gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012;"

Transcriptie

1 raadsbesluit Agendanummer: Afdeling: Maatschappelijke Zorg De raad van de gemeente Dinkelland; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012; gelet op de artikelen 8 en 36 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat ingevolge artikel 8, eerste lid, aanhef, sub d van de Wet werk en bijstand door de raad bij verordening regels dienen te worden gesteld met betrekking tot het verlenen van een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36 van deze wet; besluit vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet : de Wet werk en bijstand; b. referteperiode : een periode van 36 maanden, direct voorafgaand aan de peildatum; c. peildatum : de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat; d. inkomen : het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan als bedoeld in het eerste lid, aanhef, sub b van dit artikel de referteperiode moet worden gelezen en een bijstandsuitkering, voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag, als inkomen wordt gezien; e. belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit op grond van deze verordening is betrokken; f. bijstandsnorm : de op de belanghebbende van toepassing zijnde norm als bedoeld in de artikelen 20 en 21 van de wet, exclusief vakantietoeslag en inclusief de toeslag of verlaging op grond van de Toeslagenverordening gemeente Dinkelland 2012; g. raad : de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland; h. college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, eerste lid van de wet zijn de bepalingen in deze verordening van toepassing op belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar. Pagina 1 van 7

2 3. Indien een lid van het gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef, sub c van de wet op de peildatum is uitgesloten van het recht op een langdurigheidstoeslag op grond van artikel 36 van deze wet ingevolge het bepaalde in de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gezinsleden recht op deze toeslag kan doen gelden, komt dit laatstbedoelde gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag: a. indien en voor zover door dit gezinslid aan het bepaalde in artikel 36 van de wet en in deze verordening wordt voldaan; b. op basis van de bijstandsnorm, geldend op 1 januari van het jaar waarop het recht op de langdurigheidstoeslag bestaat, die voor dit gezinslid als alleenstaande, of als alleenstaande ouder, zou gelden. 4. De in deze verordening gehanteerde begrippen en begripsbepalingen hebben dezelfde betekenis als bedoeld in de wet en de Algemene wet bestuursrecht, tenzij daarvan uitdrukkelijk in deze verordening wordt afgeweken. Artikel 2 Langdurig laag inkomen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 36 van de wet wordt aan de in het eerste lid van dat artikel gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen voldaan, indien gedurende de referteperiode het inkomen van de belanghebbende niet uitkomt boven 110% van de bijstandsnorm. 2. Geen uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de wet heeft de belanghebbende die voldoet aan het bepaalde in het eerste lid. 3. Inkomen uit of in verband met arbeid dat gedurende de referteperiode in enig jaar naast het inkomen als bedoeld in het eerste lid is ontvangen, mag niet meer bedragen dan de op de belanghebbende van toepassing zijnde langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel Geen recht op de langdurigheidstoeslag bestaat indien de belanghebbende: a. op de peildatum of in de referteperiode een opleiding volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; b. in de referteperiode in onvoldoende mate heeft getracht algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden. Artikel 3 Voldoen aan arbeidsplicht Een belanghebbende wordt geacht in voldoende mate te hebben getracht algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden, indien jegens hem gedurende de referteperiode geen besluit tot verlaging van de uitkering is genomen wegens schending van de arbeidsplicht. Artikel 4 Hoogte van de toeslag De langdurigheidstoeslag is gelijk aan 40% van de bijstandsnorm, geldend op 1 januari van het jaar waarop het recht op de langdurigheidstoeslag bestaat, naar boven afgerond op hele tientallen. HOOFDSTUK 2 Slotbepalingen Artikel 5 Uitvoering verordening 1. Het college is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 2. Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening, in gevallen waarin deze verordening niet voorziet. Artikel 6 Hardheidsclausule Onverminderd het bepaalde in artikel 36 van de wet kan het college, in bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze verordening tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, afwijken van het in deze verordening bepaalde en ter zake, op individuele gronden, een nadere beslissing nemen. Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 2 van 7

3 Artikel 7 Verslaglegging Het college brengt eenmaal per twee jaar verslag uit aan de raad met betrekking tot de uitvoering van deze verordening. Artikel 8 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan en werkt terug tot en met 1 januari Met ingang van de in het eerste lid vermelde datum vervalt de bij besluit van 15 december 2009 vastgestelde Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland Artikel 9 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 24 april De griffier, De voorzitter, Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 3 van 7

4 Toelichting Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 A. Algemene toelichting De gemeenteraad dient, ingevolge artikel 8, eerste lid, aanhef, sub d van de Wet werk en bijstand (hierna WWB ), bij verordening regels te stellen met betrekking tot het verlenen van een langdurigheidstoeslag. Deze regels dienen in ieder geval betrekking te hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig laag inkomen en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering, zoals vermeld in artikel 36, eerste lid van de WWB. In deze verordening wordt hierin voorzien. De langdurigheidstoeslag is sinds 1 januari 2009 een vorm van bijzondere bijstand. Dat betekent dat in beginsel de hele WWB van toepassing is. Uitzondering hierop zijn de volgende bepalingen. De artikelen 43 en 44 van de WWB, die regels stellen over de aanvraagprocedure en de ingangsdatum van bijstand, zijn niet van toepassing op de toeslag. Reden hiervan is dat voor de langdurigheidstoeslag niet de datum van aanvraag, maar de peildatum beslissend is voor het ontstaan van het recht. Dit is in artikel 1, aanhef, sub c van de verordening vastgelegd. Artikel 12 van de WWB over de onderhoudsplicht van ouders is voorts niet van toepassing op de toeslag, omdat er voor de verlening van een langdurigheidstoeslag een ondergrens geldt van 21 jaar. Verder is artikel 49 van de WWB uitgezonderd, waarin regels over bijstand ter aflossing van een schuldenlast zijn neergelegd. Tenslotte kan geen voorschot op de langdurigheidstoeslag worden verleend, omdat artikel 52 van de WWB eveneens niet op de toeslag van toepassing is. Omdat de langdurigheidstoeslag een vorm van bijzondere bijstand is: is de toeslag fiscaal onbelast; kan op de toeslag kan geen beslag gelegd worden, wat onder meer betekent dat de toeslag, voor personen die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen vallen, gewoon aan henzelf kan worden uitbetaald en niet in de boedel hoeft te worden gestort ter aflossing van de schulden; kan de toeslag ook in natura worden verstrekt, waaronder in dit verband wordt verstaan dat het toegestaan is dat de toeslag direct aan derden wordt doorbetaald, indien dit noodzakelijk wordt geacht doordat de cliënt zelf niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen; is een in natura -verstrekking in de vorm van een roerende zaak niet mogelijk, omdat de toeslag niet specifiek aan bepaalde kosten kan worden verbonden (de toeslag is vrij besteedbaar). Op deze verordening is het bepaalde in artikel 36 van de WWB onverminderd van toepassing. B. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen Op de volgende begripsbepalingen in dit artikel wordt nader ingegaan. b. Referteperiode Met een referteperiode van 3 jaar (36 maanden) direct voorafgaand aan de peildatum wordt impliciet invulling gegeven aan de term langdurig zoals vastgelegd in artikel 36, eerste lid van de wet en wordt aangesloten op de daarin opgenomen leeftijdsgrens van 21 jaar of ouder om recht op een langdurigheidstoeslag te kunnen doen gelden. De periode van 36 maanden stemt overeen met het algemeen aanvaarde uitgangspunt dat er voor een persoon, na 3 jaar op een minimuminkomen te zijn aangewezen, in het algemeen geen reserveringsruimte meer aanwezig wordt geacht. Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 4 van 7

5 c. Peildatum Met de invulling van het begrip peildatum als de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat, wordt aangesloten bij de jurisprudentie terzake van de Centrale Raad van Beroep (zie CRvB , nr. 07/2304 WWB), dat het niet gaat om de datum waarop de langdurigheidstoeslag is aangevraagd. De aanvraag wordt daarom steeds geacht te zijn gedaan tegen de eerst mogelijke datum na afloop van de referteperiode. d. Inkomen Met betrekking tot het begrip inkomen is een van de WWB afwijkende definitie opgenomen. Met de gebruikte definitie wordt aangesloten bij de in de bestaande uitvoeringspraktijk gehanteerde (en ook door de wetgever bedoelde) invulling van het begrip inkomen als bedoeld in artikel 36 van de WWB door, in afwijking van artikel 32 van de WWB, een uitkering ter voorziening in het levensonderhoud voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen te zien. Deze nadere definiëring is mogelijk op grond van het feit dat de wetgever aan de gemeenteraden opdracht heeft gegeven om in de verordening regels te stellen met betrekking tot het begrip langdurig laag inkomen. Gelet op de gedifferentieerde leeftijdsgrenzen in de per 1 januari 2012 geldende wetgeving is, onverminderd het bepaalde in artikel 36 van de wet, in het tweede lid vastgelegd dat uitsluitend belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar aanspraak op een langdurigheidstoeslag kunnen maken. Het derde lid voorziet in de situaties dat een gezinslid geen recht op bijstand kan doen gelden (niet als rechthebbende op bijstand als bedoeld in artikel 11 van de wet kan worden aangemerkt), dan wel van het recht op bijstand is uitgesloten als gevolg van de in artikel 13, eerste lid van de wet vermelde omstandigheden. In een dergelijke situatie komt het gezinslid dat wel aanspraak op de langdurigheidstoeslag kan maken onder de in dit lid vermelde voorwaarden daarvoor in aanmerking. In het belang van een volledige afstemming van de in deze verordening gehanteerde begrippen en begripsbepalingen met de relevante wetgeving, is in het vierde lid bepaald, dat deze dezelfde betekenis hebben als in de in dit lid vermelde wetten, tenzij daarvan uitdrukkelijk in deze verordening wordt afgeweken. Artikel 2 Langdurig laag inkomen In het eerste lid is het begrip langdurig, laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de WWB nader gedefinieerd als een inkomen dat, gedurende de referteperiode, niet hoger is dan 110% van de op de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef, sub f van deze verordening. Met inachtneming van het feit dat deze verordening op artikel 36 van de WWB is gebaseerd, stemt het in het eerste lid vastgelegde percentage ter bepaling van de doelgroep waarbinnen een persoon met een laag inkomen recht kan doen gelden op een gemeentelijke voorziening op grond van bijzondere omstandigheden overeen met de daarvoor, met ingang van 2012 geldende, maximale inkomensgrens van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het tweede lid behoeft geen nadere toelichting. Het hebben van inkomen uit of in verband met arbeid kan duiden op het wél uitzicht hebben op inkomensverbetering. Om het begrip geen uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de WWB in de uitvoeringspraktijk hanteerbaar te houden, is in het derde lid vastgelegd dat - naast het inkomen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel - inkomsten uit of in verband met arbeid ter hoogte van de op belanghebbende van toepassing zijnde langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van de hoogte van de door de belanghebbende gedurende de referteperiode ontvangen inkomsten. Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 5 van 7

6 WSW-arbeid wordt niet aangemerkt als algemeen geaccepteerde arbeid. Personen met een WSWdienstverband, waarvan het uitzicht op inkomensverbetering over het algemeen gering is, kunnen dan ook in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag, mits het inkomen niet meer bedraagt dan de voor deze belanghebbenden van toepassing zijnde bijstandsnorm en voorts aan het gestelde in het derde lid van dit artikel wordt voldaan. Door de zinsnede geen uitzicht op inkomensverbetering komen bepaalde groepen met een goed arbeidsmarktperspectief, zoals studenten, niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Dit is in het vierde lid, aanhef, sub a vastgelegd. Tot studenten worden ook gerekend personen, waarvan de voor arbeid beschikbare tijd geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen door studie, anders dan bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Artikel 3 Voldoen aan arbeidsplicht Dit artikel betreft een uitwerking van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, aanhef, sub b van deze verordening. Het geeft uitdrukking aan de waarde die gehecht wordt aan de inspanning(en) die belanghebbenden zich moeten getroosten voor het verkrijgen of aanvaarden van arbeid, indien deze voorwaarde op hen van toepassing is. Schending van de arbeidsplicht mag in die situatie niet worden beloond en tast voorts het uitzicht op inkomensverbetering aan, dat in beginsel bij deze personen aanwezig is. Een belanghebbende kan een langdurigheidstoeslag ontvangen, indien gedurende 36 maanden direct voorafgaand aan de peildatum aan deze voorwaarde (en de overige voorwaarden zoals in de WWB en deze verordening zijn gesteld) is voldaan. Dit geldt ook voor personen met een WIA-, WAJONG- of een andere arbeidsgerelateerde uitkering van het UWV. Bij deze categorie uitkeringsgerechtigden is het voor de gemeente niet eenvoudig te achterhalen of aan de voorwaarde om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden is voldaan. Het wel of niet verlagen door het UWV van de uitkering wegens het niet voldoen aan de voorwaarde om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden, kan in die situaties (en gelet op het bepaalde in dit artikel) een leidraad zijn voor de beoordeling van het recht op de langdurigheidstoeslag, in relatie tot het niet hebben van een uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36 van de WWB. De door het UWV terzake aan de gemeente te verstrekken gegevens kunnen daarbij duidelijkheid scheppen. Bij niet-uitkeringsgerechtigden speelt een ander probleem. Zij zijn door geen enkele instantie beoordeeld op arbeidsmogelijkheden voor de arbeidsmarkt. De gemeente zal in die gevallen een eigen oordeel moeten vormen over het niet hebben van een uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36 van de WWB en of er voorts wordt voldaan aan de overige voorwaarden tot toekenning van de langdurigheidstoeslag. Deze situatie zal zich niet vaak voordoen, maar is wel mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan een persoon met alimentatie op bijstandsniveau. Op belanghebbenden met een Anw-uitkering berust evenmin de verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Bij deze categorie uitkeringsgerechtigden zal de gemeente dus ook een eigen oordeel moeten vormen over het niet hebben van een uitzicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 36 van de WWB. Bij volledig (op medische gronden) arbeidsongeschikte personen, alsmede bij personen die langer dan de referteperiode een volledige Anw-uitkering ontvangen, kan de gemeente aannemen dat er, voor zover er op het moment van aanvraag geen uitzicht op inkomensverbetering is, daarvan ook in de periode van 36 maanden direct voorafgaand aan de peildatum geen sprake is geweest. Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 6 van 7

7 Artikel 4 Hoogte van de toeslag Om de verordening niet (half)jaarlijks te hoeven aanpassen aan de landelijke indexeringen, is de hoogte van de langdurigheidstoeslag vastgelegd op een percentage (40) van de op de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef, sub f van deze verordening, geldend op 1 januari van het jaar waarop het recht op de langdurigheidstoeslag bestaat. Het bedrag dat vervolgens uit de berekening volgt, wordt naar boven afgerond op hele tientallen. Hiermee wordt aangesloten bij de hoogte van de langdurigheidstoeslagen zoals deze tot 1 januari 2009 op basis van de WWB van rijkswege werd vastgesteld. Artikel 5 Uitvoering verordening Overeenkomstig hetgeen hierover wettelijk is geregeld en met inachtneming van het gemeentelijke mandaatbesluit, kan het college de uitvoering van het bepaalde in deze verordening zoals vermeld in het eerste lid mandateren aan gemeenteambtenaren, zulks onder eventueel nader door het college te stellen regels en onder behoud van de verantwoordelijkheid van het college van de door de gemeenteambtenaren ter zake namens het college genomen besluiten. Op grond van het bepaalde in het tweede lid heeft het college de bevoegdheid om nadere (uitvoerings)regels te stellen, in gevallen waarin de verordening niet voorziet. Bij toepassing van dit lid wordt de raad van deze nadere door het college gestelde regels in kennis gesteld. Artikel 6 Hardheidsclausule Het college kan op grond van dit artikel in niet krachtens deze verordening voorziene situaties en voor zover toepassing van deze verordening tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, op individuele basis naar bevind van zaken handelen en beslissen. Aan het desbetreffende van de verordening afwijkende besluit van het college dient een op de individuele situatie afgestemde motivering ten grondslag te liggen, waaruit duidelijk moet blijken waarom de hardheidsclausule in de concrete situatie is toegepast. In de beschikking dient de nadere aanduiding van de bijzondere situatie en de motivering die op grond hiervan tot de van de in de verordening afwijkende beslissing heeft geleid te worden vermeld. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet als een uitzondering en niet als een regel worden beschouwd. Artikel 7 Verslaglegging Op grond van dit artikel wordt eenmaal per twee jaar verantwoording door het college aan de raad afgelegd met betrekking tot de uitvoering van deze verordening. Deze verantwoording vindt schriftelijk plaats in het tweede kwartaal van het desbetreffende verslagjaar. Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze verordening, houdt het bepaalde in dit artikel in dat in het tweede kwartaal van 2014 deze verslaglegging voor het eerst plaatsvindt. Artikel 8 Inwerkingtreding Alvorens een verordening algehele werking verkrijgt, dient, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding, in voldoende mate mededeling van de vaststelling door de gemeenteraad van de desbetreffende verordening te worden gedaan (i.c. melding in Dinkelland Visie). Het eerste lid van dit artikel voorziet hierin. Aard en strekking van deze verordening staan de inwerkingtreding van deze verordening met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 niet in de weg. Gelijktijdig met de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de op 15 december 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland Dit is in het tweede lid van dit artikel vastgelegd. Artikel 9 Citeertitel Behoeft geen nadere toelichting. Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Dinkelland 2012 Pagina 7 van 7

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011

De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011 OVERWEGENDE GELET OP dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidtoeslag aan personen

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012;

Nijverdal, 5 februari 2013. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 5 februari 2013 Nr. 12INT02702 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; gelet

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 november 2010;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 november 2010; Gemeente Hellendoorn R I - + Nijverdal, Nr. DGSlUlt 1 februari 2011 10INT01816 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 november 2010;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; Nr. 496 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI KRH), Gezien het voorstel van het Dagelijkse Bestuur van 12-02-, Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 27 februari 2009, inzake de Langdurigheidstoeslag; gelet op

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Langdurigheidstoeslag 2013

Langdurigheidstoeslag 2013 Langdurigheidstoeslag 2013 Verordening m.i.v. 1 november 2013 Vastgesteld d.d. 9 okotober 2013 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag Zeewolde 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009.

vast te stellen de Verordening langdurigheidstoeslag Zeewolde 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening langdurigheidstoeslag 2009. Documentnummer V158 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet werk en bijstand,overwegende

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum Verordening 2014 Workshop 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum ISD Noordoost Datum: 22-10-2013 Versie: 29-10-2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet Werk en Bijstand Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Cuijk 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Roosendaal; Gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Verordening langdurigheidstoeslag 2013 kenmerk 98181 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367);

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367); VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE VENRAY De raad van de gemeente Venray; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367); Gelet op artikel

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 van de Wet werk en bijstand BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000127 Nr. 8 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009; gelezen het advies van de commissie Burger van 5 maart 2009;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012; Raadsbesluit nr. 11.4 Betreft: Vaststellen Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet; de Wet werk

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Gemeente Culemborg Afdeling Stadswinkel Team Inkomen 2012 1 VERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG GEMEENTE CULEMBORG

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas (2014-089) De raad van de gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-089; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1165, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststellen voor inspraak Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 BESLUITEN 1. vast te stellen voor de inspraak de verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 36 van de Participatiewet; Gezien het advies van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Almere De raad van de gemeente Almere; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8 lid 1, aanhef en onderdeel b, en lid 2 Participatiewet;

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT Gemeenteblad nr. 97, 19 december 2013 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. nr. ; Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet werk en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-13313 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente Beverwijk 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN De raad van de gemeente Velsen; gelet op artikel 8, eerste lid, sub b van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11D De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Staphorst 2014 nr. 21 11 december 2014 De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Versie 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Coevorden

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Coevorden Verordening langdurigheidstoeslag van de gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Voorwaarden Artikel 3 Hoogte van de toeslag Artikel 4 Onvoorziene gevallen Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept 20-2-2012 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.5-01.2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2014; gezien

Nadere informatie

Gescand archief datum ^OEC 2014

Gescand archief datum ^OEC 2014 Gescand archief datum ^OEC 2014 1740468 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 De Raad van de gemeente Delft, heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad

Nadere informatie

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; *Z033732B8C5* Registratienummer: Z -14-27454 / 26824 Verordening individuele inkomenstoeslag Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012 15 mei 2012 12.05.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 *BM1300664* BM1300664 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 Gelet op: artikel 147 Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr ; No. 2014/1186 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 1186 ; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede

Nadere informatie

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015 Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Noord-Beveland 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. het dagelijks

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 Doel Aan de burger die langdurig een laag inkomen heeft, waarbij er geen zicht is op een inkomensverbetering

Nadere informatie