de verbruikers toe, waren bekende middelen die moesten worden gehanteerd om onze huishouding draaiende te houden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de verbruikers toe, waren bekende middelen die moesten worden gehanteerd om onze huishouding draaiende te houden."

Transcriptie

1 INFORMATIE DOOR DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ONTSTANE PROBLEMATIEK VAN STROOMVOORZIENING DOOR DE EBS, TEN BEHOEVE VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE (DNA) OP 26 AUGUSTUS 2014 Geachte Voorzitter, Mag ik beginnen u alvast dank te zeggen voor de gelegenheid mij geboden uw geacht College te kunnen informeren over de actuele situatie aangaande de stroomvoorziening in ons land. Vandaag precies een week geleden, hebben de Energie Bedrijven Suriname na een welkome periode van vloeiende en gegarandeerde stroomvoorziening, helaas opnieuw moeten overgaan tot een in ons land niet onbekend distributiesysteem voor stroom, namelijk het load- shedden. Bij een optredend tekort aan opgewekte stroomhoeveelheid, wordt de onvoldoende beschikbare hoeveelheid stroom gedistribueerd aan de samenleving, door middel van een verdeelsleutel en roulatie over gebieden en woonwijken: bij toerbeurt worden hierbij gebieden en woonwijken gedurende enkele uren van de dag afgesloten van stroomvoorziening, dus uitgeschakeld door de EBS. Een zeer ongewenste situatie, waartegen sinds de aanvang van onze regeerperiode het nodige is gedaan om uit genoemde situaties van ontoereikende hoeveelheden energie te komen en deze vooral ook te voorkomen. De Regering heeft er veel aan gedaan om continue voor voldoende stroomopwekking te zorgen om hierdoor de stroombehoefte van onze huishoudens en van onze bedrijven en instellingen, op elk moment te kunnen garanderen. Als Regering hebben wij ons heel veel moeite getroost en enorme investeringen van meer dan SRD.700 miljoen gedaan in het opvoeren van beschikbare energie. Met name zijn verbrandingsmotoren aangeschaft en aanverwante werken verricht om onze stroomvoorziening veilig te stellen voor onze snel groeiende economie. In deze dus, ten behoeve van de significant toegenomen economische en industriële bedrijvigheid, voor onze bestaande huishoudens en voor het steeds groeiend aantal nieuwe huishoudens, maar ook voor onze sociaal- educatieve, medische, culturele en sportinstellingen etc. Mag ik vaststellen, dat de behoefte aan energie een jaarlijkse groei van circa 8% doormaakte tot ongeveer eind 2010 en dat het al een zware en complexe opgave was om aan deze groeiende behoefte aan energie, steeds tijdig te kunnen voldoen. Wij zijn als samenleving niet onbekend met de ups en downs uit die periode: de zogenoemde black outs en het systeem van rantsoenering van stroom naar 1/7

