kan in dergelijke gevallen aan de orde zijn en met die snelle besluitvorming kan dat eventueel worden voorkomen. 2.2 Informatieverstrekking aan het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) dient inzicht te hebben in de afhandeling van aanvragen en de financiële ontwikkelingen van de Stichting. Hiertoe wordt maandelijks een aantal rapportages opgemaakt. Er wordt inzicht gegeven in gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de saldi op lopende rekeningen en de beleggingsportefeuille wordt aangegeven. De aantallen ingediende aanvragen met daarbij het aantal toegewezen, afgewezen en nog in behandeling zijnde aanvragen wordt gemeld. Het toekennen van leningen tot een bedrag van is gemandateerd aan het DB. Over toegekende leningen met een bedrag tot wordt achteraf aan het AB verantwoording afgelegd. Als het DB voornemens is om een lening boven de of een langere aflossingstermijn van vijf jaar te verstrekken, wordt dit voornemen vooraf getoetst bij het AB. Van alle door het DB afgewezen aanvragen wordt met de redenen daarvan verslag gedaan aan het AB. Het betreft een geanonimiseerde rapportage. Eénmaal per kwartaal wordt gerapporteerd over de zgn. dubieuze debiteuren; dit is een geanonimiseerd overzicht van leningen waarop niet meer wordt afgelost vanwege bijv. toelating tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of waarvan de inning van het restant van een verstrekte lening bij een deurwaarder is neergelegd. Er is in het jaar 2013 een bedrag van als oninbaar afgeboekt. Per 1 oktober 2013 wordt een kwartaaloverzicht budgetbegeleiding/-advies opgesteld en aan het AB gepresenteerd. Dit is een geanonimiseerd overzicht waarin aangegeven is hoeveel medewerkers worden begeleid bij het weer c.q. beter op orde brengen van hun financiën. In het kort worden bijzonderheden van gesprekken die hebben plaatsgevonden aangegeven in het overzicht. jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 3

4 2.3 Aflossingstermijn leningen De aflossingstermijn voor een renteloze lening is in principe drie jaar. In de praktijk blijkt, dat deze termijn niet in alle gevallen voldoende mogelijkheden biedt voor op maat gerichte hulpverlening. Aan de hand van de feitelijke omstandigheden wordt door het bestuur beoordeeld of een langere termijn noodzakelijk en verantwoord is. Omvang en inschatting van met de lening samenhangende risicoʼs spelen hierbij een belangrijke rol. Ook kunnen door het bestuur hieraan extra voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het accepteren van budgetbegeleiding, worden verbonden. Overigens wordt in alle gevallen door het bestuur individueel getoetst of leningen qua aard en omvang passen binnen de statuten van de Stichting en het hiervan afgeleide beleid. Er kunnen derhalve door de hulpvrager geen rechten aan worden ontleend. 2.4 Verstrekken van giften Vooral aan het eind van het jaar worden zgn. kerstgiften verstrekt. Ook buiten deze periode kan door bijvoorbeeld vertegenwoordigers van het DC-BMW, P&O-functionarissen of dienstchefs een voorstel tot het verstrekken van een gift worden ingediend. Het verstrekken van een gift tot 500 is gemandateerd aan het DB. Een gift tot maximaal 750 kan het DB toekennen, maar wordt achteraf verantwoord aan het AB. Indien het DB een gift hoger dan 750 wil toekennen, vindt hierover vooraf overleg plaats met het AB. Eerst daarna wordt een besluit genomen. In 2013 werd een bedrag van aan giften verstrekt. 2.5 Budgetbegeleiding/-advies Voordat een renteloze lening wordt verstrekt, wordt een "aanvraag voor een renteloze lening" ingediend. Naast algemene informatie over de aanvrager, zijn hierin o.a. de maandelijkse inkomsten en uitgaven en schuldposities opgenomen. Na analyse van de aanvraag wordt in een aantal gevallen de conclusie getrokken dat het financieel inzicht bij een aanvrager voor een lening onvoldoende lijkt c.q. is om tot goede budgettering van de inkomsten en uitgaven te komen. Budgetbegeleiding/-advisering is dan gewenst. Aan deze begeleiding wordt reeds enkele jaren kleinschalig invulling gegeven. Vanaf medio 2013 is een vrijwilliger in dienst van het SBF die deze werkzaamheden uitvoert. Vanaf dat tijdstip heeft deze begeleiding meer vorm en inhoud gekregen. Eind 2013 zijn 15 casussen in behandeling (geweest). Het SBF kan deze begeleiding/-advisering als voorwaarde stellen voordat een renteloze lening wordt verstrekt. Aan de hand van de bevindingen kan o.a. duidelijk in beeld worden gebracht of er voldoende aflossingscapaciteit is om een lening aan het SBF terug te betalen. In andere gevallen kan de renteloze lening al worden verstrekt, waarbij wel de voorwaarde is gesteld dat budgetbegeleiding/-advisering dient te worden aanvaard. In beide gevallen is een brief waarin deze voorwaarden zijn gesteld door de aanvrager "voor gezien en accoord" ondertekend waarbij de aanvrager instemt met de inzet van een budgetbegeleider/-adviseur door het SBF. De werkzaamheden met betrekking tot de financiële thuisadministratie welke worden verricht door de budgetbegeleider/-adviseur zijn: - het adviseren over het ordenen van de administratie van de aanvrager; - het samen met de aanvrager inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven; - het adviseren over het maken van een budgetplan; - adviseren hoe het beste post en bankoverschrijvingen bijgehouden kunnen worden; - adviseren hoe het beste formulieren ingevuld kunnen worden in relatie tot een aanvraag voor huurtoeslag, zorgtoeslag en evt. andere toeslagen; - in overleg en/of op verzoek van betrokkene contact leggen met instellingen. 4 jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

5 2.6 Dienstverlening door het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC-BMW) Het bestuur van het SBF is lange tijd in onderhandeling geweest met de directie van het DC-BMW over de wijze van dienstverlening door het DC-BMW met betrekking tot medewerkers met financiële problemen. In september 2013 is het protocol "Psychosociale begeleiding bij materiële problematiek" door het DC-BMW vastgesteld. Dit protocol vervangt de notitie schuldhulpverlening uit Het protocol is de richtlijn voor de uitvoerende bedrijfsmaatschappelijk werker wat te doen bij materiële problematiek bij een medewerker en de richtlijn hoe en op welk moment verwezen dient te worden naar het SBF en de andere sociale fondsen die een relatie met Defensie hebben. Onder werkwijze DC-BMW is het volgende opgenomen: "de richtlijn is bij doorverwijzing naar externe partijen die cliënt financieel kunnen bijstaan in eerste instantie de cliënt te adviseren te kiezen voor de sociale fondsen". De implementatie binnen het DC-BMW van dit protocol was eind 2013 nog niet afgerond. Voor de volledigheid wordt aangegeven dat iedere burgermedewerker ook zonder hulp van het DC-BMW of een andere personeelszorginstantie binnen Defensie, rechtstreeks een aanvraag kan indienen bij het SBF of daarmee in 1e instantie op een andere manier mee in contact kan treden. 2.7 Overgang van BS/HDP naar CDC/DPOD De Stichting was lang een "Bijzondere Organisatie Eenheid (BOE)" van de BS/HDP. Na reorganisatie bij de HDP is het SBF per 1 november 2013 als BOE administratief ondergebracht bij het CDC/DPOD. De overheveling van budgetten heeft per 1 januari 2014 plaatsgevonden. In een protocol van overdracht wordt onder andere vastgelegd dat de facilitaire dienstverlening (personeel, financieel en huisvesting) ongewijzigd in stand blijft. De administratieve onderbrenging onder de commandant DPOD en de ondersteuning zullen eind 2014 worden geëvalueerd. 2.8 Vermogensbeheer De reserves van de Stichting zijn ondergebracht in een spaarrekening en een beleggingsportefeuille. Uit het tegoed op de spaarrekening kan de lopende rekening zonodig direct worden aangevuld. Een beleggingsportefeuille wordt als vaste, strategische reserve aangehouden. De beleggingsportefeuille van de stichting is sinds januari 2010 in beheer bij de ING. De kenmerken van de portefeuille zijn: - beleggingsvorm : beheer - beleggingsstrategie : duurzaam - beleggingsprofiel : neutraal jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 5

6 3 Uitvoering 3.1 Algemeen Bestuur Het AB van de Stichting heeft in 2013 negen maal vergaderd. 3.2 Dagelijks Bestuuur Alle aanvragen voor renteloze leningen en giften worden door het DB behandeld. Het is voor het DB van belang om een goed en zo volledig mogelijk beeld over een casus te hebben voor een besluit op een aanvraag te nemen. In een aantal gevallen wordt met een aanvrager via de mail en/of telefonisch contact opgenomen om aanvullende informatie te verkrijgen alvorens een besluit op de aanvraag te kunnen nemen. In sommige gevallen vindt op verzoek van de aanvrager of het SBF een gesprek plaats om een nadere toelichting te geven c.q. te krijgen. Direct na ontvangst van een aanvraag wordt bij de sectie Vorderingen, Inhoudingen en Kortingen van de Directie Juridische Dienstverlening (VIK/JDV) navraag gedaan of er eventueel door schuldeisers beslag op het salaris is gelegd. Tevens vindt een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel plaats naar eventueel geregistreerde kredieten. Het uitgangspunt voor het DB bij de behandeling van aanvragen is de in de statuten geformuleerde doelstelling van het fonds. Elke aanvraag is anders; elke situatie heeft bijzondere accenten; dit maakt dat er geen vastomlijnde criteria zijn aan te geven. 6 jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

7 3.3 De hulpverlening in cijfers a. Aantal ingediende verzoeken tot hulpverlening Toegekend: Leningen Giften Subtotaal Afwijzingen: Leningen Giften Aanvragen in behandeling Budgetbegeleiding/-advies 3 Totaal b. Financieel volume van verstrekte leningen Totaalbedrag leningen Gemiddeld bedrag leningen c. Overzicht aanvragen Naar defensieonderdeel: BS CDC DMO CZSK CLAS CLSK CKMAR SBK Postactief personeel Niet herleidbaar Totaal naar loonschaal: Schaal Leningen Giften Afwijzingen in Beh. Totaal Incl. Budgetbegel en hoger Onbekend Postactief personeel en nagelaten betrekkingen Totaal x) de zeven defensieonderdelen zijn: BS - Bestuursstaf; CDC - Commando Diensten Centra; DMO - Defensie Materieel Organisatie; CZSK - Commando Zeestrijdkrachten; CLAS - Commando Landstrijdkrachten; CLSK - Commando Luchtstrijdkrachten; CKMar - Commando Koninklijke Marechaussee. De afkorting SBK staat voor Sociaal Beleidskader. jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 7

8 3.4 Toelichting op ingediende aanvragen, toekenningen, afwijzingen en heroverwegingen van leningen/giften In het verslagjaar zijn 149 aanvragen ingediend voor het verkrijgen van renteloze leningen en/of giften. Er zijn 139 aanvragen ontvangen van actief dienend personeel; 6 aanvragen werden ingediend door de doelgroep van postactieve burgermedewerkers en 4 aanvragen zijn ingediend door medewerkers die te maken hebben met het SBK. Er is voor een bedrag van aan leningen en giften aangevraagd. Het totaalbedrag aan verstrekte leningen en giften bedroeg Er zijn 46 renteloze leningen verstrekt. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan de aantallen verstrekte leningen in 2011 en Met de hulpverlening in de vorm van renteloze leningen is een bedrag van gemoeid. Het gemiddelde bedrag van een lening komt uit op Er zijn 24 aanvragen voor giften gehonoreerd. Het bedrag aan verstrekte giften is (Kerst)giften kunnen worden aangevraagd door de hoofden van de regiobureaus van het DC-BMW, maar ook door anderen zoals bijv. P&O-functionarissen. Aan het eind van het verslagjaar zijn nog elf aanvragen voor leningen in behandeling. Er zijn 59 aanvragen voor leningen en 6 aanvragen voor giften afgewezen. In de brief waarin een aanvrager wordt geïnformeerd over de afwijzing van zijn aanvraag, wordt nauwgezet aangegeven waarop deze afwijzing is gebaseerd. Indien mogelijk worden oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld budgetadviezen in een dergelijke brief opgenomen. Vier personen waarvan de aanvraag werd afgewezen, hebben in 2013 gebruik gemaakt van een verzoek tot heroverweging. Dergelijke verzoeken worden met een advies van het DB behandeld in een vergadering van het AB. In alle gevallen heeft het AB het advies van het DB om de afwijzing in stand te houden, overgenomen. Op 31 december 2013 staat er in totaal een bedrag van aan leningen uit. 3.5 Saldi op rekeningen Het saldo op de betaalrekening bedraagt op 31 december Op 31 december 2012 bedroeg dit saldo Het saldo op de beleggingsrekening (inclusief liquide middelen) van de stichting bedraagt op 31 december Het beleggingsresultaat over 2013 was Het saldo op de spaarrekening bedraagt op 31 december Op 31 december 2012 bedroeg dit saldo Begunstigers Het aantal begunstigers van de Stichting is nadat de bijdrage sinds 2012 niet meer rechtstreeks via inhouding op het salaris kon plaatsvinden, ongeveer gehalveerd. Het aantal (post)-actieve begunstigers ligt nu op ongeveer Het aantal loopt terug; het aantal nieuwe aanmeldingen is minimaal. De bijdrage wordt nu geïnd nadat een machtiging tot automatische incasso is verstrekt. Alle burgermedewerkers in actieve dienst bij één van de zeven Defensieonderdelen kunnen een beroep doen op de Stichting. Tot de doelgroep behoren ook postactieve medewerkers. Ook de medewerkers die zijn vertrokken met een SBK-regeling of in de toekomst op een dergelijke regeling zijn aangewezen kunnen in voorkomend geval een beroep doen op de Stichting. Onder het motto 'één voor allen, allen voor één' doet de Stichting een beroep op de medewerkers die nog geen begunstiger zijn. Help (oud)-collega's in moeilijke tijden. Nog geen begunstiger van de Stichting? Toon uw solidariteit en download het aanmeldingsformulier vanaf de website! Het is al mogelijk om elke maand 0,50 te doneren, maar natuurlijk is een hogere bijdrage ook van harte welkom! Omdat de leningen die het fonds verstrekt worden terugbetaald, behoudt elke bijdrage zijn waarde. In 2013 hebben de begunstigers een bedrag van aan de Stichting overgemaakt. Naast de ontvangsten van begunstigers ontvangt de stichting sinds een aantal jaren een bijdrage boetes. Het betreft hier gelden van door het ministerie van Defensie ontvangen bijdragen vanwege opgelegde boetes. Deze gelden worden via een verdeelsleutel toegekend. De stichting ontving over 2013 hieruit een bijdrage van jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

9 4. Bestuur en administratie 4.1 Bestuurssamenstelling Op 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Mw. K. Kreunen MBA Voorzitter, aangewezen door de Minister, tevens lid van het dagelijks bestuur; H.P. Geurts Penningmeester, op aanbeveling van ABVA/KABO FNV, tevens lid van het dagelijks bestuur; B.W. van Walraven Lid, op aanbeveling van CNV Publieke Zaak; A. Thoma Lid, op aanbeveling van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF); J.M. van den Oever Lid, op aanbeveling van de Vakbond voor Defensiepersoneel (VBM), als vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum (AC); Mw. J.M. Bader Adviserend lid, aangewezen door de Minister, tevens adviserend lid van het dagelijks bestuur; J. Smit Secretaris tevens hoofd bureau, tevens lid van het dagelijks bestuur, als zodanig aangewezen door de Minister. 4.2 Administratie Alle uit de afhandeling van de aanvragen voortvloeiende werkzaamheden zijn op het bureau van de stichting verricht. Het bureau verzorgt bovendien de gehele financiële administratie. Naast de secretaris / hoofd bureau is de heer J. de Ru op het bureau van de stichting werkzaam voor de financiële administratie en algemene ondersteuning. Dhr. T.J.L. Webbe verricht sinds medio 2013 werkzaamheden als budgetbegeleider/-adviseur voor de stichting. 4.3 Algemeen Het bankrekeningnummer (IBAN) van de stichting is NL43 INGB De stichting is onder nummer ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. De statutaire plaats van vestiging is Den Haag. De stichting is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nr. m d.d. 18 februari Daarnaast is de stichting is sinds 24 augustus 2009 aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 9

10 5. Slotwoord Ook in 2013 verschenen er publicaties dat het aantal huishoudens dat voor kortere of langere tijd te maken heeft met problematische schulden in omvang is toegenomen. Een groeiend aantal consumenten heeft moeite heeft met het betalen van (maandelijkse) rekeningen. Schulden lopen op waardoor ernstige en complexe betalingsproblemen ontstaan. In elke organisatie, dus ook bij Defensie komen medewerkers met schulden voor. Schulden beïnvloeden het dagelijks functioneren. De ervaring leert dat medewerkers met schulden sneller in arbeidsverzuim vallen en als gevolg van de problematiek thuis in relatie tot de (financiële) situatie minder goed functioneren wegens verminderde concentratie. Medewerkers met schulden kunnen ook een (veiligheids)risico vormen. Een beroep doen op de "Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie" voor schuldhulpverlening - schulddienstverlening is een moeilijke stap, maar hulp vragen is geen teken van zwakte. Ons fonds wil mensen indien mogelijk in staat stellen om weer zo snel mogelijk op eigen kracht financieel verder te kunnen gaan. Wij leveren daarbij maatwerk en dat kan in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening of gift, maar kan ook bestaan uit het geven van een financieel advies. Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn daarbij belangrijk; er vindt geen contact en/of overleg plaats met leidinggevenden van een aanvrager! Helaas wordt er teveel een aanvraag voor een renteloze lening ingediend op een tijdstip dat de Stichting niet veel meer kan doen. We zien een trend ontstaan dat de schuldenlast vaak zo groot is dat dit de mogelijkheden van ons fonds te boven gaat. Wij hopen ook in 2014 en latere jaren op zijn minst op dezelfde wijze financiële hulp te kunnen blijven verlenen aan collegaʼs en oud-collegaʼs die door allerlei gebeurtenissen in de (financiële) problemen zijn gekomen. Zet eventuele schroom opzij en wacht niet met het indienen van een aanvraag tot de financiële problemen nauwelijks meer zijn te overzien! Mede door de - al sinds 1955 bestaande - ondersteuning van het ministerie van Defensie, de bijdrage van begunstigers, incidentele bijdragen en de opbrengsten uit het vermogen is het mogelijk dat de Stichting haar werk voortzet.. Het bestuur zegt allen dank die de Stichting op enigerlei wijze steunen of faciliteiten bieden. Zonder die steun kan de Stichting haar taak niet naar behoren uitvoeren. Een bijzonder woord van dank richt het bestuur aan: - de begunstigers die het fonds met hun maandelijkse bijdragen daadwerkelijk steunen; - de departementsleiding voor het ter beschikking stellen van faciliteiten waardoor het bureau van de Stichting haar werkzaamheden kan verrichten. 10 jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

11 6. Jaarrekening Balans en resultatenrekening Balans Activa in euro s in euro s Leningen u/g - debiteuren dubieuze debiteuren AF: Voorziening debiteuren Vorderingen - Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen rentebaten Vooruitbetalingen Financiële activa - ING (betaalrekening) Beleggingsrekening Spaarrekeningen Deposito s Passiva Eigen vermogen - Stand 1 januari na winstverdeling Vrijvallen reservering Dub. Deb Legaat BIMS Resultaat boekjaar Stand 31 december Schulden - Nog te betalen kosten Nog te betalen leningen jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 11

12 Resultatenrekening Baten Periodieke bijdragen Incidentele bijdrage Overige baten Rente - Liquide middelen 37 6 Financiële activa - Renteontvangsten Beleggingsresultaat Lasten Giften Budget begeleiding 0 0 Algemene kosten Afboekingen i.v.m. oninbaarheid Dotatie voorziening debiteuren Resultaat boekjaar jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

13 6.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2013 Geldleningen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Debiteurenstand Jaar Geldleningen Eigen Vermogen Percentage van ultimo boekjaar ultimo boekjaar Eigen Vermogen Beleggingen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Debiteurenstand Jaar Beleggingen Eigen Vermogen Percentage van ultimo boekjaar ultimo boekjaar Eigen Vermogen Rendement beleggingen 1. Bedragen in hele euro's. 2. Beleggingen. 3. Het gemiddeld belegd vermogen is het rekenkundig gemiddelde van het saldo Financiele activa per 01/01 boekjaar en 31/12 boekjaar. 4. De baten uit beleggingen zijn de baten zoals die voorkomen in de resultatenrekening onder Financiele activa Jaar Baten uit Gemiddeld Rendementsbeleggingen belegd vermogen percentage / / Overzicht ontvangen donaties 1. Bedragen in hele euro's. Jaar Begunstigers Overig Totaal Mutatie-overzicht eigen vermogen Onderstaande bedragen zijn terug te vinden in de respectievelijke balansen euro euro euro euro Aanvang boekjaar Legaat Vrijval Reservering Resultaat boekjaar Ultimo boekjaar jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 13

14 6.3 Uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld conform de hiervoor geldende voorschriften zoals genoemd in BW II, Titel 9. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Debiteuren De leningen worden gewaardeerd tegen de schuldrest op balansdatum. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Financiële activa De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Beleggingsresultaat De beleggingsresultaten vloeien voort uit de waardering van de financiële activa. De resultaten zijn berekend als het verschil van de koers bij de aanvang van het boek jaar en de koers per jaareinde. Bij vervreemding binnen het boekjaar zijn de resultaten berekend als het verschil tussen de koers bij aanvang van het boekjaar en de koers op het moment van vervreemding. Balans Debiteuren Op de balans wordt het totaal van debiteuren gemeld. Dit is het saldo van de openstaande leningen die op 31 december 2013 nog moet worden terugbetaald aan de stichting. Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren zijn debiteuren waarvan onzeker is of deze daadwerkelijk in zijn totaliteit ontvangen zullen worden. Dit kan diverse oorzaken hebben. De verwachting is dat een deel van deze post daadwerkelijk niet ontvangen zal worden. Op dat moment zal de vordering afgeboekt worden als oninbaar en zal in de jaarrekening opgenomen worden op de resultatenrekening. Eigen vermogen Begin 1997 heeft de Stichting het beheer overgenomen van het Wereld Natuur Fonds over de nalatenschap van de heer Maassen. De opbrengsten van dit legaat moe ten ter beschikking gesteld worden aan Bureau Inter nationale Militaire Sportwedstrijden (BIMS) voor de J.C.Maassen Prijs. In 2013 is een positief resultaat behaald op de beleggingen hetgeen ook gevolgen heeft voor het legaat BIMS. Door het positieve rendement is het legaat aangegroeid van naar Nog te betalen kosten. Dit betreft nog te betalen bankkosten, kosten van effecten en rentekosten. Nog te betalen leningen Dit betreft leningen verstrekt in het lopend jaar, maar die in het volgend jaar worden uitbetaald. Resultatenrekening Periodieke bijdragen Dit betreft vrijwillige donaties van actieve en postactieve medewerkers, die voor een groot deel het fonds hebben gemachtigd om de bijdrage af te schrijven van hun rekening. Incidentele bijdragen Dit betreft een donatie van het ministerie van Defensie. In 2014 is er een bedrag ontvangen van Dit bedrag had betrekking op het jaar 2013 en is opgenomen in de jaarrekening als vordering als nog te ontvangen bedrag. Financiële activa De resultaten uit beleggingen worden afzonderlijk in de Resultatenrekening gepresenteerd en worden onder verdeeld in de volgende posten: - Renteontvangsten; - Beleggingsresultaat. 14 jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds

15 Giften Dit zijn tegemoetkomingen aan burgerpersoneel. Vertegenwoordigers van het Dienstcentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC-BMW), maar ook bijv. personeelsfunctionarissen kunnen de Stichting vragen een gift toe te kennen. Algemene kosten Onder algemene kosten vallen onder meer kosten voor betalingsverkeer, administratiekosten, bureaukos ten en kosten BKR. Dotatie voorziening In overleg met de ADD is besloten om geen voorziening meer aan te houden voor de dubieuze debiteuren. De Stichting is draagkrachtig genoeg om deze kosten jaarlijks te dragen en hoeft daar geen voorziening voor aan te houden. Daarnaast draagt het bij aan de transparantie van de Stichting. Jaarlijks zal het totaalbedrag van de afgeboekte vorderingen worden opgenomen als post in de resultaten rekening. In 2013 valt deze reservering van dus vrij en zal worden geboekt ten gunste van het eigen vermogen. 7. Beoordelingsverklaring Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van de Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie te ʼs-Gravenhage beoordeeld.de jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van Defensie per 31 december 2013 en van het resultaat over de periode 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Den Haag, 15 april 2014 Audit Dienst Defensie D.J. de Haas RA jaarverslag 2013 Burgerpersoneelsfonds 15

16

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Datum van oprichting: 29december1955. Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Datum van oprichting: 29december1955. Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. -.. S Â Datum van oprichting: 29december1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond. DOELGROEP Alle burgermedewerkers en postactieve

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2014 vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Jaarverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding Opdracht 2 Algemene informatie 3 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I" ~"Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin.

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I ~Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. Stichting Nederlands Dagblad Fonds Leusden Financieel verslag 2016 Flv'l,I".# I., r,,~".,,:;:j. \,. ~"Ll'il:î P ; I Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. 1 6 Pal'aaf I/OOI' waelrrrjf:)i'kingscjoeleinden'

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2013 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Jaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM Jaarverslag 2013 Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat 73 6814 DB ARNHEM INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina A OPDRACHT 3 B ALGEMEEN 3 C SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 D BIJZONDERE BESLUITEN 4 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van uw Stichting

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van uw Stichting Stichting Zorgeloos Dierenleven t.a.v. Dhr. P.C. Baartman Driewegen 13 4521 GV Biervliet Lisse, 30 juni 2015 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007

RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG. inzake jaarrekening 2007 RAPPORT aan het bestuur van STICHTING VRIENDEN VAN NICKERIE, DEN HAAG inzake jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Rapport 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemene opmerkingen 1 3 Vaststelling jaarrekening voorgaand

Nadere informatie

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen Jaarrekening over het verslagjaar, eindigende op 31-12-2016 van De Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland te Amerongen Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur 3 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan TE Voorburg. Jaarrekening Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies

Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan TE Voorburg. Jaarrekening Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies 15 Stichting Opera in Progress p/a Hoekenburglaan 36 2275 TE Voorburg Jaarrekening 2015 Jan Bus Podiumzaken Administratie belastingadvies Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Balans per 31-december 3 3.

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout Stichting JA Foundation Vlinderlaan 13 4904ZL Oosterhout 2014 Stichting JA Foundation Oosterhout INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2016 Stichting Winstuitverlies Dreeslaan 1 8072 XM Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 De algemene ledenvergadering van de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2013 van uw Stichting

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2013 van uw Stichting Stichting Zorgeloos Dierenleven Driewegen 13 4521 GV Biervliet Lisse, 16 juli 2014 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2013 van uw Stichting Ingevolge

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië Financiëel Jaarverslag 2014 Blz. Inhoud Het financiele jaarverslag van de Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië bestaat uit: 1 Samenvatting 2 2 Balans per 31 december 2014 3 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden

Jaarrekening Stichting De Vier Pelikanen te Leeuwarden Jaarrekening 2015 Stichting De Vier Pelikanen James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam Accountantsrapport 213 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting

Nadere informatie

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden "Fancy Fiddlers" Hilversum. Pagina 1

HSR administraties en belastingen JAARVERSLAG 2014. Stichting Vrienden Fancy Fiddlers Hilversum. Pagina 1 JAARVERSLAG 2014 Hilversum Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Rapport 1. Opdracht 3 2. Werkzaamheden 3 3. Bevestiging 3 Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Resultatenrekening over 2014 5 3. Algemene

Nadere informatie