AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen"

Transcriptie

1 W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s b i j z o n d e r 31

2

3 I n h o u d s o p g a v e Kosten cliënt of Ipse de Bruggen... 3 A. Appartement of kamer... 7 B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen Eten en drinken D. Verzorging E. Hulp buiten de instelling F. Ontspanning en vakantie G. Hulpmiddelen H. Overige producten en diensten I. Vervoer Losse bijlage na pagina 28: Tarieven diensten en regelingen/bijzondere afspraken bij geharmoniseerde tariefstelling Ipse de Bruggen

4 2

5 K o s t e n c l i ë n t o f I p s e d e B r u g g e n Wie (tijdelijk of permanent) bij Ipse de Bruggen woont, maakt gebruik van de diensten en producten die wij leveren. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld wonen, zorg, begeleiding, behandeling, dagbesteding, therapie, medicijnen of maaltijden. Veel van die diensten worden voor u betaald, die vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar er zijn ook diensten en producten die u zelf moet betalen. Soms kunt u dan nog wel geld terugvragen bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar, met een declaratie. In deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten en producten van Ipse de Bruggen. Bij elk van die diensten staat voor wie de kosten zijn: Ipse de Bruggen of de cliënt. V o o r w i e i s d e z e f o l d e r? Deze folder geldt voor iedereen die bij Ipse de Bruggen woont of verblijft omdat hij een zogeheten ZZP-indicatie heeft. U heeft dan een omschrijving (de indicatie) waarin staat of u naast het verblijf (wonen) ook nog recht heeft op dagbesteding (al dan niet met recht op vervoer naar de dagbesteding) en behandeling. Vanuit een beperkt aantal woningen mag de component behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie. De woning waar u verblijft is bepalend voor het recht. Bij al die onderdelen (wonen, behandelen, dagbesteding en vervoer) horen diensten uit deze folder. O v e r e e n k o m s t Als u bij ons komt wonen, sluit u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) een zorg- en dienstverleningsovereenkomst af met Ipse de Bruggen. In die overeenkomst staan zowel uw rechten en plichten als die van Ipse de Bruggen. Ook staat in de overeenkomst welk zorgarrangement u precies krijgt bij ons. 3

6 In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van onze aanvullende diensten. Dat zijn de diensten die niet onder de AWBZ vallen en die Ipse de Bruggen aanbiedt. Deze moet u dus zelf betalen. Daar valt bijvoorbeeld de wasverzorging onder: die kunt u door Ipse de Bruggen laten verzorgen maar ook door bijvoorbeeld een familielid. Als u de wasverzorging door Ipse de Bruggen wilt laten doen, sluit u een contract af waarin staat wat wij precies doen, hoeveel u daarvoor betaalt en hoe u dat bedrag moet betalen. Van sommige aanvullende diensten kunt u af en toe gebruik maken, bijvoorbeeld vakantiebegeleiding. Dan krijgt u of uw vertegenwoordiger steeds een aparte rekening. V r a g e n? Meer informatie over de producten en diensten die zorgorganisaties moeten leveren, vindt u in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het ollege voor zorgverzekeringen (VZ). Deze kunt u downloaden via de link: onderaan staat de brochure. Deze folder gaat hierna verder met het overzicht van de producten en diensten van Ipse de Bruggen en een toelichting. Woont u al bij ons en heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met uw persoonlijk begeleider. Bent u een nieuwe cliënt? Bel dan gratis met Klantencontact: (0800) Ondanks de zorg en aandacht die Ipse de Bruggen aan de inhoud van deze brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in staan. Mocht u onjuistheden constateren dan kunt u contact opnemen met Klantencontact: (0800)

7 L e e s w i j z e r Waar gepraat wordt over vergoedingen, worden de volgende begrippen gebruikt: 1. Zorg in natura 2. Verblijf met behandeling 3. Verblijf zonder behandeling 1. Z o r g i n n a t u r a Zorg in natura is de zorg waarop u aanspraak kunt maken volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet. Die zorg moet geleverd worden door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld Ipse de Bruggen) waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. De zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed. Van deze zorg krijgt u dus nooit een rekening. 2. V e r b l i j f m e t b e h a n d e l i n g Verblijf met behandeling is zorg in natura waarbij u (tijdelijk) in een instelling verblijft. U woont niet alleen bij ons maar u krijgt ook een behandeling. Dat kan een behandeling door een arts zijn maar ook door bijvoorbeeld een gedragskundige of een therapeut. De behandeling is erop gericht dat uw problemen minder worden of in ieder geval niet erger. 3. V e r b l i j f z o n d e r b e h a n d e l i n g Bij verblijf zonder behandeling woont u wel bij ons maar u krijgt geen behandeling van ons. 5

8 G r o e p e n p r o d u c t e n In het vervolg van deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende producten en diensten van Ipse de Bruggen. Ze zijn onderverdeeld in de volgende groepen: A. Appartement of kamer B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen. Eten en drinken D. Verzorging E. Hulp buiten de instelling F. Ontspanning en vakantie G. Hulpmiddelen H. Overige producten en diensten I. Vervoer Binnen de groepen staan de diensten en producten op alfabetische volgorde. Na iedere groep producten volgt een toelichting ten aanzien het onderwerp. In het overzicht staan geen tarieven vermeld. Omdat die met enige regelmaat veranderen, voegen we een losse tarievenlijst toe. Bij prijswijzigingen, bijvoorbeeld vanwege de jaarlijkse indexering, ontvangen alle cliënten/(wettelijk) vertegenwoordigers een nieuwe tarievenlijst. ZZP in het schema staat voor ZorgZwaartePakket, dat hangt samen met uw indicatie. ZZP+ betekent ZZP met behandeling, ZZP- betekent ZZP zonder behandeling. Zoals reeds vermeld: vanuit een beperkt aantal woningen mag de component behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie. De woning waar u verblijft is bepalend voor het recht. Bij de vermelding in het overzicht zijn de kosten van die dienst voor Ipse de Bruggen, bij de vermelding is de rekening voor de cliënt/(wettelijk) vertegenwoordiger. U kunt het geld in enkele gevallen nog terugvragen bij uw zorgverzekering of bij de gemeente. ZBP betekent zorg- en begeleidingsplan. 6

9 U kunt naar eigen keuze een aanvullende zorgverzekering afsluiten om indien van toepassing kosten te kunnen declareren die niet vanuit de ABWZ worden vergoed. A. A p p a r t e m e n t o f k a m e r Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- A Appartement of kamer A1 Alarmering Alarmering centrale voorziening (bijvoorbeeld uitluistersysteem) Alarmering persoonsgebonden opgenomen in zorg- en begeleidingsplan Alarmering persoonsgebonden op verzoek van cliënt, in overleg met locatiemanager A2 Beddengoed Beddengoed standaard: bed, matras, kussen, dekens, dekbed, laken Beddengoed eigen keuze cliënt: bed, matras, kussen, dekbed, dekbedovertrek A3 Huisvesting Stoffering van individuele woonruimte Basisinrichting individuele woonruimte Inrichting individuele woonruimte eigen wensen cliënt Aanschaf en reparaties persoonlijke eigendommen Exploitatiekosten en instandhouding woningen en overige gebouwen/installaties incl. gas, water, elektra, verzekeringen, belastingen en onderhoud 7

10 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Inrichting algemene ruimten A4 Schoonmaak Schoonmaakmiddelen en schoonmaak individuele en gemeenschappelijke ruimtes A5 Verhuizing Verhuizing naar bij aanvang zorg Op verzoek van, bijv. als resultaat van ZBP- bespreking Op verzoek van cliënt, zonder noodzaak in relatie tot de zorgvraag Herstelwerkzaamheden persoonlijke ruimte (terugbrengen in oorspronkelijke staat) na vertrek van cliënt ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling A 3 H u i s v e s t i n g Ipse de Bruggen vindt dat u uw privéruimtes naar uw eigen smaak moet kunnen inrichten. Daarom zien wij het liefst dat u zelf de inrichting verzorgt of dit laat doen door uw familie of vrienden. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. We vragen u wel om daarbij rekening te houden met de brandveiligheidseisen en met de werkomstandigheden van onze medewerkers. Als u niet voor uw eigen inrichting kunt zorgen, regelt Ipse de Bruggen voor u een standaardinventaris: een bed, matras, stoel, tafel, kast, plafondverlichting, vloerbedekking, gordijnen, kussen, dekens of dekbed. Deze inventaris kan al eerder gebruikt zijn door iemand anders. Is er een keuken in uw appartement of kamer? Dan levert Ipse de Bruggen een kookplaat en een koelkast. De standaardinventaris blijft eigendom van Ipse de Bruggen. Indien u (een gedeelte van) de standaardinventaris niet wenst of deze wenst uit te breiden, dan komen de kosten voor uw rekening. 8

11 De kosten van het aanpassen van meubilair, noodzakelijk in verband met uw verstandelijke beperking, komen voor rekening van Ipse de Bruggen. De inrichting van gemeenschappelijke ruimtes is voor rekening van Ipse de Bruggen. S t o f f e r i n g Ipse de Bruggen investeert zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw in het stofferen van uw eigen ruimtes en van gemeenschappelijke ruimtes. Onder stofferen verstaan we het leggen van standaard vloerbedekking en het ophangen van standaardvitrages en/of (rol) gordijnen. Kiest u voor een andere stoffering? Dan komen de kosten hiervan voor uw eigen rekening. O n d e r h o u d Ipse de Bruggen is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud van de woonruimtes. B e s t a a n d e b o u w Als u als nieuwe cliënt in een bestaande woonruimte gaat wonen, vervangen wij alle wand-, vloer- en raambekleding die er niet netjes meer uitziet. Slaapkamers en huiskamers worden sowieso tenminste één keer per tien jaar geschilderd. De inventaris oftewel het meubilair wordt in tien jaar, en zo nodig eerder, afgeschreven. Bij stoffering geldt ook een termijn van gemiddeld tien jaar. Klein onderhoud in uw privéruimtes, bijvoorbeeld het ophangen van een plankje, zijn voor uw rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van Ipse de Bruggen u tegen betaling kan helpen. 9

12 N i e u w b o u w Komt u in een nieuw gebouw te wonen? De onderhoudsplannen van alle ruimten worden conform het plan van eisen vastgesteld. Dit plan van eisen is voor iedere woning anders, omdat het wordt afgestemd op de doelgroep. Indien u iets anders wilt dan in het plan van eisen is bepaald, dan komt dit voor eigen rekening. Dit gebeurt altijd in overleg. De extra kosten zijn voor uw eigen rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van Ipse de Bruggen u tegen betaling kan helpen. A 5 V e r h u i z i n g Woont u bij Ipse de Bruggen en verhuist u op ons verzoek? Dan zijn de kosten voor onze rekening. Dat geldt ook voor de basisinrichting en de stoffering van de individuele woonruimte, zoals hiervoor onder A3 aangegeven. Als u zelf wilt verhuizen maar er is geen noodzaak voor, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Bij een verhuizing naar een andere woonruimte spreken we met u of uw vertegenwoordiger af of we uw inventaris meeverhuizen naar uw nieuwe woonruimte. Wij verwachten dat u netjes omgaat met de persoonlijke ruimte. Bij vertrek gaan wij ervan uit dat u de woonruimte en de standaardinventaris van Ipse de Bruggen in oorspronkelijke staat terugbrengt en de eigen inboedel verwijdert. Als dit door Ipse de Bruggen moet worden gedaan zijn de kosten voor uw rekening. 10

13 B. T e l e f o o n, T V, e n e r g i e e n v e r z e k e r i n g e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- B Telefoon, TV, energie en verzekeringen B1 AI, computer, TV, telefonie AI in gemeenschappelijke ruimte: aansluitpunt, aansluitkosten en abonnement AI in persoonlijke ruimte: aansluitpunt AI in persoonlijke ruimte: abonnement omputer in gemeenschappelijke ruimten in relatie tot de zorg- en dienstverlening van omputer privé gebruik: aanschaf, gebruik, onderhoud, abonnement en internetkosten TV/audioapparatuur privé gebruik: aanschaf en reparatie TV/audioapparatuur in gemeenschappelijke ruimte: aanschaf en reparatie Telefoon privé: aanschaf, aansluitkosten, abonnement, gesprekskosten Telefoon: aansluitkosten bij verhuizing cliënt op verzoek, indien ook aanwezig in vorige persoonlijke ruimte, dan wel nodig voor de zorgverlening B2 Energie Gas, water en licht B3 Verzekeringen Zorgverzekering Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Brand/inboedel tot een bepaald bedrag 11

14 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Persoonlijke eigendommen/inventaris Uitvaartverzekering ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling B 1 A I, o m p u t e r, T V, t e l e f o n i e In de gemeenschappelijke ruimte van elke woning staat een televisie en audioapparatuur. De kosten daarvan betaalt Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen zorgt ook voor de aansluiting van televisie en kabel in uw eigen kamer. De abonnementskosten zijn voor uw eigen rekening. Apparatuur (dus een televisie of radio) moet u ook zelf aanschaffen. Afhankelijk van de locatie waar de cliënt woont is de infrastructuur voor internet wel of niet aanwezig. Internet valt niet onder de AWBZ. De beschikbaarheid zal afhangen van ontwikkelingen in de toekomst. Op veel locaties is wel een computer maar die is niet bedoeld voor privégebruik door cliënten. Deze is aanwezig in het belang van de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Wilt u zelf internet gebruiken? Dan moet u zelf een computer aanschaffen en een internetaansluiting regelen. B 2 E n e r g i e Ipse de Bruggen betaalt de kosten voor gas, water en licht. B 3 V e r z e k e r i n g e n Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen bent u of uw wettelijk vertegenwoordiger zelf verantwoordelijk voor verzekering van uw persoonlijke eigendommen (inboedel) en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor situaties die buiten het toezicht en aansprakelijkheid van plaatsvinden. In overleg met de entrale liëntenraad is afgesproken dat Ipse de Bruggen voor de verzekering van inboedel en verzekering voor wettelijke 12

15 aansprakelijkheid van cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen een collectieve verzekering aanbiedt voor een gunstig tarief. Het tarief kunt u terugvinden in de tarievenlijst. Een zorgverzekering moet u zelf regelen en betalen. Het is wettelijk verplicht een basis zorgverzekering te hebben. Een uitvaartverzekering, dus een verzekering voor de kosten van uw begrafenis of crematie, moet u indien u dit wenst zelf regelen en betalen.. E t e n e n d r i n k e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- 1 Eten en drinken Dieetvoeding/ sondevoeding Met een medische indicatie 2 Voeding 3 maaltijden per dag en voldoende drinken (zoals koffie, thee en frisdrank). Fruit en tussendoortjes. Naast de gebruikelijke voeding: extra drinken en extra tussendoortjes ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling Voor iedere cliënt is een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte daarvan stellen we elk jaar vast. Van het voedingsbudget verzorgen wij drie maaltijden per dag voor u en krijgt u voldoende te drinken. Ook een paar tussendoortjes kunnen we betalen uit het voedingsbudget. Wilt u extra tussendoortjes? Dan komt dat voor uw eigen rekening. Ipse de Bruggen betaalt een dieet dat medisch noodzakelijk is: een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. Als u aangepaste voeding wilt bijvoorbeeld vanwege uw geloof of als u vegetarisch wilt eten, betaalt Ipse de Bruggen de eventuele extra kosten hiervan. 13

16 D. V e r z o r g i n g Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- D D1 Verzorging Haar- en voetverzorging, verzorgingsproducten Persoonlijke verzorgingsproducten, toiletartikelen Kapper Nagels knippen/voetverzorging door ziekte, aandoening of ouderdom Pedicure: speciale voetverzorging bij suikerziekte (diabetes mellitus) Pedicure op eigen verzoek (o.a. cosmetisch) Verzorgingsproducten die te maken hebben met de zorg bijvoorbeeld toiletpapier en zeep Incontinentiemateriaal: verstrekking op medische indicatie D2 Wasverzorging Wassen onder- en bovenkleding Wassen bedden- en linnengoed eigendom van + cliënt o.a. dekbedovertrekken Wasverzorging dekens en dekbedden Extra waskosten lijfgoed in verband met beperkingen Wassen, drogen, strijken en stomen van (werk)kleding van Ipse de Bruggen Aanschaf en reparatie scheurkleding D3 Stomen Stomen van kleding 14

17 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- D4 Merken Merken van kleding D5 Reparatie Reparatie van kleding D6 Scheurkleding Aanschaf en reparatie scheurkleding ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling D 1 H a a r - e n v o e t v e r z o r g i n g, v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals doucheschuim, zeep of tandpasta betaalt u zelf. Ook een bezoek aan de kapper is voor uw eigen rekening. Dagelijkse haar- en voetverzorging vallen onder de AWBZ. Als u voetverzorging (bijv. nagels knippen) nodig heeft in verband met een ziekte of handicap, betaalt Ipse de Bruggen de kosten hiervoor. De voetverzorging bij diabetesvoeten (bij suikerziekte) wordt door Ipse de Bruggen betaald als u een ZZP heeft met behandeling. Als u op eigen verzoek gebruik wil maken van een pedicure dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Alle verzorgingsproducten die te maken hebben met de zorg worden betaald door Ipse de Bruggen. Dan gaat het om bijvoorbeeld toiletpapier. D 2 W a s v e r z o r g i n g Het wassen van uw eigen kleding komt voor uw eigen rekening. Een uitzondering hierop is als uw kleding extra vaak moet worden gewassen door uw aandoening, bijvoorbeeld omdat u spuugt. Met extra vaak wassen wordt bedoeld: onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag. Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt Ipse de Bruggen alleen de extra waskosten (inclusief drogen en strijken). 15

18 Met betrekking tot de was zijn er een aantal opties: 1. De cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger draagt zelf zorg voor het wassen van ondergoed en bovengoed. 2. De cliënt kan ervoor kiezen, indien aanwezig, gebruik te maken van door Ipse de Bruggen beschikbaar gestelde wasfaciliteiten. Hieraan zijn kosten verbonden zoals genoemd in de tarievenlijst. 3. De cliënt maakt gebruik van een wasmachine van Ipse de Bruggen, waarbij hij zelf wast en de waspoeder betaalt. De kosten hiervoor zijn vermeld in de tarievenlijst. 4. Ipse de Bruggen verzorgt het wassen, drogen en strijken van uw kleding. De kosten hiervoor zijn vermeld in de tarievenlijst. Het wassen van beddengoed en linnengoed (inclusief dekbedovertrekken) wordt verzorgd en betaald door Ipse de Bruggen, ook als u uw eigen beddengoed gebruikt. D 4 M e r k e n Alle cliënten van Ipse de Bruggen moeten hun kleding (laten) merken of stickeren. Zo krijgen we geen misverstanden over welke kleding van wie is. De kosten van dit merken zijn voor uw eigen rekening. E. H u l p b u i t e n d e i n s t e l l i n g Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- E Hulp buiten de instelling E1 Begeleiding Begeleiding bij consult arts voor verstandelijk gehandicapten Begeleiding consult huisarts/specialist 16

19 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Begeleiding bij algemene ontspanningsactiviteiten georganiseerd door tenzij buiten het basis dienstenpatroon Begeleiding bij vakantie Begeleiding bij uitstapjes, activiteiten op eigen initiatief Begeleiding bij bezoek aan kapper, pedicure e.d. zonder medische noodzaak Begeleiding bij aanschaf kleding (2x per jaar) Kosten kleding zijn rekening cliënt Begeleiding bij bezoek sociale activiteit, bruiloft, begrafenis, familiebezoek, ziekenhuisbezoek relaties Begeleiding in ziekenhuis tot opname Begeleiding in ziekenhuis na opname, op verzoek van ziekenhuis E2 Onderzoek en behandeling Agogische ondersteuning Alternatieve geneeswijzen Bijzondere tandheelkundige hulp onsult huisarts onsult arts voor verstandelijk gehandicapten onsult tandarts Diëtist (samenhangend met de verstandelijke beperking) Diëtist (overig) 17

20 Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- Ergotherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Ergotherapie (overig) Fysiotherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Fysiotherapie (overig) Logopedie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Logopedie (overig) Medicijnen Medicijnen niet regulier, bijvoorbeeld homeopathie Psychomotorische therapie Seksuoloog Specialisten Speltherapie (samenhangend met de verstandelijke beperking) Speltherapie (overig) Ziekenhuisopname ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling 18

21 E 1 B e g e l e i d i n g Heeft u een indicatie voor verblijf en behandeling? Dan kunt u terecht bij de artsen en tandartsen van Ipse de Bruggen. De kosten voor het vervoer naar en van de (tand)arts en de begeleiding die met u meegaat, komen voor rekening van Ipse de Bruggen. Moet u voor bijvoorbeeld een onderzoek naar het ziekenhuis of naar een specialist? Dan gaan we ervan uit dat u een vriend of familielid mee kunt nemen om u te begeleiden. Lukt dat niet, dan kan Ipse de Bruggen een begeleider voor u regelen. De kosten van de begeleiding zijn voor rekening van Ipse de Bruggen als u een ZZP met behandeling heeft. De kosten van het vervoer voor u en uw begeleider zijn voor uw rekening. Vaak kunt u (een deel van) deze kosten terugvragen bij uw zorgverzekeraar. B e g e l e i d i n g b i j k o p e n v a n k l e d i n g Voor de begeleiding bij aanschaf van kleding wordt aangemoedigd om een beroep te doen op het externe netwerk van de cliënt of vrijwilligers. Indien dit niet mogelijk is, ondersteunt een begeleider u tweemaal per jaar bij de aanschaf van kleding. B e g e l e i d i n g n a a r z i e k e n h u i s t o t o p n a m e In het geval van een ziekenhuisopname wordt de begeleiding naar het ziekenhuis en de overdracht tot de opname van de cliënt verzorgd door Ipse de Bruggen. B e g e l e i d i n g i n z i e k e n h u i s n a o p n a m e Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt u daar onderdak, verzorging en begeleiding. In principe stopt de begeleiding vanuit Ipse de Bruggen tijdens uw opname in het ziekenhuis. Met het ziekenhuis zal een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. Over eventuele betrokkenheid van Ipse de Bruggen tijdens de ziekenhuisopname maakt de persoonlijk begeleider afspraken met het ziekenhuis. 19

22 F. O n t s p a n n i n g e n v a k a n t i e Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- F Ontspanning en vakantie Abonnementen, persoonlijk Algemene ontspanningsactiviteiten georganiseerd door Reis- en verblijfkosten in relatie met vrijetijdsactiviteiten (vakantie) Vrijetijdsactiviteiten: kosten van activiteiten, clubs, sport, uitstapjes e.d. ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling F Bent u in uw vrije tijd lid van een (sport)club of vereniging? Gaat u graag naar bioscoop of theater? Of heeft u een hobby waar u materialen voor moet aanschaffen? Dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening. Door inzet van vrijwilligers en sponsorgelden proberen we die kosten wel zo laag mogelijk te houden. Het vrijwilligersbeleid zelf maakt geen onderdeel uit van deze regeling. Ipse de Bruggen organiseert ook een aantal algemene ontspanningsactiviteiten die worden betaald door Ipse de Bruggen. Zo worden op de landgoederen en bij de kleinere locaties verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken is hierbij aan een kerstactiviteit, midzomerfeest, een optreden of een kermis. V a k a n t i e We gaan er in principe van uit dat u zelf uw vakantie regelt, op de manier die u prettig vindt. Maar voor veel cliënten is het niet of nauwelijks mogelijk om individueel op vakantie te gaan. Het is vaak moeilijk om een geschikte ruimte te vinden, aangepast vervoer te regelen en voldoende begeleiding mee te krijgen. 20

23 In de praktijk gebeurt het dus vaak dat cliënten tegelijk met hun huisgenoten op vakantie gaan, als groep naar één vakantieadres dat Ipse de Bruggen regelt. De kosten van een vakantie, of dat nu een groepsvakantie is of een individuele vakantie, zijn voor uw eigen rekening. Bij een groepsvakantie betaalt Ipse de Bruggen wel de normale personeelskosten en de normale kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken die zouden er immers ook zijn als u niet op vakantie gaat. Maar de kosten van extra begeleiding, vervoer, uitstapjes en de huur van een locatie zijn voor rekening van u en uw reisgenoten. We proberen de kosten wel zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld een beroep te doen op vrijwilligers. 21

24 G. H u l p m i d d e l e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- G Hulpmiddelen Aangepaste kleding aanschaf en reparatie, bijzonder als gevolg van handicap Opladen elektrische hulpmiddelen Rolstoel medische indicatie Rolstoel zonder medische indicatie Rolstoel algemeen gebruik Verpleeghulpmiddelen algemeen Verpleeghulpmiddelen individueel aanschaf en onderhoud bijvoorbeeld bril, hoorapparaat ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling G Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld rolstoelen of gehoorapparaten. Hulpmiddelen kunt u op verschillende manieren krijgen: op basis van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is daarom niet eenvoudig om uit te leggen wie er voor welk hulpmiddel betaalt. Hulpmiddelen voor algemeen gebruik zoals tilliften en rolstoelen worden door Ipse de Bruggen aangeschaft. Hulpmiddelen die medisch noodzakelijk zijn, horen bij uw behandeling en zijn dan voor rekening van Ipse de Bruggen, of ze worden vergoed vanuit de AWBZ. Als u een indicatie heeft om bij ons te wonen en behandeld te worden kunnen we de kosten van veel andere hulpmiddelen voor u declareren. U moet ons daar wel voor machtigen. 22

25 H. O v e r i g e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- H Overige producten en diensten H1 Administratiekosten Administratiekosten van een stichting voor beheer cliëntengelden of bewindvoering Administratiekosten overzicht individuele uitgaven door administratie Administratiekosten in verband met AWBZ H2 Geestelijke verzorging Pastorale zorg H3 Overlijden Persoonlijke verzorging na overlijden: schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van het lichaam Afleggen en opbaren door (indien mogelijk) brengt hiervoor geen kosten in rekening Afscheidsdienst verzorgd door in een ruimte van Overbrengen naar en gebruik maken van mortuarium en uitvaart (begrafenis/crematie) Regelen van curator, bewindvoerder of mentor indien cliënt geen vertegenwoordiger heeft ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling H 1 A d m i n i s t r a t i e U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw geld en bezittingen, uw financiële administratie en het opstellen van een persoonlijke begroting. Voor veel cliënten regelt de wettelijk vertegenwoordiger alle administratieve zaken. U kunt ook een beroep doen op bijvoorbeeld een stichting die cliëntgelden beheert. De kosten die u daarbij maakt, zijn voor uw eigen rekening. Administratiekosten die te maken hebben met zorg die valt binnen de AWBZ worden betaald door Ipse de Bruggen. 23

26 H 2 G e e s t e l i j k e v e r z o r g i n g Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen, hebt u ook recht op geestelijke verzorging. Dat wil zeggen dat we u helpen om te leven op een manier die past bij uw geloof of levensovertuiging. Zo kunt u in de buurt van uw woning bijvoorbeeld kerkdiensten bijwonen of meedoen in gespreksgroepen. Ook kunt u een beroep doen op onze geestelijk verzorgers als u daar behoefte aan heeft. De kosten hiervan zijn voor rekening van Ipse de Bruggen. H 3 O v e r l i j d e n Na het overlijden van een cliënt regelt de ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger van die cliënt de begrafenis of crematie. Ipse de Bruggen betaalt het schouwen (onderzoek naar de doodsoorzaak), klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van de overledene. De nabestaande en/of uitvaartverzekeraar betalen alle andere kosten. Ipse de Bruggen kan desgewenst extra diensten leveren, zoals een afscheidsdienst. Als deze binnen de locaties van Ipse de Bruggen plaatsvindt, zal Ipse de Bruggen deze kosten betalen. 24

27 I. V e r v o e r Onderwerp Omschrijving ZZP+ ZZP- I Vervoer Vervoer naar arts of therapeut die onder de AWBZ zorg valt Vervoer naar arts of therapeut die niet onder de AWBZ zorg valt (bijvoorbeeld ziekenhuis) Vervoer naar sociale activiteiten zoals familiebezoek, uitstapjes e.d. Vervoer van en naar dagbesteding op grond van een indicatie, binnen het beschikbare tarief Vervoerskosten die hoger zijn dan het beschikbare tarief Vervoer van en naar dagbesteding zonder indicatie ZZP+ Verblijf met behandeling ZZP- Verblijf zonder behandeling I. V e r v o e r n a a r d e d a g b e s t e d i n g Alle cliënten van Ipse de Bruggen die een indicatie hebben voor vervoer, hebben recht op vervoer van hun woning naar de dagbesteding en terug. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Ipse de Bruggen binnen het beschikbare budget. Aan de hand van de indicatie van de cliënt, de zorgvraag en het aanbod van Ipse de Bruggen wordt gekeken naar een passende dagbestedingslocatie zo dicht mogelijk bij huis. In overleg met de locatiemanager kunnen andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de cliënt bij een keuze voor dagbesteding verder van huis. Daarnaast is er de mogelijkheid om ouders/vertegenwoordigers zelf het vervoer te laten regelen voor de cliënt, waarbij zij van Ipse de Bruggen het tarief ontvangen wat hiervoor ter beschikking staat. 25

28 De wijze van vervoer is in principe groepsvervoer, bijvoorbeeld in een busje samen met andere cliënten. Maar er zijn ook cliënten die zelfstandig naar de dagbesteding reizen, met het openbaar vervoer. D e r e g e l i n g Z i t t e n d z i e k t e v e r v o e r v a n d e z o r g v e r z e k e r a a r Als u in noodgevallen met de ambulance naar het ziekenhuis moet worden vervoerd, betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Moet u regelmatig met de ambulance naar een medisch specialist of naar het ziekenhuis? Dan valt dat vaak onder de regeling zittend ziektevervoer van uw zorgverzekeraar. De kosten van zittend ziektevervoer zijn voor uw eigen rekening. Maar u kunt er wel elk jaar een vergoeding voor aanvragen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt de vervoerskosten meestal vergoed als u: Naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse Naar het ziekenhuis moet voor bestraling of chemotherapie Volledig rolstoelafhankelijk bent Ondanks lenzen of een bril nog steeds niet goed kunt zien Langdurig of chronisch ziek bent (niet zijnde een verstandelijke handicap) V e r v o e r n a a r h e t z i e k e n h u i s In alle andere gevallen komen de kosten voor het vervoer van u en eventueel uw begeleider voor uw eigen rekening. Maar u kunt de rekening van sommige soorten van vervoer naar het ziekenhuis wel declareren bij uw zorgverzekeraar. Of u iets terugkrijgt en hoeveel dan precies staat in uw verzekeringspolis. S o c i a a l v e r v o e r Sociaal vervoer is al het vervoer dat NIET naar de dagbesteding van Ipse de Bruggen gaat. Vaak gaat het om vervoer naar bijvoorbeeld uw familie voor een bezoek of naar een (sport)vereniging. Sociaal vervoer is voor uw eigen rekening. 26