2 de verbruikers toe, waren bekende middelen die moesten worden gehanteerd om onze huishouding draaiende te houden. Op dit punt gekomen mag ik u informeren dat toen de huidige Regering het bestuur van het land in augustus 2010 overnam, er een piek van 193 MW stroomverbruik was vastgesteld, terwijl dit stroomverbruik na vier jaar, nu een piek heeft bereikt van circa 235 MW. In oktober verwachten wij een stijging van de piek naar 258 MW! Wij hebben aldus te maken met een enorme groei van 75 MW in het piek- stroomverbruik, dus stellen wij vast een toename van het stroomverbruik in de piekuren van 2010 naar 2014, van circa 30%! Buiten de piekuren gebruikten wij vóór 2010 circa 150 MW, thans is dit circa 200 MW. Ongetwijfeld een versnelde toename van onze economie, wat betekent een enorme druk op het bestuur van het land om deze versneld vergrootte behoefte aan energie, bij te benen! Voorwaar een hels karwei. Onnodig u te zeggen, dat voldoende beschikbare energie van fundamenteel belang is om een samenleving in stand te houden en dat deze beschikbaarheid van energie vooral ook van cruciaal belang is als zijnde de voornaamste voorwaarde voor verdere ontwikkeling van die samenleving. De garandering en veiligstelling van voldoende energie behoort daarom tot de allerhoogste prioritiet van het regeerbeleid. Mevrouw. de Voorzitter, Mag ik u nu in vogelvlucht wat historische indrukken geven inzake investeringen in de energiesector. Vanaf het jaar 2000 tot het jaar 2010 is het geïnstalleerd vermogen van de EBS met 43 MW verhoogd door de aanschaf van vijf (5) MAN generatoren. In deze periode heeft Staatsolie geïnvesteerd in generatoren met in totaal 28 MW. Ook is met name in 2006, in de 161 KV- lijn vanuit Paranam naar Menckendam vernieuwd om de stroom vanuit Afobakka volledig te kunnen transporteren naar Paramaribo, zonder de grote verliezen, waarmee de verouderde 33 KV- transmissie- lijn kampte. Zonder meer zaken, Mevrouw de Voorzitter, van groot belang, zaken waarvoor grote investeringen en/of leningen werden gepleegd c.q. afgesloten. Deze investeringen bleken evenwel bij lange na niet voldoende te zijn geweest, om het toen reeds bestaande verschil tussen de behoefte aan energie vanuit de samenleving en het aanbod van energie vanuit de Overheid te kunnen overbruggen. Black- outs en rantsoeneringen, waren het logische gevolg van deze toenmalig heersende situatie van ontoereikende energie. U begrijpt, Mevrouw de Voorzitter, dat de huidige Regering vanaf haar aantreden een enorme inhaalslag in deze moest plegen om de toegenomen vraag naar energie te voldoen. Want, Mevrouw de Voorzitter, de voldoende beschikbaarheid van energie is en blijft een dringende en dwingende 2/7

3 vereiste voor verdere sociale en economische vooruitgang en meer nog, voor de instandhouding van de kwaliteit van ons leven. Wij als Regering hebben direct na ons aantreden, met de meeste spoed de nodige voorbereidingen hiertoe gepleegd door ondermeer vanaf 2011 vier energie- tops te houden in ons land over het energievraagstuk. Door deze tops kon er meer inzicht worden verkregen in wat er direct gedaan moest worden aangaande de actuele energie problematiek in ons land, terwijl tevens een duidelijker beeld kon worden geschetst omtrent het middellange en lange termijn beleid op dit fundamenteel stuk van energievoorziening en de behoefte- ontwikkeling in deze. Indachtig de verkregen vernieuwde en verdiepte inzichten, hebben wij ons energiebeleid hierop ingesteld en hebben wij vanaf 2011/2012 het staand vermogen aan energie verhoogd met maar liefst 97 MW. Er zijn namelijk drie generatoren van elk 21 MW eind 2013 geïnstalleerd aan de Saramaccastraat bij de EBS, samen 63 MW. Tevens heeft de Overheid als enig Aandeelhouder aan de Staatsolie Maatschappij N.V. groen licht gegeven voor de uitbreiding met 34 MW. Begin 2014 is deze 34 MW extra opwekvermogen geïnstalleerd. Let u wel: in deze periode is er in totaal bijkans 100 MW extra vermogen toegevoegd! Dit is vrijwel gelijk aan het jaarlijks gemiddelde dat aan hydro energie uit Afobakka geleverd wordt. Samenvattend: wij beschikken over 295 MW vermogen in tegenstelling tot 193 MW in Dit vermogen zou onder normale omstandigheden voldoende zijn om de achterstand van vóór 2010 in te lopen. Mogen wij constateren, Mevrouw de Voorzitter, dat ware het niet, dat wij juist nu, door het reeds ongeveer 12 maanden uitblijven van voldoende neerslag in en bij het Afobakka stuwmeer, geconfronteerd zouden worden met een aanhoudende lage waterstand, waardoor de Suralco vanaf 18 augustus jl. 30 MW minder stroom kan leveren aan de Overheid ten behoeve van de EBS, dan zouden wij nimmer in deze situatie van schaarste aan energie zijn beland. Juist in deze voor ons, gezien de verrichte grote beleidsinspanningen, gunstig gemaakte energiesituatie, waarin wij voldoende aan vermogen hebben geïnstalleerd om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoefte van ons land. Mogen wij hier duidelijk vaststellen, Mevrouw de Voorzitter, dat de Regering door haar beleidsinspanningen zeer alert en op voortvarende wijze heeft geïntervenieerd in een levensgroot zorgpunt in onze maatschappij van tekort aan energie. Door vanaf 2011 hard te werken aan het in rap 3/7

4 tempo significant verhogen van het aanbod van energie vanuit de EBS en de Staatsolie Maatschappij N.V., kunnen wij allen, bedrijven, instellingen en huishoudens, genoegzaam beschikken over voldoende energie op elk gewenst moment! Bovendien ook nog met een positief uitzicht voor de komende circa twee jaar met een gegarandeerde en veilige stroomvoorziening. De gevolgen van klimaatsverandering, echter, waarbij in dit geval het natuurverschijnsel El niño is opgetreden, gepaard gaande met grote droogte met weinig tot geen neerslag gedurende maanden tot zelfs gedurende een jaar in het achterland, heeft gaandeweg een negatieve invloed op het waterniveau van het Afobakka stuwmeer gehad. Hierdoor is de hoeveelheid te leveren stroom met circa 30 MW afgenomen. Het besluit van de Regering rond augustus 2012 om honderden miljoenen SRD s te besteden aan de aankoop van opwekmotoren voor de EBS en de Staatsolie Maatschappij ten aanzien van de algemene verhoging van de stroomopwekking in het land was dus reeds genomen. En ten tijde van de ontvangst van het schrijven van de SURALCO van 04 juli 2013 over de eerste tekenen van een extreem dalende trend van het waterniveau in het Afobakka- stuwmeer, waren wij reeds in volle planning met het verhogen van het opwekvermogen. Ik wil nogmaals onderstrepen het feit dat wij in 2014 te maken hebben met extreme droogte in ons achterland met als gevolg een extreem lage waterstand in het Afobakka- stuwmeer. In 2014 is de neerslag achter en in het stuwmeer circa 15-20% minder dan in een normaal jaar. Voorzitter, dit betekent dat het peil in het stuwmeer 2.4 meter in deze tijd van het jaar lager is dan normaal. Geachte Voorzitter, Het bouwen van nieuwe en het renoveren van oude onderstations alsmede de aanleg van transmissie- en distributieleidingen, vergt veel tijd. De Regering is juist de laatste tijd druk doende dit laatste af te maken en de energie- cirkel in deze te completeren, om de stroom tot in de fabrieken, tot in de huizen en instellingen te kunnen transporteren. Wij kunnen heel veel verzetten, Mevrouw de Voorzitter, misschien zelfs ook bergen, maar niet alles! Met nog een beetje tijd, waren ook alle voorzieningen rond voor wat betreft het transport- gedeelte van het geïnstalleerd vermogen, was de extreme droogte niet ingetreden. Maar wij zullen, - dat beloven wij via u aan uw geacht College en aan ons volk -, er alles aan blijven doen om versneld dit laatste gedeelte in de kringloop van de energievoorziening met name van installatie van het vermogen tot aan het brengen van de stroom voor de huishoudens etc., rond te krijgen. Terwijl de Regering op volle kracht draait om dit grote karwei te klaren, komt er een terugval door 4/7

5 middel van het optreden van een natuurverschijnsel. Wij hebben hier duidelijk te maken met overmachtssituatie, Mevrouw. de Voorzitter. Tegelijkertijd moet het mij wel van het hart, dat in deze wel eerder het nodige gedaan had kunnen c.q. moeten worden, om tenminste het leed van de verbruikers, van de samenleving te verzachten. Want wanneer wij vanaf juli 2013 van de Suralco, of van wie dan ook een bericht, of zo u wilt een indicatie krijgen dat een negatieve ontwikkeling, of in elk geval een dreiging daartoe op til is, dan was het zaak dat wij op onze qui- vive hadden moeten zijn en direct een fase van alertheid hadden moeten inluiden. Zulks is helaas achterwege gebleven, mogelijk vanwege de enorme drukte om in snel tempo steeds meer energie te produceren en met het treffen van de vele voorzieningen om de verdeling hiervan ten behoeve van de burgers rond te krijgen. Ik wil hierbij niets vergoelijken, maar wij hebben als Regering wel hieruit geleerd om zulke zaken die om de hoek komen kijken, ook met de nodige flexibiliteit en veerkracht mee te nemen in ons bezig zijn. Wij betreuren het Mevrouw de Voorzitter dat dit heeft plaatsgevonden en danken het volk via u, voor het getoonde begrip en voor haar ondersteuning. Intussen zal de Regering, Mevrouw de Voorzitter, voortgaan met het blijven vergroten van het opwekvermogen, zowel nu, op middellange als op lange termijn. Voor de middellange termijn is zonne- energie in gevorderde studie en wordt al minstens een project in het binnenland uitgevoerd. Zonne- energie is hernieuwbare, goedkopere energie dan de dure dieselolie. Het gebruik van zonne- energie zal daarom door de Regering gestimuleerd worden. Wij laten ook studies verrichten over opwek- capaciteit door middel van afval- energie vanuit resthout, rijstkaf, huisvuil en de opwekking met minder dure brandstof zoals kolen en gas. De Regering blijft vooruit kijken, vooral als het gaat om de voor ons allen kostbare energie. Ik kan u nu al zeggen, Mevrouw. de Voorzitter, dat de structurele oplossing voor de chronische problematiek van onze stroomvoorziening, ligt in waterkracht, met het voordeel dat energie uit water dat relatief ruim voorradig is in ons land, schone energie is. In dit verband en gezien de huidige en te verwachten toekomstige omstandigheden van steeds duurder wordende aardolie, onze steeds sneller groeiende nationale economie, de steeds meer ontoereikende hoeveelheid stroom uit het Afobakka stuwmeer, hebben wij als doel voor de lange termijn, ons toe te leggen op de uitvoering van waterkracht- projecten. Wij zullen wat dit betreft voor de toekomst echter voor onze energievoorziening een goede mix moeten hebben van Hydro, thermisch en andere hernieuwbare energiebronnen. Immers een volledige afhankelijkheid van Hydro- energie, kan bij wisselende klimatologische omstandigheden, wederom leiden tot een tekort. In het kader van veiligstelling van energievoorziening is het goed, naast het voorgaande, om hier ook te vermelden, dat de Regering nog 5/7

6 steeds voor ogen heeft, de interconnectie tussen Suriname en zijn buurlanden, waarmee wederzijds energie garantie wordt geboden. Mevrouw. de Voorzitter. Voor het korte termijnbeleid is het goed te vermelden, dat de funderingen voor uitbreiding van nog eens 55 MW: 21 MW bij de EBS en 34 MW bij de Staatsolie Maatschappij reeds gereed zijn. Het gaat hierbij om circa 275 miljoen Srd.. Hierin is inbegrepen het 161 KV onderstation te Kwatta alsmede transmissie- verbindingen naar diverse onderstations. Dit alles, naast andere te treffen voorzieningen voor nieuw te bouwen onderstations en voor het reviseren van oude onderstations. Voor wat betreft de huidige acties en die op korte termijn, mag ik u informeren, Mevrouw de Voorzitter, dat de Regering alle opties bekijkt om de tijd van het ongerief te verkorten. Wij noemen in dit verband (a) het eventueel binnenhalen van Emergency Power en (b) het versneld afbouwen van de transmissie- lijn van Staatsolie naar Menckendam. Hierdoor zal 20 MW extra vermogen getransporteerd worden naar de gebruikers. Mag ik deze gelegenheid te baat nemen om vanuit deze plaats een woord van erkentelijkheid uit te spreken over initiatieven vanuit de gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder van die delen van het bedrijfsleven die aangeboden hebben hun noodaggregaten in piekuren in te zetten ter ontlasting van het net. Mevrouw. de Voorzitter, De Regering is voortvarend bezig en overziet de energiesituatie in ons land. Wij kunnen allen in dit land, via u Mevrouw de Voorzitter, geruststellen, dat zaken ter blijvende ontwikkeling van de energievoorziening goed op het spoor zijn, zowel voor nu, voor de midden- lange alswel voor de lange termijn. De Regering blijft in goed dialoog met de Suralco. Voortdurend wordt door ons samen met de Suralco gekeken naar alle mogelijkheden om het kortstondig opgetreden ongerief, heel snel tot het verleden te doen behoren. Wij nemen met uw goedvinden, Mevrouw de Voorzitter, de vrijheid om u en geachte leden van uw College dank te zeggen voor de kritische bijdragen, die zij in de afgelopen week ten aanzien van deze materie hebben geleverd. Emoties zijn bij zo een gevoelige materie begrijpelijkerwijs ook losgekomen, want vaststaat dat de aanwezigheid van voldoende energie een levenszaak is voor ons allen. Hoe het ook zij, de kritische kanttekeningen van uw College, de commentaren hierbuiten van de gewaardeerde pers alsmede van commentatoren en analytici in onze samenleving, zijn ons zeer ter harte gegaan en wij nemen alles mee, voor nog betere kwaliteit van ons werk. Wij doen, Mevrouw de Voorzitter, een beroep op geheel ons volk om zoveel mogelijk energie,- en laten wij hierbij direct ook drinkwater erbij noemen -, en drinkwater efficiënt te gebruiken. Verspilling 6/7

7 gaat ons uiteindelijk allen de das om doen, hoezeer wij ons ook de enorme inspanningen getroosten, zowel in kapitaal, in menskracht, in organisatie. Het is in ons aller belang. Wij hebben alle geloof en vertrouwen in ons volk hierbij en zeggen hartgrondig dank aan ons gehele volk, voor hun begrip, medewerking en steun als hun waardevolle en onmisbare bijdrage bij de oplossing van deze ongewenste situatie. Wij zijn intussen via de media al volop bezig met een bewustwordingscampagne voor efficiënt en verantwoord energiegebruik en willen als Overheid u voorgaan door vanaf morgen, woensdag 27 augustus, de airco s van alle overheidskantoren uit te doen en deze slechts van uur aan te doen. Deze oproep geldt voor het gehele land en in het bijzonder voor de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para en Saramacca. Alleen al het opvolgen van deze instructie, zal een bijzondere bijdrage zijn aan de oplossing van het huidige probleem, dat ons aller probleem is. Mag ik hiermee, Mevrouw de Voorzitter, u danken voor de gelegenheid mij geboden. 7/7

TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014

TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014 TELEVISIETOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, OVER DE ENERGIESITUATIE IN HET LAND, 07 SEPTEMBER 2014 Volk van Suriname, Mag ik u feliciteren met de aanname van

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale speler worden,

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2030

Staatsolie Visie 2030 Staatsolie Visie 2030 In de Staatsolie Visie staat wat ons bedrijf in het jaar 2030 bereikt wil hebben. Wij werken daar voortdurend aan. Onze blik is op de toekomst gericht. Zo willen wij dat Suriname

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P. MARICA BIJ DE OPENING VAN HET CONGRES DUURZAME ONTWIKKELING OP DONDERDAG 29 MEI 2008 Collega ministers, overige hoogwaardigheidsbekleders,

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

WE KUKELEN DE AFGROND IN

WE KUKELEN DE AFGROND IN Fietsers komen de pont af bij steiger De Ruyterkade, februari 1951 Foto Ben van Meerendonk/Algemeen Hollands Fotopersbureau, collectie IISG, Amsterdam Heeft u wel eens van EROEI gehoord? De meeste mensen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Energiek Alphen aan den Rijn

Energiek Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief Januari 2014 Energiek Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief Januari 2014 De items in deze Nieuwsbrief: Eerst Repaircafe geopend! Energiek Alphen aan den Rijn plaatst PV panelen. Korting op BTW tarief

Nadere informatie

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste

Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste Dank u wel voorzitter. Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste begrotingen voor deze nieuw aangetreden parlement en regering,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

NIEUWJAARSREDE VAN Z.E. DESRIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 1 JANUARI 2014

NIEUWJAARSREDE VAN Z.E. DESRIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 1 JANUARI 2014 NIEUWJAARSREDE VAN Z.E. DESRIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 1 JANUARI 2014 Vandaag, met het intreden van het nieuwe jaar 2014, deel ik graag enkele minuten met u, het volk van

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

INDC Suriname : Renewable Energy

INDC Suriname : Renewable Energy INDC Suriname : Renewable Energy Mw. N. Plet Nationale Coördinatie Milieubeleid Kabinet van de President van de Republiek Suriname Donderdag 23 Juni 2016 Marriot Presentatie opbouw Waarom er is gekozen

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

STAATSOLIE IN BEELD. Vertrouwen in Eigen Kunnen

STAATSOLIE IN BEELD. Vertrouwen in Eigen Kunnen STAATSOLIE IN BEELD Vertrouwen in Eigen Kunnen Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang

Nadere informatie

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Lesduur: 25 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten waarom je zuinig met elektriciteit moet zijn. De leerlingen kunnen

Nadere informatie

TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011

TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011 TOESPREEK Z.E. PRESIDENT DESIRE DELANO BOUTERSE TER ERE VAN DE START VAN HET WONINGBOUWPROGRAMMA MET EERSTE STEENLEGGING TE HANNA S LUST 30 JULI 2011 Met bijzondere gevoelens van liefde voor land en volk,

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project.

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project. TAPAJAI: LANGA BLO Ik begrijp de President, ik begrijp Rudi Jadnanansing (artikel: Adyosi TapaJai, adyosi!), ik begrijp Michel Felisi ( artikel: Tranen bij Tapajay?), ik begrijp de bewoners van de Tapanahoni

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6 Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: 597-6806599/597-325190 Fax: 597-325190 Mail adres: infometeozan@publicworks.gov.sr WEERS T.B.V. SURINAME Geldig van 14.30ltlt 22 juni

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Kernenergie: Kan België zonder?

Kernenergie: Kan België zonder? Kernenergie: Kan België zonder? Marktonderzoeks-, studie- & consultancy-bureau mbt hernieuwbare energie - Marktstudies over energiemarkten - Opleidingen over (hernieuwbare) energie - Haalbaarheidsstudies,

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr.

Goedemorgen. - Vertegenwoordigers van: De Vice President. De Ambassades van India en Nederland. mijn collega Ministers. - Het DNA lid, dhr. Round Table Productiviteit en Economische Groei: De Suriname Casus Ball Room Hotel Torarica, 30 augustus 2017, 09.00-14.00 uur, inloop 08.30 uur. - Vertegenwoordigers van: De Vice President De Ambassades

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003

Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 Evaluatieverslag Hoogwater Maas december 2002/januari 2003 De hoogwaterperiode december 2002/januari 2003 is gestart op 30 december 2002 met de eerste melding door de RAC en is geëindigd op 5 januari 2003

Nadere informatie

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014 >Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Tegelijkertijd is het een gigantische opgave om de brandstoffen te winnen en. (Bild 1: CC BY-NC-ND 2.0, Peter Jakobs, Gut Eschergewähr, NRW)

Tegelijkertijd is het een gigantische opgave om de brandstoffen te winnen en. (Bild 1: CC BY-NC-ND 2.0, Peter Jakobs, Gut Eschergewähr, NRW) Wasteland Energy "Wasteland Energy" is de naam van een project dat onderzoekt hoe men in de dagelijkse omgang met minimale middelen zelf elektriciteit opwekken kan. We leven in een tijd waarin fossiele

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2004 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2004 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN figuur 1 De kringloop van het water R * ** ** ** ** ** ** ** * S ** * ** ** * P Q LAND ZEE T

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

BBP per hoofd in prijzen 2000, SRD 2000. jaartal

BBP per hoofd in prijzen 2000, SRD 2000. jaartal 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Suriname Nederland 1975-2015 Bijdrage Door Dr. Marein van Schaaijk aan conferentie 25 oktober in het Tropenmuseum (Amsterdam)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

1. Aan de slag met de KIEK!

1. Aan de slag met de KIEK! 1. Aan de slag met de KIEK! De KIEK! is een belangrijk onderdeel van het project Texel, slim zelfvoorzienend. Daarin onderzoeken we in drie fases hoe u energie kunt besparen en duurzaam opgewekte energie

Nadere informatie

Groene Suriname Strategie

Groene Suriname Strategie Groene Suriname Strategie Economische ontwikkeling die de natuurlijke rijkdommen benut, met behoud van Suriname s status als het groenste land ter wereld Er is een vreemde paradox in de internationale

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

29 augustus 2008 PO/ KOV/

29 augustus 2008 PO/ KOV/ De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 29 augustus 2008 PO/ KOV/ 44253 2070827150 Onderwerp Vragen van het lid Van Gent over

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee

Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 26 november 2014 Onderwerp Kredietaanvraag biogaslijn rwzi s Vechtstromen Agendapunt 9 Kenmerk B2014/u357 Portefeuillehouder R. van der Veen Opsteller/indiener

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

Tentamen Elektriciteitsvoorziening i. (ee2611/et2105d3-t)

Tentamen Elektriciteitsvoorziening i. (ee2611/et2105d3-t) Tentamen Elektriciteitsvoorziening i (ee2611/et2105d3-t) Datum: 30 januari 2012 Tijd: 14:00-17:00 Schrijf op ell< blad uw naam en studienummer. Begin elke nieuwe opgave op een nieuw blad. De uitwerkingen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009.

Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Periode: 2009 Kamermarkt Gebied: Nederland Onderdeel Kamers Het onderzoek van Kamernet.nl geeft u inzicht in de ontwikkelingen op de kamermarkt van Nederland over het jaar 2009. Huurprijs kamers stijgt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154 ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154 Instantie Datum uitspraak 26-10-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.086.890/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden.

Dit document, waarachter alle fracties in de Nationale Assemblée zich hebben geschaard, wordt U hierbij aangeboden. DNA no: 1942/15 Paramaribo, 30 Ney. 2015 De President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse Heer President, De Nationale Assemblée heeft in de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 26 november

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Jom/HS/rb (OR. fl EUROPESE RAAD ROME, 14 EN 15 DECEMBER 1990 CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

Jom/HS/rb (OR. fl EUROPESE RAAD ROME, 14 EN 15 DECEMBER 1990 CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP - 1 - Jom/HS/rb (OR. fl EUROPESE RAAD ROME, 14 EN 15 DECEMBER 1990 CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP ( Tweede dee l) inzake de betrekkingen met de Sovjet-Unie en de landen van Midden- en Oost-Europa SN/428/90

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 41 BRIEF

Nadere informatie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Inleiding Critical Chain Project Management is een methode om projecten te plannen en bewaken en is afgeleid van de management theorie Theory

Nadere informatie

Begrotingsbehandeling 2016 10 oktober 2015

Begrotingsbehandeling 2016 10 oktober 2015 Begrotingsbehandeling 2016 10 oktober 2015 Voorzitter, Gelet op de zeer beperkte tijd mij ter beschikking, zal ik kort ingaan op de begrotingen van HI en NH en dan wat langer stilstaan bij Financiën. Het

Nadere informatie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Een samenvatting van de bevindingen voor Nederland van een onderzoek

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen

De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen De Wijk in Federatie Molukse Wijken Bouwen en wonen 1 Federatie Molukse Wijken Sinds begin 2008 bestaat er een Federatie Molukse Wijken. Deze organisatie wil de belangen van Molukse (wijk)organisaties,

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie