DELA Uitvaartverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELA Uitvaartverzekering"

Transcriptie

1 algemene voorwaarden DELA Uitvaartverzekering DELA VERZEKERINGEN N.V. De Keyserlei 5 bus 14, 2018 Antwerpen - RPR Antwerpen Onderneming toegelaten om onder codenummer 985 de tak levensverzekeringen te beoefenen (KB , BS ) 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden en het Polisblad wordt verstaan onder: DELA DELA Verzekeringen NV, gelegen te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 14, Belgisch bijkantoor van DELA Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel gelegen te 5600 DD Eindhoven, Oude Stadsgracht 1 (Nederland). Uitvaartverzekering De onderhavige verzekering, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en het Polisblad (en eventuele bijhorende aanhangsels of bijvoegsels), die samen moeten gelezen worden en één geheel vormen. Verzekeringnemer De persoon die de Uitvaartverzekering sluit met DELA. Verzekerde(n) De natuurlijke perso(o)n(en) op wiens leven de waarborgen waarin de Uitvaartverzekering voorziet zijn gesloten. Tenzij anders is aangegeven of uit het zinsverband anders blijkt, heeft de term verzekerde(n) betrekking op de verzekerde(n) in verband met iedere waarborg waarin de Uitvaartverzekering voorziet. Begunstigde(n) De perso(o)n(en) aan wie de uitkeringen toekomen van de waarborgen waarin de Uitvaartverzekering voorziet. Theoretische afkoopwaarde De reserve bij DELA gevormd door de kapitalisatie van de betaalde premies, verminderd met de verbruikte sommen, berekend overeenkomstig de toepasselijke tariefgrondslagen van DELA zoals neergelegd bij de bevoegde controleoverheid en de wettelijke bepalingen terzake. Uitvaartkosten De redelijke en in België gangbare kosten die rechtstreeks in relatie staan tot de organisatie van de uitvaart en het begraven of cremeren van de overledene. Kind Inwonend kind van een meerderjarige verzekerde, jonger dan 18 jaar én niet ontvoogd. Al deze begrippen zijn in de tekst hieronder cursief afgedrukt. 2. Inwerkingtreding en premiebetaling 1. Het contract treedt in werking op de op het Polisblad vermelde ingangsdatum, maar ten vroegste op de betaaldatum van de eerste of enige premie, zijnde de valutadatum van die premie op de bankrekening van DELA. Voor eventuele latere verhogingen van de waarborgen geldt hetzelfde, voor wat betreft de verhoging. 2. Indien nochtans de eerste of enige premiebetaling (= koopsom) niet uiterlijk plaats vindt op de datum vermeld op het Polisblad dat DELA na ontvangst van het aanvraagformulier aan de verzekeringnemer bezorgt, kan DELA de Uitvaartverzekering als onbestaande beschouwen en zonder gevolg klasseren. In dit geval stort DELA de betaalde premie terug aan de 3. De premiebetaling geschiedt rechtstreeks op de door DELA aangeduide bankrekening met vermelding van de door haar opgegeven referenties (bij maandelijkse premiebetaling is domiciliëring verplicht). DELA kan elke andere betalingsvorm weigeren. De premiebetaling aan enige tussenpersoon is niet bevrijdend ten aanzien van DELA. 4. Bij periodieke premiebetaling is de premie verschuldigd indien de verzekerde van wiens leven de premiebetaling (mede) afhankelijk is, op de premievervaldag in leven is. 3. Waarborgen 3.1 Aanvaarding van de waarborgen 1. De waarborgen en enige latere verhoging ervan zijn onderworpen aan de aanvaardingscriteria die DELA hanteert. 2. De verzekerde waarborgen zijn vermeld op het Polisblad of door DELA schriftelijk aan de verzekeringnemer bevestigd (voor de dekking repatriëring, zie punt ). 3. Indien DELA een waarborg om medische redenen geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor een welbepaalde aandoening) weigert aan te nemen of zij het risico slechts aanneemt mits de aanrekening van een bijpremie, schrijft zij de verzekeringnemer hierover aan. Indien de betreffende waarborg(en) om gelijk welke reden later wordt (worden) verhoogd, wordt de bijpremie en/of de uitsluiting, tenzij anders overeengekomen, ook toegepast op de verhoging. 3.2 Algemene omschrijving van de waarborgen Overlijdenskapitaal waarborg meerderjarige verzekerde Verzekerd voorval en verzekerd bedrag Algemeen Indien een meerderjarige verzekerde ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3) overlijdt (ongeacht diens leeftijd), keert DELA 2 maanden na de overlijdensdatum het op het Polisblad vermelde eenmalige overlijdenskapitaal uit aan de begunstigde(n). Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, is eenieder afzonderlijk verzekerd voor het op het Polisblad onder diens naam vermelde bedrag. AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 1

2 Winstdeling De verzekering is winstdelend vanaf de ingangsdatum tot het moment van uitkering. De modaliteiten van de winstdeling zijn vastgelegd in het winstdelingsplan, welke is neergelegd bij de bevoegde controleoverheid. Conform het winstdelingsplan wordt jaarlijks bepaald op basis van het behaalde rendement op beleggingen van de winstdelende verzekeringen of een winstaandeel wordt toegekend. Het winstaandeel wordt toegekend per 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de winstdeling wordt berekend mits op deze datum de verzekering bestaat en de verzekerde in leven is. Het winstaandeel wordt aangewend voor een premievrije verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal. Jaarlijkse indexatie Indien het Polisblad aangeeft dat de jaarlijkse indexatie van toepassing is, wordt het verzekerde overlijdenskapitaal tijdens de op het Polisblad vermelde premieduur jaarlijks geïndexeerd, met uitwerking op 1 juli van elk jaar, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken. De indexatie geldt niet wanneer de Uitvaartverzekering gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom). De indexatie geschiedt op basis van het door DELA volgens ernstige maatstaven vastgestelde stijgingspercentage van de uitvaartkosten. De indexatie heeft slechts uitwerking in de mate dat het geïndexeerde kapitaalbedrag groter is dan het als gevolg van de winstdeling verhoogde kapitaalbedrag (zie hoger). Indien dit het geval is en de indexatie dus uitwerking krijgt, worden de toekomstige premies automatisch verhoogd om de verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal te financieren. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid, mits schriftelijke kennisgeving aan DELA binnen de maand na de eerste premievervaldag waarin de verhoogde premie wordt aangerekend, te verzaken aan de toepassing van de indexatieclausule. In dit geval vervalt de jaarlijkse indexatie met ingang van 1 juli van het betreffende jaar en wordt zij de volgende jaren ook niet meer toegepast. Optieclausule De optieclausule houdt in dat, indien de jaarlijkse indexatie niet (langer) van toepassing is, bvb. omdat de verzekeringnemer er niet voor geopteerd heeft, hij eraan verzaakt heeft, de premieduur verstreken is of de Uitvaartverzekering gefinancierd wordt met een enige premie (koopsom), de verzekeringnemer het recht heeft, zonder bijkomende medische formaliteiten of onderzoeken, het verzekerde overlijdenskapitaal om de drie jaar te verhogen met maximaal het door DELA volgens ernstige maatstaven vastgestelde stijgingspercentage van de uitvaartkosten over deze drie jaren. De verhoging van het kapitaal wordt steeds toegepast vanaf 1 juli. Binnen een redelijke termijn voor 1 juli van elk derde verzekeringsjaar zal DELA het aanbod tot verhoging via gewoon schrijven aan de verzekeringnemer toezenden. De schriftelijke aanvaarding van het aanbod tot verhoging moet DELA uiterlijk voor 1 juli hebben bereikt. De verhoging heeft slechts uitwerking in de mate dat het aldus geïndexeerde kapitaalbedrag groter is dan het als gevolg van de winstdeling verhoogde kapitaalbedrag (zie hoger). Deze verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal gaat pas in op de datum vermeld op het nieuw uitgegeven Polisblad en ten vroegste op de betaaldatum van de eerste verhoogde periodieke premie of bijkomende enige premie. Dit recht vervalt als de verzekeringnemer er twee opeenvolgende malen geen gebruik van heeft gemaakt. Jaarlijkse informatie DELA bezorgt de verzekeringnemer jaarlijks na 1 juli een nieuw Polisblad (of een bijvoegsel aan het Polisblad) met opgave van het (de) geactualiseerde verzekerde overlijdenskapita(a)l(en) Begunstigde(n) 1. Het overlijdenskapitaal komt toe: a. tot beloop van de uitvaartkosten voor de overleden verzekerde: aan de perso(o)n(en) die uiterlijk op de opeisbaarheidsdatum van het overlijdenskapitaal (dit is 2 maanden na de overlijdensdatum van de verzekerde; zie punt ) genoegzaam aan DELA heeft (hebben) aangetoond de factu(u)r(en) voor de voormelde uitvaartkosten te hebben betaald of te moeten betalen. De totale (terug)betaling door DELA wordt steeds beperkt tot het verzekerde overlijdenskapitaal (zie punt ). Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerde overlijdenskapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen uitvaartkosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde overlijdenskapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt; b. bij gebreke van voormelde perso(o)n(en) of voor het saldo indien de voormelde door DELA (terug)betaalde uitvaartkosten kleiner zijn dan het verzekerde overlijdenskapitaal: aan de verzekeringnemer (desgevallend, wanneer de verzekeringnemer zelf overleden is, de volgens punt 4.5, laatste alinea, als nieuwe verzekeringnemer aangemerkte overblijvende meerderjarige verzekerde); c. bij gebreke van voormelde perso(o)n(en), of voor het saldo indien de voormelde door DELA (terug)betaalde uitvaartkosten kleiner zijn dan het verzekerde overlijdenskapitaal: aan de wettelijke erfgenamen, algemene rechtverkrijgenden en rechtverkrijgenden onder algemene titel van de overleden verzekerde. In dit geval wordt het (saldo van het) overlijdenskapitaal verdeeld onder de betreffende personen in verhouding tot het aandeel waarin zij in de nalatenschap gerechtigd zijn. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten moeten betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n). 3. Onverminderd de bepalingen van punt 4.1, die ook hier van toepassing zijn, kan de verzekeringnemer de voormelde begunstiging herroepen en/of de (voorrangsorde van de) begunstigden wijzigen. De herroeping en/of wijziging van de (voorrangsorde van de) begunstigden moet(en) vervat zijn in een gedateerd en ondertekend geschrift. Om tegenstelbaar te zijn aan DELA, moet dit geschrift haar worden overgemaakt Overlijdenskapitaal - kinderdekking Verzekerd voorval en verzekerd bedrag 1. Indien een op het Polisblad vermelde verzekerde voor de kinderdekking, ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3), overlijdt vóór de eerste dag van de maand volgend op die waarin het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, betaalt DELA, op voorlegging van de betreffende originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten van het kind, de uitvaartkosten terug aan de begunstigde(n). 2. De tussenkomst van DELA wordt echter beperkt tot het (hoogste) verzekerde overlijdenskapitaal voor een meerderjarige verzekerde, voorzien in het contract waarvan het kind verzekerde is (zie punt 3.2.1). Indien de enige of beide meerderjarige verzekerden reeds vooroverleden is (zijn) op de overlijdensdatum van het kind, wordt het verzekerde 2 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )

3 overlijdenskapitaal beperkt tot het laatste bedrag dat verzekerd was op het hoofd van de (laatst) overleden meerderjarige verzekerde. 3. Kinderen, geboren na de ingangsdatum van de waarborg meerderjarige verzekerde, worden geacht vanaf de geboorte te zijn verzekerd voor de kinderdekking, als zij binnen de 6 maanden na de geboorte schriftelijk aan DELA worden opgegeven. Als opgave achterwege blijft, is het kind niet verzekerd. Een na de ingangsdatum van de waarborg meerderjarige verzekerde doodgeboren kind geniet eveneens de kinderdekking. Onder doodgeboren kind wordt verstaan: de na een zwangerschapsduur van ten minste 180 dagen ter wereld gekomen menselijke vrucht, die na de geboorte geen enkel teken van leven heeft getoond. 4. Eenzelfde kind kan nooit tweemaal verzekerd worden in twee onderscheiden Uitvaartverzekeringen. Omzetting naar een zelfstandige verzekering bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar dient bij DELA te worden aangevraagd. 5. Bij een Uitvaartverzekering met enige premie (koopsom) zijn de kinderdekking en de bijhorende dekking repatriëringkosten (zie punt 3.2.3) voor die kinderen nooit van toepassing Begunstigde(n) 1. DELA betaalt voormelde uitvaartkosten (terug) aan de perso(o)n(en) die genoegzaam aantoont (aantonen) de betreffende factu(u)r(en) te hebben betaald of te moeten betalen. De totale (terug)betaling door DELA wordt steeds beperkt tot het maximum verzekerde overlijdenskapitaal (zie punt ). Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerd overlijdenskapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen uitvaartkosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde overlijdenskapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten moeten betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de uitvaartkosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n) Repatriëring Verzekerd voorval en verzekerd bedrag 1. Bij het overlijden van een verzekerde (zowel meerderjarig als kind ) ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3) tijdens een tijdelijk verblijf van maximaal 2 opeenvolgende maanden buiten België, betaalt DELA, op voorlegging van de betreffende factu(u)r(en), aan de begunstigde(n) de kosten terug van het vervoer van het stoffelijke overschot vanaf een mortuarium of een ziekenhuis in het buitenland naar België, inclusief de voor het vervoer noodzakelijke kist. 2. Onverminderd andersluidende dwingende (wets)bepalingen, is de waarborg repatriëring slechts aanvullend van toepassing in de mate dat geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van de voormelde repatriëringkosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening. 3. De terugbetaling van de repatriëringkosten door DELA is steeds beperkt tot De dekking repatriëring geldt niet als bij aanvang van de reis bekend is of behoort te zijn dat voor de bestemming een negatief reisadvies geldt. Van een negatief reisadvies is sprake als het Ministerie van Buitenlandse Zaken het reizen in of naar het desbetreffende gebied heeft ontraden. Bevindt de verzekerde zich op het moment van het uitbrengen van het negatieve reisadvies in een dergelijk gebied dan blijft de dekking repatriëring gehandhaafd, onder voorwaarde dat de verzekerde het desbetreffende gebied zo spoedig mogelijk verlaat Begunstigde(n) 1. DELA betaalt voormelde repatriëringkosten (terug) aan de perso(o)n(en) die genoegzaam aantoont (aantonen) de betreffende factu(u)r(en) te hebben betaald of te moeten betalen. Indien de som van de factuurbedragen het totaal verzekerde kapitaal overschrijdt, worden de door DELA (terug) te betalen repatriëringskosten slechts (terug)betaald aan de persoon wiens factuur als eerste DELA bereikt, tot uitputting van het verzekerde kapitaal. De datum van ontvangst van de factuur door DELA geldt als uitgangspunt. 2. De perso(o)n(en) die de factu(u)r(en) voor de repatriëringkosten moet(en) betalen kan (kunnen) de originele factu(u)r(en) voor de repatriëringkosten overmaken aan DELA ter rechtstreekse betaling ervan door DELA. DELA kan nochtans steeds weigeren de factu(u)r(en) voor de repatriëringskosten rechtstreeks te betalen. DELA bezorgt steeds de originele factu(u)r(en) terug aan de betrokkene(n) Verzorgingsclausule Indien het Polisblad aangeeft dat de verzorgingsclausule van toepassing is, wordt de verzekering premievrij in stand gehouden voor de overblijvende meerderjarige verzekerde na het overlijden van de andere meerderjarige verzekerde ingevolge een niet uitgesloten risico (zie punt 3.3.3), met dien verstande nochtans dat vanaf het overlijden de gebeurlijke jaarlijkse indexatie voor de overblijvende verzekerde (zie punt ) niet langer wordt toegepast. De in punt vermelde optieclausule is in dit geval van toepassing. 3.3 Draagwijdte van de waarborgen Correcte gegevensverstrekking 1. Bij het sluiten van de overeenkomst en bij het verhogen of de wederinwerkingstelling van de waarborgen, moeten de verzekeringnemer en de verzekerde(n) alle hen bekende gegevens die zij redelijkerwijs moeten beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de risico s door DELA, aan deze laatste in alle oprechtheid en zonder verzwijging meedelen. DELA kan alle inlichtingen eisen die zij nodig acht. 2. Bij onjuistheid van de opgegeven geboortedatum van een verzekerde, kan DELA de premies en/of de verzekeringsprestaties (in voorkomend geval retroactief) aanpassen op basis van de tariefelementen in functie van de juiste geboortedatum. 3. Elke fraude, opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste verklaring heeft de nietigheid van de betreffende waarborg(en) tot gevolg. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop DELA hiervan kennis krijgt, komen haar toe. AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 3

4 3.3.2 Geografische uitgestrektheid Onverminderd de bepalingen rond de dekking repatriëring (zie punt ), zijn de waarborgen geldig over de hele wereld Uitgesloten risico's 1. DELA verleent geen dekking wanneer het overlijden van een verzekerde het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van: a. zelfmoord; zelfmoord is gedekt indien die plaatsvindt meer dan één jaar na de ingangsdatum of de wederinwerkingstelling van de waarborg(en). In geval van verhoging van de verzekerde bedragen is alleen de waarborgverhoging niet gedekt gedurende één jaar (de waarborgverhoging in uitvoering van de jaarlijkse indexatie of de optieclausule (zie punt ) is gedekt gedurende het eerste jaar); b. oproer of enige collectieve gewelddaad van politieke, ideologische of sociale aard, al of niet gepaard gaande met opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, indien de verzekerde er op vrijwillige en actieve wijze aan heeft deelgenomen; c. oorlog, gelijkaardige feiten of burgeroorlog; de uitsluiting wordt tot ieder overlijden uitgebreid, van welke oorzaak ook, wanneer de verzekerde aan de vijandelijkheden vrijwillig en actief deelneemt; d. de tenuitvoerlegging van een rechterlijke veroordeling tot de doodstraf; e. een opzettelijk door de verzekerde als dader of mededader gepleegd(e) misdaad of wanbedrijf en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien. 2. Indien een kind overlijdt ingevolge een voormeld uitgesloten risico, doet DELA generlei uitkering uit hoofde van enige waarborg (de kinderdekking en de dekking repatriëring hebben geen afkoopwaarde). 3. Indien een meerderjarige verzekerde overlijdt ingevolge een voormeld uitgesloten risico, wordt er als volgt gehandeld: a. DELA keert de theoretische afkoopwaarde van de waarborgen overlijdenskapitaal en verzorgingsclausule (zie de punten en 3.2.4) op het hoofd van die verzekerde, berekend op de overlijdensdatum en beperkt tot het verzekerde overlijdenskapitaal, uit aan de begunstigden van de waarborg overlijdenskapitaal ; b. de waarborg verzorgingsclausule (zie punt 3.2.4) heeft geen uitwerking; c. DELA doet generlei uitkering in het kader van de waarborg repatriëring (zie punt 3.2.3), die overigens geen afkoopwaarde heeft. 3.4 Aangifte van overlijden 1. Het overlijden van een verzekerde moet bij DELA uiterlijk binnen de 30 dagen worden aangegeven. Men kan hiertoe het bij de polis gevoegde telefoonnummer bellen. Bij laattijdige aangifte kan DELA, tenzij wordt aangetoond dat de aangifte van het overlijden zo snel als redelijkerwijs mogelijk werd ingediend, haar tussenkomst verminderen met het door haar geleden nadeel. 2. DELA kan elk bewijsstuk vorderen om tot een beoordeling van haar verplichtingen te kunnen komen en inzonderheid een medisch attest met vermelding van de overlijdensoorzaak. Indien aan één van deze verplichtingen niet wordt voldaan, kan DELA haar tussenkomst geheel of gedeeltelijk weigeren. 3. Indien valse getuigschriften worden voorgelegd, valse verklaringen worden afgelegd of opzettelijk bepaalde feiten of omstandigheden worden verzwegen of niet vermeld die duidelijk van belang zijn bij de beoordeling van de verplichtingen van DELA, kan zij haar tussenkomst weigeren en elke ten onrechte uitgekeerde som terugvorderen, verhoogd met de wettelijke intresten. 4. Rechten van de verzekeringnemer 4.1 Algemene bepalingen De verzekeringnemer geniet tijdens de looptijd van de Uitvaartverzekering (dit is zolang het verzekerde voorval zich niet heeft voorgedaan) een aantal rechten, waarvan de belangrijkste hieronder worden beschreven. De toepassing van wettelijke of conventionele bepalingen kan echter voor gevolg hebben dat de uitoefening van bepaalde rechten verboden is, geschorst wordt of de toestemming vergt van één of meerdere derden. In voorkomend geval moet een vraag tot uitoefening of een opdracht tot uitvoering van een recht aldus mee ondertekend worden door de derde(n) die zijn (hun) toestemming moet(en) geven opdat de vraag of de opdracht als geldig zou beschouwd worden. Indien dit niet het geval is of, meer algemeen, in alle gevallen waarin DELA om enige reden geen (onmiddellijk) gevolg kan geven aan een vraag tot uitoefening of een opdracht tot uitvoering van een recht, licht zij de verzekeringnemer hierover zo snel mogelijk in en deelt zij hem de reden hiervan mee. 4.2 Opzegging De verzekeringnemer kan de Uitvaartverzekering opzeggen met een door hem gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven, gericht aan DELA, binnen 30 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Uitvaartverzekering. Bij opzegging eindigen alle waarborgen en stort DELA de betaalde premie(s), verminderd met de bedragen die werden verbruikt om de risico s te dekken, terug aan de 4.3 Stopzetting premiebetaling 1. Ongeacht de periodiciteit ervan, is de premiebetaling niet verplicht. 2. Wanneer DELA een premiebetalingsachterstand vaststelt, waarschuwt DELA de verzekeringnemer bij gewone brief voor de gevolgen van de nietbetaling. Zowel DELA als de verzekeringnemer hebben in dit geval het recht om de Uitvaartverzekering om te zetten. Deze omzetting houdt in dat de overeenkomst verder van kracht blijft, zij het voor lagere verzekerde (maximum)bedragen en zonder verdere toepassing van de gebeurlijke jaarlijkse indexatie (zie punt 3.2.1). Indien de omzetting gebeurt op het initiatief van de verzekeringnemer, is hiertoe een gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven aan DELA vereist en gaat de omzetting in op de datum van die aanvraag tot omzetting. Indien de omzetting gebeurt op het initiatief van DELA, gaat de omzetting in 30 dagen nadat DELA de verzekeringnemer hierover met een aangetekend schrijven (of met een gewone brief, in de gevallen waarin de wetgeving een dergelijke brief toestaat) heeft ingelicht. In dit schrijven kan DELA ook aankondigen dat zij, omwille van het lage bedrag van de aanwezige 4 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )

5 afkoopwaarde, en behoudens uitdrukkelijk verzet van de verzekeringnemer, de overeenkomst stopzet en de afkoopwaarde ervan zal uitkeren. Indien evenwel intussen de theoretische afkoopwaarde is uitgeput door de onttrekking van risicopremies ter handhaving van de waarborgen in hun laatst verzekerde toestand, worden alle waarborgen beëindigd 30 dagen na verzending door DELA van een aangetekend schrijven aan de 3. Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, heeft de verzekeringnemer ook het recht om de premiebetaling enkel stop te zetten voor de waarborgen op het hoofd van één van beide verzekerden. In dit geval worden bovenstaande bepalingen overeenkomstig toegepast, zij het dan enkel voor wat betreft de waarborgen op het hoofd van de betreffende verzekerde en van diens kinderen. Onder met DELA overeen te komen voorwaarden kan de verzekerde voor wie de premiebetaling is stopgezet dan zelf een Uitvaartverzekering sluiten. Mits het akkoord van de verzekeringnemer, kan desgevallend ook de theoretische afkoopwaarde worden overgeheveld op de door die verzekerde zelf gesloten Uitvaartverzekering. 4.4 Afkoop 1. De verzekeringnemer kan de Uitvaartverzekering afkopen, in welk geval DELA hem de afkoopwaarde uitkeert en alle waarborgen worden beëindigd. Het verzoek tot afkoop wordt ingediend met een door de verzekeringnemer gedagtekend en ondertekend aangetekend schrijven, gericht aan DELA. De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop de verzekeringnemer het kwijtschrift van afkoop of elk ander gelijkwaardig document voor akkoord ondertekent. 2. De afkoopwaarde wordt berekend op de datum van het aangetekend verzoek tot afkoop en is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde min de afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding is gelijk aan 5% van de theoretische afkoopwaarde, met als minimum 75,00 EUR (dit bedrag wordt geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100); het indexcijfer dat in aanmerking wordt genomen is dat van de tweede maand van het trimester dat de afkoopdatum voorafgaat). 3. Indien er twee meerderjarige verzekerden zijn, heeft de verzekeringnemer ook het recht om de afkoop enkel aan te vragen met betrekking tot de waarborgen op het hoofd van één van beide verzekerden. In dit geval worden bovenstaande bepalingen overeenkomstig toegepast, maar dan enkel voor wat betreft de waarborgen op het hoofd van de betreffende verzekerde en van diens kinderen. Onder met DELA overeen te komen voorwaarden kan de verzekerde voor wie de afkoop wordt doorgevoerd dan zelf een Uitvaartverzekering sluiten. Mits het akkoord van de verzekeringnemer, kan desgevallend ook de theoretische afkoopwaarde worden overgeheveld op de door die verzekerde zelf gesloten Uitvaartverzekering. 4.5 Diversen 1. De verzekeringnemer kan de omgezette of afgekochte Uitvaartverzekering opnieuw in werking laten stellen voor de verzekerde bedragen op datum van de omzetting of afkoop. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden binnen 3 jaar na datum van omzetting of binnen 3 maanden na datum van afkoop. Voor een omgezette overeenkomst gebeurt de wederinwerkingstelling door de premie aan te passen rekening houdend met de gevestigde theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de wederinwerkingstelling.voor een afgekochte overeenkomst gebeurt de wederinwerkingstelling door de terugstorting van de afkoopwaarde aan DELA en door de premie aan te passen rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de afkoop. De wederinwerkingstelling geschiedt volgens de op dat ogenblik bij DELA geldende voorwaarden betreffende de aanvaarding van de risico s. Ze gaat in na kennisgeving ervan door DELA aan de verzekeringnemer via uitgifte van een nieuw Polisblad. 2. De verzekeringnemer kan de rechten voortvloeiend uit de Uitvaartverzekering in pand geven. De inpandgeving vergt een door de verzekeringnemer, de pandhouder en DELA ondertekend bijvoegsel aan het Polisblad. De verzekeringnemer kan tevens een voorschot vragen op de latere uitkering van het overlijdenskapitaal in het kader van een waarborg meerderjarige verzekerde (zie punt 3.2.1). Dit kan enkel mits het ondertekenen van een voorschotakte waarin de verdere modaliteiten en voorwaarden van het voorschot worden beschreven. 3. De verzekeringnemer kan de rechten die hij geniet geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere hiertoe aangeduide personen, ook overnemer(s) genoemd. Zolang de verzekeringnemer in leven is, vergt de overdracht een door de verzekeringnemer, de overnemer(s) en DELA ondertekend bijvoegsel aan het Polisblad. Indien de verzekeringnemer overlijdt, worden alle rechten van de verzekeringnemer geheel overgedragen aan de op het Polisblad eerstgenoemde overblijvende meerderjarige verzekerde, die vanaf dan voor de verdere toepassing van de Uitvaartverzekering automatisch wordt aangemerkt als nieuwe 5. Diverse bepalingen 5.1 Uitkeringen 1. DELA mag iedere uitkering afhankelijk stellen van de voorlegging van de door haar nodig geachte documenten. DELA keert de verschuldigde bedragen uit, na aanrekening van de eventuele wettelijk verplichte inhoudingen, kosten, vergoedingen en andere sommen die nog verschuldigd zouden zijn aan DELA of aan derden na ontvangst van de gevraagde documenten en, indien zo gevraagd, van een volledig en correct ingevulde en ondertekende regelingskwijting. DELA vergoedt geen intrest voor een vertraging in enige uitkering ingevolge een omstandigheid onafhankelijk van haar wil, zoals wanneer de prestaties niet worden opgevorderd, de gevraagde stukken niet worden overgemaakt, enz. 2. Wanneer een uitkering verschuldigd is aan meerdere personen, kan DELA eisen dat door de betrokkenen één persoon van voldoende volmachten wordt voorzien om namens hen de uitkering gezamenlijk in ontvangst te nemen. 5.2 Belastingen DELA kan alle belastingen, bijdragen en lasten van welke aard ook die kunnen worden geheven op de premies, de reserve, de beleggingsopbrengsten of welke uitkering ook, ten laste van de verzekeringnemer of, via verrekening met de uitkering, van de begunstigde(n) leggen. 5.3 Briefwisseling en bewijs 1. Tenzij uit de voorgaande bepalingen of dwingende (wets)bepalingen anders zou blijken, kan elke kennisgeving van een partij aan de andere AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: ) 5

6 gebeuren per gewone brief. DELA kan, zonder nochtans hiertoe verplicht te zijn, ook andere kennisgevingvormen (fax, , ) als geldig beschouwen. krijgen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, te 1000 Brussel) of tot de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel). 2. Elke kennisgeving en briefwisseling tussen partijen geschiedt geldig op hun laatst onderling meegedeelde adres. Indien de verzekeringnemer overlijdt, beschouwt DELA, tenzij anders aangegeven, dat de gebeurlijke andere verzekerde die in uitvoering van punt 4.8 de nieuwe verzekeringnemer wordt, op hetzelfde adres woont en blijft wonen als de overleden De belanghebbende behoudt ook de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden. Onverminderd de eventuele toepassing van andersluidende dwingende bepalingen, vallen geschillen tussen partijen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 3. De verzending van een aangetekende brief wordt bewezen door de voorlegging van het ontvangstbewijs van de post. Het bestaan en de inhoud van enig document en van enige kennisgeving of briefwisseling worden bewezen door de voorlegging van het origineel, of, bij gebrek hieraan, van het afschrift ervan in de dossiers van DELA. 5.4 Toepasselijke wetgeving De Uitvaartverzekering is onderworpen aan de Belgische (levens)verzekeringswetgeving, met uitzondering van die bepalingen welke volgens de Belgische en/of Europese wetgeving terzake beheerst worden door de Nederlandse wetgeving. 5.5 Tariefgrondslagen 1. Onverminderd de eventuele toepassing van bijpremies voor verhoogde risico s (zie punt 3.1), zijn de gehanteerde tarieven voor de berekening van de risicopremies die welke DELA bij de bevoegde controleoverheid heeft neergelegd. Dit dossier ligt ter beschikking van het publiek op de Belgische zetel van DELA. 2. DELA kan de premies in de loop van de Uitvaartverzekering voor de toekomst slechts verhogen in het kader van een algemene herziening ervan en mits er gegronde redenen toe zijn, zoals een structurele stijging van de overlijdenskans bij de bevolking, de populatie van de Belgische verzekeringsmarkt of in de eigen portefeuille van DELA, een structurele daling van de intresten op de financiële markten, een structurele stijging van de kosten om redenen vreemd aan de interne organisatie van DELA, een structurele verhoging van de verplichtingen van DELA als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe wettelijke bepalingen of richtlijnen van de controleoverheid, enz. DELA stelt de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen, schriftelijk in kennis van een gebeurlijke verhoging van de premies en van de datum waarop de verhoging ingaat. 5.6 Wijziging van de algemene voorwaarden DELA kan om gegronde redenen (bijvoorbeeld in het kader van een wijziging van de wetgeving), binnen de perken van de goede trouw en zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken van de Uitvaartverzekering, de Algemene Voorwaarden wijzigen. DELA licht de verzekeringnemer, conform de wettelijke bepalingen hierover schriftelijk in, met vermelding van de aard en de redenen van de aangebrachte wijziging(en) en van de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden ingaan. 5.7 Klachten en geschillen Mocht een belanghebbende een klacht hebben in verband met het beheer of de uitvoering van de Uitvaartverzekering door DELA en geen voldoening DEL_007N_01 6 AV DELA Uitvaartverzekering (referentie: )

Algemene Voorwaarden (versie 01.02.2013 - v2) HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Algemene Voorwaarden (versie 01.02.2013 - v2) HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Algemene Voorwaarden (versie 01.02.2013 - v2) HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 begrippen en de rechten en plichten die ze met zich meebrengen Voor de toepassing van de DELA-Polis hebben een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 2 3. DEKKING... 2 3.1 DEKKING BIJ OVERLIJDEN... 2 3.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 4. RECHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER... 5 4.1 ALGEMENE

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid POLIS LEVENSVERZEKERING ALJ06 1 begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij: De verzekeraar. Verzekerde:

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Levensverzekering Ref. 5-001-2009-01 INHOUDSTAFEL Inleiding 3 I Omvang van de verzekering 3 Wat is het doel van het contract? art. 1 3 Welke waarborgen zijn mogelijk? art. 2 3 U hebt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...2

INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...2 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES...2 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...2 3. DEKKING...2 3.1 DEKKING BIJ OVERLIJDEN...2 3.2 ALGEMENE BEPALINGEN...4 4. RECHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER...5 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN...5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden AFJI5 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar. Verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN renteniersververzekering 8-jaar-rente

ALGEMENE VOORWAARDEN renteniersververzekering 8-jaar-rente Referentie: ERGO Life 20_04_2015 ALGEMENE VOORWAARDEN renteniersververzekering 8-jaar-rente INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST...3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. De waarborg(en) die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014

Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014 Artikel 1 : Omschrijving van de begrippen Algemene Voorwaarden Leven versie TNS-04/2014 In deze Algemene Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden, wordt verstaan onder: (Verzekerings)overeenkomst De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden Avenue des Nerviens 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden Groepsverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSVERZEKERING INHOUDSOPGAVE DEFINITIES verduidelijking van sommige gebruikte termen. Deze algemene voorwaarden gelden als kader voor de groepsverzekering

Nadere informatie

"Onthaalstructuur"-Plan. Algemene voorwaarden

Onthaalstructuur-Plan. Algemene voorwaarden "Onthaalstructuur"-Plan Algemene voorwaarden INHOUD INSTELLING Artikel 1 - DE PARTIJEN BIJ HET "ONTHAALSTRUCTUUR"-PLAN 3 Artikel 2 - DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN 3 Artikel 3 - DE FORMALITEITEN EIGEN AAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden Referentie: LBKAV-005 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 3. DEKKINGEN... 3 3.1 DEKKINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belstar Invest N p. 1

Algemene voorwaarden Belstar Invest N p. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Belstar Invest Belstar Safe Ref 0971 110115N - 01042005 Algemene voorwaarden Belstar Invest 0971-110115N-01042005 p. 1 Inhoudsopgave ART. 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden Groepsverzekering Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis

Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis Uitvaartplan Algemene Voorwaarden Voorafgetekende Polis Inleiding Huidig document vormt de Algemene Voorwaarden van de Polis Uitvaartplan welke u onderschrijft bij ons, North Europe Life Belgium, Pleinlaan

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima PENSION- FISCAAL SPAREN - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence Algemene Voorwaarden Allianz Excellence 1 Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel Artikel Artikel Artikel 6 Contract Doel van het contract Inwerkingtreding van

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 2.2

Nadere informatie

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015 Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen Artikel 1141-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Basis van de verzekeringen 3 3 Aanvang risicodekking 3 4 Overlijdensrisico tijdens/als

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid LIFE HOME PLAN ALJ70 1 1 Aanvang van de verzekering De verzekering treedt in werking op de datum en volgens de modaliteiten die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, op voorwaarde dat de eerste storting

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN schuldsaldoverzekering

ALGEMENE VOORWAARDEN schuldsaldoverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN schuldsaldoverzekering Referentie: LBKAV/002 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 3. DEKKINGEN... 3 3.1 DEKKINGEN BIJ OVERLIJDEN... 3 3.2 DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden ALGEMENE VOORWAARDEN Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Verzekering Overlijden Referentie: LBKAV-004 INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 3. DEKKINGEN... 3 3.1 DEKKINGEN

Nadere informatie

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid POLIS HOSPITALISATIEPLAN BLZ. 1 1 Doelgroep De verzekering is bedoeld voor volgende personen: - De natuurlijke personen die reeds zijn aangesloten bij een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering bij

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Leven. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0049L0000.01-19012013

Leven. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0049L0000.01-19012013 Leven Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Leven Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. De waarborg(en) die u, de verzekeringnemer, hebt gekozen, vindt

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Waarom dit addendum? Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers; Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U10 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3

1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 Geldig vanaf 21-01-2015 Overlijdensverzekering - Schuldsaldoverzekering Algemene Voorwaarden MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN Inhoud Inhoud 1. DEFINITIES... 3 2. INWERKINGTREDING

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Argenta-Life Nederland N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Argenta-Life Nederland N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Argenta-Life Nederland N.V. AV-ALN-ORV-001 1 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Groepsverzekering Algemene voorwaarden

Groepsverzekering Algemene voorwaarden Groepsverzekering Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden groepsverzekering inhoudsopgave definities verduidelijking van sommige gebruikte termen. Deze algemene voorwaarden gelden als kader voor de groepsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hypotheekverzekering Argenta-Life Nederland N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Hypotheekverzekering Argenta-Life Nederland N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Hypotheekverzekering Argenta-Life Nederland N.V. AV-ALN-HYP-001 1 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual Woord vooraf Het Business Invest Plan (Dual)

Nadere informatie

Funeral Insurance Terms and Conditions

Funeral Insurance Terms and Conditions 1. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? 2. WAT BETALEN WE UIT? 1. Wij verwachten van u dat de informatie die u aan ons verstrekt klopt en dat u niets heeft weggelaten. Uw verzekering is gebaseerd op de schriftelijke

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.260 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES A. Verzekeringsnemer De persoon die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie Post Optima JUNIOR Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

leven Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

leven Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group leven ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. De waarborg(en)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering ARTIKEL 1 DEFINITIE Verzekeringnemer Is de natuurlijke persoon die het contract afsluit. Verzekerde De natuurlijke persoon die in die hoedanigheid met naam

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leven versie TNI-12/2004. Individuele toezegging aan zelfstandige bedrijfsleiders bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Algemene Voorwaarden Leven versie TNI-12/2004. Individuele toezegging aan zelfstandige bedrijfsleiders bij overlijden of arbeidsongeschiktheid 1 Algemene Voorwaarden Leven versie TNI-12/2004 Individuele toezegging aan zelfstandige bedrijfsleiders bij overlijden of arbeidsongeschiktheid INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 2 2. DEKKINGEN... 2 2.1 DEKKINGEN

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen)

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen) SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING MET VAST KAPITAAL (zonder aanvullende verzekeringen) Algemene voorwaarden Federale Verzekering Stoofstraat 12 1000 Brussel België Tel.: 02 509 04

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

23/01/2008 Referentie: SOLN-004

23/01/2008 Referentie: SOLN-004 SOLIDARITEITSREGLEMENT reglement van het solidariteitsstelsel verbonden aan sociale overeenkomsten vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en aan Riziv-overeenkomsten Referentie: SOLN-004 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie