Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding"

Transcriptie

1 ECTS-Fiche (uitgebreide vakfiche) 'European Credit Transfer and Accumulation System' september 2011 Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding Inhoud Opstapmodule algemene vorming (OAV)... 2 Opstapmodule taalvaardigheid (OTV)... 5 Didactische competentie algemeen (DCA)... 8 Communicatie en overleg COO Didactische competentie praktijkinitiatie DCP Psychopedagogische competentie PPC Didactische competentie oefenlessen DCO Didactische competentie oefenlessen Islam DCO Islam Begeleiding BEG Groepsmanagement GRM Didactische competentie stage DCS Leerkracht en verantwoordelijkheden LEV Onderwijs en maatschappij OMA Specifieke lerarenopleiding 1

2 ECTS Fiche (uitgebreide vakfiche) 'European Credit Transfer and Accumulation System' september 2011 Module Opstapmodule algemene vorming (OAV) Korte omschrijving In deze module combineren we het leren van competenties en vaardigheden en het toepassen van deze competenties en vaardigheden in realistische opdrachten en situaties. Cursisten leren op een juiste kritische manier om te gaan met informatiedragers (krant, tijdschrift, film, ). De cursiste verwerkt de informatie en leert ze ook op een correcte wijze te verwoorden en te gebruiken. Belangrijke vaardigheden zijn o.a.: discussietechnieken, sociale vaardigheden, verwoorden van eigen mening,. Belangrijke attitudes zijn o.a.: kritische ingesteldheid, verantwoordelijkheidszin,. Zo veel als mogelijk komen maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen aan bod (politiek, cultuur, ethische kwestie, ). Doelstellingen Het hoofdaccent ligt op het verdiepen en het verruimen van de algemene vorming in breed maatschappelijk opzicht waarbij een actieve betrokkenheid en participatie van de cursist worden verwacht. We streven in deze module naar een evenwicht tussen zowel competentieverwerving in realistische oefencontexten als ondersteunende kennisoverdracht en -verwerving. De cursisten verwerven vaardigheden om met informatiedragers om te gaan, inzichten hieruit te putten en deze adequaat te verwoorden. Belangrijke vaardigheden zijn o.a.: discussietechnieken, sociale vaardigheden, vormen en bevattelijk verwoorden van eigen mening Leerinhouden Theorie Informatie kunnen verzamelen en selecteren, en verkregen materiaal kritisch en doelgericht kunnen analyseren (hoofd- en bijzaken en feiten en meningen onderscheiden, stappenplan volgen) Via overleg met medecursisten (groepswerk of klasdiscussie) een standpunt kunnen innemen en onderbouwen met een degelijke argumentatie. Een open luisterhouding kunnen aannemen: kritisch maar naar waarde kunnen beoordelen van eigen mening en tegengestelde standpunten. Duidelijk en gepast kunnen verwoorden van gevoelens en meningen (register en woordkeuze kunnen aanpassen, omgangstaal kunnen hanteren). Gespreksconventies kunnen hanteren. Een begrippenkader kennen en kunnen hanteren m.b.t. nationale, internationale en mondiale kwesties op diverse domeinen van de socialiteit (sociaal-politiek, sociaal-economisch, levensbeschouwelijk, cultureelwetenschappelijk). Zowel latent als brandend actuele, onderwijskundige en maatschappelijke thema s en ontwikkelingen kunnen identificeren en kritisch benaderen. Geen PO-component. Geen PT-component. Begincompetenties Geen voorkennis vereist Specifieke lerarenopleiding 2

3 Eindcompetenties Kerncompetenties Actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond de volgende domeinen: - sociaal-politiek domein - sociaal-economisch domein - levensbeschouwelijk domein - cultureel-wetenschappelijk domein Gerelateerde competenties 2.2. De emancipatie van de leerlingen bevorderen Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context Eigen onderwijsaanbod situeren en hanteren in een pedagogische context Binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s Reflecteren over het beroep van leraar en de plaats ervan in de samenleving. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool. Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig of verwijzing naar groepsbegeleiding Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen Bv: Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van werkvormen: Doceren, OLG, leergesprek, groepswerk (partnerwerk, aanvullend of complementair),. We maken waar mogelijk gebruik van activerende werkvormen. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven Voor theorie Schriftelijke en mondelinge eindproef Permanente evaluatie Evaluatie van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Specifieke lerarenopleiding 3

4 Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op één van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herherkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing mogelijk Lesmateriaal Een zelfgemaakte cursus Kranten, tijdschriften Nieuwsberichten van radio en TV Didactische uitstappen naar musea, tentoonstellingen en andere kunstpatrimonia Studieomvang Lestijden Totaal Contacturen Afstandsuren % Contacturen % Studiepunten Kostprijs 80,00 inschrijvingsgeld 10,70 cursusgeld Lectoren Erica Fronczyk Vakverantwoordelijke: Erica Fronczyk Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk Specifieke lerarenopleiding 4

5 Module Opstapmodule taalvaardigheid (OTV) Korte omschrijving Als leraar ben je begeleider van leerlingen en ook een partner van je collega's, van de directie en van de ouders. Je komt tevens in contact met externen o.a. op de stageplaatsen. Om dit alles succesvol te doen moet je over de nodige taalvaardigheden beschikken. Tijdens deze module richten we ons dan ook op een functioneel gebruik van de taal (spreken, luisteren, lezen en begrijpen, schrijven van brieven, opstellen werkbladen...). Je moet reeds over een taalbasis Nederlands beschikken. Die basis wordt opgefrist, aan zwakke punten wordt gewerkt en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Deze module is een startpunt wat betreft je taalgebruik als leraar, en zeker geen eindpunt. In deze module worden niet alleen vaardigheden geoefend in het licht van een toekomstige functie als lesgever, maar ook in functie van het succesvol doorlopen van het volledige opleidingsproject. Doelstellingen Kerndoel Kerndoel is het beheersen van de vier traditionele vaardigheden op de drie hoogste niveaus (beschrijvend, structurerend, beoordelend) in het licht van een toekomstige functie als lesgever, en met het oog op het succesvol doorlopen van het opleidingstraject. Een aangepast inzicht in de regelgeving van onze Nederlandse spreek- en schrijftaal moet concreet leiden tot correctheid in alle dagelijkse en onderwijsgebonden communicatieve situaties. Leerinhouden Theorie Functioneel gebruik van de taal (spreken, luisteren, lezen en begrijpen, schrijven van brieven, opstellen werkbladen...). Je moet reeds over een taalbasis Nederlands beschikken. Die basis wordt opgefrist, aan zwakke punten wordt gewerkt en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Geen PO-component. Geen PT-component. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Beschikken over een taalbasis Nederlands is wel aangewezen. Eindcompetenties Kerncompetenties 2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 3.3 Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod. 9.1 Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s Actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond de volgende domeinen: -sociaal-politiek domein -sociaal-economisch domein -levensbeschouwelijk domein -cultureel-wetenschappelijk domein Gerelateerde competenties 4.3 Op een correcte wijze administratieve taken uitvoeren. Specifieke lerarenopleiding 5

6 5.2 Kennisnemen van resultaten van onderwijsonderzoek uit het eigen vakgebied. 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. 6.4 Met ouders/verzorgers in dialoog treden over opvoeding en onderwijs. 8.1 In overleg contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig of verwijzing naar groepsbegeleiding per thema studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen Aanbiedende WV: doceren - voorlezen - vertellen - demonstratie Gespreksvormen: klasgesprek - onderwijsleergesprek - groepsdiscussie Zelfwerkzaamheidsvormen: individueel werk - groepswerk - contractwerk - leerpaden Dramatische WV: rollenspel - simulatiespel Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven Permanente evaluatie op het vlak van spreken, lezen, luisteren en schrijven en op het vlak van attitude. Schriftelijk en mondeling eindproeven Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op één van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing mogelijk Lesmateriaal De cursus Spelling: de regels op een rij Software Nederlandse Spelling Online Didactische uitstappen Materiaal aangeboden via Smartschool Daarnaast is het wenselijk om over de volgende naslagwerken te beschikken: Specifieke lerarenopleiding 6

7 het Groene Boekje (woordenlijst Nederlandse taal) voor anderstaligen een vertalend woordenboek / een woordenboek NT2 Studieomvang Lestijden Totaal Contacturen Afstandsuren % Contacturen % Studiepunten Kostprijs 120,00 inschrijvingsgeld 16,10 cursusgeld Lectoren Leon Timmermans Vakverantwoordelijke: Leon Timmermans Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk Specifieke lerarenopleiding 7

8 Module Didactische competentie algemeen (DCA) Korte omschrijving De cursisten doen kennis op van didactische begrippen die nodig zijn in de klaspraktijk. Met didactische begrippen bedoelen we doelstellingen, beginsituatie, leerinhoud, didactische principes, didactische werkvormen, media en evaluatie. We vertrekken vanuit de didactische spiraal van Tielemans en werken de elementen van de spiraal uit om deze terug samen te brengen in het maken van een lesvoorbereiding. Doelstellingen 1. De cursisten moeten kennis hebben van didactische begrippen (en hun onderlinge relaties) die bepalend zijn voor het creëren van krachtige leeromgevingen. 2. De cursisten moeten deze begrippen kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. De klemtoon ligt op de theoretische kennis en de toepassing ervan binnen een uitgeschreven leeromgeving. Leerinhouden Theorie 1. De didactische componenten kennen en kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. 2. De onderlinge relaties tussen de didactische componenten kennen en kunnen toepassen op gegeven leeromgevingen. 3. De didactische componenten kunnen relateren aan de onderliggende onderwijsvisie. De cursisten doen een eerste ervaring op voor de klas. Observatieopdracht: bijwonen van één les. Keuze uit volgende opdrachten: -Opdracht 1: observatie van de didactische beginsituatie: verslag maken van de beginsituatie -Opdracht 2: studie van een jaarplan. Vergelijken van het jaarplan met de kenmerken van een goed jaarplan. Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Kerncompetenties 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren. 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten. 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren. 1.8 Observatie/evaluatie voorbereiden. 1.9 Proces en product evalueren Leer- en ontwikkelingsprocessen vanuit een vakoverschrijdende invalshoek opzetten Evalueren met het oog op integratie in het arbeidsproces en overgang naar het hoger onderwijs Gerelateerde competenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. Specifieke lerarenopleiding 8

9 9.2 Reflecteren over het beroep van leraar en de plaats in de samenleving. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid. Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding, indien nodig. Er wordt tussentijds een proefexamen aan de cursisten gegeven. Op die manier kunnen ze voor zichzelf controleren in welke mate zij de vakinhoud reeds beheersen. Didactische werkvormen Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van werkvormen: Doceren, OLG, leergesprek, groepswerk / partnerwerk, oefening aanbieden, zelfstandig opzoeken, microteaching, Waar mogelijk gebruiken we activerende werkvormen. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven - Voor theorie wordt er geen eindproef georganiseerd: Permanente evaluatie aan de hand van opdrachten (digitaal portfolio op smartschool). - Voor praktijk wordt er geen eindproef georganiseerd: * PO: Cursisten krijgen een schriftelijke evaluatie en een kwantitatieve beoordeling. * PT: Schriftelijke opdracht die beoordeeld wordt. Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Voor theorie: mogelijk. Voor praktijk: mogelijk voor PT, mogelijk voor PO Lesmateriaal -Cursus DCA -Bundel PO Specifieke lerarenopleiding 9

10 -Stagebundel PT -Eventueel: PowerPoint presentaties / extra oefenblaadjes / die de lector gebruikt tijdens de les Studieomvang Lestijden Totaal 80 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 5 PT 9 Studiepunten 0,4 0, Kostprijs 80,00 inschrijvingsgeld 10,70 cursusgeld Lectoren Indra Beunckens Els Craeghs Vakverantwoordelijke: Indra Beunckens Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk (maar eerder uitzonderlijk) Specifieke lerarenopleiding 10

11 Module Communicatie en overleg COO Korte omschrijving Iedereen communiceert, maar de leerkracht is één van die mensen die professional moet zijn op dit gebied. Er wordt van je verwacht dat je op een aangename manier een groep mensen kan toespreken. Het spreken voor een publiek wordt theoretisch benaderd en vanzelfsprekend ook geoefend. Als leerkracht moet je echter niet alleen omgaan met groepen leerlingen maar ook met individuele leerlingen, ouders, collega s, directie,. Deze relaties worden mede bepaald door de manier waarop je je naar anderen toe gedraagt, m.a.w. hoe je communiceert. Hoe duidelijk zijn we in de boodschappen die we aan anderen overbrengen, hoe voorkomen we misverstanden, hoe gaan we om met conflicten? Dit deel van de cursus ervaart menig cursist niet alleen als nuttig in zijn functie als leerkracht, maar ook in zijn persoonlijk leven. Doelstellingen Kerndoel De cursist beheerst de basiscommunicatieve vaardigheden en mogelijke gespreksvormen die hem in staat stellen om op een opbouwende manier in communicatie te treden met alle rechtstreeks en onrechtstreeks aan het klas- en schoolgebeuren verbonden betrokkenen. Op deze manier kan een klimaat gecreëerd worden waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en weet. Omschrijving van het competentiegehalte Inzicht in kaders en technieken Trainen/toepassen van de technieken Leerinhouden Theorie 1. Inzicht in het communicatiemodel. 2. Schriftelijke en mondelings basiscommunicatievaardigheden kennen en kunnen toepassen in onderwijssituaties op micro- en mesoniveau. 3. Inzicht in en kunnen toepassen van verschillende gespreksvormen en technieken. (slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, groepsgesprek, vergadertechnieken, ). 4. Kunnen reflecteren over het eigen communiceren en dit indien nodig bijsturen op basis van opgedane inzichten integreren in volgende communicaties. Toepassen van theoretische leerinhoud in schriftelijke en mondelinge opdrachten, en in een geïntegreerde groepsopdracht. Herkennen en toepassen van theoretische leerinhoud in reële school- en klassituatie. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties Kerncompetenties 6.1 Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de leerling. 6.2 Aan ouders/verzorgers informatie en advies verschaffen over hun kind in de school. 6.3 In overleg met het schoolteam de ouders/verzorgers informeren over het klas- en schoolgebeuren. 6.4 Met ouders/verzorgers in dialoog treden over opvoeding en onderwijs. 7.1 Participeren aan samenwerkingsstructuren. 7.2 Binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven. 7.4 De eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken. Specifieke lerarenopleiding 11

12 Gerelateerde competenties 2.1 Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 2.5 Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 4.2 Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning. 4.3 Op een correcte wijze administratieve taken uitvoeren. 4.4 Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid. Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig of verwijzing naar groepsbegeleiding per thema Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen 1 ste deel: -Aanbiedende WV: doceren - voorlezen - vertellen - demonstratie -Gespreksvormen: klasgesprek - onderwijsleergesprek - groepsdiscussie -Zelfwerkzaamheidsvormen: individueel werk - groepswerk -Dramatische WV: rollenspel simulatiespel 2 de deel: -Zelfwerkzaamheidsvormen: individueel werk - groepswerk Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven Voor theorie: schriftelijk, gesloten boek Voor praktijk : permanente evaluatie voor PO zowel schriftelijk als mondeling; schriftelijke PT-opdracht voor PT-component. Beoordelingscriteria Specifieke lerarenopleiding 12

13 Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor het herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Voor theorie: mogelijk Voor praktijk: mogelijk voor PT, mogelijk voor PO Lesmateriaal -Cursus -Internet -Bord -PowerPoint -Smartschool -DVD Studieomvang Lestijden Totaal 80 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 22 PT 18 Studiepunten Praktijkgerichte Opdrachten 1,8 1, Kostprijs 80,00 inschrijvingsgeld 10,70 cursusgeld Lectoren Marc Stoppie Leon Timmermans Ann Vanbeckevoort Vakverantwoordelijke: Leon Timmermans Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk Specifieke lerarenopleiding 13

14 Module Didactische competentie praktijkinitiatie DCP Korte omschrijving Tijdens een aantal oefenmomenten in de opleiding brengen cursisten, gedurende telkens een twintigtal minuten, doelgerichte leer- en ontwikkelingsprocessen op gang voor de medecursisten. Dit gebeurt op een ervaringsgerichte, inhoudelijk correcte en stimulerende manier. In deze oefenmomenten en analysemomenten leren cursisten ook de klassieke en nieuwe media efficiënt en doelgericht gebruiken, een aangepaste methodische aanpak hanteren en de nodige proces- en productevaluatie doorvoeren (PO). Deze momenten worden telkens grondig voorbereid door de cursisten en geëvalueerd door henzelf en de medecursisten. Dit gebeurt vooral via afstandsonderwijs, via het leerplatform smartschool (Theorie). In een stageschool gaan de cursisten observatieopdrachten uitvoeren en een bijhorende taak uitwerken (PT). Doelstellingen Via een aantal in tijd beperkte oefenmomenten, doelgerichte leer- en ontwikkelingsprocessen voorbereiden en uitvoeren met een streven naar het ervaringsgerichte, dit op een inhoudelijk correcte en stimulerende manier. In deze oefenmomenten de media efficiënt en doelgericht gebruiken, een aangepaste methodische aanpak hanteren en de nodige proces- en productevaluatie uitvoeren. Leerinhouden Theorie Lesvoorbereidingen, evaluaties, peer- en zelfevaluaties maken. Dit wordt in de les ondersteund met theoretische verdiepingen. Oefenmomenten voor de groep medecursisten (zie korte omschrijving). In een stageschool observatieopdrachten uitvoeren en bijhorende taak uitwerken. Begincompetenties De cursisten moeten geslaagd zijn voor de module DCA Eindcompetenties Kerncompetenties 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingvormen bepalen 1.6 In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren 1.8 Observatie/evaluatie voorbereiden 1.9 Proces en product evalueren 3.1 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen 3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden Gerelateerde competenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. 7.4 De eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken Cursistenbegeleiding Specifieke lerarenopleiding 14

15 De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid. Specifiek Feedback na elk oefenmoment (mondeling + schriftelijk) Feedback op alle documenten Individuele begeleiding via smartschool (op vraag van de cursist) Studiebegeleiding en/of taalbegeleiding indien nodig (door hiervoor aangestelde lectoren) Didactische werkvormen Microteaching Onderwijsleergesprek Groepsgesprek Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven Er wordt enkel permanent geëvalueerd - Voor theorie: lesvoorbereidingen, peerevaluaties, zelfevaluaties, evaluaties die zij zelf opstellen over hun lessen -Voor PO: permanente evaluatie (lesuitwerkingen in de klas, verschillende werkvormen) -Voor PT: evaluatie van de stageopdracht Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Voor theorie: herkansing mogelijk, mits gunstig advies van de delibererende klassenraad. Voor praktijk: -geen herkansing mogelijk voor PO. -wel herkansing mogelijk voor PT. Lesmateriaal Draaiboek DCP Specifieke lerarenopleiding 15

16 Studieomvang Lestijden Totaal 120 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 61 PT 24 Studiepunten 5,1 1, Kostprijs 120,00 inschrijvingsgeld 15,50 cursusgeld Lectoren Erica Fronczyk Renata Maniscalco Marie-Jeanne Smeets Vakverantwoordelijke: Marie-Jeanne Smeets Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Niet mogelijk Specifieke lerarenopleiding 16

17 Module Psycho-pedagogische competentie PPC Korte omschrijving De cursisten maken kennis met verschillende psycho-pedagogische concepten die ze uiteindelijk leren herkennen, observeren, interpreteren en beoordelen in de praktijk. Deze concepten hebben voornamelijk betrekking op leerprocessen van leerlingen en interactieprocessen tussen leerlingen/leerkrachten/collega s. Doelstellingen De cursisten moeten leer- en sociale situaties met leerlingen, leerkrachten en andere partners kunnen analyseren en erover kunnen reflecteren op basis van inzichten in psycho-pedagogische concepten, met het oog op het optimaliseren van het handelen in de eigen praktijk. De klemtoon ligt op het interpreteren en beoordelen van gegeven praktijksituaties door gebruik te maken van kennis van psycho-pedagogische concepten. Deze kennis draagt bij tot het doordacht observeren en meer flexibel omgaan met de leer- en interactieprocessen in de eigen praktijkcontext. Leerinhouden Theorie Rekening houdend met het nagestreefde competentieniveau (=toepassingsgerichte kennis). 1. De leerling en zijn beginsituatie -waarneming -geheugen -intelligentie -ontwikkelingspsychologie: de adolescentie 2. De leerling als lerend wezen -visie op leren (conditioneringstheorieën) -straffen en belonen 3. De leerling als hulpvrager, leerkracht als zorgdrager -motivatie -leerproblemen en leerstoornissen -ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingsbelemmering 4. De leerling en zijn context Er worden 2 groepswerken georganiseerd. De cursisten bereiden in groep een opdracht voor en presenteren deze ook aan de medecursisten. Er volgt een product- en procesevaluatie door de leerkracht en een peerevaluatie. De bedoeling is voornamelijk om een aantal theoretische concepten te toetsen aan de klaspraktijk of het werken met casussen. De cursisten observeren een middagpauze in het secundair onderwijs naar keuze. Ze rapporteren hun observaties en maken linken met de theoretische concepten uit de cursus. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties Kerncompetenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren. 2.1 Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. Specifieke lerarenopleiding 17

18 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.5 Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleem-situaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. 2.6 Het fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. Gerelateerde competenties 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen Omgaan met diversiteit in de klas. 5.3 Het eigen functioneren ten discussie stellen en bijsturen. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool Taalbeleid: cursisten leggen bij de aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig of verwijzing naar groepsbegeleiding per thema Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ). Didactische werkvormen Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van werkvormen: doceren, OLG, leergesprek, groepswerk (partnerwerk, aanvullend of complementair), filmmateriaal aanbieden, We maken waar mogelijk gebruik van activerende werkvormen. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven -Permanente, product- of procesevaluatie o.b.v. observaties, reflecties, schriftelijke toetsen (noodzakelijke theoretische inzichten) en opdrachten (digitaal portfolio op smartschool voor de PO-opdrachten + PTopdrachten) - Evaluatie van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken.. -Voor theorie: -tussentijdse evaluatie + supervisie + opdrachten afstandsonderwijs -Voor praktijk: -groepswerk + observatieopdracht Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Specifieke lerarenopleiding 18

19 Herkansing Voor theorie: mogelijk voor de tussentijdse evaluaties. Voor praktijk: mogelijk voor PT en PO. Lesmateriaal Cursus L. Beckers & R. Maniscalco Bundel met PO en PT en opdrachten afstandsonderwijs. Studieomvang Lestijden Totaal 80 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie ,5% PO 5 PT 9 Studiepunten 0,4 0, Kostprijs 80,00 inschrijvingsgeld 10,70 cursusgeld Lectoren Renata Maniscalco Annemie Skopinski Vakverantwoordelijke: Renata Maniscalco Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk Specifieke lerarenopleiding 19

20 Module Didactische competentie oefenlessen DCO Korte omschrijving Tijdens de module oefenen de cursisten hun didactische vaardigheden in gesimuleerde omstandigheden. Dit houdt in dat er telkens een cursist de leiding heeft over de klasgroep van zijn medecursisten. Bij elke oefenles die de cursist voor de klas brengt hoort een schriftelijke voorbereiding volgens het lesvoorbereidingsformulier. Na elke oefenles volgt een bespreking door de cursist zelf (zelfevaluatie), door de medecursisten (peerevaluatie) en door de lector. Doelstellingen Doel- en ervaringsgerichte leer- en ontwikkelingsprocessen kunnen voorbereiden en uitvoeren op een inhoudelijk correcte en stimulerende manier, met efficiënt en doelgericht gebruik van media, via een aangepaste methodische aanpak en de nodige proces- en productevaluatie. Dit omgezet naar een gesimuleerde klassituatie waarbij minimum 2 lessen per cursist worden gegeven met aandacht voor de nodige reflectie. Leerinhouden Theorie Didactische materialen en werkvormen kunnen voorbereiden, technisch beheersen en functioneel aanwenden rekening houdend met de didactische principes. Een product- en procesevaluatie kunnen uitvoeren. Leerdoelen formuleren en correcte leerinhouden selecteren, rekening houdend met de vooropgestelde beginsituatie. Een didactisch verbaal en non-verbaal gedrag kunnen aanwenden. Kritisch kunnen evalueren en reflecteren (self-, co- en peerassessment). Zorgen voor een goed klasmanagement. Een verantwoorde psychopedagogische attitude aannemen t.a.v. leerlingen. Een uitgewerkte lesvoorbereiding voor een volledige te geven les kunnen opstellen. De PO-opdracht houdt het geven van minimum twee oefenlessen van 50 minuten in. De cursist neemt hierbij de volledige praktische organisatie en de leiding van het klasgebeuren op zich. De inhoud van de PT-opdracht voor DCO: de cursist doet een observatieles in een secundaire school (te kiezen uit de verschillende onderwijsvormen: ASO, TSO, BSO, BuSO, deeltijds) of in het volwassenenonderwijs. Hij maakt een schriftelijk verslag met kritische reflectie aan de hand van een observatieblad. In overleg met de mentor/vakleerkracht werkt de cursist een les uit, welke uitgevoerd wordt in de vorm van een stageles. De kritische reflectie van deze les gebeurt a.d.h.v. een verslag door de stagementor en de cursist zelf. Begincompetenties De cursisten dienen geslaagd te zijn voor de modules DCA en DCP. Eindcompetenties Kerncompetenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren. 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten. 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. 1.6 In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren. 1.8 Observatie/evaluatie voorbereiden. Specifieke lerarenopleiding 20

21 1.9 Proces en product evalueren Leer- en ontwikkelingsprocessen vanuit een vakoverschrijdende invalshoek opzetten Leerlingen begeleiden bij het realiseren van de geïntegreerde proef. 3.1 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen. 3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden. Gerelateerde competenties 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 3.3 Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.2 Kennisnemen van resultaten van onderwijsonderzoek uit het eigen vakgebied. 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. 7.4 De eigen pedagogisch - didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool. Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool. Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid. Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig of verwijzing naar groepsbegeleiding per thema Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen In de lessen DCO neemt telkens één cursist de leiding over de klasgroep. In de nabespreking fungeert de lector als moderator. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven -Voor theorie: permanente evaluatie -Voor praktijk : PO permanente evaluatie, PT schriftelijke opdracht Er wordt niet via een eindproef geëvalueerd, maar het eindresultaat wordt toegekend aan: - De gegeven oefenlessen (minimum 2), rekening houdend met de progressie van de cursist-lesgever; - De lesvoorbereiding (en verbetering) van elke les. - Een evaluatie en leerlingenbundel die de cursist voor elke les opstelt. - Zelfevaluaties. - Peerevaluaties. Specifieke lerarenopleiding 21

22 - Attitude van de cursist tijdens de oefenlessen. - PT-opdracht en PT-bundel. Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Voor theorie: herkansing mogelijk, mits gunstig advies van de delibererende klassenraad. Voor PO: niet mogelijk. Voor PT: de cursist dient ofwel de opdracht opnieuw uit te voeren, ofwel de opdracht te herschrijven als deze onvoldoende geacht wordt. Lesmateriaal Bundel SLO-module DCO: didactische competentie oefenlessen De formulieren en sjablonen worden ter beschikking gesteld via smartschool Via smartschool wordt alle administratie ingediend en beoordeeld Studieomvang Lestijden Totaal 120 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 61 PT 24 Studiepunten 5,1 1, Kostprijs 120 inschrijvingsgeld 15,50 cursusgeld Lectoren Indra Beunckens Els Craeghs Renata Maniscalco Annemie Skopinski Tezcan Turkben (Islam) Ilse Vanhoutte Vakverantwoordelijke: Indra Beunckens Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Niet mogelijk voor DCO Specifieke lerarenopleiding 22

23 Module Didactische competentie oefenlessen Islam DCO Islam Korte omschrijving Tijdens de module oefenen de cursisten hun didactische vaardigheden in gesimuleerde omstandigheden. Dit houdt in dat er telkens een cursist de leiding heeft over de klasgroep van zijn medecursisten. Bij elke oefenles die de cursist voor de klas brengt hoort een schriftelijke voorbereiding volgens het lesvoorbereidingsformulier. Na elke oefenles volgt een bespreking door de cursist zelf (zelfevaluatie), door de medecursisten (peerevaluatie) en door de vakspecialist vanuit de EMB. Doelstellingen Doel- en ervaringsgerichte leer- en ontwikkelingsprocessen specifiek voor het Islamonderwijs kunnen voorbereiden en uitvoeren op een inhoudelijk correcte en stimulerende manier, met efficiënt en doelgericht gebruik van media, via een aangepaste methodische aanpak en de nodige proces- en productevaluatie. Dit omgezet naar een gesimuleerde klassituatie waarbij minimum 2 lessen per cursist worden gegeven met aandacht voor de nodige reflectie. Leerinhouden Theorie 1. Didactische materialen en werkvormen kunnen voorbereiden, technisch beheersen en functioneel aanwenden rekening houdend met de didactische principes. 2. Een product- en procesevaluatie kunnen uitvoeren. 3. Leerdoelen formuleren en correcte leerinhouden selecteren, rekening houdend met de vooropgestelde beginsituatie. 4. Een didactisch verbaal en non-verbaal gedrag kunnen aanwenden. 5. Kritisch kunnen evalueren en reflecteren (self-, co- en peerassessment). 6. Een gefaseerde les kunnen opbouwen vanuit ervaringsgerichte leerprocessen. 7. Zorgen voor een goed klasmanagement. 8. Een verantwoorde psychopedagogische attitude aannemen t.a.v. leerlingen. 9. Een uitgewerkte lesvoorbereiding voor een volledige te geven les kunnen opstellen. De PO-opdracht houdt het geven van minimum twee oefenlessen van 50 minuten in. De cursist neemt hierbij de volledige praktische organisatie en de leiding van het klasgebeuren op zich. De inhoud van de PT-opdracht voor DCO is opgesplitst in verschillende onderdelen: 1. Vervullen formaliteiten: stageaanvraag, stagecontract, werkpostfiche en risicoanalyse. 2. Een observatieles in een secundaire school (te kiezen uit de verschillende onderwijsvormen: ASO, TSO, BSO, BuSO, deeltijds) of in het volwassenenonderwijs en een schriftelijk verslag met kritische reflectie aan de hand van een observatieblad. Degenen die A2 diploma bezitten mogen hun observatieles in een basisschool doen. 3. In overleg met de mentor/vakleerkracht werkt de cursist een volledige les uit. 4. Geven van de stageles + waarderingslijst laten invullen door stageleerkracht. 5. Kritische reflectie a.d.h.v. bijlage over de gegeven les. Begincompetenties De cursisten dienen geslaagd te zijn voor de modules DCA en DCP. Er wordt aangeraden om de examens van EMB af te leggen. Eindcompetenties Kerncompetenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. Specifieke lerarenopleiding 23

24 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren. 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten. 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. 1.6 In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren. 1.8 Observatie /evaluatie voorbereiden. 1.9 Proces en product evalueren Leer- en ontwikkelingsprocessen vanuit een vakoverschrijdende invalshoek opzetten Leerlingen begeleiden bij het realiseren van de geïntegreerde proef. 3.1 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen. 3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden. Gerelateerde competenties 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 3.3 Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod. 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.2 Kennisnemen van resultaten van onderwijsonderzoek uit het eigen vakgebied. 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. 7.4 De eigen pedagogisch - didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken. Cursistenbegeleiding De instroom van nieuwe cursisten is zeer divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info staat op smartschool. Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool. Taalbeleid: cursisten leggen bij de aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden op basis van die resultaten verder begeleid. Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig i.v.m vakkennis. Studiebegeleiding ICT-begeleiding: groepsbegeleiding of zelfstudie Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen In de lessen DCO neemt telkens één cursist de leiding over de klasgroep. In de nabespreking fungeert de lector als moderator. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven -Voor theorie: permanente evaluatie Specifieke lerarenopleiding 24

25 -Voor praktijk : PO permanente evaluatie, PT schriftelijke opdracht Er wordt niet via een eindproef geëvalueerd maar deze punten worden toegekend aan: - De gegeven oefenlessen (minimum 2), rekening houdend met de progressie van de cursist-lesgever; - De lesvoorbereiding (en verbetering) van elke les. - Een evaluatie die de cursist voor elke les opstelt. - Zelfevaluaties. - Peerevaluaties. - Attitude van de cursist tijdens de oefenlessen. - PT-opdracht en PT-bundel. Beoordelingscriteria Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt voor de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Voor theorie: mogelijk. Voor PO: niet mogelijk. Voor PT: de cursist dient ofwel de opdracht opnieuw uit te voeren, ofwel de opdracht te herschrijven als deze onvoldoende geacht wordt. Lesmateriaal Bundel SLO-module DCO Islam: didactische competentie oefenlessen Islamitische Godsdienstdidactiek De formulier en sjablonen worden ter beschikking gesteld via smartschool Via smartschool wordt alle administratie ingediend en beoordeeld Studieomvang Lestijden Totaal 120 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 61 PT 24 Studiepunten 5,1 1, Kostprijs 120 inschrijvingsgeld 15,5 cursusgeld Lectoren Tezcan Türkben Vakverantwoordelijke: Indra Beunckens Specifieke lerarenopleiding 25

26 Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Niet mogelijk voor DCO Islam Specifieke lerarenopleiding 26

27 Module Begeleiding BEG Korte omschrijving In deze module verwerft de cursist kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om gepaste acties te ontwerpen ter bevordering van het welbevinden en de werkhouding van de leerling. Een eerste topic behandelt het wat en het waarom van de leerlingenbegeleiding. Verder worden verschillende probleemgedragingen geanalyseerd en geëxploreerd en wordt er gezocht naar manieren om het probleem individueel alsook naar de gehele klas toe aan te pakken. De eigen taak als leerkracht, alsook doorverwijsmogelijkheden, komen aan bod. Tenslotte staan we stil bij de mogelijkheden die een zorgbrede school kan bieden. Doelstellingen Samen met alle in de begeleiding betrokken actoren ter bevordering van het welbevinden van de volledige persoon van de leerling vanuit een visie gepaste acties kunnen ontwerpen. Die acties kunnen zowel gericht zijn op de individuele leerlingen als op de groep. Competentiegehalte: 1. Inzicht in kaders en technieken 2. Ervaren en toetsen van de technieken Leerinhouden Theorie 1. Inzicht in de componenten en determinanten van het welbevinden van de leerling. 2. Inzicht in de componenten en determinanten van probleemgedrag van de leerling. 3. Inzicht in de begeleidingstaak van de leerkracht in functie van zowel welbevinden als probleemgedrag van leerlingen. 4. Inzicht in de verschillende actoren die kunnen meespelen in leerlingbegeleiding. 5. Inzicht in de mogelijke kanalen waarlangs informatie over leerlingen kan bekomen worden. 6. Inzicht in de verschillende stappen van een begeleidingsplan en deze kunnen concretiseren. 7. Inzicht in de mogelijkheden die diversiteit met zich meebrengt. Door de aangereikte modellen te toetsen aan casussen verwerven de cursisten de nodige vaardigheden. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Het gevolgd hebben van de module PPC biedt echter een meerwaarde. Eindcompetenties Kerncompetenties 2.1 Samen met het schoolteam een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 2.5 Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden. 2.6 Het fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen. 6.1 Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de leerling. Gerelateerde competenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen 1.7 Een adequate leeromgeving creëren 1.10 Leer- en ontwikkelingsprocessen vanuit een vakoverschrijdende invalshoek opzetten Specifieke lerarenopleiding 27

28 1.11 Evalueren met het oog op integratie in het arbeidsproces en de overgang naar het hoger onderwijs 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 5.3 Het eigen functioneren bevragen en bijsturen 6.2 Aan ouders/verzorgers informatie en advies verschaffen over hun kind en de school 6.3 In overleg met het schoolteam de ouders/verzorgers informeren over het klas- en schoolgebeuren 6.4 Met ouders/verzorgers in dialoog treden over opvoeding en onderwijs 7.1 Participeren aan samenwerkingsstructuren 7.2 Binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven 7.4 De eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken 7.5 Zich documenteren over de rechtszekerheid van de leraar en de leerlingen 8.1 In overleg contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokkenen initiatieven aanbieden 9.2 Reflecteren over het beroep van leraar en de plaats ervan in de maatschappij Cursistenbegeleiding Onze cursistengroep is heel divers. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden en in te gaan op individuele noden. Algemeen Alle nodige info wordt ter beschikking gesteld op smartschool. Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij de lectoren via smartschool. Taalbeleid: cursisten leggen bij aanvang van de opleiding een taaltest af. Ze worden later op basis van die resultaten verder begeleid. Smartschool 10 voor taal. Specifiek Cursisten krijgen individuele begeleiding waar nodig Trajectbegeleiding indien nodig Flexibel traject (in functie van vrijstellingen, werk, ) Didactische werkvormen Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van werkvormen: doceren, OLG, leergesprek, groepswerk (partnerwerk, aanvullend of complementair), klasgesprek, brainstorming / associatieoefening, stellingenspel, casestudy, oefeningen aanbieden, individuele opdrachten, filmfragmenten aanbieden, contractwerk. We maken waar mogelijk gebruik van activerende werkvormen. Evaluatie Puntenverdeling Eindproeven -Voor theorie: permanente evaluatie door middel van contractwerkbundel (begeleid zelfstandig leren). -Voor praktijk: permanente evaluatie. Cursisten krijgen een schriftelijke evaluatie en een kwantitatieve beoordeling. Beoordelingscriteria -Alle beoordelingscriteria zijn op voorhand bepaald. Men moet op elk opleidingsonderdeel minimum 50% halen om te kunnen slagen in totaal. Indien men op 1 van de opleidingsonderdelen niet slaagt en ook niet slaagt op de herkansing, moet men alle opleidingsonderdelen opnieuw volgen en afleggen. Herkansing Specifieke lerarenopleiding 28

29 -Voor theorie: mogelijk. -Voor praktijk: mogelijk voor PT en voor PO. Lesmateriaal -Cursus -Stagebundel PT -Bundel PO-opdrachten -Contractwerkbundel Studieomvang Lestijden Totaal 40 Contacturen Afstandsuren % Contacturen Theorie % PO 11 PT 4 Studiepunten 0,9 0,6 2,5 1,5 4 Kostprijs 40,00 inschrijvingsgeld 5.30 cursusgeld Lectoren Heidi Adriaensen Ann Vanbeckevoort Vakverantwoordelijke: Heidi Adriaensen Verplicht of keuze Verplicht Vrijstellingen Mogelijk Specifieke lerarenopleiding 29

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System'

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' Inhoud OAV - Opstap algmene vorming... 1 OTV - Opstap taalvaardigheid... 5 DCA - Didactische Competentie Algemeen...

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Didactische competentie oefenlessen (DCO) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten)

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Eindwerk Biochemie code module CC14 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING OVERZICHT MODULEFICHES SLO 1 ste semester 2014-2015 Indien je het traject Specifieke Lerarenopleiding volgt, bestaat jouw curriculum uit volgende modules: B1 t.e.m. B2, C1 t.e.m.

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Structuur en duur... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Organisatie van de lessen... 4 Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 2: de klant code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 6 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 Doelstellingen: Leerinhouden: Begincompetenties: Eindcompetenties: 1. bewust werken in functie van de hulpvrager 2. Continu zijn aandeel

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

Communicatie en overleg

Communicatie en overleg Communicatie en overleg Doelstellingen Kerncompetenties K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met gegevens over de leerling. Aan ouders/verzorgers informatie en advies verschaffen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA)

Onderwijs en Maatschappij (OMA) Opleidingsprogramma 2013-2014 beschrijving opleidingsonderdelen Specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) Onderwijs en Maatschappij (OMA) Omschrijving studiepunten: 3 (2,5 theorie/0,5 praktijk) aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs Doelstellingen: De cursisten maken kennis met en verwerven inzicht

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie