Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008"

Transcriptie

1 Variantenonderzoek Ringweg Oost Eindrapport - concept 20 mei

2 Inhoud Blz. Varianten 3 Beoordelingscriteria 14 Beoordeling 20 Afweging en conclusies 43 Het voorliggende rapport, bestaande uit een aantal sheets + toelichting (Notes Pages), biedt een overzicht van de resultaten van het Variantenonderzoek Ringweg Oost. In juli 2007 hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp nut en noodzaak van een Ringweg Oost vastgesteld en 5 varianten geselecteerd voor nader onderzoek. De onderbouwing van deze raadsbesluiten is te vinden in het rapport Variantenonderzoek Ringweg Oost: Probleemanalyse, Aanzet tot beoordelingskader, Selectie van varianten (juni 2007). Kort samengevat: een Ringweg Oost is noodzakelijk om de volgende beleidsdoelen te kunnen realiseren: - betere bereikbaarheid van Leiden en Leiderdorp door een logische en robuuste verkeersstructuur; - minder verkeersdruk in de kern Leiderdorp; - autoluw maken van centrumstraten in Leiden, waardoor meer ruimte ontstaat voor openbaar vervoer, fietser en voetganger; - verbeteren van het leefmilieu: minder overlast van slechte lucht en verkeerslawaai; - verbeteren van de verkeersveiligheid door een betere structuur en vormgeving. Voorliggend eindrapport richt zich op de beoordeling van de 5 geselecteerde varianten. Onderliggende rapporten zijn: - GVVP Leiden / Variantenonderzoek Ringweg Oost: Verkeersanalyses, april GVVP Leiden / Variantenonderzoek Ringweg Oost: Milieuonderzoek - Variantenonderzoek Ringweg Oost: Kosten - Variantenonderzoek Ringweg Oost: Beeldenboek (ontwerpen) - Variantenonderzoek Ringweg Oost / Quickscan Archeologie Tracé Ringweg Oost Opsteller rapport: Willem Homan, projectleider Ringweg Oost. 2

3 Varianten 3

4 Varianten GVVP vormt kader voor RWO Buitenring Binnenring Invalsweg N445 N446 Engelendaal 2x1 A44 Ringweg West Circulatie Ringweg Oost centrum A4 Rijnlandroute N11 met varianten voor Ringweg Oost Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van Leiden (GVVP) vormt het beleidsmatige (Leidse) kader voor het Variantenonderzoek Ringweg Oost. De gewenste verkeersstructuur bestaat uit een buitenring en een binnenring. De buitenring, bestemd voor de afwikkeling van doorgaand verkeer (t.o.v. Leidse regio) en extern verkeer (verkeer met herkomst of bestemming in de Leidse regio), bestaat uit de A4, de toekomstige Rijnlandroute, de A44 en het traject Plesmanlaan - Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan - N445 - N446. De binnenring, die een belangrijke verdeelfunctie heeft binnen Leiden, bestaat uit de Dr. Lelylaan, Churchilllaan, Voorschoterweg, Ringweg Oost, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg en Plesmanlaan. Ringweg Oost vormt hierin de verbinding tussen het Lammenschansplein in het zuiden en de Willem de Zwijgerlaan in het noorden. Een eventueel aan te leggen Ringweg West verbindt de Schipholweg met de Dr. Lelylaan / Churchilllaan. Het traject Plesmanlaan - Schipholweg - Willem de Zwijgerlaan - N445 - N446 maakt derhalve deel uit van zowel de buitenring als de binnenring. Dit gedeelte van de ring moet zo min mogelijk worden belast met (ten opzichte van de Leidse regio) doorgaand verkeer. In het centrum van Leiden worden maatregelen genomen om het doorgaand verkeer sterk te ontmoedigen (zie volgende bladzijde). Op de Engelendaal in Leiderdorp wordt de dominante positie van de auto in het wegbeeld teruggedrongen door het profiel te veranderen van 2 rijstroken per richting in 1 rijstrook + busstrook per richting. De Rijnlandroute is een essentiële schakel in de verkeersstructuur. De besluitvorming over deze verbinding tussen de A4 en de A44 is nog niet afgerond. Mocht de Rijnlandroute geen doorgang vinden, dan zijn de doelstellingen van het GVVP niet haalbaar. Met name de route Europaweg - Voorschoterweg - Churchilllaan - Dr. Lelylaan - Haagse Schouwweg - Plesmanlaan zou zwaar overbelast raken indien het Leidse centrum autoluw zou worden gemaakt zonder Rijnlandroute. 4

5 Varianten Twee varianten circulatie centrum Morsweg N Z Morsweg Z N De variant met eenrichtingsverkeer Morsweg Z N biedt een betere interne bereikbaarheid en ontlasting van de Turfmarkt, doch daardoor ook een grotere verkeersdruk op Morsweg en Zijlsingel. Per saldo neemt de intensiteit daar wel af door het instellen van eenrichtingsverkeer. Weinig effect op RWO. Voor de verkeerscirculatie in het centrum van Leiden zijn twee modellen ontwikkeld. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het rapport Variantenonderzoek Ringweg Oost / Verkeersanalyses. In beide modellen wordt doorgaand verkeer via de Hooigracht onmogelijk gemaakt door eenrichtingsverkeer op Hooigracht en Zijlsingel, waarbij verkeer op de Hooigracht ter plaatse van de Ir. Driessenstraat gedwongen wordt af te slaan. Alleen verkeer met herkomst of bestemming in de directe omgeving zal daardoor nog van de Hooigracht gebruik maken. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in de rijrichting op de Morsweg/Morssingel, waar eveneens eenrichtingsverkeer is voorzien. In het model met eenrichtingsverkeer in noordelijke richting (rechter plaatje) ontstaat een soort singelroute, via welke route de grote parkeerlocaties onderling worden verbonden. Dit levert een betere bereikbaarheid van de centrumlocaties, doch ook een grotere druk op delen van de singels (Zijlsingel, Morsweg), in vergelijking met het andere model. Ten opzichte van een situatie zonder pakket aan maatregelen (GVVP) nemen de verkeersintensiteiten in het centrum in het algemeen fors af. Zie het rapport over de verkeersanalyses. 5

6 Tracévarianten Ringweg Oost Varianten tunnel Nulplus P. Snoepweg Zijldijk (met Zijltunnel) Sumatrastraat Sumatrastraat/Zijldijk (1) en (2) Ringweg West De onderzochte varianten van Ringweg Oost worden nader toegelicht op de volgende pagina s. Alle varianten zijn doorgerekend op hun verkeerskundige effecten. Voor de cijfermatige uitkomsten wordt verwezen naar het rapport Variantenonderzoek Ringweg Oost / Verkeersanalyses. In het Beeldenboek Ringweg Oost zijn de varianten nader visueel beschreven. Voorts is een set ontwerpschetsen beschikbaar. 6

7 Variant Nulplus (P. Snoepweg) Varianten De Nulplusvariant maakt gebruik van de bestaande wegen Kanaalweg - Hoge Rijndijk - Persant Snoepweg - N446 - N445. Hierbij hoort een capaciteitsverruiming op de kruising Hoge Rijndijk - P. Snoepweg en een uitvoering van de P. Snoepweg met 2x2 rijstroken. Variant Nulplus blijkt geen geschikte binnenring voor Leiden op te leveren. De verkeersdruk verplaatst zich naar Leiderdorp. 7

8 Variant Zijldijk Varianten tunnel onder de Zijl kruising Hoge Rijndijk: gelijkvloers of ongelijkvloers Van zuid naar noord bezien begint variant Zijldijk bij het Lammenschansplein. Het Lammenschansplein dient na realisatie van de Rijnlandroute te worden gereconstrueerd, waarbij het verloop van de ringweg (Voorschoterweg Kanaalweg) beter in de vormgeving tot uitdrukking moet komen. Vanaf het Lammenschansplein volgt Ringweg Oost de Kanaalweg tot aan de Hoge Rijndijk. Op dit traject kan worden volstaan met een aantal relatief kleine aanpassingen. De kruising met het Kanaalpark wordt voorzien van een verkeersregelinstallatie. De spoorlijn Leiden-Alphen wordt, net zoals in de bestaande situatie, gelijkvloers gekruist. Een ongelijkvloerse kruising is uiteraard wenselijk, doch dit hangt samen met de besluiten die worden genomen in het kader van de RijnGouweLijn. De spoorwegovergang en de kruising met de Melchior Treublaan worden voorzien van een gezamenlijke verkeersregelinstallatie. De oversteekplaats voor fietsers bij de Julius Caesar brug is een aandachtspunt. Bij de uitwerking moet worden onderzocht of deze (met verkeerslichten geregelde) oversteek qua vormgeving verder verbeterd kan worden. Met name de helling voor fietsers direct voor de oversteek is uit veiligheidsoogpunt een probleem. De kruisingen met de Lorentzkade en de Roomburgerlaan worden beveiligd met verkeerslichten. Kruisingen met enkele ondergeschikte zijstraten worden opgeheven indien deze niet noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van de achterliggende wijk. Ook dit is een punt van nadere uitwerking. Voor de kruising met de Hoge Rijndijk komen twee varianten in aanmerking: - Een gelijkvloerse oplossing in combinatie met een brug over de Nieuwe Rijn - Een ongelijkvloerse oplossing met een tunnel onder de Hoge Rijndijk en Nieuwe Rijn door, in combinatie met een brug voor afslaand verkeer over de Nieuwe Rijn. Zie ook pagina 13. In beide gevallen is een nieuwe fietsbrug noodzakelijk aan de zuidkant van en pal naast de Wilhelminabrug. Zie het Beeldenboek Ringweg Oost voor een nadere beschrijving. 8

9 Variant Zijldijk (vervolg) Varianten tunnel onder de Zijl kruising Hoge Rijndijk: gelijkvloers of ongelijkvloers Vervolg Variant Zijldijk Na de kruising met de Hoge Rijndijk vervolgt variant Zijldijk haar weg over het bedrijventerrein De Waard langs het Rijn-Schiekanaal. In geval van een gelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk is het eventueel mogelijk de ringweg pal langs het water te leggen, zodat de bestaande bedrijfsbebouwing zoveel mogelijk kan worden gespaard. Om de weg goed te kunnen inpassen ten opzichte van het Waardeiland verdient het echter aanbeveling de groenstrook langs het water te handhaven en te benutten als buffer (talud, geluidwal). Gevolg daarvan is wel, dat alle bedrijfsgebouwen aan de kanaalzijde gesloopt moeten worden. Een deel van de ruimte die dan vrij komt kan overigens later weer worden benut voor herontwikkeling. Bij keuze voor een tunnel onder de Hoge Rijndijk dient de bedrijfsbebouwing te worden geamoveerd door de benodigde ruimte voor het tunneltracé. De Admiraal Banckertweg wordt aangesloten op de ringweg (kruising met verkeerslichten) ten behoeve van de ontsluiting van De Waard. De Zijl (Oude Rijn) wordt gekruist door middel van een tunnel die begint vlak na de aansluiting van de Admiraal Banckertweg. De tunnel komt weer boven op de Zijldijk in Leiderdorp, aan het eind van het blok woningen (Zijlkwartier), bij het begin van bedrijventerrein De Baanderij. Het grote parkeerterrein dat daar ligt krijgt een aansluiting op de ringweg. De Spanjaardsbrug blijft gehandhaafd en kan desgewenst vrij worden gemaakt voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Variant Zijldijk volgt verder het tracé Zijldijk Rietschans Engelendaal. De kruising Zijldijk Rietschans kan worden vormgegeven als een rotonde. Dit gaat ten koste van het pand van Leen Bakker. De Rietschans wordt gereconstrueerd en krijgt tussen Zijldijk en Engelendaal twee rijstroken voor verkeer richting Engelendaal. De kruising met de Touwbaan wordt voorzien van verkeerslichten. De reconstructie van de Rietschans gaat ten koste van een deel van het parkeerterrein van het garagebedrijf op Touwbaan 5. Mogelijk moet de school worden verplaatst, omdat de weg dicht naast het schoolgebouw komt te liggen. Op de Engelendaal wordt ruimte gereserveerd voor het openbaar vervoer (HOV-as Leiderdorp Leiden CS). Om het verkeer op de kruising Rietschans Engelendaal te kunnen afwikkelen wordt de fietsoversteek aan de noordzijde opgeheven. In plaats daarvan komt er een tunnel (onder de Engelendaal door) voor fietsers op de route Willem de Zwijgerlaan N445. Deze fietsers moeten nu omrijden via de kruising Rietschans. 9

10 Variant Sumatrastraat Varianten maaiveld of tunnel kruising Hoge Rijndijk: ongelijkvloers Variant Sumatrastraat volgt tussen het Lammenschansplein en de Hoge Rijndijk hetzelfde tracé als variant Zijldijk. Bij variant Sumatrastraat is een ongelijkvloerse kruising bij de Hoge Rijndijk noodzakelijk, omndat dit tracé teveel verkeer trekt voor een gelijkvloerse oplossing. Na de passage van de Nieuwe Rijn buigt het tracé op De Waard ter hoogte van de Admiraal Banckertweg af in westelijke richting. Langs het kanaal dienen bedrijfspanden te worden verwijderd. Omdat de ringweg niet over bestaande wegen kan worden geleid (veel ladend en lossend industrieverkeer) is een nieuw tracé nodig tussen kanaal en Admiraalsweg, waarvoor bedrijfsgebouwen langs de huidige Admiraal Banckertweg moeten wijken. Het verdient aanbeveling dit gedeelte zo ver als mogelijk verwijderd te houden van de groenzone langs de Zeeheldenbuurt. Ringweg Oost gaat dan verder over de bestaande Sumatrabrug en de Sumatrastraat naar de Willem de Zwijgerlaan (maaiveldoplossing). Om het autoverkeer te kunnen verwerken en het fietsverkeer veilig te kunnen afwikkelen zijn ingrijpende aanpassingen nodig op en rond de kruising Sumatrastraat Lage Rijndijk: - het blok woningen Sumatrastraat 1 47 en Lage Rijndijk 99 t/m 105 dient te worden gesloopt; - de Lage Rijndijk wordt aan de westzijde van de kruising afgesloten voor autoverkeer; bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de verschillende zijstraten om dat deel van de Lage Rijndijk weer te verlaten; - de Lage Rijndijk krijgt tussen Sumatrastraat en Zijldijk eenrichtingsverkeer in de richting van Leiderdorp / De Baanderij; - het fietsverkeer wordt afgewikkeld over vrijliggende fietspaden; - de kruising wordt voorzien van verkeerslichten; - de huidige routering van het openbaar vervoer moet worden aangepast. Het gedeelte van de Sumatrastraat ten noorden van de Javastraat heeft een voldoende ruim profiel. Wel zijn er vele zijstraten. Nader onderzoek is nodig naar de verkeerscirculatie binnen De Kooi, om een goede ontsluiting te waarborgen en tegelijkertijd sluipverkeer te voorkomen. Voor de kruising Sumatrastraat Willem de Zwijgerlaan is reeds een grootschalige reconstructie in voorbereiding. Een variant hierop is de uitvoering met een lange tunnel onder de Sumatrastraat die begint in De Waard en eindigt vlak voor de Willem de Zwijgerlaan. Vanwege de slechte grond en de slechte fundering van de woningen langs de Sumatrastraat vraagt dit vermoedelijk sloop van een flink aantal woningen. Na aanleg van de tunnel kan bovengronds worden herontwikkeld. 10

11 Variant Sumatrastraat / Zijldijk Varianten Tegen de klok in Met de klok mee kruising Hoge Rijndijk: gelijkvloers of ongelijkvloers Deze variant is qua tracé identiek aan variant Sumatrastraat (maaiveld) tot aan de Sumatrabrug. Voorbij de brug splitst Ringweg Oost zich: het verkeer in noordelijke richting volgt het traject Lage Rijndijk Zijldijk Rietschans Engelendaal. Het verkeer in zuidelijke richting maakt gebruik van de Sumatrastraat. Er zijn twee opties: tegen de klok in of met de klok mee. Op de Lage Rijndijk en het zuidelijke deel van de Zijldijk geldt eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. Op de Sumatrastraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld tussen Lage Rijndijk en Javastraat. De bebouwing langs de Sumatrastraat kan zo worden gespaard. Om het verkeer over de kruising Sumatrastraat - Lage Rijndijk en het aangrenzende gedeelte van de Lage Rijndijk (tussen Sumatrastraat en Zijldijk) vlot en veilig te kunnen afwikkelen dient de situatie te worden aangepast: - de Lage Rijndijk wordt aan de westzijde van de kruising afgesloten voor autoverkeer; bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de verschillende zijstraten om dat deel van de Lage Rijndijk weer te verlaten; - de Lage Rijndijk krijgt tussen Sumatrastraat en Zijldijk eenrichtingsverkeer; - de Van der Valk Boumanweg wordt voor autoverkeer (bestemmingsverkeer) afgesloten van de Zijldijk en verbonden met de Splinterlaan; - het fietsverkeer langs de Lage Rijndijk, gedeelte Zijldijk Sumatrastraat, wordt afgewikkeld over een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de noordkant van de rijbaan; - het fietsverkeer langs de Sumatrastraat, gedeelte Javastraat Lage Rijndijk, wordt afgewikkeld over een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de westkant van de rijbaan; - de kruisingen Sumatrastraat Lage Rijndijk en Lage Rijndijk Zijldijk worden voorzien van verkeerslichten en kennen door de sterk vereenvoudigde vormgeving een eenvoudige en overzichtelijke tweefasenregeling; voor het fietsverkeer wordt op deze manier een acceptabele oplossing verkregen; - de huidige routering van het openbaar vervoer moet worden aangepast. De noodzakelijke aanpassingen op de Rietschans zijn bij optie tegen de klok in nagenoeg gelijk aan die bij variant Zijldijk. Bij optie met de klok mee kan gebruik worden gemaakt van de bypass tussen Willem de Zwijgerlaan en Rietschans, waardoor een zeer drukke kruising Rietschans Engelendaal wordt voorkomen. 11

12 Variant Ringweg West Varianten Variant Ringweg West is opgevoerd als alternatief voor Ringweg Oost, doch blijkt niet als zodanig te kunnen functioneren. Ringweg West kan op termijn echter wel een verbetering betekenen voor de bereikbaarheid van de westkant van Leiden en is daarom in dit beeldenboek opgenomen. Ringweg West verbindt de Plesmanlaan en de Dr. Lelylaan via een tracé pal langs de spoorlijn Leiden Den Haag, aan de zijde van de wijk Lage Mors. Realisatie van dit weggedeelte houdt in, dat wijzigingen nodig zijn in het profiel van beide spoortunnels in de Plesmanlaan en de Dr. Lelylaan. De bestaande tunnelpassages hebben onvoldoende capaciteit. Ter hoogte van de huidige Vondellaan sluit Ringweg West aan op de Plesmanlaan. De kruising dient te worden gereconstrueerd, waarbij de Vondellaan als ondergeschikte weg aantakt op het tracé van de ringweg. De ringweg buigt direct na de kruising naar de spoorbaan en komt onderaan het spoortalud te liggen. De huidige waterpartijen komen in de nieuwe situatie in een andere vorm terug. Er gaat daarmee geen wateroppervlak verloren. Het tracé volgt de groenstrook tot aan de Dr. Lelylaan. De ruimte tussen spoorbaan en woningen langs de P.C. Hooftlaan en Morslaan is beperkt. De weg komt daar dicht langs de woningen te liggen en dient door middel van een geluidscherm te worden afgeschermd. 12

13 Uitvoeringsaspecten Varianten Basisprofiel: Specifieke punten: 2 rijstroken autoverkeer opstelstroken kruispunten vrij liggende fietspaden groenstroken waar mogelijk kruisingen hoofdfietsroutes ongelijkvloers of VRI Kanaalweg Hoge Rijndijk Gelijkvloers Ongelijkvloers Sumatrastraat: Maaiveld Tunnel Van de verschillende varianten zijn ontwerpen gemaakt. Deze zijn opgenomen in het rapport Variantenonderzoek Ringweg Oost / Beeldenboek. Twee bijzondere punten zijn van groot belang (voor verkeersafwikkeling, milieueffecten en kosten) waar het gaat om de uitvoeringsvorm: - de kruising Ringweg Oost / Hoge Rijndijk; - de vormgeving van de Sumatrastraat. Voor de kruising van Ringweg Oost met de Hoge Rijndijk en de Nieuwe Rijn zijn twee oplossingen denkbaar: - Een gelijkvloers kruispunt in combinatie met een nieuwe brug over de Nieuwe Rijn; dit kruispunt wordt zwaar belast en is niet mogelijk in combinatie met variant Sumatrastraat (te weinig capaciteit om het verkeer te kunnen verwerken). - Een tunnel in de Kanaalweg onder de Hoge Rijndijk en de Nieuwe Rijn door (doorgaand verkeer Ringweg Oost gaat via de tunnel), in combinatie met een gelijkvloers kruispunt op maaiveld en een brug over de Nieuwe Rijn voor het afslaande verkeer. In deze optie komt er derhalve een brug boven de tunnel te liggen. Via een parallelstructuur voegen de verkeersstromen na de tunnelmond samen dan wel worden zij voor de tunnelmond gesplitst. Bij beide oplossingen is een nieuwe fietsbrug noodzakelijk naast de bestaande Wilhelminabrug, waarop ruimte gemaakt moet worden voor een extra opstelstrook voor het autoverkeer. Het fietsverkeer op de Hoge Rijndijk wordt aan de zuidzijde over de kruising geleid. Het is daarbij wenselijk het fietspad tussen Kanaalweg en Burggravenlaan (beveiligde oversteekplaats) te verbreden en open te stellen voor fietsverkeer in 2 richtingen. Dit gaat mogelijk ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Bij de uitwerking moet worden bezien of handhaving van de busstrook op de Hoge Rijndijk mogelijk is. De Sumatrastraat is de wijkontsluitingsweg van De Kooi. Omdat een tracé op maaiveld vele milieunadelen kent, is eveneens een oplossing onderzocht waarbij de Sumatrastraat wordt ondertunneld. De tunnel begint in De Waard en eindigt vlak voor de kruising met de Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte van de Surinamestraat). 13

14 Beoordelingscriteria 14

15 Criteria op stedelijk niveau voor zover relevant voor Variantenonderzoek RWO Beoordelingscriteria Thema Bereikbaarheid Beoordelingscriterium Logische ringstructuur centrum Leiden Afname verkeersdruk centrum Leiden Afname verkeersdruk Engelendaal Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen NO 2 en fijn stof Verbetering luchtkwaliteit Minder panden in hogere geluidklassen (> 58 db) Geen toename verkeersprestatie in stedelijk gebied (afgelegde kilometers) Ringweg Oost maakt deel uit van een pakket van maatregelen (GVVP). Bovenstaande beoordelingscriteria hebben betrekking op het bredere functioneren van Ringweg Oost. Het gaat hier om effecten (bereikbaarheid, woon- en leefmilieu) die spelen op stedelijk niveau. 15

16 Criteria op tracéniveau RWO (1) Beoordelingscriteria Thema Bereikbaarheid Beoordelingscriterium Goede doorstroming op ringweg acceptabele afwikkeling op kruispunten minimale hinder door scheepvaartverkeer Goede ontsluiting omliggende woonwijken Geen sluipverkeer door woonwijken Goede ontsluiting omliggende bedrijventerreinen Kruisingen met hoofdfietsroutes bij voorkeur ongelijkvloers, minimaal beveiligd met VRI Geen beperkingen voor openbaar vervoer De beoordelingscriteria op tracéniveau (bladzijden 16 t/m 19) hebben betrekking op het tracé zelf en zijn directe omgeving. Waar mogelijk zijn kwantitatieve normen gehanteerd, zoals bij de verkeersafwikkeling op kruispunten (cyclustijd verkeerslichten maximaal 120 sec) en bij verschillende milieucriteria. Niet alle criteria zijn echter uit te drukken in concrete normen of getallen. In dat geval is voor een kwalitatieve beoordeling gekozen. 16

17 Criteria op tracéniveau RWO (2) Beoordelingscriteria Thema Woon- en leefmilieu Beoordelingscriterium Geen overschrijding normen NO 2 en fijn stof Geluidniveau op gevel: nieuwe situaties: < 48 db reconstructies: toename < 2 db Geen barrièrewerking in woongebieden Geen visuele hinder / goede ruimtelijke inpassing Secundair, kan rol spelen bij gelijkwaardige varianten Beperking hinder in bouwperiode 17

18 Criteria op tracéniveau RWO (3) Beoordelingscriteria Thema Natuurlijk milieu Beoordelingscriterium Geen aantasting waardevolle ecologische gebieden Geen aantasting waardevolle archeologische objecten Vermijden negatieve effecten op bodem en water Op ecologie en archeologie is een quick scan uitgevoerd. Zij blijken niet onderscheidend en op voorhand geen knelpunten op te leveren. De aspecten bodem en water spelen vooral bij tunnels en komen aan de orde bij de uitwerking. De varianten van Ringweg Oost liggen binnen stedelijk gebied en maken voor belangrijke delen gebruik van bestaande wegen. Een quick scan op ecologische waarden geeft geen belangrijke knelpunten te zien ter plaatse van de tracés. Het tracé van Ringweg West doorsnijdt een zone waarin libellentransecten en juffermansentransecten zijn aangeduid. Leiden is een stad met een rijk archeologisch bodemarchief. Onderzoek gedurende de laatste decennia heeft aangetoond dat er belangrijke archeologische resten in de bodem aanwezig zijn, daterend uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. Het behoud van deze archeologische waarden wordt door de overheden voorgeschreven. Dit betekent dat bij planvorming rekening gehouden moet worden met het beschermen van de archeologische resten: ofwel door ze in de grond te laten zitten, ofwel door ze op te graven. In de varianten van het tracé van Ringweg Oost zijn op meerdere plaatsen archeologische resten in de bodem aanwezig of te verwachten. Er geldt een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Dat betekent niet dat er niets mag gebeuren. Waar Ringweg Oost over bestaande wegen loopt is er in feite niets aan de hand. Oppervlakkige bodemingrepen zijn toegestaan. Bij diepe ingrepen zoals het graven van tunnels (Sumatrastraat, Hoge Rijndijk, Zijltunnel) is archeologisch onderzoek noodzakelijk en zijn maatregelen nodig ten behoeve van het behoud van mogelijke archeologische waarden. Deze beperking geldt alleen voor de tunneldelen op het land en niet voor die onder het water doorlopen; de Zijl is dermate diep dat geen archeologische resten meer aanwezig kunnen zijn. Zie verder de notitie Quickscan Archeologie Tracé Ringweg Oost. 18

19 Criteria op tracéniveau RWO (4) Beoordelingscriteria Thema Ruimtelijke ordening en Economie Beoordelingscriterium Vermijden sloop (goede) woningen Vermijden sloop/uitplaatsing bedrijven Bijdrage aan gebieds(her)ontwikkeling Vermijden negatieve effecten recreatie (jachthaven) Tijdwinst goederenvervoer (zie bereikbaarheid) Hinder voor goederenvervoer tijdens bouw (secundair) Kosten Kosten van realisatie van de ringweg Kosten van verwerving van gronden (Financiering hier niet behandeld) 19

20 Beoordeling 20

21 Indikking varianten Beoordeling GVVP-niveau Het verkeersonderzoek wijst uit, dat varianten Nulplus (Persant Snoepweg N446 N445) en Ringweg West niet voldoen aan de functionele eisen van een binnenring voor Leiden. Zij bieden geen oplossing, zorgen voor veel verkeersdruk en overlast in Leiderdorp en vallen daarom af. Bij de verdere beoordeling worden deze varianten niet meer meegenomen. De volgende varianten blijven over. Zijldijk Sumatrastraat Sum./Zijldijk (1) Sum./Zijldijk (2) tunnel maaiveld of tunnel Voor een cijfermatige onderbouwing van bovenstaande conclusies wordt verwezen naar het rapport over de verkeersanalyses. 21

22 Beoordeling per variant Eerste vereenvoudiging vooraf Kruising RWO Hoge Rijndijk Tunnel onder Hoge Rijndijk / Nieuwe Rijn voor doorgaand verkeer Kanaalweg + brug over Nieuwe Rijn voor afslaand verkeer van/naar Hoge Rijndijk heeft voorkeur qua capaciteit autoverkeer Gelijkvloerse oplossing (brug Nieuwe Rijn) is mogelijk in Variant Zijldijk, indien afwikkeling fietsverkeer wordt vereenvoudigd. Tunnel in Hoge Rijndijk (onder kanaal door) vraagt teveel ruimtebeslag (t.b.v. afslaand verkeer) en is niet nader onderzocht. De varianten zijn vergeleken op basis van een tunnel + brug bij kruising Hoge Rijndijk Qua verkeersafwikkeling biedt een ongelijkvloerse uitvoering van de kruising Ringweg Oost Hoge Rijndijk voordelen boven een gelijkvloerse. Variant Sumatrastraat trekt bijvoorbeeld dermate veel verkeer aan, dat bij een gelijkvloerse oplossing het verkeer niet kan worden verwerkt. Een gelijkvloerse oplossing is wel mogelijk bij variant Zijldijk alsmede bij variant Sumatrastraat/Zijldijk, indien het fietsverkeer wordt geconcentreerd op een nieuwe fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal, pal naast de bestaande Wilhelminabrug (zuidzijde). Zie het Beeldenboek voor verdere details. De verschillende tracévarianten zijn vergeleken op basis van een ongelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk. Daarbij geldt de kanttekening, dat de berekeningen van geluid en lucht zijn uitgevoerd voor een maaiveldoplossing. 22

23 Beoordeling per variant (vervolg) Tweede vereenvoudiging vooraf Het GVVP-pakket leidt tot een (forse) afname van de verkeersintensiteiten in het centrum van Leiden Het GVVP-pakket leidt tot een (beperkte) afname van de verkeersdruk op de Engelendaal Het GVVP-pakket leidt tot een afname van het aantal voertuigkilometers in het stedelijk gebied (binnen buitenring) Het GVVP-pakket leidt tot een afname van de geluidhinder in het stedelijk gebied (minder panden met geluidbelasting > 58 db) In 2020 zijn binnen het stedelijk gebied geen knelpunten m.b.t. luchtkwaliteit te verwachten. De verschillen tussen de 5 varianten op deze aspecten zijn relatief klein. Deze effecten worden daarom niet telkens herhaald! De verwachting is, dat in het jaar 2020 geen knelpunten meer voorkomen wat betreft de luchtkwaliteit. De achtergrondconcentraties van NO 2 en fijn stof zullen als gevolg van ingezet beleid fors lager liggen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport Variantenonderzoek Ringweg Oost / Milieuonderzoek. 23

24 Beoordeling per variant (vervolg) Derde vereenvoudiging vooraf Ten zuiden van de Nieuwe Rijn hebben de 5 varianten hetzelfde tracé De intensiteitsverschillen tussen de varianten zijn klein Etmaalintensiteit nabij Hoge Rijndijk varieert tussen ca en motorvoertuigen in 2020; bij niet aanleggen Rijnlandroute: ca mvt/etmaal De varianten RWO zijn op dit deel niet onderscheidend De afweging kan zich richten op het noordelijke deel van het tracé Wel zijn er aandachtspunten voor het zuidelijke deel 24

25 Conclusies en aandachtspunten RWO ten zuiden van Nieuwe Rijn Reconstructie Lammenschansplein gewenst na aanleg Rijnlandroute Ongelijkvloerse kruising RWO met spoorlijn gewenst Opheffing (soms gedeeltelijk) van enkele ondergeschikte kruispunten levert geen knelpunten op m.b.t. ontsluiting aanliggende wijken en bedrijventerreinen Normen luchtkwaliteit worden niet overschreden; op dit punt minimale verschillen tussen de varianten Toename geluidhinder < 2dB en goed te compenseren (bv. stil asfalt), ook bij eventueel uitstel Rijnlandroute Uitstel Rijnlandroute heeft negatief effect op verkeersafwikkeling kruising Hoge Rijndijk en op oversteekbaarheid De reconstructie van het Lammenschansplein hangt sterk samen met de realisatie van de Rijnlandroute. Deze verbinding zal de druk op het plein fors verminderen, indien een aansluiting op de Voorschoterweg wordt gerealiseerd. Een vormgeving die meer recht doet aan de ringstructuur is dan gewenst. Omdat alle bewegingen op het plein nu al mogelijk zijn, is reconstructie van het Lammenschansplein geen absolute voorwaarde voor het kunnen functioneren van Ringweg Oost. Reconstructie verbetert wel de kwaliteit van de ringweg. Min of meer hetzelfde geldt voor de spoorkruising. Een ongelijkvloerse kruising is gewenst en verbetert de kwaliteit van de ringweg. Bij een gelijkvloerse kruising kan de ringweg nog steeds functioneren, zij het met een extra bottleneck. Het is gewenst het aantal aansluitingen op Ringweg Oost te beperken. Er kunnen enkele ondergeschikte aansluitingen worden opgeheven zonder dat dit afbreuk doet aan de bereikbaarheid. De toename van de verkeersintensiteit op het zuidelijke deel van Ringweg Oost is beperkt. De aantrekkende werking van de ringweg wordt grotendeels gecompenseerd door de ontlastende werking van de Rijnlandroute. Daardoor blijven de milieueffecten binnen beheersbare marges. 25

26 Conclusies en aandachtspunten RWO ten zuiden van Nieuwe Rijn (vervolg) Kruisingen fietsroutes (bij spoorlijn, J. Caesarbrug, Hoge Rijndijk) zijn aandachtspunten in het definitieve ontwerp, daar ongelijkvloerse oplossingen lastig te realiseren of zeer kostbaar zijn * Geen toename barrièrewerking door ligging langs kanaal Visuele hinder Kanaalweg kan worden beperkt door zorgvuldige inpassing tunnel (bij keuze tunnelvariant) Tunnel gaat ten koste van deel groenstrook langs Kanaalweg Veel overlast tijdens aanleg tunnel onder Hoge Rijndijk; gelijkvloerse oplossing geeft veel minder overlast tijdens bouw Opstelstrook openbaar vervoer op Hoge Rijndijk alleen te behouden door opheffing rechtsafstrook Hoge Rijndijk Kanaalweg * Diverse suggesties fietsverkeer Hoge Rijndijk ingediend in ateliers Kruisingen tussen hoofdwegen zoals Ringweg Oost en hoofdfietsroutes dienen bij voorkeur ongelijkvloers te worden uitgevoerd. Op het zuidelijke deel van Ringweg Oost is dit lastig te realiseren door de aanwezigheid van het kanaal. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant is dit een punt van bijzondere aandacht. De bovenstaande conclusies gelden voor een ongelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk. Indien daar wordt gekozen voor een gelijkvloerse oplossing, dan zijn sommige conclusies niet van toepassing. De busstrook op de Hoge Rijndijk kan wellicht worden behouden door een uitgekiende vormgeving in combinatie met vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Dit is een punt voor nadere uitwerking. 26

27 Beoordeling tracévarianten ten noorden van Nieuwe Rijn 27

28 Variant Zijldijk Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Bereikbaarheid Goed tracé tot aan Rietschans (gestrekt tracé, vlotte doorstroming) Lastige passage Rietschans Engelendaal Willem de Zwijgerlaan: kruispunten tot aan capaciteit belast in spitsuren en risico opening Zijlbrug Zijlkwartier Leiderdorp niet bereikbaar vanaf RWO Geen verbinding RWO - De Waard - Sumatrastraat om sluipverkeer te voorkomen Verbetering ontsluiting De Waard en Baanderij Ongelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk Ruimte reserveren op Engelendaal voor HOV Leiderdorp Leiden CS mvt/etmaal De verkeersafwikkeling op het gedeelte Rietschans Engelendaal is een aandachtspunt. Ondanks de beoogde reconstructie van de Rietschans, met meer ruimte voor het verkeer op de ringweg, wordt het kruispunt met de Engelendaal tot aan de capaciteit belast in de spitsuren. Het Zijlkwartier in Leiderdorp wordt ontsloten via de Splinterlaan. Er is geen directe aansluiting op de ringweg. De Waard en De Baanderij krijgen door de ringweg een betere ontsluiting op het hoofdwegennet. Om sluipverkeer door De Kooi te vermijden is het wenselijk de Sumatrabrug alleen toegankelijk te maken voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Bij aanleg van een tunnel onder de Zijl ontstaat bovenlangs een uitstekende fietsroute via de Lage Rijndijk. Op de Engelendaal wordt ruimte gereserveerd voor een HOV-verbinding. In variant Zijldijk is te overwegen de kruising met de Hoge Rijndijk gelijkvloers uit te voeren. Dat heeft consequenties voor het fietsverkeer op de Hoge Rijndijk, dat aan de zuidzijde over een nieuwe brug geleid moet worden. Dit betekent een iets langere route voor fietsverkeer vanaf het Utrechts Jaagpad richting centrum Leiden. Daar staat echter een aanzienlijke kostenbesparing tegenover. 28

29 Variant Zijldijk Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming traject De Waard Traject De Waard visueel goed in te passen Geluidwerende voorziening langs Zijldijk nodig; kans op visuele hinder Knelpunt geluidhinder Rietschans (+ 4 db) Nader onderzoek geluidhinder en lucht Driegatenbrug en ROC-locatie Minimale barrièrewerking door ligging langs kanaal (Veel overlast tijdens aanleg tunnels rond Hoge Rijndijk en Zijldijk) Het tracé van Ringweg Oost over De Waard dient aan de kanaalzijde te worden afgeschermd, bijvoorbeeld door middel van een wal met groenvoorziening, om te bewerkstelligen dat op het Waardeiland de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 db blijft. Het bovengrondse traject over de Zijldijk vereist een geluidwerende voorziening, ook voor de woningen aan de overzijde van het water. Ook op de Rietschans zijn maatregelen noodzakelijk (nader onderzoek nodig). De wijk Driegatenbrug ligt pal naast de N445 / Willem de Zwijgerlaan; op de huidige ROC-locatie komen nieuwe woningen en bedrijven. Nader onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder is noodzakelijk. 29

30 Variant Zijldijk Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Ruimtelijke ordening en Economie Sloop van alle bedrijfspanden De Waard langs kanaal en 1 of 2 panden De Baanderij noodzakelijk (uitgaande van handhaving groenstrook) * Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) Verplaatsing school Rietschans mogelijk noodzakelijk RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard Tijdelijke beperking functie jachthaven (tijdens aanleg tunnel) (Forse hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnels (incl. vaarroute)) Kosten Investering: ca. 135 miljoen ** Verwerving: ca. 20 miljoen * Weg kan bij gelijkvloerse kruising Hoge Rijndijk in groenstrook worden gelegd minder sloop, meer visuele hinder Waardeiland ** Bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Investering bij gelijkvloerse oplossing Hoge Rijndijk: 85 miljoen. In de schetsontwerpen is ervan uitgegaan, dat de groenstrook langs het kanaal zoveel mogelijk wordt gespaard en dat het weggedeelte over De Waard wordt afgeschermd door middel van een geluidwal. Daarmee kan de weg ook visueel goed worden ingepast en kan overlast voor de bewoners van het Waardeiland worden voorkomen. Handhaving van de groenstrook betekent wel, dat alle bedrijfspanden langs het kanaal moeten worden gesloopt. Indien wordt gekozen voor een gelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk, dan zou de weg pal langs de rand van het kanaal gelegd kunnen worden. Dat leidt tot minder verwervingskosten, doch ook tot een minder goede inpassing ten opzichte van het Waardeiland. Bij een tunnel onder de Hoge Rijndijk en de Nieuwe Rijn door lukt dat niet vanwege het grotere ruimtebeslag. 30

31 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Variant Sumatrastraat (maaiveld) Bereikbaarheid Uitstekende ringstructuur (trekt veel verkeer aan) Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug Betere ontsluiting De Kooi van en naar het zuiden, doch enige beperking interne bereikbaarheid (minder bewegingen van en naar ringweg toegestaan) Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Geringe verbetering bereikbaarheid Baanderij (vanuit zuidelijke richting via Lage Rijndijk) Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI) aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV Sumatrastraat Lage Rijndijk moet worden gewijzigd mvt/etmaal Variant Sumatrastraat biedt een uitstekende ring rond het Leidse centrum en trekt daardoor veel verkeer aan. Deze variant kan daardoor alleen in combinatie met een ongelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk. De Sumatrastraat heeft een wijkfunctie en veel zijstraten. Dit beperkt de doorstroming op de ringweg en vergt een uitgekiende circulatie om sluipverkeer van/naar de Kooilaan te voorkomen. De hoofdfietsroute over de Lage Rijndijk kruist de ringweg gelijkvloers bij de Sumatrastraat. Dit vereist een versimpeling van het verkeersbeeld op de kruising (geen aansluiting voor autoverkeer vanuit het westelijke deel van de Lage Rijndijk, eenrichtingsverkeer richting Zijldijk op het oostelijke deel van de Lage Rijndijk) en beveiliging met een verkeersregelinstallatie. De huidige route voor het openbaar vervoer over de Lage Rijndijk moet in verband hiermee worden gewijzigd. 31

32 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Variant Sumatrastraat (maaiveld) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Relatief hoge waarden NO 2 en PM 10 in Sumatrastraat Toename geluidniveau Sumatrastraat 5-6 db; compensatie moeilijk te realiseren Forse barrièrewerking en visuele hinder in De Kooi Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Doorsteek De Waard zo noordelijk mogelijk om overlast Zeeheldenbuurt te voorkomen (Beperkte overlast tijdens bouw in De Kooi) Het tracé van Ringweg Oost over De Waard dient aan de kanaalzijde te worden afgeschermd, bijvoorbeeld door middel van een wal met groenvoorziening, om te bewerkstelligen dat op het Waardeiland de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 db blijft. Variant Sumatrastraat (maaiveldoplossing) heeft belangrijke negatieve gevolgen voor het woon- en leefmilieu in De Kooi. 32

33 Variant Sumatrastraat (maaiveld) Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca. 10 bedrijfspanden De Waard Sloop 28 woningen Sumatrastraat en hoek Lage Rijndijk RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: ca. 95 miljoen * Verwerving: ca. 20 miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Naast sloop van bedrijfsbebouwing op De Waard gaat deze variant ten koste van een blok woningen langs de Sumatrastraat (nr. 1 t/m 47) en enkele woningen langs de Lage Rijndijk (nr. 99 t/m 105). Een gelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk is in deze variant niet mogelijk. 33

34 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Variant Sumatrastraat (tunnel) Bereikbaarheid Uitstekende ringstructuur Goede doorstroming door tunnels Betere ontsluiting De Kooi van en naar het zuiden, doch interne circulatie moet worden aangepast door ruimtebeslag bij tunnelmond Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Geen verbetering bereikbaarheid Baanderij Veilige fietsroute Lage Rijndijk (26.500) mvt/etmaal Bij een ondertunneling van de Sumatrastraat, in combinatie met een tunnel onder de Hoge Rijndijk, ontstaat een kwalitatief zeer goede oostelijke ringweg. De tunnel komt boven vlak voor de Surinamestraat, hetgeen beperkingen oplegt aan de mogelijke verkeersbewegingen ter plaatse. Alleen verkeer uit de tunnel kan het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan bereiken. Wijkgebonden verkeer moet worden georiënteerd op de Lage Rijndijk en de Kooilaan. In deze situatie komt de hoofdfietsroute niet in conflict met het verkeer op de ringweg. 34

35 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Variant Sumatrastraat (tunnel) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Tunnelmond Sumatrastraat mogelijk knelpunt luchtkwaliteit en geluidhinder Minder verkeersdruk Sumatrastraat ten zuiden van tunnelmond -> afname barrièrewerking Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Tunnelmond De Waard vraagt veel ruimte tracé komt dichtbij groenzone Zeeheldenbuurt (Veel overlast tijdens aanleg tunnel Sumatrastraat) Ondertunneling van de Sumatrastraat ondervangt veel van de nadelen van de maaiveld-variant. 35

36 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Variant Sumatrastraat (tunnel) Ruimtelijke ordening en Economie Sloop bedrijfspanden De Waard Sloop ten minste 28 woningen Sumatrastraat en hoek Lage Rijndijk (wellicht meer door slechte grond c.q. slechte staat woningen) RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard en De Kooi (Forse hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnels) Kosten Investering: ca. 180 miljoen * Verwerving: ca. 30 miljoen Tunnel Sumatrastraat: technische en financiële risico s nader te onderzoeken! * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Het aanleggen van een tunnel onder de Sumatrastraat is geen sinecure. Het tunnelprofiel is ca. 15 m breed (door lengte en intensiteit is scheiding van rijbanen noodzakelijk en dienen extra veiligheidsvoorzieningen te worden getroffen), de grond is slecht en de (oude) woningen staan niet op palen. De kans is groot dat veel woningen langs de Sumatrastraat gesloopt moeten worden. Na aanleg van de tunnel is uiteraard herontwikkeling mogelijk. Een gelijkvloerse oplossing bij de Hoge Rijndijk is in deze variant niet mogelijk. 36

37 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Bereikbaarheid Matige ringstructuur door splitsing hoofdroutes Lastige passage Rietschans Engelendaal Willem de Zwijgerlaan: kruispunten zwaar belast in spitsuren en risico opening Zijlbrug, reservering ruimte HOV-as Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug / Spanjaardsbrug Betere ontsluiting De Kooi in zuidelijke richting, doch enige beperking interne circulatie Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Verbetering bereikbaarheid Baanderij vanuit zuiden Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI); aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV over Lage Rijndijk moet worden gewijzigd Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn mvt/etmaal De ringweg splitst zich ten noorden van de Oude Rijn en loopt via verschillende bruggen. Dit belemmert een vlotte doorstroming. In de variant tegen de klok in maakt een forse stroom gebruik van het traject Zijldijk Rietschans Engelendaal. Dat heeft vergelijkbare effecten als bij variant Zijldijk. Ook de Sumatrastraat krijgt meer verkeer te verwerken (van noord naar zuid). In mindere mate gelden hierbij dezelfde effecten als bij variant Sumatrastraat. 37

38 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Compensatie nodig geluidhinder Rietschans (+3 db), Zijldijk (+4 db), Lage Rijndijk (+4 db) en Sumatrastraat (+3 db) Nader onderzoek geluidhinder en lucht Driegatenbrug en ROC-locatie Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Toename barrièrewerking in Sumatrastraat (Beperkte overlast tijdens aanleg) Het tracé van Ringweg Oost over De Waard dient aan de kanaalzijde te worden afgeschermd, bijvoorbeeld door middel van een wal met groenvoorziening, om te bewerkstelligen dat op het Waardeiland de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 db blijft. Het bovengrondse traject over de Zijldijk vereist een geluidwerende voorziening, ook voor de woningen aan de overzijde van het water. Op de Rietschans, de Lage Rijndijk en in de Sumatrastraat neemt het geluid met meer dan 2 db toe, zodat maatregelen noodzakelijk zijn (nader onderzoek nodig). De wijk Driegatenbrug ligt pal naast de N445 / Willem de Zwijgerlaan; op de huidige ROC-locatie komen nieuwe woningen en bedrijven. Nader onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder is noodzakelijk. 38

39 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca.10 bedrijfspanden De Waard en 1 of 2 panden Baanderij Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) Verplaatsing school Rietschans mogelijk noodzakelijk RWO geeft mogelijk aanzet tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: ca. 105 miljoen * Verwerving: ca. 20 miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Investering bij gelijkvloerse oplossing Hoge Rijndijk: 60 miljoen Zie ook opmerking op bladzijde

40 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Bereikbaarheid Matige ringstructuur door splitsing hoofdroutes Goede afwikkeling Rietschans mogelijk door gebruik bypass Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug / Spanjaardsbrug Betere externe ontsluiting De Kooi vanuit zuiden, doch enige beperking interne bereikbaarheid Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Verbetering ontsluiting Baanderij naar zuiden toe Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI); aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV over Lage Rijndijk moet worden gewijzigd Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn mvt/etmaal Qua bereikbaarheidseffecten zijn er geen grote verschillen met variant Sumatrastraat / Zijldijk (1). De doorstroming is over het geheel beter, omdat verkeer van noord naar zuid gebruik kan maken van de bypass om van de Willem de Zwijgerlaan naar de Rietschans te komen. Het nadeel van de bruggen in het tracé is ook in deze variant aanwezig. 40

41 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Compensatie nodig geluidhinder Rietschans (+ 3 db), Zijldijk (+ 3 db), Lage Rijndijk (+ 3 db) en Sumatrastraat (+ 4 db) Nader onderzoek geluidhinder Driegatenbrug Toename barrièrewerking in Sumatrastraat Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard visueel goed in te passen (Beperkte overlast tijdens aanleg) Het tracé van Ringweg Oost over De Waard dient aan de kanaalzijde te worden afgeschermd, bijvoorbeeld door middel van een wal met groenvoorziening, om te bewerkstelligen dat op het Waardeiland de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 db blijft. Op de Rietschans, de Zijldijk, de Lage Rijndijk en in de Sumatrastraat neemt het geluid met meer dan 2 db toe, zodat maatregelen noodzakelijk zijn (nader onderzoek nodig). De variant met de klok mee leidt tot meer verkeer in de Sumatrastraat dan de variant tegen de klok in. 41

42 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Beoordeling tracés ten noorden van Nieuwe Rijn Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca.10 bedrijfspanden De Waard Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) RWO geeft mogelijk aanzet tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: ca. 105 miljoen * Verwerving: ca. 20 miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Investering bij gelijkvloerse oplossing Hoge Rijndijk: 60 miljoen. Zie ook opmerking op bladzijde

43 Afweging en conclusies 43

44 Afweging en conclusies Overzicht belangrijkste aspecten (1) Variant Zijldijk Behoorlijke ring, goede doorstroming tot Rietschans, matige doorstroming op Rietschans, veilige fietsroute Lage Rijndijk, bedrijventerreinen beter bereikbaar. Geen knelpunten luchtkwaliteit, knelpunten geluidhinder beheersbaar, geen toename barrièrewerking, weg visueel goed inpasbaar. Sloop panden De Waard, mogelijke aanzet tot herontwikkeling. Kosten: ca. 155 miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) ca. 105 miljoen (bij gelijkvloerse oplossing Hoge Rijndijk) 44

45 Overzicht belangrijkste aspecten (2) Variant Sumatrastraat maaiveld Zeer goede ring, matige doorstroming, gelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi, wijziging routering OV Lage Rijndijk noodzakelijk. Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, relatief veel emissies / geluidhinder / forse barrièrewerking Sumatrastraat. Sloop panden De Waard en blok woningen Sumatrastraat, mogelijke aanzet tot herontwikkeling De Waard. Kosten: ca. 115 miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) Afweging en conclusies 45

46 Overzicht belangrijkste aspecten (3) Variant Sumatrastraat tunnel Zeer goede ring, goede doorstroming, ongelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi. Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, ingreep met mogelijk grote gevolgen voor De Kooi (technisch lastige opgave). Sloop panden De Waard en (mogelijk vele) woningen Sumatrastraat, mogelijke aanzet tot herontwikkeling De Waard en De Kooi. Kosten: ca. 210 miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) Afweging en conclusies 46

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei

Nadere informatie

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Ringweg Oost, 7 e atelier Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Milieuonderzoek: geluid en lucht Berekening van geluidbelasting en luchtkwaliteit aan de gevels van milieugevoelige bebouwing Vertrekpunt

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden Ringweg Oost Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost Referentie Ontwerp juni 2012 Leiden Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. 02 Inleiding pag. 03 Oude luchtfoto s pag. 04 Deelgebieden Ringweg Oost pag.

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkeerskundige gevolgen

Verkeerskundige gevolgen Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling Datum 30 oktober 2008 LDP080 soh Concept 1.0 Kenmerk Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiderdorp Titel rapport Kenmerk

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 13 december 2013 Input Raadsleden Ideeën van de Raadsleden meegenomen in de scenario s

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost GVVP Leiden Variantenonderzoek Ringweg Oost Verkeersanalyses Status: definitief Leiden, 21 mei 2008 Versie 6 INHOUD BLZ. 1. Inleiding 3 2. Scope en aanpak 6 3. Autonome ontwikkeling 12 4. Verkeerskundige

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden)

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden) Verslag van de bijeenkomst voor bewonersorganisaties over Ringweg Oost / Tracé door Leiderdorp, gehouden op 2 juli 2009 in het gemeentehuis van Leiderdorp Aanwezig: Namens gemeente Leiden: Willem Homan

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Bespreking met klankbordgroep 8 september 2015 Agenda Inleiding / Doel van deze avond: - Inventarisatie van reacties - Eerste beantwoording

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Presentatie informatieavond 27 augustus 2015 Programma Inleiding Aanleiding / waar staan we in het (besluitvormings)proces Doel van

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en vragen vanuit de klankbordgroep

Nadere informatie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Verkenning Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Presentatie aan Commissieleden 4 september 2013 AMBITIEDOCUMENT Onderwerpen Ambitiedocument:

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

Opgesteld door Sjoerd Vogels

Opgesteld door Sjoerd Vogels Directie Grondgebied Projecten- en Interimmanagement Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling Aan Projectteam Knoop Lent Datum 11 juni 2013 Opgesteld door Sjoerd Vogels Extra afschriften voor Gerben Siebenga,

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen,

Nadere informatie

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak.

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak. BIJLAGE 1 Het Fietsnetwerk Bij de vormgeving en kenmerken van dit netwerk is onderscheid gemaakt naar de functie ervan en het gebruik. Het fietsennetwerk bestaat uit hoofdfietsroutes, secundaire fietsroutes

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing van Rijnlandroute niet langer houdbaar

Verkeerskundige onderbouwing van Rijnlandroute niet langer houdbaar Kosten-batenverhouding negatief Verkeerskundige onderbouwing van Rijnlandroute niet langer houdbaar Door diverse partijen, o.a. de Leidse Milieuraad, zijn vanaf het begin af aan ernstige vraagtekens geplaatst

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d.

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. B&W-nr.: 05.1047 d.d. 20-09-2005 Onderwerp Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. 27 juli 2005 BESLUITEN

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Tracé Weerlaanbrug tussen Hillegom noord N205 De Weerlaanweg is een 2x1-rijbaansweg (80 km/h) vanaf het kruispunt N205 Getsewoud-noord. De Weerlaanweg kruist

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Deze samenvatting is een vereenvoudigde weergave van de effecten van de Holland Outlet Mall op verkeersdoorstroming, parkeren, luchtkwaliteit

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek projectnummer: datum: 104.14721.00 30032010 opdrachtleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Datum Donderdag 11 juli 2013 Locatie Scheltemacomplex te Leiden Bijlage(n) Terugkoppeling AggloLAB sessie 3 Op donderdag 11 juli vond de derde AggloLAB bijeenkomst

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie