Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoge intellectuele vermogens Taakgerichtheid en volharding (motivatie) Creatief vermogen"

Transcriptie

1

2 1.1 Waarom aandacht voor deze groep kinderen? Het passend onderwijs in Nederland is inmiddels gerealiseerd. Kinderen die gemiddeld moeite hebben met de schoolvakken krijgen een passend lesaanbod en worden voldoende begeleid. Blijkbaar vinden we dat nodig en vinden we het minder moeilijk om met deze groep om te gaan gezien de voorgaande constateringen. Passend onderwijs is er echter ook voor de begaafde kinderen. Excellerende kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om verder aan hun talenten te werken binnen een structuur van doceren, zelf-leren en coachen. Juist deze kinderen drinken nieuwe informatie op. Binnen de kortste keren hebben ze het grootste gedeelte van de lesstof van hun leerjaar al begrepen. Soms hebben ze nog een zetje nodig, af en toe krijgen ze een heel nieuw onderwerp voorgeschoteld, maar regelmatig weten ze het al (lang). Een uitdaging voor de leerkracht om de kinderen geboeid en betrokken te houden op het onderwijs, zodat zij weer met plezier gaan deelnemen aan het onderwijs. De aanpak in verschillende klassen moet daarnaast niet los gezien worden, maar als een geheel. Zo kan door de hele school op een uniforme wijze lesgegeven worden. 1.2 Wie behoren tot deze groep? De uniciteit van ieder kind dient gerespecteerd te worden. Dit zien we op de Ark niet alleen als mooi streven, maar als een opdracht vanuit de Bijbel. We respecteren ieder kind dan ook zodanig dat de eigen ontwikkeling optimale kansen krijgt. 1 Ook die van de meerbegaafde leerling. De vraag is dan wanneer je spreekt over een hoog- of meerbegaafd kind. Denkend vanuit de onderwijsbehoeften, passend in ons Handelingsgerichte denken, zien wij kinderen die uitdaging nodig hebben op gebieden als 'informatie onthouden, taalgebruik en woordenschat, onderzoek doen naar complexe problematieken 2. Prof. Dr. Franz Mönks (oprichter van het centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen en Antwerpen) sluit wat dat betreft het beste aan bij onze onderwijsvisie en heeft dat in zijn onderzoeken mooi verwoord. Grote nieuwsgierigheid, buitengewoon goed geheugen, breed scala aan interesses, opvallend taalgebruik en veel energie zijn enkele van de kenmerken die hij noemt. Samengevat stelt dhr. Mönks dat meerbegaafde kinderen tenminste moeten beschikken over de volgende eigenschappen: 1. Hoge intellectuele vermogens: intelligentie die boven het gemiddelde ligt, vaak gemeten met een prestatie- of intelligentietest, meestal uitgedrukt met een intelligentiequotiënt (IQ). Hierbij wordt meestal een grens van een IQ van 130 of hoger gehanteerd; 2. Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen; 3. Creatief vermogen: het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze oplossingen voor problemen te bedenken. Het denkvermogen is flexibel, associatief, uiteenlopend, intuïtief, origineel en vaak buiten de geijkte paden (Nederstigt, 2003) 3. 1 Schoolgids, paragraaf 1.8 "Visie op onderwijs en opvoeding" 2 Schoolgids, paragraaf 5.4 "Handelings- en opbrengstgericht werken" 3 Nederstigt, I., Hoogbegaafdheid, een gave?, Amersfoort: CPS (2003), pag. 14 2

3 Ook Robert Sternberg onderscheidt drie basisvaardigheden met betrekking tot het denken: 1. Analytische intelligentie; 2. Creatieve intelligentie; 3. Praktische intelligentie. Een kind met meerbegaafdheid kan op alle drie van deze niveaus denken. Zij moeten juist een keuze leren maken in de manier van denken om een probleem te kunnen oplossen. Door hen op verschillende niveaus te laten denken krijgt hun onderwijs meer betekenis. Dat zorgt uiteindelijk voor een grotere motivatie om tot leren te komen (zie theorie Mönks, punt 2). Gemiddeld zijn er 10% meerbegaafde kinderen op een school. Door een goede en duidelijke signalering moet de leerkracht er achter zien te komen wie deze kinderen in zijn/haar klas zijn. Op de Ark spreken wij over meerbegaafde kinderen. Hier vallen ook de hoogbegaafde kinderen onder. 1.3 Wat bieden wij aan Iedereen heeft baat bij structuur. Ook (hoog)begaafde kinderen. Om ze echt iets aan te bieden waarin ze werken aan een nieuwe vaardigheid, nieuwe kennis of verdieping van bestaande kennis, gaan wij werken met (leer)lijnen. Zo gebruiken zij hun eerder opgedane kennis beter en ontstaat er een gelijkheid binnen alle groepen van de school. Deze kinderen binnen je groep extra uitdagen lukt vaak wel, maar is niet afdoende. Maar wat is nu nodig om die continuïteit te waarborgen en hoe kun je binnen al dat verdiepingswerk de structuur blijven aanbieden en zelf ook het overzicht houden? Wij hebben gekozen voor het opzetten van een Plusklas. De continuïteit wordt gewaarborgd, kinderen werken in een duidelijke structuur, krijgen voldoende begeleiding en kunnen hun eigen denken en handelen verder ontwikkelen met gelijkgestemden. In de Plusklas krijgen de kinderen één keer in de week extern les. Geadviseerd wordt om met niet meer dan 12 tot 15 kinderen in zo n groep te werken. Worden het er wel meer, dan splitsen we de groepen en komen zij óm de week bij elkaar. Niet alleen het opdoen van cognitieve kennis is belangrijk, maar minstens zo waardevol is het werken aan specifieke vaardigheden waar deze leerlingen baat bij hebben. Deze kinderen nemen de regie over hun eigen leerplan, aan de hand van een cognitief en inhoudelijk verdiepend onderwerp. Er is een vaste begeleider aanwezig tijdens het leren zodat er gewerkt kan worden aan persoonlijke relaties en gecoacht kan worden op studie- en sociaal emotioneel gebied. Zo leren zij van en met elkaar. De Plusklas is voor de kinderen van groep 6-8. Verrijken van lesstof vindt plaats in groep 0-2. Compacten en verrijken vindt binnen de groepen 3-8 plaats Compacten en verrijken binnen de groep Compacten en verrijken is iets wat op de Ark al wordt gedaan. Rekenen: Voor rekenen hebben we de speciale compactingroute die hoort bij de methode Pluspunt. Leerlingen van 5-8 werken hiermee. De verrijkingsmaterialen op school zijn: - Pluspunters; 3

4 - KIEN; - Rekenmeesters; - Logische breinbrekers; - Bolleboos; - Plustaak rekenen/wiskunde; - Denktank. De leerkracht kan zelf een keuze maken welke methode hij/zij wil gebruiken om te verrijken. Taal: Voor taal zijn er aparte routeboekjes, uitgegeven door de SLO. Deze routeboekjes zijn bij de methode Taal Actief geschreven en kunnen gedownload worden van de site. Kinderen kunnen, net als bij rekenen, zien welke lessen zij klassikaal moeten meedoen en welke lessen zij mogen overslaan. Wanneer er een les overgeslagen mag worden, wordt er verrijkt. De volgende verrijkingsmaterialen hebben wij op school: - Slimme taal (digitaal); - Taalmeesters; - Plustaak taal; - Taaltoppers. Vooruit: Ook de Vooruit-mappen worden door leerkrachten gebruikt. Deze bieden verrijking aan, ook bij de zaakvakken. Echter zijn onze mappen al wat verouderd, maar ze kunnen nog prima ingezet worden. Organisatorisch is het begeleiden van het verrijken binnen de groep een probleem (zie punt c, inleiding). Om dit op te lossen stelt iedere leerkracht in zijn/haar weekplanning een vaste dag aan, met een vast tijdstip om het werk van de begaafde kinderen te bespreken. Het is wel belangrijk dat de leerkracht eisen stelt aan het werk van deze kinderen. De verrijkingsstof is voor hen namelijk basisstof Verrijken buiten de groep D.m.v. een Plusklas wordt de leerkracht die de groep heeft, ontlast en krijgen de kinderen de aandacht en het (creatieve) onderwijs dat zij nodig hebben. Eén keer per week worden de kinderen uit de klas gehaald. Op deze middag (de gehele middag) krijgen zij les van de leerkracht van de Plusklas. Hier wordt gewerkt met het onderwijsconcept Big Picture Learning, met hier en daar een aanpassing, zodat het beter bij onze school past. Big Picture Learning gaat uit van drie pijlers (3R) rondom het individuele kind: Relatie, Relevantie, Resultaat. Dit doen ze door te starten bij de interesse van het kind. Deze interesse wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling. Het creatieve denkvermogen van de kinderen wordt zo bevorderd. Er moet een vaste begeleider aanwezig zijn tijdens het leren zodat er gewerkt kan worden aan persoonlijke relaties en gecoacht kan worden op studie- en sociaal emotioneel gebied. Dit onderwijsconcept hecht veel waarde aan het contact met ouders/verzorgers en het plannen van eventuele uitstapjes met deze kinderen. 4

5 De kinderen werken individueel of in twee-, drietallen aan een opdracht en krijgen hiervoor zes weken de tijd. Op andere momenten dan die ene middag, wordt er niet aan dit project gewerkt. Dit is praktisch niet haalbaar. De kinderen mogen namelijk in de Plusklas een maatje kiezen en hij of zij hoeft niet altijd uit hun eigen groep te komen. Een kind uit groep 7 kan met een kind uit groep 8 samenwerken. Wanneer zij dan aan het project verder mogen werken in de klas, moeten zij op hetzelfde moment de klas kunnen verlaten en krijg je het probleem dat er op dat moment niet begeleid kan worden door de leerkracht van de Plusklas. Hoe ziet Big Picture Learning in de praktijk eruit? Zoals al eerder beschreven is structuur belangrijk. Bij het Big Picture Learning krijgen de kinderen allerlei foto s te zien die op tafel liggen. Hier wordt door de leerkracht van de Plusklas structuur in aangebracht, door van tevoren een thema te bedenken die aansluit bij bijv. een zaakvak, een wiskundige onderwerp o.i.d.. Door te gaan werken in thema s behoud je een structuur en overzicht van de aangeboden verrijking. De kinderen kiezen, bijv. rondom het thema Afrikaanse landen, een foto die hen aanspreekt. Hier bedenken zij individueel of in twee-/ max. drietallen een vraag bij. Deze gaan zij gedurende zes weken uitwerken. De onderzoeksmethode mogen de kinderen zelf kiezen, net als het kiezen van een bijpassende presentatievorm. Aan het eind van dit traject presenteren zij hun onderzoek en resultaten; niet alleen aan de Plusklas, maar ook aan de eigen klas. Zo blijft ook hun eigen klas betrokken. Na deze zes weken volgen er verschillende nieuwe foto s, behorend bij een nieuw thema, bijv. ontdekkingsreizen, en begint het project opnieuw. De kinderen houden alle doelen, planningen e.d. bij in een door de leerkracht van de Plusklas gemaakt werkboek. Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Ook bij een Plusklas. Ouders van de kinderen die in de Plusklas zitten, worden uitgenodigd op de groepsinformatieavond om kennis te nemen van deze onderwijsvorm. Wanneer ouders betrokken raken op dit concept kunnen zij wellicht hun kinderen thuis verder motiveren en stimuleren. Resultaten worden op reguliere contactavonden besproken. Zoals eerder beschreven volgen wij de theorie van Mönks (zie 1.2). De kinderen die aan de Plusklas deelnemen zullen aan de drie voorwaarden moeten voldoen. Is het echter dat een kind één voorwaarde mist, is het niet zo dat deze direct voor deelname wordt uitgesloten. Het kind mag deelnemen aan het verdiept aanbod. Na twee periodes komt er een evaluatie. Kinderen worden besproken, resultaten (ook op het sociaal emotionele gebied) worden bekeken. Blijkt nu dat de prestaties van het kind onvoldoende zijn, kan het niet meer deelnemen aan de Plusklas. Dit past dan blijkbaar niet bij de onderwijsbehoefte van het kind. Wel blijft het kind verdiepen in de klas bij rekenen en taal. Dit verrijken biedt meer structuur, waar het kind misschien behoefte aan heeft. 1.4 Het signaleren van deze kinderen Wij werken op de Ark met het SiDi-3 protocol. SiDi-3 is een signalerings- en diagnosticeringsprogramma voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen van groep 1-8. Het maakt onderscheid tussen de groepen en

6 1.4.1 Signaleren in groep 0 Bi de aanmelding van een kind gebruikt de leerkracht formulier 1A (zie Protocol SiDi-3, pag. 13) waarmee een eerste inschatting voor hoog-/meerbegaafdheid kan worden gemaakt. Dit is een eerste inschatting, geen vaststelling. Deze resultaten worden digitaal verwerkt en automatisch weergegeven. Het kind zelf hoeft geen toetsen o.i.d. te maken. Het blijft bij die ene vragenlijst aan de ouders (zie SiDi-3-protocol, pag. 13). De verdere ontwikkeling kan daarna in het observatiesysteem KIJK bijgehouden worden en ook blijft de leerkracht kijken naar de resultaten van de CITO-toetsen bij de kleuters. Het is belangrijk dat signalering al bij de kleuters uitgevoerd wordt. Gebeurt het later, is er een grote kans dat er misdiagnoses gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan ADHD of ADD als uiting van een kind die al jarenlang het gevoel heeft niet lekker op school in het vel te zitten als gevolg van meer kunnen/meer weten. In verschillende literatuur wordt het screenen bij binnenkomst aanbevolen. Het is bijna een must. Zo wordt in het boek 'Misdiagnose van hoogbegaafden' (Webb, Amend, Webb en Goerss, 2013) 4 ingegaan op het missen van signalen en de consequenties hiervan. Ook in de gesprekken die gevoerd zijn met mensen van de Driestar en de SLO wordt dit sterk benadrukt. Een kind kan al snel aanpassingsgedrag gaan vertonen, waardoor de signalen onduidelijk worden. Dit kan leiden tot onderpresteren en/of gedragsproblemen. Diverse factoren kunnen zo'n grote invloed hebben dat er scheefgroei in de ontwikkeling kan plaatsvinden (Van der Molen, 2005) 5. Indien er sterke vermoedens zijn van een ontwikkelingsvoorsprong, wordt er binnen de klas verrijkt. Bij kleuters spreken wij nog niet over meerbegaafdheid, maar over een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong Signaleren in groep 1-2 Ieder jaar wordt de jaarlijkse groepssignaleringslijst (formulier 1B) afgenomen. Ook hier geldt: dit is een eerste inschatting, geen vaststelling. Deze vragenlijst is specifiek gericht op leeraspecten én signalen van zorg. De resultaten worden automatisch en digitaal verwerkt, waarna aangegeven wordt of er verder onderzoek nodig is of dat het onderzoek bij de signalering stopt. De leerkracht vult hierna formulier 3B in, waarbij zij het kind op 60 stellingen scoren. Dit is de diagnosefase. Deze stellingen geven een beeld over het leervermogen (probleemoplossend vermogen, creatief denken, overige denkvaardigheden), de motivatie/taakgerichtheid, zelfstandigheid/zelfregulering, sociaalemotionele competentie, de houding tegenover de school, het zelfbeeld en de leerprestaties. Het mooie aan SiDi-3 is dat er ook aandacht besteed kan worden aan onderpresteerders en begaafde kinderen met faalangst. Hier zijn speciale vragenlijsten voor. Blijkt uit de diagnosefase dat het kind wederom een positief signaal afgeeft, is de ontwikkelingsvoorsprong gediagnosticeerd. Let wel, dit is geen wetenschappelijke diagnose. Wanneer een ontwikkelingsvoorsprong kan worden vastgesteld, gaat het kind uitgedaagd worden met verrijkingsmaterialen binnen de klas. De verdere ontwikkeling wordt via KIJK en CITO-toetsen bijgehouden. 4 Webb J.T., Amend E.R., Webb N.E., Goerss J., Misdiagnose van hoogbegaafden, Van Gorcum (2013) 5 Van der Molen W., Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool, Garant (2005), pag. 18 6

7 1.4.3 Signaleren in groep 3-5 Ook in de groepen 3-5 wordt ieder jaar de jaarlijkse groepssignaleringslijst (formulier 1B) afgenomen. Indien er sterke vermoedens zijn van meerbegaafdheid bij kinderen uit groep 3-5, wordt door de leerkracht formulier 3B van het SiDi-3 protocol ingevuld. Hieruit zal blijken of het kind wel of niet doorstroomt naar de diagnosefase. Wanneer uit de signaleringsfase blijkt dat een kind een positief signaal afgeeft, vult de leerkracht formulier 3B in. Ook bij deze groepen worden er 60 stellingen beschreven die een beeld geven van de competenties zoals in subparagraaf worden beschreven. Blijkt daaruit dat het kind wederom een positief signaal afgeeft en daarmee de diagnose meerbegaafdheid heeft gekregen, zal de leerkracht moeten gaan compacten en verrijken binnen de groep Signaleren in groep 6-8 Het eerste gedeelte van de signalering is gelijk aan de signalering in de groepen 1-5. Waarna de leerkracht formulier 1B heeft ingevuld en een aantal kinderen een positief signaal afgeven, volgt ook bij hen de diagnosefase (formulier 3B). Voor de kinderen van groep 6-8 geldt dat de kinderen zelf ook een digitale vragenlijst tijdens deze fase invullen. Dit is de leerlingvragenlijst van SiDi-3 (formulier 5). Deze gaat over vermeende verveling bij reguliere schoolvakken, faalangst en sociaal-emotionele aspecten. Blijkt uit al deze lijsten dat het kind hoog scoort, wordt er door de leerkracht besloten (mogelijk in samenspraak met de IB er) of hij/zij in aanmerking komt voor de Plusklas en/of alleen voor het compacten en verrijken (zie subparagraaf voor eisen die aan de Plusklas gesteld worden). Wordt er besloten dat het kind uitgedaagd moet worden in de Plusklas volgt er een gesprek met de ouders. Dit gesprek voert de leerkracht niet zelf, maar de leerkracht van de Plusklas. In dit gesprek wordt besproken: - Hoe het proces tot de diagnose van hun kind er heeft uitgezien; - De resultaten van de diagnoselijst; - Hoe de ouders tegenover het leren in de Plusklas staan; - Wat de bedoeling/opzet van de Plusklas is. Wanneer de ouders toestemming geven voor het plaatsen van hun kind in de Plusklas, neemt de leerkracht van de Plusklas de vervolgstappen op zich. Hij/zij schrijft, samen met het kind, een plan van aanpak. De eigen leerkracht van het kind zorgt voor het compacten en verrijken binnen de groep en wordt door de leerkracht van de Plusklas op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die zich voordoen bij het kind. De leerkracht van de Plusklas is verantwoordelijk voor het bespreken, het uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak en de ontwikkeling van het kind. 7

8 Bijlage SiDi-3 protocol Website Routeboekjes Taal Actief 8

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 1 vastgesteld dd. 22 april 2014 door MT De missie Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne

Plan van aanpak Verrijkingsaanbod I.B.S. de Boarne Inleiding: In september 2011 is er bovenschools beleid vastgesteld m.b.t. (hoog)begaafdheid (zie bijlage). In dit beleid staat beschreven op welke manier (hoog)begaafde leerlingen gesignaleerd en gediagnosticeerd

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen

Plan van aanpak Pilot Verrijkingsonderwijs Van Maasdijkschool, Heerenveen Inleiding: In het hedendaagse onderwijs is omgaan met verschillen een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de laatste jaren een toenemende belangstelling voor (hoog)begaafdheid. Ook ouders

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Protocol. (hoog)begaafden

Protocol. (hoog)begaafden Protocol (hoog)begaafden Immanuelschool Boskoop 2013 Signalering groep 1 en 2 - het intakeformulier: Hierop staan vragen waarvan de antwoorden kunnen wijzen op mogelijke (hoog)begaafdheid. Ouders vullen

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Versie juni 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.... 3 1.2 Visie van de school... 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten... 3 1.4 Doelen

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep: 2.1 Wat zijn excellente leerlingen? 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Talmaschool afdeling Athena

Talmaschool afdeling Athena Talmaschool afdeling Athena Augustus 2016 start Kind & Onderwijs Rotterdam met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de Talmaschool in Rotterdam. De Athena-afdeling is een nieuwe onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden

Verantwoord plus. Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Verantwoord plus Stichtingbeleidsnotitie Hoogbegaafden Versie: 29 september 2009 Inleiding Het beleid voor hoogbegaafde leerlingen vormt een onderdeel van het zorgplan van de individuele school. Iedere

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Karin Monster Pascal Groen 33 Fotografie Leo van Breugel Giftedness is not a problem to be solved, but an unique challenge to be nourished (Colangelo

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs : www.debegaafdenwijzer.nl Marijke Schekkerman Onderwijsdeskundige hoogbegaafdheid Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp 06-22842667 debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

HOOGBEGAAFDHEID EN EXCELLENTIE

HOOGBEGAAFDHEID EN EXCELLENTIE AANSLUITING PO-VO DIFFERENTIATIE HOOGBEGAAFDHEID EN EXCELLENTIE 22-4-2015 22-4-2015 (Hoog)begaafdheid en excellentie is een van de thema s waarop aansluiting tussen het PO en VO wordt gezocht. Dit document

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003)

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003) Cijfers 1 Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 2,5% (Vele bronnen) Cijfers 2 Hoeveel A-leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 25% (Cito) Cijfers 3 Welk

Nadere informatie

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school.

Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. De visiemuur Doel De leerkrachten ontwikkelen een visie op het gebied van begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de school. Werkwijze 1. Ieder teamlid bouwt individueel met een twintigtal

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Protocol Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen Inleiding Dit protocol heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop wij als school omgaan met kinderen die meer cognitieve

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Leerdoelen voor meerbegaafde leerlingen in Parnassys. Bertine Haverhals Driestar onderwijsadvies

Leerdoelen voor meerbegaafde leerlingen in Parnassys. Bertine Haverhals Driestar onderwijsadvies Leerdoelen voor meerbegaafde leerlingen in Parnassys Bertine Haverhals Driestar onderwijsadvies Inhoud presentatie Hoog- en meerbegaafdheid: wat vind en doe jij? Waarnemen: een bril Kader voor ontwikkeling

Nadere informatie

Het jonge kind uitgedaagd!

Het jonge kind uitgedaagd! Esther de Boer en Marijke Bertu, 29 november 2012 Het jonge kind uitgedaagd! Programma 1. Welkom 2. Wat is een ontwikkelingsvoorsprong? 3. Wat daagt het jonge kind uit? 4. Wat is er aan materiaal? 5. Waarmee

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid

Beleidsplan Begaafdheid Beleidsplan Begaafdheid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1 Passend onderwijs bieden...3 2. Wat is hoogbegaafdheid...4 2.1 De omschrijving...4 2.2 Ontwikkelingsvoorsprong...4 2.3 De

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2014 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren (m.b.v. criteria uit het protocol, signaleringslijst gr. 1-2

Nadere informatie

Hoogbegaafd van Dokter Bosman

Hoogbegaafd van Dokter Bosman Hoogbegaafd van Dokter Bosman De oplossing voor hoogbegaafdheid, zowel op school als thuis! NIEUW IN HET PRIMAIR ONDERWIJS totaaloplossing voor scholen en ouders consultaties en training voor scholen onderzoek

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid & school

Hoogbegaafdheid & school Hoogbegaafdheid & school Linda Spaanbroek Alle Dagen Pauze info@alledagenpauze.nl ADHD? Meisje, 7 jaar beweegt vaak onrustig met handen of voeten staat dikwijls van haar plaats op, terwijl zij moet blijven

Nadere informatie

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen

Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen Beleid hoog- en meerbegaafde leerlingen 1 Inleiding Dit beleid is op Het Kompas bestemd voor de volgende doelgroepen: - Hoogbegaafde leerlingen; dit zijn leerlingen die gediagnosticeerd zijn en een IQ

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

CBS De Holtenhoek. Plusgroep 2012-2013

CBS De Holtenhoek. Plusgroep 2012-2013 Plusgroep 2012-2013 Wanneer hoogbegaafd? CITO A of A+ scores na zes of twaalf maanden doortoetsen op Cito begrijpend lezen en rekenen De leerling voldoet aan een aantal kenmerken van hoogbegaafdheid Kenmerken

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch

Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch Meer- en hoogbegaafdheid op WereldKidz Meent en WereldKidz Merseberch 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat hebben we meer- en hoogbegaafde kinderen te bieden op onze school en binnen onze stichting?... 4 2.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 augusutus 2016 2.4 (Hoog)begaafdheid Passend onderwijs en (hoog)begaafde leerlingen Onderwijs/Passend onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Visie

Nadere informatie

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol

(Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Beleid omtrent (Hoog)begaafde leerlingen ICBS De Bonte Mol Dit beleid is een onderdeel van het schoolzorgplan en schoolontwikkelplan Schermerhorn Juli 2011 Visie In elke klas zitten kinderen die op school

Nadere informatie

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan:

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Inleiding In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Alle leerlingen die boven het gemiddelde niveau

Nadere informatie

2013 Anne-Marie de Vlas. (Hoog)begaafd, en nu?

2013 Anne-Marie de Vlas. (Hoog)begaafd, en nu? (Hoog)begaafd, en nu? Wie ben ik? Docent Leerkracht Opleiding Master Pedagogiek + Coördinator Hoogbegaafdheid & Differentiatie Talentklas Inhoud (Hoog)begaafdheid en OBS De Springplank Wat is (hoog)begaafdheid?

Nadere informatie

Beleidsplan meerbegaafdheid.

Beleidsplan meerbegaafdheid. Beleidsplan meerbegaafdheid. Versie 29 mei 2013 Aanleiding. De Pijler heeft een zeer gemengd publiek waarbij zowel laag als hoog scorende leerlingen de school bezoeken. Het zorgbeleid in eerdere jaren

Nadere informatie

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS 2014-2015 NoorderBasis Plusklasgids - 2014-2015 1 Inhoud 1 De bovenschoolse Plusklas... 3 2 Voor wie is de Plusklas... 3 3 Doelen van de Plusklas... 4 4 Werkwijze in de Plusklas...

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

KMO-protocol De Wegwijzer

KMO-protocol De Wegwijzer KMO-protocol De Wegwijzer 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Motivaties voor het beleid, toepassing van het protocol en consequenties van het plan 3 Hoofdstuk 1 Het doel van het KMO-protocol 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen

Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen Parallellezing 36 Doelgericht verrijken kerndoelen, methodedoelen,verrijkingsdoelen Panamaconferentie 16-17 jan 2014 Greetje van Dijk g.vandijk@onderwijsadvies.nl Doelgericht verrijken Om welke leerlingen

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013

De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013 De leerkracht en het talentvolle kind. Symposium Passend onderwijs en Hoogbegaafdheid 20 november 2013 Welk kind mag bij u in de klas? Kind 1 Kind 2 Typering van een hoogbegaafde 1 Snelle slimme denker,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Meerkunners in de klas

Meerkunners in de klas Meerkunners in de klas Professionaliseringsprogramma Zuidoost 7 oktober Annerose Groot Startactiviteit Kom zo dicht mogelijk bij 84 met deze getallen: 2, 3, 6 en 8. Gebruik alle getallen slechts één keer.

Nadere informatie

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013

Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Plusgroep op De Zaaier Presenta1e aan ouders, september 2013 Wat ging er aan vooraf? Kennis opdoen Visie (meerbegaafden protocol) Signaleren Aanpassingen in de les Vakovers1jgende projecten Plusklas We

Nadere informatie

Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers

Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers SiDi 3 Protocol voor signalering en diagnosticering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs Alja de Bruin de Boer Jan Kuipers Over de auteurs Alja de Bruin - de Boer Alja de

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Protocol Meer- en hoogbegaafdheid Versie 1.0 september Het Kofschip Ouderkerk aan de Amstel

Protocol Meer- en hoogbegaafdheid Versie 1.0 september Het Kofschip Ouderkerk aan de Amstel Protocol Meer- en hoogbegaafdheid Versie 1.0 september 2017 Het Kofschip Ouderkerk aan de Amstel Schooljaar 2017-2018 gebruiken we om onze visie en bijbehorend aanbod te vernieuwen. Dit protocol is derhalve

Nadere informatie

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1 Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf 2016-2017 OBS Waterwolf Zijdewinde 38 2141VB Vijfhuizen Begaafden beleid 1 1.1 Inleiding De Waterwolf wil graag een school zijn die ook het maximale uit

Nadere informatie

Voorwoord. Door de leerkracht, IB er, ouders en kind wordt besproken wat de beste keuze is voor het betreffende kind.

Voorwoord. Door de leerkracht, IB er, ouders en kind wordt besproken wat de beste keuze is voor het betreffende kind. P R O T O C O L Voorwoord In dit protocol beschrijven we hoe we bij Daltonschool In Balans willen omgaan met meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarbij willen we aansluiten bij de doelen van het SKBO. We

Nadere informatie

(Hoog)begaafd? en nu?... aan de slag! Plan van aanpak bij (hoog)begaafdheid op de basisschool

(Hoog)begaafd? en nu?... aan de slag! Plan van aanpak bij (hoog)begaafdheid op de basisschool (Hoog)begaafd? en nu?... aan de slag! Plan van aanpak bij (hoog)begaafdheid op de basisschool Inhoudsopgave Introductie 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 1.1 Definiëring 7 1.2 Visie 9 1.3 Opstarten en consolideren

Nadere informatie

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Versie 01-06-2015 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Bladzijde: Doel beleidsplan 3 Meer en hoogbegaafdheid 4 Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters 4 Intelligente leerlingen

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen werkt aan een stevig fundament voor de toekomst

Obs de Bouwsteen werkt aan een stevig fundament voor de toekomst Notitie Hoogbegaafdheid OBS De Bouwsteen Visie en missie van de school Vanuit onze visie willen wij een school zijn, die het optimale uit kinderen weet te halen, heldere doorgaande leerlijnen hanteert

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

KIJK OP TALENT TOPONDERWIJS MET PART-TIME P. DaVinci Eemland is het expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio Eemland en ressorteert

KIJK OP TALENT TOPONDERWIJS MET PART-TIME P. DaVinci Eemland is het expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio Eemland en ressorteert T-TIM KIJK O TALNT TOONDRWIJS MT DaVinci emland is het expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio emland en ressorteert onder Stichting Meerkring. Dit is het openbaar onderwijs in Amerfoort.

Nadere informatie

Protocol excellente leerlingen Maria Montessorischool Den Haag, schooljaar 2014-2015. OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3

Protocol excellente leerlingen Maria Montessorischool Den Haag, schooljaar 2014-2015. OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3 , schooljaar 2014-2015 OBS Maria Montessori Juli 2014, versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunt... 3 1.1 Wat zijn excellente leerlingen:... 3 1.2 Passend aanbod aan excellente leerlingen:... 3

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld EF-groep Almeers Talentenlab. Patricia Versnel, BO/onderwijsdesign

Praktijkvoorbeeld EF-groep Almeers Talentenlab. Patricia Versnel, BO/onderwijsdesign Praktijkvoorbeeld EF-groep Almeers Talentenlab Patricia Versnel, BO/onderwijsdesign Film https://www.youtube.com/watch?v=8hubnrew-y Samenvatting film Begaafde leerlingen Grotere ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie