DELA Uitvaartverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELA Uitvaartverzekering"

Transcriptie

1 algemene voorwaarden DELA Uitvaartverzekering DELA VERZEKERINGEN N.V. De Keyserlei 5 bus 14, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen Onderneming toegelaten om onder codenummer 985 de tak levensverzekeringen te beoefenen (KB , BS ) 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden en het Polisblad wordt verstaan onder: DELA DELA Verzekeringen NV, gelegen te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 14, Belgisch bijkantoor van DELA Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel gelegen te 5600 DD Eindhoven, Oude Stadsgracht 1 (Nederland). Uitvaartverzekering De onderhavige verzekering, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en het Polisblad (en eventuele bijhorende aanhangsels of bijvoegsels), die samen moeten gelezen worden en één geheel vormen. Verzekeringnemer De persoon die de Uitvaartverzekering sluit met DELA. Verzekerde(n) De natuurlijke perso(o)n(en) op wiens leven de waarborgen waarin de Uitvaartverzekering voorziet zijn gesloten. Tenzij anders is aangegeven of uit het zinsverband anders blijkt, heeft de term verzekerde(n) betrekking op de verzekerde(n) in verband met iedere waarborg waarin de Uitvaartverzekering voorziet. Begunstigde(n) De perso(o)n(en) aan wie de uitkeringen toekomen van de waarborgen waarin de Uitvaartverzekering voorziet. Theoretische afkoopwaarde De reserve bij DELA gevormd door de kapitalisatie van de betaalde premies, verminderd met de verbruikte sommen, berekend overeenkomstig de toepasselijke tariefgrondslagen van DELA zoals neergelegd bij de bevoegde controleoverheid en de wettelijke bepalingen terzake. Uitvaartkosten De redelijke en in België gangbare kosten die rechtstreeks in relatie staan tot de organisatie van de uitvaart en het begraven of cremeren van de overledene. Kind Inwonend kind van een meerderjarige verzekerde, jonger dan 18 jaar én niet ontvoogd. Al deze begrippen zijn in de tekst hieronder cursief afgedrukt. 2. Inwerkingtreding en premiebetaling 1. Het contract treedt in werking op de op het Polisblad vermelde ingangsdatum, maar ten vroegste op de betaaldatum van de eerste of enige premie, zijnde de valutadatum van die premie op de bankrekening van DELA. Voor eventuele latere verhogingen van de waarborgen geldt hetzelfde, voor wat betreft de verhoging. 2. Indien nochtans de eerste of enige premiebetaling (= koopsom) niet uiterlijk plaats vindt op de datum vermeld op het Polisblad dat DELA na ontvangst van het aanvraagformulier aan de verzekeringnemer bezorgt, kan DELA de Uitvaartverzekering als onbestaande beschouwen en zonder gevolg klasseren. In dit geval stort DELA de betaalde premie terug aan de 3. De premiebetaling geschiedt rechtstreeks op de door DELA aangeduide bankrekening met vermelding van de door haar opgegeven referenties (bij maandelijkse premiebetaling is domiciliëring verplicht). DELA kan elke andere betalingsvorm weigeren. De premiebetaling aan enige tussenpersoon is niet bevrijdend ten aanzien van DELA. 4. Bij periodieke premiebetaling is de premie verschuldigd indien de verzekerde van wiens leven de premiebetaling (mede) afhankelijk is, op de premievervaldag in leven is. 3. Waarborgen 3.1 Aanvaarding van de waarborgen 1. De waarborgen en enige latere verhoging ervan zijn onderworpen aan de aanvaardingscriteria die DELA hanteert. 2. De verzekerde waarborgen zijn vermeld op het Polisblad of door DELA schriftelijk aan de verzekeringnemer bevestigd (voor de dekking repatriëring, zie punt ). 3. Indien DELA een waarborg om medische redenen geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor een welbepaalde aandoening) weigert aan te nemen of zij het risico slechts aanneemt mits de aanrekening van een bijpremie, schrijft zij de verzekeringnemer hierover aan. Indien de betreffende waarborg(en) om gelijk welke reden later wordt (worden) verhoogd, wordt de bijpremie en/of de uitsluiting, tenzij anders overeengekomen, ook toegepast op de verhoging. 3.2 Algemene omschrijving van de waarborgen Overlijdenskapitaal waarborg meerderjarige verzekerde Verzekerd voorval en verzekerd bedrag Algemeen Indien een meerderjarige verzekerde ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3) overlijdt (ongeacht diens leeftijd), keert DELA 2 maanden na de overlijdensdatum het op het Polisblad vermelde eenmalige overlijdenskapitaal uit aan de begunstigde(n). Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, is eenieder afzonderlijk verzekerd voor het op het Polisblad onder diens naam vermelde bedrag. AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 1

2 Winstdeling De verzekering is winstdelend vanaf de ingangsdatum tot het moment van uitkering. De modaliteiten van de winstdeling zijn vastgelegd in het winstdelingsplan, welke is neergelegd bij de bevoegde controleoverheid. Conform het winstdelingsplan wordt jaarlijks bepaald op basis van het behaalde rendement op beleggingen van de winstdelende verzekeringen of een winstaandeel wordt toegekend. Het winstaandeel wordt toegekend per 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de winstdeling wordt berekend mits op deze datum de verzekering bestaat en de verzekerde in leven is. Het winstaandeel wordt aangewend voor een premievrije verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal. Jaarlijkse indexatie Indien het Polisblad aangeeft dat de jaarlijkse indexatie van toepassing is, wordt het verzekerde overlijdenskapitaal tijdens de op het Polisblad vermelde premieduur jaarlijks geïndexeerd, met uitwerking op 1 juli van elk jaar, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken. De indexatie geldt niet wanneer de Uitvaartverzekering gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom). De indexatie geschiedt op basis van het door DELA volgens ernstige maatstaven vastgestelde stijgingspercentage van de uitvaartkosten. De indexatie heeft slechts uitwerking in de mate dat het geïndexeerde kapitaalbedrag groter is dan het als gevolg van de winstdeling verhoogde kapitaalbedrag (zie hoger). Indien dit het geval is en de indexatie dus uitwerking krijgt, worden de toekomstige premies automatisch verhoogd om de verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal te financieren. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid, mits schriftelijke kennisgeving aan DELA binnen de maand na de eerste premievervaldag waarin de verhoogde premie wordt aangerekend, te verzaken aan de toepassing van de indexatieclausule. In dit geval vervalt de jaarlijkse indexatie met ingang van 1 juli van het betreffende jaar en wordt zij de volgende jaren ook niet meer toegepast. Optieclausule De optieclausule houdt in dat, indien de jaarlijkse indexatie niet (langer) van toepassing is, bvb. omdat de verzekeringnemer er niet voor geopteerd heeft, hij eraan verzaakt heeft, de premieduur verstreken is of de Uitvaartverzekering gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom), de verzekeringnemer het recht heeft, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken, het verzekerde overlijdenskapitaal om de drie jaar te verhogen met maximaal het door DELA volgens ernstige maatstaven vastgestelde stijgingspercentage van de uitvaartkosten over deze drie jaren. De verhoging van het kapitaal wordt steeds toegepast vanaf 1 juli. Binnen een redelijke termijn voor 1 juli van elk derde verzekeringsjaar zal DELA het aanbod tot verhoging via gewoon schrijven aan de verzekeringnemer toezenden. De schriftelijke aanvaarding van het aanbod tot verhoging moet DELA uiterlijk voor 1 juli hebben bereikt. De verhoging heeft slechts uitwerking in de mate dat het aldus geïndexeerde kapitaalbedrag groter is dan het als gevolg van de winstdeling verhoogde kapitaalbedrag (zie hoger). Deze verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal gaat pas in op de datum vermeld op het nieuw uitgegeven Polisblad en ten vroegste op de betaaldatum van de eerste verhoogde periodieke premie of bijkomende enige premie. Dit recht vervalt als de verzekeringnemer er twee opeenvolgende malen geen gebruik van heeft gemaakt. Jaarlijkse informatie DELA bezorgt de verzekeringnemer jaarlijks na 1 juli een nieuw Polisblad (of een bijvoegsel aan het Polisblad) met opgave van het (de) geactualiseerde verzekerde overlijdenskapita(a)l(en) Begunstigde(n) 1. Het overlijdenskapitaal komt toe: a. tot beloop van de uitvaartkosten voor de overleden verzekerde: aan de perso(o)n(en) die uiterlijk op de opeisbaarheidsdatum van het overlijdenskapitaal (dit is 2 maanden na de overlijdensdatum van de verzekerde; zie punt ) genoegzaam aan DELA heeft (hebben) aangetoond de factu(u)r(en) voor de voormelde uitvaartkosten te hebben betaald of te moeten betalen. De totale (terug)betaling door DELA wordt steeds beperkt tot het verzekerde overlijdenskapitaal (zie punt ). Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerde overlijdenskapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen uitvaartkosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde overlijdenskapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt; b. bij gebreke van voormelde perso(o)n(en) of voor het saldo indien de voormelde door DELA (terug)betaalde uitvaartkosten kleiner zijn dan het verzekerde overlijdenskapitaal: aan de verzekeringnemer (desgevallend, wanneer de verzekeringnemer zelf overleden is, de volgens punt 4.5, laatste alinea, als nieuwe verzekeringnemer aangemerkte overblijvende meerderjarige verzekerde); c. bij gebreke van voormelde perso(o)n(en), of voor het saldo indien de voormelde door DELA (terug)betaalde uitvaartkosten kleiner zijn dan het verzekerde overlijdenskapitaal: aan de wettelijke erfgenamen, algemene rechtverkrijgenden en rechtverkrijgenden onder algemene titel van de overleden verzekerde. In dit geval wordt het (saldo van het) overlijdenskapitaal verdeeld onder de betreffende personen in verhouding tot het aandeel waarin zij in de nalatenschap gerechtigd zijn. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten moeten betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n). 3. Onverminderd de bepalingen van punt 4.1, die ook hier van toepassing zijn, kan de verzekeringnemer de voormelde begunstiging herroepen en/of de (voorrangsorde van de) begunstigden wijzigen. De herroeping en/of wijziging van de (voorrangsorde van de) begunstigden moet(en) vervat zijn in een gedateerd en ondertekend geschrift. Om tegenstelbaar te zijn aan DELA, moet dit geschrift haar worden overgemaakt Overlijdenskapitaal - kinderdekking Verzekerd voorval en verzekerd bedrag 1. Indien een op het Polisblad vermelde verzekerde voor de kinderdekking, ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3), overlijdt vóór de eerste dag van de maand volgend op die waarin het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, betaalt DELA, op voorlegging van de betreffende originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten van het kind, de uitvaartkosten terug aan de begunstigde(n). 2. De tussenkomst van DELA wordt echter beperkt tot het (hoogste) verzekerde overlijdenskapitaal voor een meerderjarige verzekerde, voorzien in het contract waarvan het kind verzekerde is (zie punt 3.2.1). Indien de enige of beide meerderjarige verzekerden reeds vooroverleden is (zijn) op de overlijdensdatum van het kind, wordt het verzekerde 2 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )

3 overlijdenskapitaal beperkt tot het laatste bedrag dat verzekerd was op het hoofd van de (laatst) overleden meerderjarige verzekerde. 3. Kinderen, geboren na de ingangsdatum van de waarborg meerderjarige verzekerde, worden geacht vanaf de geboorte te zijn verzekerd voor de kinderdekking, als zij binnen de 6 maanden na de geboorte schriftelijk aan DELA worden opgegeven. Als opgave achterwege blijft, is het kind niet verzekerd. Een na de ingangsdatum van de waarborg meerderjarige verzekerde doodgeboren kind geniet eveneens de kinderdekking. Onder doodgeboren kind wordt verstaan: de na een zwangerschapsduur van ten minste 180 dagen ter wereld gekomen menselijke vrucht, die na de geboorte geen enkel teken van leven heeft getoond. 4. Eenzelfde kind kan nooit tweemaal verzekerd worden in twee onderscheiden Uitvaartverzekeringen. Omzetting naar een zelfstandige verzekering bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dient bij DELA te worden aangevraagd. 5. Bij een Uitvaartverzekering met enige premie (koopsom) zijn de kinderdekking en de bijhorende dekking repatriëringkosten (zie punt 3.2.3) voor die kinderen nooit van toepassing Begunstigde(n) 1. DELA betaalt voormelde uitvaartkosten (terug) aan de perso(o)n(en) die genoegzaam aantoont (aantonen) de betreffende factu(u)r(en) te hebben betaald of te moeten betalen. De totale (terug)betaling door DELA wordt steeds beperkt tot het maximum verzekerde overlijdenskapitaal (zie punt ). Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerd overlijdenskapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen uitvaartkosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde overlijdenskapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten moeten betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n) Repatriëring Verzekerd voorval en verzekerd bedrag 1. Bij het overlijden van een verzekerde (zowel meerderjarig als kind ) ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3) tijdens een tijdelijk verblijf van maximaal 2 opeenvolgende maanden buiten België, betaalt DELA, op voorlegging van de betreffende factu(u)r(en), aan de begunstigde(n) de kosten terug van het vervoer van het stoffelijke overschot vanaf een mortuarium of een ziekenhuis in het buitenland naar België, inclusief de voor het vervoer noodzakelijke kist. 2. Onverminderd andersluidende dwingende (wets)bepalingen, is de waarborg repatriëring slechts aanvullend van toepassing in de mate dat geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de voormelde repatriëringkosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening. 3. De terugbetaling van de repatriëringkosten door DELA is steeds beperkt tot De dekking repatriëring geldt niet als bij aanvang van de reis bekend is of behoort te zijn dat voor de bestemming een negatief reisadvies geldt. Van een negatief reisadvies is sprake als het Ministerie van Buitenlandse Zaken het reizen in of naar het desbetreffende gebied heeft ontraden. Bevindt de verzekerde zich op het moment van het uitbrengen van het negatieve reisadvies in een dergelijk gebied dan blijft de dekking repatriëring gehandhaafd, onder voorwaarde dat de verzekerde het desbetreffende gebied zo spoedig mogelijk verlaat Begunstigde(n) 1. DELA betaalt voormelde repatriëringkosten (terug) aan de perso(o)n(en) die genoegzaam aantoont (aantonen) de betreffende factu(u)r(en) te hebben betaald of te moeten betalen. Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerde kapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen repatriëringskosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde kapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de repatriëringkosten moet(en) betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de repatriëringkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de repatriëringskosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n) Verzorgingsclausule Indien het Polisblad aangeeft dat de verzorgingsclausule van toepassing is, wordt de verzekering premievrij in stand gehouden voor de overblijvende meerderjarige verzekerde na het overlijden van de andere meerderjarige verzekerde ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3), met dien verstande nochtans dat vanaf het overlijden de gebeurlijke jaarlijkse indexatie voor de overblijvende verzekerde (zie punt ) niet langer wordt toegepast. De in punt vermelde optieclausule is in dit geval van toepassing. 3.3 Draagwijdte van de waarborgen Correcte gegevensverstrekking 1. Bij het sluiten van de overeenkomst en bij het verhogen of de wederinwerkingstelling van de waarborgen, moeten de verzekeringnemer en de verzekerde(n) alle hen bekende gegevens die zij redelijkerwijs moeten beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de risico s door DELA, aan deze laatste in alle oprechtheid en zonder verzwijging meedelen. DELA kan alle inlichtingen eisen die zij nodig acht. 2. Bij onjuistheid van de opgegeven geboortedatum van een verzekerde, kan DELA de premies en/of de verzekeringsprestaties (in voorkomend geval retroactief) aanpassen op basis van de tariefelementen in functie van de juiste geboortedatum. 3. Elke fraude, opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste verklaring heeft de nietigheid van de betreffende waarborg(en) tot gevolg. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop DELA hiervan kennis krijgt, komen haar toe. AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 3

4 3.3.2 Geografische uitgestrektheid Onverminderd de bepalingen rond de dekking repatriëring (zie punt ), zijn de waarborgen geldig over de hele wereld Uitgesloten risico's 1. DELA verleent geen dekking wanneer het overlijden van een verzekerde het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van: a. zelfmoord; zelfmoord is gedekt indien die plaatsvindt meer dan één jaar na de ingangsdatum of de wederinwerkingstelling van de waarborg(en). In geval van verhoging van de verzekerde bedragen is alleen de waarborgverhoging niet gedekt gedurende één jaar (de waarborgverhoging in uitvoering van de jaarlijkse indexatie of de optieclausule (zie punt ) is gedekt gedurende het eerste jaar); b. oproer of enige collectieve gewelddaad van politieke, ideologische of sociale aard, al of niet gepaard gaande met opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, indien de verzekerde er op vrijwillige en actieve wijze aan heeft deelgenomen; c. oorlog, gelijkaardige feiten of burgeroorlog; de uitsluiting wordt tot ieder overlijden uitgebreid, van welke oorzaak ook, wanneer de verzekerde aan de vijandelijkheden vrijwillig en actief deelneemt; d. de tenuitvoerlegging van een rechterlijke veroordeling tot de doodstraf; e. een opzettelijk door de verzekerde als dader of mededader gepleegd(e) misdaad of wanbedrijf en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien. 2. Indien een kind overlijdt ingevolge een voormeld uitgesloten risico, doet DELA generlei uitkering uit hoofde van enige waarborg (de kinderdekking en de dekking repatriëring hebben geen afkoopwaarde). 3. Indien een meerderjarige verzekerde overlijdt ingevolge een voormeld uitgesloten risico, wordt er als volgt gehandeld: a. DELA keert de theoretische afkoopwaarde van de waarborgen overlijdenskapitaal en verzorgingsclausule (zie de punten en 3.2.4) op het hoofd van die verzekerde, berekend op de overlijdensdatum en beperkt tot het verzekerde overlijdenskapitaal, uit aan de begunstigden van de waarborg overlijdenskapitaal ; b. de waarborg verzorgingsclausule (zie punt 3.2.4) heeft geen uitwerking; c. DELA doet generlei uitkering in het kader van de waarborg repatriëring (zie punt 3.2.3), die overigens geen afkoopwaarde heeft. 3.4 Aangifte van overlijden 1. Het overlijden van een verzekerde moet bij DELA uiterlijk binnen de 30 dagen worden aangegeven. Men kan hiertoe het bij de polis gevoegde telefoonnummer bellen. Bij laattijdige aangifte kan DELA, tenzij wordt aangetoond dat de aangifte van het overlijden zo snel als redelijkerwijs mogelijk werd ingediend, haar tussenkomst verminderen met het door haar geleden nadeel. 2. DELA kan elk bewijsstuk vorderen om tot een beoordeling van haar verplichtingen te kunnen komen en inzonderheid een medisch attest met vermelding van de overlijdensoorzaak. Indien aan één van deze verplichtingen niet wordt voldaan, kan DELA haar tussenkomst geheel of gedeeltelijk weigeren. 3. Indien valse getuigschriften worden voorgelegd, valse verklaringen worden afgelegd of opzettelijk bepaalde feiten of omstandigheden worden verzwegen of niet vermeld die duidelijk van belang zijn bij de beoordeling van de verplichtingen van DELA, kan zij haar tussenkomst weigeren en elke ten onrechte uitgekeerde som terugvorderen, verhoogd met de wettelijke intresten. 4. Rechten van de verzekeringnemer 4.1 Algemene bepalingen De verzekeringnemer geniet tijdens de looptijd van de Uitvaartverzekering (dit is zolang het verzekerde voorval zich niet heeft voorgedaan) een aantal rechten, waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven. De toepassing van wettelijke of conventionele bepalingen kan echter voor gevolg hebben dat de uitoefening van bepaalde rechten verboden is, geschorst wordt of de toestemming vergt van één of meerdere derden. In voorkomend geval moet een vraag tot uitoefening of een opdracht tot uitvoering van een recht aldus mee ondertekend worden door de derde(n) die zijn (hun) toestemming moet(en) geven opdat de vraag of de opdracht als geldig zou beschouwd worden. Indien dit niet het geval is of, meer algemeen, in alle gevallen waarin DELA om enige reden geen (onmiddellijk) gevolg kan geven aan een vraag tot uitoefening of een opdracht tot uitvoering van een recht, licht zij de verzekeringnemer hierover zo snel mogelijk in en deelt zij hem de reden hiervan mee. 4.2 Opzegging De verzekeringnemer kan de Uitvaartverzekering opzeggen met een door hem gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven, gericht aan DELA, binnen 30 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Uitvaartverzekering. Bij opzegging eindigen alle waarborgen en stort DELA de betaalde premie(s), verminderd met de bedragen die werden verbruikt om de risico s te dekken, terug aan de 4.3 Stopzetting premiebetaling 1. Ongeacht de periodiciteit ervan, is de premiebetaling niet verplicht. 2. Wanneer DELA een premiebetalingsachterstand vaststelt, waarschuwt DELA de verzekeringnemer bij gewone brief voor de gevolgen van de nietbetaling. Zowel DELA als de verzekeringnemer hebben in dit geval het recht om de Uitvaartverzekering om te zetten. Deze omzetting houdt in dat de overeenkomst verder van kracht blijft, zij het voor lagere verzekerde (maximum)bedragen en zonder verdere toepassing van de gebeurlijke jaarlijkse indexatie (zie punt 3.2.1). Indien de omzetting gebeurt op het initiatief van de verzekeringnemer, is hiertoe een gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven aan DELA vereist en gaat de omzetting in op de datum van die aanvraag tot omzetting. Indien de omzetting gebeurt op het initiatief van DELA, gaat de omzetting in 30 dagen nadat DELA de verzekeringnemer hierover met een aangetekend schrijven (of met een gewone brief, in de gevallen waarin de wetgeving een dergelijke brief toestaat) heeft ingelicht. In dit schrijven kan DELA ook aankondigen dat zij, omwille van het lage bedrag van de aanwezige 4 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )

5 afkoopwaarde, en behoudens uitdrukkelijk verzet van de verzekeringnemer, de overeenkomst stopzet en de afkoopwaarde ervan zal uitkeren. Indien evenwel intussen de theoretische afkoopwaarde is uitgeput door de onttrekking van risicopremies ter handhaving van de waarborgen in hun laatst verzekerde toestand, worden alle waarborgen beëindigd 30 dagen na verzending door DELA van een aangetekend schrijven aan de 3. Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, heeft de verzekeringnemer ook het recht om de premiebetaling enkel stop te zetten voor de waarborgen op het hoofd van één van beide verzekerden. In dit geval worden bovenstaande bepalingen overeenkomstig toegepast, zij het dan enkel voor wat betreft de waarborgen op het hoofd van de betreffende verzekerde en van diens kinderen. Onder met DELA overeen te komen voorwaarden kan de verzekerde voor wie de premiebetaling is stopgezet dan zelf een Uitvaartverzekering sluiten. Mits het akkoord van de verzekeringnemer, kan desgevallend ook de theoretische afkoopwaarde worden overgeheveld op de door die verzekerde zelf gesloten Uitvaartverzekering. 4.4 Afkoop 1. De verzekeringnemer kan de Uitvaartverzekering afkopen, in welk geval DELA hem de afkoopwaarde uitkeert en alle waarborgen worden beëindigd. Het verzoek tot afkoop wordt ingediend met een door de verzekeringnemer gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven, gericht aan DELA. De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de verzekeringnemer het kwijtschrift van afkoop of elk ander gelijkwaardig document voor akkoord ondertekent. 2. De afkoopwaarde wordt berekend op de datum van het aangetekend verzoek tot afkoop en is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde min de afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding is gelijk aan 5% van de theoretische afkoopwaarde, met als minimum 75,00 EUR (dit bedrag wordt geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100); het indexcijfer dat in aanmerking wordt genomen is dat van de tweede maand van het trimester dat de afkoopdatum voorafgaat). 3. Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, heeft de verzekeringnemer ook het recht om de afkoop enkel aan te vragen met betrekking tot de waarborgen op het hoofd van één van beide verzekerden. In dit geval worden bovenstaande bepalingen overeenkomstig toegepast, maar dan enkel voor wat betreft de waarborgen op het hoofd van de betreffende verzekerde en van diens kinderen. Onder met DELA overeen te komen voorwaarden kan de verzekerde voor wie de afkoop wordt doorgevoerd dan zelf een Uitvaartverzekering sluiten. Mits het akkoord van de verzekeringnemer, kan desgevallend ook de theoretische afkoopwaarde worden overgeheveld op de door die verzekerde zelf gesloten Uitvaartverzekering. 4.5 Diversen 1. De verzekeringnemer kan de omgezette of afgekochte Uitvaartverzekering opnieuw in werking laten stellen voor de verzekerde bedragen op datum van de omzetting of afkoop. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden binnen 3 jaar na datum van omzetting of binnen 3 maanden na datum van afkoop. Voor een omgezette overeenkomst gebeurt de wederinwerkingstelling door de premie aan te passen rekening houdend met de gevestigde theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de wederinwerkingstelling.voor een afgekochte overeenkomst gebeurt de wederinwerkingstelling door de terugstorting van de afkoopwaarde aan DELA en door de premie aan te passen rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de afkoop. De wederinwerkingstelling geschiedt volgens de op dat ogenblik bij DELA geldende voorwaarden betreffende de aanvaarding van de risico s. Ze gaat in na kennisgeving ervan door DELA aan de verzekeringnemer via uitgifte van een nieuw Polisblad. 2. De verzekeringnemer kan de rechten voortvloeiend uit de Uitvaartverzekering in pand geven. De inpandgeving vergt een door de verzekeringnemer, de pandhouder en DELA ondertekend bijvoegsel aan het Polisblad. De verzekeringnemer kan tevens een voorschot vragen op de latere uitkering van het overlijdenskapitaal in het kader van een waarborg meerderjarige verzekerde (zie punt 3.2.1). Dit kan enkel mits het ondertekenen van een voorschotakte waarin de verdere modaliteiten en voorwaarden van het voorschot worden beschreven. 3. De verzekeringnemer kan de rechten die hij geniet geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere hiertoe aangeduide personen, ook overnemer(s) genoemd. Zolang de verzekeringnemer in leven is, vergt de overdracht een door de verzekeringnemer, de overnemer(s) en DELA ondertekend bijvoegsel aan het Polisblad. Indien de verzekeringnemer overlijdt, worden alle rechten van de verzekeringnemer geheel overgedragen aan de op het Polisblad eerstgenoemde overblijvende meerderjarige verzekerde, die vanaf dan voor de verdere toepassing van de Uitvaartverzekering automatisch wordt aangemerkt als nieuwe 5. Diverse bepalingen 5.1 Uitkeringen 1. DELA mag iedere uitkering afhankelijk stellen van de voorlegging van de door haar nodig geachte documenten. DELA keert de verschuldigde bedragen uit, na aanrekening van de eventuele wettelijk verplichte inhoudingen, kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd zouden zijn aan DELA of aan derden na ontvangst van de gevraagde documenten en, indien zo gevraagd, van een volledig en correct ingevulde en ondertekende regelingskwijting. DELA vergoedt geen intrest voor een vertraging in enige uitkering ingevolge een omstandigheid onafhankelijk van haar wil, zoals wanneer de prestaties niet worden opgevorderd, de gevraagde stukken niet worden overgemaakt, enz. 2. Wanneer een uitkering verschuldigd is aan meerdere personen, kan DELA eisen dat door de betrokkenen één persoon van voldoende volmachten wordt voorzien om namens hen de uitkering gezamenlijk in ontvangst te nemen. 5.2 Belastingen DELA kan alle belastingen, bijdragen en lasten van welke aard ook die kunnen worden geheven op de premies, de reserve, de beleggingsopbrengsten of welke uitkering ook, ten laste van de verzekeringnemer of, via verrekening met de uitkering, van de begunstigde(n) leggen. 5.3 Briefwisseling en bewijs 1. Tenzij uit de voorgaande bepalingen of dwingende (wets)bepalingen anders zou blijken, kan elke kennisgeving van een partij aan de andere AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 5

6 gebeuren per gewone brief. DELA kan, zonder nochtans hiertoe verplicht te zijn, ook andere kennisgevingvormen (fax, , ) als geldig beschouwen. krijgen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, te 1000 Brussel) of tot de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel). 2. Elke kennisgeving en briefwisseling tussen partijen geschiedt geldig op hun laatst onderling meegedeelde adres. Indien de verzekeringnemer overlijdt, beschouwt DELA, tenzij anders aangegeven, dat de gebeurlijke andere verzekerde die in uitvoering van punt 4.8 de nieuwe verzekeringnemer wordt, op hetzelfde adres woont en blijft wonen als de overleden De belanghebbende behoudt ook de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden. Onverminderd de eventuele toepassing van andersluidende dwingende bepalingen, vallen geschillen tussen partijen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 3. De verzending van een aangetekende brief wordt bewezen door de voorlegging van het ontvangstbewijs van de post. Het bestaan en de inhoud van enig document en van enige kennisgeving of briefwisseling worden bewezen door de voorlegging van het origineel, of, bij gebrek hieraan, van het afschrift ervan in de dossiers van DELA. 5.4 Toepasselijke wetgeving De Uitvaartverzekering is onderworpen aan de Belgische (levens)verzekeringswetgeving, met uitzondering van die bepalingen welke volgens de Belgische en/of Europese wetgeving terzake beheerst worden door de Nederlandse wetgeving. 5.5 Tariefgrondslagen 1. Onverminderd de eventuele toepassing van bijpremies voor verhoogde risico s (zie punt 3.1), zijn de gehanteerde tarieven voor de berekening van de risicopremies die welke DELA bij de bevoegde controleoverheid heeft neergelegd. Dit dossier ligt ter beschikking van het publiek op de Belgische zetel van DELA. 2. DELA kan de premies in de loop van de Uitvaartverzekering voor de toekomst slechts verhogen in het kader van een algemene herziening ervan en mits er gegronde redenen toe zijn, zoals een structurele stijging van de overlijdenskans bij de bevolking, de populatie van de Belgische verzekeringsmarkt of in de eigen portefeuille van DELA, een structurele daling van de intresten op de financiële markten, een structurele stijging van de kosten om redenen vreemd aan de interne organisatie van DELA, een structurele verhoging van de verplichtingen van DELA als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe wettelijke bepalingen of richtlijnen van de controleoverheid, enz. DELA stelt de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen, schriftelijk in kennis van een gebeurlijke verhoging van de premies en van de datum waarop de verhoging ingaat. 5.6 Wijziging van de algemene voorwaarden DELA kan om gegronde redenen (bijvoorbeeld in het kader van een wijziging van de wetgeving), binnen de perken van de goede trouw en zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken van de Uitvaartverzekering, de Algemene Voorwaarden wijzigen. DELA licht de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen hierover schriftelijk in, met vermelding van de aard en de redenen van de aangebrachte wijziging(en) en van de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden ingaan. 5.7 Klachten en geschillen Mocht een belanghebbende een klacht hebben in verband met het beheer of de uitvoering van de Uitvaartverzekering door DELA en geen voldoening DEL_007N_01 6 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )