Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad nader informeren over het door de stichting museum WO2 opgeleverde bedrijfsplan van het Vrijheidsmuseum WO2 en het daarop door ZKA uitgevoerde second opinion. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. OB10, Ewald van Petersen, 2602 Datum ambtelijk voorstel 22 september 2014 Registratienummer D Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de Raad vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Steller Ewald van Petersen Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 23 september 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.11 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder voorstel college BW brief Raad bedrijfsplan en second opinion (2)

2 Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkeling Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 23 september 2014 Ons kenmerk OB10/D Contactpersoon Ewald van Petersen Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum Geachte leden van de Raad, Datum uw brief - Doorkiesnummer (024) Graag informeren wij u over de voortgang van het Vrijheidsmuseum. Op 18 december 2013 heeft uw Raad ingestemd met het voorstel van het college van B&W om het VASIM-gebouw c.a. te verkopen aan de Stichting Museum WO2 of een daarvoor in de plaats tredende partij tegen een koopsom van 1 euro met als doel in het gebouw het Vrijheidsmuseum WO2 te vestigen. Ook heeft u ingestemd met het voorstel om 1,7 miljoen euro bij te dragen aan de inrichting van het terrein rond het VASIM-gebouw. Uw Raad heeft aan de bijdrage van de gemeente Nijmegen ten behoeve van de realisatie van het Vrijheidsmuseum de volgende eisen gesteld: 1. Door de Stichting Museum WO2 is een sluitende, realistische exploitatiebegroting aan de gemeente Nijmegen afgegeven, waaruit blijkt dat het Vrijheidsmuseum WO2 (zonder gemeentelijke subsidie) geen verliezen maakt. De begroting is getoetst door een onafhankelijke deskundige. 2. Door de Stichting Museum WO2 is een sluitende, realistische financiële onderbouwing van de investeringskosten aan de gemeente afgegeven. Hieruit moet blijken dat het huidige VASIM-gebouw met omliggende gronden (zonder verdere gemeentelijke subsidie) kan worden verbouwd en ingericht ten behoeve van het Vrijheidsmuseum WO2. Ook deze begroting is getoetst door een onafhankelijke deskundige. 3. Door de Stichting Museum WO2 moet worden voorzien in het opvangen van mogelijke aanloopverliezen, ten einde de levensvatbaarheid van het Vrijheidsmuseum WO2 ook bij een tegenvallende exploitatiebegroting te realiseren. Dit kan ofwel middels een bij definitieve besluitvorming aanwezig risicofonds ofwel middels een garantstelling van een derde, voor de aanloopverliezen in de eerste drie jaar. 4. In de verkoopovereenkomst wordt door de gemeente in een juridische sluitende constructie afgedwongen dat het VASIM-gebouw c.a. terugvalt aan de gemeente in geval van een faillissement of staking van de activiteiten door de koper. brief bedrijfsplan raad

3 Gemeente Nijmegen Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkeling Vervolgvel 1 5. Voor de huidige gebruikers van het VASIM-gebouw dient in onderling overleg tussen gemeente en betrokken partijen naar alternatieve, passende en duurzame oplossingen worden gezocht in het geval een gedeelde huisvesting met het Vrijheidsmuseum W02 niet mogelijk blijkt te zijn (om welke reden dan ook). Ons college heeft de door uw Raad gestelde voorwaarden meegeven aan de Stichting en heeft haar samen met vfonds en de Provincie Gelderland gevraagd deze voorwaarden nader uit te werken in een bedrijfsplan. Deze uitwerking is met een bijdrage van het vfonds, Provincie Gelderland en de Gemeente Nijmegen uitgevoerd door de stichting Museum WO2 en op 15 september jl. opgeleverd in de vorm van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan treft u als bijlage aan. Uw Raad en ook de Provincie Gelderland hadden als eis gesteld dat de investeringskosten en exploitatiebegroting door een onafhankelijke deskundige zou worden getoetst. In opdracht van het vfonds, Provincie Gelderland en de Gemeente Nijmegen is er door een onafhankelijke deskundige, bureau ZKA, een second opinion uitgevoerd op dit bedrijfsplan, welke u tevens als bijlage aantreft. In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen als gemeente te besluiten over de gevraagd gemeentelijke bijdrage pas nadat er door de Provincie Gelderland een besluit is genomen. Besluitvorming bij de Provincie is voorzien voor medio november Hierna zal besluitvorming door de Gemeente Nijmegen plaatsvinden. Ons college zal uw Raad op korte termijn nader informeren over het vervolg van het bestuurlijke besluitvormingsproces. Wij veronderstellen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlagen: Bedrijfsplan Vrijheidsmuseum WO2 Second opinion ZKA brief bedrijfsplan raad

4 Bedrijfsplan september 2014

5 VrijheidsmuseumWO2 Winselingseweg AK Nijmegen Postbus HG Nijmegen T E W vrijheidsmuseumwo2.nl Subsidiënten: 2

6 Bedrijfsplan september 2014 Vrijheidsmuseumwo2.nl 3

7 Inhoudsopgave bedrijfsplan 0. Samenvatting en conclusies 6 1. Inleiding 8 2. Concept Aanleiding Missie Synthese Glocatie Gebruik Omgeving en doelgroepen Groeiende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog Aansluiting op toerismebeleid Draagvlak Doelgroepen en aantallen Netwerk Oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra Overige Nederlandse partners op WO2-gebied Liberation Route Europe Radboud Universiteit - kennispartner Overige kennispartners Landelijke partners vrijheid en vrede Regiopartners cultuur en erfgoed Cultuurspinnerij Museale lijn Van geschiedenis naar storyline Beleving Collectie Storyline Boulevard van de Vrijheid Exhibits Wisseltentoonstellingen Evenementenprogrammering Voorbeeld jaarprogramma Horeca Educatie Gebied Vrijheidskwartier Gebouw VrijheidsmuseumWO Eigendomsverhoudingen Bevrijdingsmuseum Groesbeek Van geschiedenis naar storyline Museale lijn Organisatie Werkorganisatie vanaf Werkorganisatie opbouwfase 2015/ Bestuursmodel Comité van Aanbeveling en Raad van Advies 77 4

8 13. Exploitatie Uitgangspunten Meerjarenexploitatie Risicobuffer Kostenreductie Conclusie Investeringsopzet Inleiding Uitgangspunten investeringskosten gebouw en omgeving Toelichting kosten Dekking Conclusie Investeringskosten Bevrijdingsmuseum Groesbeek Vervolgstappen 94 Bijlagen Bijlage 1: Belevingsvisie Bijlage 2: Concept budgetraming gebouw Bijlage 3: Lijst met geraadpleegde bronnen Bijlage 4: Lijst met gesprekspartners Vrijheidsmuseumwo2.nl 5

9 0. Samenvatting en conclusies Nationaal VrijheidsmuseumWO2 Het VrijheidsmuseumWO2 wordt hét verbindende WO2 museum van Nederland, met een unieke combinatie van geschiedenis en actuele thema s, in Gelderland een onderscheidend en sterk profilerend ankerpunt op de Liberation Route Europe (LRE), in Nijmegen dé culturele trekker van formaat in het Vrijheidskwartier aan de voet van de brug De Oversteek, waardoor dit gebied fors in aantrekkelijkheid en waarde stijgt en voor Nijmegen een aantrekkelijk Waalfront ontstaat van het Valkhofkwartier tot het Vrijheidskwartier. Het VrijheidsmuseumWO2 is het eerste museum in Nederland dat het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog aan een breed publiek presenteert. De missie van het VrijheidsmuseumWO2 is bezoekers bewust te maken van wat vrijheid is en hen te activeren hier actief mee aan de slag te gaan. Netwerk Het VrijheidsmuseumWO2 kan als nationaal instituut met internationale allure een aanvullende en verbindende rol innemen in de WO2-sector. Meer samenhang en ordening in deze sector wordt gewenst door landelijke partijen als VWS, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het vfonds. Het VrijheidsmuseumWO2 verwerft een logische en legitieme rol door vernieuwend en uniek te zijn in thematiek en museaal concept, door het beoogde publieksbereik en door als netwerkmuseum de samenwerking aan te gaan met museale, culturele, maatschappelijke en kennispartners. De uitwerking van de museale storyline en van de Boulevard van de Vrijheid zijn op de positie en profilering van een Nederlands museum met Europese allure geschreven en het nieuwe concept voor het gebouw en gebied ook. Er is geconstateerd dat de samenwerking met de landelijke NGO s op het gebied van vrijheid en vrede veel kansen biedt. Culturele en kennispartners in Nederland, in het bijzonder Nijmegen, hebben aangegeven goede mogelijkheden voor samenwerking te zien; de combinatie van geschiedenis met het actuele thema vrijheid wordt zeer inspirerend gevonden. In Nijmegen is een kanteling bewerkstelligd in de discussie met de Cultuurspinnerij. Vastgesteld is dat inhoudelijke samenwerking bij het programmeren van de Boulevard van de Vrijheid goed mogelijk is, maar dat er een oplossing moet komen voor die delen van de Cultuurspinnerij die niet langer in het pand passen. Vasim-gebouw en Vrijheidskwartier Het Vasim-pand kan uitermate kostenefficiënt worden verbouwd, zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke gebouweisen voor gebruik door het VrijheidsmuseumWO2 en de Cultuurspinnerij. Het uitgekiende ontwerp levert lagere bouwkosten op dan eerder begroot, terwijl het aantal m² juist groter is en er dus ook meer verhuurbare m² kunnen worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor de stichting is dat het beheer van het hele pand bij het museum ligt om een eenduidig en krachtig profiel te realiseren. Om zowel een samenhangende look & feel en publieksprogrammering te realiseren, als een effectieve (commerciële) exploitatie van het gebouw. Er is een goede kans op synergie met de Cultuurspinnerij in het pand. Het kan een bijzondere, aantrekkelijke en creatieve hotspot op het thema vrijheid worden als alle partijen betrokken bij het pand, samen met landelijke en regionale culturele partners, landelijke NGO s e.a. samenwerken en er onder regie van het museum een scherp profiel kan worden gehanteerd bij de projecten en de programmering. Het Vrijheidskwartier kan zich ontwikkelen tot een inspirerend gebied om te creëren, te ondernemen, te verblijven en te beleven als de gemeente, de Cultuurspinnerij, het VrijheidsmuseumWO2 en veel andere partners de ontwikkeling samen en gedreven ter hand nemen. Met het museum als trekker, ontstaat een inspirerend gebied met gecombineerd gebruik. Heel belangrijk is dat de condities, ontsluiting en de faciliteiten als bereikbaarheid en bestemming voor het gebied goed geregeld zijn. Het Vrijheidskwartier heeft alles in zich om een naam en kwaliteit te verkrijgen zoals de Westergasfabriek, Strijp S e.a. 6

10 Exploitatie en investeringen Een sluitende exploitatie is mogelijk door een lean en mean organisatie en gedegen financiële sturing uitgaande van bezoekers per jaar - met een groei naar voor de vaste opstelling, de wisseltentoonstellingen en de evenementen op de Boulevard van de Vrijheid. Door van meet af aan het museum als een nieuw soort culturele onderneming neer te zetten: een netwerkmuseum met een combinatie van commercieel en cultureel, met tentoonstellingen en evenementen en profijtelijke services en diensten. Dan lukt het om een unieke mix van financieringsvormen te krijgen, een kring van bedrijven op te zetten en een crowd van vrienden en ondersteuners. Een minimale (ca. 10% van de exploitatie) landelijke bijdrage van het Rijk is belangrijk als basis. Er zijn natuurlijk risico s verbonden aan deze exploitatie. Want het realiseren van het museum is immers een iteratief proces van inschatting en bijstelling dat, zoals bij elke onderneming, enkele jaren in beslag zal nemen. Afhankelijk van de kansen en risico s die zich voordoen, neemt in elke fase de detaillering en zekerheid van de gehanteerde cijfers toe. In de investeringsbegroting is een risicobuffer voorzien om de exploitatierisico s van de aanloopjaren te dekken. Die is nodig om dat ondernemerschap goed waar te kunnen maken, moet de schommelingen in de eerste jaren wegnemen en bijsturing mogelijk maken. Het museum moet op deze manier in drie tot vijf jaar ingeregeld zijn. Lukt dat uiteindelijk niet, dan is het een optie om terug te vallen op een scenario van forse kostenreductie. Inhoudelijk is dit een verarming, maar het museum kan als bovenregionale instelling wel blijven functioneren en blijft voor Nijmegen een aantrekkelijke toevoeging aan het culturele palet. Onderzoek laat zien dat de mogelijkheid om Europese fondsen te werven voor de investeringen tegenvalt. Desondanks kan de investeringsbegroting sluitend worden gemaakt door een gedegen plan van aanpak voor het verwerven van fondsen en sponsors en een bijdrage van het Rijk. Aan de stakeholders wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Het plan voor fondsen en sponsors kan nu op basis van dit bedrijfsplan worden gemaakt. Doorlooptijd in deze is veelal twee jaar. Als slechts ca. 50 % van de fondsen en sponsors binnenkomt is desnoods een bezuiniging mogelijk op m.n. terrein en de risicobuffer. De ontwikkeling van het terrein wordt dan soberder uitgevoerd dan voorzien, terwijl de kwaliteit van gebouw en inrichting behouden blijft. Site-museum Groesbeek Planvorming voor aanpassing van de musea in Groesbeek en Overloon was onderdeel van deze fase. Het Oorlogsmuseum in Overloon heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. Voor het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek wordt uitgegaan van een juridische fusie met het Vrijheidsmuseum WO2. De fusie houdt in dat de organisatie en de collectie van Groesbeek overgaan naar Nijmegen en in Groesbeek een bijzonder site-museum wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuwe storyline als site gemaakt en een ontwerp voor een nieuw museumgebouw. Dekking voor deze investering moet nog worden bepaald. Vervolg Sponsorwerving, de lobby richting Rijk, fondsaanvragen en de opbouw van de VMWO2 community vergen een lange doorlooptijd en kunnen en moeten nu dit bedrijfsplan er ligt, direct ter hand worden genomen, parallel aan het traject van besluitvorming bij de stakeholders. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de uitvoering worden doorgezet, evenals de doorontwikkeling van het gebouw, het museale concept, de samenwerkingsovereenkomsten en de opstart van de museumorganisatie en de opbouw van het programma. Doorloop hiervan bedraagt heel 2015 (voorbereiding) en 2016 (realisatie), met als voorwaarde dat de benodigde fondsen, sponsoring en landelijke bijdrage binnen zijn. Op 1 januari 2017 kunnen de deuren van het nieuwe VrijheidsmuseumWO2 dan open! Vrijheidsmuseumwo2.nl 7

11 1. Inleiding Opgave In december 2013 is door provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en vfonds besloten om het initiatief voor het VrijheidsmuseumWO2 door te zetten naar de definitiefase. Het museale concept en de Boulevard van de Vrijheid moesten worden uitgewerkt, evenals het publieksbereik, de beoogde doelgroepen, de relaties met samenwerkingspartners en stakeholders, de vastgoedopgave, de exploitatie en investeringsopzet. Het uitgangspunt van de, voor Nederland unieke, kostendekkende exploitatie zonder structurele subsidie, werd opnieuw benadrukt. Aanpak In februari jl. is een Plan van Aanpak vastgesteld op basis waarvan in deze fase is gewerkt. Het op te stellen bedrijfsplan moest een sterk conceptueel kader, een concreet en haalbaar ondernemingsplan, een uitvoering gereed vastgoedplan en een fondsenplan bevatten. In het Plan van Aanpak was het volledig opgaan van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek in het VrijheidsmuseumWO2 uitgangspunt, met een aanpassing van de locatie in Groesbeek, toegespitst op het verhaal van de site. Het bestuur van de stichting is vernieuwd en aangepast aan de werkwijze van deze fase. Er is een compacte werkorganisatie samengesteld om het bedrijfsplan op te stellen met daarin de volgende disciplines: museale verhaallijn, creatief concept, gebouw en gebied, netwerk en sites, zakelijk, communicatie en ondersteuning. De werkorganisatie is op 1 april jl. van start gegaan en heeft ruim 3,5 maand aan dit plan gewerkt. Resultaat van deze fase is dit bedrijfsplan, waarin het waarom, hoe en wat van het Vrijheidsmuseum- WO2 is uitgewerkt en concreet wordt beschreven. Een team van historici van het museum en de Radboud Universiteit heeft een uitgewerkte museale lijn beschreven: het Verhaal van de Vrijheid in tijden van crisis, totalitaire orde en daarna. Concept, mogelijke exhibits en bereik van de Boulevard van de Vrijheid zijn uitgewerkt in een vernieuwend plan. Met de architecten van bureau Group A en stedenbouwkundige en cultuurhistorische expertise van de gemeente is een inspirerende ontwikkelvisie op het Vrijheidskwartier opgesteld en is een schetsontwerp voor De Vasim gemaakt, waar het VrijheidsmuseumWO2 en de Cultuurspinnerij samen gebruik van maken. Veel cijfers en gegevens zijn getoetst d.m.v. benchmark en consultatie van externe deskundigen. Er is een scan gemaakt van Nederlandse en Europese fondsen. Naast de inkomsten uit entree, horeca, en verhuur, zijn er mogelijkheden geconstateerd voor (inter-)nationale fondswerving en sponsoring en kunnen opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling worden gerealiseerd die ten bate van de exploitatie of de investeringen kunnen komen. Dit is verwerkt in een nieuwe exploitatie- en investeringsbegroting. Er is stevig geïnvesteerd in draagvlak voor het museum door gesprekken met (potentiële) partners van het museum: landelijke en lokale (potentiële) kennis-, culturele en maatschappelijke en bedrijfspartners van het museum zijn geïnformeerd over de voortgang van het project om daarmee samenwerking (inter)nationaal, regionaal en lokaal beter te verankeren, ook al omdat in het functioneren als nationaal netwerkmuseum, coproductie en co-creatie uitgangspunten zijn voor de manier van werken van het museum. Er is intensief gesproken met de musea uit de kring van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra over het versterken van de samenhang en de kwaliteit van de sector door samenwerken en afstemmen. Onderdeel van deze definitiefase was ook het maken van een plan voor aanpassing van de musea in Groesbeek en Overloon. Bestuur en directie van het Oorlogsmuseum in Overloon hebben in maart aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. Met bestuur en directie van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek is overeengekomen te streven naar een fusie met het Vrijheidsmuseum- WO2. De organisatie en de collectie van Groesbeek zullen overgaan naar Nijmegen en in Groesbeek zal een bijzonder site-museum wordt gerealiseerd. Daarvoor is een nieuwe storyline ontwikkeld Het verhaal van de buren, in tijden van oorlog en 8

12 daarna, waarin het verhaal echt van twee kanten wordt verteld. Architecten van Group A maakten een ontwerp voor een nieuw museumgebouw. Leeswijzer Dit bedrijfsplan is een omvangrijk document geworden. Om de onderbouwing compleet te maken, wordt soms verwezen naar bijlagen. Het concept, positie en profiel, plaats in de WO2-sector, de museale lijn, inhoud van de Boulevard van de Vrijheid en het concept voor de educatie worden beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 7. De hoofdstukken 8 t/m 10 gaan over het gebouw en het gebied. Hoofdstuk 11 schetst de tweede opdracht in deze fase, storyline en schetsontwerp van de site in Groesbeek. In de hoofdstukken 12 t/m 14 komen de voorafgaande delen samen in de schets van de organisatie, de exploitatie en de investeringsopzet van het museum. De vervolgstappen vormen het sluitstuk van dit plan. VrijheidsmuseumWO2 Vrijheidsmuseumwo2.nl 9

13 2. Concept Het VrijheidsmuseumWO2 is het eerste museum in Nederland dat het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog aan een breed publiek presenteert. Aanleiding, verloop en gevolgen van de oorlog worden aanschouwelijk gemaakt en voorzien van duiding en interpretatie. Bezoekers worden uitgebreid geïntroduceerd in het verhaal en bekend gemaakt met wat mensen toen meemaakten. Dit historische verhaal biedt aanleiding om op je eigen vrijheidsbeleving te reflecteren. Voel jij je vrij? En vind je dat we actief vrijheid moeten beschermen? Het museum wil een dynamisch monument worden: enerzijds een nauwgezette herinnering van het grootste conflict uit de menselijke geschiedenis, anderzijds een levendige ontmoetingsplek voor iedereen die actief bezig wil zijn met vrijheid, vrede en verwante levenskwaliteiten. Het museum is gericht op de generatie van de 21e eeuw die belang hecht aan de betekenis van dat verhaal, zonder het van dichtbij te hebben meegemaakt. Tegelijkertijd wordt het oorlogsverleden geplaatst in de actualiteit. Dit komt tot uiting op de Boulevard van de Vrijheid: een levendige plek met een groot aanbod van activiteiten op het gebied van vrijheid, vrede en democratie Aanleiding De oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra nemen in het Nederlandse museumbestel een speciale plaats in. In de (Nederlandse) geschiedenis is de Tweede Wereldoorlog een van de meest ingrijpende episodes. De oorlog is een moreel ijkpunt geworden in ons denken en handelen. Dat ijkpunt is niet enkelvoudig. Twee miljoen nieuwe Nederlanders hebben een andere geschiedenis, evenals de elf miljoen toeristen die ons land jaarlijks bezoeken. Alleen al door het verstrijken van de tijd verandert de rol van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Over een tiental jaren is de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt grotendeels overleden. Dit houdt niet alleen in dat de musea en herinneringscentra moeten uitgaan van minder parate kennis over WO2 bij hun bezoekers, maar ook dat de onderwerpen waarin men geïnteresseerd is wijzigen. Door met name de emotionele band van oudere generaties ging de aandacht vooral uit naar oorlogsgetroffenen, verzetsdeelnemers en daders. Voor nieuwe generaties is het aandragen van feitenkennis van belang, maar is de persoonlijke opvatting van wat er gebeurd is nog veel belangrijker. Deze zal iedereen immers voor zichzelf moeten bepalen. Dit betekent kortweg een stap from memory to history. Uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat bijna de helft van de bevolking belangstelling heeft voor WO2 en dat men verhalen over het leven van gewone mensen tijdens de oorlog het meest interessant vindt. Die verhalen bieden het nieuwe publiek ook de mogelijkheid tot identificatie. Een recent promotieonderzoek van dr. E. Somers (NIOD) laat zelfs een groeiende belangstelling zien voor het onderwerp: het bezoek aan oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra neemt de afgelopen jaren sterk toe en de afgelopen decennia zijn er zelfs musea over WO2 bij gekomen. Vrijheid Waar komt die aanhoudende belangstelling vandaan? Het meest genoemd is de generatiewisseling. Maar wat zeker is: als op de juiste manier wordt ingespeeld op deze interesses, wordt niet alleen een grote bezoekersgroep gediend maar ook een belangrijke maatschappelijke rol vervuld. Vrijheid is een relationeel begrip; in je eentje is er geen vrijheidskwestie. We scheppen in ons samenleven een ruimte die open, benauwd, klef, angstig of schitterend kan zijn. We doen dit elke dag, met iedereen, en iedereen doet het met ons. Vrijheid is het fluïdum waarin wij ons bewegen, de schakel tussen onze binnenwereld en de ander. Misschien is de Tweede Wereldoorlog als geschiedenis zo interessant omdat deze ons op de meest groteske manier toont welke ruimtes wij met moderne middelen voor elkaar blijken te kunnen scheppen. En hoe we ons daar vervolgens uit weten te vechten. In Nederland ontbreekt een plaats waar het overall verhaal van de Tweede Wereldoorlog wordt verteld. Het verhaal van de oorlog moet meer in verband worden gebracht met de universele waarden en rechten van de mens, wat past in een ontwikkeling die zich sinds eind vorige eeuw overal in de wereld voltrekt en waarin, met name 10

14 ten aanzien van de herinnering aan de Holocaust, sprake is van een globalisering van de herinnering, die meer multilateraal van aard is geworden. Er lijkt een behoefte te zijn ontstaan aan een internationaal gedeeld raamwerk, van waaruit diepere betekenis aan de vervolging en vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt gegeven. Het rapport Visie 2020, Toekomstverkenning musea en herinneringscentra WO2, van juni 2013, dat in opdracht van het Ministerie van VWS is gemaakt, suggereerde dit al eerder Missie De missie van het VrijheidsmuseumWO2 is bezoekers bewust te maken van wat vrijheid is en hen te activeren hier actief mee aan de slag te gaan. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. In onze levens scheppen we die ruimte in het omgaan met elkaar. Dit is een veelomvattend beginsel. Het speelt tegelijk op wereldschaal en met je partner of je buurman. De ruimte wordt gevuld met regels, wetten en parlementen, maar ook in tjes, roddels en meldpunten. Het ideaal van vrijheid is buitengewoon eenvoudig, iedereen wil het, iedereen is vóór. Maar daarna wordt het spannend. Dit kan tot krankzinnige situaties leiden. In je eigen leven, in de grote wereld, en in de geschiedenis. We moeten uitzoeken hoe dit werkt. Die drive voel je in het museum. Daarom heeft het VrijheidsmuseumWO2 een queste. Dat is de samengestelde vraag: How did we lose our freedom? How did we regain it? And what do we do to preserve it today? Het is niet aan het museum deze vraag te beantwoorden, maar om bezoekers de middelen aan te reiken om met deze vragen aan de slag te gaan. Het museum is niet neutraal ten aanzien van het vrijheidsbegrip, ze vindt vrijheid ontzettend belangrijk. Zowel het museum als de programmering van evenementen als de inrichting van het omliggende Vrijheidskwartier is gericht op inleving, onderdompeling, contemplatie én activatie van het begrip vrijheid. Hoe jij het vervolgens inkleurt is aan jouzelf. Hetzelfde geldt voor het historische verhaal. Dit wordt niet waardenvrij gebracht. De oorlog was een ramp, voor iedereen die erbij betrokken raakte, inclusief de aanstichters. De bezoeker wordt uitgenodigd om dat raadselachtige proces van zo dichtbij mogelijk te bestuderen Synthese Het VrijheidsmuseumWO2: - is een nationaal museum, het vertelt als enige in Nederland, nauwgezet en historisch, het hele verhaal van WO2 op een eigentijdse, indringende wijze in een internationale context; - is een museum over vrijheid & humaniteit, weten wat vrijheid is toen en nu, is actueel met WO2 als moreel ijkpunt; - biedt een betekenisvol dagje uit, kennis en informatie met affectie en beleving 3.0; - is meer dan een (educatieve) introductie op WO2 en ook zeker meer dan een toeristischrecreatieve trekpleister; - biedt een nieuwe balans in museale en actuele programmering; - gaat versplintering in de sector tegen; is achtervang voor obsoleet rakende iconen uit de sector; - verbindt andere musea in Nederland met het thema WO2; - biedt arrangementen met WO2-sites in de omgeving; - is onderdeel van een internationaal netwerk en een bruggenhoofd op de internationale LRE; - is open, nieuwsgierig, onderzoekend, tolerant, divers, verbindend, levendig, meditatief Glocatie Het museum beoogt een internationaal publiek te trekken. Internationaal gezien is het VrijheidsmuseumWO2 een belangrijk bruggenhoofd van de LRE. Samen met Imperial War Museums in Londen, Mémorial de Caen in Caen, het Alliierten Museum in Berlijn en het Museum of the Second World War in Gdańsk gaat zij de ruggengraat vormen van de LRE. Tegelijkertijd is het museum geworteld in de plaats waar het wordt gevestigd: Nederland, Gelderland - het Normandië van Nederland-, Nijmegen - waar zich een cruciaal historisch moment in de bevrijdingsstrijd afspeelde. Het VrijheidsmuseumWO2 wordt gevestigd in Vrijheidsmuseumwo2.nl 11

15 het monumentale Vasim-gebouw aan de voet van de Oversteek, de nieuwe stadsbrug van Nijmegen. Een historische WO2-site en een gebouw dat is gefinancierd door gelden uit het Marshallplan. Hier wonen vandaag de dag 21e eeuwse mensen die ook in hun leven te maken hebben met het verliezen, terugwinnen en koesteren van vrijheid. Deze spanning tussen het alledaagse, persoonlijke en actuele met het dramatische, historische en wereldomspannende noemen we glocaliteit. Het gaat erom telkens het grote verhaal te verbinden met de plaats waar jij op dat moment staat. De Wereldoorlogen waren de pijnlijke introductie van wat we nu The Global Village noemen. Zowel de gezellige als de afgrijselijke kant van dat gegeven wordt voelbaar gemaakt. of andere manier met elkaar in verband moeten worden gebracht Gebruik Het VrijheidsmuseumWO2 wordt een internationale hub voor vrijheids- en vredesactiviteiten. Enerzijds het toneel van evenementen, tijdelijke tentoonstellingen en creatieve manifestaties, anderzijds een verstilde herinnering van- en een reflectie op wat er destijds gebeurd is. Er zijn drie oervormen van gebruik van het museum, die in de tentoonstelling en in de evenementenprogrammering concreet worden gemaakt: - kennisnemen: het feitelijke relaas van aanloop, verloop en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog wordt aan een nieuwe generatie kenbaar gemaakt; - reflecteren: de Tweede Wereldoorlog is gemaakt door mensen die niet zo gek veel verschillen van onszelf. Dat geeft te denken. Hoe produceren we, ook vandaag de dag, vrijheid en oorlog? Deze vraag is indringend als je hem op wereldschaal stelt, maar ook in je eigen wijk, werk of gezin. Het museum biedt tal van gelegenheden voor dergelijke beschouwingen, geschikt voor uiteenlopende leeftijden en kennisniveaus; - manifesteren: we willen in alle denkbare kleuren uitdrukking geven aan onze opvattingen van vrijheid. Enerzijds als demonstratie van datgene dat bevochten is, dus de uitkomst van het historische verhaal, anderzijds als bewijs dat vrede en vrijheid vele gezichten heeft, die op de een 12

16 3. Omgeving en doelgroepen 3.1. Groeiende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is in Nederland groeiende. De Nederlandse musea en herinneringscentra gericht op de periode hebben in 2013 meer bezoekers getrokken dan het jaar daarvoor. De dertien instellingen die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie Stichting Musea en Herinneringscentra (SMH 40-45), werden in dat jaar meer dan keer bezocht. Dat is ruim 7% vaker dan in 2012 (zie tabel 1). Het extra bezoek werd mede veroorzaakt door de opening van nieuwe permanente presentaties in o.a. het Fries Verzetsmuseum, Verzetsmuseum Amsterdam en Nationaal Monument Kamp Vught. Het feit dat groei bij vrijwel alle andere instellingen plaatsvond, geeft aan dat de belangstelling over de gehele linie groot is en deze musea en herinneringscentra aan een grote publieke behoefte voldoen. De geconstateerde groei is opvallend omdat het merendeel van de betreffende instellingen buiten de Randstad is gevestigd en dus niet heeft kunnen profiteren van de spin off van de grote heropende grootstedelijke musea die in 2013 met veel extra bezoekers het totaalbezoek aan Nederlandse musea opstuwden. De SMH maakt hieruit op dat het verhaal over de Tweede Wereldoorlog, zoals thans na dato door de musea en herinneringscentra wordt gepresenteerd, nog steeds relevant is en blijft voor een stijgend aantal mensen. Dat deze groei niet eenmalig is maar een trend van de afgelopen jaren, bevestigt Somers in zijn boek De oorlog in het museum. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat de publieke belangstelling voor de oorlogsmusea de laatste jaren spectaculair is toegenomen: ten opzichte van de periode is deze zelfs bijna verdubbeld. Dit wordt onderbouwd met bezoekersaantallen van tien beeldbepalende musea en herinneringscentra (zie tabel 2) en het feit dat het aantal museale oorlogsinstellingen tussen 2001 en 2011 flink is toegenomen (40% van de huidige musea is geopend na 2000), ten overstaan van een lichte daling van het totale aantal historische musea in Nederland in dezelfde periode. Tabel 1: Bezoekcijfers SMH musea Airborne Museum Hartenstein Oosterbeek (Bezoekerscentrum Slag om Arnhem) (Arnhem) PM Herinneringscentrum Kamp Westerbork Hooghalen Hollandsche Schouwburg Amsterdam Indisch Herinneringscentrum Arnhem Nat. Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek Nationaal Monument Kamp Amersfoort Amersfoort Nationaal Monument Kamp Vught Vught Verzetsmuseum Amsterdam Amsterdam Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp Fries Verzetsmuseum Leeuwarden OorlogsVerzetsmuseum Rotterdam Rotterdam Museon Den Haag Totaal SMH Bron: Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, 2014 Vrijheidsmuseumwo2.nl 13

17 Tabel 2: Bezoekers van tien representatieve Tweede Wereldoorlogmusea Museum Verzetsmuseum Amsterdam Herinneringscentrum Kamp Westerbork Nationaal Monument Kamp Vught Anne Frank Huis (NL. bezoeken) Hollandsche Schouwburg Oorlogsmuseum Overloon Fries Verzetsmuseum Airborne Museum Hartenstein Nationaal Bevrijdingsmuseum OorlogsVerzetsMuseum, Rotterdam Totaal Bron: Erik Somers, De oorlog in het museum, Herinnering en verbeelding p. 38 Verschillende generaties kijken op uiteenlopende wijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Om een nieuwe generatie te binden en te boeien is ingrijpende innovatie van het cultuurhistorische aanbod nodig; een nieuwe formule waarbij de ervaringen uit eerste hand en voor het eerst ook het omvattende verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland betekenis krijgen voor de eigentijdse vragen van de huidige en toekomstige generaties. Het VrijheidsmuseumWO2 voldoet aan deze formule. LRE plaatst het VrijheidsmuseumWO2 in een keten van vooraanstaande Europese WO2 musea. Belangrijk om te benadrukken is, dat dit nieuwe instituten zijn of nog in aanbouw. Kennelijk voorzien deze jonge monumenten in een Europees gevoelde behoefte. Opvallend is hun monumentaliteit; ze zijn gemaakt om de herinnering aan de strijd voor eeuwig vast te leggen. Het zijn lang niet allemaal afgesloten of verstilde plekken, maar levendige centra met een open karakter en aansluiting op de stad en de (jongeren-) cultuur. Diverse buitenlandse instellingen trekken hoge bezoekersaantallen (zie tabel 3). 14

18 Tabel 3: Jaarlijkse bezoekcijfers buitenlandse referentieprojecten Le Centre de la Mémoire et le village martyr d Oradour-sur-Glane zie 1 Mémorial de Caen Musée du Débarquement, Arromanches Mahnmahl Sankt Nicolaikirche, Hamburg In Flanders Fields Museum, Ieper zie 2 Imperial War Museum North, Manchester Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau Bezoekerscentrum Denkmal Ermordeten Juden Europas, Berlijn Kazerne Dossin, Mechelen zie 3 Haus der Wannsee Konferenz, Berlijn gemiddeld jaarlijks 2 tussen heropening 10 juni 2012 en 10 juni tussen heropening 1 december 2012 en 1 december 2013 Bron: TiMe Amsterdam, 2014 Mémorial de Caen Vrijheidsmuseumwo2.nl 15

19 3.2. Aansluiting op toerismebeleid Anno 2012 bezochten 11,7 miljoen buitenlandse verblijfsgasten Nederland. Samen waren zij goed voor een totale besteding van 4,8 miljard euro. Verwacht wordt dat het internationale toerisme tot 2018 een jaarlijkse groei zal doormaken van +2 %. [1] Om deze verwachte groei te kunnen realiseren, hanteert het NBTC Holland Marketing vijf thema s (bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, beleving, bekendheid & beeldvorming) en tien randvoorwaarden. Met de vestiging van een state of the art VrijheidsmuseumWO2 in Nijmegen, met de nieuwste interactieve presentatietechnieken, waarbij de bezoeker door middel van eerste persoonsvertelling het verhaal als het ware zelf beleeft, wordt direct bijgedragen aan invulling van het thema Beleving en de randvoorwaarden Spreiding in tijd en ruimte en Ruimte voor innovatie. Op hun beurt hanteren provincie Gelderland en gemeente Nijmegen beiden een eigen toerismebeleid om de ontwikkeling van de vrijetijdssector te stimuleren en te sturen. Daaruit blijkt dat de toerismesector in Gelderland een impuls hard nodig heeft. De sleutel tot succes is te vinden in samenwerking, schaalvergroting op gebied van marketing en een kwalitatief aanbod dat voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Ook hier kan het VrijheidsmuseumWO2 een belangrijke rol innemen. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025, 2013, Voorwaarden voor groei. Beleving: Al voldoet ons land aan allerlei randvoorwaarden die een bezoek aan ons land mogelijk maken zoals bereikbaarheid en betaalbaarheid, het is de bezoeker uiteindelijk om de beleving te doen. Die moet uniek en onderscheidend zijn. En vooral ook aansluiten bij de verwachting van toekomstige bezoekers van ons land. In de huidige experience economy draait het nu eenmaal om het exploiteren van het menselijk gevoel en het creëren van een unieke belevenis en ervaring, waardoor de klant geraakt wordt en die hij zich herinnert. Toegevoegde waarde leveren door een bundeling van activiteiten op een bepaalde locatie, gecombineerd met een bepaald type accommodatie, aangevuld met meer zachte factoren als sfeer en gevoel, dát maakt een beleving. Spreiding in tijd en ruimte: De verwachte toename van internationale toeristen zal steeds meer druk leggen op de accommodaties in de meest bezochte steden en regio s in Nederland. Realiseren van meer spreiding van gasten in tijd en ruimte vermindert deze druk. Ruimte voor innovatie: Belangrijke randvoorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardige beleving is dat aanbieders voldoende ruimte hebben om te innoveren. Daar ligt momenteel een duidelijk probleem. Versterkt door de economische crisis staan de budgetten bij overheden en de rendementen bij bedrijven onder druk. Met als groot gevaar dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in innovatie en de kwaliteit van het toeristisch product. Bron: NBTC Holland Marketing, Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025, 2013, p.39 16

20 Stadsmonitor Gemeente Nijmegen thema toerisme Toerisme is van wezenlijk en groeiend belang voor Nijmegen. Met 6% van de werkgelegenheid is het een grotere sector dan de bouw, het transport of de overheid. Nijmegen heeft een positief toeristisch imago. De stad is sterk in evenementen en horeca. Het profiel in dagattracties is zwakker. Voor de beeldvorming: Nijmegen heeft met de Vierdaagse het grootste evenement van Nederland in handen. In attracties is Nijmegen zelfs niet vertegenwoordigd in de top 50. Tijdelijke tentoonstellingen kunnen wel een extra impuls geven, zoals de Herculaneumtentoonstelling met bezoekers. Het belangrijkste bezoekdoel van Nijmegen en omgeving is de binnenstad met bezoeken per week. Dit aantal blijft echter achter bij de ramingen. Belangrijke nieuwe attracties die genoemd worden zijn het VrijheidsmuseumWO2 en een nieuwe bioscoop/congrescentrum en mogelijke planontwikkeling rondom de nieuwe nevengeul van de Waal. De cruisevaart heeft sinds 2003 een forse groei vertoond met passagiers per jaar uit Groot Brittannië, Amerika, Australië en Duitsland. Dat hapert nu door renovatie van de damwand aan de Waalkade. Er liggen hier niettemin kansen voor verbetering in de bestaande situatie en voor groei in de toekomst. Bron: Stadsmonitor Gemeente Nijmegen- thema Toerisme, 2014 Toerisme cijfers Arnhem/Nijmegen De regio Arnhem/Nijmegen trekt jaarlijks 1,7 mln. overnachtingen, waarvan 70% toeristisch van aard (1,19 mln.). Van de verblijfsgasten is 11% afkomstig uit de eigen regio, 66% uit de rest van Nederland en 23% uit het buitenland. Nijmegen trekt jaarlijks ruim 10 mln. dagtoeristen (waarvan 1,3 mln. buitenlands), waarvan bezoeken besteed worden aan musea en bezienswaardigheden. Van de dagtoeristen is 45% afkomstig uit de eigen regio, 42% uit de rest van Nederland en 13% uit het buitenland. Bron: Strategische marketingvisie Toerisme RBT KAN Hieronder zijn de punten uiteengezet waarmee het museum de noodzakelijke impuls zal geven aan de toeristische sector in Gelderland en Nijmegen. Nieuwe vraag Het VrijheidsmuseumWO2 speelt in op Bevrijdingstoerisme en brengt daarmee samenhang in de WO2-sector. Naast de verhalen van gebeurtenissen op een specifieke plek, die door de sitemusea worden verteld, wordt nu ook het overall verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld. Daarmee worden ook de breder geïnteresseerden in de Tweede Wereldoorlog naar deze regio getrokken. Het VrijheidsmuseumWO2 stimuleert de afname van arrangementen om meerdere sites te bezoeken voor de lokale oorlogsgeschiedenis en om met dat doel meerdaags in de regio te verblijven. Kwalitatieve dagattractie Voor zowel provincie als gemeente is toerisme van belangrijke economische betekenis. De provinciale en lokale bezoekersaantallen lopen echter terug en vragen om een incentive. Nijmegen kent een zwak aanbod van dagattracties. Met de komst van een nationaal museum met internationale allure wordt dit hiaat ingevuld. Deze kwalitatieve dagattractie met eerste persoonsperspectief in combinatie met een multi-perspective approach en een regionaal, landelijk, Europees en mondiaal perspectief, sluit Vrijheidsmuseumwo2.nl 17

3. Het genoemde bedrag onder 1 ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

3. Het genoemde bedrag onder 1 ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B51 Onderwerp: Bijdrage WO2 museum Groesbeek Datum B&W-vergadering: 18 november 2014 Datum raadsvergadering: 2 december 2014 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: Wethouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Door de fractie

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 29 mei 2014 heeft de fractie

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Groen Verbindt Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Inleiding Ons coalitieakkoord bevat de ambitie Groene linten. Aan deze ambitie

Nadere informatie

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn.

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn. Openbaar Onderwerp Advies over de bestuursoverdracht van Kristallis aan Pluryn Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Stichting Kristallis, met scholen voor voortgezet

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie van het

Nadere informatie

Openbaar. Vragen artikel 39 van de fractie Gewoon Nijmegen over de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen artikel 39 van de fractie Gewoon Nijmegen over de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen artikel 39 van de fractie Gewoon Nijmegen over de Lindenberg Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen actief

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis/ B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen art. 39 Reglement van Orde Raad van de fractie CDA Nijmegen over Toeristische promotie gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie