DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting 26/07/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting 26/07/2010"

Transcriptie

1 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting 26/07/2010 Aantal uittreksels 5 Nota s voor de dienst Getekend door Suzy Opstaele, administratief beleidsmedewerker Geviseerd door Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris Datum 13/07/2010

2 [Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26/07/2010 Punt : personeelsdienst - Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Aanwezig Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 5 schepen E. Gryson Bevoegdheid artikel 105 (rechtspositieregeling) van het Gemeentedecreet Juridische grond artikels 87, 4 (managementteam), 105 (rechtspositieregeling), 253 (toezendingsplichtige besluiten), 270 (advies OCMW) van het Gemeentedecreet Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel Besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel d.d. 19/12/1974, en latere wijzigingen Koninklijk Besluit d.d. 28/09/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974,

3 en latere wijzigingen Verwijzingsdocumenten beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/07/2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voorstel aan de huidige zitting van de gemeenteraad tot wijziging van de personeelsformatie schrijven d.d. 22/09/2009 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met de vraag om in een eerstvolgende gemeenteraadsbeslissing navolging te geven aan een opmerking betreffende artikel 291, 1 van de rechtspositieregeling voor het personeel van Bredene Omzendbrief BB 2010/01 d.d. 29/01/2010 betreffende de verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer Wet d.d. 27/03/2009 tot wijziging van artikel 38 en artikel 178 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 (fiscale vrijstelling voor 20 cent vanaf aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009)) Koninklijk Besluit d.d. 03/02/2010 tot wijziging van artikel 19, 2, 16 van het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen tot 20 cent) voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling opgemaakt door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in vergadering van 07/04/2010 overzicht met bespreking per artikel van de voorgestelde wijzigingen van de rechtspositieregeling protocol van akkoord d.d. 30/04/2010, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot verhoging van de fietsvergoeding woon-werkverkeer protocol van akkoord d.d. 30/04/2010, van het Bijzonder Onderhandelingscomité, inzake het voorstel tot aanpassing van de rechtspositieregeling gunstig advies van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24/06/2010 inzake het voorstel tot vaststelling van de rechtspositieregeling Feiten, context en argumentatie Procedure wijziging rechtspositieregeling De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel (artikel 105 van het Gemeentedecreet). Dit gebeurt op basis van het voorontwerp opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam (artikel 87 4 van het Gemeentedecreet). De vaststelling van de rechtspositieregeling dient voorafgaand aan de gemeenteraad voorgelegd te worden aan de vakorganisaties. In toepassing van artikel 270 van het Gemeentedecreet kunnen de gemeentelijke overheden pas na voorafgaand advies van de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen over de vaststelling of de wijziging van het administratief en geldelijk statuut van het personeel, voorzover de betrokken beslissingen een weerslag kunnen hebben op de budgetten en het beheer van het OCMW. Door de voorgestelde verhoging van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer (zie verder) is de beslissing onderhevig aan dit voorafgaand advies.

4 Wijziging rechtspositieregeling Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal bepalingen van de rechtspositieregeling te wijzigen naar aanleiding van: correcties (artikels 135, 291): de voorgestelde wijzigingen betreffen rechtzettingen, waaronder een aanpassing op vraag van het Agentschap voor Binnenlands bestuur; wijzigingen n.a.v. de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie aan de gemeenteraad in huidige zitting (artikels 8, 58, 113, 126, 168 en Bijlage V.): de voorgestelde wijzigingen zijn een gevolg van het voorstel tot toevoeging van een betrekking van deskundige milieu/preventie en het schrappen van de functies van technisch medewerker; verhoging fietsvergoeding woon-werkverkeer met ingang van 01/07/2010 (artikel 237, 3): in de Omzendbrief BB 2010/01 d.d. 29/01/2010 betreffende de verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer meldt de minister dat er geen principieel bezwaar is tegen een verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer van 0,15 EUR tot 0,20 EUR per kilometer vanaf ten vroegste 01/01/2010. Ondertussen is immers zowel de fiscale vrijstelling, als de sociaalrechtelijke vrijstelling voor het bedrag van 0,20 EUR per kilometer geregeld. Wel moet artikel 164 van het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel, hiertoe nog gewijzigd worden. In afwachting van de wijziging van het besluit kunnen de besturen het bedrag van de fietsvergoeding al verhogen tot een maximum van 0,20 EUR per kilometer. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bedrag met ingang van 01/07/2010 te verhogen tot het maximum. Deze verhoging is niet voorzien in het budget 2010 en zal bijgevolg aanleiding geven tot een budgetwijziging. Voor het gemeentebestuur kan de meerkost van de verhoging van 0,15 EUR naar 0,20 EUR per 01/07/2010 (basis raming: gegevens 2009 = 89 fietsers die samen kilometer aangegeven hebben of gemiddeld 736,74 km per fietser per jaar) geraamd worden op EUR (of een meerkost van EUR voor een volledig dienstjaar vanaf 2011). verlof voor deeltijdse prestaties (artikel 267): het stelsel van deeltijds verlof - dat in de huidige rechtspositieregeling in alle gevallen voorzien is als een gunstmaatregel - wordt voortaan als een recht voorzien voor werknemers met minstens 2 kinderen jonger dan 15 jaar en voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, met uitzondering van de uitgesloten categorieën van het algemene stelsel van loopbaanonderbreking om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst. Voor een artikelsgewijze verduidelijking van de reden van de wijzigingen verwijzen wij naar het overzicht in bijlage. De voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling is voorgelegd: - aan de vakorganisaties, die een protocol van akkoord afgesloten hebben; - aan de OCMW-raad, die hierover gunstig advies uitgebracht heeft.

5 Advies Het voorontwerp van de wijzigingen van de rechtspositieregeling is gunstig geadviseerd door het managementteam d.d. 07/04/2010. Met betrekking tot de voorstellen inzake het wijzigen van de rechtspositieregeling werden door het Bijzonder Onderhandelingscomité op 30/04/2010 protocollen van akkoord afgesloten. Het voorstel tot wijzigen van de rechtspositieregeling is gunstig geadviseerd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting d.d. 24/06/2010. Financiële gevolgen De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt: UITGAVEN Omschrijving Raming Budgetcode + beschikbaar krediet Verhoging EUR voor Niet voorzien in budget fietsvergoeding in het de periode van 2010, te voorzien bij kader van het woonwerk verkeer van 0,15 31/12/ /07/2010 tot budgetwijziging. EUR naar 0,20 EUR per kilometer met ingang van 01/07/2010. Dienst GD Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden] Stemmen [de resultaten van de stemming] Besluit Artikel 1 De volgende artikels van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27/07/2009, worden gewijzigd door als volgt de doorhaalde en tussen haakjes geplaatste tekst te schrappen en/of de vet- en cursiefgedrukte tekst toe te voegen: [Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk II. De aanwerving. Afdeling II. De specifieke aanwervingsvoorwaarden] Art. 8. De specifieke voorwaarden per graad zijn: B1-B3: o deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening: minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde; o deskundige milieu/preventie: minstens in het bezit zijn van: een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee

6 gelijkgesteld); en het bewijs leveren met vrucht een erkende cursus aanvullende vorming van het 2de niveau te hebben beëindigd zoals voorzien in het koninklijk besluit van 10/08/1978 (preventieadviseur niveau 2). De kandidaten die niet in het bezit zijn van het bewijs van de hierboven voorziene aanvullende vorming moeten het behalen binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van indiensttreding. Daartoe kan de proeftijd van een kandidaat, tot maximaal 3 jaar verlengd worden; C1-C3: o [technisch medewerker - stedenbouw/ruimtelijke ordening: een diploma dat toegang geeft tot niveau C (secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld), behaald in een technische richting, zoals technisch tekenaar.] [Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk VIII. De evaluatie tijdens de loopbaan. Afdeling II. De duur van de evaluatieperiode en de evaluatiecriteria] Art. 58. De evaluatiecriteria zijn de volgende: Administratief [en technisch] medewerker en bibliotheekassistent - niveau C Publieksgerichtheid - Kwaliteit van het werk - Flexibiliteit [Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan. Afdeling II. De functionele loopbanen per niveau] Niveau C Art De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor het niveau C: 1 voor de administratieve graden van administratief medewerker, preventieadviseur, pedagogisch medewerker - buitenschoolse opvang en bibliotheekassistent [en voor de technische graden van technisch medewerker]: [Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XII. De bevordering. Afdeling III. De bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang] Art Niveau C [2 voor schalen C1-C3: 2.1 voor administratief medewerker, bibliotheekassistent en preventieadviseur] 2 voor administratief medewerker, bibliotheekassistent en preventieadviseur, schalen C1-C3: a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een administratieve graad van

7 rang Dv, schalen D1-D3; b) voor de functies van administratief medewerker - archief, bibliotheekassistent en preventieadviseur: voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; d) slagen voor de selectieprocedure. [2.2 voor technisch medewerker a) ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben in een technische graad van rang Dv, schalen D1-D3; b) voor de functie van technisch medewerker - stedenbouw/ruimtelijke ordening: voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; d) slagen voor de selectieprocedure.] [Titel II. De loopbaan. Hoofdstuk XIII. De vervulling van een vacature door interne personeelsmobiliteit] Art Als de functie vervuld wordt door functiewijziging, dan worden de kandidaten onderworpen aan een gestructureerd interview door een selectiecommissie die nagaat of de kandidaat voldoet aan de competentievereisten voor de vacante functie. De selectiecommissie wordt samengesteld volgens de regels vastgesteld in artikel [15] 14 en functioneert in overeenstemming met de bepalingen van artikel [16 en 17] 15 en 16. [Titel VI. Het salaris. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen] Art Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in artikel 111 tot en met 115, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode. 1. Administratief personeel 2. Technisch personeel Technisch beambte (E1-E3) Technisch assistent, technisch assistent - redder en begeleider - dienst buitenschoolse opvang (D1-D3) Ploegbaas (D4-D5) [Technisch medewerker (C1-C3)] Deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening (B1-B3) Stedenbouwkundige ambtenaar (B4-B5) Diensthoofd - technische dienst (A1a-A3a) [Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. Hoofdstuk VI. De

8 sociale voordelen. Afdeling III. De vergoeding van de kosten voor het woonwerkverkeer] Art De kilometervergoeding voor de verplaatsingen met de fiets in het woonwerkverkeer wordt met ingang van 01/07/2010 vastgesteld op 0,15 0,20 EUR per kilometer. [Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse prestaties] Art [Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties krijgen.] 1. Het verlof voor deeltijdse prestaties is een recht voor het personeelslid dat minstens 2 kinderen ten laste heeft die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt en voor het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. De volgende categorieën zijn van dit recht uitgesloten om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst: de decretale graden; de personeelsleden tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst; de personeelsleden van niveau A1a-A3a. 2. Voor de overige dan in 1 vermelde personeelsleden is dit verlof geen recht, maar wordt het door de gemeentesecretaris toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt. [Als de gemeentesecretaris het verlof aanvraagt, dan beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning.] Tegen de weigering van een aangevraagd verlof voor deeltijdse prestaties kan het personeelslid bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. [De gemeentesecretaris kan bij weigering bezwaar indienen bij de raad.] 3. Voor een contractueel personeelslid wordt een verlof voor deeltijdse prestaties beschouwd als een deeltijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst. 4. Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt ambtshalve opgeschort zodra het personeelslid verlof krijgt in verband met een bevalling, adoptie of pleegvoogdij, of ouderschap. 5. Het verlof voor deeltijdse prestaties duurt maximaal 2 jaar en kan telkens met dezelfde duur verlengd worden. Het personeelslid kan een vermindering van zijn gebruikelijke prestaties vragen met 1/2 de, 1/3 de, 1/4 de of 1/5 de. [Titel VIII. Verloven en afwezigheden. Hoofdstuk XI. Loopbaanonderbreking Afdeling

9 III. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan] Art Het personeelslid heeft met ingang van 01/04/2009 recht op dit ouderschapsverlof: - naar aanleiding van de geboorte van zijn kind en tot het kind twaalf jaar wordt; - in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode [van vier jaar] die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. Artikel 2 In de Bijlage V. Selectieprogramma s van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27/07/2009, wordt de volgende doorhaalde en tussen haakjes geplaatste tekst geschrapt: [Technisch medewerker - magazijn (niveau C1 - C3) A. Schriftelijk gedeelte : op 50 punten Proef 1 op 25 punten Magazijnbeheer : opstarten, draaiend houden, reorganisatie van magazijn; inventarisatie en gebruik van afkortingen en vaktermen. Proef 2 op 25 punten Case : i.v.m. magazijnbeheer. B. Mondeling gedeelte : op 50 punten Proef 1 op 25 punten Tests (rollenspel, actieoefening) in verband met de contact- en communicatievaardigheden, en zin voor initiatief Proef 2 op 25 punten Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling Technisch medewerker stedenbouw / ruimtelijke ordening (niveau C1 - C3) A. Schriftelijk en/of praktisch gedeelte : op 50 punten Proef 1 op 15 punten Basiskennis van wetgeving en reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw Proef 2 op 15 punten Basiskennis van dienstgebonden informatica (tekenprogramma s) Proef 2 op 20 punten Case : i.v.m. kennis van de werking van de gemeente, aanpak van gemeentelijke dienstverlening en administratieve vaardigheden B. Mondeling gedeelte : op 50 punten Proef 1 op 20 punten Tests (rollenspel, actieoefening, ) in verband met de contact- en communicatievaardigheden, en zin voor initiatief Proef 2 op 20 punten Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling Proef 3 op 10 punten Bespreking van de case]

10 Artikel 3 De gecoördineerde tekst van de rechtspositieregeling van het personeel, zoals vastgesteld in het document in bijlage, bestaande uit 341 artikels en 5 bijlagen (totaal van 116 bladzijden, exclusief de inhoudstabel), wordt vastgesteld. Dit document maakt integrerend deel uit van deze beslissing. Artikel 4 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur. Artikel 5 De financiële aspecten worden geregeld als volgt: Omschrijving Verhoging fietsvergoeding in het kader van het woonwerk verkeer van 0,15 EUR naar 0,20 EUR per kilometer met ingang van 01/07/ EUR voor de periode van 01/07/2010 tot 31/12/2010 Bedrag Budgetcode Niet voorzien in budget 2010, te voorzien bij budgetwijziging. Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris w.g. Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, Yannick Wittevrongel secretaris Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting 21/02/2011

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting 21/02/2011 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

3 schepen D. Vermoortel

3 schepen D. Vermoortel DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen D. Vermoortel Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp Sociale zaken. Toekenning van gratis huisvuilzakken

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 17

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 17 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo secretariaat Volgnummer dossier 17 Onderwerp OCMW. Service Flats Invest nv- Serviceflats Breeweg OCMW

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

2 schepen D. Vermoortel

2 schepen D. Vermoortel DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 2 schepen D. Vermoortel Dienst informatiedienst Volgnummer dossier Onderwerp Opheffen en hervaststellen van het reglement inzake

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Kantoormeubilair. Aankoop bureaustoelen. Vaststellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester W. Vanhooren secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst informatica Volgnummer dossier Onderwerp Opdracht van levering van hardware. Vaststelling

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van metalen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget

Nadere informatie

2 schepen S. Vandenberghe

2 schepen S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 2 schepen S. Vandenberghe Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 5 Onderwerp Personeel. Her vaststelling van de rechtspositieregeling.

Nadere informatie

6 schepen J. Maes DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 27

6 schepen J. Maes DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 27 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 6 schepen J. Maes secretariaat Volgnummer dossier 27 Onderwerp Subsidies. Investeringssubsidie aan de cvba Twins Invest

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vijf

Nadere informatie

2 schepen S. Vandenberghe

2 schepen S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 2 schepen S. Vandenberghe Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 4 Onderwerp Ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester W. Vanhooren Dienst informatica Volgnummer dossier Onderwerp Opdracht van levering en installatie van mailserversoftware

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van de 2 de wijziging van het meerjarenplan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van de 2 de actualisatie van het meerjarenplan

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 8 Onderwerp Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging. Zitting

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier Onderwerp Algemene administratieve politie. Toevoegen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de opmerkingen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Vervangen van defecte noodverlichting en aanbrengen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Riolerings- en bestratingswerken Michel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Milieu - Organisatie logowedstrijd MiNaraad. Vaststelling

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. Aanpassen wegenis Blauwe Sluis. Goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Personeel. Her vaststelling van het arbeidsreglement:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Moderniseren openbaar verlichtingsnet

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester S. Vandenberghe verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Begraafplaatsen. Uitbreiding en herinrichting

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. a. Afkoppelen collectorennetwerk (project

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester W. Vanhooren Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Project netmanagement "Kusttram

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Machines, exploitatiemateriaal en

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester W. Vanhooren Dienst archief Volgnummer dossier Onderwerp Straatnamen. Voorlopig vaststellen van een straatnaam voor

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 15 Onderwerp Personeel. Maaltijdcheques. Vaststelling van de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van feestmateriaal.

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Afkoppelen strandpost

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester W. Vanhooren Dienst secretariaat Volgnummer dossier 6 Onderwerp Kennisneming van de beslissing van het college van

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 3 Onderwerp Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Opdracht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdrachten van levering van machines,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst cultuur Volgnummer dossier 6 Onderwerp Cultuur. Wedstrijdreglement ontwerp logo culturele raad Bredene.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Aanpassingswerken

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 21 Onderwerp Financiën. Intekening op het lokaal pact. Aanvaarding

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Vorderingen en geschillen. Calamiteit Noord-Ede. Dading met

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verkavelingen. Weg- en rioleringswerken in de sociale

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 32 Onderwerp Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst sociale dienst Volgnummer dossier 27 Onderwerp Algemeen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 11 Onderwerp Gebouwen. Aanpassingswerken toegankelijkheid gemeentehuis.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Implementatie van een RFIDgebaseerd balieautomatiseringssysteem

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 29 Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. REG. Opdracht van levering van isolatie,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Private verkaveling. Kop van 't Sas. Goedkeuring wegentracé.

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst Burgemeester W. Vanhooren technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Goedkeuring van de voorwaarden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak gemeentelijk

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 11 Onderwerp Bibliotheek. Opheffen en opnieuw vaststellen van het Zitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad. Goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 38 Onderwerp Beheersorgaan bibliotheek. Aanduiding leden Zitting 24/06/2013

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Overheidsopdrachten. Straatmeubilair. Vervangen van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 17 Onderwerp Nutsvoorzieningen. Ondergronds brengen bundelnet +

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/02/2008 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 04/02/2008 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst informatica Volgnummer dossier 2 Onderwerp Opdracht van levering van hardware. Vaststelling van de voorwaarden,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van het meerjarenplan 2010-2013 van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 18 Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Elektromagnetisch

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 27 Onderwerp Gebouwen. VC De Fakkel. UItbreiding gebouw met berging.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk dienstencentrum. Locatie buitenschoolse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 21 Onderwerp Sociale zaken. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 11 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 23 Onderwerp Gebouwen. Buitenschoolse kinderopvang. Plaatsen centrale

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verkavelingen. Private verkaveling Ploegstraat (nv Immo

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 14 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie